II.4.4. KÖZMŰVESÍTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II.4.4. KÖZMŰVESÍTÉS"

Átírás

1 II.4.4. KÖZMŰESÍTÉS

2 A terület általános jellemzése: ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Bácsalmás közigazgatási területe Bács-Kiskun megye D i középső részének szélén a Bácsalmási járás központjaként Madaras, Bácsborsód, Bácsbokod, Mátételke, Tataháza, Mélykút, Bácsszőlős, Kunbaja által határolt területen található. A település és térsége a Bácskai-síkvidék D i, DK i részén, ezen belül a Bácskai löszös síkság D i, DK i részére eső tájegységén helyezkedik el a mbf.-i tengerszint feletti magasságon. A terület enyhe lejtésű a belvízcsatornák felé mutató, fő lejtésviszonya K-ÉK ről Ny-DNy i irányú. Az alacsonyabb területek a közigazgatási terület D i, DNy i részein találhatóak, míg a belterület a középmagas részen települt. ízgazdálkodás: A ízgyűjtő-gazdálkodási Tervben meghatározott víztestek állapotértékelése és a kitűzött célok eléréséhez szükséges intézkedések: A vizek védelmét, a vízhasználatokat és a vízgazdálkodás többi elemét, azaz a vízpolitikát az Európai Unió minden tagállamában a íz Keretirányelv (2000/60/EK irányelv) szabályozza, mely december 22-én lépett hatályba. Az EU-hoz való csatlakozásunk óta (2004. május 1.) Magyarországra nézve is kötelező az ebben előírtak végrehajtása. A íz Keretirányelv általános célja a vizek jó állapotának elérése 2015-ig (indokolt esetben legkésőbb 2027-ig), és a jó állapot hosszú távú fenntartásának biztosítása. Ez a célkitűzés a felszíni és a felszín alatti vizekre egyaránt vonatkozik. A Keretirányelv szerint a jó állapot nemcsak a víz megfelelő minőségét, hanem a megfelelő vízmennyiséget is jelenti, valamint a vizek és a víztől függő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát is. Fontos, hogy a vizek jó állapotának megőrzése és a társadalom fejlődését, létét, életminőségét biztosító vízszükséglet hosszú távon is fenntartható kielégítése egyszerre valósuljon meg. A íz Keretirányelv általános céljai az alábbiak: - Megakadályozni a vízi és a vizektől függő szárazföldi ökoszisztémák és vizes élőhelyek további romlását; védeni és javítani állapotukat; - Támogatni a rendelkezésre álló vízkészletek hosszú távú védelmére alapozott fenntartható vízhasználatot; - Fokozottan védeni és javítani a vízi környezetet a veszélyes és mérgező anyagok bevezetésének fokozatos csökkentésével és megszüntetésével; - Biztosítani a felszín alatti vizek szennyezettségének fokozatos csökkentését, megakadályozni további szennyezésüket; - Hozzájárulni az árvizek és aszályok mérsékléséhez. A íz Keretirányelv a fentebb megfogalmazott célok eléréséhez feladatokat fogalmaz meg, melyek végrehajtásához módszertani előírásokat ad, a feladatok végrehajtását határidőkhöz köti, és a végrehajtást kötelező jelentések adásán keresztül ellenőrzi; mulasztások esetén pedig szankcionál. A íz Keretirányelv ezen feladatok között előírta, hogy az EU minden tagállama 2009 végéig készítsen a vízgyűjtő területeire vízgyűjtő-gazdálkodási terve(ke)t, amely összefoglalja a vízgyűjtőn található vizek állapotfelmérése alapján azokat a szabályozásokat, programokat, intézkedéseket, amelyek biztosítják a Keretirányelvben kitűzött célt, azaz a vizek jó állapotának elérését és a jó állapot fenntarthatóvá tételét, azaz a teendőket 2015-ig és az azt követő 12 évben. 1

3 Magyarország ízgyűjtő-gazdálkodási Terve a 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat mellékleteként jelent meg. Ezen anyagban az ország négy vízgyűjtőre és 42 tervezési alegységre lett felosztva, melyen belül Bácsalmás közigazgatási területe a 2-20 számú Alsó-Tisza jobb part tervezési alegységre esik. A tervezés legkisebb egységei a víztestek, melyek közül a felszíniek a vízfolyások és az állóvizek, valamint egy külön csoportban találhatóak a felszín alattiak. A felszíni víztesteket a Keretirányelv 3 kategóriába sorolja: természetes, erősen módosított és mesterséges víztestek. A Keretirányelv szerint a természetes vízfolyásoknál és állóvizeknél a jó ökológiai és kémiai (vízminőségi) állapot elérése a cél. Míg az erősen módosított és a mesterséges vizeknél a jó kémiai (vízminőségi) állapot és a jó ökológiai potenciál elérése és fenntartása a cél. Felszín alatti vizeknél pedig a jó mennyiség és a jó kémiai (vízminőségi) állapot elérése és fenntartása a cél. A ízgyűjtő-gazdálkodási Terv a 2-20 számú Alsó-Tisza jobb part tervezési alegységre vonatkozóan is tartalmazza a víztestek állapotértékelésének eredményét, valamint a kitűzött célok eléréséhez szükséges intézkedéseket. A Tervben az érintett víztestekre meghatározott célkitűzések megadott határidőre történő eléréséhez és megőrzéséhez biztosítani kell felszíni vizek esetén a 10/2010. (III. 18.) M rendeletben rögzített vízszennyezettségi határértékek betartását. Bácsalmás közigazgatási területén 3 db vízfolyás víztest található: víztest neve víztest típusa - Mátételki-Kígyós csatorna alsó erősen módosított - Kígyós-főcsatorna alsó erősen módosított - Kígyós-főcsatorna felső mesterséges A Kígyós-főcsatorna alsó és felső víztest határa a ojnich csatorna betorkollása. Minősítés, állapot, célok, intézkedések: Ökológiai állapot: mérsékelt Kémiai állapot: Mátételki-Kígyós csatorna alsó, Kígyós-főcsatorna felső: adathiány Kígyós-főcsatorna alsó: nem jó Természeti értékei miatt védett terület: Kígyós-főcsatorna alsó: védett íztestre vonatkozó környezeti célkitűzés: a jó potenciál elérhető A célkitűzés elérése: 2027 A szükséges intézkedések: - erózió-érzékeny területre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás (csak a Kígyósfőcsatorna alsó és a Mátételki-Kígyós csatorna alsó esetében) - vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezető-rendszer használata nélkül, művelési mód és művelési ág váltással - a belvíz-rendszer módosítása a víz-visszatartás szempontjait figyelembe véve (csatornarendszer, ill. üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, belvíztározók létesítése) - víztakarékos növénytermesztési módok alkalmazása - az állattartó telepek korszerűsítése, a trágyaelhelyezés és hasznosítás megoldása - vízfolyások mellett vízvédelmi puffersáv kialakítása és fenntartása - mederrehabilitáció síkvidéki kis- és közepes vízfolyásokon, beleértve fenékküszöbök, fenékgátak átépítését (csak a Kígyós-főcsatorna alsó és a Mátételki-Kígyós csatorna alsó esetében) 2

4 - vízfolyások medrének fenntartása (csak a Kígyós-főcsatorna felső esetében) - duzzasztók üzemeltetésének módosítása az alvízi szempontok, illetve a hosszirányú átjárhatóság figyelembevételével (csak a Kígyós-főcsatorna alsó és a Mátételki-Kígyós csatorna alsó esetében) - szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Program szerint (csak a Kígyós-főcsatorna alsó esetében) - szennyvíztisztítás megoldása a Szennyvíz Programban előírtakon felül (csak a Kígyós-főcsatorna alsó és felső esetében) Bácsalmás közigazgatási területén (a ízgyűjtő-gazdálkodási Terv szerint) állóvíz víztest nem található. A közigazgatási területet 3 db felszín alatti víztest érinti: víztest neve víztest jele víztest típusa - Kígyós-vízgyűjtő sp sekély porózus - Kígyós-vízgyűjtő p porózus - kt.1.9 Dél-Baranya, Bácska termálkarszt kt.1.9 karszt-termál A sekély porózus és a porózus felszín alatti víztest a teljes közigazgatási területet lefedi, míg a karszttermál víztest a település közigazgatási területének K i és DK i szélét nem érinti. Minősítés, állapot, célok, intézkedések: Mennyiségi állapot: Kémiai állapot: gyenge, oka: vízszintsüllyedés, vízmérleg (sp , p ) jó (kt.1.9) gyenge, oka: diffúz: NO 3 (sp ) jó (p , kt.1.9) íztestre vonatkozó környezeti célkitűzés: a jó állapot elérhető (sp , p ) a jó állapot fenntartandó (kt.1.9) A célkitűzés elérése: mennyiségi: 2027 (sp ) 2021 (p ) kémiai: (sp ) A szükséges főbb intézkedések (döntően az sp és a p víztestre vonatkozóan): - nitrát-érzékeny területekre vonatkozó művelési mód és művelési ág váltás - vízvisszatartás belvíz-érzékeny területeken a belvízelvezető-rendszer használata nélkül, művelési mód és művelési ág váltással - csapadék-gazdálkodás, beszivárgás növelése egyéb területeken - a belvíz-rendszer módosítása a víz-visszatartás szempontjait figyelembe véve (csatornarendszer, ill. üzemeltetésének módosítása, megcsapolás csökkentése, belvíztározók létesítése) - víztakarékos növénytermesztési módok alkalmazása - állattartótelepek korszerűsítése, a trágyaelhelyezés és hasznosítás megoldása - kommunális hulladéklerakók rekultivációja - csatornázás, vagy szakszerű egyedi szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a Szennyvíz Programban szereplő agglomerációkban - csatornázás, vagy szakszerű egyedi vagy település szintű szennyvíztisztítás és -elhelyezés megoldása a Szennyvíz Programba nem tartozó településeken - további csatornarákötések megvalósítása - csatornahálózatok rekonstrukciója - szakszerű szennyvíziszap elhelyezés és hasznosítás megoldása a Szennyvíz Programban szereplő és azon kívüli településeken 3

5 - vízkezelési technológia módosítása vagy áttérés másik vízbázisra az ivóvízminőség biztosítása érdekében (Ivóvízminőség-javító Program) - ivóvízbázisok biztonságba helyezése és biztonságban tartása - ivóvíz-biztonsági terv készítése és a tervben meghatározott biztonsági intézkedések megvalósítása - vízhasználatok módosítása - engedély nélküli, illetve engedélytől eltérően működő vízhasználatok megszüntetése, felülvizsgálata - a vizek állapotát veszélyeztető szennyezett területek kármentesítése (Kármentesítési Program) - felszín alatti vizek szennyeződésének megakadályozása - szakszerű kútkiképzés, kútrekonstrukció - utak-vasutak vízelvezető rendszerének korszerűsítése A Bácsalmás közigazgatási területét érintő víztestenként megfogalmazott fentebb részletezett célok, intézkedések településrendezési tervben kezelendő releváns részleteit az alábbi fejezetek tartalmazzák. ízrendezés: Bácsalmás település felszíne viszonylag egyenletes, a Mátételki-Kígyós csatornától Ny ra eső területeken réti csernozjom talajok, ettől K re a Kígyós-főcsatornát K ről határoló területekig alföldi mészlepedékes csernozjom talajok, a közigazgatási terület K i szélén csernozjom jellegű homoktalajok, a közigazgatási terület DK i szélén pedig a mélyben sós réti csernozjom talajok fordulnak elő. A település területe nem szerepel a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló módosított 18/2003. (XII. 9.) KvM-BM együttes rendelet Mellékletében sem az erősen, sem a közepesen, sem pedig az enyhén veszélyeztetett települések között. Az ADUIZIG tájékoztatása szerint a település a Pálfay-féle belvíz-veszélyeztetettségi besorolás szerint a III, azaz a belvízzel közepesen veszélyeztetett kategóriába tartozik, melyet a korábbi csapadékos évek tapasztalatai is igazoltak a település belterületének mélyebben fekvő részein. A rendezési szinteket, illetve a beépített területek csapadékvíz elvezető rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz maximális tározási vízszint mellett is befogadóba vezethető legyen. A telkek csapadékvíz-elvezetését úgy kell kialakítani, hogy a víz az építményekben, közterületen kárt ne okozzon, a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a szomszédos telkek, építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből - a telkekről - csapadékvíz bevezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet. Csapadékvíz-elvezető árokba szennyvizet még előtisztítás után, vagy tisztítottan sem szabad bevezetni. A település belterületi csapadékvíz elvezető hálózatának rendszere a település természetes mélyvonulatait követve alakult ki. A jelenleg működő rendszer a belterület vízelvezetésére épült. A csapadékvíz elvezetés a városközpont területén zárt gravitációs csatornahálózattal épült, míg az egyéb belterületi részein általában nyílt árkos rendszerű, illetve egyes helyeken a burkolatok melletti határoló felületeken történik. A város rendelkezik komplett belvízrendezési tervvel, azonban erre vonatkozó egységes vízjogi engedély még nem került kiadásra. A jelenleg meglévő belterületi vízelvezető rendszert az 1950-s évek végén kezdték építeni. Elsőként zárt csapadékvíz-csatorna épült mintegy 2,2 km hosszban a városközpontban (Gr. Széchenyi, Szt. János, Gr. Teleki, Hősök tere, Petőfi u, Korona u, Kishíd u, Dózsa u. valamint a piactér víztelenítése érdekében). Ezután ez került kiegészítésre nyílt árkos vízelvezető rendszerekkel, melyek döntően a zárt csatornákba kötnek be (Rákóczi u, Juhász Gy. u.). Ez a feliszapolódás miatt csökkenti a zárt szakaszok vízszállító kapacitását. A zárt és vegyes rendszer mellett az aktuális igényeknek megfelelően kiépültek nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszerek is 7 részvízgyűjtő kialakításával. A lefolyástalan területeken pedig szikkasztó árkok kerültek kiépítésre. Ezt követően újabb öt részgyűjtő terület épült, melyek részben a közutak szükséges felszíni vízelvezetését szolgálják és az ezekhez kapcsolódó utcák vízelvezetését 4

6 biztosítják, melyekkel részben próbálták a lakossági igényeket a belvíz elvezetési problémák tekintetében rendezni. Az elhanyagolt műszaki állapotú vízelvezető rendszer egyes elemei az s években felülvizsgálatra, rekonstrukcióra kerültek. Ezen meglévő vízelvezető hálózatok többé-kevésbé megfelelően biztosítják és várhatóan a későbbi beépítéseket követően is többé-kevésbé megfelelően biztosítani tudják a megfelelő karbantartás, a talajok általában jó víznyelése és jó víztartása (ilyen értelemben megfelelő vízgazdálkodási tulajdonságai), az általában viszonylag magas, illetve közepes talajvízszintek, valamint a megfelelő lejtésviszonyok miatt a belterületi vízelvezetést. A belterület csapadékvizeinek a befogadója a Kígyós-főcsatorna cskm szelvények közötti a város belterületére eső szakasza. Belvízzel veszélyeztetett területek a belterület É i középső és DNy i részén, a Honvéd u. DNy i oldalán, valamint a örösmarty sor egyes részein találhatóak. A fentiek miatt és ellenére, illetve ezért a belterületi vízelvezető rendszer felülvizsgálatára a vízelvezető árkok és csatornák teljes kiépülését és karbantartási utasításait is tartalmazó vízrendezési terv készítését/felülvizsgálatát javasoljuk a későbbi 2010-eshez hasonló esetleges csapadékosabb évek által okozható károk megelőzésére. Ezen túlmenően szorgalmazzuk a hálózat mielőbbi megépítését és az előírások szerinti karbantartását, üzemeltetését, hogy a várható későbbi beépítéseket követően is megfelelő, megbízható legyen a belterületi vízelvezetés. Továbbá a csapadékvíz-elvezető hálózatok üzemeltetését a 2012-ben készített és 2013-ban felülvizsgált települési belvízvédelmi tervben foglaltak alapján kell végezni, illetve ezen tervet a továbbiakban is rendszeresen felül kell vizsgálni. A térség talajainak vízgazdálkodási tulajdonságai, továbbá a nyugalmi talajvízszintek a belterület alatt általában közepes és kis mélysége, továbbá a nem mindenhol megfelelő lejtésviszonyok miatt a beépített, illetve beépítésre szánt mélyebb területek belvizek szempontjából veszélyeztetettek, míg a magasan fekvő területek kevésbé veszélyeztetettek, melyet a néhány évvel korábbi csapadékos évek tapasztalatai is igazolnak a korábbiak szerint. A külterületen található közcélú csatornák az alábbiak: Állami kezelésű főművek: Csatorna neve Kezdő szelvény égszelvény szelvényszám mértékadó szelvényszám mértékadó (cskm) bvsz./fenékszint (cskm) bvsz./fenékszint (mbf.) (mbf.) - Kígyós-főcsatorna , ,90 - Mátételki-Kígyós csatorna , ,38 (Bácsalmási tó) A csatorna kezelője: Alsó-Duna-völgyi ízügyi Igazgatóság (6500 Baja, Széchenyi u. 2/c.) Társulati kezelésű művek*: Csatorna neve Kezdő szelvény égszelvény szelvényszám terv szelvényszám terv (cskm) fenékszint (cskm) fenékszint (mbf.) (mbf.) 5

7 - Nics-ág csatorna , ,02 - Geisinger csatorna , ,00 - Khél csatorna , ,57 - ártelek-ószőlősi csatorna , ,97 - ártelek-ószőlősi I. csatorna , n.a. - ártelek-ószőlősi II. csatorna , n.a. - ártelek-ószőlősi I. csatorna , n.a. - Kunbajai csatorna , ,10 - ojnich csatorna , ,88 - Mosztonga csatorna , ,60 - Juliska csatorna , ,52 - Deák csatorna , ,72 Ezen túlmenően társulati kezelésben vannak az alábbi volt üzemi csatornák is, melyekről nem rendelkezünk egyéb adatokkal: - Nics-ág I. csatorna - Nics-ág II. csatorna - Halmosi-II. csatorna - Kisbözsi-csatorna - Óalmási-csatorna - Deák-csatorna I. mellékág - Deák-csatorna II. mellékág - Kunbajai I. csatorna - Bédics-csatorna A csatorna kezelője: Bácska-Margittaszigeti ízgazdálkodási Társulat (6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 50.) *: Az egyes törvények vízgazdálkodási tárgyú módosításáról szóló évi CCXLIX. törvény értelmében állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények, amelyek vonatkozásában vízitársulat vagyonkezelői joga, vagy kezelői joga van bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba, vagy egyébként vízitársulat üzemeltetésében állnak, e törvény erejénél fogva (2014. január 1-től) a működési terület szerinti vízügyi igazgatási szerv vagyonkezelésébe kerülnek. Ugyanakkor a évi CCXLIX. törvénnyel módosított vízgazdálkodásról szóló évi LII. törvény 3. (6) bekezdésének előírásai szerint a vízitársulat az állami tulajdonú műveken az üzemeltetési és fenntartási feladatokat a vagyonkezelői jogának, vagy kezelői jogának az ingatlan-nyilvántartásból történő törléséig köteles ellátni. Bácsalmás közigazgatási területe a Dél-Duna völgyi belvízrendszer számú bajai belvízvédelmi szakasz területén belül a Kígyós (II.) belvízrendszerhez tartozik. A terület fő befogadója a Kígyósfőcsatorna, melynek befogadója a Ferenc-tápcsatorna, majd pedig a Duna. A nemzeti vagyonról szóló évi CXCI törvény 1. sz. mellékletének: - A. II. 1. pontja szerint az államhatárt alkotó, vagy metsző csatorna: a Kígyós-főcsatorna, - A. II. 6 pontja szerint a 2 m 3 /s torkolati vízszállító képességet meghaladó belvízcsatorna: a Mátételki- Kígyós csatorna. Ezen csatornák és a működésükhöz szükséges műtárgyak tárgyi törvény előírásai szerint az állam kizárólagos tulajdonában lévő vízilétesítmények. A fentieken túlmenően létezhetnek még üzemi csatornák a közigazgatási területen, melyek Önkormányzati, illetve Mg. Szövetkezeti kezelésbe vannak, ezekről azonban nem rendelkezünk adatokkal. A település közigazgatási területén található belvízcsatornák mindegyike a Kígyós-főgyűjtő kivételével időszakos vízfolyásnak minősül. 6

8 A Mátételki-Kígyós csatornán völgyzárógátas tározó került kialakításra. Az elzárás a csatorna cskm szelvényében került megépítésre, az így kialakult kb. 4,6 km hosszúságú tározó felső része átnyúlik Mátételke közigazgatási területének DK i részére is. A tározó maximális vízszintje 120,00 mbf., felülete 95 ha, a maximálisan visszatartható vízmennyiség 1,0 millió m 3. Hasznosítása belvíz tározási és vízkészlet gazdálkodási célú. A tározó közigazgatási területet érintő részét a vízrendezés című tervlapon és a településszerkezeti terven egyaránt feltüntettük. A beépítésre szánt területek kijelölésénél, illetve az építési (rendezési) szintek meghatározásánál figyelemmel kell lenni a terület talajvíz viszonyaira, valamint arra, hogy a kérdéses területről a csapadékvíz megfelelő eséssel az érintett befogadóba mértékadó belvízszint mellett is bevezethető legyen. Mély fekvésű területen az épületek alápincézése csak komoly műszaki megszorításokkal lehetséges. Természetes korlátot jelentenek a vízjárta területek, melyeknek feltöltését csak abban az esetben javasoljuk, ha vízpuffer szerepüket alternatív záportározó kiváltotta. A fejlesztésbe mély fekvésű területrész a szükséges mértékű feltöltés és alkalmas pótlólagos vízrendezés nélkül célszerűen nem vonható. A külterületi beépítés során vízrendezési érdekből az alábbi építési tilalmi területeket kell biztosítani: A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet értelmében: - az állami tulajdonú (ízügyi Igazgatóság kezelésében lévő) csatorna, tározó és holtág partvonalától számított 6,0 m-t; - az egyéb tulajdonú (Társulati, Önkormányzati és Üzemi kezelésű) csatorna és tározó partvonalától számított 3,0 m-t fenntartási célokra szabadon kell tartani, ezen a területen (parti sávon) gyepgazdálkodás, valamint a termőföld művelési ágának megfelelő, a parti sáv rendeltetését és megfelelő használatát, szükség szerinti igénybevételét nem akadályozó, a meder állapotát nem veszélyeztető tevékenység folytatható, ahol csak a meder használatával és fenntartásával közvetlenül összefüggő megfigyelő, jelző állomás, a meder használatával összefüggő vízilétesítmény, kikötői, rév-, kompátkelőhelyi vagy vízirendészeti építmény helyezhető el a 3. -ban foglaltak szerint. A ízügyi Igazgatóság /2014. számú adatszolgáltatásában foglaltak alapján: - A ízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornák partélétől számított 10,0 m-en belül semmilyen, 10,0-15,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető. - A társulati kezelésű csatornák partélétől számított 4,0 m-en belül semmilyen, 4,0-10,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető. A természet védelméről szóló évi LIII. tv ban foglaltak szerint természeti területen tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 m-en belül új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése. Az előzőeken túlmenően a fenti rendelet szerinti vízjárta területek beépítésével és hasznosításával kapcsolatosan is a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. A rendelet pontjában foglaltak értelmében vízjárta területnek minősülnek többek között az időszakosan elöntésre kerülő, vagy vízzel telített talajú területek, így különösen: - az olyan terepmélyedések, síkvidéki erek, semlyékek, amelyek a területet érintő vízszabályozás, vízrendezés előtt rendszeresen, a szabályozást követően pedig időszakosan vízzel borítottak, - a természetes állóvizek feltöltődése során kialakult vizenyős, mocsaras területek, amelyek felületének túlnyomó részét növényzet borítja, de a talaj tartósan vízzel telített, - a folyók elhagyott ősmedrei, a folyókat kísérő, a jelenlegi medertől távolabb elhelyezkedő olyan vonulatok, terepmélyedések, amelyek eredete a folyó egykori medrére vezethető vissza. 7

9 Ilyen a fenti rendelet szerinti rendszeresen belvízjárta, belvízveszélyes területek a Megyei Területrendezési Tervben foglaltak alapján a közigazgatási terület ÉK i szélén a ártelek-ószőlősi csatorna környezetében, valamint D i részén a Mosztonga csatorna mellett a Mosztongai-tavak térségében találhatóak. Emellett rendelkezésre állnak az ADU-IZIG által regisztrált a belvízvédelmi összefoglaló jelentésekre támaszkodó belvízi elöntések tájékoztató adatai is az elmúlt évtizedekre vonatkozóan. A területek elöntési gyakorisága alapján megállapítható, hogy a legnagyobb % észlelt relatív elöntési gyakoriságú területek a belterülettől Ny ra, ÉNy ra a Mátételki-Kígyós csatorna mentén találhatóak kisebb foltokban. A 7-11 % elöntési gyakoriságú területek döntően a közigazgatási terület É i, ÉK i részén a belvízcsatornák mentén foltokban találhatóak, míg a Mátételki-Kígyós csatorna menti szélesebb területek, valamint a közigazgatási terület K i, ÉK i és É i részén lévő egyes foltok relatív elöntési gyakorisága 2-4 %. Ezeket részben a korábbi térképek és a területen található növényzet, valamint egyéb adatok is igazolják, melyek a mellékelt rajzi munkarészen kerültek ábrázolásra. A vizek természetes lefolyásának akadályozására alkalmas művek (út, vasút, csatorna, nyomvonalas létesítmények) építtetője, illetve fenntartója a természetes lefolyás biztosításával az illetékes vízügyi hatóság előírásainak megfelelően köteles gondoskodni. A vizek természetes lefolyását, illetve szabad áramlását csak a vízügyi hatóság engedélyével, az abban foglalt előírások megtartása mellett szabad megváltoztatni. ízhasznosítás: Bácsalmás közigazgatási területén jelentősebb engedélyezett öntözőtelep, öntözőcsatorna, vízügyi érdekből biztosítandó építési tilalmi terület nincs a ízügyi Igazgatóság, illetve a vízügyi hatóság adatszolgáltatása szerint. Fejlesztési tervekről nincs tudomása a hatóságnak. A közigazgatási terület D i középső szélén a Kígyós-főcsatorna és a Mátételki-Kígyós csatorna összefolyásánál található egy horgásztó (Bácsalmási tó), mely a Jurinovics Miklós Sporthorgász Egyesület (6430 Bácsalmás, Ószőlők 1/a.) kezelésében van. Horgásztó van még a Mátételki-Kígyós csatorna mentén a belterülettől Ny-DNy ra, továbbá a belterület K i szélén a Béke u. K i végénél. Ezen kívül halastavak, horgásztavak a település közigazgatási területén nem találhatóak és tervezett létesítményekről sincs tudomásunk. A térséget érintő a rendezési terv léptékében is számottevő fentieken túli a közeljövőben megvalósítandó vízrendezési, vízhasznosítási jellegű fejlesztésekről, kezdeményezésekről nem tudunk. Adatszolgáltatás szerint ilyen jellegű beavatkozáshoz elvi, vagy létesítési engedélyt nem kértek a vízügyi hatóságtól. A sertéstelepi hígtrágya kihelyezésre vonatkozó információk a környezetvédelmi munkarészben találhatóak. Közműellátás: A település vízellátása (közműves vízellátás): Bácsalmás város önálló vízművel rendelkezik. A település belterületének vízellátása a helyi vízbázis fúrt kútjairól történik. A vízbázis 5 db kútja a Tataházára vezető 5503 jelű közút mellett 3 ingatlanon üzemel. A vízellátás vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek száma: /2013. ízikönyvi szám: II/446 Érvényes: február 28-ig. 8

10 A szükséges vízmennyiség a belterület É-ÉNy i szélén a 0243/2 hrsz.-ú ingatlanon (vízmű telepen) lévő 3. számú (B.64. kataszteri számú), 1977-ben létesített, 170,0 m talpmélységű, 143,0-149,5 és 152,0-162,0 m között szűrőzött 670 l/p üzemi vízhozamú és az ugyanezen ingatlanon lévő 4. számú (B.66. kataszteri számú), 1978-ban létesített, 140,0 m talpmélységű, 127,5-133,0 m között szűrőzött 530 l/p üzemi vízhozamú, valamint a belterület szélétől É-ÉNy ra mintegy 550 m-re a 0239/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő 5. számú (K-67. kataszteri számú), 1980-ban létesített, 156,5 m talpmélységű, 136,9-150,3 m között szűrőzött 530 l/p üzemi vízhozamú és az ugyanezen ingatlanon lévő 6. számú (K.71. kataszteri számú), 1988-ban létesített, 136,0 m talpmélységű, 122,0-132,0 m között szűrőzött 700 l/p üzemi vízhozamú, továbbá a belterület szélétől É-ÉNy ra mintegy 220 m-re a 0239/5 hrsz.-ú ingatlanon lévő 7. számú (K.72. kataszteri számú), 1994-ban létesített, 164,8 m talpmélységű, 124,7-136,4 és 141,4-152,3 m között szűrőzött 1800 l/p üzemi vízhozamú kútból biztosított. A vízbázis fejlesztésének tervezéséről nincs tudomásunk. Az éves lekötött vízigény: m 3 /év A vízmű és a vízhálózat kapacitása: vízbázis: 6220 m 3 /nap víztermelés: 5560 m 3 /nap technológia: 5500 m 3 /nap mértékadó: 5500 m 3 /nap A 2013-ban termelt vízmennyiség: m 3 /év (ebből a város átlagos napi vízigénye: 923 m 3 /nap volt) A napi min/max. vízfogyasztás 2013-ban: 548/2025 m 3 /nap volt A vízellátó rendszer (vízbázis, illetve vízmű) szabad kapacitással rendelkezik, vízigény növekedést ki tud elégíteni. A vízhálózat hossza a bekötések nélkül fm. A vezetékes vízhálózat 1960-s évektől folyamatosan épült ki. ezetékes vízzel ellátott a belterület és a belterület mellett lévő gazdasági területek, továbbá a belterülettől Ny ra lévő állati hulladék elhelyező létesítmény (gyűjtőkonténer). A település területén NA mm ac., NA KM-PC csőből épült ki a vízvezeték hálózat. A hálózati nyomást és a tüzivíz igényt a belterület középső részén a sportpályától Ny ra az 1976/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő Supersztár típusú 700 m 3 -s víztorony biztosítja. A vízmű vízkezelővel rendelkezik. A 65/2009. (III. 31.) Korm. rendelettel módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletében, azaz a szolgáltatott ivóvíz vonatkozásában nyilvántartott minőségi kifogással érintett települések listájában februárjáig Bácsalmás szerepelt a víz határérték feletti arzén- (>0,01 mg/l), ammóniumion- (>0,5 mg/l) és mangántartalma (>0,05 mg/l) miatt. Ezen melléklet február 02. óta hatálytalan a 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 3. c) pontja értelmében. A rendelet értelmében a kifogásolt paraméterek határérték alá történő csökkentését korábban meg kellett volna oldania a településnek. A 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. számú mellékletét hatályon kívül helyezte az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet 3. (c) pontja. A fenti rendeletben foglalt vízminőségi követelményeknek minden tekintetben megfelelő minőségű víz mielőbbi biztosításáról gondoskodni kell, vagyis ezen komponensek esetében az elkövetkezendő években a vízminőség javítását célzó beruházásra van szükség. Jelenleg a vízmű vas- és arzénmentesítési technológiával rendelkezik. A Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program, ezen belül a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás keretében EU-KEOP forrásból készül Bácsalmás vízminőség javítására vonatkozó tervdokumentációja. 9

11 Az erre vonatkozó /2013. számú határozattal módosított /2010. számú elvi vízjogi engedélyben foglaltak szerint a település vízellátó rendszere önállóan kerül fejlesztésre. Az ebben foglaltak szerint a vízmű telepen új arzén-, vas-, mangán- és ammónium-mentesítő technológia kiépítése tervezett, valamint egy térszíni tározó kerül kialakításra. A tervezett beruházásnak év végéig kellene megvalósulnia. A tervezett beruházás hosszú távon biztosítja a megfelelő vízminőséget a településen. A ízmű üzemeltetője a BAJAÍZ Kft. (6500 Baja, Mártonszállási út 81.) A település fejlődésével szükségessé váló vízigény növekedést az előírt minőségben a vízmű, illetve a vízbázis kapacitása a meglévő és tervezett tisztító beépítésével megfelelő minőségben a fentiek szerint biztosítani tudja. A város ivóvíz készlete földtanilag védettnek tekinthető, jelenleg szennyeződése nem tapasztalható. A vízmű vízbázisára a különböző pontszerű és diffúz szennyező forrásokon kívül a felhagyott és szabályszerűen meg nem szüntetett mélyfúrású kutak jelentik a legnagyobb potenciális veszélyforrást, ezért eltömedékelésük a rétegvíz készlet védelme érdekében elsősorban indokolt az üzemelő vízbázis védőidomainak védelme érdekében. A vezetékes ivóvízhálózat a település belterületén gyakorlatilag teljesen kiépített (90 % feletti az ellátottság). A belterületen és a belterület bővítésével tervezett lakó- és a belterület melletti gazdasági területek a meglévő hálózat bővítésével elláthatóak és ellátandóak vezetékes ivóvízzel. Külterületen a vízellátás egyedi fúrt kutakból biztosított és biztosítható a későbbiekben is. A szükséges oltóvíz biztosítására vonatkozóan a lehetőségek és megoldások tekintetében az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletben foglaltakat kell betartani. A településekre vonatkozó fontosabb előírások az alábbiak: - Egyirányú táplálás (ágvezeték) esetén a vízhálózati gerincvezeték legalább NA 100, körvezeték esetén pedig legalább NA 80 kell legyen. - Az oltóvizet szállító vízvezeték-hálózatban a vízkivétel szempontjából legkedvezőtlenebb tűzcsapnál, fali tűzcsapnál 200 mm 2 - es kiáramlási keresztmetszetnél legalább 2 bar kifolyási nyomást kell biztosítani. - A tűzcsapokat a védendő szabadtéri éghető anyag tároló területétől, építménytől a megközelítési útvonalon mérten 100 m-nél távolabb és a tűzcsapcsoportok kivételével egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem szabad. - A településen és a létesítményekben az oltóvizet vezetékes vízellátás létesítése esetén földfeletti tűzcsapokkal kell biztosítani. - Az elsőfokú tűzvédelmi hatóság engedélyével oltóvízellátásra 200 m-en belül figyelembe vehető természetes, vagy mesterséges víznyerő helynek kell lennie, vagy a szükséges oltóvizet más műszaki megoldással kell biztosítani. - A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenesen sem szabad. - A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett legalább 2,75 m közlekedési út szabadon maradjon. Egyedi kutas vízellátás: A bel-, illetve külterületen előforduló egyedi kutas vízellátás létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez a 72/1996. (. 22.) Korm. rendelet 24. c. bekezdése alapján a jegyző hatósági engedélye szükséges. A létesítendő kútból legfeljebb a létesítő házi vízigényének maximum 500 m 3 /év mennyiségig terjedő biztosításáig termelhető ki víz a parti szűrésű, karszt-, vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül kizárólag a talajvíz felhasználásával. Talajvíznek minősül az első vízzáró réteg felett található vízkészlet. A fentebb rögzített talpmélységtől mélyebb kutak, s a rendelettől eltérő vízbeszerzés vízjogi engedély köteles. 10

12 A vízjogi engedélyezési eljárásokban a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (. 22.) Korm. és a 101/2007. (XII. 23.) KvM rendelet előírásai az irányadók. Öntözővíz igény a vezetékes vízen kívül a felszín alatti vizek közül csak a talajvízből elégíthető ki a ITUKI ajánlásai szerint az öntözött növénykultúra víznormája alapján a meghatározott vízkontingensen belül. A fentiek oka, hogy a Bácskai löszös síkság beleértve Bácsalmás közigazgatási területét is talajvízszint süllyedési problémái miatt a nem ivóvízellátásra történő hidegvíz feltárás, felhasználás az OF utasítása alapján korlátozás alá esik. Ennek értelmében ilyen célra (pl: öntözés) csak maximum 30 m mélységű kutak létesíthetők (az első vízzáró réteg feletti vízkészlet igénybevételével) korlátozott számban és korlátozott időtartammal. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bácskai löszös síkság és az ahhoz hasonló problémákkal (homokos, kevésbé jó vízraktározó képességű talaj, mély talajvízszint, stb.) küzdő területeken mely érinti Bácsalmás közigazgatási területének K i részét is a halastavak, horgásztavak vízigényének biztosítására felszín alatti vízkészletek igénybevétele nem megengedett. Javasolt az egyedi vízszennyezési lehetőségek, szakszerűtlenül, engedély nélkül fúrt csőkutak ellenőrzési rendszerének kimunkálása. További vonatkozó előírások: Egyedi kutas vízellátás esetén a fentieken túl a módosított 219/2004. (II. 21.) Korm. rendelet, a módosított 18/1996. (II. 13.) KHM és a 123/1997. (II. 18.) Korm. rendelet, valamint a 101/2007. (XII. 23.) KvM rendelet előírásai is betartandók a létesítés, üzemeltetés és a védőtávolságok tekintetében. A víz minőségére vonatkozó követelményeket "Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről" szóló módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet előírásai szerint kell alkalmazni a különböző átmeneti rendelkezések figyelembe vételével. ízbázis-védelem: Üzemelő vízbázis: Bácsalmás városi vízmű kútjainak közegészségügyi védőterülete kialakított. Az Európai Unió vízpolitikáját megalapozó íz Keretirányelv fő célkitűzése a felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotba hozása, illetve a jó állapot megőrzése. A íz Keretirányelv célkitűzéseinek megvalósítása érdekében az érvényben lévő, módosított 123/1997. (II. 31.) Korm. rendelet értelmében mely a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást biztosító vízilétesítmények védelméről rendelkezik az ivóvízbázisok védőterületeit a rendelet előírásainak megfelelően kell megállapítani, kijelölni és biztonságba helyezni. Bácsalmás vízbázisának esetében a rendelet életbe lépésétől (1997. szeptember 1.) számított 10 éven belül végre kell hajtani. A rendelet előírásának teljesítéséig a település vízellátását biztosító kutak körül a 10 m sugarú védőterület fenntartása szükséges. A vízbázis egyéb védőterületei nem kerültek kijelölésre. Egyéb vízbázis, valamint ehhez kapcsolódó védőterületek nem érintik Bácsalmás közigazgatási területét. Távlati vízbázis: Bácsalmás település közigazgatási területét távlati ivóvízbázis, valamint az ehhez kapcsolódó védőterületek nem érintik. Szennyvízcsatornázás, szennyvízelhelyezés: A településen a gyakorlatilag elkészült szennyvízcsatorna hálózat üzemel, melyen keresztül a 2014-ben bővített és korszerűsített városi szennyvíztisztító telepre kerül elvezetésre a szennyvíz. 11

13 A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep kiépítését a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló többször módosított 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak indokolják önállóan, ugyanis Bácsalmás lakosegyenérték (LE) terheléssel jellemezhető szennyvízkibocsátású, normál területen lévő, más településsel agglomerációba nem szervezett település. A rendelet szerint a településen a megfelelő szennyvízelvezetést és tisztítást december 31.-ig meg kell oldani. A áros Önkormányzata a /2014. és a /2011. számú határozatokkal kijavított, illetve a /2014. számú határozattal módosított /2011. számú határozattal kiadott vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik a szennyvíztisztító telep kapacitásbővítésére (új technológia kiépítése) és a szennyvízelvezető csatornahálózat létesítésére, mely március 31-ig hatályos. A beruházás gyakorlatilag elkészült, a pótmunkák zajlanak még, ezek befejezését követően kerül megkérésre a vízjogi üzemeltetési engedély. A létesítési engedélyezési terv és a létesítési engedély szerint néhány nyomott szakasz kivételével gravitációs rendszerű szennyvízcsatorna hálózat épült a település érintett részén (belterületi lakóterületeken és a belterület melletti gazdasági területeken). Az üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint a településen 5 db átemelő (4 db közbenső és 1 db végátemelő) épült. A B-1. jelű (vég)átemelő a Gróf Teleky József u. D i részén a Kígyós-főcsatorna mellett, a B-2. átemelő a Narancsik Pál u.-ban a Dankó P. u. kereszteződésének a közelében, a B-3. jelű átemelő a Dózsa Gy. u.-ban a Kígyós-főcsatorna mellett, míg a B-4. jelű átemelő a Rákóczi u. K i részén, a B-5. jelű átemelő pedig a József Attila u.-ban a Petőfi és Gróf Széchenyi u. közötti szakaszon épült. A tervben és az engedélyben foglaltak szerint a település területén a gravitációs hálózat NÁ 200 mm KG- PC, míg az átemelőktől a nyomóvezetékek NÁ 110 mm KPE csőből, a végátemelőtől a szennyvíztisztító telepre pedig NÁ 225 KPE csőből épültek. A bekötő csatornák NÁ 150 KG-PC csőből épültek. A település bővítési területein figyelembe kell venni a csatornahálózat kiépítésénél a többször módosított 26/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltakat a szennyvízelvezetési agglomerációk lehatárolásának tekintetében. Megjegyezzük, hogy a város egy része (~6 %), azaz a belváros, városközpont intézményeinek térsége korábban is rendelkezett szennyvízcsatorna hálózattal, mely felhasználásra került az új szennyvízcsatorna hálózat kiépítése során. Ezen hálózat hossza 4,4 km volt. A szennyvíztisztító telep a belterületi lakóterületek szélétől DK re mintegy 350 m-re a városi hulladékudvar szomszédságában került megépítésre (a meglévő telep mellett új tisztítás-technológiaként) a 0582/1 hrsz.-ú ingatlanon. A telep SBR rendszerű eleveniszapos mélylégbefúvásos totáloxidációs biológiai tisztítás-technológia időprogrammal vezérelve (anaerob-anox, aerob, ülepítő) iszap elősűrítéssel, víztelenítéssel, nitrifikációval, denitrifikációval biológiai és vegyszeres foszforeltávolítással. A szennyvíztisztító telep kiépített kapacitása: 800 m 3 /d (786 m 3 /d csatornán érkező és 14 m 3 /d szippantott szennyvíz), 7600 LE. A szennyvíztisztító telep kizárólag Bácsalmás szennyvizeit fogadja. Jelenleg folyik a telep próbaüzeme. Megjegyezzük, hogy a város korábban is rendelkezett szennyvíztisztító teleppel, melynek mértékadó kapacitása 500 m 3 /d (3000 LE) volt. A telep tisztítás-technológiája eleveniszapos biológiai tisztítás (nitrifikáció, denitrifikáció, foszforeltávolítás nem volt). A telep /2013. és az /2008. számú határozatokkal módosított K5K8994/05. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik (ízikönyvi szám: I/768.), mely december 31-ig hatályos. A telep a 4,4 km csatornahálózaton összegyűjtött kommunális szennyvizet kezelte, alulterhelten üzemet. Ezen régi telep műtárgyai felhagyásra kerültek, az oxidációs árok havária tározóként fog üzemelni. 12

14 A szennyvíztisztító telep védőtávolsága: 150 m lett volna korábban (a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) jelenleg már nem hatályos függelékében foglaltak alapján). Ezen védőterületen belül egyébként nem találhatóak jelenleg a szennyvíztisztító telep és a hulladékudvar létesítményein kívül épületek építmények. A tisztított szennyvíz befogadója a Kígyós-főcsatorna cskm szelvénye Bácsalmás közigazgatási területén (mely a korábbi tisztított szennyvíz bevezetéséhez képest változatlan). A sűrített, víztelenített fölösiszapot és a rácsszemetet a Felső-bácskai Regionális Hulladéklerakó telepre (askút) szállítják további kezelésre, elhelyezésre (a korábbi telep gyakorlatához hasonlóan). Bácsalmásról a szippantott szennyvizeket (nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket) a városi tisztítótelep fogadó műtárgyára szállítják. A csatornahálózattal a későbbiekben sem ellátott külterületeken ezután is keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizeket továbbra is a városi szennyvíztisztító telepen kialakított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadó helyre, azaz a települési szennyvíztisztító telep fogadó műtárgyára kell szállítani. A szennyvízcsatorna hálózat és a szennyvíztisztító telep úgy került kialakításra, hogy biztonsággal be tudja fogadni és kezelni tudja a várható lakó- és gazdasági terület bővüléssel járó a jelenlegi állapothoz képest többlet szennyvízmennyiségeket is. A fentieket összefoglalva a vízellátás, a szennyvízelvezetés, -tisztítás és -elhelyezés, a vízrendezés, illetve a vízhasznosítás területén egyaránt figyelembe kell venni a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (I. 29.) Korm. rendelet előírásait. Földgázellátás: Bácsalmás város belterületének földgázellátását a belterületre K ről érkező kiépített 8 bar nyomású nagyközép-nyomású gázvezetékről biztosítják. A belterületi lakó- és gazdasági területeket ellátó nyomásszabályzóhoz É-ÉK ről Bácsszőlős, majd Mélykút közigazgatási területei felől döntően mezőgazdasági területeken keresztül érkezik a φ 200 KPE vezeték, melyből a közigazgatási terület ÉK i részén Tataháza, Mátételke irányába elágazik egy φ 110 KPE vezeték, ezen túlmenően a közigazgatási területre érkező vezeték csak Bácsalmást látja el vezetékes földgázzal. Ugyancsak nagyközép-nyomású gázvezetékről biztosítják a belterület szélétől K-ÉK re mintegy 1,4 kmre található Bács-Agro Zrt. majorját φ 63 KPE vezetékkel, valamint a belterület DK i szélén lévő Kähny Gépipari Kft. telephelyét, továbbá a belterület D i szélén, az 5312 jelű közút K i oldala melletti gazdasági területet φ 63 KPE vezetékkel, illetve a belterület szélétől D-DK re mintegy 1,8, illetve 2,9 km-re lévő Bácsalmási Agráripari Zrt. gazdasági területeit (Juliska major, Mosztonga major) φ 63 KPE vezetékekkel. A közigazgatási terület K i határán vezet a Kunbaja gázellátását biztosító φ KPE nagyközép-nyomásúgázvezeték. Mindegyik nagyközép-nyomású gázvezeték 8 bar nyomású. Nagynyomású földgáz távvezeték, annak biztonsági övezete, valamint gázátadó állomása és annak biztonsági övezete Bácsalmás közigazgatási területét nem érinti. A város belterületének szélétől K re mintegy 200 m-re a 0446/4 hrsz.-ú ingatlanon nyomásszabályozó épült, ahonnan 3 bar nyomású gázvezeték hálózat került kialakításra a település gázellátására. 13

15 A gáznyomás-szabályzó gyártmánya: GÁZGÉP KS-2-43 D1 (rekonstrukciója 2007-ben megtörtént) teljesítménye: 8000 m 3 /h nyomásfokozat: 8/3 bar A gázhálózat gerincvezetéke a nyomásszabályzótól vezetve φ 160, 110 és 90 KPE vezetékkel, míg a további elosztó hálózat φ 63 és 32 KPE vezetékkel épült. A nyomásszabályzótól a gerincvezeték a Szent István és Szent János u.-n, illetve a Gróf Teleki József u.- ban vezet. A létesítmények kisnyomású gázellátását ingatlanonként épített 3/0,03 bar nyomásszabályozók beépítésével biztosítják. A háztartások ~ 90 %-a rákötött a hálózatra. A meglévő gáznyomás-szabályzók és a hálózat rendelkezik szabad kapacitással, így a lakó- és gazdasági övezet bővítésével a növekvő gázigény a 3,0 bar nyomású gázhálózat továbbépítésével, illetve nagyobb ipari gázigény esetén a nagyközép-nyomású gázvezetékről nyomásszabályozó telepítésével biztosítható. A gázellátó vezetékek védőtávolságait az MSz 7048 és az MSz 7487/2 szabvány, valamint a 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet tartalmazza. A földgázvezeték tulajdonosa az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. (telephely: Győr, Puskás T. u ) A földgázvezetékek üzemeltetője az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. Kiskunhalasi Üzemegysége (6400 Kiskunhalas, Kertész u. 2.) Gázvezetékek építés az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. által jóváhagyott tervek alapján végezhető. illamos-energia ellátás: Bácsalmás közigazgatási területének É részét érinti Bács-Kiskun Megye Területrendezési Tervében foglaltak szerint a tervezett Baja Bácsalmás Tompa (Mórahalom Szeged) 120 k-s légvezetékes villamos energia főelosztó hálózat nyomvonala. A tervezett nyomvonalat és biztonsági övezetének határait a Megyei TRT. pdf rajza alapján feltüntettük a rajzi munkarészen (pontos nyomvonaladat hiányában). Bácsalmás közigazgatási területének É i részén, a Tataházára vezető 5503 jelű közút melletti 0244/44 hrsz.-ú ingatlanon található az EDF DÉMÁ üzemeltetésében lévő 35/20 k-s transzformátor állomás, ahonnan Ny i irányba Baja felé, K i, ÉK i irányba pedig Mélykút-Tompa irányába vezet a 35 k-os középfeszültségű villamos elosztó hálózat vonala. A város villamos energia ellátása több oldalról biztosított. A település ellátását a 35/20 k-s transzformátor állomástól induló, a belterületre É i, K i, D i és Ny i irányból bekötő 20 k-s elektromos légvezeték hálózatok biztosítják. A belterületre bekötő 20 k-s hálózatokról leágazva épültek a belterületi általában oszloptranszformátorok, ahonnan 0,4 k-s kisfeszültségű általában légvezeték hálózatok épültek. A településfejlesztéssel érintett területek villamos energia ellátása kis-, illetve középfeszültségű hálózat bővítéssel, esetenként új transzformátor állomások telepítésével biztosítható. A hálózat bővítésénél be kell tartani a vonatkozó jogszabályok és szabványok előírásait. 14

16 Légvezeték hálózat és a földkábelek védőtávolságait, valamint a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet, illetve az MSz 151/5-86. és az MSz 7487/2-80 tartalmazza. A bővítéssel érintett területrészek energia igényét az EDF DÉMÁ Zrt. Üzemigazgatóságnál (EDF DÉMÁ Hálózati Elosztó Kft Baja, Deák F. u. 3.) kell bejelenteni. illamos energia hálózat építés és bővítés az EDF DÉMÁ Zrt. (EDF DÉMÁ Hálózati Elosztó Kft.) által jóváhagyott tervek alapján végezhető. A középfeszültségű villamos energia hálózat üzemeltetője a DÉMÁ Zrt. Üzemigazgatóság (EDF DÉMÁ Hálózati Elosztó Kft Baja, Deák F. u. 3.). Elektronikus hírközlés: A város közigazgatási területén a Magyar Telekom Nyrt. üzemeltetésében lévő gerinchálózat (optikai kábel hálózat) üzemel. A Baja-Csávoly-Bácsbokod-Bácsalmás gerincvezeték (összekötő optikai kábel) az 5501 jelű közút mellett Ny ról vezet a közút mellett, majd a belterületen a Szent János u.-ban, illetve a Hősök tere Ny i és É i oldala mellett épült a telefonközpontig. A Bácsalmás-Tataháza-Mélykút gerincvezeték (összekötő optikai kábel) a telefonközponttól a Kishíd, Gróf Széchenyi, Rákóczi, Kossuth u.-n vezet belterületen, majd halad tovább É i irányba a Tataházára vezető 5503 jelű közút mellett. A Bácsalmás-Kunbaja gerincvezeték pedig a telefonközponttól a Korona, Szent János, Damjanich, Backnang u.-n vezet belterületen, majd halad tovább K i irányba a Bácsszőlős-Kunbaja felé vezető 5501 jelű közút mellett. Ezen túlmenően a Bajmoki határátkelőhöz vezető Bácsalmás-Bajmok összekötő (réz)kábel a telefonközpontból a Korona, Szent János, Damjanich, Mártírok u.-ban, majd tovább az 5312 jelű közút mellett épült. A város telefonhálózata kiépült, a távhívó hálózatba bekötötték. A körzetszám: 79. A telefonhálózat üzemeltetője a Magyar Telekom Nyrt. (6000 Kecskemét, Kálvin tér 10/12.) A telefonhálózat döntően légvezeték, míg a kisebb részben kábel (a 20 k-s légvezetékkel rendelkező u.- ban) kialakítással épült. A települési hálózat telefonközpont épülete a belterület középső részén a Hősök tere 11. sz. alatt található. Ezen központhoz a Magyar Telekom Nyrt. gerinchálózatáról a fentebb részletezett utcákban épültek ki a bekötő vezetékek. A vezetékes telefonhálózat a település fejlesztésével tovább bővíthető. A község közigazgatási területén belül 5 db mobil távközlő torony (erősítő állomás) van kiépítve: - Magyar Telekom: a belterület K i szélén az 5501 jelű közút É i oldalán a 1516 hrsz.-ú ingatlanon - odafone: a belterület É i szélén a vízmű területén a 2938 hrsz.-ú ingatlanon - Telenor: a belterülettől D re a Sóstó felé vezető út Ny i oldalán a 0616/5 hrsz.-ú ingatlan ÉNy i részén - Található továbbá egy-egy torony a Rákóczi út 28. sz. (858 hrsz.), valamint a a belterület Ny i szélén a 2748/1 hrsz. alatti ingatlanon is. Ezen létesítmények lehetővé teszi a település fejlesztésével párhuzamosan a hírközlő berendezések további bekapcsolását is. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a további mobiltelefon bázisállomás tornyok telepítése előtt be kell szerezni a területileg illetékes földhivataltól az érintett termőföld más célú hasznosítását engedélyező határozatot. Az építési engedély, illetve a bejelentés nélkül végezhető építési tevékenységeket a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 18. -a tartalmazza. 15

17 A városban a vezetékes műsorelosztó (kábel T) hálózat(ok) kiépült(ek). A hálózat(ok) üzemeltetője az OPTICON Kft. (6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 1/A.), melyen a idékháló Telekommunikációs Kft. (6000 Kecskemét, Rákóczi út 22.) szolgáltat, valamint az INITEL Távközlési Zrt. (2040 Budaörs, Puskás Tivadar u ). Belterületen döntően a 0,4 k-s légvezeték hálózat oszlopain épült ki a hálózat, csak rövid szakaszokon található földkábel. Az OPTICON Kft. hálózatát a bácsalmási központú kistérségi társulás építette ki a kistérség településein. Központja (fejállomása) a Polgármesteri Hivatal épületében (Gróf Teleki J. u. 4-8.) található. A települést (kistérséget) ellátó hálózat Mélykút irányából villamos légvezeték oszlopokon épült ki. A központtól Tataháza, Bácsbokod, Bácsszőlős, Csikéria és Kunbaja irányába a közutak melletti önálló oszlopsorokon épült ki az optikai kábel hálózat. A hálózat a település bővülése esetén bővíthető. A település jelentősebb vezeték nélküli elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó cégei: Magyar Telekom Nyrt. (T-home) (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.), DIGI Kft. (1134 Budapest, áci út 35.) A elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének szabályait a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 26. -a részletezi. A településrendezési terv keretei, eszközrendszere nem befolyásolják (nem korlátozzák) a szolgáltatásnyújtás szabadságát, a szolgáltatások szabad áramlását, a szabad szolgáltató- és szolgáltatásválasztás, az esélyegyenlőség, az egyetemes szolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítását, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, új technológiák elterjedési lehetőségét. Bácsalmás közigazgatási területét érintő kormányzati célú, illetve a fentieken túl jelentős elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus hírközlési hálózatfejlesztésekről nem rendelkezünk információkkal. Kecskemét, január hó. Csuvár Gábor 16

18 0 50m 100m MÉLYKÚT m TATAHÁZA Geisinger csatorna Khél csatorna Kígyós-fõcsatorna BÁCSÕLÕS ártelek-ószõlõsi csatorna BÁCSALMÁS Településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata ártelek-ószõlõsi I. Alátámasztó munkarész ízrendezés, vízhasznosítás MÁTÉTELKE Nics-ág csatorna ártelek-ószõlõsi II. Halmosi II. Mátételki-Kígyós csatorna ártelek-ószõlõsi I. Nics-ág II. Nics-ág I. ojnich csatorna Bédics csatorna BÁCSBOKOD Kisbözsi csatorna Kunbajai csatorna Juliska csatorna Óalmási csatorna Kunbajai I. csatorna Mátételki-Kígyós csatorna Mosztonga csatorna Kígyós-fõcsatorna Kunbajai csatorna BÁCSBORSÓD MADARAS Deák csatorna II. mellékág Deák csatorna KUNBAJA lakóterület fejlesztés kereskedelmi, szolgáltató terület fejlesztés iparterület fejlesztés tervezett védõzöld Jelmagyarázat csapadékvíz fõgyûjtõ csatorna csapadékvíz elvezetõ árok csapadékvíz tározó Deák csatorna I. mellékág

19 I I 0 50m 100m I I I I I BÁCSALMÁS Településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata Alátámasztó munkarész ízellátás lakóterület fejlesztés kereskedelmi, szolgáltató terület fejlesztés iparterület fejlesztés tervezett védõzöld Jelmagyarázat meglévõ tervezett vízmû vízmûkút víztorony ivóvíz gerincvezeték 300 ac, KM ivóvíz gerincvezeték 200 ac, KM, 150 ac ivóvíz gerincvezeték ac, KM iparivíz gerincvezeték

20 I I >> >> BÁCSALMÁS Településszerkezeti terve és helyi építési szabályzata Alátámasztó munkarész Szennyvízelvezetés 0 50m 100m >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> lakóterület fejlesztés kereskedelmi, szolgáltató terület fejlesztés iparterület fejlesztés tervezett védõzöld Jelmagyarázat meglévõ tervezett >> >> >> >> szennyvízátemelõ szennyvíztisztító szennyvíz fõgyûjtõ csatorna (gravitációs) 30 beton szennyvíz fõgyûjtõ csatorna (gravitációs) 200 KG szennyvíz fõgyûjtõ csatorna (nyomó) 225 KPE szennyvíz fõgyûjtõ csatorna (nyomó) 110 KPE

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰESÍTÉS ÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.3. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

II.4.3. KÖZMŰVESÍTÉS

II.4.3. KÖZMŰVESÍTÉS KÖZMŰVESÍTÉS A terület általános jellemzése: VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS ÉS ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Kunpeszér közigazgatási területe Bács-Kiskun megye É i középső részének szélén a kunszentmiklósi járáson

Részletesebben

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE

VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE VI. KÖZMÛHÁLÓZATOK FEJLESZTÉSE 1. Ivóvízellátás A településen közüzemi vízmû és vízhálózat üzemel. A szükséges ivóvizet 2 db mélyfúrású kút biztosítja. A kutak vize vas és mangántartalmú, vízkezelést tesz

Részletesebben

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Horváth Angéla Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 6 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 5 db kijelölt

Részletesebben

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései

A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései A Balaton részvízgyűjtő terv tervezetének kiemelt kérdései Tóth Sándor (KÖDU KÖVIZIG) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Siófok 2009. július 21. 4-2 Balaton közvetlen alegység 53

Részletesebben

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

zkedésekre és s felszín n alatti vizek Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Javaslatok a 2-20. 20. jelű, Alsó-Tisza jobb parti vízgyűjtő alegységet get érintő intézked zkedésekre Vízfolyások, állóvizek és s felszín n alatti vizek állapotának javítása Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Duna Szigetköznél Lajta Mosoni-Duna alsó, felső, középső Rét-árok

Részletesebben

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi

rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi A Nyírs rség g felszín n alatti vizeinek mennyiségi problémáinak megoldására javasolt intézked zkedések Csegény József Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság "Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

II.3. 4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3. 4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3. 4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Útmutató a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyezés csökkentési ütemterv készítésére vonatkozó kötelezés végrehajtásához

Részletesebben

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól

A Kormány. Korm. rendelete. a vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Melléklet a BM/ /2015. számú kormány-előterjesztéshez A Kormány /2015. (.) Korm. rendelete a vízgazdálkodási

Részletesebben

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Katona Ottó Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Katona Ottó Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 31 db kijelölt vízfolyás víztest 6 db kijelölt állóvíz víztest 10 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Bartal György (Öko Zrt. vezette Konzorcium megbízásából Vidra Kft.) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások (43 víztest): Répce Répce-árapasztó Rábca Kis-Rába Ikva Hanság-főcsatorna

Részletesebben

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv közbenső jelentés kirendeltségi munkarésze elkészítésének eredménye, tapasztalatai

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv közbenső jelentés kirendeltségi munkarésze elkészítésének eredménye, tapasztalatai A vízgyűjtő-gazdálkodási terv közbenső jelentés kirendeltségi munkarésze elkészítésének eredménye, tapasztalatai Szügyiné Simon Hajnalka NeKI Közép-dunántúli Kirendeltsége KDT TVT tanácsülés 2013.05.07.

Részletesebben

Hamza István NYUDUKÖVIZIG Déri Lajos területi tervező SOLVEX Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Hamza István NYUDUKÖVIZIG Déri Lajos területi tervező SOLVEX Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Hamza István NYUDUKÖVIZIG Déri Lajos területi tervező SOLVEX Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Az alegység és a fő víztestek Jelentős vízgazdálkodási problémák Erősen módosított

Részletesebben

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció

A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció KÖTIKÖVIZIG 5002 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (56) 501-900 E-mail.: titkarsag@kotikovizig.hu A Víz Keretirányelv végrehajtásával való koordináció Martfű, 2010. november 24-26. Háfra Mátyás osztályvezető

Részletesebben

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft

Algyői-főcsatorna vízgyűjtőjének vízpótlása DAOP-5.2.1/B-09-2010-0007 A projekt támogatás tartalma: 696 421 086 Ft A megvalósítás tervezett ütemezése: 2012. december 21-2013. december 31. Projektgazda neve: Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Projektgazda székhelye: 6720, Szeged, Stefánia 4. Közreműködő szervezet:

Részletesebben

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) VÁRADI Tamás (ÖKO Zrt. Vezette konzorcium, területi tervező) "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Főbb vízfolyások: Török-patak Ördög-árok Rákos-,Szilas-patak Váli-víz, Dera-patak,

Részletesebben

MaSzeSz Konferencia Lajosmizse 2011.május 17-18. 18. Szeged csatornázása és szennyvíztisztítása eredmények tapasztalatok Mit terveztünk? 391 km csatorna, 14 353 db ingatlan bekötés 36 db közbenső átemelő,

Részletesebben

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája

Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Magyarország vízgazdálkodás stratégiája Láng István Műszaki főigazgató helyettes Belügyminisztérium Országos Vízügyi Főigazgatóság Vízkárelhárítási Főosztály Helyzetértékelés Külföldi vízgyűjtők Kiszolgáltatott

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT

Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Magyar Hidrológiai Társaság Soproni és Győri Területi Szervezet XVI. FERTŐ ANKÉT Partvonal értelmezései: Hazai értelmezés: - Vízgazdálkodási lexikon (1970): A folyó v. tó középvízi medrének és a környező

Részletesebben

ZHASZNÁLATOK JOGI SZABÁLYOZ ÉS S A A MEZŐGAZDAS LETÉN TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M. koch.gabor@aduvizig.hu. Kép p forrás: www.mnvh.

ZHASZNÁLATOK JOGI SZABÁLYOZ ÉS S A A MEZŐGAZDAS LETÉN TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M. koch.gabor@aduvizig.hu. Kép p forrás: www.mnvh. ÉS S A FELSZÍNI VIZEKET ÉRINTŐ VÍZKÉSZLET-GAZDÁLKODÁSI TAPASZTALATOK AZ ADUVIZIG MŰKÖDÉSI M Kép p forrás: www.mnvh.eu Koch GáborG Felszíni vízgazdv zgazdálkodási ügyintéző Alsó-Duna Duna-völgyi Vízügyi

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése

Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése Szentes és Környéke Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 8SZ jelű szivattyútelep fejlesztése TARTALOMJEGYZÉK Szöveges munkarészek Tartalomjegyzék Tervezői nyilatkozat Iratok Műszaki leírás Üzemelési

Részletesebben

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelete az Eplény Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2004. (XI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Környezetvédelmi tárgyú ügyek

Környezetvédelmi tárgyú ügyek Önkormányzat/Közérdekű adatok/ii/4. menüpontba Környezetvédelmi tárgyú ügyek Zajvédelem A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG HELYIVÍZKÁR_ELHÁRÍTÁSI TERV Újhartyán Község Önkormányzata 2367 Újhartyán, Fő utca 21.sz. Telefon:29/372-133.Fax:372-025 E-mail cím: Nyilvántartási szám: Jóváhagyom Újhartyán, 2008.szeptember 20. Egyetértek: Budapest, 2008 Schulcz

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

VGT intézkedések végrehajtása 2010-2012

VGT intézkedések végrehajtása 2010-2012 VGT intézkedések végrehajtása 2010-2012 Tahy Ágnes Nemzeti Környezetügyi Intézet 2013. január A Víz Keretirányelv és a vizes projektek A 2000/60/EK Víz Keretirányelv előírja, hogy 2015-re (ill. 2021-re,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

1. A rendelet hatálya 1..

1. A rendelet hatálya 1.. 1 Jászboldogháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014.(VII. 02.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Jászboldogháza

Részletesebben

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE A VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FELADATAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN KVASSAY JENŐ TERV 2015 A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA BEMUTATÁSA ÉS TÁRSADALMI VÉLEMÉNYEZÉSE AZ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG ÉS AZ ALSÓ-DUNA- VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG FÓRUMA A NEMZETI VÍZSTRATÉGIA SZEREPE

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (XII.19.) RENDELETE a helyi építési szabályzat módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 174/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a közműves szennyvízelvezető és -tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelés Nemzeti Megvalósítási Programjáról A Kormány

Részletesebben

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete

8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete 8-1. melléklet: A felszíni vízvédelmi szabályozás felülvizsgálatának tervezete A felszíni vízvédelmi szabályozási struktúra hazánkban (a vízgyűjtő-gazdálkodásról szóló átfogó 221/2004. (VII.21.) kormány

Részletesebben

Kolossváry Gáborné Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A)

Kolossváry Gáborné Viziterv Alba Kft. Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) Kolossváry Gáborné Viziterv Alba Kft. "Vízgyűjtő-gazdálkodási tervek készítése (KEOP-2.5.0/A) 37 db kijelölt vízfolyás víztest 2 db kijelölt állóvíz víztest 6 db kijelölt felszín alatti víztest Főbb vízfolyások:

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Mosonszolnok szabályozási terv módosítás

Mosonszolnok szabályozási terv módosítás T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Mosonszolnok szabályozási terv módosítás

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben)

Módosította: a 18/2014.(IX.29.) önk. rendelet. (egységes szerkezetben) Apátistvánfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(I.23.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Módosította:

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály H-3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. : 3501 Miskolc, Pf.: 18. Tel: (06-46) 502-962 Fax: (06-46) 502-963

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1.1. A víztest neve: X. tározó 1.2. A víztest VOR kódja: AIH041 1.3. A víztest VKI szerinti típusa, a típus leírása: hasonló típus: 11 meszes kis területű sekély nyílt vízfelületű

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20.

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Előzmények

Részletesebben

NEMZETKÖZI GEOTERMIKUS KONFERENCIA A TERMÁLVÍZ GEOTERMIKUS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ VÍZÜGYI JOGSZABÁLYOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI

NEMZETKÖZI GEOTERMIKUS KONFERENCIA A TERMÁLVÍZ GEOTERMIKUS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ VÍZÜGYI JOGSZABÁLYOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI NEMZETKÖZI GEOTERMIKUS KONFERENCIA A TERMÁLVÍZ GEOTERMIKUS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ VÍZÜGYI JOGSZABÁLYOK ÉS AZOK VÁLTOZÁSAI Dr. Kling István államtitkár, KvVM A felszíni és a felszín alatti vizek,

Részletesebben

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN

A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS BELVÍZVÉDELMI KONFERENCIA A VÍZÜGY SZEREPE A MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN Szarvas, 2015. április09. LÁNG ISTVÁN MŰSZAKI FŐIGAZGATÓHELYETTES - Törzsvezető ORSZÁGOS

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PALKONYA IVÓVÍZMINŐSÉG- JAVÍTÓ PROJEKT LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT A KIINDULÓ MŰSZAKI ÁLLAPOT Hálózat Palkonya jelenleg önálló vízellátó rendszerrel rendelkezik, mely 1983-ben valósult

Részletesebben

Veszprém, Pápai út 41.

Veszprém, Pápai út 41. 1. sz. melléklet Veszprém, Pápai út 41. BAKONYKARSZT ZRT. AMORTIZÁCIÓS ELSZÁMOLÁS 2006-2010. KÖZÖTTI IDŐSZAKRA ! "#$ % "% & *) 1),$ -"$ - $ "0 - # $ & &./ 1 & /. "0 "%#, " %.% 2 3 2 4 4 54 54 4 7 6& 3&,$

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén

Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Nógrád megye területén Nógrád megye területe a Közép-Duna (1-9) az Ipoly (1-8) valamint a Zagyva (2-10) tervezési alegységekre esik. Az alegységek tervanyaga a http://www.vizeink.hu

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő. Közép-Duna- völgy vízgazdálkodása

XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő. Közép-Duna- völgy vízgazdálkodása XXXI. Országos Vándorgyűlés Gödöllő Közép-Duna- völgy vízgazdálkodása MHT területi szerv megalakulása 2011 Taglétszám ~ 800 fő Eddigi eredmények A működési terület : - közigazgatási alapon: Pest megye,

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2005.(II.03.) számú rendelete. a talajterhelési díjról 4 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005.(II.03.) számú rendelete a talajterhelési díjról Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló

Részletesebben

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3..

1. A rendelet célja 1.. 2. A rendelet hatálya 2.. 3. A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely megnevezése 3.. Tapsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2014.(II.05.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tapsony Községi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2014. ÉVES BESZÁMOLÓ KÖRNYEZETI ÁLLAPOTRÓL 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. IVÓVÍZELLÁTÁS... 3 2. SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS... 4 2.1. Kommunális szennyvízkezelés,

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK

KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK KEREKI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 4. SZ. MÓDOSÍTÁS M4/2013-OTÉK 2013. Előzetes tájékoztató 314/2012 (XI.8.) korm. rendelet 37..alapján KEREKI TELEPÜLÉS JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Az eredeti

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK KÖZMŰELLÁTÁS ÉS HÍRKÖZLÉS VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS CSATORNÁZÁS Vízellátás A település vízellátó rendszerének vízbázisát a 174 m mély Nemesgörzsöny 1/a. sz. fúrt kút és a 110 m mély Nemesgörzsöny 2. sz. fúrt kút

Részletesebben

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén

Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén Ivóvízminőség javítása a tabi kistérség 8 településén KEOP-7.1.3.0/09-2010-0010 Koppány Völgye konzorcium Andocs, Zics, Nágocs, Kára, Miklósi, Szorosad, Törökkoppány, Somogyacsa településeken 201/2001.

Részletesebben

Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem

Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem Környezetvédelem II. / Térségi környezetvédelem Vízkészlet-gazdálkodás vízminőség-védelem (ábraanyag) 2007/2008. tanév II. félév Ballabás Gábor bagi@ludens.elte.hu ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati rendelet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Tard község Önkormányzatának 17 / 2013. (X. 31) önkormányzati

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13.

Belügyminisztérium. dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály. Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az Ivóvízminőség-javító Program aktualitásai dr. Kiss András László közigazgatási tanácsadó Vízgazdálkodási Főosztály Ivóvíz-biztonsági szakmai nap 2014. május 13. Az ivóvízminőség-javítással kapcsolatos

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA

XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA XVII. HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI KONFERENCIA ÚJ IRÁNYOK A SZENNYVÍZISZAP HASZNOSÍTÁSBAN - AVAGY MERRE MEGYÜNK, MERRE MENJÜNK? Farkas Hilda PhD C. egyetemi tanár Előzmények Magyarország első Vízgyűjtő-gazdálkodási

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2011.(X.12.) önkormányzati rendelete az építésügyi engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettségről Szikszó Város Önkormányzatának

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010. Alsómocsolád Község Önkormányzata 7345 Alsómocsolád, Rákóczi utca 21. Telefon: 72/560-026, Telefax: 72/451-748 E-mail: mocsolad@t-online.hu TÁJÉKOZTATÓ Alsómocsolád község KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL 2010.

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola

Az MVA adat- és információ igénye. Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Az MVA adat- és információ igénye Bíró Tibor Károly Róbert Főiskola Felhasználók Vízhasználók Vízszolgáltatók Igazgatási szervek Hatósági szervek Tudományos szervezetek Alapvetések A vízhasználóknak lényegesen

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki.

Általános rendelkezések 1 1. 1/ A rendelet hatálya Kazincbarcika város közigazgatási határán belül a beépítésre szánt területre terjed ki. 1 Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/2009. (III. 20.) sz. rendelete az építési engedélyezési eljárás során szükséges parkolóhely biztosítási kötelezettség elősegítéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Dezső

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/68 1. rész: Vállalkozási szerződés szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére Tiszalúc Nagyközségben FIDIC piroskönyv szerint; 2. rész: Vállalkozási szerződés szennyvíztisztító telep építésére Tiszalúc Nagyközségben

Részletesebben

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK. Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék TERVEZETT TÉMAKÖRÖK I. Alapfogalmak, a víz jellemzői II. Építmények álló vízben III. IV. Építmények mozgó vízben Vízmennyiségek építmények környezetében V. Vízelvezetés szabad felszínű medrekben VI. A

Részletesebben