ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 29-i rendes ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 29-i rendes ülésére"

Átírás

1 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 29-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a sportszervezetek évi támogatására, előleg nyújtása a sporttámogatási keret felosztását megelőző időszakra Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság Tárgyalta: Oktatási és Kulturális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Tanácskozási joggal meghívott: Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: Törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Gábor Ferenc jegyző Kovács Gyula, Városgazdálkodási Iroda vezetője Az előterjesztés megegyezik a december 15-i rendkívüli ülésre készített azonos tárgyú előterjesztéssel.

2 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat a évi költségvetését még nem fogadta el, de fontosnak tartom a sportszervezetek önkormányzati keretből történő támogatásigényléséhez pályázati felhívás kiírását, amely egyértelművé teszi az önkormányzat szándékait és meghatározza a támogatásban részesíthetők körét. Az előző években Önkormányzatunk a költségvetés elfogadását követően döntött a sportegyesületek részére tárgyévben nyújtott támogatás mértékéről. Ez több egyesület működőképességét veszélyeztette, ezért javaslom, hogy az idei pályázati felhívás adjon lehetőséget előleg igénylésére. A felosztható előleg mértékét a évi költségvetési rendeletben a sporttámogatási keretre és a Dombóvári Sportegyesület Úszószakosztályának támogatására elkülönített eredeti előirányzatok 3 hónapra időarányos részében javaslom meghatározni, a jelen ülésen tárgyalásra kerülő, az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben szereplővel egyezően. Az előleg igénylésére a évi sporttámogatás terhére lenne lehetőség, amennyiben a sportszervezet ezen irányú igényét a pályázati adatlapon feltünteti. Javaslom, hogy a január 16-ig beérkezett pályázatok összesítését követően a támogatási előleg igényekről az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján Képviselő-testületünk a januári rendes ülésén döntsön. Az éves sporttámogatási keret az előző éveknek megfelelően, a költségvetés elfogadását követően, szintén az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján történjen. Határozati javaslat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi sportkeretből történő támogatásigénylés feltételeit tartalmazó pályázati felhívást és pályázati adatlapot a melléklet szerint elfogadja. A Képviselő-testület a sportszervezetek támogatására sportkeretként a évi költségvetési rendeletében forrást biztosít. 2. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetése terhére az átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott mértékig -, azon sportszervezetek részére, amelyek a évi sportkeretre támogatási igényt nyújtanak be és jelzik ez irányú igényüket, előleget biztosít. A támogatási előlegről az Oktatási és Kulturális Bizottság javaslata alapján Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a januári rendes ülésén dönt.

3 A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati felhívás közzétételére. Határidő: január a pályázati felhívás közzétételére január 31. a beérkezett pályázatok alapján a támogatási előlegek elbírálására A évi költségvetés elfogadását követően a sporttámogatási keret felosztására. Felelős: Polgármester Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság Szabó Loránd polgármester

4 1. sz. melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Dombóvár Város Önkormányzatának évi sportkeretéből történő támogatás igénylésére 1. A pályázat célja A pályázat célja a Dombóváron működő, Dombóvár területére bejegyzett sportszervezetek, diák és szabadidősport egyesületek, sportszövetségek, sportcélú alapítványok támogatása, programjaikhoz és projektjeikhez történő pénzbeli hozzájárulás, tevékenységük nyilvánosságának elősegítése és társadalmi hasznosságának kommunikációja. 2. A rendelkezésre álló keretösszeg forrása Dombóvár Város Önkormányzata a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait az éves költségvetésből finanszírozza. A sportcélra fordítható kiadások összegéről az éves költségvetési rendeletében dönt, melyben meghatározza a sporttámogatásra fordítható keretösszeget. 3. Támogatási célok A évi sporttámogatási keret a sportszervezetek támogatásának megvalósítására osztható szét. 4. A támogathatók köre 4.1. Az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot: a) Dombóvár területére bejegyzett sportszervezetek, diák és szabadidősport egyesületek, sportszövetségek, sportcélú alapítványok, akiket a bíróság jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, és amelyeknek Dombóváron van a székhelyük, vagy működik Dombóváron tagszervezetük, csoportjuk, b) azon dombóvári székhelyű intézmények, amelyek a támogatásból öntevékeny módon, a város közössége számára fontos tevékenységet látnak el, c) a támogatott tevékenységüket Dombóváron vagy dombóvári lakosok javára végzik, d) vállalják, hogy a támogatásból legalább egy olyan programot szerveznek, olyan programhoz kapcsolódnak, vagy olyan projektet hajtanak végre, amely nyilvános, közérdeklődésre számot tartó, és arra meghívják a város közösségét, e) vállalják, hogy Dombóvár Város Polgármesteri Hivatalát folyamatosan és előre tájékoztatják tevékenységükről, és egyeztetnek annak ütemezéséről, a támogatási döntés meghozatalát követően a támogatási szerződés megkötése évének végéig.

5 4.2 Nem nyújthatnak be pályázatot: a) a pártok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesületek, a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, a biztosító egyesületek, az egyházak, a közalapítványok, közhasznú társaságok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok, b) azok a sportszervezetek, amelyek az Önkormányzat évi költségvetésében közvetlenül, nevesítve részesülnek önkormányzati forrásból, c) azok a sportszervezetek, amelyek a pályázat benyújtásának határidejéig nem nyújtottak be elszámolást bármely, korábban az Önkormányzattól kapott támogatásról. 4.3 Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely a) a támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan adatot szolgáltatott; b) a korábbi támogatás felhasználása a sportszervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek megfelelően történt; c) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény megsértése miatt pályázatát jogerősen kizárták; d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül; e) a szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi. 5. A támogatás formája és mértéke, a támogatási időszak A költségvetésben meghatározott, sportcélra felhasználható keretből adható támogatások formái: Pénzbeli hozzájárulás A támogatás a támogatottnak a támogatási szerződésben megjelölt, január 1. és december 31. között keletkező költségeihez történő, vissza nem térítendő pénzbeli hozzájárulás. A sporttámogatási keret felosztását megelőző átmeneti időszakra a sportszervezetek előleg folyósítását kezdeményezhetik. Erre irányuló szándékukat a pályázati adatlapon jelezhetik. Az előleg igénylése a évben kiosztásra kerülő támogatás terhére történik. 6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje A pályázat kizárólag az erre a célra kiadott, és a c. internetes honlapról letölthető pályázati adatlap maradéktalan kitöltésével, és annak papír alapon január 16- án 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Sport referensének (Szent István tér 1.) személyesen történő eljuttatásával nyújtható be.

6 7. A pályázat elbírálásánál előnyt élvező szempont A bírálatnál azok a pályázatok élveznek előnyt, amelyek benyújtói vállalják, hogy az önkormányzati támogatáson felül saját forrásaikat is felhasználják a támogatott tevékenységek végrehajtására. 8. Bővebb felvilágosítás A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető az címen, vagy munkaidőben, a 74/ es telefonszámon. 9. Szerződéskötés A nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt, amely tartalmazza: a támogatás felhasználásának célját és határidejét; a támogatás teljesítésének módját; a támogatás elszámolásának módját és határidejét; az elszámolás felhasználása ellenőrzésének módját és határidejét. 10. A támogatás folyósítása A támogatás bankszámlára utalása a támogatási szerződés szerint egy összegben vagy ütemezve történik a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követően. 11. A támogatás elszámolása és ellenőrzése A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint, a támogatási szerződés mellékletét képező szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásával kötelesek számot adni. A beszámoló benyújtásának végső határideje a támogatási szerződésben kerül megállapításra. A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról Dombóvár Város Polgármesteri Hivatala dönt. Amennyiben a sportszervezet a támogatás összegét a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem, vagy nem rendeltetésszerűen használja fel, a támogatást, illetve annak fel nem használt részét azonnal vissza kell fizetnie. Szabó Loránd polgármester

7 2. sz. melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP SPORTSZERVEZETEK RÉSZÉRE a Dombóvár Város Önkormányzata évi sporttámogatási keretéből történő támogatásigényléshez I. A pályázó szervezet/intézmény hatályos alapadatai, elérhetőségei 1. A pályázó hivatalos neve:..... Postacíme:. Telefon/fax:... , internet-címe: A pályázó székhelye, (ha eltér az előzőtől) : A pályázó képviselőjének neve és elérhetőségei (vonalas telefon, mobil, ) II. A pályázó jogállása, banki adatai 1. A szervezet jogállása: A) bíróságon bejegyzett társadalmi szervezet/alapítvány B) bíróságilag nem bejegyzett (szakkör formájában működik stb.) 2. Bírósági bejegyzés éve és a bejegyző határozat száma:..... (Kérem, a bejegyző határozat másolatát csatolni szíveskedjen!) 3. Bankszámlaszám: Adószám:..... III. Előző önkormányzati támogatások mértéke A 2011-ben elnyert önkormányzati támogatás összege:... A 2012-ben kért önkormányzati támogatás összege:

8 IV. Előleg igénylése a évi sporttámogatás terhére Összeg:... Célja:... V. Egyesületi létszámok, edzések 1. Az egyesület igazolt taglétszáma: Az egyesületben alkalmanként mozgók létszáma: 3. Az egyesületben sportolók száma: - dombóvári lakhelyű sportolók száma:.. - vidéki lakhelyű sportolók száma:. (Kérem, név- és címlistát csatolni szíveskedjen!) 4. Heti edzések száma, foglalkoztatott csoportok száma, csoportlétszám: Csoport Korosztály Alkalom/hét Létszám (A pontos kimutatás érdekében, a táblázat igény szerint bővíthető!) 5. Foglalkoztatott csoportok száma összesen:... VI. Egyesületi költségek: 1.Havi edzői költségek/ megbízási díj és járulékai, vállalkozói kifizetések/ :.. 2.Létesítmény fenntartás költségei: - Havi bérleti díj:... - Havi rezsi költség:.. 3. Versenyeztetés havi költségei:. 4. Egyéb költségek: -Havi működési költségek/bankszámla, telefon, irodaszer stb./.. -Havi egyéb személyi kifizetések /pl. könyvelő, titkár, stb./... -Havi költségtérítés /utazás/: -Havi orvosi igazolás (Ft/fő):...

9 VII. Egyesületi bevételek adatai 1. Havi tagdíj (Ft/fő): 2. Tagdíjból származó éves bevétel:. 3. Sorolja fel a szervezet egyéb, évi (önkormányzati támogatáson kívüli) bevételeit. (Ha szükséges, folytassa a lap hátoldalán! Melléklet is csatolható.) Bevétel megnevezése Bevétel összege VIII. Saját kezdeményezésű programok, projektek 1. Milyen saját kezdeményezésű Dombóváron zajló, egész Dombóvárt érintő programok, rendezvények megvalósítását tervezik 2012-ben? Dátum szerint sorolja fel, illetve az esetleges költségeit is nevezze meg számszerűen! (Értjük ez alatt azokat az eseményeket, melyekre résztvevőként vagy látogatóként a dombóváriak és környékbeliek helyben ellátogathatnak.) Dátum és program megnevezése Teljes költség (Ft) Önkormányzati támogatás (Ft)

10 Összesen: 2. Nevezze meg, hogy az idei évi Kihívás Napján (2012. május) milyen tevékenységgel kívánja segíteni az esemény sikeresebb lebonyolítását! ben elért jelentősebb eredmények, helyezések. (Szükség esetén melléklet is csatolható!) Dombóvár, Egyesület elnökének aláírása

11 3. sz. melléklet NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról A Pályázó neve: Székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján 8. (1) bekezdése szerinti érintettség 1. nem áll fenn vagy 2. fennáll az pont alapján Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:.. Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:.. Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. Kelt:,.. Aláírás/Cégszerű aláírás

12 4. sz. Melléklet KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettségéről A Pályázó neve: Székhelye: Képviselőjének neve: Nyilvántartásba vételi okirat száma: Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 8. (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!). Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja

13 c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!) Indoklás: - Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. - Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő. (A kívánt rész aláhúzandó!) A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!). Indoklás: Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó): A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert o vezető tisztségviselője o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója Indokolás: Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):.

14 A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):... Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-, mostoha- és nevelőszülő, testvér Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kelt:,.. Aláírás/Cégszerű aláírás

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRÓL SZABÁLYZAT. a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Fadd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról

SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról SZABÁLYZAT a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek az önkormányzati

Részletesebben

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház

TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz. Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház TÁMOGATÁSI KÉRELEM civil szervezetek részére nyújtandó támogatáshoz Érkezett PÁLYÁZÓ Neve:... Székhely:... Értesítési cím:... Szervezeti formája: egyesület alapítvány egyház ( Kérem aláhúzni a megfelelő

Részletesebben

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának 2/2011. (II. 7.) számú rendelete a civil szervezetek pályázati támogatásáról Akasztó Község Önkormányzatának Képviselőtestülete figyelemmel az 1949. évi XX. törvény A Magyar

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A FÁCÁNKERTBEN MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek

Részletesebben

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a...

Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz. Alulírott... (név, tisztség) mint a... 1. függelék az 1/2015.(I.27.) önkormányzati rendelethez Nyilatkozat önkormányzati támogatáshoz Alulírott... (név, tisztség) mint a.... (szervezet neve, címe) képviselője, Bátaszék Város Képviselőtestületéhez

Részletesebben

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be,

Pályázati kiírás. c) a pályázó szervezet a pályázatát, a kötelező adatokat, ill. mellékleteket a pályázatra nyitva álló határidőn belül nyújtja be, Nyáregyháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elismeri azt a tevékenységet, amelyet a településen működő civil szervezetek és egyházak az önkormányzati feladatok megvalósításában vállalnak,

Részletesebben

Pályázatot nyújthat be:

Pályázatot nyújthat be: PÁLYÁZATI KIÍRÁS CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi támogatására Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év

PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év 1. SZÁMÚ MELLÉKLET Dunavarsány Város Önkormányzatának 2013. évi pályázata helyi egyesületek, sportegyesületek és alapítványok számára PÁLYÁZATI KATEGÓRIA PÁLYÁZATI ŰRLAP 2014. év Kérjük, X-et tegyen a

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20.

PÁLYÁZATI ADATLAP. Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. 1. számú melléklet 6/2015.( III.11) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP Medgyesbodzás Község Önkormányzata civil pályázati keretéből történő pénzbeli támogatás igényléséhez 20. ÉVRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Az ember jogok, demokrácia és külpolitika tárgyában (A pályázat kódszáma: KÜM-2011-7) A Külügyminisztérium a Külügyminisztérium fejezeténél

Részletesebben

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására

Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására Magyar Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága Pályázati kiírás a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek 2010. évi költségvetési támogatására A Magyar Országgyűlés Emberi

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (XII. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól (Egységes szerkezetbe foglalva. 2015. május 5-től hatályos állapot) Pécel

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének 1/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete a közpénzek felhasználásának átláthatóságáról, valamint az államháztartáson kívüli források átadásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend

ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend ELŐTERJESZTÉS Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 10. napján tartandó ülésére 4. számú napirend Tárgy: Javaslat az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati

Részletesebben

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének Tótvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek, egyházaknak nyújtható önkormányzati támogatásokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról

ELŐTERJESZTÉS. A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról ELŐTERJESZTÉS A biatorbágyi civil szervezetek 2014. évi támogatásáról Biatorbágy Város Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 4/2000.(05.01.) Ör. sz. rendelete szerint a Biatorbágyon működő társadalmi

Részletesebben

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK

A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA MAGYAR CIVIL SZERVEZETEKNEK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATOTT NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSI PROJEKTJEIHEZ SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSÁHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BIATORBÁGYON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Biatorbágy Város Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezeteket, hogy

Részletesebben

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK A KÖZPÉNZEK FELHASZNÁLÁSÁRÓL ÉS A KÖZPÉNZBŐL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Isaszeg Város Önkormányzatának támogatási szabályzatát az alábbi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

A külpolitikai közgondolkodás, valamint a civil szervezetek külpolitikai érdekérvényesítő képességének támogatása címmel

A külpolitikai közgondolkodás, valamint a civil szervezetek külpolitikai érdekérvényesítő képességének támogatása címmel A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A külpolitikai közgondolkodás, valamint a civil szervezetek külpolitikai érdekérvényesítő képességének támogatása címmel A pályázat kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÖZÉPFOKÚ ZENEMŰVÉSZTI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KIÍRÁSRA KERÜLŐ TANESZKÖZ BESZERZÉS TÁMOGATÁSÁRA A FELHÍVÁS A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP KÉPZÉSI ALAPRÉSZ NFA KA 7/2014. SZÁMÚ TÁMOGATÁSI

Részletesebben

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság!

NYíREGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/ 187-1 / 2015. Ügyintéző: Hornyák Enikő. Tisztelt Bizottság! NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI KABINET 440' NyíR~GYIfÁZA, KOSSU fh fér l. PF.: 83 TELEFON: +36 42 524 544; FAX: +36 42 3"-0 4 ' E-MAIL: POlGARMESTERIKABINET@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete

Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete Papkeszi Községi önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (IV.1) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kihirdetve: 2010. április 1. 1 Papkeszi Községi önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben