VÁROSI KINCSTÁR (ajánlatkérő)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁROSI KINCSTÁR (ajánlatkérő)"

Átírás

1 VÁROSI KINCSTÁR (ajánlatkérő) VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁSA tűzoltó készülékek karbantartása TÁRGYÚ VERSENYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ Közzétéve: kincstar.szerencs.hu Közzététel ideje:

2 Versenyeztetési felhívás. Az ajánlatkérő neve, címe, Városi Kincstár 9 Szerencs, Rákóczi u A választott eljárás: versenyeztetési (közbeszerzési tv. hatálya alá nem tartozó eljárás). A szerződés meghatározása: vállalkozási szerződés (. számú melléklet) 4. A beszerzés tárgya és mennyisége: tűzoltó készülékek javítása és karbantartása a 2. sz. mellékletben felsorolt tárgyak vonatkozásában, a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzat és kapcsolódó jogszabályok tartalmának megfelelően. 5. A teljesítés helye: Szerencs Város területén elhelyezkedő intézmények, a 2. sz. mellékletben felsoroltak szerint (beleértve a telephelyeket is) 6. A teljesítés határideje(i): A vállalkozó 2. január. napjától 2. december. napjáig köteles a szerződésszerű teljesítésre. 7. Az ajánlattételi határid ő: 29. november.. óra 8. Az ajánlattétel nyelve: magyar 9. Nem lehet ajánlattevő, aki: a) nem rendelkezik a 9/28. (II.22.) ÖTM rendeletben meghatározott regisztrációval, b) társas vállalkozás esetén felszámolási, csőd, vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt áll, vagy egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványát vissszaadta vagy jogerősen visszavonták.. Az ellenszolgáltatás megfizetésének feltételei: A Vállalkozó negyedévente, utólag bocsátja ki a szerződés teljesítése során az adott időszakban, a benyújtott ajánlat alapján számított összeget tartalmazó számláját. A számla benyújtásának feltétele a teljesítésigazolás csatolása valamennyi teljesítéssel érintett készülék vonatkozásában. A számla megfizetése napos fizetési határidővel történik, átutalás útján.. Az ajánlati kötöttség lejártának időpontja: Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik és napig tart. 2. Az ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás (A vállalkozói díjat összesítve illetve a 2. sz. melléklet

3 felhasználásával készülékenként kell az ajánlatnak tartalmaznia. A bírálat alapja az összesített vállalkozói díj mértéke.). Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás nélkül bírálja el. 4. Az Ajánlattevő a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. 5. Egyéb információk: a) Amennyiben az Ajánlatkérő az eredményhirdetéskor megnevezi a második legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevőt, úgy a nyertes visszalépése vagy a szerződéskötés meghiúsulása esetén e személlyel köt szerződést. b) Az ajánlathoz csatolni kell: a. az ajánlattevő 9/28. (II.22.) ÖTM rendeletben meghatározott regisztrációját igazoló okiratot egyszerű másolatban, továbbá b. egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolatát (társas vállalkozások esetén az ajánlattevő adatait az Ajánlatkérő elektronikus úton ellenőrzi). c. az. sz. mellékletben szereplő vállalkozási szerződés kitöltött és aláírt példányát. c) Az ajánlatnak annak megküldési módjától függetlenül a jelen felhívásban meghatározott időpontig be kell érkeznie az ajánlatkérő székhelyére, ezért felhívjuk az ajánlattevőket, hogy különösen a postai megküldéskor erre fokozotta n ügyeljenek. d) A jelen felhívásban rögzített valamennyi feltétel és előírás kötelező a versenyeztetési eljárá sban részt venni kívánók számára. e) A versenyeztetési eljárásban az ajánlatok összeállításának költségeit az ajánlattevők viselik. Ajánlatkérő nem kötelezhető sem egészben, sem részben az ajánlatok elkészítésével kapcsolatos költségek viselésére ill. utólagos megtérítésére. f) Az ajánlatok összeállításának a felelőssége az ajánlattevőket terheli. Felhívjuk a T. Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatukat a lehető legnagyobb figyelemmel állítsák össze. Ajánlatkérő a minél sikeresebb ajánlattétel miatt jelen felhívásában formanyomtatványokat határoz meg, melynek alkalmazása kötelező. g) Ajánlattevő csak ajánlatot tehet érvényesen. Amennyiben az ajánlattételi határidő alatt új ajánlatot nyújt be, az a korábban benyújtott ajánlatának a visszavonásaként értékeli az ajánlatkérő. h) Ajánlattevő az ajánlattételi határidő alatt ajánlatát írásban visszavonhatja, illetve módosíthatja. A módosítás esetén az ajánlat ismételten, teljes egészében való benyújtása szükséges.

4 i) Ajánlattevő az ajánlatot pld ban, folyamatos laponkénti sorszámozással ellátva nyújthatja be. Az ajánlatot zárt csomagolásban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tűntetni: j) Más adat a csomagoláson nem szerepelhet. Szerencs: tűzoltókészülékek karbantartása k) Az ajánlatokat az ajánlatkérő beérkezésük idejét feltűntetve érkezteti, arról az ajánlattevőnek okiratot ad. l) Az ajánlatok bontásáig az ajánlatokat az Ajánlatkérő elzártan tárolja. m) Az ajánlatokat tartalmazó iratokat az Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártakor felbontja és az alapján állapítja meg az eljárás nyertesét, azon ajánlatok közül, amelyek megfelelnek jelen kiírás valamennyi feltételének. n) Az ajánlatot a jelen felhívás. részén szereplő felolvasólapon kell megadni. o) Az eljárás nyertesen az az Ajánlattevő, aki a legalacsonyabb árat (vállalkozói díj) tartalmazó érvényes ajánlatot tette. p) Az Ajánlatkérő az eredményt az Ajánlattevőkkel fax útján közli. q) A szerződéskötés tervezett időpontja, 29. december 7.. r) Ajánlattevő sem a szerződéstervezet feltételin, sem más, jelen felhívásban szereplő feltételen nem módosíthat. Amennyiben véleményeltérést vagy más olyan okiratot csatol, vagy olyan nyilatkozatot tesz mely azt eredményezi, hogy a fentieket megsértette, az ajánlata érvénytelen. Az Ajánlattevők jogosultak írásban kérdést feltenni a felhívással kapcsolatosan 29. november 24 ig, melyre vonatkozó választ az Ajánlatkérő jelen

5

6 . számú melléklet Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Városi Kincstár (9 Szerencs, Rákóczi u. 87. képviseli: Suskó Viktor kincstárvezető) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) úgyis mint a készenlétben tartásra kötelezett szervezeteket meghatalmazás alapján képviselő szervezet), másrészről a..( székhely:., adószám:, bankszámlaszám:, képviseli:..) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: Előzmények: Megrendelő versenyeztetési eljárást folytatott le tűzoltókészülékek karbantartása címmel. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő az alábbi szerződést köti. A szerződés tárgya:. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a versenyeztetési felhívás 2. sz. mellékletében felsorolt tűzoltó készülékekkel kapcsolatos karbantartási tevékenységet a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt tartalommal. 2. Vállalkozó kötelezettsége a 9/28. II. 22.) ÖTM rendelet mellékletének I III. fejezetében foglaltak ellátása. A felek jogai és kötelezettségei:. Vállalkozó a munkát I. osztályú minőségben, az egyes készülékekre előírt határidőre köteles elvégezni. Az előírt határidő azt jelenti, hogy a Vállalkozó köteles biztosítani, hogy valamennyi készülék és berendezés mindenkor megfeleljen a vonatkozó szabályoknak. 4. Vállalkozó a készülékekről a szerződés hatálybalépésekor leltárt készít, melyben feltűnteti az egyes készülékek adatait, helyét, illetve a szerződés hatálya alatt előre láthatóan elvégzendő feladatokat és azok határidejét. Ennek egy példányát a Megrendelőnek át kell adni. Vállalkozó nem jogosult alvállalkozó igénybevételére Vállalkozó jogosult a készülékek tárolási helyére, az egyes intézményekkel előzetesen egyeztetett időpontban bejutni. 7. A munkálatokat a Vállalkozó az általa fenntartott műhelyben, ill. megfelelően felszerelt mozgó szervizben végzi el.

7 8. Vállalkozó köteles a készülék elszállítása esetén a munkálatok időtartamára az elvitt készülékkel egyenértékű a hatályos jogszabályoknak megfelelő készülék biztosítására. A Vállalkozói díj: 9. Szerződő felek a vállalkozói díj összegét Ft + áfa = Ft, azaz forint összegben állapítják meg. Az egyes készülékekre vonatkozó díjakat a Vállalkozó ajánlata tartalmazza.. Megrendelő előleget nem fizet.. Vállalkozó negyedévente (intézményenkénti bontásban) jogosult utólag számla kiállítására. A számla kötelező mellékletei a teljesítésigazolások, melyet minden érintett készülék vonatkozásában ki kell állítani. A számla benyújtásának helye a Városi Kincstár székhely e. A számla értéke a teljesítéssel érintett készülékek szorozva a megadott díjjal. 2. A számla kiegyenlítése a teljesítéstől számított napon belül átutalással történik. A számlát a Városi Kincstár fizeti meg.. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő köteles a Ptk ban meghatározott, és a késedelem időtartamához igazodó mértékű késedelmi kamatot megfizetni (/A. ). Szerződési biztosítékok 4. Vállalkozó felróható késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbért köteles megfizetni. A késedelmi kötbér napi mértéke a késedelemmel érintett készülék karbantartási díjának 5% a. A kötbér összege a még meg nem fizetett számlákból kerül levonásra. Amennyiben a késedelmi kötbér a ki nem fizetett számla összegét meghaladja, akkor a fennmaradó összeget a Megrendelő külön fizetési felszólítással érvényesítheti azzal, hogy ebben az esetben az összeget a Vállalkozó 8 napon belül köteles megfizetni. 5. Vállalkozó amennyiben a teljesítés neki felróható okból marad el meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér összege. Ft, azaz Egyszázezer forint. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben vállalkozó késedelme bármely készülék esetében a 5 napot meghaladja vagy bármely időtartamú késedelem miatt a Megrendelőt a hatóság szankcióval sújtja, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és meghiúsulási kötbért követelni. 6. Vállalkozó köteles megtéríteni mindazon kárt, amely a nem megfelelő munkavégzésével kapcsolatban merült fel, ide értve azt az esetet, ha amiatt Megrendelőt az eljáró hatóság szankcióval sújtja. Az érvényesíteni kívánt összeg a még meg nem fizetett számlából is levonható. Egyéb megállapodások 7. Jelen szerződéssel kapcsolatban joghatályos nyilatkozattételre jogosult személyek az alábbiak, akik jognyilatkozataikat kizárólag írásban, az átvétel idejét igazoló módon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefax ill. az e mail üzenetek váltását, ha annak átvétele igazolható, valamint az építési naplóba az arra jogosult által tett bejegyzést is:

8 Megrendelő részéről: Suskó Viktor Telefax: 47/ E mail: Vállalkozó részéről: Szerződő felek jelen szerződés teljesítése során együttműködnek. 9. Megrendelő és Vállalkozó egymás írásbeli megkereséseire azok kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül írásban érdemi nyilatkozatot köteles tenni. 2. Jelen szerződés 2. január től 2. december ig hatályos. 2. E szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. 22. Felek megállapodnak abban, hogy ahol jelen szerződés a Megrendelő kifejezést használja, ott azon a Városi Kincstárat kell érteni. A teljesítésigazolások kiállítására, a bejutás biztosítására az egyes intézmények önállóan jogosultak illetve kötelezett ek. Egyebekben az egyes intézményeket jelen szerződés vonatkozásában a Városi Kincstár képviseli. 2. Felek esetleges vitás ügyeiket egyeztetés útján rendezik, ennek eredménytelensége esetén a jogviták eldöntésére hatáskörtől függően kikötik a Szerencsi Városi, illetve a B A Z. Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. 24. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerződés kógens jogszabályba ütközik, akkor jelen szerződés fentieket sértő rendelkezése helyébe minden további jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása nélkül a megsértett kötelező érvényű jogszabály rendelkezés kerül. Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják. Kelt: Szerencs,... Vállalkozó.. Megrendelő

9 2. számú melléklet Tűzoltókészülék-lista Tűzoltókészülékek típusa Méret Bölcsöde Szerencs Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Óvoda és Bölcsöde Rákóczi Zs. tér Csalogony Óvoda Gyárkerti Óvoda Napsugár Óvoda Ondi Óvoda Rákóczi iskola Bolyai iskola Ondi Iskola Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Rákóczi ú 9 Tűzoltóság Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Eperjes ú.9 Ravatalozó Városgazda Fürdő és Wellnesház Tanuszoda Sportcsarnok Tatai sportközpont Városkapu Szerencsi Városüzemeltető Non- profit Kft. Eperjes ú 9. Népház Bolyai iskola Konyha Rákóczi iskola konyha Csalogány óvoda konyha Gyárkerti óvoda konyha Ondi óvoda konyha Napsugár óvoda konyha Kollégiumi konyha Simai Ifjúsági Tábor Konyha Bérlakások Városi Kult. Közp. És Könyvtár Rákóczi vár Vár Városi Kincstár Rákóczi ú 87 Kincstár Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Középisolai Kollégium, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmi Szolgáltató Ondi ú Diákszálló Kollégium főépület BIG Nevelési Tanácsadó Szántó J Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Bekecsi ú ESZEI Idősek klubja Szerencs Idősek klubja Fecskés Idősek klubja Ond Tűzoltó készülékek Összesen MSZN/ éves felülvizsgálat Ft/ darab MSZ4/2 féléves felülvizsgálat Ft/ darab/év Közepes karbantartás 2-ben Ft/ darab Nagykarbantartás,2 éves 2-ben Ft/darab P6-62(éves) 6 kg S-2-Kte(éves) 2kg PA6H( éves) 6 kg P6T( éves) 6 kg P2ABC( éves) 6 kg P2ABC( éves) 2 kg P6-62(éves) 6 kg 2 PA/H( féléves) 6 kg PA6SBL( féléves) 6 kg 2 K5/H( féléves) 5 kg PD6G( féléves) 6 kg P6BC CO2( féléves) 6 kg P2ABC( féléves) 6 kg 2 PA6H( éves) 7 kg PA6/H( éves) kg PA6( éves) 6 kg CE 6( éves) 6 kg PC ABC( féléves) 6 kg PKM 6A ( éves) 6 kg 2 2 P6 ABC CO2( éves) 6 kg Porraloltó Glória( éves) 2 kg Porraloltó Glória(éves) 6 kg Porraloltó Rolleco( éves) 2 kg Porraloltó Maxima( éves) 6 kg Habbaloltó Glória(éves) 9 kg Habbaloltó IFEX( éves) 2 kg Glória PD6CA 8 B(éves) 6 kg IA AH 4 A 8 B C( éves) 6 kg Protex PD6GA 8 B(éves) 6 kg Rolit4 PA6SBS(éves) 6 kg 4 A 8 BC(éves) 6 kg BMTOP /66/996(éves) 6 kg

10 4 B T PKMA(éves) kg PA/ AJ 8A4BC(éves) kg Rollexco PASBMS(éves) 2 kg 4B 66//24( éves) kg A 55RC(éves) 2 kg Glória 4 B FGM(éves) kg 5A2BC P2/H(éves) 2 kg PKM 6 B(éves) 6 kg PA 6 ( éves) 6 kg PA2SBM ( éves) 2 kg PD6GA( éves) 6 kg PA 6H( éves) 6 kg PA6SBS( éves) 6 kg PA6SBM( éves) 6 kg ABC porraloltó ( éves) 2 kg ABC porraloltó ( éves) 6 kg ABC porraloltó ( éves) 4 kg Tűzcsap épületen belül( éves) Co2 (éves) 5 kg Összesen:

11 . sz. melléklet FELOLVASÓLAP Tűzoltókészülékek karbantartása. Az ajánlattevő adatai Ajánlattevő neve: Ajánlattevő székhelye: Telefonszáma: Telefax száma: E mail címe*: Kapcsolattartó neve* * kitöltése nem kötelező 2. Az ajánlat kivonata Ajánlati ár (vállalkozói díj a szerződés teljes időtartamára nettó HUF+áfa módszerrel megadva) Kijelentjük hogy a versenyeztetési felhívás feltételeit megismertük és ajánlatunkat ennek figyelembevételével készítettük el. Vállaljuk a felhívás feltételeinek betartását, a szerződés teljesítését a kért ellenszolgáltatás ellenében., Ajánlattevő cégszerű aláírása

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Tolna Város Önkormányzata Címe: 7130 Tolna, Hősök tere 1. Képviseli: dr. Sümegi Zoltán polgármester Adószáma: 15414289-2-17 Bankszámlaszám: 12071001-00153542-00100003

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzése (TED: 2014/S 122-216983; KÉ 12387/2014) tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljáráshoz 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.) nevében eljáró Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma (4032 Debrecen, Nagyerdei

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4.

TÁMOGATÓI OKIRAT. Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által. Projektazonosító:TÁMOP-1.4. TÁMOGATÓI OKIRAT Foglalkoztatási program megvalósítása a Merkating Nonprofit Kft. által Projektazonosító:TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139 TÁMOGATÓI OKIRAT K-2014-TÁMOP-1.4.1-12/1-2013-0139-0872539/130 Értesítem,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE Átalányáras vállalkozási szerződéstervezet ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGRE amely létrejött egyrészről Szentmártonkáta Község Önkormányzata (2254 Szentmártonkáta, Rákóczi út 52/c., képviseli Fodor Zoltán polgármester)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Kenézy Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (képviseli: Dr. Lampé Zsolt ügyvezető, székhely: 4043 Debrecen, Bartók Béla u.2-26.,

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött az Oroszlányi Szolgáltató Zrt címe: 2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 2. adószám:12794726-2-11 bankszámlaszáma:12028003-00345927-00100003 cégjegyzékszám: 11-10-001601

Részletesebben

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015.

Keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA. Az Állami Számvevőszék részére ellenőrzési tevékenység ellátása 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek

Pályázati dokumentáció. Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek Pályázati dokumentáció Nagykőrös, Széchenyi tér 21. emeleti 255 m 2 -es helyiségek 1. Pályázat benyújtásának módja: A bérletre vonatkozó pályázati ajánlatokat zárt, cégjelzés nélküli borítékban, Széchenyi

Részletesebben