Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

2 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Generál tervező: V á r o s é s H á z B t Budapest, Gizella út Telefon/fax: Ügyvezető: Bárdosi György Vezető településrendező tervező: Bárdosi Andrea: TT/ Településrendezés : Bárdosi Andrea Város és Ház Bt. Bárdosi György Város és Ház Bt. Tájrendezés, zöldfelületek, környezetvédelem: Lázár Tibor Környezetterv Kft. TK /12 Közlekedés, közművek: Nagy abolcs Város és Ház Bt K1d-1 Budapest, december Megbízó: Bugyi Nagyközség Önkormányzat, Somogyi Béla polgármester

3 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. ELŐKÉSZÍTÉS Tervi előzmények vizsgálata, értékelése Hatályos településrendezési tervek Hatályos területrendezési tervek Fejlesztési igények, beépítési, változtatási szándékok értékelése... 7 II. VIZSGÁLATOK Településrendezési vizsgálatok... 9 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Településrendezési javaslat Településszerkezeti összefüggések Területfelhasználás A Helyi Építési abályzat módosításának indokolása A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása Tájrendezési javaslat Környezetalakítási javaslat Közlekedésfejlesztési vizsgálat és javaslat Közművesítési és hírközlési javaslat Örökségvédelem...32 IV. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK...33 Településszerkezeti terv módosítása (párhuzamos módosítással összedolgozott határozat)...34 Helyi Építési abályzat (HÉSZ) kiegészítés (párhuzamos módosítással összedolgozott rendelet)...39

4 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 4 BEVEZETÉS A Bugyi Nagyközség egyes területeire vonatkozó településrendezési terv módosítás elkészítésére a megbízást a Város és Ház Bt. kapta Bugyi Nagyközség Önkormányzatától 2014-ban, a Kamrás bánya bővítése illetve a Pa- Sa lovastanya bővítésére vonatkozóan ben 12 módosításra vonatkozó Településrendezési eszköz módosítása került véleményezésre és jóváhagyásra. E tervdokumentáció véleményezése történő kiküldése után érkeztek a jelen módosítási igények Bugyi Nagyközség Önkormányzatához, mely így a megkezdett Településrendezési eszköz módosítás véleményezési eljárásába már nem kerülhetett bele. A módosítások célja: 1. A Bugyi IV. (Kamrás) bánya bővítése: A 01258/7-8 hrsz-ú Általános mezőgazdasági terület besorolása Különleges terület bánya területfelhasználási egységbe, ugyanakkor a 01271/22 hrsz-ú telek b) alrészlete Különleges terület bánya helyett V ízgazdálkodási terület horgásztó területfelhasználási egységbe kerül, az a) alrészlet és a 01271/21 hrsz-ú telek pedig Különleges terület bánya helyett Erdőterületbe kerül. 2. A Pa-sa tanya (lovastanya) bővítése: a már lovasközpontként működő, Mezőgazdasági terület Tanyás telkek területébe sorolt 01277/16 hrsz-ú major és annak fejlesztési területét képező, Általános mezőgazdasági területbe sorolt telek (01270/6 hrsz) egységes szabályozása különleges terület lovasközpontként. A módosítások várható hatása: 1. Új bányaterület jön létre 3,81 ha-os szántóterületen helyhez kötött beruházásként, ugyanakkor 6,22 ha területű bányaterület nem kerül kitermelésre, így a bányaterület 2,42 ha-al csökken. 2. A módosítás termőföld igénybevételével jár. A 6-os minőségű osztályú szántó átlagosnál kedvezőtlenebb minőségű. Fontos szempont továbbá, hogy már meglévő lovasközpont (major), mint helyhez kötött beruházás fejlesztését szolgálja a bővítés. A bányaterület bővítésének támogatásáról Képviselő-testület 2014 április 10-i ülésén, a Pasa tanya bővítéséről 2014 június 19-én döntött, az erről szóló K.t határozatokat ld. a mellékletben. A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti Teljes eljárás szabályai szerint kerül véleményezésre. A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45. (2) bekezdése alapján az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készül. A szabályozási terv a hatályos terv alaptérképén került feldolgozásra Mapinfo szoftver segítségével, az egyes módosításokhoz a Megbízótól megkaptuk a módosítással érintett új alaptérkép részletet. A 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 38. véleményezési eljárás lezajlott 2014 szeptember-októberében, a véleményezési szakasz lezárására a 2014 november 27-i Képviselő-testületi ülésen került sor. Az Állami Főépítész 2014 december 4-én kelt egyetértő Záró véleménye alapján Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tervet jóváhagyta a 2014 december 11-i ülésén.

5 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE Hatályos településrendezési tervek I. ELŐKÉSZÍTÉS Bugy i Nagyközség hatály os Településszerkezeti terv ét, Hely i Építési abályzatát és abály ozási terv ét szintén a Város és Ház Bt. készítette (Vezető terv ező: Bárdosi Andrea, Lázárt Tibor). A hatály os Településszerkezeti tervet település képv iselőtestülete novemberében fogadta el a 229/2009. (IX.19.) sz. ÖK határozatáv al. A Településszerkezeti terv módosítására került sor 2011-ben két külterületi részterület esetében (elfogadv a 148/2011. (VIII.04.) sz. határozattal és 18/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel). Hatályos Településszerkezeti terv részlet A Helyi Építési abályzatot és az annak mellékleteként jóv áhagyott abályozási terveket a 23/2009. (XI.25.) sz. rendelettel fogadták el. Hatályos Külterületszabályozási terv részleet

6 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 6 Az érintett bány abőv ítés területe általános mezőgazdasági területen, Má öv ezetben fekszik. A visszaminősítendő terület Különleges terület bány a területfelhasználási egységben található. A Pa-sa tany a területe jelenleg Mt övezetben, míg a bőv ítési terület Má övezetben található Hatályos területrendezési tervek A 2013-ban módosított Országos Területrendezési tervről szóló év i XXVI. Törv ény erkezeti terv e a bány abőv ítés területét mezőgazdasági térségbe sorolta. A bány aterületből v isszaminősülő terület mezőgazdasági és v ízgazdálkodási térségbe tartozik. Az Ország erkezeti terve Pest megye Térségi erkezeti terve A Pest Megyei Területrendezési terv (elfogadv a az 5/2012. (V.10.) rendelettel) még csak a 2008-ban módosult OTrT-vel v an összhangban, a 2013-ban elfogadott OTrT-v el nincs. Pest megy e Térségi erkezeti terv én a módosuló területek mezőgazdasági térségben, kis részben erdőgazdálkodási térségben ill. v ízgazdálkodási térségben fekszenek. A magasabb szintű terv ek elemzése és rájuk vonatkozó előírások az Alátámasztó munkarész 3.2. Területrendezési terv és a Településszerkezeti terv összhangja c. fejezetben kerül bemutatásra, részletezésre. Az összhang igazolása a év ben hatály ba lépett OTrT módosítás előírásai szerint készült.

7 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Fejlesztési igények, beépítési, változtatási szándékok 1. A Kamrás Kft 2014 márciusában kereste meg az Önkormányzatot, hogy a BUGYI IV. KAVICS ÉS HOMOK v édnev ű bány a 01258/7-8 hrsz-ú területeket érintő bőv ítés v onatkozásában a hatály os Településrendezési eszköz módosítását kezdeményezze. A 2009-es Településrendezési terv módosításnál már kezdeményezett módosítások idején ezt a területet adminisztrációs hiba miatt nem tárgy alta a Képv iselő-testület az akkori kérelem beny újtásakor. Ezzel a bány a körny ezetv édelmi engedély ének módosításához benyújtandó dokumentáció készítésekor szembesültek. A körny ezetv édelmi engedély módosítási kérelemhez a dokumentációt az ENVIROINVEST Zrt készítette 2014 áprilisában. Jelen településrendezési eszköz módosítás a körny ezetv édelmi engedély tartalmáv al összhangban tartalmazza a v onatkozó és szükséges településrendezési összhangot. A jelenlegi módosítás tárgy át képező bány abőv ítés támogatásáról Bugyi Nagy község 2014 április 10-i üléséről döntött a 43/2014. (04.10.) sz. határozatáv al. Az alábbi áttekintő térképen jelölt bev onandó területek közül a 7-8 területek képezik a jelenlegi módosítás tárgy át, a 9. és 10. területek már Különleges terület bány a területfelhasználásba és Kb övezetébe tartoznak. A környezetvédelmi engedély módosításához készített dokumentáció áttekintő térképe A pirossal jelölt jelenlegi bány atelek kékkel sraffozott területe a bány atelekből kiv onásra terv ezett. A nagy obbik része már kb. 20 év e kitermelésre került, jelenlegi bány atav ak, a kisebbik terület egy része is (az elektromos v ezetékig) már bányató, a maradék terület v iszont nem kerül kitermelésre. A bány atelek bőv ítése terv ezett, a 7-8, 9 és 10-es területekkel. Jelen településrendezési eszköz módosításra az érv ényes körny ezetv édelmi engedélly el összhangban kerül sor. A körny ezetv édelmi engedély határozata a mellékletben található.

8 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 8 2. A 01277/16 hrsz-ú major több mint 10 év e lov as tany aként működik (Pa-sa tany a közhasznú lovas egy esület név en). A foly amatosan kialakított közösségi és sport célokat szolgáló területek a fejlesztések gy ermek és felnőtt lov as verseny ek pály ái köv etkeztében oly an mértékben csökkentek, hogy a tov ábbi közösségi területek kialakítása, a megfelelő színv onal biztosítása mellett elengedhetetlenné teszi a terület bőv ítését. A fejlesztést új terület bev onásával kív ánják megoldani. A jelenlegi lov asközpont a hatály os településrendezési eszközökben Tanyás telkek területén fekszik, körülötte is kisebb tany atelkek találhatók. A bőv ítés területe a szomszédos 01270/6 hrsz-ú telek, jelenlegi szántó, mely en első ütemben egy 8 ló elhely ezésére alkalmas angol box os istálló és annak kiszolgáló hely iségei épülnének meg. A későbbiekben tov ábbi a lov asközpontot kiszolgáló épületek építése v álhat szükségessé. Mindkét területetet egy ségesen beépítésre szánt területbe, Különleges terület lovasközpont területfelhasználási indokolt sorolni. A lovasközpont területén a lov as sportolást szolgáló épületek mellett a terv nek lehetőséget kell adnia a lóteny észtést és bemutatási célú állattartás, a lov as sporthoz kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztési, v endéglátó és szállás jellegű építmény ek kialakítására tov ábbá a tulajdonos v agy a személyzet számára szolgáló lakás, lakóépület kialakítására. Jelenlegi lovastanya terület Bővítési terület 2014 alaptérkép

9 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Településrendezési vizsgálatok II. VIZSGÁLATOK 1. A Bugyi IV. bánya (Kamrás bánya) a település észak-ny ugati részén, a belterülettől kb. 1,7 km-re, az elkerülő úttól kb. 1 km-re található. A bány aműv elés 1993-ban kezdődött, a bány atelek északi részén lévő bány atav ak az illetv e az év i bány ászat alatt alakultak ki, a háromszög alakú kisebb tó is 1997-ben képződött. A tav ak hasznosítása horgásztó, pihenőtó. A három tó v ízjogi engedélly el rendelkezik. Jelenleg a bányatelek déli részén lévő bány atónál foly ik a kitermelés, a Taksonyi út felőli oldalon. A bőv ítés a jővőben három területen terv ezett, ebből két terület már Különleges bány aterület a hatály os településrendezési eszközökben: a Taksony i út felőli kisebb területen, azaz a 01266/11 hrsz-ú telek keleti oldalán; a tó déli oldalán a 01266/12 hrsz-ú, még jelenlegi kitermelt erdőterületen, mely ek jelenleg még nem részei a bány ateleknek. A harmadik terület a jelenlegi módosítás területe, azaz a 01258/7 és 01258/8 hrsz-ú, meglévő és terv ezett bány aterületek közé beékelődő, műv elésre kevésbé alkalmas szántó. E három területre kell a bány atelket kiterjeszteni. Egy úttal a meglévő bány atelek az északi részen csökken, egy részt a már kialakult bány atav akkal, másrészt a 01271/21 hrsz-ú szántó műv elési ágú, de a valóságban akácos erdő területtel, illetv e a szomszédos kisebb tav at magába foglaló 01271/22 hrsz-ú telek a részletév el, mely erdő műv elési ágú. Ezen területeket a bány avállalkozó nem akarja kibányászni, ezért ezek a meglévő használatuk szerinti erdőterületbe kerülnek. Az erdőterületi besorolást indokolja az is, hogy ezen területe üzemterv ezett erdőterületek is egy ben. Hatályos abályozási terv Légifelvétel (Google) A jelen módosítás által bány aterületbe kerülő telkek (01258/7 és 01258/8 hrsz) 5 minőségű osztály ú szántók, a Kamrás Kft tulajdonában v annak. A termőföld v égleges más célú felhasználására az engedély t megkapták a járási földhiv ataltól (ld. melléklet). A 0158/8 hrsz-ú telken 120 kv-os távvezeték halad át, mely nek ny omv onalát és biztonsági területet a terv ezett bány ató is kihagyja. A szántó területet északkeletről a 01269/2 hrsz-ú földút v álasztja el a jelenleg is bány ászás alatt lév ő bány atótól. Északny ugat és délny ugat felől két csatorna határolja, illetv e a délny ugat felől határoló csatorna a v alóságban már nem található meg ezen a szakaszon. A megközelítés a Taksony i út felől a földúton 01270/3 hrsz-ú földúton illetv e a bány a melletti úton lehetséges, mely párhuzamosan halad a 01258/3 hrsz-ú gy epes csatorna mellett. A csatorna keresztezi a 01269/2 hrsz-ú utat, alatta halad át. Információk és helyszíni tapasztalatunk szerint a csatorna v izet nagy on ritkán, jelentős esőzést köv etően vezet el.

10 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 10 Helyszínrajz 2014 május (sárga Kamrás bánya bővítés és visszaminősítés, piros Pasa-tanya és bővítése) Pa-sa tanya bőv ítés Helikopteres légifelvétel 2008 (Civertan Bt) a bánya bővítési területének és a visszaminősítendő területének megjelölésével

11 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 11 Pa-sa tanya bőv ítés Helikopteres légifelvétel 2008 (Civertan Bt) a bánya bővítési területének és a visszaminősítendő területének megjelölésével A bányabővítésre szolgáló terület A már kibányászott területet és a bővítési területet elválasztó földút A 01258/3 hrsz-ú csatorna a keresztező földútról ÉK és DNY felé 2. A 01277/16 hrsz-ú, 1,72 ha területű egy kori major, több mint 10 év e lovastany aként működik, ahol lovagoltatással, lov as oktatással, bértartással, díjugrató edzéslehetőséggel és még sok lovas szolgáltatással foglalkoznak. A tany án istálló és kiegészítő funkciójú épületek állnak. A Pa-sa tany a megközelítése a taksonyi útról közv etlenül a 01277/6 hrsz-ú úton illetv e északabbra a Délegy házi tav ak felé v ezető útról ny íló, 01258/3 hrsz-ú széles csatorna melletti út (01272 hrsz) felől lehetséges. A Kamrás bány a bőv ítési területe felé v ezető 01270/3 hrsz-ú út felől is megy a Pa-sa tany a felé földút az árok mellett, azonban az árok melletti utak v alójában részben a funkcióját már csak jelentős esőzések alkalmával és nem teljes szélességben betöltő, jogilag m széles csatorna területén haladnak. A meglév ő lovastany a mellett több oldalon kisebb tany ák találhatóak. A bőv ítési területként kijelölt 01270/6 hrsz-ú szántó szintén a Pa-sa tany a mellett található az árok menti út felől megközelíthetően, de a két terület később összev onásra kerülne. A bőv ítési terület jelenleg üres parlag. A lov astany a funkcionális bőv ítési igény e, a mielőbbi településrendezési eszközök módosítását igény li, az esetleges pály ázatok igény bev étele indokolja a két terület beépítésre szánt területi státuszát, Különleges területi lov asközponti besorolását.

12 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 12 A Pa-sa tanya meglévő épületei A bővítési terület A Pa-sa tanya a bővítési terület felől

13 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 13 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45. (2) bekezdése alapján az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült.

14 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT Településszerkezeti összefüggések III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A terv ezett hálózati településszerkezeti elemek ny omv onal módosítása nem szükséges, a jelen módosítás meglév ő és terv ezett településhálózati elemeket nem érint Területfelhasználás A Településszerkezeti terv módosítását igény li a két módosítás. A meglévő és módosuló terület-felhasználást az alábbiakban mutatjuk be. A hatályos Településszerkezeti terv Településszerkezeti terv módosítása Településszerkezeti terv módosítás leírása és a Pest megyei Területrendezési terv érintettsége A Kamrás bány a bőv ítése során a Különleges terület-bány a területfelhasználási egy ség területe nő a délkeleti irány ban a 01258/7-8 hrsz-ú területen, ugy anakkor a bányaműv elés alatt lév ő bány aterülettől északra pedig csökken. Itt ugy anis egy részt a már kibány ászott és v ízjogi engedéllyel rendelkező terület v ízgazdálkodási terület horgásztó területfelhasználási egységbe illetv e erdőterületbe kerül. A módosítás a PMTrT mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és v ízgazdálkodási térségét érinti. Az erdőgazdálkodási térséget a módosítás 7,35 ha területen érinti, ebből azonban 6,05 ha-t a módosítás erdőterületbe sorol, így csak 1,3 ha erdőgazdálkodási térséget v esz igény be. Mezőgazdasági térséget a bány abőv ítés vesz igény be ill. kismértékben a már meglév ő tó melletti terület, v alamint a Pa-sa tany a és bőv ítése összesen 6,7 ha-al. Vízgazdálkodási térség 2,06 ha, de ez a terület v ízgazdálkodási területbe kerül besorolásra.

15 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ A Helyi Építési abályzat módosításának indokolása 1. A Kamrás bányát érintő módosításhoz a HÉSZ előírásainak a módosítása nem szükséges, csak a külterületi szabály ozási terv módosul. Terv ezési területnek a teljes bány atelket és a bőv ítési területet tekintjük, mert a bány atelek módosítása is terv ezett. A terv ezett bány aterület, a 01258/7-8 hrsz-ú, 5-ös minőségű szántó területen kerül kijelölésre, melyek esetében a Dabasi Járási Hiv atal Járási Földhiv atala 2014 augusztus 12-én kelt levelében (Ügyiratszám: /2014.) megadta a termőföld v égleges más célú hasznosítására (kavicsbány a bőv ítésére) az engedély t. (Ld. melléklet). A terület Má öv ezetből Különleges terület bány aterület (Kb) öv ezetbe kerül besorolásra, mely re a HÉSZ 29. előírásai v onatkoznak. Különleges terület (beépítésre nem szánt terület) - Bányaterület (Kb) 29.. /1/ Az övezetbe az SZT-2 jelű Külterületi szabályozási terven lehatárolt külszíni bányaterületek tartoznak. Bányászati tevékenység kizárólag ebben az övezetben és a Vízgazdálkodási területként szabályozott külszíni bányák övezetében (Vb) folytatható. (Új külszíni bányanyitás csak a Településszerkezeti Terv és a Külterületi abályozási Terv módosításával történhet.) /2/ A közigazgatási területen bányaművelés kizárólag a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint folytatható. /3/ A abályozási terven Kb*-al jelölt övezetekben bányaművelés akkor kezdhető meg, ha: a) a Bugyi Nagyközséget elkerülő út I. szakaszának forgalomba helyezése megtörtént; b) az ÚT és ÚT Útügyi Műszaki Előírás szerint megtervezett kiszállítási útvonal legalább az előírások szerinti (nem porozó) fagyvédő/javító réteggel ellátott földművel, vízelvezetéssel megépült, c) a bányavállalkozó a bánya térségét is magába foglaló környezetvédelmi hatástanulmányt elkészítette és azt az illetékes hatóság elfogadta; d) a bányavállalkozó rendelkezik a földterület tulajdonosának írásos hozzájárulásával. /4/ A abályozási terven Kb** jelölt övezetben a bányaművelés akkor kezdhető meg, ha a (3) bekezdés b) - d) pontjai teljesülnek. /5/ Ha a bányaművelés következtében erdőterület igénybevétele miatt csereerdősítés szükséges, akkor azt Bugyi közigazgatási területén kell megvalósítani. /6/ Bányaművelés kizárólag jóváhagyott tájrendezési előterv alapján kezdődhet meg. A bányaterületek tájrendezése úgy történhet, hogy a bányászat felhagyását követően a bányaterület legalább 50 %-án horgászati, és jóléti funkciójú bányatavak maradjanak fent. A fennmaradó telekrészek tájrendezése erdőterületként, vizes élőhelyként, horgászati, vízi sportolási, rekreációs üdülési turisztikai céllal történhet. /7/ Az (1) bekezdés szerinti bányaterületeteket úgy kell kialakítani, hogy a környező más területfelhasználású területek (mezőgazdasági területek, országos, ill. helyi közutak) felé legalább 10 m széles erdősáv kerüljön telepítésre. /8/ Az övezetben csak a bányaműveléshez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, max. 2 %-os beépítettséggel. /9/ A bányaművelés felhagyását követően az övezet területén a horgászathoz, a vízi sportoláshoz, a szabadidő eltöltéséhez szükséges műtárgyak (horgászállás, kikötőhely, stég, pihenőhely, játszóhely, sétaút, tornapálya, esőbeálló, stb.) létesíthetők a szerkezeti terv és szabályozási terv módosítása nélkül. A hatály os terv ben Kb öv ezetként szabályozott 01271/22 hrsz ú horgásztó és erdő, v alamint a 01271/21 hrsz-ú beerdősült és már üzemterv ezett erdő, de a földhiv atali nyilv ántartásban szántó egy aránt kikerül a Kb övezetből, a horgásztó v ízgazdálkodási terület Vtó öv ezetébe, míg az erdő és a beerdősült szántó az erdőterület Eg övezetébe kerül. A Vtó öv ezetre a HÉSZ 28. (5) bekezdése vonatkozik. 29. (5) A horgásztavak területén a vízgazdálkodással, a vízi sportolással és a horgászattal összefüggő műtárgyak, továbbá legfeljebb 200 m2 alapterületű közösségi horgászház, vízi sport klubépület létesíthető. A abály ozási terv jelöli a meglév ő-megmaradó, a terv ezett és a megszűnő bány atelek határát is. A terv ezett (jav asolt) bány atelek határa a jelen eljárásban terv ezett bőv ítési terület határán, a hatály os terv ben már Kb övezetbe sorolt, de még fel nem használt kisebb területek határán, illetv e a jelenleg bány ászás alatt lév ő kav icsbánya (01266/11 hrsz) északnyugati határán halad. 2. A Pasa tanya jelenlegi (01277/16 hrsz) és bőv ítési területét (01270/6 hrsz) a módosítás beépítésre szánt területként, Különleges terület lov asközpont területfelhasználási egységbe jav asolja sorolni. A Hely i Építési abályzat kiegészítését szükséges emiatt, mert Különleges lovasközpont területfelhasználási egység még nincs a HÉSZ-ben. A HÉSZ így kiegészül egy új (18/A.) -al : Különleges terület Lovasközpont (Kl) A területen elhely ezhető építmény ek: a lóteny észtést és bemutatási célú állattartást, a lov as sporthoz kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztési, v endéglátó és szállás jellegű építmény ek tov ábbá a tulajdonos vagy a személyzet számára szolgáló lakás, lakóépület.

16 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 16 A terv ezett beépítési mérték: 25 % A legkisebb kialakítható telekméret: 3000 m2 A legnagy obb épíménymagasság: 7,5 m Minimális zöldfelület: 40% Közműv esítés: hiány os A Pa-sa tany a és bőv ítésének megközelítése részben a 01258/3 hrsz-ú csatorna területén, részben a mellette lév ő hrsz-ú út egy üttes területén lehetséges, mely et a későbbiekben rendezni szükséges. Miután a v alóságban kialakult utca Taksonyi útról a Délegy házi tav akhoz v ezető 01279/1 hrsz-ú útról ny ílóan, az ott létesült telephely ekhez ill. teherautó forgalomnak megfelelő szélességgel kiépült (stabil pormentesített burkolattal ) így célszerűen, ezt az utat használják a Pasa tany a megközelítésére. Miután ez az út részben a m széles csatorna területén fekszik, ezért a szabály ozási terv ezt a területsáv ot közlekedésre fenntartott terület ként jelöli, a kialakult állapotra tekintettel. A területsáv 6 m széles, a majdani út-csatorna rendezést min. 6 m szélességgel javasoltuk. A HÉSZ módosítása is szükséges a v ízgazdálkodási területen (28. ) emiatt, így a v ízgazdálkodással összefüggő építmény ek mellett, e csatorna területén a közlekedésre fenntartott terület (út) is létesíthető. Ezt a jogszabály ok nem tiltják, az OTÉK 32. pedig minden öv ezetben és építési öv ezetben megengedi az utak kialakítását. 32. Valamennyi építési övezetben, illetőleg övezetben - ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem rendelkezik - elhelyezhetők: 1. a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,

17 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA A területrendezési terv ekkel való összhang a hatály os Településrendezési terv hez készített Alátámasztó munkarészben (2009) igazolásra került. Az akkori megfeleltetés egy köztes időszakban készült, amikor a 2008-ban módosított OTrT-nek az akkor hatály os Pest megyei területrendezési terv sok helyen nem felelt meg. Jelen módosításnál is hasonló a helyzet, a 2012-ben módosított Pest megy ei Területrendezési terv (PmTrT) Térségi erkezeti terv e a korábbihoz képest jelentősen eltérően határozta meg az egy es térségi területfelhasználási egységeket, ugy anakkor a 2014 január 01-től hatály os Országos Területrendezési Terv (OTrT) megint új helyzetet teremt. Jelen módosítás során csak a módosításokkal összefüggő megfeleltetést végezzük el, a település teljes közigazgatási területére teljes összhang igazolás a jelenleg hatályos Településszerkezeti Terv felülvizsgálata, vagyis a jelenleg érvényben lévő követelmények szerinti új településszerkezeti terv készítése során végezhető el. Az Országos Területrendezési Tervről szóló év i XXVI. Törv ény (OTrT) módosítását 2013 december 9-én fogadta el az országgy űlés a év i (módosító) CCXXIX. Törvénny el (MTv.). Az új OTrT 2014 január 01.-től hatály os. Az új OTrT szerint az Ország erkezeti terve v alamint a hatály os Pest megye Területrendezési terv (PmTrT) Térségi erkezeti terv Bugyi Nagyközséget érintő részletei az alábbiak: Az Ország erkezeti terve Pest Megye Térségi erkezeti terve (A évi XXVI. Tv. 2. melléklete) (2.melléklet)

18 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 18 Jelmagyar ázat Jelmagyar ázat Az OTrT 31/B. előírásaiban megfogalmazott átmeneti szabály ok szerint a megfeleltetés során a megy ei területfelhasználási kategóriáknak kell megfelelni: 31/B. 96 A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: a) az Országos erkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. (7) bekezdése, valamint 10. -a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni, b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni, (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítés re szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni; f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni.

19 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 A Pest megye Területrendezési terve (elfogadv a Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendeletév el) Térségi erkezeti tervén (2. melléklet) a jelen módosítások Mezőgazdasági, Erdőgazdálkodási és Vízgazdálkodási térséget érintenek az alábbi kivágatok szerint: Jelmagyar ázat A térségi területfelhasználási kategóriáknak történő megfeleléskor a 2014 augusztusában jóv áhagy ott TSZT módosítás azonos című fejezetének számítását használtuk fel. Pest megyei területrendezési terv Térségi erkezeti terv Megyei területfelhasználási kategória Településszerkezeti tervben figyelembe vehető eltérési lehetőség az OTrT 6. (2) szerint Térség Területe Erdőgazdálkodási térség 1297,69 194,65 ha (15 %) Mezőgazdasági térség 9376, ,53 ha (15 %) Vízgazdálkodási térség 238,97 35,84 ha (15 %) Hagy ományos települési térség 642,63 A megy ei területfelhasználási kategóriákból a jelen módosítás által igény be v ett területek: Módosítások által igénybevett területek Felhasználható terület a térségen belül* Módosítás által igénybevett területek Erdőgazdálkodási térségből Mezőgazdasági térségből Vízgazdálkodási térségből 14,82 % 192,21 ha 14,67 % 1375,86 ha 14,59 % 34,67 ha 1,3 ha 6,7 ha - Felhasználható terület a térségen belül 14,71 % 190,91 ha 14,6 % 1369,16 ha * A 2014 augusztusában jóváhagy ott Településrendezési terv módosításban szereplő adatok 14,59 % 34,67 ha Összefoglalóan megállapítható, hogy a terv ezett módosítások az Ország erkezeti terv év el illetv e Pest megy e Térségi erkezeti terv ével nem ellentétesek.

20 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Tájékoztatóul részletezzük a településszerkezeti terv hez képesti változásokat: Mezőgazdasági területet (Má) érint a bány abőv ítés a 01258/7 és 01258/8 hrsz-ú területen v alamint a 01277/16 hrsz-ú Pasa tany a és a hrsz-ú bőv ítés mely így 5,87 ha-al csökken. Növ ekszik az erdőterület (Eg) 6,22 ha-al. Növ ekszik a Vízgazdálkodási terület (Vtó) 4,1 ha-al Az új OTrT országos övezetei v alamint a Pest megyei Területrendezési terv (PmTrT) szerinti megyei övezetek: A évi XXVI. Tv melléklete Az ökológiai hálózat nem érinti a módosítások területét. PmTrT 3.1. melléklete A évi XXVI. Tv melléklete PmTrT 3.2.melléklet A módosítással érintett területeket az övezet nem érinti. Az új OTrT pontosította az öv ezet területét, mely szerint Bugy i közigazgatási területe az övezet által nem érintett.

21 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 21 A évi XXVI. Tv melléklete PmTrT 3.3. melléklet A módosítással érintett területeket az övezet nem érinti. A évi XXVI. Tv melléklete (2008) PmTrT 3.5. melléklet A módosítással érintett területeket az övezet nem érinti. A megy ei terv szerinti térségi jelentőségű tájképv édelmi terület öv ezete csak december 31-ig alkalmazható. Ezt köv etően megszűnik. A évi XXVI. Tv melléklete Az övezet nem érinti a települést. PmTrT 3.6 melléklet

22 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 22 Országos vízminőség-védelmi terület övezete (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni A évi XXVI. Tv melléklete Az övezet érintik a módosítások területét. Az új OTrT által kijelölt országos v ízminőség-v édelmi terület öv ezetén belül fokozottan érzékeny felszín alatti v ízminőségv édelmi terület a település belterületén lév ő v ízmű és védőterülete. Az öv ezet tov ábbi területrésze a felszíni v izek szempontjából v édendő. A módosítással érintett területek a felszíni v izek (Duna) v ízminőség-védelmi v ízgy űjtő területére esik. A módosítások azonban nem ellentétesek az OTrT vonatkozó szabály aival. A hatály os HÉSZ a vizek védelmére vonatkozó szabály okat már tartalmaz. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A évi XXVI. Tv melléklete Az övezet (két övezet) területe Bugyi közigazgatási területé nem érinti. A évi XXVI. Tv melléklete PMTrT melléklet A honvédelmi területek a hatályos Településrendezési tervben lehatárolásra kerültek. A módosítással érintett területek nem érintenek honvédelmi területeket.

23 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 23 Az OTrT új övezetei Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 33 13/B. 34 A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. A évi XXVI. Tv melléklete Az új OTrT által kijelölt új övezet, amely a módosítások területét nem érinti. A Pest megyei Területrendezési tervben alkalmazott további övezetek (kiemelt térségi és megyei övezet) PMTrT 3.10 melléklet PMTrT 3.11 melléklet PMTrT 3.12 melléklet A Bugyi területén lévő bányatelkek területét a hatályos településszerkezeti terv kijelölte. Bányaterület bővítést és bányaterület visszaminősítést tartalmaz az 1-es módosítás, ahol a terv a bányatelek határának módosítását is javasolja. Az övezet nem érinti a módosítások területét. Az övezet nem érinti Bugyi területét. Az új OTrT által megszűntetett megyei térségi övezetek: PMTrT 3.4 melléklet PMTrT 3.7 melléklet PMTrT 3.8. melléklet

24 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 24 PMTrT 3.9. melléklet PMTrT melléklet PMTrT melléklet Összefoglalóan megállapítható, hogy a terv ezett módosítások a január 1-én hatály ba lépő új OTrT szerkezeti terv év el, országos övezeteiv el és az öv ezetekre v onatkozó szabályokkal nem ellentétes. Megállapítható tov ábbá, hogy a módosítások Pest megye hatály os területrendezési terv Térségi erkezeti terv ével és a terv szerinti övezetekkel ugyancsak nem ellentétes TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT A terv ezett módosítás két területre terjed ki: 1. Kamrás bányabőv ítése 2. Pa-sa tany a bőv ítése 1. Kamrás bánya bővítése A terv ezett módosítás a 01258/7 és 01258/8 hrsz-ú, összesen 3,81 ha területű telkek általános mezőgazdasági területből különleges terület bánya (Kb) terület-felhasználási egységbe történő átsorolását jelenti. A terv ezett bány aterület, a 01258/7-8 hrsz-ú, 5-ös minőségű szántó területen kerül kijelölésre, mely ek esetében a Dabasi Járási Hiv atal Járási Földhiv atala 2014 augusztus 12-én kelt lev elében (Ügyiratszám: /2014.) megadta a termőföld v égleges más célú hasznosítására (kav icsbány a bőv ítésére) az engedély t. (Ld. melléklet). Ezzel együtt a módosítás különleges terület bány a terület-felhasználási egységből v ízgazdálkodási terület horgásztó (Vtó) terület-felhasználási egységbe sorolja át a 01271/22 hrsz-ú telek b alrészletét, és erdőterület terület-felhasználási egységbe sorolja át a 01271/2 hrsz-ú telek a alrészletét és a 01271/21 hrsz-ú telek területét. Az erdőterületi átsorolásra terv ezett területek az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdők.

25 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 25 Erdőtérkép (internet) A v ízgazdálkodási terület horgásztó terület-felhasználási egységbe átsorolt bány ató a hatály os településrendezési eszközökben már horgásztóként szabály ozott bány atelek résszel képez szerves egységet. A terv ezett módosítások v édett természeti területet, v édelemre érdemes természeti értéket nem érintenek. Az OTrT országos ökológiai hálózat öv ezetét, tov ábbá Pest megy e területrendezési terv e szerinti országos ökológiai hálózat három öv ezetét sem érintik. Így a terv az országos ökológiai hálózat övezetire hatással nem lesz. Ugy ancsak nincs hatással a terv Natura 2000 területre, hiszen a kijelölt Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánv idék különleges madárvédelmi terület és a Felső-Kiskunsági szikes puszta kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület több kilométerre található a módosítással érintett területektől. Az OTrT szerinti országos jelentőségű tájképv édelmi terület öv ezete és Pest megye TRT térségi jelentőségű tájképvédelmi terület öv ezete sem érinti a módosítással érintett területet és tágabb térségét. Táj- és természetv édelmi szempontból figy elembe kell v enni a Bugy i IV. kav ics és homok v édnevű bány a működésére és üzemeltetésére a Közép-Duna-v ölgyi Körny ezetv édelmi, Természetv édelmi és Vízügy i Felügyelőség KTVF: /2009. iktatószámú környezetv édelmi működési engedély ben megfogalmazott természetv édelmi előírásokat ( előírások). Figy elembe kell v enni ezenkív ül a bányabőv ítésre beadott kérelemre a Közép-Duna Völgy i Körny ezetv édelmi és Természetv édelmi Felügyelőség által 2014 szeptember 9-én kelt KTF: /2014. iktatószámú körny ezetv édelmi engedély ében megfogalmazott előírásokat (II ) (Ld. melléklet). 2. A Pa-sa tanya bővítése A módosítás termőföld igény bevételév el jár. A 6-os minőségi osztály ú szántó átlagosnál kedv ezőtlenebb minőségű. Fontos szempont tov ábbá, hogy már meglév ő lov asközpont (major), mint helyhez kötött beruházás fejlesztését szolgálja a bőv ítés. A már működő lov asközpont közvetlen környezetében tany ák találhatók, amely ekre a lov as sport és lótartás kedv ezőtlen hatással nincs. A módosítással érintett területen v édett v agy v édelemre érdemes természeti érték nem található. Az OTrT országos ökológiai hálózat öv ezetét, tov ábbá Pest megy e területrendezési terv e szerinti országos ökológiai hálózat három öv ezetét sem érintik. Így a terv az országos ökológiai hálózat öv ezeteire hatással nem lesz. Ugy ancsak nincs hatással a terv Natura 2000 területre, hiszen az több kilométerre található a módosítással érintett területektől. Az OTrT szerinti országos jelentőségű tájképvédelmi terület öv ezete és Pest megy e TRT térségi jelentőségű tájképv édelmi terület öv ezete sem érinti a módosítással érintett területet és tágabb térségét. Ennek ellenére a terv ezett építési paraméterek biztosítják az épületek tájbaillesztését (max. 25 % beépítés, max., 7,5 m építmény magasság).

26 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 26 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság előzetes véleményében (ld. melléklet) a hatály os HÉSZ 40. (4) bekezdését kifogásolja a köv etkezők szerint: Jelen módosítás nem terjed ki a HÉSZ felülv izsgálatára, így a kért módosítást nem áll módunkban figy elembe v enni. A 40. (4) bekezdés szerinti távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény létesítésének tiltása nem Bugy i nagyközség teljes közigazgatási területére v onatkozik, csupán a v édett természeti területre, ex lege v édett területre, az ökológiai hálózat magterületére és ökológiai foly osójára, a Natura 2000 területekre és erdőterületre. Bugy i közigazgatási területének jelentős része azonban természetv édelmi, ökológiai szempontból nem védett, így ezen területeken a HÉSZ nem tiltja az érintett építmény ek létesítését. Az észrev ételt a HÉSZ teljeskörű felülv izsgálatát köv ető új HÉSZ készítésekor v an mód figy elembe venni. A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása Az épített körny ezet alakításáról és v édelméről szóló LXXVII. Törv ény 7. 3/b pontja szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésév el egy idejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktiv itásértéke az átminősítés előtti aktiv itás értékhez képest nem csökkenhet. Miv el a módosítás során új beépítésre szánt terület jön létre, ezért a terv keretében igazolni kell a BA érték legalább szinten tartását. A területek biológiai aktiv itás értékének számításáról a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik. A számítást az alábbi táblázat tartalmazza. 1. Mezőgazdasági terület tanyás telkek területéből (Mt) Különleges terület - lovasközpont Hatályos terv szerinti BA érték: Mt: 1,72 ha Fajlagos BA érték (mezőgazdasági üzemi terület): 0,7/ha BA érték: 1,72x 0,7= 1,204 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Kl: 1,72 ha Fajlagos BA érték (nagy kiterjedésű sportterület) : 3,0/ ha BA érték:1,72x3,0= 5,16 Változás: + 3, Általános mezőgazdasági területből (Má) Különleges terület - lovasközpont Hatályos terv szerinti BA érték: Má 0,41 ha Fajlagos BA érték: 3,7/ha BA érték: 0,41x 3,7= 1,517 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Kl: 0,41 ha Fajlagos BA érték (nagy kiterjedésű sportterület) : 3,0/ ha BA érték:0,41x3,0= 1,23 Változás: - 0,287

27 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Általános mezőgazdasági területből (Má) Különleges beépítésre nem szánt terület bánya (Kb) Hatályos terv szerinti BA érték: Má 3,81 ha Fajlagos BA érték: 3,7/ha BA érték: 3,81x 3,7= 14,097 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Kb: 3,81 ha Fajlagos BA érték: 0,2/ ha BA érték: 3,81x 0,2= 0,762 Változás: - 13, Különleges terület bánya területből (Kb) vízgazdálkodási terület (Vtó) Hatályos terv szerinti BA érték: Kb: 4,2 ha Fajlagos BA érték: 0,2 /ha BA érték: 4,2x 0,2= 0,84 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Vtó: 4,2 ha Fajlagos BA érték : 6,0/ ha BA érték: 4,2x 6,0= 25,2 Változás: + 24,26 5. Különleges terület bánya területből (Kb) erdőterület (Eg) Hatályos terv szerinti BA érték: Kb: 6,16 ha Fajlagos BA érték: 0,2/ha BA érték: 6,16x 0,2= 1,232 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Eg: 6,16 ha Fajlagos BA érték : 9,0/ ha BA érték: 6,16x 9,0= 55,44 Változás: +55,208 Változás: Módosítás jele BA érték növekedése BA érték csökkentése 1. 3, , , , ,208 Összesen: 83,424-13, ,802 Az 1-es pontban lév ő területszámítás esetében a meglév ő területfelhasználás a mezőgazdasági terület tany ás telkek területe, (Mt öv ezet), melyre a korábbi Telepeülésendezési terv OTÉK felmentéssel 15 %-os beépítési mértéket határozott meg. Tehát a hatály os terv ben ugy an tov ábbra is a beépítésre nem szánt területek közé tartozik, ugy anakkor a területhasználata a 15 %-os beépítési mértékre v aló tekintettel a BA érték számítás során mégsem tekintető beépítésre nem szánt területnek, miután az 5 %-os beépítési határt meghaladja. A terület korábban tany aközpontként működött, körülötte tany ák vannak. A jelenlegi területhasználat lov astany a. Vélemény ünk szerint ez a területhasználat a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1-es melléklete szerinti mutatók közül legjobban a mezőgazdasági üzemi területnek felel meg, hiszen állattartás v an jelenleg is a területen, ezért az ennek megfelelő 0,7-es fajlagos BA értékkel számoltuk ki a jelenlegi BA értéket.

28 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A rendezési terv módosítása keretében figyelembe vett, a területhasznosítás, építmények létesítése során figyelembe veendő meghatározó környezetvédelmi jogszabályok A föld védelme A körny ezet v édelmének általános szabály airól szóló év i LIII. törv ény (a tov ábbiakban Kv t.) 14..(1) bekezdése szerint a föld v édelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásv ány okra, ezek természetes és átmeneti formáira és foly amataira. A föld v édelme szempontjából meghatározó jogszabály ok: év i CXXIX. törv ény a termőföld védelméről, év i XXXVII. törv ény az erdőről, az erdő v édelméről és az erdőgazdálkodásról, 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló év i XXXVII. törv ény v égrehajtásáról, év i XLVIII. törv ény a bány ászatról, 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bány atav ak hasznosításáv al kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, 2003 év i XXVI. törv ény az Országos Területrendezési Tervről A vizek védelme A Kv t. 18..(1) bekezdése szerint a vizek v édelme kiterjed a felszíni és felszín alatti v izekre, azok készleteire, minőségére (beleértv e a hőmérsékleti v iszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni v izek medrére és partjára, a v íztartó képződmény ekre és azok fedőrétegeire, v alamint a v ízzel kapcsolatosan jogszabály ban v agy hatósági határozatban kijelölt megkülönböztetett v édelem alatt álló (védett) területekre. A v izek védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: év i LVII. törv ény a v ízgazdálkodásról, év i XXVI. törv ény az Országos Területrendezési Terv ről, 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a v ízbázisok, a táv lati v ízbázisok, v alamint az iv óv ízellátást szolgáló v ízilétesítmény ek v édelméről, 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni v izek minősége v édelmének szabály airól, 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti v izek v édelméről, 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a v ízgy űjtő-gazdálkodás egyes szabály airól, 240/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni v izek és v ízgyűjtőterületük kijelöléséről, 27/2004.(XII.25.) Kv VM rendelet a felszín alatti v íz állapota szempontjából érzékeny területeken lev ő települések besorolásáról, 28/2004.(XII.25.) Kv VM rendelet a v ízszennyező anyagok kibocsátásaira v onatkozó határértékekről és alkalmazásuk egy es szabályairól, 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM egy üttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti v íz szennyezéssel szembeni v édelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről, 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet a v izek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tev ékenységekre és létesítmény ekre vonatkozó általános szabály okról, 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az iv óv íz minőségi köv etelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről, 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a v izek mezőgazdasági eredetű nitrátszenny ezéssel szembeni v édelméhez szükséges cselekvési program részletes szabály airól, 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bány atav ak hasznosításáv al kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

29 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 29 A levegő védelme A Kv t. 22..(2) bekezdése szerint a lev egőt v édeni kell minden oly an mesterséges hatástól, amely azt, v agy közvetítésév el más környezeti elemet sugárzó, foly ékony, légnemű, szilárd any aggal minőségét v eszély eztető, v agy egészséget károsító módon terheli. A lev egő védelme szempontjából meghatározó jogszabály ok: 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő v édelméről, 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, 4/2011.(I.14.) VM rendelet a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszenny ező pontforrások kibocsátási határértékeiről, Zaj- és rezgés elleni védelem A Kv t. 31..(1) bekezdése szerint a körny ezeti zaj és rezgés elleni v édelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia-kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, v eszélyeztető v agy károsító hang-, illetv e rezgésterhelést okoznak. A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából meghatározó jogszabály ok: 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a körny ezeti zaj- és rezgés elleni védelem egy es szabály airól, 27/2008.(XII.3.) KvVM EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról, Hulladékgazdálkodás A Kv t.30..(1) bekezdése szerint a hulladékok környezetre gy akorolt hatásai elleni v édelem kiterjed mindazon any agokra, termékekre ideértv e azok csomagoló- és burkolóany agait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kív án felhasználni, illetv e, amely azok használata során keletkezik. A hulladékokra hulladékgazdálkodásra v onatkozó meghatározó jogszabályok: év i CLXXXV. törv ény a hulladékról, 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a v eszélyes hulladékkal kapcsolatos tev ékenységek v égzésének feltételeiről, 20/2006.(IV.5.) Kv VM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóv al kapcsolatos egyes szabály okról és feltételekről, 45/2004.(VII.26.) BM-Kv VM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmény ek kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabály airól, 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelmény eiről, 45/2012.(V.8.) VM rendelet a nem emberi fogy asztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügy i szabály ok megállapításáról, 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről. Az élővilág védelme A Kv t. 23..(1) bekezdése szerint az élőv ilág védelme az ökológiai rendszer természetes foly amatainak, arányainak megtartása és működőképességének biztosítása figy elembevételév el v alamenny i élő szerv ezetre, azok életközösségeire és élőhely eire terjed ki. Az élőv ilág v édelmév el összefüggő meghatározó jogszabály ok: év i LIII. törv ény a természet v édelméről, év i XXVI. törv ény az Országos Területrendezési Terv ről 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetv édelmi rendeltetésű területekről, 269/2007.(X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gy epterületek fenntartásának földhasználati szabályairól, 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növ ények v édelméről.

30 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 30 Az épített környezet védelme A Kv t 24. -a szerint az épített körny ezet v édelme kiterjed a településekre, az egyedi építmény ekre és műszaki létesítmény ekre. Az épített körny ezet v édelme szempontjából meghatározó jogszabályok: év i LXXVIII. törv ény az épített körny ezet alakításáról és védelméről, év i XXVI. törv ény az Országos Területrendezési Terv ről 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelmény ekről, 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, v alamint egy es településrendezési sajátos jogintézmény ekről, 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktiv itás értékének számításáról A tervezett módosítások környezeti hatásai A terv ezett módosítások környezeti hatásait módosításonként elemezzük. 1. Új bány aterület jön létre 3,81 ha-os szántóterületen, hely hez kötött beruházásként, ugy anakkor 6,22 ha területű bány aterület nem kerül kitermelésre, így a bány aterület 2,42 ha-al csökken. A módosítással a bány atelek terv ezett területe a Közép-Duna-v ölgy i Környezetv édelmi Természetv édelmi és Vízügy i Felügy előség KTVF: /2009 iktatószámú környezetv édelmi működési engedély t megadó határozata szerinti területhez képest csökkeni fog. Ez azt jelenti, hogy a bány ászatot követően v isszamaradó bányatav ak területe is csökken. A bány ászati tev ékenység jelenleg a körny ezetv édelmi működési engedély ben meghatározott előírások figy elembe v ételév el foly ik. A környezetv édelmi engedély módosítási kérelmének dokumentációját az ENVIROINVEST Körny ezetv édelmi és Biotechnológiai Zrt készítette el, mely dokumentáció az előzetes v éleményezési eljárásban kiküldésre került az illetékes államigazgatási szerveknek. A dokumentáció részletesen ismerteti a teljes bány atelek jelenlegi állapotát, a bány ászat jelenlegi körny ezeti hatásait, tov ábbá a v árható környezeti hatásokat is. A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a jelenlegi körny ezetv édelmi engedélyhez képest a bányászat környezeti hatásaiban számottev ő kedv ezőtlen változás nem v árható, sőt a bány ászat során kialakuló szabad v ízfelület több, mint 3,0 ha-ral csökkenne. A dokumentáció alapján a környezetv édelmi engedély 2014 szeptember 9-i dátummal született meg, a KTF /2014 ikt. számon. A dokumentációhoz mellékelt körny ezetv édelmi engedély v íz- és talajv édelmi, hulladékgazdálkodási, levegőtisztaságiv édelmi, zaj- és rezgésvédelmi, táj- és természetv édelmi előírásainak betartásáv al a bányászati tev ékenység során a körny ezet károsítása megakadályozható. 2. A Pa-sa tany a bőv ítését szolgáló módosítás termőföld igény bev ételév el jár. A 6-os minőségi osztály ú szántó átlagosnál kedv ezőtlenebb minőségű. Fontos szempont tov ábbá, hogy már meglévő lovasközpont (major), mint hely hez kötött beruházás fejlesztését szolgálja a bőv ítés. Körny ezetv édelmi szempontból figy elembe kell venni, hogy a lovasközpont körny ezetében tany ák találhatók, ami azt jelenti, hogy a tany ai lakóépületek zajterhelés elleni védelmét is biztosítani kell. A 27/2008.(XII.3.) Kv VM-EüM együttes rendelet 1. melléklete tany ákra v onatkozóan nem határoz meg zajterhelési határértékeket, de a 4. pont szerinti gazdasági területre v onatkozó határértékek alkalmazhatók tany ai lakóépületre is. Ez szerint tany a területén az üzemi létesítmény ektől származó zaj terhelési határértéke nappal 60 db, éjjel 50 db. A keletkező szennyvizek kezelésére vonatkozóan a hatály os jogszabály okat be kell tartani. A hatály os HÉSZ bekezdései a vizek v édelmév el összefüggő szabály okat tartalmaznak, azok kiegészítése nem szükséges. A terv ezett lov asközpontban keletkező kommunális hulladékot a regionális hulladéklerakóba kell szállítani. (HÉSZ 41..(18)). Az üzemi tev ékenység során keletkező v eszélyes hulladék átmeneti tárolása a vonatkozó jogszabályok szerint a talaj és a vizek szennyezése nélkül történhet. (HÉSZ 41..(17))

31 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT A településrendezési eszköz mindkét módosítása működő telephely korrekciója, tehát adott területhasználattal és ehhez rendelt meglév ő forgalmi jellemzőkkel rendelkeznek. A két terület egy más közvetlen közelében v an. A tágabb területről elmondható, hogy az 5202 sz közútra fűződnek fel a vegy es méretű külterületi telkek, illetv e a táv olabbi telkeket feltáró utak. A külterületi területhasználat térségben jellemző sajátos fejlődését láthatjuk. A terv ezési területre is jellemző, hogy az út menti szántók, erdőfoltok között tany ák hely ezkednek el (egy ilyen tany a-bokorban van a Pasa-Tany a), illetv e az utóbbi év tizedekben jelentősebb forgalmú telephely ek jelentek meg. Ily en maga a Kamrás bány a, illetv e a közlekedés szakági rajzon északabbra jelölt termelő-logisztikai telephely ek. Ezekhez a telephely ekhez a nehéztehergépjármű forgalomhoz alkalmas, széles (6-8 m) burkolt utak létesültek. A többi út inkább személy jármű forgalomra használt, illetv e arra alkalmas, csak részben burkolt, de karbantartott út. Természetesen a szélesebb utak közúti csatlakozásai a meghatározók: a Kamrás behajtója, illetv e a 01279/1 hrsz.-ú út csatlakozása. Ezek beállt, alkalmas geometriájú és kialakítású csatlakozások. A terv ezési területekre vezető másik két csatlakozás alárendelt szerepű. A körny ező tany ákhoz még több kisebb kapubehajtós is v an, eleny észő forgalommal. A közút kialakítása megfelelő; egy enes, de belátható, így v égső soron biztonságos az útszakasz. A közút forgalma ezen a szakaszon 4354 Ej/nap, szokásos előrev etítéssel 10-12%-os forgalomnövekedéssel számolhatunk táv latban, de a közút e körny ezetben még ekkor is alkalmas forgalom felv ételre. A terv ezett módosítások a település alapv ető közlekedési rendszerét nem érintik. A közlekedési területek (pl: nagysebességű v asút, elkerülő út szakaszok) területbiztosítását a fejlesztések nem v eszély eztetik, nem is érintik. A módosítások nem okoznak érzékelhető forgalomnöv ekedést. Kamrás bánya területe A terület feltárása a saját kapubehajtóról történik, s itt a közút közelében működik maga a telephely. A csatlakozás problémamentesen üzemel, a nehézteherjármű forgalom számottev ő (5-25 jármű/nap), de a jelenlegi közúti kapcsolat (táblás biztosítás, kany arodósáv nélkül) táv latban is megfelelő. A 01277/6 hrsz.-ú út kapcsolatot nem is használják. Jelen módosításokkal a bány a mai rendezési terv en biztosított bőv ítési területe (ami erdő besorolásba kerül) hely ett egy jóv al kisebb kiterjedésű bőv ítési területre cserélődik. Ezzel a korábban v árthoz képest a várható nem lesz kisebb, reálisan a jelenlegi marad, hiszen a termelés lineárisan foly ik. A terület belső útjai a technológiának megfelelőek. abály ozás, bármily en településrendezési, vagy közlekedési beav atkozás nem szükséges. A Kamrás bány a feltárását bőv ítés esetén is saját meglév ő, jó kiépült útcsatlakozásáról kell biztosítani. A 01270/3 földút használata, fejlesztése (miv el bár jogilag létezik, keskenysége miatt gy akorlatilag használhatatlan) tov ábbra sem jav asolt, illetv e terv ezett. Pasa tanya A régi majorság és tany a alkotta sűrűsödés melynek a Pa-sa tany a is része többféleképpen is megközelíthető: A magán a gerincén áthaladó útv onal a legrégibb, illetv e délebbre a 01277/6 hrsz.-ú út is biztosít kapcsolatot, mely személy járművel ugy an jól járható, de sötétben mégis kissé bizony talan idegenek, látogatók számára. Az utóbbi években a tany ák északi szomszédságában kialakított telephely ekhez, azonban széles út v ezet majdnem egészen a tany ákig. Ez a legbiztosabb, burkolt, illetv e megerősített, sőt a telephely ek révén bev ilágított útv onal. Északról a csatorna mellett v ezet, az utolsó telephely kapuig 6-7 m szélességben, majd az útv onal hrsz.-ú útként egy enesen v ezet a Pasa tany a meglév ő, illetv e fejlesztési telkéhez. A v árható személygépkocsi forgalom növ ekedés a 01270/6 hrsz-ú telek átsorolásáv al legfeljebb személy gépkocsi. Ez forgalmi problémát sem a széles kiszolgáló út szakaszon, sem a közúti csomópontban nem okoz. A gy alogos és kerékpáros közlekedés tov ábbra is a tany án átv ezető útv onalat fogja használni, a parkolás telken belül megoldható. abály ozás nem szükséges, mivel a 01270/6 hrsz-ú telek közterületi kapcsolata a hrsz.-ú út rendelkezésre áll, amely ugy an csak 3,0 m széles, de 110 m hosszú, jól belátható. A tany a területén, illetv e az út széles szakaszán könny űszerrel bevárják egymást a gépkocsik. Várakozás gyakorlatban nem is lesz és csak a tany a célforgalmát érinti. A Pasa tany a feltárását bőv ítés esetén északi irány ban a hrsz.-ú út-al, ezen keresztül a közút felé a 01279/1 hrsz.-ú úton keresztül kell biztosítan. A 01270/3 földút használata, fejlesztése (miv el bár jogilag létezik, keskenysége miatt gy akorlatilag használhatatlan) tov ábbra sem jav asolt, illetv e terv ezett. Nagy abolcs Közlekedésterv ező MKSZ

32 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT A telkek közműv esítettsége megfelelő, illetv e a fejlesztésekhez szabály ozási terv i változtatás nem szükséges. A v ezetékek v édelmi előírásai betartandók Hírközlés A terv ezett állapot a v ezeték nélküli hírközlés adattov ábbítási lehetőségeit nem zav arja, ugy anakkor, a területen az épületeken antennák, berendezések elhely ezhetők (a magasabb istálló épület erre alkalmas lehet). A terv ezett módosítások a hírközlési rendszerek és berendezések elhelyezésének, működtetésének lehetőségét nem v áltoztatják meg, különösen nem nehezítik meg azokat. Hírközlési létesítmény ek, v ezetékek stb. elhely ezésére v onatkozóan a hely i építési szabályzat módosítása és az új szabály ozási terv semmiféle szigorítást nem tartalmaz, a vonatkozó hatály os szakirány ú jogszabály ok betartandók. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság előzetes véleményében (ld. melléklet) a hatály os HÉSZ 40. (4) bekezdését kifogásolja, mely re v álasz a 3.3. Tájrendezési javaslat fejezett v égén (26. oldal) található ÖRÖKSÉGVÉDELEM A jelenleg hatály os Településrendezési Terv hez készült részletes Örökségv édelmi Hatástanulmány 2009-ben. A Pest Megyei Kormány hivatal Érdi Járási Hiv atal, Járási Építésügy i és Örökségvédelmi Hiv atal előzetes vélemény t nem adott. A 4.1 és 4.2 fejezetben részletezett két módosítás örökségv édelmi értékeket, régészeti területeket nem érint. Miv el Örökségvédelmi Hatástanulmány 10 éven belül készült, a módosítások pedig nem érintenek örökségvédelmi értékeket, ezért a Kötv a szerint Örökségvédelmi Hatástanulmány készítése nem indokolt. 66. (1) Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 8. (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.

33 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 33 IV. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

34

35

36

37 A 201/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat 2. melléklete 1. részlet (belterület) 2. részlet (külterület) 3. részlet (külterület)

38 4. részlet (külterület) A Településszerkezeti terv jelmagyarázata

39

40

41

42

43 b a c b a b b a a a b b a a a b a b b c a b a b c c b a a a a c b b b a b Vb 01285/ /3 E 5 Kb E Kb** 01255/ / /10 3 E E 5 Má 3 Ut Ut /5 Ut Ut 01279/ /10 Vezetõ településrendezõ tervezõ: Bárdosi Andrea TT/ Tájrendezés, zöldfelület, körny.védelem: Lázár Tibor TK /12 Közlekedés, V közmûvek: Nagy abolcs K1d /9 Vtó E 6 E 01258/7 5 13, /8 L 6 Eg L 13,0 Horgásztó Horgásztó 01271/23 6 Horgásztó Vtó BUGYI SZABÁLYOZÁSI TERV (KÜLTERÜLET) MÓDOSÍTÁSA VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER E / / / /8 V 01278/ Kb Ut Kavicsbánya Ut 6 Csatorna Kavicsbánya 01269/2 6 Gksz /2 Ut Ut 01278/ /14 T 01277/13 min min 6,0 6,0 6, /12 T 01277/ /21 Eg V 01278/6 Mt Mt /11 T T 01278/7 Ut 01277/ /16 Major 01270/ /11 Kb Kl 01264/ / /9 T Major 01277/ /3 E 5 Eg 6 E Mt 6 Má E Mt Mt 01277/6 Út Ut Ut 01277/4 Má E 5 Eg Eg E /12 E J E L M A G Y A R Á Z A T Kötelezõ szabályozási elemek Mt Eg Tervezett szabályozási vonal Építési övezet/övezet határa 6 Út E 01277/8 Eg 01275/ / / / /15 Út / /21 Ut Ut E Ut ő 5 Ut Ut Ut / / / / / / / / /10 Mt T õ Kavicsbánya 6 6 Ut /7 5 6 Építési övezet Ejele SZT módosítás területi hatálya Mt Javasolt szabályozási elemek Javasolt telekhatár 01435/31 E 01435/30 Vízgazdálkodási terület E 01435/29 Bányatelek határa (tervezett, E megszûnõ) 01435/28 Mt Közlekedési célra fenntartandó terület E õ kialakult állapot szerint) Tájékoztató szabályozási elemek E E Védõtávolság Mt E Kollár - tanya Bányatelek határa õ(meglévõ-megmaradó) Beépítésre szánt terület E E Mt E /9 Kl Különleges terület - lovasközpont E Má Beépítésre nem szánt terület E Kb Különleges terület - bányaterület /10 Általános mezõgazdasági terület 01270/ /10 Ut 01266/6 Kl ő / / /13 5 E / / /7 E Ódi - tanya Ódi - tanya E /13 L 5 A 23/2014. (XII.12) sz. Ök. rendelet 1. melléklete E 5 E 5 ő 5 E 5 Ut Ut E 5 Mezõgazdasági terület - tanyás ter. Eg Erdõterület - gazdasági 01266/4 6 6 E 5 E 7 Vízgazdálkodási terület - horgásztó /7 E 01435/ / / /3 Má Mt Mt Mt Eg Vtó Ev 01435/4 E 01435/ /3 Mt Mt E /4 T E 5 E 5 E / /6 Ev Ev 01437/ /4 5 E 5 Varga - tanya Mt 01435/ /14 Mt L 01435/ /2 A 23/2014. (XII.12) sz. Ök. rendelet 1. melléklete 01508/ /9 Ev Mt E /15 Ipartelep Ee Lh.udvar Iparte SZT-6 JELÛ SZABÁLYOZÁSI TERV M= 1:7000

44 2.1. melléklet a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT melléklet a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT-7.2.

45 3.1. melléklet a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT melléklet a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT-8.2.

46 3.3. melléklet a a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT melléklet a a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT-8.4.

47 (belterület) (külterület) (tájékoztató elem) Az SZT (belterület) és SZT (külterület) jelű abályozási terv Jelmagyarázata

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 1 Sz: 5/2015. ABONY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK TÖBB TERÜLETEN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 37. szerinti dokumentáció) Tervező: Kiszelovics

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11

DARNÓZSELI. Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 DARNÓZSELI Településrendezési terv módosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2015. május TH-14-02-11 2 Darnózseli Településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. Mosonmagyaróvár Város Településrendezési eszközök módosítása 0121 hrsz.-ú út 0120 hrsz.-ú út 0123/2 hrsz.-ú út 0132 hrsz.-ú

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Salgótarján Megyei Jogú Város Főép ítés zétől Szám: 1122 1/ 2015 Javaslat Salgótarján Bajcsy-Zsilinszky út és Kun utca, Bóna Kovács Károly út, Budapesti út 29. és Ipari Park III. területét érintő településrendezési

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása

Kesztölc Településrendezési terv módosítása. HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Településrendezési terv módosítása HÉSZ előírásainak kismértékű módosítása Pro Arch. 2015 Megbízó: Kesztölc Önkormányzat Tervező: Pro Arch. Építész Stúdió /1085 Budapest, József krt. 36./ R. Takács Eszter

Részletesebben

SZABADI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZABADI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M1/2015-OTÉK MÓDOSÍTÁSA Az M9 gyorsforgalmú út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA SUKORÓ TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA a 034/11, 034/12 és 034/28-as hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan 2015. május A településfejlesztési koncepcióról,

Részletesebben

KERCSELIGET TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KERCSELIGET KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M2/2015-OTÉK. MÓDOSÍTÁSA Az M9 gyorsforgalmú út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel

Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Településszerkezeti terv módosítása (határozattal jóváhagyandó)./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel /2015.(...) KT Soltvadkert településszerkezeti tervének módosítása HATÁROZAT-TERVEZET Soltvadkert

Részletesebben

M E N D E. 2014. január

M E N D E. 2014. január M E N D E TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A 0126/17 HRSZ. TERÜLETRE VONATKOZÓAN MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 22/2013. (XII. 20.) KT. RENDELETE A 11/2002. (X. 8.) KT. RENDELETTEL

Részletesebben

A településfejlesztés és a településrendezés változásai

A településfejlesztés és a településrendezés változásai A településfejlesztés és a településrendezés változásai dr. Hajnóczi Péter főosztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály Az Építési törvény változásai az új önkormányzati

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE. a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (X.1) RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról Preambulum Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása)

SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t á s a (Elírás javítása) ÉPÍTÉSZMŰHELY Kft. Kecskemét, 6000 Wesselényi utca 1. Tervező: Szilberhorn Erzsébet TT1/É 03 0105 Tel.,fax.:76/482-916 06/30-349-68-74 SOLTVADKERT S z a b á l y o z á s i t e r v é n e k m ó d o s í t

Részletesebben

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések

283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet. a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről. Általános rendelkezések 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeiről A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 3/2015. JÁSZÁGÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 45/2005.

Részletesebben

Településrendezési terv módosítása

Településrendezési terv módosítása 255/2013. (XII. 30.) számú Kt. határozattal és 26/2013.(XII.30) Önk. rendelettel Jóváhagyott anyag 2013. Megbízó: Tervező Nagymaros város Önkormányzat 2626 Nagymaros Fő tér 5. Pro Arch. Építész Stúdió

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014

Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Törzsszám: /2014 P-ART Stúdió Kft 4400 Nyíregyháza, Legyező út 78/3 E-mail: veresis55@gmailcom Nyírábrány Nagyközség 6 tervezési egységét érintő településrendezési terv módosítás TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV Törzsszám: /2014

Részletesebben

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

KESZÜ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS

KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS (2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint) MÁTRAMINDSZENT Településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosításához a 07/9, 07/10

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyott dokumentáció - 2013. 10.29. SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 1.2- jelű területegységhez kapcsolódó 2013. évi módosítás I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA II /A. BELTERÜLET

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE jóváhagyva a 124/2005. (XI. 24.) számú határozattal 2010. február 11.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS TÁJÉKOZTATÁS KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL DECS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ Készítette: Szente Zoltán okleveles geofizikus-mérnök környezetvédelmi szakértő Tóth Dóra

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. a Közgyűléshez NYíREGYHÁZA 4400 NYiREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE TELEFON:.. 36 41 524-500 FAX: +-36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 35755-6j2013.X. Ügyintéző

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2014. szeptember

Jogszabályváltozások 2014. szeptember Jogszabályváltozások 2014. szeptember MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről Módosítva:2014.09.05

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ V. évfolyam 8. szám 1575 Ft 2008. augusztus 29. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Oldal Törvény 2008. évi L. tv. az Országos Területrendezési

Részletesebben

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat

Aktuális környezetvédelmi jogszabályok - kivonat 2007. Éghajlat 2005. 2005. évi XV. Törvény. az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről 2005. évi CXXVII. Tv. 2007. évi LX. Tv. 2007. évi CVI. tv. 07.09.25 2008.01.30 Éghajlat 2006.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 52/2001. (IX. 10.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 52/2001. (IX. 10.) számú r e n d e l e t e a Garibaldi u. Korányi F. u. Krúdy Gy. u. - Ószőlő u. közötti terület Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007. Javaslat MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE PK: 11014/2007 Javaslat a Településszerkezeti Terv módosítására és Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosítására

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter. /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter /2006. ( ) ÖTM-KvVM r e n d e l e t e a területek biológiai aktivitásértékének számításáról Az épített

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Munkaszám: HszM-1/2012. Ikt. sz.: 43/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS) 2012. ÉVI III. MÓDOSÍTÁS KÜLTERÜLETEN A NÁDUDVARI ÉS HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI

Részletesebben

KAPOLCS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA KAPOLCS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (A 323 hrsz-ú út rendezése érdekében) ZÁRÓ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17

LEVÉL. Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 LEVÉL Szabályozási tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2013. április TH-12-02-17 2 Levél Településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE BUDAPEST HATVAN VASÚTI FŐVONAL REKONSTRUKCIÓS PROJEKT HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE 2014. JÚLIUS HÓ VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ IRODA TERVEZŐK

Részletesebben

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT

Tárgy: Tiszagyenda II.- homok védnevű bányatelek bányabezárása, tájrendezése HATÁROZAT MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Ikt. szám: SZBK/2806-11/2013. Ügyintéző: Szeifert Konrád : 06-56-512-314 : 06-56-512-337 E-mail: konrad.szeifert@mbfh.hu Jogerős: 2013. 12.

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. május 7. XX. évfolyam 3. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 2 III. Közgyűlési határozatok 15 IV. Közlemények, hirdetmények 16 2 I. Személyi

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT /2013.() Kt. számú rendelete a HÉSZ ről szóló 15/2005. (XI. 01.) Kt. számú rendelet módosításáról Pomsár és Társai Építész Iroda egyeztetési anyag 2014. február ELŐSZÁLLÁS

Részletesebben

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó

ÁLL.IG. EGYEZTETÉS TERVDOK. - VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ - 314/2012. KORM.R. 38. 2 0 1 4. M Á J U S H Ó NÓGRÁD 0104/50 HRSZ, 0208/1, 2 HRSZ ÉS 097/17 HRSZ TERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA (TSZT/M1 ÉS TSZT/M2 ÉS SZT/M1 ÉS SZT/M2) 2 0 1 4. M Á J U S H Ó Z. É. M Ű H E L Y V

Részletesebben

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1.

Rp.I.113-8 (1. és 2. sz. módosítás) a további folyamatban Államigazgatási szervek. küldött. nem kíván részt kíván venni részt venni 1. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

T/10329. számú törvényjavaslat

T/10329. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10329. számú törvényjavaslat a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII.

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről

HATÁROZAT. Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 13/2015. (II. 12.) MÖK határozat Tárgy: Tájékoztató a megyei önkormányzat 2014. évi területrendezési tevékenységéről A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA GÁRDONY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2015. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Környezeti vizsgálat lefolytatásához egyeztetési dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő

Részletesebben

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt.

MENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. TÉT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 1 M ENEDZSER Mérnöki Iroda Kkt. GYİR, Zrínyi u.16. Tel/Fax:(96) 519 206 Munkaszám:MMI_R.04.07. Leíró: Somlai Zsanett Dátum: 2005.05. 01. T É T RENDEZÉSI TERV M1

Részletesebben

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS ÜLLÉS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS 1 A L Á T Á M A S Z T Ó S Z Ö V E G E S M U N K A R É S Z E K Megbízó: Üllés Nagyközségi

Részletesebben

Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően.

Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. Környezeti értékelés 1. Bevezető 1.1. Előzmények Jelen környezeti értékelés Hejőkeresztúr Településrendezési Terv módosításához készült a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően. 1.2. A környezeti

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.)

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.) NAGYVÁZSONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 44/2015.(III.11.), 45/2015.(III.11.) és 54/2015.(V.26.) számú kt. SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI TERV. tsz.: 213/15 VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA SZERKEZETI

Részletesebben

Kunfehértó Község Polgármesterétől

Kunfehértó Község Polgármesterétől Kunfehértó Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s Új Településrendezési eszközök véleményezési eljárásának lezárására, a tervanyag végső véleményezésre bocsátására (Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete

Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (I.23.) önkormányzati rendelete Gyöngyöshalász Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2012. (VII. 11.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 6/2005 (IV.5.) rendelet folyamatban

Részletesebben

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400

Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511-400 Szám: 15/ 3080 30 /2014. Ügyintéző: Dr. Farkas Gábor/ Ecsedi János Cegléd Város Önkormányzatának Polgármesterétől 2700 Cegléd, Kossuth tér 1. Levélcím: 2701 Cegléd, Pf.: 85. Tel.: 06/53/511400 Tárgy: Cegléd

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE Jóváhagyva Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20.

J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. J a v a s l a t a HEROSZ Ózdi Szervezete területigényének elbírálására Ó z d, 2011. október 20. Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Előzmények

Részletesebben

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról

Módosult a 76/2009. (IV. 8.) kormányrendelet a területrendezési hatósági eljárásokról 7/8.4 Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása A 25/2014. (II. 7.) kormányrendelet három területrendezésről szóló kormányrendeletet módosított: területrendezési hatósági eljárásokról

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyiratszám: 1623-2 / 2009.. Ügyintéző: Mándi-Hajnal Brigitta / Jné NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-550

Részletesebben

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 1. kötet. 2014. június hó KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT.

KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK KÉSZÍTÉSE MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT. 1. kötet. 2014. június hó KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA KFT. MEGBÍZÓ: TERVEZŐ: TSZ.: 1868 Kerepes Város Önkormányzat 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2. KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. KASIB MÉRNÖKI MANAGER IRODA 1 KEREPES VÁROS ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6.

küldött 5. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság X X 6. Előzetes tájékoztató eljárás A településfejlesztési elképzelésekről és a tervezési programról megtörtént a lakosság és az államigazgatási szervek, valamint az érintett szervezetek tájékoztatása is. Az

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015. január

Jogszabályváltozások 2015. január Jogszabályváltozások 2015. január MUNKAVÉDELEM Módosított jogszabályok: 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről 2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2012. évi II. törvény

Részletesebben

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány

1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány 1. Napirend településrendezési eszközök módosítása 1. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány Tolmács Község módosított településrendezési eszközeinek elfogadására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzatának Képviselőtestülete. 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a Pestszentlőrinc Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról

Részletesebben

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS

4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása ELŐ TERJESZTÉS 4. Napirend településrendezési terv módosítás véleményezési eljárás lezárása 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett vélemények

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT

Jogerős! 2011.07.18. HATÁROZAT BUDAPESTI BÁNYAKAPITÁNYSÁG Bányászati- és Robbantásfelügyeleti Osztály BBK/1237-17/2011. Üi.: Noltész József Tel: +3613731829 Jogerős! 2011.07.18. Tárgy: Kitermelési műszaki üzemi terv Saint-Gobain Construction

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben