Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ

2 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A BUGYI IV. BÁNYA ÉS A PA-SA TANYA BŐVÍTÉSÉT ÉRINTŐEN JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Generál tervező: V á r o s é s H á z B t Budapest, Gizella út Telefon/fax: Ügyvezető: Bárdosi György Vezető településrendező tervező: Bárdosi Andrea: TT/ Településrendezés : Bárdosi Andrea Város és Ház Bt. Bárdosi György Város és Ház Bt. Tájrendezés, zöldfelületek, környezetvédelem: Lázár Tibor Környezetterv Kft. TK /12 Közlekedés, közművek: Nagy abolcs Város és Ház Bt K1d-1 Budapest, december Megbízó: Bugyi Nagyközség Önkormányzat, Somogyi Béla polgármester

3 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. ELŐKÉSZÍTÉS Tervi előzmények vizsgálata, értékelése Hatályos településrendezési tervek Hatályos területrendezési tervek Fejlesztési igények, beépítési, változtatási szándékok értékelése... 7 II. VIZSGÁLATOK Településrendezési vizsgálatok... 9 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Településrendezési javaslat Településszerkezeti összefüggések Területfelhasználás A Helyi Építési abályzat módosításának indokolása A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangjának igazolása Tájrendezési javaslat Környezetalakítási javaslat Közlekedésfejlesztési vizsgálat és javaslat Közművesítési és hírközlési javaslat Örökségvédelem...32 IV. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK...33 Településszerkezeti terv módosítása (párhuzamos módosítással összedolgozott határozat)...34 Helyi Építési abályzat (HÉSZ) kiegészítés (párhuzamos módosítással összedolgozott rendelet)...39

4 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 4 BEVEZETÉS A Bugyi Nagyközség egyes területeire vonatkozó településrendezési terv módosítás elkészítésére a megbízást a Város és Ház Bt. kapta Bugyi Nagyközség Önkormányzatától 2014-ban, a Kamrás bánya bővítése illetve a Pa- Sa lovastanya bővítésére vonatkozóan ben 12 módosításra vonatkozó Településrendezési eszköz módosítása került véleményezésre és jóváhagyásra. E tervdokumentáció véleményezése történő kiküldése után érkeztek a jelen módosítási igények Bugyi Nagyközség Önkormányzatához, mely így a megkezdett Településrendezési eszköz módosítás véleményezési eljárásába már nem kerülhetett bele. A módosítások célja: 1. A Bugyi IV. (Kamrás) bánya bővítése: A 01258/7-8 hrsz-ú Általános mezőgazdasági terület besorolása Különleges terület bánya területfelhasználási egységbe, ugyanakkor a 01271/22 hrsz-ú telek b) alrészlete Különleges terület bánya helyett V ízgazdálkodási terület horgásztó területfelhasználási egységbe kerül, az a) alrészlet és a 01271/21 hrsz-ú telek pedig Különleges terület bánya helyett Erdőterületbe kerül. 2. A Pa-sa tanya (lovastanya) bővítése: a már lovasközpontként működő, Mezőgazdasági terület Tanyás telkek területébe sorolt 01277/16 hrsz-ú major és annak fejlesztési területét képező, Általános mezőgazdasági területbe sorolt telek (01270/6 hrsz) egységes szabályozása különleges terület lovasközpontként. A módosítások várható hatása: 1. Új bányaterület jön létre 3,81 ha-os szántóterületen helyhez kötött beruházásként, ugyanakkor 6,22 ha területű bányaterület nem kerül kitermelésre, így a bányaterület 2,42 ha-al csökken. 2. A módosítás termőföld igénybevételével jár. A 6-os minőségű osztályú szántó átlagosnál kedvezőtlenebb minőségű. Fontos szempont továbbá, hogy már meglévő lovasközpont (major), mint helyhez kötött beruházás fejlesztését szolgálja a bővítés. A bányaterület bővítésének támogatásáról Képviselő-testület 2014 április 10-i ülésén, a Pasa tanya bővítéséről 2014 június 19-én döntött, az erről szóló K.t határozatokat ld. a mellékletben. A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti Teljes eljárás szabályai szerint kerül véleményezésre. A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45. (2) bekezdése alapján az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készül. A szabályozási terv a hatályos terv alaptérképén került feldolgozásra Mapinfo szoftver segítségével, az egyes módosításokhoz a Megbízótól megkaptuk a módosítással érintett új alaptérkép részletet. A 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 38. véleményezési eljárás lezajlott 2014 szeptember-októberében, a véleményezési szakasz lezárására a 2014 november 27-i Képviselő-testületi ülésen került sor. Az Állami Főépítész 2014 december 4-én kelt egyetértő Záró véleménye alapján Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a tervet jóváhagyta a 2014 december 11-i ülésén.

5 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ TERVI ELŐZMÉNYEK VIZSGÁLATA, ÉRTÉKELÉSE Hatályos településrendezési tervek I. ELŐKÉSZÍTÉS Bugy i Nagyközség hatály os Településszerkezeti terv ét, Hely i Építési abályzatát és abály ozási terv ét szintén a Város és Ház Bt. készítette (Vezető terv ező: Bárdosi Andrea, Lázárt Tibor). A hatály os Településszerkezeti tervet település képv iselőtestülete novemberében fogadta el a 229/2009. (IX.19.) sz. ÖK határozatáv al. A Településszerkezeti terv módosítására került sor 2011-ben két külterületi részterület esetében (elfogadv a 148/2011. (VIII.04.) sz. határozattal és 18/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel). Hatályos Településszerkezeti terv részlet A Helyi Építési abályzatot és az annak mellékleteként jóv áhagyott abályozási terveket a 23/2009. (XI.25.) sz. rendelettel fogadták el. Hatályos Külterületszabályozási terv részleet

6 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 6 Az érintett bány abőv ítés területe általános mezőgazdasági területen, Má öv ezetben fekszik. A visszaminősítendő terület Különleges terület bány a területfelhasználási egységben található. A Pa-sa tany a területe jelenleg Mt övezetben, míg a bőv ítési terület Má övezetben található Hatályos területrendezési tervek A 2013-ban módosított Országos Területrendezési tervről szóló év i XXVI. Törv ény erkezeti terv e a bány abőv ítés területét mezőgazdasági térségbe sorolta. A bány aterületből v isszaminősülő terület mezőgazdasági és v ízgazdálkodási térségbe tartozik. Az Ország erkezeti terve Pest megye Térségi erkezeti terve A Pest Megyei Területrendezési terv (elfogadv a az 5/2012. (V.10.) rendelettel) még csak a 2008-ban módosult OTrT-vel v an összhangban, a 2013-ban elfogadott OTrT-v el nincs. Pest megy e Térségi erkezeti terv én a módosuló területek mezőgazdasági térségben, kis részben erdőgazdálkodási térségben ill. v ízgazdálkodási térségben fekszenek. A magasabb szintű terv ek elemzése és rájuk vonatkozó előírások az Alátámasztó munkarész 3.2. Területrendezési terv és a Településszerkezeti terv összhangja c. fejezetben kerül bemutatásra, részletezésre. Az összhang igazolása a év ben hatály ba lépett OTrT módosítás előírásai szerint készült.

7 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Fejlesztési igények, beépítési, változtatási szándékok 1. A Kamrás Kft 2014 márciusában kereste meg az Önkormányzatot, hogy a BUGYI IV. KAVICS ÉS HOMOK v édnev ű bány a 01258/7-8 hrsz-ú területeket érintő bőv ítés v onatkozásában a hatály os Településrendezési eszköz módosítását kezdeményezze. A 2009-es Településrendezési terv módosításnál már kezdeményezett módosítások idején ezt a területet adminisztrációs hiba miatt nem tárgy alta a Képv iselő-testület az akkori kérelem beny újtásakor. Ezzel a bány a körny ezetv édelmi engedély ének módosításához benyújtandó dokumentáció készítésekor szembesültek. A körny ezetv édelmi engedély módosítási kérelemhez a dokumentációt az ENVIROINVEST Zrt készítette 2014 áprilisában. Jelen településrendezési eszköz módosítás a körny ezetv édelmi engedély tartalmáv al összhangban tartalmazza a v onatkozó és szükséges településrendezési összhangot. A jelenlegi módosítás tárgy át képező bány abőv ítés támogatásáról Bugyi Nagy község 2014 április 10-i üléséről döntött a 43/2014. (04.10.) sz. határozatáv al. Az alábbi áttekintő térképen jelölt bev onandó területek közül a 7-8 területek képezik a jelenlegi módosítás tárgy át, a 9. és 10. területek már Különleges terület bány a területfelhasználásba és Kb övezetébe tartoznak. A környezetvédelmi engedély módosításához készített dokumentáció áttekintő térképe A pirossal jelölt jelenlegi bány atelek kékkel sraffozott területe a bány atelekből kiv onásra terv ezett. A nagy obbik része már kb. 20 év e kitermelésre került, jelenlegi bány atav ak, a kisebbik terület egy része is (az elektromos v ezetékig) már bányató, a maradék terület v iszont nem kerül kitermelésre. A bány atelek bőv ítése terv ezett, a 7-8, 9 és 10-es területekkel. Jelen településrendezési eszköz módosításra az érv ényes körny ezetv édelmi engedélly el összhangban kerül sor. A körny ezetv édelmi engedély határozata a mellékletben található.

8 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 8 2. A 01277/16 hrsz-ú major több mint 10 év e lov as tany aként működik (Pa-sa tany a közhasznú lovas egy esület név en). A foly amatosan kialakított közösségi és sport célokat szolgáló területek a fejlesztések gy ermek és felnőtt lov as verseny ek pály ái köv etkeztében oly an mértékben csökkentek, hogy a tov ábbi közösségi területek kialakítása, a megfelelő színv onal biztosítása mellett elengedhetetlenné teszi a terület bőv ítését. A fejlesztést új terület bev onásával kív ánják megoldani. A jelenlegi lov asközpont a hatály os településrendezési eszközökben Tanyás telkek területén fekszik, körülötte is kisebb tany atelkek találhatók. A bőv ítés területe a szomszédos 01270/6 hrsz-ú telek, jelenlegi szántó, mely en első ütemben egy 8 ló elhely ezésére alkalmas angol box os istálló és annak kiszolgáló hely iségei épülnének meg. A későbbiekben tov ábbi a lov asközpontot kiszolgáló épületek építése v álhat szükségessé. Mindkét területetet egy ségesen beépítésre szánt területbe, Különleges terület lovasközpont területfelhasználási indokolt sorolni. A lovasközpont területén a lov as sportolást szolgáló épületek mellett a terv nek lehetőséget kell adnia a lóteny észtést és bemutatási célú állattartás, a lov as sporthoz kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztési, v endéglátó és szállás jellegű építmény ek kialakítására tov ábbá a tulajdonos v agy a személyzet számára szolgáló lakás, lakóépület kialakítására. Jelenlegi lovastanya terület Bővítési terület 2014 alaptérkép

9 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Településrendezési vizsgálatok II. VIZSGÁLATOK 1. A Bugyi IV. bánya (Kamrás bánya) a település észak-ny ugati részén, a belterülettől kb. 1,7 km-re, az elkerülő úttól kb. 1 km-re található. A bány aműv elés 1993-ban kezdődött, a bány atelek északi részén lévő bány atav ak az illetv e az év i bány ászat alatt alakultak ki, a háromszög alakú kisebb tó is 1997-ben képződött. A tav ak hasznosítása horgásztó, pihenőtó. A három tó v ízjogi engedélly el rendelkezik. Jelenleg a bányatelek déli részén lévő bány atónál foly ik a kitermelés, a Taksonyi út felőli oldalon. A bőv ítés a jővőben három területen terv ezett, ebből két terület már Különleges bány aterület a hatály os településrendezési eszközökben: a Taksony i út felőli kisebb területen, azaz a 01266/11 hrsz-ú telek keleti oldalán; a tó déli oldalán a 01266/12 hrsz-ú, még jelenlegi kitermelt erdőterületen, mely ek jelenleg még nem részei a bány ateleknek. A harmadik terület a jelenlegi módosítás területe, azaz a 01258/7 és 01258/8 hrsz-ú, meglévő és terv ezett bány aterületek közé beékelődő, műv elésre kevésbé alkalmas szántó. E három területre kell a bány atelket kiterjeszteni. Egy úttal a meglévő bány atelek az északi részen csökken, egy részt a már kialakult bány atav akkal, másrészt a 01271/21 hrsz-ú szántó műv elési ágú, de a valóságban akácos erdő területtel, illetv e a szomszédos kisebb tav at magába foglaló 01271/22 hrsz-ú telek a részletév el, mely erdő műv elési ágú. Ezen területeket a bány avállalkozó nem akarja kibányászni, ezért ezek a meglévő használatuk szerinti erdőterületbe kerülnek. Az erdőterületi besorolást indokolja az is, hogy ezen területe üzemterv ezett erdőterületek is egy ben. Hatályos abályozási terv Légifelvétel (Google) A jelen módosítás által bány aterületbe kerülő telkek (01258/7 és 01258/8 hrsz) 5 minőségű osztály ú szántók, a Kamrás Kft tulajdonában v annak. A termőföld v égleges más célú felhasználására az engedély t megkapták a járási földhiv ataltól (ld. melléklet). A 0158/8 hrsz-ú telken 120 kv-os távvezeték halad át, mely nek ny omv onalát és biztonsági területet a terv ezett bány ató is kihagyja. A szántó területet északkeletről a 01269/2 hrsz-ú földút v álasztja el a jelenleg is bány ászás alatt lév ő bány atótól. Északny ugat és délny ugat felől két csatorna határolja, illetv e a délny ugat felől határoló csatorna a v alóságban már nem található meg ezen a szakaszon. A megközelítés a Taksony i út felől a földúton 01270/3 hrsz-ú földúton illetv e a bány a melletti úton lehetséges, mely párhuzamosan halad a 01258/3 hrsz-ú gy epes csatorna mellett. A csatorna keresztezi a 01269/2 hrsz-ú utat, alatta halad át. Információk és helyszíni tapasztalatunk szerint a csatorna v izet nagy on ritkán, jelentős esőzést köv etően vezet el.

10 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 10 Helyszínrajz 2014 május (sárga Kamrás bánya bővítés és visszaminősítés, piros Pasa-tanya és bővítése) Pa-sa tanya bőv ítés Helikopteres légifelvétel 2008 (Civertan Bt) a bánya bővítési területének és a visszaminősítendő területének megjelölésével

11 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 11 Pa-sa tanya bőv ítés Helikopteres légifelvétel 2008 (Civertan Bt) a bánya bővítési területének és a visszaminősítendő területének megjelölésével A bányabővítésre szolgáló terület A már kibányászott területet és a bővítési területet elválasztó földút A 01258/3 hrsz-ú csatorna a keresztező földútról ÉK és DNY felé 2. A 01277/16 hrsz-ú, 1,72 ha területű egy kori major, több mint 10 év e lovastany aként működik, ahol lovagoltatással, lov as oktatással, bértartással, díjugrató edzéslehetőséggel és még sok lovas szolgáltatással foglalkoznak. A tany án istálló és kiegészítő funkciójú épületek állnak. A Pa-sa tany a megközelítése a taksonyi útról közv etlenül a 01277/6 hrsz-ú úton illetv e északabbra a Délegy házi tav ak felé v ezető útról ny íló, 01258/3 hrsz-ú széles csatorna melletti út (01272 hrsz) felől lehetséges. A Kamrás bány a bőv ítési területe felé v ezető 01270/3 hrsz-ú út felől is megy a Pa-sa tany a felé földút az árok mellett, azonban az árok melletti utak v alójában részben a funkcióját már csak jelentős esőzések alkalmával és nem teljes szélességben betöltő, jogilag m széles csatorna területén haladnak. A meglév ő lovastany a mellett több oldalon kisebb tany ák találhatóak. A bőv ítési területként kijelölt 01270/6 hrsz-ú szántó szintén a Pa-sa tany a mellett található az árok menti út felől megközelíthetően, de a két terület később összev onásra kerülne. A bőv ítési terület jelenleg üres parlag. A lov astany a funkcionális bőv ítési igény e, a mielőbbi településrendezési eszközök módosítását igény li, az esetleges pály ázatok igény bev étele indokolja a két terület beépítésre szánt területi státuszát, Különleges területi lov asközponti besorolását.

12 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 12 A Pa-sa tanya meglévő épületei A bővítési terület A Pa-sa tanya a bővítési terület felől

13 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 13 III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 45. (2) bekezdése alapján az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével készült.

14 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT Településszerkezeti összefüggések III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK A terv ezett hálózati településszerkezeti elemek ny omv onal módosítása nem szükséges, a jelen módosítás meglév ő és terv ezett településhálózati elemeket nem érint Területfelhasználás A Településszerkezeti terv módosítását igény li a két módosítás. A meglévő és módosuló terület-felhasználást az alábbiakban mutatjuk be. A hatályos Településszerkezeti terv Településszerkezeti terv módosítása Településszerkezeti terv módosítás leírása és a Pest megyei Területrendezési terv érintettsége A Kamrás bány a bőv ítése során a Különleges terület-bány a területfelhasználási egy ség területe nő a délkeleti irány ban a 01258/7-8 hrsz-ú területen, ugy anakkor a bányaműv elés alatt lév ő bány aterülettől északra pedig csökken. Itt ugy anis egy részt a már kibány ászott és v ízjogi engedéllyel rendelkező terület v ízgazdálkodási terület horgásztó területfelhasználási egységbe illetv e erdőterületbe kerül. A módosítás a PMTrT mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és v ízgazdálkodási térségét érinti. Az erdőgazdálkodási térséget a módosítás 7,35 ha területen érinti, ebből azonban 6,05 ha-t a módosítás erdőterületbe sorol, így csak 1,3 ha erdőgazdálkodási térséget v esz igény be. Mezőgazdasági térséget a bány abőv ítés vesz igény be ill. kismértékben a már meglév ő tó melletti terület, v alamint a Pa-sa tany a és bőv ítése összesen 6,7 ha-al. Vízgazdálkodási térség 2,06 ha, de ez a terület v ízgazdálkodási területbe kerül besorolásra.

15 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ A Helyi Építési abályzat módosításának indokolása 1. A Kamrás bányát érintő módosításhoz a HÉSZ előírásainak a módosítása nem szükséges, csak a külterületi szabály ozási terv módosul. Terv ezési területnek a teljes bány atelket és a bőv ítési területet tekintjük, mert a bány atelek módosítása is terv ezett. A terv ezett bány aterület, a 01258/7-8 hrsz-ú, 5-ös minőségű szántó területen kerül kijelölésre, melyek esetében a Dabasi Járási Hiv atal Járási Földhiv atala 2014 augusztus 12-én kelt levelében (Ügyiratszám: /2014.) megadta a termőföld v égleges más célú hasznosítására (kavicsbány a bőv ítésére) az engedély t. (Ld. melléklet). A terület Má öv ezetből Különleges terület bány aterület (Kb) öv ezetbe kerül besorolásra, mely re a HÉSZ 29. előírásai v onatkoznak. Különleges terület (beépítésre nem szánt terület) - Bányaterület (Kb) 29.. /1/ Az övezetbe az SZT-2 jelű Külterületi szabályozási terven lehatárolt külszíni bányaterületek tartoznak. Bányászati tevékenység kizárólag ebben az övezetben és a Vízgazdálkodási területként szabályozott külszíni bányák övezetében (Vb) folytatható. (Új külszíni bányanyitás csak a Településszerkezeti Terv és a Külterületi abályozási Terv módosításával történhet.) /2/ A közigazgatási területen bányaművelés kizárólag a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint folytatható. /3/ A abályozási terven Kb*-al jelölt övezetekben bányaművelés akkor kezdhető meg, ha: a) a Bugyi Nagyközséget elkerülő út I. szakaszának forgalomba helyezése megtörtént; b) az ÚT és ÚT Útügyi Műszaki Előírás szerint megtervezett kiszállítási útvonal legalább az előírások szerinti (nem porozó) fagyvédő/javító réteggel ellátott földművel, vízelvezetéssel megépült, c) a bányavállalkozó a bánya térségét is magába foglaló környezetvédelmi hatástanulmányt elkészítette és azt az illetékes hatóság elfogadta; d) a bányavállalkozó rendelkezik a földterület tulajdonosának írásos hozzájárulásával. /4/ A abályozási terven Kb** jelölt övezetben a bányaművelés akkor kezdhető meg, ha a (3) bekezdés b) - d) pontjai teljesülnek. /5/ Ha a bányaművelés következtében erdőterület igénybevétele miatt csereerdősítés szükséges, akkor azt Bugyi közigazgatási területén kell megvalósítani. /6/ Bányaművelés kizárólag jóváhagyott tájrendezési előterv alapján kezdődhet meg. A bányaterületek tájrendezése úgy történhet, hogy a bányászat felhagyását követően a bányaterület legalább 50 %-án horgászati, és jóléti funkciójú bányatavak maradjanak fent. A fennmaradó telekrészek tájrendezése erdőterületként, vizes élőhelyként, horgászati, vízi sportolási, rekreációs üdülési turisztikai céllal történhet. /7/ Az (1) bekezdés szerinti bányaterületeteket úgy kell kialakítani, hogy a környező más területfelhasználású területek (mezőgazdasági területek, országos, ill. helyi közutak) felé legalább 10 m széles erdősáv kerüljön telepítésre. /8/ Az övezetben csak a bányaműveléshez kapcsolódó létesítmények helyezhetők el, max. 2 %-os beépítettséggel. /9/ A bányaművelés felhagyását követően az övezet területén a horgászathoz, a vízi sportoláshoz, a szabadidő eltöltéséhez szükséges műtárgyak (horgászállás, kikötőhely, stég, pihenőhely, játszóhely, sétaút, tornapálya, esőbeálló, stb.) létesíthetők a szerkezeti terv és szabályozási terv módosítása nélkül. A hatály os terv ben Kb öv ezetként szabályozott 01271/22 hrsz ú horgásztó és erdő, v alamint a 01271/21 hrsz-ú beerdősült és már üzemterv ezett erdő, de a földhiv atali nyilv ántartásban szántó egy aránt kikerül a Kb övezetből, a horgásztó v ízgazdálkodási terület Vtó öv ezetébe, míg az erdő és a beerdősült szántó az erdőterület Eg övezetébe kerül. A Vtó öv ezetre a HÉSZ 28. (5) bekezdése vonatkozik. 29. (5) A horgásztavak területén a vízgazdálkodással, a vízi sportolással és a horgászattal összefüggő műtárgyak, továbbá legfeljebb 200 m2 alapterületű közösségi horgászház, vízi sport klubépület létesíthető. A abály ozási terv jelöli a meglév ő-megmaradó, a terv ezett és a megszűnő bány atelek határát is. A terv ezett (jav asolt) bány atelek határa a jelen eljárásban terv ezett bőv ítési terület határán, a hatály os terv ben már Kb övezetbe sorolt, de még fel nem használt kisebb területek határán, illetv e a jelenleg bány ászás alatt lév ő kav icsbánya (01266/11 hrsz) északnyugati határán halad. 2. A Pasa tanya jelenlegi (01277/16 hrsz) és bőv ítési területét (01270/6 hrsz) a módosítás beépítésre szánt területként, Különleges terület lov asközpont területfelhasználási egységbe jav asolja sorolni. A Hely i Építési abályzat kiegészítését szükséges emiatt, mert Különleges lovasközpont területfelhasználási egység még nincs a HÉSZ-ben. A HÉSZ így kiegészül egy új (18/A.) -al : Különleges terület Lovasközpont (Kl) A területen elhely ezhető építmény ek: a lóteny észtést és bemutatási célú állattartást, a lov as sporthoz kapcsolódó oktatási és ismeretterjesztési, v endéglátó és szállás jellegű építmény ek tov ábbá a tulajdonos vagy a személyzet számára szolgáló lakás, lakóépület.

16 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 16 A terv ezett beépítési mérték: 25 % A legkisebb kialakítható telekméret: 3000 m2 A legnagy obb épíménymagasság: 7,5 m Minimális zöldfelület: 40% Közműv esítés: hiány os A Pa-sa tany a és bőv ítésének megközelítése részben a 01258/3 hrsz-ú csatorna területén, részben a mellette lév ő hrsz-ú út egy üttes területén lehetséges, mely et a későbbiekben rendezni szükséges. Miután a v alóságban kialakult utca Taksonyi útról a Délegy házi tav akhoz v ezető 01279/1 hrsz-ú útról ny ílóan, az ott létesült telephely ekhez ill. teherautó forgalomnak megfelelő szélességgel kiépült (stabil pormentesített burkolattal ) így célszerűen, ezt az utat használják a Pasa tany a megközelítésére. Miután ez az út részben a m széles csatorna területén fekszik, ezért a szabály ozási terv ezt a területsáv ot közlekedésre fenntartott terület ként jelöli, a kialakult állapotra tekintettel. A területsáv 6 m széles, a majdani út-csatorna rendezést min. 6 m szélességgel javasoltuk. A HÉSZ módosítása is szükséges a v ízgazdálkodási területen (28. ) emiatt, így a v ízgazdálkodással összefüggő építmény ek mellett, e csatorna területén a közlekedésre fenntartott terület (út) is létesíthető. Ezt a jogszabály ok nem tiltják, az OTÉK 32. pedig minden öv ezetben és építési öv ezetben megengedi az utak kialakítását. 32. Valamennyi építési övezetben, illetőleg övezetben - ha a helyi építési szabályzat, szabályozási terv másként nem rendelkezik - elhelyezhetők: 1. a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok keretei között,

17 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA A területrendezési terv ekkel való összhang a hatály os Településrendezési terv hez készített Alátámasztó munkarészben (2009) igazolásra került. Az akkori megfeleltetés egy köztes időszakban készült, amikor a 2008-ban módosított OTrT-nek az akkor hatály os Pest megyei területrendezési terv sok helyen nem felelt meg. Jelen módosításnál is hasonló a helyzet, a 2012-ben módosított Pest megy ei Területrendezési terv (PmTrT) Térségi erkezeti terv e a korábbihoz képest jelentősen eltérően határozta meg az egy es térségi területfelhasználási egységeket, ugy anakkor a 2014 január 01-től hatály os Országos Területrendezési Terv (OTrT) megint új helyzetet teremt. Jelen módosítás során csak a módosításokkal összefüggő megfeleltetést végezzük el, a település teljes közigazgatási területére teljes összhang igazolás a jelenleg hatályos Településszerkezeti Terv felülvizsgálata, vagyis a jelenleg érvényben lévő követelmények szerinti új településszerkezeti terv készítése során végezhető el. Az Országos Területrendezési Tervről szóló év i XXVI. Törv ény (OTrT) módosítását 2013 december 9-én fogadta el az országgy űlés a év i (módosító) CCXXIX. Törvénny el (MTv.). Az új OTrT 2014 január 01.-től hatály os. Az új OTrT szerint az Ország erkezeti terve v alamint a hatály os Pest megye Területrendezési terv (PmTrT) Térségi erkezeti terv Bugyi Nagyközséget érintő részletei az alábbiak: Az Ország erkezeti terve Pest Megye Térségi erkezeti terve (A évi XXVI. Tv. 2. melléklete) (2.melléklet)

18 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 18 Jelmagyar ázat Jelmagyar ázat Az OTrT 31/B. előírásaiban megfogalmazott átmeneti szabály ok szerint a megfeleltetés során a megy ei területfelhasználási kategóriáknak kell megfelelni: 31/B. 96 A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az alábbi átmeneti rendelkezéseket kell alkalmazni: a) az Országos erkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-11. melléklete, 9. (7) bekezdése, valamint 10. -a előírásainak alkalmazásával kell kijelölni, b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. (2) bekezdésének előírásait kell alkalmazni, (2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni; b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítés re szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető; d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni; f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe kell sorolni. e) azokat az országos övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni, g) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni, h) azokat a kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv megállapít, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a j) pontban foglaltak figyelembevételével a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított övezeti előírásaival kell alkalmazni, l) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel megállapított 12/A. (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni.

19 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 19 A Pest megye Területrendezési terve (elfogadv a Pest Megye Közgyűlésének 5/2012. (V.10.) önkormányzati rendeletév el) Térségi erkezeti tervén (2. melléklet) a jelen módosítások Mezőgazdasági, Erdőgazdálkodási és Vízgazdálkodási térséget érintenek az alábbi kivágatok szerint: Jelmagyar ázat A térségi területfelhasználási kategóriáknak történő megfeleléskor a 2014 augusztusában jóv áhagy ott TSZT módosítás azonos című fejezetének számítását használtuk fel. Pest megyei területrendezési terv Térségi erkezeti terv Megyei területfelhasználási kategória Településszerkezeti tervben figyelembe vehető eltérési lehetőség az OTrT 6. (2) szerint Térség Területe Erdőgazdálkodási térség 1297,69 194,65 ha (15 %) Mezőgazdasági térség 9376, ,53 ha (15 %) Vízgazdálkodási térség 238,97 35,84 ha (15 %) Hagy ományos települési térség 642,63 A megy ei területfelhasználási kategóriákból a jelen módosítás által igény be v ett területek: Módosítások által igénybevett területek Felhasználható terület a térségen belül* Módosítás által igénybevett területek Erdőgazdálkodási térségből Mezőgazdasági térségből Vízgazdálkodási térségből 14,82 % 192,21 ha 14,67 % 1375,86 ha 14,59 % 34,67 ha 1,3 ha 6,7 ha - Felhasználható terület a térségen belül 14,71 % 190,91 ha 14,6 % 1369,16 ha * A 2014 augusztusában jóváhagy ott Településrendezési terv módosításban szereplő adatok 14,59 % 34,67 ha Összefoglalóan megállapítható, hogy a terv ezett módosítások az Ország erkezeti terv év el illetv e Pest megy e Térségi erkezeti terv ével nem ellentétesek.

20 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 20 Tájékoztatóul részletezzük a településszerkezeti terv hez képesti változásokat: Mezőgazdasági területet (Má) érint a bány abőv ítés a 01258/7 és 01258/8 hrsz-ú területen v alamint a 01277/16 hrsz-ú Pasa tany a és a hrsz-ú bőv ítés mely így 5,87 ha-al csökken. Növ ekszik az erdőterület (Eg) 6,22 ha-al. Növ ekszik a Vízgazdálkodási terület (Vtó) 4,1 ha-al Az új OTrT országos övezetei v alamint a Pest megyei Területrendezési terv (PmTrT) szerinti megyei övezetek: A évi XXVI. Tv melléklete Az ökológiai hálózat nem érinti a módosítások területét. PmTrT 3.1. melléklete A évi XXVI. Tv melléklete PmTrT 3.2.melléklet A módosítással érintett területeket az övezet nem érinti. Az új OTrT pontosította az öv ezet területét, mely szerint Bugy i közigazgatási területe az övezet által nem érintett.

21 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 21 A évi XXVI. Tv melléklete PmTrT 3.3. melléklet A módosítással érintett területeket az övezet nem érinti. A évi XXVI. Tv melléklete (2008) PmTrT 3.5. melléklet A módosítással érintett területeket az övezet nem érinti. A megy ei terv szerinti térségi jelentőségű tájképv édelmi terület öv ezete csak december 31-ig alkalmazható. Ezt köv etően megszűnik. A évi XXVI. Tv melléklete Az övezet nem érinti a települést. PmTrT 3.6 melléklet

22 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 22 Országos vízminőség-védelmi terület övezete (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell. (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani. (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni A évi XXVI. Tv melléklete Az övezet érintik a módosítások területét. Az új OTrT által kijelölt országos v ízminőség-v édelmi terület öv ezetén belül fokozottan érzékeny felszín alatti v ízminőségv édelmi terület a település belterületén lév ő v ízmű és védőterülete. Az öv ezet tov ábbi területrésze a felszíni v izek szempontjából v édendő. A módosítással érintett területek a felszíni v izek (Duna) v ízminőség-védelmi v ízgy űjtő területére esik. A módosítások azonban nem ellentétesek az OTrT vonatkozó szabály aival. A hatály os HÉSZ a vizek védelmére vonatkozó szabály okat már tartalmaz. Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. A évi XXVI. Tv melléklete Az övezet (két övezet) területe Bugyi közigazgatási területé nem érinti. A évi XXVI. Tv melléklete PMTrT melléklet A honvédelmi területek a hatályos Településrendezési tervben lehatárolásra kerültek. A módosítással érintett területek nem érintenek honvédelmi területeket.

23 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 23 Az OTrT új övezetei Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 33 13/B. 34 A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. A évi XXVI. Tv melléklete Az új OTrT által kijelölt új övezet, amely a módosítások területét nem érinti. A Pest megyei Területrendezési tervben alkalmazott további övezetek (kiemelt térségi és megyei övezet) PMTrT 3.10 melléklet PMTrT 3.11 melléklet PMTrT 3.12 melléklet A Bugyi területén lévő bányatelkek területét a hatályos településszerkezeti terv kijelölte. Bányaterület bővítést és bányaterület visszaminősítést tartalmaz az 1-es módosítás, ahol a terv a bányatelek határának módosítását is javasolja. Az övezet nem érinti a módosítások területét. Az övezet nem érinti Bugyi területét. Az új OTrT által megszűntetett megyei térségi övezetek: PMTrT 3.4 melléklet PMTrT 3.7 melléklet PMTrT 3.8. melléklet

24 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 24 PMTrT 3.9. melléklet PMTrT melléklet PMTrT melléklet Összefoglalóan megállapítható, hogy a terv ezett módosítások a január 1-én hatály ba lépő új OTrT szerkezeti terv év el, országos övezeteiv el és az öv ezetekre v onatkozó szabályokkal nem ellentétes. Megállapítható tov ábbá, hogy a módosítások Pest megye hatály os területrendezési terv Térségi erkezeti terv ével és a terv szerinti övezetekkel ugyancsak nem ellentétes TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT A terv ezett módosítás két területre terjed ki: 1. Kamrás bányabőv ítése 2. Pa-sa tany a bőv ítése 1. Kamrás bánya bővítése A terv ezett módosítás a 01258/7 és 01258/8 hrsz-ú, összesen 3,81 ha területű telkek általános mezőgazdasági területből különleges terület bánya (Kb) terület-felhasználási egységbe történő átsorolását jelenti. A terv ezett bány aterület, a 01258/7-8 hrsz-ú, 5-ös minőségű szántó területen kerül kijelölésre, mely ek esetében a Dabasi Járási Hiv atal Járási Földhiv atala 2014 augusztus 12-én kelt lev elében (Ügyiratszám: /2014.) megadta a termőföld v égleges más célú hasznosítására (kav icsbány a bőv ítésére) az engedély t. (Ld. melléklet). Ezzel együtt a módosítás különleges terület bány a terület-felhasználási egységből v ízgazdálkodási terület horgásztó (Vtó) terület-felhasználási egységbe sorolja át a 01271/22 hrsz-ú telek b alrészletét, és erdőterület terület-felhasználási egységbe sorolja át a 01271/2 hrsz-ú telek a alrészletét és a 01271/21 hrsz-ú telek területét. Az erdőterületi átsorolásra terv ezett területek az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdők.

25 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 25 Erdőtérkép (internet) A v ízgazdálkodási terület horgásztó terület-felhasználási egységbe átsorolt bány ató a hatály os településrendezési eszközökben már horgásztóként szabály ozott bány atelek résszel képez szerves egységet. A terv ezett módosítások v édett természeti területet, v édelemre érdemes természeti értéket nem érintenek. Az OTrT országos ökológiai hálózat öv ezetét, tov ábbá Pest megy e területrendezési terv e szerinti országos ökológiai hálózat három öv ezetét sem érintik. Így a terv az országos ökológiai hálózat övezetire hatással nem lesz. Ugy ancsak nincs hatással a terv Natura 2000 területre, hiszen a kijelölt Felső-Kiskunsági szikes puszták és turjánv idék különleges madárvédelmi terület és a Felső-Kiskunsági szikes puszta kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület több kilométerre található a módosítással érintett területektől. Az OTrT szerinti országos jelentőségű tájképv édelmi terület öv ezete és Pest megye TRT térségi jelentőségű tájképvédelmi terület öv ezete sem érinti a módosítással érintett területet és tágabb térségét. Táj- és természetv édelmi szempontból figy elembe kell v enni a Bugy i IV. kav ics és homok v édnevű bány a működésére és üzemeltetésére a Közép-Duna-v ölgyi Körny ezetv édelmi, Természetv édelmi és Vízügy i Felügyelőség KTVF: /2009. iktatószámú környezetv édelmi működési engedély ben megfogalmazott természetv édelmi előírásokat ( előírások). Figy elembe kell v enni ezenkív ül a bányabőv ítésre beadott kérelemre a Közép-Duna Völgy i Körny ezetv édelmi és Természetv édelmi Felügyelőség által 2014 szeptember 9-én kelt KTF: /2014. iktatószámú körny ezetv édelmi engedély ében megfogalmazott előírásokat (II ) (Ld. melléklet). 2. A Pa-sa tanya bővítése A módosítás termőföld igény bevételév el jár. A 6-os minőségi osztály ú szántó átlagosnál kedv ezőtlenebb minőségű. Fontos szempont tov ábbá, hogy már meglév ő lov asközpont (major), mint helyhez kötött beruházás fejlesztését szolgálja a bőv ítés. A már működő lov asközpont közvetlen környezetében tany ák találhatók, amely ekre a lov as sport és lótartás kedv ezőtlen hatással nincs. A módosítással érintett területen v édett v agy v édelemre érdemes természeti érték nem található. Az OTrT országos ökológiai hálózat öv ezetét, tov ábbá Pest megy e területrendezési terv e szerinti országos ökológiai hálózat három öv ezetét sem érintik. Így a terv az országos ökológiai hálózat öv ezeteire hatással nem lesz. Ugy ancsak nincs hatással a terv Natura 2000 területre, hiszen az több kilométerre található a módosítással érintett területektől. Az OTrT szerinti országos jelentőségű tájképvédelmi terület öv ezete és Pest megy e TRT térségi jelentőségű tájképv édelmi terület öv ezete sem érinti a módosítással érintett területet és tágabb térségét. Ennek ellenére a terv ezett építési paraméterek biztosítják az épületek tájbaillesztését (max. 25 % beépítés, max., 7,5 m építmény magasság).

26 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 26 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság előzetes véleményében (ld. melléklet) a hatály os HÉSZ 40. (4) bekezdését kifogásolja a köv etkezők szerint: Jelen módosítás nem terjed ki a HÉSZ felülv izsgálatára, így a kért módosítást nem áll módunkban figy elembe v enni. A 40. (4) bekezdés szerinti távközlési magasépítmény, adótorony, önálló antenna építmény létesítésének tiltása nem Bugy i nagyközség teljes közigazgatási területére v onatkozik, csupán a v édett természeti területre, ex lege v édett területre, az ökológiai hálózat magterületére és ökológiai foly osójára, a Natura 2000 területekre és erdőterületre. Bugy i közigazgatási területének jelentős része azonban természetv édelmi, ökológiai szempontból nem védett, így ezen területeken a HÉSZ nem tiltja az érintett építmény ek létesítését. Az észrev ételt a HÉSZ teljeskörű felülv izsgálatát köv ető új HÉSZ készítésekor v an mód figy elembe venni. A biológiai aktivitás érték (BA érték) szinten tartása Az épített körny ezet alakításáról és v édelméről szóló LXXVII. Törv ény 7. 3/b pontja szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésév el egy idejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktiv itásértéke az átminősítés előtti aktiv itás értékhez képest nem csökkenhet. Miv el a módosítás során új beépítésre szánt terület jön létre, ezért a terv keretében igazolni kell a BA érték legalább szinten tartását. A területek biológiai aktiv itás értékének számításáról a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet rendelkezik. A számítást az alábbi táblázat tartalmazza. 1. Mezőgazdasági terület tanyás telkek területéből (Mt) Különleges terület - lovasközpont Hatályos terv szerinti BA érték: Mt: 1,72 ha Fajlagos BA érték (mezőgazdasági üzemi terület): 0,7/ha BA érték: 1,72x 0,7= 1,204 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Kl: 1,72 ha Fajlagos BA érték (nagy kiterjedésű sportterület) : 3,0/ ha BA érték:1,72x3,0= 5,16 Változás: + 3, Általános mezőgazdasági területből (Má) Különleges terület - lovasközpont Hatályos terv szerinti BA érték: Má 0,41 ha Fajlagos BA érték: 3,7/ha BA érték: 0,41x 3,7= 1,517 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Kl: 0,41 ha Fajlagos BA érték (nagy kiterjedésű sportterület) : 3,0/ ha BA érték:0,41x3,0= 1,23 Változás: - 0,287

27 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Általános mezőgazdasági területből (Má) Különleges beépítésre nem szánt terület bánya (Kb) Hatályos terv szerinti BA érték: Má 3,81 ha Fajlagos BA érték: 3,7/ha BA érték: 3,81x 3,7= 14,097 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Kb: 3,81 ha Fajlagos BA érték: 0,2/ ha BA érték: 3,81x 0,2= 0,762 Változás: - 13, Különleges terület bánya területből (Kb) vízgazdálkodási terület (Vtó) Hatályos terv szerinti BA érték: Kb: 4,2 ha Fajlagos BA érték: 0,2 /ha BA érték: 4,2x 0,2= 0,84 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Vtó: 4,2 ha Fajlagos BA érték : 6,0/ ha BA érték: 4,2x 6,0= 25,2 Változás: + 24,26 5. Különleges terület bánya területből (Kb) erdőterület (Eg) Hatályos terv szerinti BA érték: Kb: 6,16 ha Fajlagos BA érték: 0,2/ha BA érték: 6,16x 0,2= 1,232 Tervezett módosítás szerinti BA érték: Eg: 6,16 ha Fajlagos BA érték : 9,0/ ha BA érték: 6,16x 9,0= 55,44 Változás: +55,208 Változás: Módosítás jele BA érték növekedése BA érték csökkentése 1. 3, , , , ,208 Összesen: 83,424-13, ,802 Az 1-es pontban lév ő területszámítás esetében a meglév ő területfelhasználás a mezőgazdasági terület tany ás telkek területe, (Mt öv ezet), melyre a korábbi Telepeülésendezési terv OTÉK felmentéssel 15 %-os beépítési mértéket határozott meg. Tehát a hatály os terv ben ugy an tov ábbra is a beépítésre nem szánt területek közé tartozik, ugy anakkor a területhasználata a 15 %-os beépítési mértékre v aló tekintettel a BA érték számítás során mégsem tekintető beépítésre nem szánt területnek, miután az 5 %-os beépítési határt meghaladja. A terület korábban tany aközpontként működött, körülötte tany ák vannak. A jelenlegi területhasználat lov astany a. Vélemény ünk szerint ez a területhasználat a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1-es melléklete szerinti mutatók közül legjobban a mezőgazdasági üzemi területnek felel meg, hiszen állattartás v an jelenleg is a területen, ezért az ennek megfelelő 0,7-es fajlagos BA értékkel számoltuk ki a jelenlegi BA értéket.

28 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT A rendezési terv módosítása keretében figyelembe vett, a területhasznosítás, építmények létesítése során figyelembe veendő meghatározó környezetvédelmi jogszabályok A föld védelme A körny ezet v édelmének általános szabály airól szóló év i LIII. törv ény (a tov ábbiakban Kv t.) 14..(1) bekezdése szerint a föld v édelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az ásv ány okra, ezek természetes és átmeneti formáira és foly amataira. A föld v édelme szempontjából meghatározó jogszabály ok: év i CXXIX. törv ény a termőföld védelméről, év i XXXVII. törv ény az erdőről, az erdő v édelméről és az erdőgazdálkodásról, 153/2009.(XI.13.) FVM rendelet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló év i XXXVII. törv ény v égrehajtásáról, év i XLVIII. törv ény a bány ászatról, 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bány atav ak hasznosításáv al kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről, 2003 év i XXVI. törv ény az Országos Területrendezési Tervről A vizek védelme A Kv t. 18..(1) bekezdése szerint a vizek v édelme kiterjed a felszíni és felszín alatti v izekre, azok készleteire, minőségére (beleértv e a hőmérsékleti v iszonyaikat is) és mennyiségére, a felszíni v izek medrére és partjára, a v íztartó képződmény ekre és azok fedőrétegeire, v alamint a v ízzel kapcsolatosan jogszabály ban v agy hatósági határozatban kijelölt megkülönböztetett v édelem alatt álló (védett) területekre. A v izek védelmével összefüggő meghatározó jogszabályok: év i LVII. törv ény a v ízgazdálkodásról, év i XXVI. törv ény az Országos Területrendezési Terv ről, 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet a v ízbázisok, a táv lati v ízbázisok, v alamint az iv óv ízellátást szolgáló v ízilétesítmény ek v édelméről, 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszíni v izek minősége v édelmének szabály airól, 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti v izek v édelméről, 221/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a v ízgy űjtő-gazdálkodás egyes szabály airól, 240/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni v izek és v ízgyűjtőterületük kijelöléséről, 27/2004.(XII.25.) Kv VM rendelet a felszín alatti v íz állapota szempontjából érzékeny területeken lev ő települések besorolásáról, 28/2004.(XII.25.) Kv VM rendelet a v ízszennyező anyagok kibocsátásaira v onatkozó határértékekről és alkalmazásuk egy es szabályairól, 6/2009.(IV.14.) KvVM-EüM-FVM egy üttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti v íz szennyezéssel szembeni v édelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről, 147/2010.(IV.29.) Korm. rendelet a v izek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tev ékenységekre és létesítmény ekre vonatkozó általános szabály okról, 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet az iv óv íz minőségi köv etelményeiről és az ellenőrzés rendjéről, 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről, 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet a v izek mezőgazdasági eredetű nitrátszenny ezéssel szembeni v édelméhez szükséges cselekvési program részletes szabály airól, 239/2000.(XII.23.) Korm. rendelet a bány atav ak hasznosításáv al kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

29 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 29 A levegő védelme A Kv t. 22..(2) bekezdése szerint a lev egőt v édeni kell minden oly an mesterséges hatástól, amely azt, v agy közvetítésév el más környezeti elemet sugárzó, foly ékony, légnemű, szilárd any aggal minőségét v eszély eztető, v agy egészséget károsító módon terheli. A lev egő védelme szempontjából meghatározó jogszabály ok: 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet a levegő v édelméről, 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről, 4/2011.(I.14.) VM rendelet a levegőterhelési szint határértékeiről és a helyhez kötött légszenny ező pontforrások kibocsátási határértékeiről, Zaj- és rezgés elleni védelem A Kv t. 31..(1) bekezdése szerint a körny ezeti zaj és rezgés elleni v édelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett energia-kibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, v eszélyeztető v agy károsító hang-, illetv e rezgésterhelést okoznak. A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából meghatározó jogszabály ok: 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet a körny ezeti zaj- és rezgés elleni védelem egy es szabály airól, 27/2008.(XII.3.) KvVM EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról, Hulladékgazdálkodás A Kv t.30..(1) bekezdése szerint a hulladékok környezetre gy akorolt hatásai elleni v édelem kiterjed mindazon any agokra, termékekre ideértv e azok csomagoló- és burkolóany agait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének megfelelően nem tud, vagy nem kív án felhasználni, illetv e, amely azok használata során keletkezik. A hulladékokra hulladékgazdálkodásra v onatkozó meghatározó jogszabályok: év i CLXXXV. törv ény a hulladékról, 98/2001.(VI.15.) Korm. rendelet a v eszélyes hulladékkal kapcsolatos tev ékenységek v égzésének feltételeiről, 20/2006.(IV.5.) Kv VM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóv al kapcsolatos egyes szabály okról és feltételekről, 45/2004.(VII.26.) BM-Kv VM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, 5/2002.(X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmény ek kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabály airól, 23/2003.(XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelmény eiről, 45/2012.(V.8.) VM rendelet a nem emberi fogy asztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügy i szabály ok megállapításáról, 72/2013.(VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről. Az élővilág védelme A Kv t. 23..(1) bekezdése szerint az élőv ilág védelme az ökológiai rendszer természetes foly amatainak, arányainak megtartása és működőképességének biztosítása figy elembevételév el v alamenny i élő szerv ezetre, azok életközösségeire és élőhely eire terjed ki. Az élőv ilág v édelmév el összefüggő meghatározó jogszabály ok: év i LIII. törv ény a természet v édelméről, év i XXVI. törv ény az Országos Területrendezési Terv ről 275/2004.(X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetv édelmi rendeltetésű területekről, 269/2007.(X.18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gy epterületek fenntartásának földhasználati szabályairól, 346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növ ények v édelméről.

30 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 30 Az épített környezet védelme A Kv t 24. -a szerint az épített körny ezet v édelme kiterjed a településekre, az egyedi építmény ekre és műszaki létesítmény ekre. Az épített körny ezet v édelme szempontjából meghatározó jogszabályok: év i LXXVIII. törv ény az épített körny ezet alakításáról és védelméről, év i XXVI. törv ény az Országos Területrendezési Terv ről 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelmény ekről, 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, v alamint egy es településrendezési sajátos jogintézmény ekről, 9/2007.(IV.3.) ÖTM rendelet a területek biológiai aktiv itás értékének számításáról A tervezett módosítások környezeti hatásai A terv ezett módosítások környezeti hatásait módosításonként elemezzük. 1. Új bány aterület jön létre 3,81 ha-os szántóterületen, hely hez kötött beruházásként, ugy anakkor 6,22 ha területű bány aterület nem kerül kitermelésre, így a bány aterület 2,42 ha-al csökken. A módosítással a bány atelek terv ezett területe a Közép-Duna-v ölgy i Környezetv édelmi Természetv édelmi és Vízügy i Felügy előség KTVF: /2009 iktatószámú környezetv édelmi működési engedély t megadó határozata szerinti területhez képest csökkeni fog. Ez azt jelenti, hogy a bány ászatot követően v isszamaradó bányatav ak területe is csökken. A bány ászati tev ékenység jelenleg a körny ezetv édelmi működési engedély ben meghatározott előírások figy elembe v ételév el foly ik. A környezetv édelmi engedély módosítási kérelmének dokumentációját az ENVIROINVEST Körny ezetv édelmi és Biotechnológiai Zrt készítette el, mely dokumentáció az előzetes v éleményezési eljárásban kiküldésre került az illetékes államigazgatási szerveknek. A dokumentáció részletesen ismerteti a teljes bány atelek jelenlegi állapotát, a bány ászat jelenlegi körny ezeti hatásait, tov ábbá a v árható környezeti hatásokat is. A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a jelenlegi körny ezetv édelmi engedélyhez képest a bányászat környezeti hatásaiban számottev ő kedv ezőtlen változás nem v árható, sőt a bány ászat során kialakuló szabad v ízfelület több, mint 3,0 ha-ral csökkenne. A dokumentáció alapján a környezetv édelmi engedély 2014 szeptember 9-i dátummal született meg, a KTF /2014 ikt. számon. A dokumentációhoz mellékelt körny ezetv édelmi engedély v íz- és talajv édelmi, hulladékgazdálkodási, levegőtisztaságiv édelmi, zaj- és rezgésvédelmi, táj- és természetv édelmi előírásainak betartásáv al a bányászati tev ékenység során a körny ezet károsítása megakadályozható. 2. A Pa-sa tany a bőv ítését szolgáló módosítás termőföld igény bev ételév el jár. A 6-os minőségi osztály ú szántó átlagosnál kedv ezőtlenebb minőségű. Fontos szempont tov ábbá, hogy már meglévő lovasközpont (major), mint hely hez kötött beruházás fejlesztését szolgálja a bőv ítés. Körny ezetv édelmi szempontból figy elembe kell venni, hogy a lovasközpont körny ezetében tany ák találhatók, ami azt jelenti, hogy a tany ai lakóépületek zajterhelés elleni védelmét is biztosítani kell. A 27/2008.(XII.3.) Kv VM-EüM együttes rendelet 1. melléklete tany ákra v onatkozóan nem határoz meg zajterhelési határértékeket, de a 4. pont szerinti gazdasági területre v onatkozó határértékek alkalmazhatók tany ai lakóépületre is. Ez szerint tany a területén az üzemi létesítmény ektől származó zaj terhelési határértéke nappal 60 db, éjjel 50 db. A keletkező szennyvizek kezelésére vonatkozóan a hatály os jogszabály okat be kell tartani. A hatály os HÉSZ bekezdései a vizek v édelmév el összefüggő szabály okat tartalmaznak, azok kiegészítése nem szükséges. A terv ezett lov asközpontban keletkező kommunális hulladékot a regionális hulladéklerakóba kell szállítani. (HÉSZ 41..(18)). Az üzemi tev ékenység során keletkező v eszélyes hulladék átmeneti tárolása a vonatkozó jogszabályok szerint a talaj és a vizek szennyezése nélkül történhet. (HÉSZ 41..(17))

31 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT A településrendezési eszköz mindkét módosítása működő telephely korrekciója, tehát adott területhasználattal és ehhez rendelt meglév ő forgalmi jellemzőkkel rendelkeznek. A két terület egy más közvetlen közelében v an. A tágabb területről elmondható, hogy az 5202 sz közútra fűződnek fel a vegy es méretű külterületi telkek, illetv e a táv olabbi telkeket feltáró utak. A külterületi területhasználat térségben jellemző sajátos fejlődését láthatjuk. A terv ezési területre is jellemző, hogy az út menti szántók, erdőfoltok között tany ák hely ezkednek el (egy ilyen tany a-bokorban van a Pasa-Tany a), illetv e az utóbbi év tizedekben jelentősebb forgalmú telephely ek jelentek meg. Ily en maga a Kamrás bány a, illetv e a közlekedés szakági rajzon északabbra jelölt termelő-logisztikai telephely ek. Ezekhez a telephely ekhez a nehéztehergépjármű forgalomhoz alkalmas, széles (6-8 m) burkolt utak létesültek. A többi út inkább személy jármű forgalomra használt, illetv e arra alkalmas, csak részben burkolt, de karbantartott út. Természetesen a szélesebb utak közúti csatlakozásai a meghatározók: a Kamrás behajtója, illetv e a 01279/1 hrsz.-ú út csatlakozása. Ezek beállt, alkalmas geometriájú és kialakítású csatlakozások. A terv ezési területekre vezető másik két csatlakozás alárendelt szerepű. A körny ező tany ákhoz még több kisebb kapubehajtós is v an, eleny észő forgalommal. A közút kialakítása megfelelő; egy enes, de belátható, így v égső soron biztonságos az útszakasz. A közút forgalma ezen a szakaszon 4354 Ej/nap, szokásos előrev etítéssel 10-12%-os forgalomnövekedéssel számolhatunk táv latban, de a közút e körny ezetben még ekkor is alkalmas forgalom felv ételre. A terv ezett módosítások a település alapv ető közlekedési rendszerét nem érintik. A közlekedési területek (pl: nagysebességű v asút, elkerülő út szakaszok) területbiztosítását a fejlesztések nem v eszély eztetik, nem is érintik. A módosítások nem okoznak érzékelhető forgalomnöv ekedést. Kamrás bánya területe A terület feltárása a saját kapubehajtóról történik, s itt a közút közelében működik maga a telephely. A csatlakozás problémamentesen üzemel, a nehézteherjármű forgalom számottev ő (5-25 jármű/nap), de a jelenlegi közúti kapcsolat (táblás biztosítás, kany arodósáv nélkül) táv latban is megfelelő. A 01277/6 hrsz.-ú út kapcsolatot nem is használják. Jelen módosításokkal a bány a mai rendezési terv en biztosított bőv ítési területe (ami erdő besorolásba kerül) hely ett egy jóv al kisebb kiterjedésű bőv ítési területre cserélődik. Ezzel a korábban v árthoz képest a várható nem lesz kisebb, reálisan a jelenlegi marad, hiszen a termelés lineárisan foly ik. A terület belső útjai a technológiának megfelelőek. abály ozás, bármily en településrendezési, vagy közlekedési beav atkozás nem szükséges. A Kamrás bány a feltárását bőv ítés esetén is saját meglév ő, jó kiépült útcsatlakozásáról kell biztosítani. A 01270/3 földút használata, fejlesztése (miv el bár jogilag létezik, keskenysége miatt gy akorlatilag használhatatlan) tov ábbra sem jav asolt, illetv e terv ezett. Pasa tanya A régi majorság és tany a alkotta sűrűsödés melynek a Pa-sa tany a is része többféleképpen is megközelíthető: A magán a gerincén áthaladó útv onal a legrégibb, illetv e délebbre a 01277/6 hrsz.-ú út is biztosít kapcsolatot, mely személy járművel ugy an jól járható, de sötétben mégis kissé bizony talan idegenek, látogatók számára. Az utóbbi években a tany ák északi szomszédságában kialakított telephely ekhez, azonban széles út v ezet majdnem egészen a tany ákig. Ez a legbiztosabb, burkolt, illetv e megerősített, sőt a telephely ek révén bev ilágított útv onal. Északról a csatorna mellett v ezet, az utolsó telephely kapuig 6-7 m szélességben, majd az útv onal hrsz.-ú útként egy enesen v ezet a Pasa tany a meglév ő, illetv e fejlesztési telkéhez. A v árható személygépkocsi forgalom növ ekedés a 01270/6 hrsz-ú telek átsorolásáv al legfeljebb személy gépkocsi. Ez forgalmi problémát sem a széles kiszolgáló út szakaszon, sem a közúti csomópontban nem okoz. A gy alogos és kerékpáros közlekedés tov ábbra is a tany án átv ezető útv onalat fogja használni, a parkolás telken belül megoldható. abály ozás nem szükséges, mivel a 01270/6 hrsz-ú telek közterületi kapcsolata a hrsz.-ú út rendelkezésre áll, amely ugy an csak 3,0 m széles, de 110 m hosszú, jól belátható. A tany a területén, illetv e az út széles szakaszán könny űszerrel bevárják egymást a gépkocsik. Várakozás gyakorlatban nem is lesz és csak a tany a célforgalmát érinti. A Pasa tany a feltárását bőv ítés esetén északi irány ban a hrsz.-ú út-al, ezen keresztül a közút felé a 01279/1 hrsz.-ú úton keresztül kell biztosítan. A 01270/3 földút használata, fejlesztése (miv el bár jogilag létezik, keskenysége miatt gy akorlatilag használhatatlan) tov ábbra sem jav asolt, illetv e terv ezett. Nagy abolcs Közlekedésterv ező MKSZ

32 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT A telkek közműv esítettsége megfelelő, illetv e a fejlesztésekhez szabály ozási terv i változtatás nem szükséges. A v ezetékek v édelmi előírásai betartandók Hírközlés A terv ezett állapot a v ezeték nélküli hírközlés adattov ábbítási lehetőségeit nem zav arja, ugy anakkor, a területen az épületeken antennák, berendezések elhely ezhetők (a magasabb istálló épület erre alkalmas lehet). A terv ezett módosítások a hírközlési rendszerek és berendezések elhelyezésének, működtetésének lehetőségét nem v áltoztatják meg, különösen nem nehezítik meg azokat. Hírközlési létesítmény ek, v ezetékek stb. elhely ezésére v onatkozóan a hely i építési szabályzat módosítása és az új szabály ozási terv semmiféle szigorítást nem tartalmaz, a vonatkozó hatály os szakirány ú jogszabály ok betartandók. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság előzetes véleményében (ld. melléklet) a hatály os HÉSZ 40. (4) bekezdését kifogásolja, mely re v álasz a 3.3. Tájrendezési javaslat fejezett v égén (26. oldal) található ÖRÖKSÉGVÉDELEM A jelenleg hatály os Településrendezési Terv hez készült részletes Örökségv édelmi Hatástanulmány 2009-ben. A Pest Megyei Kormány hivatal Érdi Járási Hiv atal, Járási Építésügy i és Örökségvédelmi Hiv atal előzetes vélemény t nem adott. A 4.1 és 4.2 fejezetben részletezett két módosítás örökségv édelmi értékeket, régészeti területeket nem érint. Miv el Örökségvédelmi Hatástanulmány 10 éven belül készült, a módosítások pedig nem érintenek örökségvédelmi értékeket, ezért a Kötv a szerint Örökségvédelmi Hatástanulmány készítése nem indokolt. 66. (1) Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 8. (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.

33 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 33 IV. JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

34

35

36

37 A 201/2014. (12.11.) sz. K.t. határozat 2. melléklete 1. részlet (belterület) 2. részlet (külterület) 3. részlet (külterület)

38 4. részlet (külterület) A Településszerkezeti terv jelmagyarázata

39

40

41

42

43 b a c b a b b a a a b b a a a b a b b c a b a b c c b a a a a c b b b a b Vb 01285/ /3 E 5 Kb E Kb** 01255/ / /10 3 E E 5 Má 3 Ut Ut /5 Ut Ut 01279/ /10 Vezetõ településrendezõ tervezõ: Bárdosi Andrea TT/ Tájrendezés, zöldfelület, körny.védelem: Lázár Tibor TK /12 Közlekedés, V közmûvek: Nagy abolcs K1d /9 Vtó E 6 E 01258/7 5 13, /8 L 6 Eg L 13,0 Horgásztó Horgásztó 01271/23 6 Horgásztó Vtó BUGYI SZABÁLYOZÁSI TERV (KÜLTERÜLET) MÓDOSÍTÁSA VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER E / / / /8 V 01278/ Kb Ut Kavicsbánya Ut 6 Csatorna Kavicsbánya 01269/2 6 Gksz /2 Ut Ut 01278/ /14 T 01277/13 min min 6,0 6,0 6, /12 T 01277/ /21 Eg V 01278/6 Mt Mt /11 T T 01278/7 Ut 01277/ /16 Major 01270/ /11 Kb Kl 01264/ / /9 T Major 01277/ /3 E 5 Eg 6 E Mt 6 Má E Mt Mt 01277/6 Út Ut Ut 01277/4 Má E 5 Eg Eg E /12 E J E L M A G Y A R Á Z A T Kötelezõ szabályozási elemek Mt Eg Tervezett szabályozási vonal Építési övezet/övezet határa 6 Út E 01277/8 Eg 01275/ / / / /15 Út / /21 Ut Ut E Ut ő 5 Ut Ut Ut / / / / / / / / /10 Mt T õ Kavicsbánya 6 6 Ut /7 5 6 Építési övezet Ejele SZT módosítás területi hatálya Mt Javasolt szabályozási elemek Javasolt telekhatár 01435/31 E 01435/30 Vízgazdálkodási terület E 01435/29 Bányatelek határa (tervezett, E megszûnõ) 01435/28 Mt Közlekedési célra fenntartandó terület E õ kialakult állapot szerint) Tájékoztató szabályozási elemek E E Védõtávolság Mt E Kollár - tanya Bányatelek határa õ(meglévõ-megmaradó) Beépítésre szánt terület E E Mt E /9 Kl Különleges terület - lovasközpont E Má Beépítésre nem szánt terület E Kb Különleges terület - bányaterület /10 Általános mezõgazdasági terület 01270/ /10 Ut 01266/6 Kl ő / / /13 5 E / / /7 E Ódi - tanya Ódi - tanya E /13 L 5 A 23/2014. (XII.12) sz. Ök. rendelet 1. melléklete E 5 E 5 ő 5 E 5 Ut Ut E 5 Mezõgazdasági terület - tanyás ter. Eg Erdõterület - gazdasági 01266/4 6 6 E 5 E 7 Vízgazdálkodási terület - horgásztó /7 E 01435/ / / /3 Má Mt Mt Mt Eg Vtó Ev 01435/4 E 01435/ /3 Mt Mt E /4 T E 5 E 5 E / /6 Ev Ev 01437/ /4 5 E 5 Varga - tanya Mt 01435/ /14 Mt L 01435/ /2 A 23/2014. (XII.12) sz. Ök. rendelet 1. melléklete 01508/ /9 Ev Mt E /15 Ipartelep Ee Lh.udvar Iparte SZT-6 JELÛ SZABÁLYOZÁSI TERV M= 1:7000

44 2.1. melléklet a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT melléklet a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT-7.2.

45 3.1. melléklet a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT melléklet a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT-8.2.

46 3.3. melléklet a a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT melléklet a a 23/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelethez SZT-8.4.

47 (belterület) (külterület) (tájékoztató elem) Az SZT (belterület) és SZT (külterület) jelű abályozási terv Jelmagyarázata

AZ EGYES MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA ÉS HATÁSA

AZ EGYES MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA ÉS HATÁSA BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS 1 AZ EGYES MÓDOSÍTÁSOK CÉLJA ÉS HATÁSA Bugy i Nagyközség hatály os Településszerkezeti terv ét el a 229/2009. (IX.19.) sz.

Részletesebben

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA MEZŐLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA Mezőlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének a az 57/2009 (VIII. 27.) önkormányzati határozattal elfogadott áról 2015. október 2 MEGRENDELŐ:

Részletesebben

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 5. melléklet az 57/2016.(XI.4.) kt. számú határozathoz A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott

Részletesebben

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja)

Hatályos OTrT (Jelen tervezés terv alapja) Ország szerkezeti terv (hatályos településrendezési terv alapja) I I. 1. 5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján

Részletesebben

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e

M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e M ó d o s í t á s i s m e r t e t é s e Képviselő-testület telektulajdonos kérelmére kezdeményezte a településrendezési eszközök módosítását 16/2016.(II.10.) Kt. sz. határozatában. A határozat értelmében

Részletesebben

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 3.2. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-től hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. október 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-i ülésére Tárgy: Helyi építési szabályzat és a mellékletét képező szabályozási terv módosításának folyamatában a véleményezési

Részletesebben

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJA AZ ORSZÁGOS ÉS A MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban OTrT) országos ket, területfelhasználási

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

A horgásztavak területén a vízgazdálkodással, a vízi sportolással és a horgászattal összefüggő műtárgyak, továbbá legfeljebb 200 m2 alapterületű

A horgásztavak területén a vízgazdálkodással, a vízi sportolással és a horgászattal összefüggő műtárgyak, továbbá legfeljebb 200 m2 alapterületű BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A 01161/59-60 HRSZ-Ú TELKEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE

TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE TERÜLETI TERVEK ÉRVÉNYESÍTÉSE A település tervezése során a 2008. évi L. törvénnyel módosított 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Országos Területrendezési Terv és a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata

Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata a 2003. évi XXVI. törvény 2013. évi CCXXIX. törvénnyel megállapított rendelkezései alapján Nyíregyháza

Részletesebben

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek

ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2009. Szakági alátámasztó munkarészek TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ VIZSGÁLATA Őcsény

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín 3.1. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.2. Településrendezés, tájrendezés 3.3. Környezetalakítás 3.4. Közlekedés 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3.

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Módosítási helyszín 3.1. Településtervezés, tájrendezés 3.2. Területrendezési tervi megfelelés igazolása 3.3. Közlekedés 3.4. Környezetalakítás 3.5. Közművesítés 3.6. Hírközlés

Részletesebben

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról

Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról Módosítással érintett terület 1. sz. melléklet Bölcske elkerülő út - Áttekintő nézet a módosításról 1 2. sz. melléklet A módosítás alá vont terület hatályos szerkezeti és szabályozási terv kivonata Településszerkezeti

Részletesebben

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata

Nemesgörzsöny Község Településrendezési Tervének kivonata A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ MUNKARÉSZ A településrendezési tervek készítése során figyelembe kell venni a magasabb szintű területrendezési tervek szabályozásait.

Részletesebben

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása./2015.( ) határozat-tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés:

T P. Msz: Németh Gyula TT Lakiné Oláh Renáta. Miklósi Attila K1d-1/ Felelős vezetőtervező: Segédtervező: Közlekedés: T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fa: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu Enese Rendezési Terv módosítás Msz: 16081

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2014.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel /2014.( ) határozat Településszerkezeti terv módosítása

Részletesebben

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Módosítási helyszín a településszerkezeti terv belterületi részletén jelölve lakóterület helyett gazdasági terület 3.1. TELEPÜLÉSTERVEZÉS, TÁJRENDEZÉS Lakóterület helyett kereskedelmi

Részletesebben

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése.

- a fenti pontoknak eleget tesznek az új lakó vegyes gazdasági és üdülőterületek kijelölése. 5. melléklet a /2014. (..) önkormányzati határozathoz A területrendezési tervvel való összhang igazolása A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai

Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény (OTrT) évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) 2013. évi felülvizsgálatának módosítási javaslatai 2013. szeptember 18. Az Ország Szerkezeti Terve meghatározza: 1. az1000 ha-nálnagyobb

Részletesebben

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS

2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS 2016/2 TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMAI VÉLEMÉNYEZÉS ELJÁRÁSI DOKUMENTUMOK ÖSSZEFOGLALÓ A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSRÓL A BEÉRKEZETT ÉSZREVÉTELKERE ADOTT VÁLASZOKRÓL ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

CSOMA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA CSOMA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M3/2015-OTÉK MÓDOSÍTÁSA Az M9 gyorsforgalmú út Kaposvár-Szekszárd közötti szakasz környezeti hatástanulmány készítése,

Részletesebben

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA IPOLYTÖLGYES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2016. MÁJUS.../2015 (...) SZ. ÖNK. RENDELET 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet szerinti véleményezési anyag

Részletesebben

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Az 58/2015. (IV. 28.) Kt. határozat 2. sz. e BADACSONYTÖRDEMIC HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁT MÓDOSÍTÓ DOKUMENTUM 1. A hatályos településszerkezeti leírás 5. fejezet (5) bekezdés e) pontja

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. A Helyi Építési Szabályzat módosításáról és a Szabályozási Tervek elfogadásáról Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 5/05.(III.05.)

Részletesebben

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

II.1.5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

SOMOGYBABOD TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA SOMOGYBABOD Településrendezési tervének M4/2016-OTÉK jelű módosítása TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA TERVEZŐ: dr Fazekas Sándorné KAMARAI REG: TT 14 0282 7400 KAPOSVÁR, NÉMETH ISTVÁN FASOR. 31 telefon/fax:

Részletesebben

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009.

Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA. 2009. Z S Á M B O K TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA ZSÁMBOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 57/2009. (IX. 17.) KT. HATÁROZATA A 64/2005.(XI. 29.) ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosítása

Településrendezési Tervének módosítása Sajóbábony város Településrendezési Tervének módosítása Térségi tervekkel való összhang igazolása Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. törvény) Az Ország Szerkezeti Terve a rendezés alá vont

Részletesebben

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA SZERKEZETI TERV LEÍRÁS a 251 sz. főút és a 2502 j. ök. út építési területére megnevezésű Szerkezeti tervlaphoz 1. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 1. 1. A területfelhasználás Beépítésre nem szánt területek KÖu

Részletesebben

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12

BAKONYSZENTLÁSZLÓ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 BAKONYSZENTLÁSZLÓ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2015. július TH-15-02-12 2 Bakonyszentlászló településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz

KIEGÉSZÍTŐ VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ egyszerűsített egyeztetési eljáráshoz TÁJOLÓ-TERV Területrendezési, Környezetvédelmi és Közigazgatásfejlesztési Kft. BALATONAKARATTYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (Balatonakarattya 143/2016. (IX.14.) önk. határozat 1. mellékletét

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN

KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN KISLŐD KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA A 088 ÉS 093 HRSZ-Ú INGATLANOK VONATKOZÁSÁBAN Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének a az 17/2004. (II. 28.) önkormányzati határozattal

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ)

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.(..) határozat - tervezet mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása. /2015.(..) önkormányzati rendelet-tervezet

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a

N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a 1 N Y Í R E G Y H Á Z A M E G Y E I J O G Ú V Á R O S T e l e p ü l é s r e n d e z é s i e s z k ö z e i n e k m ó d o s í t á s a - 2016 - A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. -a szerinti egyszerűsített

Részletesebben

Területrendezési szabályozás változása

Területrendezési szabályozás változása Területrendezési szabályozás változása Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2014. április 15. Előzmények Országos Területrendezési Tervről szóló 2003.

Részletesebben

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK LT-PLAN BT. Tatabánya, Tátra u. 1/A Munkaszám: 6/2016. TATA, szőnyeggyári sziget - Berta malom SZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA - 2016 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK Tervező: László Tibor okl. építészmérnök

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata

Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Önkormányzatának /2016. () sz. önkormányzati határozata Ceglédbercel Község Településszerkezeti terve módosításáról az M4 gyorsforgalmi út M0 és Cegléd közötti szakaszán 1. Ceglédbercel

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 28/2015.(X.29.) sz. önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 23/2010. (VIII.26.) sz. rendelettel módosított 11/2005. (IV.14.) számú

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. március 31-én tartandó ülésére. Tárgy: Településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére. Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala 1686-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2014. november 26-i ülésére Tárgy: Településrendezési terv módosításával kapcsolatos döntések meghozatala Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban

Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban Felhívás Baranya Megye Területrendezési Tervének módosításával/ felülvizsgálatával kapcsolatban A Területrendezés (1996. évi XXI. Törvény (Tftv.) alapján): A területrendezés az országra, illetve térségeire

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

C E G L É D V Á R O S

C E G L É D V Á R O S C E G L É D V Á R O S TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A 03/24, 03/43 ÉS 0334/6 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN JÓVÁHAGYOTT

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONSZEMES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (A 188/5 hrsz-ú telekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012. (XI.8.) Korm.

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata VAJA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési Tervhez való igazodás vizsgálata 1 1.) A Megyei Területrendezési Terv Vaja várost érintő elhatározásai

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA. 2015. március C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KÉPVISELŐTESTÜLETI ELŐTERJESZTÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2015. március PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA

I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA I.1.5. TERÜLETRENDEZÉSI TERVI MEGFELELÉS IGAZOLÁSA Vizsgálat alapja Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12-tıl hatályos Bács-Kiskun Megyei Területrendezési

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7

Ország szerkezeti terv Hatályos OTrT (hatályos megyei terv alapja) Vízgazdálkodási térség 398,7 5. A t e r ü l e t r e n d e z é s i t e r v v e l v a l ó ö s s z h a n g i g a z o l á s a Jelen összeállítás a 19/2011.(XI.29.)számú önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. december 12- tıl hatályos

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN

PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN PILISVÖRÖSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS SORÁN Megbízó Pilisvörösvár város Önkormányzata Gromon István polgármester 2085 Pilisvörösvár,

Részletesebben

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata

A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata A rendezés és fejlesztés viszonya Az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény felülvizsgálata Szaló Péter helyettes államtitkár 2013. október 8. A fejlesztés vagy rendezés dilemmája

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 SZENTBÉKKÁLLA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A ZÖLDTERÜLETI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 59/2014. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Taksony Helyi Építési Szabályzatának módosítása Budapest, 2015. november hó Szabályozási Terv (bel-

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT.

SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. G Y Ö M R Ő TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE A 053/38,42,63,64 HRSZ. ÉS 2748/1-2 HRSZ. TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 202/2013. (IX. 23.) KT. HATÁROZATA

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

Településrendezési Tervének módosításához

Településrendezési Tervének módosításához Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához Országos, kiemelt t érségi és megyei övezet ek t erület i lehatárolása G a z d a s á g i t e r ü l e t e k - 2016 T ervező: Art Vital T ervező,

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH

GYŐRSÖVÉNYHÁZ. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag március TH GYŐRSÖVÉNYHÁZ Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási anyag 2016. március TH-15-02-16 2 Előzetes tájékoztatási anyag Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza... TT-1 08-0065/2006 vezető

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály

Abony Városi Önkormányzat. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/fax: (53) 360-049 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezte:

Részletesebben

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról

Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2015.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról HATÁROZAT-TERVEZET Felsőlajos Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA

BODA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.15.) önkormányzati RENDELETE a helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításáról r Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához

Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Tiszalök város Településrendezési Tervének módosításához Ipari területek övezeti előírásainak módosítása Térségi övezetek lehatárolása dokumentáció Tervező: ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III.

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. . A helyi építési szabályzat módosítása (tervezet) BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 7/2016. (III. 17.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 2/2016. (I.29.)

Részletesebben

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...)

Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK./2016. (I...) Rendelet-tervezet NYÍRBOGÁT NAGYÖZSÉG ÖNORMÁNYZAT ÉPVISELŐTESTÜLETÉNE./2016. (I...) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírbogát Nagyközség Szabályozási Tervének elfogadásáról és a Helyi Építési

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag

VERŐCE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLAT előzetes egyeztetési anyag Verőce község egyaránt része a festői Dunakanyarnak és a domboldalakra felfutó Börzsönyi tájnak, továbbá közvetlenül határos a fővárosi agglomerációval. A Településrendezési terv felülvizsgálatának megkezdését

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE

NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE 2014. URBAN Linea Tervező és Szolgáltató Kft. NYÍRMADA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÉSZÍTÉSE KÜLZETLAP Nyírmada Város Településrendezési Tervének - készítéséhez - Településrendező tervező: ügyvezető.

Részletesebben

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV FÜRGED TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 48/2009. (VI.17.) határozattal elfogadott Településszerkezeti terv 8/2009. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Fürged

Részletesebben