+EP[E] JVSQ %XPEWERHG]GPSTIHMESJ-VIPERH 8LIKIRIVEPLMWXSV] 2%1)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "+EP[E] JVSQ %XPEWERHG]GPSTIHMESJ-VIPERH 8LIKIRIVEPLMWXSV] 2%1)"

Átírás

1 +EP[E] JVSQ %XPEWERHG]GPSTIHMESJ-VIPERH 8LIKIRIVEPLMWXSV] 2%1) 8LIVMZIVJPS[MRKF]XLIGMX]SJ+EP[E]RS[XLI'SVVMF6MZIV[EWERGMIRXP]GEPPIH +EMPPIEQLTVSR+EPPMZXLMWKEZIREQIXSXLIGMX]ERHXLIGMX]XSXLIGSYRX]+EMPPIEQL TVSFEFP]QIERW VSGO]VMZIVμJVSQKEPPEVSGO 7->)%2(43490%8-32 +VIEXIWXPIRKXLJVSQXLIFIRHSJXLI7LERRSRRIEV)]VIGSYVXMRXLIIEWXXS%YKLVYW4SMRX MRXLI[IWXQMPIWKVIEXIWXFVIEHXLJVSQXLIFSYRHEV]WSYXLSJ+SVXXSXLIFSYRHEV]RIEV &EPP]QSIMRXLIRSVXLQMPIWEVIEWUYEVIQMPIW4STYPEXMSR 796*%') 8LEXTEVX[IWXSJ0SYKL'SVVMFEFSYXSRIXLMVHSJXLI[LSPIGSYRX]MWRIEVP]EPP QSYRXEMRWPEOIWERHQSSVPERH8LIWSYXLIVRFSVHIVMRGPYHMRKEKSSHTEVXSJXLIFEVSRMIW SJ0SYKLVIEERH0IMXVMQMWEPWSQSYRXEMRSYWERH[IWXSJXLMWMRXLIFEVSRMIWSJ/MPXEVXER ERH(YROIPPMRXLIVIMWQYGLVYKKIHVSGO]WYVJEGIEGSRXMRYEXMSRXSXLIRSVXLSJXLI&YVVIR,MPPWMR'PEVI%PPXLIIEWXSJXLIGSYRX]REQIP]XLI[LSPISJXLEXTEVXIEWXSJ0SYKL'SVVMF MWPIZIPSGGEWMSREPP]MRXIVVYTXIH[MXLPS[LMPPVMHKIWGSRXEMRMRKEHIEPSJFIEYXMJYPJIVXMPI PERHERHEPWSQYGLHVIEV]FSKERHQSVEWW 13928%-27%2(,-007 8LI8[IPZI4MRWMRXLIFEVSR]SJ&EPP]RELMRGLJSVQXLIJMRIWXQSYRXEMRVERKIMR+EP[E] ERHSRISJXLIJMRIWXMR-VIPERHEWYGGIWWMSRSJGSRMGEPTIEOWSZIVXSTTMRKRYQIVSYWWTPIRHMH ZEPPI]WERHPSZIP]PEOIW8LILMKLIWXWYQQMXWEVI&IRFEYRERH&IRGSVV )EWXSJXLI8[IPZI4MRWMWXLI.S]GIW 'SYRXV]EVIKMSRSJFEVIPMQIWXSRIQSYRXEMRWERH HIITVEZMRIW8LI4EVXV]1SYRXEMRWVYRJSVWSQIHMWXERGISRXLIFSYRHEV]FIX[IIR+EP[E] ERH1E]SIEWXSJ/MPPEV],EVFSVSJ[LMGL1EYQXVEWREERH(IZMP WFVSXLIV ³XLMWPEXXIVXS[IVMRKSZIVXLIFIEHSJ/MPPEV],EVFSV³FIPSRKXSFSXLGSYRXMIW-RXLI WSYXLXLI7PMIZI%YKLX]VERKIWXVIXGLIWMREGYVZIJVSQRSVXL[IWXXSWSYXLIEWXJSVEFSYX QMPIWGLMIJWYQQMXW'EWLPEYRHVYQPELERERH7GEPT '3%780-2) 8LIGSEWXJVSQ/MPPEV],EVFSVEPPXLI[E]VSYRHXS'EWLPE&E]MWERMRXIVQMREFPIGSQ TPMGEXMSRSJFE]WMRPIXWGVIIOWMWPERHWTIRMRWYPEWERHLIEHPERHWJVSQ'EWLPE&E]XS +EP[E]MWEWXVIXGLSJWLSVIEPQSWXWXVEMKLXERHYRFVSOIRIEWXSJXLMWWIZIVEPWQEPPMRPIXW MRHIRXXLIPERHJVSQXLILIEHSJ+EP[E]&E]&YXXLSYKLXLI+EP[E]GSEWXLEWEKVIEXHIEP SJVSGOQEVKMRMXTVIWIRXWZIV]PMXXPIPSJX]SVFSPHGPMJJWGIRIV]

2 ,)%(0%2(7 &IKMRRMRKEXXLIRSVXL[IWX6MRZ]PI4SMRXWXERHWSRXLIRSVXLSJXLIIRXVERGISJ &EPP]REOMPP,EVFSVRI\XMW%YKLVYW4SMRXXLIQSWX[IWXIVRTSMRXSJEPPXLIQEMRPERHSJ +EP[E]WSYXLSJXLMWMW7P]RI,IEHJVSQ[LMGLXLIGSEWXXYVRWIEWX[EVH1EGI,IEHMWEX XLIWSYXLSJXLIIRXVERGISJ&IVXVEKLFS]&E]RI\XMW+SPEQ,IEHJSVQIHF]EPMXXPIMWPERH -70%2(7 8LIGSEWXSJXLIFEVSR]SJ&EPP]RELMRGLMWWOMVXIH[MXLMRRYQIVEFPIMWPERHWERHWIEVSGOW 3RXLIWSYXLEVIXLI%VER-WPERHWWLIPXIVMRK+EP[E]&E]SRXLI[IWXGSRWMWXMRKSJXLVII GLMIJMWPERHW-RMWLQSVISRXLI[IWX-RMWLQEERMRXLIQMHHPIERH-RMWLIIVSRXLIIEWXERH XLIPMXXPIKVSYTSJXLI&VERRSGO-WPERHWEXXLI[IWXIVRI\XVIQMX]SJ-RMWLQSVI 2SVXLSJ-RMWLQSVIMW+SVYQRE[LMGLMWóQMPIWPSRKRIEV[LMGLSRXLI[IWXMW0IXXIV QYPPERERHSRXLIRSVXL0IXXIVQSVIóQMPIWPSRK;IWXSJXLMWMWXLIPMXXPI7X1EGHEVE W -WPERHLIPHMRKVIEXZIRIVEXMSRMRLSRSVSJXLISPHTEXVSR7X1EGHEVEERHGSRXEMRMRKXLI VYMRWSJLMWTVMQMXMZIGLYVGLRIEVMXMW'VSEKLREOIIPE3QI]-WPERHPMIWEXXLIWSYXLWMHISJ %YKLVYW4SMRXERHMQQIHMEXIP][IWXSJXLI4SMRXMWXLIJEVQSVIMRXIVIWXMRK,MKL-WPERHSV %VHSMPIR[LMGLGSRXEMRWXLIVYMRWSJETVMQMXMZIQSREWXIV]JSYRHIHF]7X*IGLMRMRXLIXL GIRXYV]%XXLILIEHSJ+EP[E]&E]MW8E[MR-WPERH 8LIMWPERHMR0SYKL'SVVMFFIPSRKMRKXS+EP[E]EVI-RGLEKSMPP[LMGLGSRXEMRWXLILIEH EXSRISJ0YKREX7X4EXVMGO WRITLI[XLISPHIWXMRWGVMFIH'LVMWXMERQSRYQIRXMR-VIPERH -RMWLQEGEXVIIV%VHMPPEYRERHRIEVXLIIRHSJXLIPSRK[IWXIVREVQSJXLIPEOI'EWXPIOMVO EQIVIVSGOEPQSWXGSZIVIH[MXLXLIVYMRWSJEGEWXPIREQIP]'EWXPI:MVOSVXLI,IR W 'EWXPI -RMWGEPXVESV,SP]-WPERHMR0SYKL(SVKFIPSRKWXSXLMWGSYRX]7X'EQMRJSYRHIHE QSREWXIV]SRMXMRXLIXLGIRXYV][LMGLFIGEQISRISJ-VIPERH WKVIEXIGGPIWMEWXMGEP GIRXIVWERHXLIMWPERHLEWRS[EQSWXMRXIVIWXMRKKVSYTSJVYMRWREQIP]EVSYRHXS[IV WIZIVEPGLYVGLIWWSQIEWSPHEWXLIXMQISJ7X'EQMRERHSRIXLEX[EWIVIGXIHSVVI IHMJMIHF]XLIKVIEXOMRK&VMER&SVY &%=7%2(,%6&367 +EP[E]&E]PMIWFIX[IIR+EP[E]ERH'PEVISJJ[LMGLXSXLIIEWXEVI3VERQSVI&E]ERH %RKLMRMWL&E];IWXSJ+EP[E]&E]STTSWMXI%VEREVI'EWLPE&E]+VIEXQER W&E]ERH /MPOMIVER&E]2I\XMRXLI[IWXMWXLIFIEYXMJYPFE]SJ&IVXVEKLFS]QMPIWHIIT&EPP] GSRRIIP]&E]PMIWWSYXLSJXLITIRMRWYPESJ7P]RI,IEHERHRSVXLSJMX1ERRMR&E]2IEV XLMWMW%VHFIEV&E]EXXLILIEHSJ[LMGLMW'PMJHIR&EPP]REOMPP,EVFSVPMIWWSYXLSJ6MRZ]PI 4SMRX8LIPSRK[MRHMRKMRPIXSJ/MPPEV],EVFSV[LMGLWITEVEXIW+EP[E]JVSQ1E]SERH XLIWQEPPIV7EPVSGO,EVFSVRIEVMXEVIFSXLGIPIFVEXIHJSVXLIMVWTPIRHMHQSYRXEMRWGIRIV] 6-:)67 8LI7LERRSR[MXL0SYKL'SVVMFFSYRHWXLMWGSYRX]SRXLIIEWXERHWSYXLIEWXJSVEFSYX QMPIW8LI7YGOJSV[LMGLWII6SWGSQQSRNSMRWXLI7LERRSRRIEV7LERRSRFVMHKI8LI &YRS[IRGEPPIHMRXLILMKLIVTEVXSJMXWGSYVWIXLI'PSRFVSGO6MZIVJPI[WWSYXLIEWXF] %LEWGVEKLMRXSXLI7YGORIEV&EPPMREWPSILMKLIVYTXLI7YGOMWNSMRIHF]XLI7LMZIR6MZIV

3 8LI'SVVMF6MZIVJPS[MRKF]+EP[E]XS[RTSYVWXLIWYTIVJPYSYW[EXIVWSJ0SYKL'SVVMF ERH0SYKL1EWOMRXS+EP[E]&E]VYRRMRKEWLSVXGSYVWISJQMPIWJVSQ0SYKL'SVVMFXS XLIWIE3RXLIIEWXWMHIXLI'PEVISV'PEVIKEP[E]6MZIVEGSRWMHIVEFPIWXVIEQGSQMRK WSYXL[EVHJVSQ1E]SXLI'VIKK6MZIVERHXLI&PEGO6MZIVFIX[IIR+EP[E]ERH1E]S JPS[MRXS0SYKL'SVVMFERHMRXSXLIWEQIPEOISRXLI[IWXWMHIVYRXLI3[IRVMJJERHXLI &IEPEREFVEGOFSXLRSXIHJSVFIEYXMJYPWGIRIV] -RXLI[IWXIVRTEVXSJXLIGSYRX]XLI(E[VSW6MZIVVYRWMRXS&EPPMREOMPP,EVFSVERHXLI 3[IRKPMRF]'PMJHIRMRXS%VHFIEV&E] 0%/)7 8LIKVIEXPEOIJIEXYVISJ+EP[E]MW0SYKL'SVVMFXLIPEVKIWXPEOIMR-VIPERHI\GITX0SYKL 2IEKLERHJEVJMRIVXLER0SYKL2IEKLMRXLIWGIRIV]SJMXWWLSVIW0SYKL1EWOERH0SYKL (IVKFSXLPMISRERHJSVQTEVXSJXLIFSYRHEV] 8LEXTEVXSJXLIGSYRX][IWXSJ0SYKL'SVVMFMWWXYHHIH[MXLMRRYQIVEFPIPEOIW0SYKL -REKL(IVV]GPEVI0EOI0SYKL+EVVSQER&EPP]RELMRGL0EOIERH/]PIQSVI0EOIEPPPMIEX XLIFEWISJXLI8[IPZI4MRWERHEVIEPPGIPIFVEXIHJSVXLIMVFIEYXMJYPWGIRIV]0SYKL7LMR HMPPE0SYKL%VHHIVV]0SYKL%RMPPEYRERH0SYKL&SJMREVISRXLIVSEHJVSQ+EP[E]XS 'PMJHIR-RXLIWSYXLSJXLIGSYRX]0SYKL'SSXIVPMIWRIEV+SVXERH0SYKLVIEFIWMHIXLI XS[RSJ0SYKLVIE 83;27 +EP[E]XLIEWWM^IXS[RSRXLIVMZIV'SVVMF8[SQMPIWEFSZI+EP[E]SRERI\ TERWMSRSJXLI'SVVMFMW1IRPSYKLERHWSYXLSJ+EP[E]EXXLILIEHSJ/MRZEVVE&E] MW/MRZEVVE3RXLIIEWXIVRFSVHIVEVI4SVXYQRESR0SYKL(IVK[MXLGEWXPI ERHEFFI]VYMRW)]VIGSYVXERH&EPPMREWPSISJ[LSQEVIMR6SWGSQQSR SRXLI7YGORSXIHJSVMXWKVIEXLSVWIWLIITERHGEXXPIJEMVW-RPERHMRXLMWIEWXIVRTEVXSJXLI GSYRX]EVIXLIJSPPS[MRK+SVXMRXLIWSYXL[IWXGSVRIVRSVXLIEWXSJXLMWMW0SYKLVIE ETVSWTIVSYWXS[RMRXLIQMHWXSJEJIVXMPIHMWXVMGXJYVXLIVRSVXLSRXLIVSEHJVSQ (YFPMRXS+EP[E]MWXLIERGMIRXXS[RSJ%XLIRV][MXLMXWJMRIGEWXPIERHEFFI] VYMRWWXMPPQSVIERGMIRXMW8YEQXS[EVHXLIRSVXLIVRFSVHIVRS[E[IPPXSHS TVSWTIVSYWXS[R[LMGLHEXIWMXWSVMKMRJVSQEQSREWXIV]JSYRHIHXLIVIMRXLIXLGIRXYV]F] 7X.EVPEXL2SVXLSJ8YEQMW(YRQSVIERHXSXLI[IWXRIEVXLIFSYRHEV]SJ1E]SMW,IEHJSVH -RXLI[IWXIVRHMZMWMSRSJXLIGSYRX]XLISRP]XS[RWSJGSRWIUYIRGIEVI3YKLXIVEVH MREPSZIP]WMXYEXMSRSRXLI3[IRVMJJERH'PMJHIRXLIGETMXEPSJEPPXLMW[IWXIVR HMWXVMGXUYMXIEQSHIVRXS[RFYMPXEXXLILIEHSJ%VHFIEV&E] %2'-)28(-:-7-327%2(()7-+2% LIVI[IVIWIZIVEPHMWXVMGXWMR'SRREYKLXGEPPIH'SRQEGRISRISJ[LMGL'SRQEGRIQEVE MWRS[GEPPIH'SRRIQEVE%PPXLEXTEVXSJ+EP[E][IWXSJ0SYKL'SVVMFERH0SYKL1EWO[EW ERGMIRXP]GEPPIH-EV'SRREYKLXSV;IWX'SRREYKLXFYXXLIREQIMWRS[YWYEPP]ETTPMIHXS XLIFEVSR]SJ1S]GYPPIR8LISPHXIVVMXSV]SJ,]1ER]XLIGSYRXV]SJXLI3 /IPP]WI\ XIRHIHJVSQXLI7LERRSRXS+EP[E]&E]XLIIEWXIVRTEVXSJMXRS[SGGYTMIHF]XLIFEVSR] SJ0SRKJSVH[EWXLI3 1EHHIR WGSYRXV]GEPPIH7MP%RQGEHEERHXLIWSYXL[IWXIVRTEVX RS[SGGYTMIHF]XLIFEVSRMIWSJ/MPXEVXERERH(YROIPPMR[EWGEPPIH%MHRISV,]*MEGLVEGL

4 %MHRI%TEVXSJXLIFEVSR]SJ6SWWP]MRKFIX[IIR/MPPEV],EVFSVERHXLI[IWXIVREVQSJ 0SYKL'SVVMFMWGEPPIHXLI.S]GIW GSYRXV]XLI.S]GIWEJEQMP]SJ;IPWLI\XVEGXMSRWIXXPIH XLIVIMRXLIXLMVXIIRXLGIRXYV]ERHXSXLMWHE]XLIMRLEFMXERXWEVIEPQSWXEPP.S]GIW 0=2', 7'%780) 8LIGMX]SJ+EP[E]EXSRIXMQIGEVVMIHSREPEVKIGSQQIVGI[MXL7TEMRERMRXIVGSYVWIXLEX LEWWLS[RMXWIJJIGXWXSXLITVIWIRXMRXLIETTIEVERGIERHGLEVEGXIVSJXLITISTPIERHXLI FYMPHMRKWERHWXVIIXWSJXLIXS[R%QSRKXLIFYMPHMRKWXLISRP]TIVJIGXP]TVIWIVZIHI\EQTPI SJ7TERMWLEVGLMXIGXYVIMW0]RGL W'EWXPIEPEVKIWXEXIP]IHMJMGIEXXLIGSVRIVSJ7LSTERH %FFI]KEXI7XVIIXW-XWHIGSVEXMSRWSVREQIRXEPQSYPHMRKWERHTMGXYVIWUYIGSVRMGIWHIRSXIMXW 7TERMWLGLEVEGXIV[LMGLPIWWXLEREGIRXYV]EKS[EWRSXMGIEFPIMRQSWXSJXLIGLMIJFYMPHMRKW SJXLIGMX]8LI0]RGLW[IVISRISJXLIXLMVXIIRWSGEPPIH8VMFIWSJ+EP[E]EPPSJ[LSQ[IVI SJ%RKPS2SVQERHIWGIRXXLIMVTVSQMRIRGIQE]FIQIEWYVIHF]XLIJEGXXLEXHYVMRKE TIVMSHSJ]IEVWQIQFIVWSJXLIJEQMP][IVIQE]SVWSJXLIGMX]0]RGL W'EWXPI[EW XLILSQISJXLIJEQMP]JSVWIZIVEPKIRIVEXMSRW8LIXVEKMGWXSV]SJ.EQIW0]RGL;EVHIRSJ +EP[E][LSLERKIHLMWWSRJSVQYVHIVMWJEQSYWMRLMWXSV]ERHVSQERGI ;)78&6-(+)%2(*%8,)6(%0= 7',%4)0 3JXLIXLVIIFVMHKIWGSRRIGXMRKXLISPHERHXLIRI[TSVXMSRWSJXLIGMX]SJ+EP[E]SRIEGL WMHISJXLIVMZIVXLEXHVEMRW0SYKL'SVVMFXLEXORS[REWXLI;IWX&VMHKIMWXLIQSWXWXVMOMRK ERHMWEQSRKXLIJMRIWXFVMHKIWXVYGXYVIWMR-VIPERH-XMWSJQSHIVRGSRWXVYGXMSRERHSGGYT MIWXLIWMXISJERSXLIVFYMPXMRF])HQSRH0]RGLEXLMWS[RI\TIRWI3ZIVPSSOMRKXLMW FVMHKIMWXLILERHWSQIIHMJMGIGEPPIH*EXLIV(EP] WGLETIP[LMGLMWERSFNIGXSJMRXIVIWX JVSQXLITVMIWX[LSWSREQIMXFIEVW*EXLIV4IXIV(EP]HIZSXIHLMWXEPIRXERHIRIVKMIWXS EHZERGIXLIQEXIVMEPEW[IPPEWXLIWTMVMXYEPMRXIVIWXWSJXLITISTPISJ+EP[E]RSXEFP]MR SRXLISGGEWMSRSJXLIKSZIVRQIRXMRUYMV]XSEWGIVXEMRXLIFIWXLEVFSVMR-VIPERHJSVE XVERW%XPERXMGTEGOIXWXEXMSR *-7,1%6/)8 %WMRKYPEVGSQQYRMX]GEPPIHXLI'PEHHEKLRYQFIVMRKEFSYXWSYPWJSVQWEWYFYVFSJ XLIGMX]SJ+EP[E]8LI]EVIEPPJMWLIVQIRTSWWIWWXLIMVTIGYPMEVGYWXSQWMRXIVQEVV]SRP] [MXLIEGLSXLIVERHLEZIEP[E]WOITXEPSSJJVSQXLIWYVVSYRHMRKMRLEFMXERXW[LSQXLI] VIKEVHEW XVERWTPERXIVWμ8LI]LEZIETVMQMXMZIGSHISJPE[WF][LMGLXLI]EVIKSZIVRIH ERHRIZIVETTIEPXSER]SYXWMHIGSYVXWSJNYWXMGI8LI]ERRYEPP]IPIGXE OMRKμSVLIEHQER SR7X.SLR WIZIERHLII\IVGMWIWEPQSWXEFWSPYXITS[IVMRWSQIVIWTIGXW8LI'PEHHEKLMXIW EVITIEGIEFPIMRHYWXVMSYWERHWSFIVERHRSXEFP]LSWTMXEFPIXSWXVERKIVW8LSYKLHMJJIVMRK JVSQXLISXLIVMRLEFMXERXWSJ+EP[E]MRHVIWWLEFMXWGYWXSQWERHXLIMV-VMWLHMEPIGXXLIVIMW RSQEVOIHHMJJIVIRGIMRXLIMVTIVWSREPETTIEVERGI )=6)759%6) )]VI7UYEVIETVMRGMTEPTEVXSJXLIGMX]SJ+EP[E]GSRXEMRWQER]SJXLIGLMIJFYMPHMRKW VIWMHIRGIWLSXIPWVEMP[E]WXEXMSRERHWXEXYIWSJIQMRIRXGMXM^IRW+EP[E]&E]MWEGORS[ PIHKIHXSFIXLIJMRIWXMR-VIPERHERHFIMRKQMPIWRIEVIVXS%QIVMGEXLER0MZIVTSSP [SYPH[IVIMXRSXJSV&VMXMWLGSQQIVGMEPWIPJMWLRIWWFIEJPSYVMWLMRKGIRXIVSJXVEHIERH GSQQIVGI*VSQXLIIEVPMIWXXMQIWXLIXS[R[EWEJEQSYWXVEHMRKTSVX[MXL7TEMRERHMXW QIVGLERXW[IVIGIPIFVEXIHJSVXLIMVGSQQIVGMEPIRXIVTVMWIERH[IEPXL8LISPHIVTEVXWSJXLI

5 GMX]VIXEMRXSXLITVIWIRXHE]QIPERGLSP]ZIWXMKIWSJMXWHITEVXIHTVSWTIVMX]ERHKVIEXRIWW 8LIWIWE]WEQSHIVR[VMXIVI\LMFMXKIRIVEPP]XSOIRWSJXLIGSQQIVGMEPLEFMXWSJXLITISTPI VEXLIVXLERSJXLIMVQMPMXEV]GLEVEGXIV8LITISTPISJ+EP[E]LS[IZIVI\TIVMIRGIHXLIMVJYPP WLEVISJXLI[EVWERHQMWJSVXYRIWSJXLIMRZEHIVERHEP[E]WQEMRXEMRIHXLIMVLMKLGLEVEGXIV JSVGSYVEKIERHTEXVMSXMWQ '0-*()2'%7'%() 'PMJHIRMR'SRRIQEVEMWEQSHIVRXS[RXLIVIFIMRKSRP]SRILSYWISRMXWWMXIEWPEXIEW -XMWWMXYEXIHMRXLIQMHWXSJWSQISJXLI[MPHIWXERHQSWXMQTSWMRKWGIRIV]MR-VIPERH ERHI\GMXIWXLIEHQMVEXMSRSJIZIV]XVEZIPIV-XMWQSVI7[MWWPMOIXLERER]SXLIVTSVXMSRSJ XLIMWPERH-XS[IWMXWSVMKMRXS1V.SLR( %VG]EPERHIHTVSTVMIXSV[LSVIGSKRM^IHXLI EHZERXEKISJLEZMRKEWIETSVXXS[RMRXLMWVIQSXIPSGEPMX]FYXXLSYKLXLIXS[RJPSYVMWLIHMXW JSYRHIVHMHRSXJSVXLVSYKLLMWI\TIRHMXYVIWERHPMFIVEPMX]LIPSWXLMWTVSTIVX]YRHIVXLI )RGYQFIVIH)WXEXIW%GX8LI3[IRKPIR6MZIVVYWLIWTEWXXLIXS[RJSVQMRKETMGXYVIWUYI ERHEXXVEGXMZI[EXIVJEPPFVIEOMRKXLVSYKLXLIVSGOWMREWIVMIWSJJEWGMREXMRKGEWGEHIW8LI GEWXPIEQSHIVRGEWXIPPEXIHQERWMSRMWEWLSVXHMWXERGIXSXLIIEWXSJXLIXS[RERHMWWYV VSYRHIHF]FIEYXMJYPERHQEKRMJMGIRXWGIRIV]-RPSZIPMRIWWERHKVERHIYVXLIPSGEPMX]WYV TEWWIWQER]SJXLIQSWXGIPIFVEXIHGSRXMRIRXEPWGIRIW /=0)136)'%780) 8LMWTMGXYVIWUYIERHFIEYXMJYPGEWXIPPEXIHVIWMHIRGI[EWIVIGXIHF]XLIPEXI1V1MXGLIPP,IRV]WSQI]IEVWEKSERHMWSRISJXLIQSWXLERHWSQIERHVSQERXMGEPP]WMXYEXIHQERWMSRW MR-VIPERH8LI4EWWSJ/]PIQSVI³QIERMRKKVIEX[SSH³LEWFIIREP[E]WGSRWMHIVIH IUYEPMRKVERHIYVXSXLIJEQIHKETSJ(YRPSIMR/IVV]SV&EVRIWQSVIMR(SRIKEP[LMPIXLI 0SYKLSJ/]PIQSVIMWWGEVGIYRWYVTEWWIHF]XLI0EOIWSJ/MPPEVRI]8LITEWWMWQMPIWPSRK ERHXLIPSYKLERHóQMPI[MHI(SEKLVYIXSXLIRSVXLSJXLITEWWVMWIWXSELIMKLXSJQSVI XLERJIIXMXWLYKIVYKKIHGVEKWNYXXMRKSYXSJXLIHIRWI[SSHXLEXKMZIWXLITEWWMXW REQI3RXLIRSVXLWMHISJXLMWLIMKLXERHSRXLIFSVHIVSJXLIPSYKLWXERHWXLIQEKRMJMGIRX GEWXPIMXWXYVVIXWLEPJLMHHIRFILMRHXLIHIRWIJSPMEKI %XPEWERHG]GPSTIHMESJ-VIPERH4EVX-%GSQTVILIRWMZIHIPMRIEXMSRSJXLIXLMVX]X[S GSYRXMIW[MXLEQETSJIEGL4EVX--8LIKIRIVEPLMWXSV] %YXLSV.S]GI4;4EXVMGO;IWXSR7YPPMZER%1%PI\ERHIV1EVXMR 7XSV]SJ-VIPERH2YRER4( 4YFPMWLIV2I[=SVO1YVTL]ERH1G'EVXL] 0ERKYEKI)RKPMWL (MKMXM^MRKWTSRWSV-RXIVRIX%VGLMZI &SSOGSRXVMFYXSV9RMZIVWMX]SJ'EPMJSVRME0MFVEVMIW 'SPPIGXMSREQIVMGEREGHP 2SXIW)\XVIQIP]REVVS[QEVKMRW7SQIGPMTTMRKSJMPPYWXVEXMSRWERHGETXMSRW 7SYVGI-RXIVRIX%VGLMZI LXXT[[[EVGLMZISVKHIXEMPWEXPEWG]GPSTIHMESNS]G )HMXIHERHYTPSEHIHXS[[[EYKLX]SVK 1E]

0YOI+IVRSR %(-7'3967)3*-6)0%2(%223

0YOI+IVRSR %(-7'3967)3*-6)0%2(%223 %(-7'3967)3*-6)0%2(%223 &] 0YOI+IVRSR 3JXLIEYXLSVSJXLMW(MWGSYVWISJ-VIPERH[LMGLMWTVIWIVZIHEQSRKXLI7XS[I4ETIVWEXXLI &VMXMWL1YWIYQ?AERHLEWRSXLMXLIVXSFIIRTVMRXIHRSXQYGLGERRS[FIEWGIVXEMRIH&YX XLIEGGYVEG]SJXLIIRHSVWIQIRXSRXLIQERYWGVMTX[LMGLEWGVMFIWMXXSSRI0YOI+IVRSRMW

Részletesebben

%0MXIVEV],MWXSV] SJ-VIPERH

%0MXIVEV],MWXSV] SJ-VIPERH %0MXIVEV],MWXSV] SJ-VIPERH *VSQ)EVPMIWX8MQIWXSXLI4VIWIRX(E] &] (SYKPEW,]HI00(16-%?%R'VESMFL R%SMFLMRRA (3',3226%(,2%+%)(,)-0+) %'LSRRVEHLGLESMRE'LSRRVEHLGL MV 6MRRSFEMVQL VKER VKERGEFLEMV +PEGEMHLERG SWEHPMKLMQHESMFL

Részletesebben

8LIFYVRMRKSJTSTYPEVJIEV >]KQYRX&EYQER

8LIFYVRMRKSJTSTYPEVJIEV >]KQYRX&EYQER 8LIFYVRMRKSJTSTYPEVJIEV >]KQYRX&EYQER 8LI[E][IHIJMRIXLITSSVMWEVIJPIGXMSRSJXLIOMRHSJWSGMIX][IPMZIMREVKYIW>]KQYRX &EYQER 8LITSSV[MPPEP[E]WFI[MXLYW WSMRWMWXWTSTYPEV[MWHSQERHXLIVIMWRSWLSVXEKISJ LMWXSVMGEPIZMHIRGIXSGSRJMVQXLMWZIVHMGX2SWSGMIX][IORS[SJ[EWIZIVJVIISJEGEXIKSV]

Részletesebben

1&7IVMIW&EPP&IEVMRK 3ZIVZMI[ -RHYWXVMIW7IVZIH %KKVIKEXIW %KVMGYPXYVI %MV,ERHPMRK 4EGOEKI,ERHPMRK 'SRWXVYGXMSR 7LMTTMRK 1&7IVMIW&EPP&IEVMRKW

1&7IVMIW&EPP&IEVMRK 3ZIVZMI[ -RHYWXVMIW7IVZIH %KKVIKEXIW %KVMGYPXYVI %MV,ERHPMRK 4EGOEKI,ERHPMRK 'SRWXVYGXMSR 7LMTTMRK 1&7IVMIW&EPP&IEVMRKW 1&7IVMIW&EPP&IEVMRK 3ZIVZMI[ -RHYWXVMIW7IVZIH %KKVIKEXIW %KVMGYPXYVI %MV,ERHPMRK EGOEKI,ERHPMRK SRWXVYGXMSR 7LMTTMRK 1SYRXIH&EPP&IEVMRKW(IWMKRIHJSV0SRK0MJIERHVIGMWMSRIVJSVQERGI 1&FIEVMRKWTVSZMHIHIWMKRERHTIVJSVQERGIJIEXYVIWHIZIPSTIHF]HIGEHIW

Részletesebben

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos 1 fő Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos 1 6 1 4 1 438 1 449 1 47 1 2 1 8 6 499 4 371 289 2 89 Class FM Neo FM Music FM 1 Forrás: Ipsos-GfK s Közönségmérés, 212.június, ReachN Mintaelemszám:

Részletesebben

VENTS ifan Eladva (eladó neve, bélyegzõje)

VENTS ifan Eladva (eladó neve, bélyegzõje) INTELLIGENS AXIÁLIS VENTILÁTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁS ok ep A ventilátor üzemeltetésre alkalmas. M ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY Átvevõ MEO jegy Típus Gyártási dátum ifan ifan Move VENTS ifan Eladva (eladó neve, bélyegzõje)

Részletesebben

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos 2 1 8 1 6 1 4 1 663 1 742 1 2 1 155 1 8 6 667 4 2 77 252 MR1-Kossuth MR2-Petőfi MR3-Bartók Class FM Neo FM 1 NETWORK Forrás: Ipsos-GfK s Közönségmérés,

Részletesebben

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos 1 fő Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos 1 6 1 4 1 444 1 58 1 2 1 197 1 8 6 645 4 2 MR1-Kossuth 5 MR2-Petőfi MR3-Bartók Class FM Neo FM 1 NETWORK 257 Forrás: Ipsos-GFK s Közönségmérés,

Részletesebben

Cikkszám Termék megnevezése Nettó xlistaár

Cikkszám Termék megnevezése Nettó xlistaár GU10-S12W LED Spot 1,5W, meleg fehér, 12x5050 SMD, GU10, 50*56mm, 80-100LM Fényerő 1 850 Ft GU10-S12P LED Spot 1,5W, normál fehér, 12x5050 SMD, GU10, 50*56mm, 80-100LM Fényerő 1 850 Ft E27-S12W LED Spot

Részletesebben

Szóbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc)

Szóbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc) Hallgató oktatási azonosítója Írásbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc) - amennyiben van Írásbeli Záróvizsga helye (cím, emelet, terem) - amennyiben van Szóbeli Záróvizsga ideje (év.hó.nap.óra.perc)

Részletesebben

SRJIVIRGI 3R 1E]ERH %X --1/S^LMOSHI EQTYW/S^LMOSHI

SRJIVIRGI 3R 1E]ERH %X --1/S^LMOSHI EQTYW/S^LMOSHI SRJIVIRGI 3R 8SYVMWQMR-RHME LEPPIRKIW%LIEH 1E]ERH %X --1/S^LMOSHI EQTYW/S^LMOSHI 3VKERM^IH.SMRXP]F] -RHMER-RWXMXYXISJ1EREKIQIRX/S^LMOSHI -RHMER-RWXMXYXISJ1EREKIQIRX0YGORS[ -RXVSHYGXMSR %XMXWGSVIXSYVMWQMWTVMQEVMP]EFSYXLYQEREGXMZMX][LMGLMRZSPZIWXVEZIP

Részletesebben

Mórahalom, 2013. október 16-18.

Mórahalom, 2013. október 16-18. Fokozatkapcsolók karbantartása Mórahalom, 2013. október 16-18. Vállalat mérföldkövei Történeti áttekintés Tartalom MR termékek a transzformátoron Fejlődés Működés Karbantartás Tapasztalatok Összegzés Department

Részletesebben

ភ咧 咧 P ភ咧ភ咧 SOPRO ARAYHGY SZABÁLYOZÁSI TRVÉK MÓDOSÍTÁSA M=:000 V S ភ咧 咧 P á P I á ó V á p ó 咧 ő ភ咧 咧 P ó ភ咧 S 咧 5 Sá á F P ó Zá á á S á P Zá á Zá á S á ó á F F á P 9 ភ咧 S ő ភ咧 á á á ភ咧 ភ咧 S ő ő F á ភ咧

Részletesebben

RA szériás pneumatika csatlakozók

RA szériás pneumatika csatlakozók RA szériás pneumatika csatlakozók Az RA termékcsalád A termékcsalád anyagjellemzői: 1. Csatlakozók anyaga: nikkelezett sárgaréz UNI EN 12164 CW614N 2. Tömítések anyaga: NBR Üzemi hőmérséklet: - 20 C tól

Részletesebben

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos

Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos Átlag napi elérés a 15 évesek és idősebbek körében országos 2 1 8 1 75 1 6 1 4 1 413 1 2 1 155 1 fő 1 8 6 517 4 293 2 MR1-Kossuth 8 MR2-Petőfi MR3-Bartók Class FM Neo FM 1 NETWORK Forrás: Ipsos-GFK s Közönségmérés,

Részletesebben

Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve KMOP-2009-4.3.1/C.

Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve KMOP-2009-4.3.1/C. Közép-Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve KMOP-2009-4.3.1/C. Uniós támogatással újul meg Intézetünk Projekt megnevezése: Közép Magyarországi Onkológiai Centrum fejlesztési terve Azonosítószám:

Részletesebben

1 / :19

1 / :19 1 / 1 2014.10.03. 14:19 Szavazókör sorszáma: 009, Kékesi út 104. (Művelődési Ház) 1 / 1 2014.10.03. 14:16 Szavazókör sorszáma: 008, Alkotmány út 155.(Művelődési Ház) 1 / 1 2014.10.03. 14:15 Szavazókör

Részletesebben

BIOHIT DIGITÁLIS PIPETTÁK

BIOHIT DIGITÁLIS PIPETTÁK BIOHIT DIGITÁLIS PIPETTÁK BIOHI PROLINE mechanikus Egycsatornás, állítható térfogatú Négy csatornás, Nyolc csatornás, Tizenkét csatornás, Egycsatornás, 720 005 0.1-2.5 0.05 1 720 000 0.5-10 0.10 720 080

Részletesebben

Felelős: dr. Kukla Mária, főosztályvezető az egészségügyi intézmények igazgatói Határidő: azonnal, illetve 2004. október 31. K. m. f.

Felelős: dr. Kukla Mária, főosztályvezető az egészségügyi intézmények igazgatói Határidő: azonnal, illetve 2004. október 31. K. m. f. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 9/2004. (X. 28.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egészségügyi intézmények 2005.

Részletesebben

A testek részecskéinek szerkezete

A testek részecskéinek szerkezete A testek részecskéinek szerkezete Minden test részecskékből, atomokból vagy több atomból álló molekulákból épül fel. Az atomok is összetettek: elektronok, protonok és neutronok találhatók bennük. Az elektronok

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Készlet toló kapuk automatizálásához 300 kg súlyig 1 ALFARISS-24V motor - 1 MR1 ve - 2 PHOENIX2 jeladó - 1 pár RIF50 fotocella

Készlet toló kapuk automatizálásához 300 kg súlyig 1 ALFARISS-24V motor - 1 MR1 ve - 2 PHOENIX2 jeladó - 1 pár RIF50 fotocella Motorok toló kapukhoz Alfariss készlet TELJES KÉSZLET ALFARISS Készlet toló kapuk automatizálásához 300 kg súlyig 1 ALFARISS-24V motor - 1 MR1 ve - 2 PHOENIX2 jeladó - 1 pár RIF50 fotocella Készlet ára

Részletesebben

Mechanikus javítások

Mechanikus javítások Mechanikus javítások Menetrögzítés Kötőelemek biztosítása rezgés és rázkódás okozta lazulás ellen Válassza ki a megfelelő terméket A csavarkötések a legfontosabb oldható kapcsolatok, melyeket a gyártás,

Részletesebben

E L E K T RO P O P P T E R M É K K A T A L Ó G U S 2 0 1 0

E L E K T RO P O P P T E R M É K K A T A L Ó G U S 2 0 1 0 ELEKTROPOPP T E R M É K K A T A L Ó G U S 2 0 1 0 MOZGÁSÉRZÉKELŐK, JELENLÉTÉRZÉKELŐK 004-005 CSATLAKOZÓDUGÓK, CSATLAKOZÓALJZATOK 006-007 VILÁGÍTÁSTECHNIKA 008-009 KAPUTELEFONOK 010-011 LED FÉNYFORRÁSOK

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Lakások Kalocsa belvárosában

PÁLYÁZAT. Lakások Kalocsa belvárosában PÁLYÁZAT Lakások Kalocsa belvárosában Irányár: 30 000 000 Ft Eljárás ügyszáma: 21.Fpk.03-13-000308 Az eljárás linkje: https://eer.gov.hu/palyazat/p65760 Pályázat kezdete: 2015. július 31. 12 óra 00 perc

Részletesebben

VÁLTÓLAPKÁS ALUMÍNIUM ÉLMARÓ RAKTÁRRÓL

VÁLTÓLAPKÁS ALUMÍNIUM ÉLMARÓ RAKTÁRRÓL VÁLTÓLAPKÁS ALUMÍNIUM ÉLMARÓ RAKTÁRRÓL D B d n Nettó ár / db Z (mm) (mm) (mm) min. - max. 22.062.060.130.A 62 60 30 10 8000-12000 29 400,- 22.062.080.130.A 62 80 30 12 8000-12000 29 400,- 22.080.080.030.A

Részletesebben

c : c ö ü 7 % ö ü ü 8 % ü C ö % c ö 8 E ö ü D c % D c % / / É 8 8 5 5 ( ) 7 8 7 9 7 8 ( 9) 89 5 8 Ü ö 85 597 ( ) 58 8 (9 5) Ü 8 88 8 8 5 ( 95) E I D 9 8 88 7 997 9 N 9 7 ( 5 9) E 9 88 9 ( ) ( / ) * **

Részletesebben

Elektromágneses Zárak

Elektromágneses Zárak Elektromágneses Zárak Securitron M32 Ajtótartó elektromágnes- 273 kg tartóerő.............................................. D-2 Securitron M34R Ajtótartó elektromágnes- 273 kg tartóerő............................................

Részletesebben

KENÉZY KÓRHÁZ Nonprofit Kft. CSOPORTOSÍTÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI TERV a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 2010-es évre

KENÉZY KÓRHÁZ Nonprofit Kft. CSOPORTOSÍTÁS ÉS KÖZBESZERZÉSI TERV a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján 2010-es évre időtartama Beszerzés típusa Logisztikai és Ellátási Osztály 1 Anesztéziás és intezív ellátás anyagai 1 év 2010. II. negyedév 2a Katéterek I. és II. csoport 1 év 2b Katéterek III. csoport 1 év 2010. I.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános CT, MRI, intervenciós radiológiai gyakorlat 6 hónap (Terv ) Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Dr. Bérczi Viktor Rész 3 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Városmajori Szív- és Érgyógyászati

Részletesebben

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu

Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu nő csökken (L) cs. nő L gyorsulva nő lassulva nő csökken AP L MP L A kibocsátás, a határtermék, az átlagtermék és a költségfüggvények kapcsolata

Részletesebben

Szakmai gyakorlat. Országos Középiskolai Pneumatika Verseny 2016. Azonosító jel: Ügyeljen a munkavédelmi szabályok betartására!

Szakmai gyakorlat. Országos Középiskolai Pneumatika Verseny 2016. Azonosító jel: Ügyeljen a munkavédelmi szabályok betartására! Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny 2016. Szakmai gyakorlat A feladatok megoldására 120 perc áll rendelkezésre. Sorsz. Feladat Max. pont Elért pont 1. Pneumatika feladat 1: Tesztelő

Részletesebben

Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont: 1083 Budapest, Balassa u.6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Semmelweis Egyetem MR Kutatóközpont: 1083 Budapest, Balassa u.6. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató "A KEOP - 5.6.0/E/15 Egészségügyi eszközök energia megtakarítást célzó beszerzésének támogatása című konstrukcióhoz kapcsolódóan 1 db 3 T új MR berendezés beszerzése, szállítása, telepítése,

Részletesebben

Hozzájárulok, hogy a támogatás megállapítása esetén a finanszírozó szervezet részére továbbításra kerüljön a telefonszám: IGEN-NEM

Hozzájárulok, hogy a támogatás megállapítása esetén a finanszírozó szervezet részére továbbításra kerüljön a telefonszám: IGEN-NEM KÉRELEM a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet szerinti személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás megállapítására A kérelem benyújtási

Részletesebben

Árjegyzék. Érvényes 2015.01.01-től visszavonásig. Conti felé számlázandó. Ügyfél fizeti FR / C / SUV / CP

Árjegyzék. Érvényes 2015.01.01-től visszavonásig. Conti felé számlázandó. Ügyfél fizeti FR / C / SUV / CP Nyári Személygépkocsi - gumiabroncsok 125/80 R 13 Conti.eContact 65 M 03561150000 12 194 2 439 3 658 4 878 6 097 9 756 9 756 8 536 7 317 6 097 2 439 145/80 R 13 Conti.eContact 75 M 03561170000 14 167 2

Részletesebben

Mauell gyártmányú hibajelz relék

Mauell gyártmányú hibajelz relék Mauell gyártmányú hibajelz relék A hibajelz relék különböz villamos eszközök (pl. magszakító, szakaszoló, transzformátor, generátor stb.) rendellenes üzemállapotainak, mechanikai, fény és villamos távjelzéseire

Részletesebben

FAVI Engedélyköteles tevékenységek és monitoring adatszolgáltatás

FAVI Engedélyköteles tevékenységek és monitoring adatszolgáltatás FAVI Engedélyköteles tevékenységek és monitoring adatszolgáltatás Gaul Réka Orsolya BM Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály "Környezetvédelmi adatszolgáltatás" konferencia Herman Ottó Intézet

Részletesebben

Onkopszichológiai rehabilitáció sajátosságai

Onkopszichológiai rehabilitáció sajátosságai Onkopszichológiai rehabilitáció sajátosságai Epidemiológia Európában: 100 000 gyerekre kb. 12-15 újonnan diagnosztizált malignus megbetegedés jut (Kopp, 2005) Magyarországon: évente 240-280 megbetegedés

Részletesebben

Vértessomló Helyi Építési Szabályzat 2009. május VÉRTESSOMLÓ Községi Önkormányzat Képviselő-testlete 6/2009. (V. 11.).sz. rendelete Vértessomló Község helyi építési szabályzatáról 2009. május 1 A rendelet

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Az anyagmozgatás időszükségletének meghatározása

Az anyagmozgatás időszükségletének meghatározása Az anyagmozgatás időszükségletének meghatározása Elsősorban szakaszos működésű rendszereknél van értelme az anyagmozgatás időszükségletéről beszélni, folyamatos működésű rendszernél eljutási időről beszélhetünk.

Részletesebben

National Tree Week March 2nd-8th Trees Water Life

National Tree Week March 2nd-8th Trees Water Life National Tree Week March 2nd-8th 2008 Trees Water Life The aim of National Tree Week is to raise awareness about trees and encourage local communities and local authorities to participate in over 300 events

Részletesebben

Az EU Közös Halászati Politikájának (KHP) reformja és az új Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) főbb rendelkezései

Az EU Közös Halászati Politikájának (KHP) reformja és az új Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) főbb rendelkezései Az EU Közös Halászati Politikájának (KHP) reformja és az új Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) főbb rendelkezései különös tekintettel az ágazati innovációra Bardócz Tamás és Mihálffy Szilvia Halászati

Részletesebben

Érvényes 2014.04.01-től visszavonásig Árjegyzék Conti felé számlázandó Ügyfél fizeti RF/XL/C /CP. Méret Megnevezés LI SI Kivitel SEAL / SSR

Érvényes 2014.04.01-től visszavonásig Árjegyzék Conti felé számlázandó Ügyfél fizeti RF/XL/C /CP. Méret Megnevezés LI SI Kivitel SEAL / SSR Nyári Személygépkocsi - gumiabroncsok 125/80 R 13 Conti.eContact 65 M 03561150000 13 784 2 757 4 135 5 513 6 892 11 027 11 027 9 649 8 270 6 892 2 757 145/80 R 13 Conti.eContact 75 M 03561170000 16 148

Részletesebben

Alapképzési szakok - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc)

Alapképzési szakok - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc) Alapképzési szakok - Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak (BSc) A képzés célja Az alapszak képzési célja olyan szakemberek képzése, akik képesek önálló laboratóriumi

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez

ADATHORDOZÓ LEMEZ. Különböző ADATHORDOZÓK. MO lemez. hajlékonylemez CDROM, DVDROM. lemez. merevlemez CDRAM, DVDRAM. lemez ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK DAT, DATA DATA CARTRIDGE TAPE 1/2 SZALAG A

Részletesebben

E-PSZÜ 1-13 Hétköznap: 15:45-17:15 Szombat: 8:00-9:30 Hétköznap: 17:30-19 Szombat: 9:45-11:15 Szombat: 11:30-13:00 0 02 03 04 05 06 07 08 1-2.

E-PSZÜ 1-13 Hétköznap: 15:45-17:15 Szombat: 8:00-9:30 Hétköznap: 17:30-19 Szombat: 9:45-11:15 Szombat: 11:30-13:00 0 02 03 04 05 06 07 08 1-2. Hétköznap: 15:45-17:15 Szombat: 8:00-9:30 Hétköznap: 17:30-19 Szombat: 9:45-11:15 Szombat: 11:30-13:00 0 02 03 04 05 06 07 08 1-2. óra Tanár1 Terem13-4. óra Tanár2 Terem25-6. óra Tanár3 Terem3 szeptember

Részletesebben

TETENAL COLORTEC termékek COLORTEC C-41 színes kidolgozókészletek

TETENAL COLORTEC termékek COLORTEC C-41 színes kidolgozókészletek TETENAL COLORTEC termékek COLORTEC C-41 színes kidolgozókészletek COLORTEC C-41 SZÍNES KIDOLGOZÓ KÉSZLET RAPID (2 FÜRDÕS) Mono-Powder (egypor) technológiával készült termék. Kapacitása: 6-8 negatív film

Részletesebben

Áramváltós mér?szekrények

Áramváltós mér?szekrények Áramváltós mér?szekrények Termék: EP ÁV(125A) SZ FF Modell: EP 125 AV Bruttó ár: 302.260,00Ft Termék: EP ÁV(250A) SZ FF Modell: EP 250 AV Bruttó ár: 330.200,00Ft Termék: EP ÁV(400A) SZ FF Modell: EP 400

Részletesebben

Trevenum Kft. LED fényforrások Cikkszám Foglalat Telj. Szín Feszültség Fényáram Nettó ár 2 607 Ft 2 607 Ft 1 980 Ft 3 597 Ft 2 607 Ft 2 607 Ft

Trevenum Kft. LED fényforrások Cikkszám Foglalat Telj. Szín Feszültség Fényáram Nettó ár 2 607 Ft 2 607 Ft 1 980 Ft 3 597 Ft 2 607 Ft 2 607 Ft CON7821000 GU10 4W meleg fehér AC 220-240V 305 lm 2 607 Ft CON7821001 GU10 4W hideg fehér AC 220-240V 323 lm 2 607 Ft GL7829014 GU10 4W meleg fehér AC 220-240V 305 lm 1 980 Ft CON7821100 GU10 4W meleg

Részletesebben

Osztály Tanár Tantárgy Heti óraszám 5.G 6.G 7.G 8.G

Osztály Tanár Tantárgy Heti óraszám 5.G 6.G 7.G 8.G Osztály Tanár Tantárgy Heti óraszám 5.G 28 Nagy Réka Matematika 5 Fekete Gábor Természetismeret 2 Üvegesné O. H. Osztályfınöki 1 Szakács Attila Technika 1 Hodásziné P. A. Magyar 5 Grıber Csilla Történelem

Részletesebben

111 (füstszakasz ajtóra) Zárfogadó termékcsalád (111URR)

111 (füstszakasz ajtóra) Zárfogadó termékcsalád (111URR) 111 (füstszakasz ajtóra) Zárfogadó termékcsalád (111URR) 111U-A71 111URR-A71 Univerzális szerelésű zárfogadók. Szimmetrikus kialakítás. Diódával egybeépített Bármelyik előlappal használható. Füstszakaszajtóba

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 93/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: FESZ KN Kft.

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002

Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 Tervezte és készítette Géczy László 1999-2002 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

VIII./4. fejezet: Kutatás a szellemitulajdon-védelmi adatbázisokban

VIII./4. fejezet: Kutatás a szellemitulajdon-védelmi adatbázisokban VIII./4. fejezet: Kutatás a szellemitulajdon-védelmi adatbázisokban Bevezetés Az egyes oltalmi formákra vonatkozó dokumentumok kutatása speciális szakértelmet és gyakorlatot igénylő tevékenység, ezért

Részletesebben

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008

Tervezte és készítette Géczy LászlL. szló 1999-2008 Tervezte és készítette Géczy LászlL szló 1999-2008 ADATHORDOZÓ Különböző ADATHORDOZÓK LEMEZ hajlékonylemez MO lemez merevlemez CDROM, DVDROM lemez CDRAM, DVDRAM lemez ADATHORDOZÓ SZALAG Különböző ADATHORDOZÓK

Részletesebben

Foglalkozási napló. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 14. évfolyam

Foglalkozási napló. Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 14. évfolyam i napló a 20 /20. tanévre Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 14. évfolyam (OKJ száma: 52 723 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

í Ü íá ü í í í í Ü ö í Ü ú í ö Ü Ö í ú í ö ö Ü Ü í Ö ö Ö Ö í Ü Á ű í Ü ú Á É É Á ö Ö ö í í ö Ö Ö Ü Ü í í ű Ö Ú ö ü ö ö ú Í Ö Ö ü Ö ú Ú ú ü Í ú Í í ú í Á ű ú í ű í ű í Á Ü ö ö Ü ű ű Ü í ö í ö Ü Ö Ö ö ü

Részletesebben

FAVI Engedélyköteles tevékenységek és monitoring adatszolgáltatás

FAVI Engedélyköteles tevékenységek és monitoring adatszolgáltatás FAVI Engedélyköteles tevékenységek és monitoring adatszolgáltatás Gaul Réka Orsolya BM Vízgyűjtő-gazdálkodási és Vízvédelmi Főosztály "Környezetvédelmi adatszolgáltatás 2019" konferencia Herman Ottó Intézet

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/23 Karbantartási szerződés PET/CT berendezés teljeskörű karbantartására, PET/MR berendezés karbantartására és hibajavítására, a Berendezések folyamatos üzemképességének biztosítására vonatkozóan Közbeszerzési

Részletesebben

HAZUGSÁGOK 2013. Orbán Viktor még mindig az MSZP-t és az elmúlt nyolc évet hibáztatja saját kormányának katasztrofális kudarcaiért.

HAZUGSÁGOK 2013. Orbán Viktor még mindig az MSZP-t és az elmúlt nyolc évet hibáztatja saját kormányának katasztrofális kudarcaiért. 1 TÉNYEK és HAZUGSÁGOK 2013 Orbán Viktor még mindig az MSZP-t és az elmúlt nyolc évet hibáztatja saját kormányának katasztrofális kudarcaiért. A tények azonban makacs dolgok, és leleplezik a Fidesz hazugságait.

Részletesebben

Silent Signal Kft. Webáruházak informatikai biztonsága Veres-Szentkirályi András 2011.03.04. 2011.03.04 Marketingtorta - 4 1

Silent Signal Kft. Webáruházak informatikai biztonsága Veres-Szentkirályi András 2011.03.04. 2011.03.04 Marketingtorta - 4 1 Silent Signal Kft. Webáruházak informatikai biztonsága Veres-Szentkirályi András 2011.03.04. 2011.03.04 Marketingtorta - 4 1 Témáink Bevezető Webáruház, mint IT rendszer biztonsága OWASP TOP10 webes hiba

Részletesebben

Transzformátor felújítási gyakorlatok. Dr.Woynárovich Gábor Csépes Gusztáv Kassanin Dusán

Transzformátor felújítási gyakorlatok. Dr.Woynárovich Gábor Csépes Gusztáv Kassanin Dusán Transzformátor felújítási gyakorlatok Dr.Woynárovich Gábor Csépes Gusztáv Kassanin Dusán Felújítás: beavatkozás, amely élettartamot hosszabbít, funkciót bővít Állapot (esemény, vizsgálatok) Nagytranszformátorok:

Részletesebben

Mérnöki alapok 2. előadás

Mérnöki alapok 2. előadás Mérnöki alapok. előadás Készítette: dr. Váradi Sándor Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 1111, Budapest, Műegyetem rkp. 3. D ép. 334. Tel:

Részletesebben

>_!'Yd]XY[WTTUcX]STUPRd[cTXcbaPPSTT]SXbRdbbXT_[PPcbVTe^]ST]^eTaST ^]STafXYb_PaPVaPPUdXc>]STafTV]PPa\^aVT]! 3PPaQXYXb^PVTb_a^ZT]^eTa^]iT

>_!'Yd]XY[WTTUcX]STUPRd[cTXcbaPPSTT]SXbRdbbXT_[PPcbVTe^]ST]^eTaST ^]STafXYb_PaPVaPPUdXc>]STafTV]PPa\^aVT]! 3PPaQXYXb^PVTb_a^ZT]^eTa^]iT 0P] 5PRd[cTXcbaPPS 2^\\XbbXT>]STafXYb EP] 7TcUPRd[cTXcbQTbcdda 3Pcd\ &PdVdbcdb!% EP]fTVT 6TSTT[S^]STafXYb >_!'Yd]XY[WTTUcX]STUPRd[cTXcbaPPSTT]SXbRdbbXT_[PPcbVTe^]ST]^eTaST ^]STafXYb_PaPVaPPUdXc>]STafTV]PPa\^aVT]!

Részletesebben

Szabadon Szemeszter 2017.I.félév Jelleg TK/2017.I./00212 PET/CT és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került

Szabadon Szemeszter 2017.I.félév Jelleg TK/2017.I./00212 PET/CT és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező SE- Szabadon Szemeszter 2017.félév Jelleg TK/2017./00212 és PET/MR napjainkban A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai Intézet

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 06 Reklámszervező szakmenedzser Kereskedelmi menedzser 55 345 01 0010 55 07 Üzleti szakmenedzser Kereskedelmi menedzser z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása

Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása Az elsõ beszámolási idõszakban elkészült feladatok és eredmények bemutatása Az elsõ munkaszakaszban tervezett és megvalósított feladatok hozzásegítettek bennünket a megfelelõ szervezeti keretek kialakításához,

Részletesebben

Az ozmózis szûrõ öntisztító, nem halmozódnak fel a szennyezõdések mint egy átfolyó rendszerû szûrõben.

Az ozmózis szûrõ öntisztító, nem halmozódnak fel a szennyezõdések mint egy átfolyó rendszerû szûrõben. TTechnik Automata Öntözõrendszer Kültéri hûtõ Víztisztó berendezés Gyeprács Ozmózis Víztisztító A fordított ozmózis víztisztító Fordított ozmózis (RO = Reverse Osmosis) A baktériumok mérete 1 mikron, a

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXV 18. септембар 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXV 18. септембар 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXV 18. септембар 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 6. szám 2003. szeptember 18. 94 80. A helyi önkormányzatról szóló törvény (SzK

Részletesebben

A minőség kérdései a koragyermekkori nevelésben és gondozásban. Török Balázs Elemzési és Értékelési Központ

A minőség kérdései a koragyermekkori nevelésben és gondozásban. Török Balázs Elemzési és Értékelési Központ A minőség kérdései a koragyermekkori nevelésben és gondozásban Török Balázs Elemzési és Értékelési Központ Melyek lehetnek a közös minőségi célok? A különböző szereplők különbözőképpen ítélhetik meg az

Részletesebben

Vranszki Attila. Húsbolt. 1.5 Hús- és hentesáru, 1.6 Hal, 1.11 Egyéb élelmiszer. Sáfián József. Éva Bisztró

Vranszki Attila. Húsbolt. 1.5 Hús- és hentesáru, 1.6 Hal, 1.11 Egyéb élelmiszer. Sáfián József. Éva Bisztró Nyilvántartás a működési engedéllyel rendelkező üzletekről Nyilvántartási szám: 1/M Vranszki Attila Székhelye: 8043 Iszkaszentgyörgy, Ibonya u. 4. Statisztikai számjele: 46548599 Cégjegyzék/váll. Ig. száma:

Részletesebben

XV. évfolyam, 9. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 9. szám, 2012. Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 9. szám, 2012 2012. május 14. Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék ÖSSZEFOGLALÓ...3

Részletesebben

Hegesztőanyagok minőségigazolása. A vizsgálati bizonylatok tartalma

Hegesztőanyagok minőségigazolása. A vizsgálati bizonylatok tartalma Hegesztőanyagok minőségigazolása A vizsgálati bizonylatok tartalma Varratfém és hegesztőanyag Varratfém és hegesztőanyag A felhasználó felelőssége a varratfém szükséges tulajdonságainak biztosítása. A

Részletesebben

Ötlettől az innovációig,

Ötlettől az innovációig, Ötlettől az innovációig, a gyakorlat tapasztalatai Főbb témák - Mi tette Edisont és a hozzá hasonló nagyokat sikeressé, a feltalálók döntő többségét sikertelenné? - A Menlo parki találmánygyár működése.

Részletesebben

Központi beruházások projekt adatai

Központi beruházások projekt adatai Központi beruházások projekt adatai Fejezet megnevezése: Beruházás 2005. év előtti ok 2005. évi ok 11 01 01 00 00 4 147900134 Vezetői informatikai rdsz.fejlesztése 22,8 18,9 3,9 11 02 00 00 00 5 147900133

Részletesebben

Molnár László Aurél UTAK A SZOMSZÉDBA

Molnár László Aurél UTAK A SZOMSZÉDBA Molnár László Aurél UTAK A SZOMSZÉDBA Történeti áttekintés a szomszédos országokkal az elmúlt években folytatott nemzetközi tárgyalásokról, eredményekről 1 Vasfüggöny A vasfüggöny és a közlekedés mindennapjai

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. CT, MRI szakasszisztens szakképesítés. 1961-06 Képalkotás Mágneses Rezonancia vizsgálat során (MRI) modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az interaktív vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje a forgó tömegek kiegyensúlyozásának elméleti alapjait.

A lecke célja: A tananyag felhasználója megismerje a forgó tömegek kiegyensúlyozásának elméleti alapjait. modu: Kinematika Kinetika 4 ecke: Forgó tömegek kiegensúoása ecke céja: tananag fehasnáója megismerje a forgó tömegek kiegensúoásának eméeti aapjait Követemének: Ön akkor sajátította e megfeeően a tananagot

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÁLLAMI TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYHEZ (02/B NYOMTATVÁNY)

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÁLLAMI TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYHEZ (02/B NYOMTATVÁNY) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS ÁLLAMI TÁMOGATÁS IRÁNTI IGÉNYHEZ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (02/B NYOMTATVÁNY) Mi az a Digitális Átállás és annak állami támogatása? A műsorterjesztés és a digitális átállás

Részletesebben

kva 9 kw 7,2 Méret (MxHxSZ) mm 600 x 1250 x 1100 Súly (kg) 325 Vízhőtéses, pótolható hıcserélıs rendszer levegı lefúvással Üzemanyag-fogyasztás (l/h)

kva 9 kw 7,2 Méret (MxHxSZ) mm 600 x 1250 x 1100 Súly (kg) 325 Vízhőtéses, pótolható hıcserélıs rendszer levegı lefúvással Üzemanyag-fogyasztás (l/h) -csoport Model EP 10 kva 10 kw 8 kva 9 kw 7,2 Méret (MxHxSZ) mm 600 x 1250 x 1100 Súly (kg) 325 403C-11 G (kw) 9.4 teljesítmény (kw) 8.5 5 ütemő Lökettérfogat (l) 1.13 3 (soros) Furat x Löket (mm x mm)

Részletesebben

Kardiológia szakorvosi vizsgálat (anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, vérnyomás mérés, nyugalmi EKG)

Kardiológia szakorvosi vizsgálat (anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, vérnyomás mérés, nyugalmi EKG) FŐNIX MEDICAL CENTER ÜGYFÉL ÁRLISTA érvényes 2014.02.01-től KARDIOLÓGIA Árak (Ft/vizit) Egyedi vizsgálati árak Kardiológia szakorvosi vizsgálat (anamnézis felvétel, fizikális vizsgálat, vérnyomás mérés,

Részletesebben

Regionális Gyermek Inzulinpumpa Továbbképzés. általános gyermekosztályokon dolgozó orvosok, nővérek. számára. Győr, 2008 március 14.

Regionális Gyermek Inzulinpumpa Továbbképzés. általános gyermekosztályokon dolgozó orvosok, nővérek. számára. Győr, 2008 március 14. Regionális Gyermek Inzulinpumpa Továbbképzés általános gyermekosztályokon dolgozó orvosok, nővérek számára Győr, 2008 március 14. Jelenleg az 1. típusú diabetes kezelésében legmodernebbnek számító és egyben

Részletesebben

SZTEREO (3D-S) FOTÓLABOR AZ INFORMATIKATEREMBEN

SZTEREO (3D-S) FOTÓLABOR AZ INFORMATIKATEREMBEN SZTEREO (3D-S) FOTÓLABOR AZ INFORMATIKATEREMBEN BESZÁMOLÓ A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRÓL Az elvégzett tevékenységek, azok dokumentumai és tapasztalatai az alábbiakban foglalhatók össze: 1. A sztereofotózás

Részletesebben

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.)

A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) A GYULLADÁSOS BÉLBETEGEK EURÓPAI NAPJA 2009. május 23. szombat Petıfi Sándor Mővelıdési Ház (1103 Budapest, Kada u. 38-40.) Képalkotó diagnosztika Szerkesztette: Dió Mihály 06 30 2302398 Témák 1. Röntgen

Részletesebben

Fiat Punto Plus 2 390 000 Ft-tól*

Fiat Punto Plus 2 390 000 Ft-tól* Fiat Punto Plus 2 390 000 Ft-tól* Modell Teljesítmény (kw/le) Bruttó eladási ár Fiat Top finanszírozással** Punto Plus Easy 1.2 8v 5a. 51/69 3 450 000 2 590 000 2 390 000 Punto Plus Easy 1.4 8v 5a. 57/77

Részletesebben

DR. HAJNAL KLÁRA / DR. NAHM KRISZTINA KÖZPONTI RÖNTGEN DIAGNOSZTIKA Uzsoki utcai kórház. Emlő MR vizsgálatok korai eredményei kórházunkban

DR. HAJNAL KLÁRA / DR. NAHM KRISZTINA KÖZPONTI RÖNTGEN DIAGNOSZTIKA Uzsoki utcai kórház. Emlő MR vizsgálatok korai eredményei kórházunkban DR. HAJNAL KLÁRA / DR. NAHM KRISZTINA KÖZPONTI RÖNTGEN DIAGNOSZTIKA Uzsoki utcai kórház Emlő MR vizsgálatok korai eredményei kórházunkban 2015.01.01-2016.04.30 között kórházunkban végzett emlő MR vizsgálatok

Részletesebben

Dr. Fröhlich Georgina

Dr. Fröhlich Georgina Speciális teleterápi piás s technikák Dr. Fröhlich Georgina Országos Onkológiai Intézet Sugárterápiás Központ Budapest Ionizáló sugárzások a gyógyításban ELTE TTK, Budapest Bevezetés Teleterápia: - LinAc/

Részletesebben

Bevezetés a Python programozási nyelvbe

Bevezetés a Python programozási nyelvbe Bevezetés a Python programozási nyelvbe 8. Gyakorlat modulok random számok (utolsó módosítás: 2017. aug. 3.) Szathmáry László Debreceni Egyetem Informatikai Kar 2017-2018, 1. félév Modulok Amint a programunk

Részletesebben

A Modern Alarm Kft. a katalógusban szereplő Javasolt kisker. ár -ból további 5% engedményt ad!

A Modern Alarm Kft. a katalógusban szereplő Javasolt kisker. ár -ból további 5% engedményt ad! . március 30-ig A Modern Alarm Kft. a katalógusban szereplő -ból további 5% engedményt ad! Tartozékok Szerszámok -5% Ajánlatunk a közzétételtől érvényes a legkésőbb 2016. március 30-án 16 óráig, cégünkhöz

Részletesebben

területi szervező területi képviselő szervező területi szervező területi képviselő szervező területi szervező területi képviselő szervező

területi szervező területi képviselő szervező területi szervező területi képviselő szervező területi szervező területi képviselő szervező UELD0104 csoport I. II. III. LED izzó 2 878 Ft 2 590 Ft 2 331 Ft 2 158 Ft 2 072 Ft 1 986 Ft 1 899 Ft 1 813 Ft 1 727 Ft 1 669 Ft 1 640 Ft E14 Teljesítmény: 1,5 W Üzemidő: 20 000 óra Feszültség ~230 V Garancia:

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ A javítás

Részletesebben

Kézművesség a szociális foglalkoztatásban

Kézművesség a szociális foglalkoztatásban képek Kézművesség a szociális foglalkoztatásban Dr. Gruiz Katalin Down Alapítvány Holisztikus Tudás, készségek Egészségi állapot Szociális adaptáció Önálló életre felkészített értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

1:100 DÉLI LELÁTÓ DÉLI HOMLOKZAT. ELEMLISTA Jel ELEMLISTA. Jel. Típus. Típus R19. Összekötők. Vr-A R38 R31 R39 R38 R33 R31 R33 R31.

1:100 DÉLI LELÁTÓ DÉLI HOMLOKZAT. ELEMLISTA Jel ELEMLISTA. Jel. Típus. Típus R19. Összekötők. Vr-A R38 R31 R39 R38 R33 R31 R33 R31. Típus ELEMLISTA Jel Típus : Összekötők Szelemenek * R R SzF SzF * SzF R R R DÉLI LELÁTÓ R R R * R* * * * R* * SzF SzF SzF SzF SzF SzF SzF 00 00 0 0 0 0 0 0 00 0 SzF SzF SzF SzF SzF SzF SzF * R* * * * R*

Részletesebben

egészségbiztosítás Lehetőségek és megoldások FESZ Kongresszus, Visegrád

egészségbiztosítás Lehetőségek és megoldások FESZ Kongresszus, Visegrád Üzletibaleset-, egészségbiztosítás Lehetőségek és megoldások Témák Kihívások az egészségügyben és a szükséges/lehetséges válaszok Egészségre fordított költségek és a források Üzleti egészségbiztosítás

Részletesebben

Hepatitis kezelés Egészséges máj sugárzóval

Hepatitis kezelés Egészséges máj sugárzóval Hepatitis kezelés Egészséges máj sugárzóval Az Egészséges máj sugárzó frekvenciája megfelel a májszövet frekvenciájának. A máj, az epe és az epevezetékek komplex kezelési programjaiban alkalmazható. Hatása:

Részletesebben

Közszolgálat és finanszírozás

Közszolgálat és finanszírozás Közszolgálat és finanszírozás Gálik Mihály egyetemi tanár Átmenetben tb Műhelybeszélgetés a közszolgálati médiáról Budapest, 2008. január 14 Alapvetések A finanszírozás átalakításában az elérendő célok

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) Közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan) középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben