ÁBTL /24/1968 /1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁBTL - 4.2. - 13-8/24/1968 /1"

Átírás

1 BM IV /I CSOPORTFŐNÖKSÉG S z á m : 13-8/ 24/68 "Szig o rúan titkos! BM IV /I CSOPORTFŐNÖKÉNEK 020. számú UTASÍ T Á SA Tárgy: Határőr és Karhatalmi Szakmai Munkaközösség Szervezése. Az évek óta folyó tiszti kiképzés, illetve t i s zti to vábbképzés mellett az 1968/ 69-es tanévben a tartalékos ti sztképzés, valamint a határőr és karhatalmi hivatásos tiszthe lyettesi képzés is feladatunk lett. A határőrizet i, határforgalmi, karhatalmi és ezekhez kapcsolódó egyéb szakmai - katonai - tantárgyak újabb tan intézeteinkben történő oktatásá val szükségessé vált a BM Akadémia Határőr és Karhatalmi Tagozat, a BM Tartalékos T i s zt képző Iskola, a Ott Kun Béla Tiszthelyettesképző Iskola ve z e tésének és szakmai tanszékeinek együttműködése. Az együttműködés, valamint a kitűzött célok hatékonyabb megvalósítása érdekében az i skolák tanári állományából a BM IV/I Csoportfőnökség hatáskörében Határőr és Karhatalmi Szak mai Munkaközösséget hozok létre. A Határőr és Karhatalmi Szakmai Munkak özösség szerve z e tére és működésére az alábbiak szerint rendelkezem: ÁBTL /24/1968 /1

2 - 2-1/ A Határőr és Karhatalmi Szakmai Munkaközösség elnökből, elnökhelyettesekből, titkárból, tagokból és ezen belül szakcsoportokból áll. Elnöke: BM Akadémia Határőr és Karhatalmi Tagosat parancsnoka. Elnökhelyettesek: Titkára: Tagok: Szakcsoportok: BM Tartalékos Tisztképző Iskola parancs noka és a BM Kun Béla Tiszthelyettesképző Iskola parancsnoka. BM IV/I-1 Osztály katonai szakreferense. Megnevezett iskolák szakmai tanszékveze tői. 1/ Határőrizeti szakcsoport. 2/ Határforgalmi /FEP/ szakcsoport. 3/ Karhatalmi szakcsoport. 4/ Katonai szakcsoport. 2/ A szakcsoportok vezetői a Határőr és Karhatalmi Szakmai Munkaközösség elnökének előterjesztése alapján az 1968/69. évre az alábbiakat bízom meg: 1/ Határőrizeti szakcsoport vezetője:trnka Pál hőr.alezr. 2/ Határforgalmi szakcsoport vezetője:szrapkó László hőr. alez. 3/ Karhatalmi szakcsoport vezetője: Mózes György r.alezr. 4/ Katonai szakcsoport vezetője: Zelnik András r. alezr. A Határőr és Karhatalmi Szakmai Munkaközösség feladata: I.Oktatás - nevelés terén: 1/ Határőrizeti,határforgalmi és karhatalmi szakmai oktatónevelő tevékenység összehangolása, hatékonyságának fokozása. ÁBTL /24/1968 /2

3 - 3 - A tematikában jóváhagyottak érvényre juttatásának előseg í tése. A szakmai oktatásban szerzett módszertani tapasztalatok összegezése, általánosítása és továbbfejlesztése. 2/ Szakcsoportok feladata: A tematika és program-tervezetek megvitatása, megfelelő összehangolása. Koordinációs tevékenység a kiképzési segédeszközök és szemléltető anyagok, tananyagok tervezésében, kivitelezésében és felhasználásában. Előterjesztések készítése a Munkaközösség elé. Egyéb kérdések, amelyeket a Munkaközösség az illetékes szakcsoport feladatául a munka folyamatában meghatároz. 3/ A Határőr és Karhatalmi Szakmai Munkaközösség évi munka terv alapján végzi tevékenységét az elnök közvetlen irányításával. A munkaterv jóváhagyásának jogát magamnak tartom fenn. Az 1968/69. évi munkatervet - a Munkaközösség elnökének előterjesztése alapján - jóváhagyom és végrehajtásra mel lékelten kiadom. / 1. sz. melléklet/ Egyes munkaközösségi vagy szakcsoporti ülésekre a ZMKA és a Kossuth Lajos Katonai Főiskola illetékes tanszékvezetőit is meghívhatják. II. Szakmai továbbképzés: 1/ A három iskola határőrizeti, határforgalmi, karhatalmi és ÁBTL /24/1968 /3

4 - 4 - általános katonai tanszékeire beosztott tanári állomány részére szakmai továbbképzést rendelek el. A továbbkép zést a 13-37/43/68. számú utasításom alapján szervezzék. A továbbképzés helyéül a BM Tartalékos Tisztképző Iskolát jelölöm ki. Az 1968/69. évi továbbképzési tematikát végrehajtásra mellékelten kiadom. /2. sz. melléklet/ 2/ A BM Akadémia Határőr és Karhatalmi Tagozat Parancsnoka és a BM Tartalékos Tisztképző Iskola parancsnoka a Határő rség Országos Parancsnokság kerületparancsnoki csoportjában vegyen részt szakmai továbbképzésben. Az iskolák határőrizeti, határforgalmi, karhatalmi és ál talános katonai tanszékvezetői és szaktanárai részére engedélyezem, hogy esetenként a szükséges mértékben az Ors zágos Parancsnokságok megfelelő szintű szakmai továbbképz ésén - az illetékes iskolaparancsnok döntésének megfelelően - is r é s zt vegyenek. III. Országos Parancsnokságokkal való kapcsolat: 1/ A határőrizeti, határforgalmi, karhatalmi és általános katonai kiképzés gyakorlatiasságának biztosítása érdekében az Országos Parancsnokságok illetékes szakmai osztályaival való folyamatos munkakapcsolat fenntartása szü k séges - az időszerű, kialakítás alatt álló vagy már al kalmazott új szolgálati eljárások feldolgozása és az okt ató-nevelő munkában való hasznosítása céljából. Az iskolaparancsnokok részére kötelezővé teszem - amennyiben azokra az Országos Parancsnokságoktól meghívást kapnak - az éves és egyéb értékelő parancsnoki értekezleteken való részvételt. ÁBTL /24/1968 /4

5 - 5-2/ AZ érdekelt tanszékvezetők feladatává teszem, hogy kísérjék figyelemmel az Országos Parancsnokságok illetékes osztályainak szakmai tevékenységét, terveit. A meghívásoknak megfelelően az osztályok értekezletein vegyenek részt. Évenként legalább egyszer az illetékes szakmai osztály vezetőket kérjék fel a tanszék tanári állománya részére szóló tájékoztató megtartására. 3/ Minden újonnan kidolgozásra kerülő vagy lényeges átdolgoz ást igénylő tananyagot az érdekelt tanszékek az Országos Parancsnokságok illetékes szerveinek véleményezésre küld jék meg. IV. Egyéb kérdések: 1/ A Határőr é s Karhatalmi Szakmai Munkaközösség által elfog adott tananyagot a készítő iskola annyi példányban köteles elkészíteni, hogy azzal a másik két iskola igényét is kielégítse. 2/ A határőrizeti, karhatalmi és katonai kiképzéshez, a tar talékos tisztképzéshez és tiszthelyettesképzéshez szükség es katonai térképigényt a jövőben a BM Akadémia Határőr és Karhatalom Tagozat köteles kielégíteni. Ennek zökkenőmentes biztosítására a BM Tartalékos T i s ztképző Iskola és a BM Kun Béla Tiszthelyettesképző Iskola minden év december 1-ig a következő évre szükséges térképigényt két félévi bontásban az Akadémiának küldje meg. 3/ A három iskola között szükségessé váló szemléltetőeszköz cseréket az előírt okmányváltás mellett engedélyezem. ÁBTL /24/1968 /5

6 - 6 - A Határőr és Karhatalmi Szakmai Munkaközösség évente a szakcsoportok előterjesztése alapján március 10-ig tárg yalja meg a kiképzési segédeszközök és szemléltető anyag ok készítésére vonatkozó tervet és az éves pénzügyianyagi tervekbe a kölcsönös igényeknek megfelelően - a szervek között arányosan felosztva - az iskolák tervezzé k be. Budapest, november 9-én. Rózsa Andor r. ezredes csoportfőnök Mell: 2 db (5 lap) ÁBTL /24/1968 /6

7 1745(XI.19.) B M IV/I CSOPORTFŐNÖKSÉG 1 sz. melléklet Szám: 13-8/24/68 Jóváhagyom! Rósza Andor r. ezredes csoportfőnök HATÁRŐRÉSKARHATALMISZAKMAIMUNKAKÖZÖSÉGMUNKATERVEAZ 1968/69-ES TANÉVRE ÁBTL /24/1968 /7

8 1. Azonos határőrizeti, határforgalmi, karhatalmi és katonai témák felbontásának, óratípusának, módszereinek egységesítése érdekében végzendő szakcsoporti tevékenység meghatározása. Határidő: november 20. Felelős: Szűcs György hőr. ezr. 2. A szakcsoportok m unkaterveinek megvitatása és elfogadása. Határidő: december 10. Felelős: Szakcsoportvezetők 3. Általános elvekről készítendő tankönyv-tervezet kialakítha tóságának megvitatása. Határidő: január 15. Felelős: Fekszi László hőr. ales. 4. Az 1969/70-es oktatási évben készítendő kiképzési segéd eszközök és szemléltető anyagok tervének megvitatása. Határidő: március 10. Felelős: Winkler János r. ales. 5. A három iskola között kialakult együttműködés helyzeté nek értékelése és a további tennivalók megszabása a szak csoportok jelentése alapján. Határidő: június 30. Felelős: Szűcs Gyö rgyhőr. ezr. ÁBTL /24/1968 /8

9 BMIV/I CSOPORTFŐNÖKSÉG 2 sz. melléklet Szám: 13-8/24/68. Jóváhagyom! Rózsa Andor r. ezredes csoportfőnök HATÁRŐR, KARHAT L M I ÉS ÁLTALÁNOS KATONAI TANSZÉKEK TANÁRI ÁLLOMÁNYÁNAK TOVÁBBKÉPZÉSI TEMATIKÁJA AZ 1968/ ESTANÉVRE ÁBTL /24/1968 /9

10 November 27-én 14,00-18,00 óra Az oktatás módszertanának fogalma és tartalma. Kidolgozó munka módszerei és tartalma. 3 óra előadás, 1 óra konzultáció Nagy János hőr. őrgy. ZMKA Hőr. tanszék Január 29-én 14,00-18,00 1. A csehszlovák események tapasztalatai a határőrizeti, karhatalmi és általános harcászati vonatkozásban. 2 óra előadás Bárány Imre hőr. szds. BM Hőr.Orsz.Pság. 2. Az elemző és értékelő munka folyamata és tartalma. 2 óra előadás Hajós Sándor hőr. alezr. BM Hőr.Orsz.Pság. M árcius 26-án 1. Megerősített határőrizeti szolgálatra való áttérésmeg szervezése bonyolult nemzetközi viszonyok között /hőr. szak/. 2 óra előadás és módszertan Kovács Sándor hőr. alezr. BM Hőr.Orsz.Pság. 2. A határőrizeti elhatározás megalkotásának folyamata és tartalma /hőr. szak/. 2 óra előadás és módszertan. Siklós Ferenc hőr. ezr. BM Hőr.Orsz.Pság. ÁBTL /24/1968 /10

11 Tájékoztató a BM Karhatalom általános helyzetéről, a BM szervekkel és a Munkásőrséggel való együttműködés eredmé nyeiről. 2. Karhatalmi harctevékenységek sajátosságai rendkívüli viszonyok között. 2 x 2 óra előadás Gellén Antal r. őrgy. BM Kh.Orsz.Pság. Május 28-án 14,00-18,00 óra 1. A nyugati kapitalista államok /NATO/ várható támadó hadmű veleti irányai és azok katonaföldrajzi értékelése. 2 óra előadás Németh Ottó alezr. ZMKA Ált. Kat. tanszék 2. A tömegpusztító és hagyományos fegyverek alkalmazásával bekövetkezhető háború harceljárásainak várható sajátosságai. 2 óra előadás Kecskés Gyula alezr. ZMKA Ált.Kat. tanszék ÁBTL /24/1968 /11

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE BM. III. Főcsoportfőnökség Titkársága Szigorúan titkos! Különösen fontos! 45-13-15/1/1972. A Belügyminisztérium III. Főcsoportfőnökség Titkárság ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása:

Részletesebben

A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain.

A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain. A Határrendészeti Tanszék tanfolyamszervező tevékenysége. Oktatás más szervek tanfolyamain. A Rendőrtiszti Főiskola a határrendészeti szak és tanszék megalapítása előtt is jelentős részt vállalt a határőr

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 6 1. AZ SZMSZ CÉLJA...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

27. oldal. Az iskolaközösség

27. oldal. Az iskolaközösség 1 I. Általános rendelkezések 3. oldal A Szervezeti és Működési Szabályzat rendeltetése, elfogadási rendje, hatálya 3. oldal Az iskola általános jellemzői Az iskola törvényes működésének dokumentumai Az

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/II. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 38-28/5/1972. A Belügyminisztérium III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARANYA MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet Pécs Szám: 51-1-140/2008. J ó v á h a g y o m : Dr. Kökényesi Antal bv. altábornagy bv. főtanácsos Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka A BARANYA MEGYEI

Részletesebben

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros XV. kerületi Hubay Jenő Zeneiskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK Függelékek... 4 I. RÉSZ... 6 1. Általános rendelkezések... 6 1.1.

Részletesebben

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Kinizsi Pál Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A Szervezeti és Működési Szabályzat általános rendelkezései és hatálya II. III. IV. A Szervezeti

Részletesebben

A KATONAI PÁLYÁRA IRÁNYÍTÁS RENDSZERE 1975 ÉS 1985 KÖZÖTT 1

A KATONAI PÁLYÁRA IRÁNYÍTÁS RENDSZERE 1975 ÉS 1985 KÖZÖTT 1 Magyar Ildikó A KATONAI PÁLYÁRA IRÁNYÍTÁS RENDSZERE 1975 ÉS 1985 KÖZÖTT 1 Rezümé: A szerző PhD-értekezésének megalkotása részeként az érdeklődő olvasók elé tárja a Magyar Néphadsereg 1970-es években végrehajtott

Részletesebben

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK. 06. szám ú EGYÜTTES UTASÍTÁSA

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG VEZETŐJÉNEK. 06. szám ú EGYÜTTES UTASÍTÁSA H k.8 / B E L Ü G Y M IN I S Z T É R IUM 1 9 7 8 ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 10 2 7 /6/1966. SZIGORÚAN TITKOS! A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK ÉS A Z O R S Z Á G O S VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012.

SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Szeged 2012. SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Szám: 30024-200/121/2012. 1. számú példány A SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szeged 2012. I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 12870 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2014. évi 62. szám A büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 10/2014. (XII. 12.) BVOP utasítása a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága Szervezeti és

Részletesebben

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST XIV. KERÜLETI TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM TARTALOM... 2 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI ALAPJA... 5 I. Az SZMSZ az alábbi jogszabályok

Részletesebben

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 BEVEZETÉS Az intézmény szervezeti és működési szabályzata meghatározza az alapító okiratban előírt tevékenységhez, a pedagógiai

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek 24. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás az Egységes Európai Égbolt létrehozásával

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola 7622 Pécs, 48-as tér 2. OM azonosító: 027 421 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA (az SZMSZ Mellékleteivel együtt) A Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Gothard Jenő Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 Az intézmény jogállása...1 2009. december 31-ig alkalmazott szakfeladatok:...2 2010. január

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/2. Osztály ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/2. Osztály ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/2. Osztály Szigorúan titkos! Különösen fontos! 59-678/1972. A Belügyminisztérium III/2. Osztály ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő aláírása: Év,

Részletesebben

Hevesi Sándor Általános Iskola

Hevesi Sándor Általános Iskola Hevesi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a bilincsbe nem vert ember, az igazán igaz Isten. Ady Endre 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Prohászka Ottokár Jóváhagyás dátuma: 2014. április 30. Hatálybalépés dátuma: 2014. május 1. Érvényes: visszavonásig Katolikus Gimnázium 2092 Budakeszi Széchenyi u.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok

A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok A nevelőtestület működésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályok 1. sz. melléklet: 1. A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Kötv.

Részletesebben

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A 101 102 104 105 106 ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék Általános rész 3 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi alapjai 3 2 Az intézmény szervezete 5 3 Vezetői testület, vezetői struktúra és feladatok 8 4 Alkalmazotti közösség 25

Részletesebben

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Tárgy: Oktatási Kerekasztal létrehozása Tisztelt Képviselő testület! A soron következő Testületi ülésre az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: Indoklás: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Részletesebben

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt

A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének az időközi módosításokkal hatályos és egységes szerkezetbe foglalt A L A P S Z A B Á L Y A A magyar számviteli szakemberek szakmai érdekeik képviseletére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gönczy Pál Általános Iskola OM-azonosító: 031104 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 6 1. A szervezeti

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben