Erkel Ferencrıl szóló könyvek, cikkek, aprónyomtatványok és zenemővek jegyzéke a budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtárban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erkel Ferencrıl szóló könyvek, cikkek, aprónyomtatványok és zenemővek jegyzéke a budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtárban"

Átírás

1 Erkel Ferencrıl szóló könyvek, cikkek, aprónyomtatványok és zenemővek jegyzéke a budakeszi Nagy Gáspár Városi Könyvtárban

2 ERKEL FERENC (Gyula, nov. 7. Budapest, jún. 15.) nemcsak mint zeneszerzı, hanem mint karmester, zongoramővész és pedagógus is fontos szerepet játszott a XIX. század magyar zenei életében. Pozsonyban tanult. Kolozsvárott zongoramővészként mőködött, majd 1835-tıl Pesten élt. Az újonnan megnyílt Pesti Magyar Színház elsı karmestere lett, ahol mintegy három évtizeden át zenei vezetı és a szellemi élet irányítója volt. Aktív kapcsolatba került a színházzal is, ami zeneszerzıi érdeklıdését is a színpad felé irányította ben mutatták be elsı operáját, a Bátori Máriát. A szövegkönyv szerzıje már ekkor is az az Egressy Béni volt, aki egészen 1851-es haláláig hasznos segítıtársa volt Erkelnek operaszerzıi munkájában is ben mutatták be Erkel Hunyadi László címő történelmi operáját, késıbb megnyerte a Kölcsey Ferenc Himnuszának megzenésítésére kiírt pályázatot is. A szabadságharc leverése után a fıváros hangversenyéletének fellendítésén fáradozott, többek között az ı irányításával alakult meg 1853-ban a Filharmóniai Társaság, amely Erkel vezetésével adta elsı koncertjét a Nemzeti Múzeum dísztermében. Erkel volt a Liszt Ferenc elnökletével 1875-ben létrejött Zeneakadémia elsı igazgatója is. Erkel Ferenc a magyar nemzeti opera megteremtıje. Operastílusa két forrásból táplálkozik: egyrészt a romantikus olasz és francia opera formavilágából, másrészt a magyar verbunkos stílus motívumaiból. Ezt a kettıt legsikeresebben Hunyadi László és Bánk bán címő operáiban ötvözte. Utóbbi még az ötvenes években készült el, de csak 1861-ben mutatták be. A Bánk bán minden kétséget kizáróan Erkel pályájának csúcsa, késıbb egyetlen operája sem hozott számára ekkora sikert. A Bánk bán az utolsó Egressy-szövegre írt mőve Erkelnek. Az 1884-ben megnyílt Operaház tiszteletbeli fızeneigazgatóvá választotta Erkel Ferencet ban pedig 50 éves mőködése alkalmából nagy ünneplésben részesítette a fıváros ben, nyolcvanadik születésnapján lépett utoljára pódiumra a Filharmóniai Társaság hangversenyén. Neumann-ház Irodalmi Szerkesztıség

3 Az Operaház fıbejárata melletti egyik fülkében Erkel Ferenc mészkıbıl faragott ülı szobra Stróbl Alajos alkotása.

4 Könyvek Erkel Ferenc: Bánk bán. In: 55 híres opera. Bp. Móra, p. Erkel Ferencrıl és koráról. Szerk: Bónis Ferenc.(Magyar zenetörténeti tanulmányok) Bp. Püski, Erkel Ferenc zeneszerzı Budakeszin. Összeáll: Balogh Géza, Herein Gyula. Budakeszi, Gál György Sándor: Hazám, hazám, te mindenem : Erkel Ferenc életregénye. Bp. Móra, Gál Zsuzsa: Erkel Ferenc. Bp. Zenemőkiadó, Legány Dezsı: Erkel Ferenc mővei és korabeli történetük. Bp. Zenemőkiadó, Legány Dezsı: Erkel Ferenc a Zeneakadémián. In: A Liszt Ferenc Zenemővészeti Fıiskola 100 éve : Dokumentumok, tanulmányok, emlékezések. Bp. Zenemőkiadó, p. D. Nagy András: Az Erkel család krónikája. Gyula. Erkel Társ., Németh Amadé: Erkel. Bp. Gondolat, Németh Amadé: Az Erkelek a magyar zenében : Az Erkel család szerepe a magyar zenei mővelıdésben. Békéscsaba. Békés M. Tcs., Zsigray Julianna: A Sugár úti palota. Erkel Ferenc életregénye. Bp. Zenemőkiadó, Magyar Zenetörténeti Tanulmányok: Írások Erkel Ferencrıl és a magyar zene korábbi századairól. Szerk: Bónis Ferenc Bp. Zenemőkiadó, Képes magyar zenetörténet. Szerk.: Kárpáti János. Bp. Rózsavölgyi, A Himnusz kottája, a Szózat megzenésítésének pályázatára beküldött pályamő, kottarészletek a Hunyadi László, a Bánk bán, a Dózsa György és a Brankovics György c. operákból. In: Zenesuli : Zenetörténeti füzetek. 5. Bánki Gábor: A romantika zenéje: éves diákok számára. Pomáz. Comenius Kiadó Kft., 2000.

5 Zsigray Julianna: A Sugár úti palota Erkel Ferenc életregénye Erkel Ferencnek a magyar zeneéletért és az Operaház felépítéséért vívott harcáról szól ez a könyv. A nagy zeneszerzı sorsa sikerben és balsikerben, dicsıségben és megaláztatásban egyaránt gazdag volt. Nemcsak a tudatlanság és közömbösség ellen küzdött, hanem a hivatali szőkkeblőség és az idegen befolyás ellen is. Erkel megtestesítıje volt a nemzeti zene gondolatának. Lemondott gazdagságról, világhírrıl és a polgári tollasodás idején szerényen vállalta a zenei apostol háládatlan hivatását. A magyar zenéért folytatott áldozatos küzdelme végül is meghozta gyümölcsét. Hármas életmőve: a magyar operazene, a magasszintő zeneélet és az Operaház élı valósággá lett. Hogyan? Ezt mondja el Zsigray Julianna regénye. A 6. kiadás fülszövegébıl

6 Németh Amadé: Erkel Élete átívelte csaknem az egész XiX. századot. Ifjúsága egybeesik történelmünk egyik legdicsıbb korszakával, a reformkorral. Politikus zeneszerzı volt, egész hosszú életét a reformeszmék és a nemzeti függetlenség szolgálatában élte le. Forradalmian gyújtó zenéjét énekelték a szabadságharc katonái, és a nemzetre hulló gyászban Bánk és Tiborc gránitalakjaival protestált az elnyomás ellen. A kiegyezés illúzióját Dózsa szellemének felidézésével, a politikai hitszegést Brankovics tragédiájának hangjaival bélyegezte meg, és a konszolidáció ábrándképeibe beleszıtte a Névtelen Hısök honvédsirató muzsikáját. Következetesen megırzött elvei miatt maradinak kiáltották ki, és élete alkonyán - minden elismerés és népes családja ellenére - magányosság jutott osztályrészül...köztudott dolog, hogy Erkel nemcsak mőveivel, hanem karmesteri nevelı munkájával is a magyar operamővészet úttörıje volt. Fel kellett vázolnunk fı munkaterületének, a Nemzeti Színháznak (és késıbb az Operaháznak) történetét, és ezzel összefüggésben szólunk a magyar hangversenyéletben rendkívül nagy szerepet játszó Filharmóniai Társaság alapításáról, fejlıdésérıl is, Meg kellett emlékezni a magyarországi zeneoktatás keretében szerzett halhatatlan érdemeirıl, és ezzel kapcsolatban a Zeneakadémia alapításának történetérıl. Korán felismerve az együtténeklésben rejlı hatalmas nevelı erıt, Erkel fáradhatatlan harcosa volt az országos kórusmozgalomnak. Korának egyik legképzettebb zongoramővésze volt, kiváló zongorakísérı és kamarazene partner Részlet a könyvbıl

7 Gál Zsuzsa: Erkel Ferenc Erkel Ferenc az elnémetesített, elnémetesedett országban a magyar hagyományokat ássa elı. A talajszikkadt, mélyre nemigen jut (ezt a munkát 100 év múlva majd Bartók és Kodály végzi el helyette) Amit kibányászik, az a száz évnél alig idısebb verbunkos, és a cigány hegedőjén megszólaló, nemzedékrıl nemzedékre szálló magyar nóta. Ezeket tartotta Erkel ısi magyar zenének, ezekbe kapaszkodott minden idegszálával, ezekbıl akart magyar mőzenét, operát, szimfonikus muzsikát teremteni és sikerült neki. Külföldön sosem járt. A magyaroknak írt, magyarok legyenek Erkel mégis stílust teremtett, létrehozta a magyar operát. Elkezdı volt és betetızı. Követıi nem voltak, még csak epigonjai sem. Mikor meghalt, már cseperedett az új nemzedék, új nép, másfajta raj, mely másként ejtette a szót: Bartók és Kodály nemzedéke. Részlet a könyvbıl

8 Erkel Ferencrıl és koráról Szerk.: Bónis Ferenc (Magyar Zenetörténeti tanulmányok) Kettıs megemlékezés adott alkalmat jelen kötet megjelentetésére Erkel halálának centenáriuma 1993-ban és az 1844-ben született Himnusz jubileuma, 1994-ben. A kötet tartalmazza az 1993 júniusában Gyulán megrendezésre került két napos tudományos tanácskozáson elhangzott jónéhány elıadás változatát, kiegészítve más idevágó írásokkal.

9 Német Amadé: Az Erkelek a magyar zenében Az Erkel család szerepe a magyar zenei mővelıdésben A könyv, amit az olvasó a kezében tart, eredetileg kandidátusi disszertáció volt. A szerzı e munkájával nyerte el 1978-ban a zenetudományok kandidátusa címet. Opponensei Maróthy János és Legány Dezsı voltak óta a kézirat kiadatlanul hevert, míg az 1985-ös Erkel-év újra ráterelte a figyelmet. A szerzı a kiadás reményében felülvizsgálta, s ahol ez szükséges volt, megrövidítette vagy kiegészítette az eredeti kéziratot, fıleg a Felhasznált irodalom címő bibliográfiát, ami most naprakész állapotban tartalmazza a szükséges információkat Részlet a könyv elıszavából

10 D. Nagy András: Az Erkel család krónikája Jelen mő szerzıi másfél évtizedes áldozatkész munkával, önnön erejükbıl hordták össze e családi krónika anyagát. Megtudhatjuk könyvükbıl: milyen életutak futottak össze a magyar nemzeti opera megteremtıjének alakjában és milyen új életforrások fakadtak belıle. E munkát nem nélkülözhetik ezután a magyar kultúra hívei. Ha eljut oda, ahová szerzıi szánták: továbbhaladásra serkentik a kutatást, melynek--- bizton hihetjük --- szívósságával, gazdagságával, szerénységével Erkelhez méltó példát nyújt. Bónis Ferenc A kötetet számos illusztráció, illetve az Erkel családot napjainkig kísérı családfa egészíti ki.

11 Gál György Sándor: Hazám, hazám, te mindenem Erkel Ferenc életregénye Gál György Sándor regénye Erkel Ferenc küzdelmes életét eleveníti meg. Erkel a magyar nemzeti muzsika egyik megteremtıje, aki úgyszólván elıdök nélkül hozta létre a magyar operát (Bátori Mária, Hunyadi László, Bánk bán, Névtelen hısök, Brankovics, Dózsa György stb.). E hatalmas alkotómunkája mellett megteremtıje a magyar szimfonikus játéknak is, hiszen a százéves múltra visszatekintı filharmónia zenekarunk elsı karmestere. S az ı nevéhez főzıdik a Zenemővészeti Fıiskola alapkıletétele is. Gál György Sándor regénye Erkel életmővét a század világtörténelmének részeként elemzi. Megelevenednek forradalmi küzdelmei, a magyar nép csodálatos önvédelmi harca, amellyel nyelvét, kultúráját, létét s forradalmának vívmányait védelmezte. Ennek a küzdelemnek egyik vezetıje Erkel Ferenc, s a nagy alkotásokon kívül ez teszi ıt a magyar történelem és a kultúrtörténet egyik legbecsületesebb alakjává. A könyv ismertetıjébıl

12 Magyar Zenetörténeti Tanulmányok: Írások Erkel Ferencrıl és a magyar zene korábbi századairól. Szerk.: Bónis Ferenc A jubileum mindig is számvetésre készteti az utókort

13 Képes magyar zenetörténet A Magyarország zenetörténetérıl megjelent könyvek ma már klasszikus értékőek. Nagyon régóta nem jelent meg összefoglaló igényő könyv, olyan pedig még egyáltalán nem, amelynek szöveges tartalmát a modern kornak megfelelı illusztrációk (színes képek, hangzóanyagok) egészítették volna ki. Régi hiányt pótol tehát könyvünk, amelyben napjaink legkiválóbb zenetörténészei foglalják össze egy-egy korszak, tématerület jellegzetességeit. A könyv a magyar zene történetérıl rendezett millenniumi kiállítás anyagára épül, szerkesztıje Kárpáti János, aki a nagy sikerő kiállítást is rendezte. Albumunk a korszaktörténetekkel, a látványos illusztrációkkal (több mint 400 kép) és hangzóanyaggal (2CD) méltó emléket állít az évezredes magyarországi zenekultúrának.

14 Zenemővek Erkel Ferenc: Bánk bán. Budapest. Hungaroton Classic Ltd., db CD zsz. Erkel Ferenc ; vez. Ferencsik János ; szólista Sólyom-Nagy Sándor, Komlóssy Erzsébet, Réti József, Simándy József, Ágay Karola, Faragó András, Palócz László, Melis György, Jóky Imre, Rajna András ; közrem. Németh Géza, Pásztor Béla, Tarjáni Tóth Ida, Magyar Állami Operaház Kórusa, Budapesti Filharmónikus Zenekar Erkel Ferenc: Hunyadi László. Budapest. Hungaroton Classic Ltd., 199? 3 db CD zsz. Erkel Ferenc; vez. Kovács János ; szólista Molnár András, Gáti István, Sass Szilvia, Gulyás Dénes, Dénes Zsuzsanna, Sólyom-Nagy Sándor, Kalmár Magda, Gregor József, Mersei Miklós, Fülöp Attila A Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara, a Magyar Honvédség Férfikara A Pesti Magyar Színház (1840-tıl Nemzeti Színház) épülete Bánk bán Bemutató elıadás a Nemzeti Színházban, március 9-én Színlap ( In: Képes magyar zenetörténet p.)

15 Az Opera kimagaslóan termékeny és népszerő korszakát élte meg a Nemzeti Színházban, és ez a mőfaj általános virágzásán túl egyetlen erıteljes szellemnek és tehetségnek, Erkel Ferencnek volt köszönhetı A financiális helyzet megszabta korlátok között Erkel nevelte föl a Nemzeti Színház zenekarát, az egyetlen állandó hivatásos zenekart Magyarország területén, mely a színházi mőködésén túl Erkel és a Doppler fivérek kezdeményezése nyomán 1853-tól a filharmonikus hangversenyekkel a lassan kialakuló fıvárosi hangversenyéletnek is legfıbb intézménye lett Közel három évtizeden át Erkel Ferenc jószerint egymaga tartotta kézben az operai mősor fejlesztését Erkel Ferenc széles körő tájékozottsága az operamőfajban elengedhetetlen feltétele volt a hazai operajátszás kivirágzásának. Alkotótehetsége ugyanakkor a magyar nemzeti opera megszületését tette lehetıvé Az 1861-ben bemutatott Bánk bán a magyar nemzeti opera valóságos paradigmája Képes magyar zenetörténet Nemzeti Színház - nemzeti opera c. fejezetébıl/tallián Tibor A Nemzeti Színház színpada és nézıtere az 1840-es években (In: Képes magyar zenetörténet. 143.p.)

16 Cikkek, aprónyomtatványok (F.E.): Megidézünk, Erkel Ferenc. Emléktábla a nyaralón november 16-án emléktáblát helyeztek el az Erkel család budakeszi nyaralójának falán. In: Pest Megyei Hírlap november p november 16. Erkel ünnepség és emléktábla avatás. Plakát november 16. Erkel Ferenc születése 175. évfordulójának megünneplése. Emléktábla-avatás. Meghívó. Prokopp Katalin: Erkel Ferenc szerepe a reformkorban. Az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ és a Budakeszi Nagyközségi Könyvtár pályázatán 1. díjas pályamunka Kézirat. Sztáray Mihály: A magyar történelem alakjai Erkel operáiban. Az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ és a Budakeszi Nagyközségi Könyvtár pályázatán 1. díjas pályamunka Kézirat. Horváth Ilona: Egy Erkel-opera keletkezésének története és elemzése. Hunyadi László. Az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ és a Budakeszi Nagyközségi Könyvtár pályázatán 2. díjas pályamunka Kézirat. Nagygyörgy Anna: Egy Erkel-opera keletkezésének története és elemzése. Bánk Bán. Az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ és a Budakeszi Nagyközségi Könyvtár pályázatán 2. díjas pályamunka Kézirat. Torma Zsuzsanna: Egy Erkel-opera keletkezésének története és elemzése. Bánk bán. Az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ és a Budakeszi Nagyközségi Könyvtár pályázatán 2. díjas pályamunka Kézirat. Kiss Aranka: Egy Erkel-opera keletkezésének története és elemzése : Bánk bán. Az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ és a Budakeszi Nagyközségi Könyvtár pályázatán 3. díjas pályamunka Kézirat. Csatáry Anita: Erkel Ferenc életérıl, operáiról : A Hunyadi László. és a Bánk bán tartalma, keletkezése. Az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ és a Budakeszi Nagyközségi Könyvtár pályázatán 3. díjas pályamunka Kézirat.

17 Sváby Hajnalka: Erkel Ferenc és Katona József: Bánk bán. Az Erkel Ferenc Mővelıdési Központ és a Budakeszi Nagyközségi Könyvtár pályázatán 3. díjas pályamunka Kézirat. Erkel Napok a zeneszerzı halálának 100. évfordulója alkalmából ; Erkel-szobor avatása In: Budakeszi Erkel Napok június Programfüzet. Pék Lajos: Erkelé az érdem! Kié az Erkel Napok ötlete? In: Pest Megyei Hírlap július p. Szemereki Zoltán: Ünnepek Budakeszin. Az Erkel Napok ünnepségsorozatról In: Kerületi Polgár június. 2. p. (kohuka): Új és régi Budakeszi szívében. Felújították az Erkel-házat. In: Városi Polgár október. 5. p. (kohuka): Nekrológ Óváry Róza emlékére. 93 évesen elhunyt az Erkel-család legidısebb, Budakeszin élı tagja, Óváry Róza. In: Városi Polgár p. Erkel Ferenc emlékév Budakeszin In: Buda környéki Iránytő január-február. 3. p. Sz.J.M.: A Magyar Kultúra Napján nyílt meg az Erkel Év In: Budakeszi Hírmondó február. 4. p. Erkel Ferenc In: Budántúl február 14. p. Városi Könyvtári Bizottság: Erkel Ferenc (1810. nov jun. 15.). Válogatott bibliográfia. Gyulai Városi Könyvtár, Könyvtárunk helytörténeti győjteményében számos fényképet ıriz Erkel Ferenchez és az Erkel családhoz kapcsolódóan, ezeket Balogh Géza győjtötte össze és ajándékozta könyvtárunknak.

18

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000.

RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1 RÁDIÓFÓNIA 3. 1975 2000. 1975. Új magyar zene a Rádióban Közönségdíj Hajdú Mihály: Magyar capriccio Kritikusok díja Balassa Sándor: Táblaképek (Tabulae) 1975. januárjában negyedik alkalommal rendezték

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2012/4 november Tartalom Kodály Zoltán 130. évfordulójára Szubjektív megemlékezés Szőnyi Erzsébet............................................

Részletesebben

Hangzásdramaturgiai eszközök Erkel Ferenc Bánk bán címő operájában

Hangzásdramaturgiai eszközök Erkel Ferenc Bánk bán címő operájában DLA doktori értekezés tézisei Beischer-Matyó Tamás Hangzásdramaturgiai eszközök Erkel Ferenc Bánk bán címő operájában Témavezetı: Dr. Dolinszky Miklós, PhD Liszt Ferenc Zenemővészeti Egyetem 28. számú

Részletesebben

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született

Városunk. Egy peremváros elsõ könyvtárai. Bartók Béláról. Budapesti Honismereti Híradó. Újpesten ingyenes népkönyvtár született Városunk Budapesti Honismereti Híradó IX. évfolyam 3. szám Egy peremváros elsõ könyvtárai Újpesten ingyenes népkönyvtár született Újpest 19. század eleji alig lakott puszta jellegét a gróf Károlyi István

Részletesebben

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható!

Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Angi István megemlékező írása a ZeneSzó 2. számában olvasható! 2013 - Az 1. szám tartalomjegyzéke: Címlap: Hangverseny a Magyar Kultúra Napján a Néprajzi Múzeumban 2013. január 20. Címlap: Gál Béla Hangverseny a Magyar Kultúra Napján (Kocsis Klára)...........................................................

Részletesebben

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN

DARVASI LÁSZLÓ: MÁRCIUS 15. - BABÉRKOSZÓRÚ-DÍJ AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN 2009. március II. évf. 3. szám Hírek a könyvtárról, helytörténeti győjteményrıl 50,- Ft AZ IPOLYI ARNOLD VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGE A STATISZTIKAI MUTATÓK TÜKRÉBEN Az információs társadalom és a demokratikus

Részletesebben

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi

Városunk. Budapesti Honismereti Híradó. A budai Vár díszkútjai. Évszázadok üzenete. vül az egykori I. kerületi Városunk Budapesti Honismereti Híradó XIII. évfolyam 4. szám Ingyenes Ötvenéves a honismereti mozgalom Honismereti Akadémia Kõszegen Az elköszönõ elnök, Halász Péter megnyitja a konferenciát Illés-kút

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Pedagógusnap. XXIII. évf. 2015. július. Erkel napok. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a. 2. oldalon. Részletek a 12-13.

HÍRMONDÓ. Pedagógusnap. XXIII. évf. 2015. július. Erkel napok. www.hirmondo.budakeszi.hu. Részletek a. 2. oldalon. Részletek a 12-13. Budakeszi www.hirmondo.budakeszi.hu HÍRMONDÓ XXIII. évf. 2015. július Részletek a 2. oldalon Pedagógusnap Részleteka 10-11. oldalon Részletek a 12-13. oldalon Részletek a 9. oldalon Erkel napok Gyermeknap

Részletesebben

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés

HORVÁTH ÁGNES. A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés HORVÁTH ÁGNES A pesti főtemplom zenei élete a XIX. század közepén, Bräuer Ferenc karnagyi működésének tükrében (1839 1871) DLA Doktori értekezés Budapest, 2012 I Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28.

Részletesebben

PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA

PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA PROF. DR. JENEY ZOLTÁN KÖNYVAJÁNLÓJA KÉPES MAGYAR ZENETÖRTÉNET Írták Batta András, Dalos Anna, Dobszay László, Eckhardt Mária, Eősze László, Farkas Zoltán, Felföldi László, Ferenczi Ilona, Kaba Melinda,

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI. XXXVI. évfolyam 2015/1 A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI XXXVI. évfolyam 2015/1 MEGHÍVÓ A Magyar Kodály Társaság tisztelettel meghívja az UTAK KODÁLYHOZ című zenés beszélgetés-sorozat első alkalmára, amelyet 2015. február 13-án,

Részletesebben

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba

Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla. Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Madách Könyvtár Új folyam 86. Csongrády Béla Remény a csillag (I II III.) Sorozatszerkesztő: Andor Csaba Fejezetek a Nógrád megyei Madách-kultusz elmúlt ötvenéves történetéből (1964 2014) A sorozat eddig

Részletesebben

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT

FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szlavikovszky Beáta FEJEZETEK A MAGYAR OLASZ KULTURÁLIS KAPCSOLATOKRÓL 1880 1945 KÖZÖTT Történelemtudományi Doktori Iskola Vezető: Dr. Fröhlich Ida

Részletesebben

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba

Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai. Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba Cigányzenészek múltja, jelene és a jövı változatai Koronczai Barbara ELTE TÁTK Kulturális Antropológia 2004. tavaszi félév Témavezetı: Prónai Csaba 1 Ti, akik annyi mosolyt varázsoltatok az ajkakra, annyi

Részletesebben

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága

20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága 1 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék 20 éves az Alkotó Muzsikusok Társasága The 20th anniversary of the Society of Creative Musicians - szakdolgozat

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL TERVEZET Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat éppen úgy, mint az alábbi évszámokkal

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Apáczai a mi iskolánk három generáción át

Apáczai a mi iskolánk három generáción át Lászlófi Viola Apáczai a mi iskolánk három generáción át 2011. augusztus 21., Nyíregyháza Apáczai a mi iskolánk három generáción át Keresve keresd az alkalmat, hogy vagy magad tanulhass, vagy másokat taníthass!

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály

ÉNEK-ZENE 10. OSZTÁLY. Ének-zene 10. osztály Ének-zene 10. osztály Ünnepek, ünnepélyek A Szentírás, görög eredetű szóval a Biblia írásos gyűjteményekből álló könyvek sorozata. Két részből áll: 1. Ószövetség 2. Újszövetség A Jézus születése előtti

Részletesebben

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1962. XVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 SOPRONI SZEMLE Helytörténeti folyóirat Alapította: Heimler Károly 1 Kiadja: SOPRON VÁROS TANÁCSA Szerkesztı bizottság: FEKETE FERENC, FÖLDI LİRINC,

Részletesebben

Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának. és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése

Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának. és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése Kossuth Lajos és Széchenyi István politikai programjának és gyakorlati tevékenységének összehasonlítása és elemzése A reformkor Magyarországot az 1820-as években I. Ferenc abszolutizmusa jellemezte. Ezzel

Részletesebben

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l

(orok és emberek. SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l (orok és emberek Tolna megyeiek életrajzgyűjteménye SZEKSZÁRD Tolna megyei Tanács VB Könyvtára 1973l összeállította és szerkesztette: Sipter Gézáné Lektorálta: dr. Andrásfalvy Bertalan, a Magyar Tudományos

Részletesebben

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám

Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél 2007. április IV. évfolyam, 4. szám HOTE Észak-magyarországi kulturális lis és műemléki hírlevél IV. évfolyam, 4. szám KÖH-Miskolc Bemutatkozás Hírlevelünk - a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Miskolci Irodájának munkatársai és a Herman

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL (995 EMLÉKEZTETŐ) -TERVEZET-

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK ÉVFORDULÓIBÓL (995 EMLÉKEZTETŐ) -TERVEZET- VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2015. ÉVI KEREK" ÉVFORDULÓIBÓL (995 EMLÉKEZTETŐ) -TERVEZET- (2. JAVÍTOTT, BŐVÍTETT VÁLTOZAT) Az évfordulókra vonatkozó ismertetéseink terjedelmét - néhány kivételtől

Részletesebben

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek.

túl legjobb citerásának, Hamar Jánosnak az emlékét ébren tartsuk, és közös bemutatkozási lehetıséget teremtsünk a környékbeli citeraegyütteseknek. A S Á R V Í Z K I S T É R S É G L A P J A A L A P Í T V A A M I L L E N N I U M É V É B E N CITERÁSOK TALÁLKOZÓJA SOPONYÁN Július 14-én rendeztük meg az V. Sárvízvölgyi Citerás és Népzenei Találkozót a

Részletesebben

50 ÉVES A TÁPIÓSZECSİI OFELLA SÁNDOR HAGYOMÁNYİRZİ NÉPI EGYÜTTES

50 ÉVES A TÁPIÓSZECSİI OFELLA SÁNDOR HAGYOMÁNYİRZİ NÉPI EGYÜTTES 50 ÉVES A TÁPIÓSZECSİI OFELLA SÁNDOR HAGYOMÁNYİRZİ NÉPI EGYÜTTES Konzulens: Markó Aranka Készítette: Walter János BEVEZETÉS Tápiómenti faluban, nem messze a fıvárostól születtem, és itt lakom Tápiószecsın.

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŐ INFORMÁCIÓS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2009. SZEPTEMBER Lapszámunk tartalmából: - Miért is áll újra Körösladányban az Erzsébet-emlék?

Részletesebben

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ

KEDVES OLVASÓ! BEKÖSZÖNTÔ BEKÖSZÖNTÔ Visszanézni a megtett útra, akár hegyek közt, akár az életben, nem szerettem soha. Mindig csak arra néztem, ami elôttem volt. (Kodály Zoltán) KEDVES OLVASÓ! Iskolánk történetében az elmúlt esztendô

Részletesebben

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat)

AZ AMERIKAI MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS. Doktori tézis. (Kivonat) 1 MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OKTATÁSI, KUTATÁSI, IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU-MUREŞ MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM AZ AMERIKAI MAGYAR

Részletesebben

KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály

KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály KÉPZİTÁRSASÁGI JELEN A MÚLT TÜKRÉBEN AZ IZSÁK IMRE KÉPZİTÁRSASÁG VÁZLATOS TÖRTÉNETE Dúcz Mihály Érdeklıdésem a képzıtársaságok felé fordult, és rácsodálkoztam a még napjainkban sem igazán ismert több évszázados,

Részletesebben