Szeptember 29-e Mihály-nap, vásárnap...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeptember 29-e Mihály-nap, vásárnap..."

Átírás

1 II. évfolyam 10. szám október Tompai Élet Önkormányzati havilap Tartalom: 2. oldal Beszámoló a testületi ülésről 3. oldal Meghívó és tájékoztató szennyvízberuházással kapcsolatban; Álláshirdetés gépkocsi vezetői munkakörre Szeptember 29-e Mihály-nap, vásárnap oldal Óvodai hírek 5. oldal Sporthírek 6-7. oldal Bursa Hungarica ösztondíjpályázat 8. oldal Felhívás adóhátralékkal rendelkezőknek; Vízmű értesítése; Orvosi ügyelet; Lakossági felhívás tarlóégetéssel, avarégetéssel kapcsolatban 9. oldal Ovi kirándulás; Anyakönyvi hírek; Papírgyűjtés 10. oldal Pályázati felhívás rászorulóknak 11. oldal Krízishelyzetbe került személyek támogatása; Nagycsaládosok Egyesületének hírei Kiadja: Művelődési Ház és Könyvtár Szerkeszti: Hornyákné Sivók Ildikó, Hajósné Szegedi Rita, Jakus Zita, Kovács Viktor Szerkesztőség címe: 6422 Tompa, Szabadság tér 3. Tel.: 77/ , fax: 77/ Megjelenik havonta 1000 példányban Fogy. ár: Ft ISSN

2 2. B E S Z Á M O L Ó A S Z E P T E M B E R i T E S T Ü L E T I Ü L É S R Ő L Nyáresti koncertparádé A képviselő-testület gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 16/2003. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött arról, hogy a nyáresti (VII.01.) és a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szóló 4/2008. koncertparádé június 26-án, szombaton kerüljön megrendezésre az (IV.01.) rendeleteket módosította. EDDA együttes fellépésével. A rendeletmódosítások a térítési díj hátralékok eljárási szabályait rendezi. A szociális törvény szerint a díjat a fenntartó határozza meg. Addig nem is volt Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az ülést a Szabó Dénes probléma, amíg az önkormányzat volt a fenntartó. A fenntartó a Kistérségi Általános Iskolában tartotta. Társulás, de nincs rendeletalkotási joga, csak határozatot hozhat. Azt a formát javasolták, hogy a helyi önkormányzat, mint tulajdonos - bár nem fenntartó, de Kucsó István igazgató úr köszönte, hogy elfogadta a képviselő-testület a rendeletalkotásra jogosult - szabályozza ezeket a kérdéseket. meghívását. Úgy gondolta, hogy a ciklus alatt legalább egy alkalommal nézze meg a képviselő-testület az iskolát. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a közoktatásról szóló, Zökkenőmentes tanév indításuk volt 332 tanulóval, ami 16 tanulóval több, mint többször módosított 1993.évi LXXIX. tv (2) bekezdés b) pontjában, amivel a tavalyi évet befejezték. Az elballagó 39 fős 8. osztályosok után jött 50 valamint a 110. (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - fős első osztályos létszám. Az elvándorlások és az érkező gyerekek száma rendeletet alkotott a közoktatási intézményekben a tanköteles korú nem közel egyensúlyban volt, talán egy kicsivel többen jöttek, illetve még várnak egy tanulót. Menetközben hirdettek meg pedagógusi állást, amire 6 pályázat érkezett, ebből 4 felelt meg a kiírásnak. Az állás betöltése 2 tompái pedagógussal megtörtént, így a személyi feltételek is adottak voltak az induláshoz. Van egy nem szakrendszerű oktatás, amely az 5-6. osztályban jelenik meg. Ehhez szükséges 120 órás tanfolyam elvégzése, amelyet a kollégák megszereztek. A nyári felújítási munkálatok elkészültek a táblák festésének kivételével, amire ezután kerül sor. Pályázati támogatással tovább bővítették az eszközeiket. Az első osztályosok új padokat és székeket kaptak. Ez a pályázat tovább folytatódik, megnyerték a es tanév I. félévére, így folytatják a padok és székek beszerzését a 3. osztályosok számára. Az alsó tagozat teljes felújítása négy évet vett igénybe, amelynek most értek a végére. Szeptember 15-én, kedden tart értekezletet, ahol az éves munkaterv kerül ismertetésre. Az előző tanévben került bevezetésre az ún. menzakártya, ami 1-2 hónapos problémát okozott, amíg nem szokták meg a gyerekek. Azóta viszont nem okoz gondot, így megszűntek a térítési díj hátralékok. A tankönyvek időben megérkeztek. 167 tanuló fizetett a könyvekért, a többi tanuló pedig a törvényi lehetőségek miatt ingyen kapták meg a könyveket. Az ingyen kapott könyvek között több használt könyv is van, amit a törvény lehetővé tesz az iskola számára. A beszámoló után a képviselő-testület tagjai megtekintették az iskolai tantermeket. A képviselő-testület módosította az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2009. (11.13.) rendeletet. magyar állampolgárok magyar nyelvre történő oktatása, nevelése költségeinek megtérítéséről. Beszámoló Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Az önkormányzat éves bevétele 50,3 %-ra, a kiadás pedig 41,6 %-ra teljesült. Sajnos nagyon kevés összeg van a költségvetési számlán. Ennek az az oka, hogy június 30-án az adóhátralék 19 millió forint, ami abból adódik, hogy a mezőgazdasági őstermelők is megtették a bevallásukat, azonban adót még nem fizettek. Továbbá vannak nagy adózók, akik jelentős összeggel vannak hátralékban. Az adóerőképesség javulása miatt júliusban közel 12 millió forint adóerőképesség kiegészítésről kellett lemondani. Okmányirodai bevételre 6 millió forint volt betervezve. Mivel a központi normatíva csökkent, ezért 4,8 millió forintot kapnak Kiskunhalas várostól, eddig augusztusban 2,4 millió forintot utaltak át. Tanyagondnoki autó beszerzéshez lényegesen hamarabb megkapták a támogatást, így a betervezett 539 ezer Ft-os támogatást megelőző hitel 66 ezer Ft-ba került. Az ÖNO felújításánál a betervezett hitelfelvételre nem volt szükség, mivel a beruházást a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás megelőlegezte. Sportpálya nyilvános WC csoport és parkoló építésre benyújtott pályázatok eredményesek lettek. A sportpálya esetében kevesebb támogatást ítéltek meg, mint, amennyit igényeltek, de műszaki tartalom változtatással el tudják végezni a beruházást. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal, Szabó Dénes Általános Iskola, Bokréta Önkormányzati Óvoda és Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratait. A módosítások oka, hogy szakfeladatrend változás lesz, amit a költségvetési szervek alapító okirataiban módosítani kell és szeptember 30-ig az Államkincstár részére meg kell küldeni. Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításának oka, hogy a hogy a Szociális Szolgáltató Központ megalakulása óta felmerülő, leszabályozatlan problémás esetekre (térítési díj; személyi térítési díj elengedése, csökkentése; térítési díjhátralék) megoldást találjon. Ez a napirendi pont tartalmában összefüggésben van a már előzőekben tárgyalt gyermekvédelmi és személyes gondoskodást nyújtó rendeletek módosításával. Közoktatási intézkedési terv módosítása Kétévente kell az intézkedési tervet értékelni és szükség szerint felülvizsgálni. Jogszabály határozza meg a minimumfeltételeket. Az óvoda és az iskola pályázati forrásból próbálja a szükséges beszerzéseket megoldani, mivel önerő nem áll rendelkezésre. Erőműépítéssel kapcsolatos aktuális teendőkről A képviselő-testület döntött arról, hogy a város közigazgatási területéhez Tompa Város Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő tartozó 15 db meddő szénhidrogén kutat ingyenes önkormányzati tulajdonba lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló kéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től megjelölve a felhasználási célt, a 1/1994.(1.28.) rendeletét az alábbiak szerint módosította: segítendő feladatot és az azt előíró jogszabályi rendelkezéseket. A képviselőtestület nyilatkozott arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő A lakások havi bérleti díja : költségek megtérítését. - összkomfortos lakás esetén: 239 Ft/m2 A képviselő-testület felkérte az STGE-Pro Kft-t, hogy a tervezett erőmű - komfortos lakás esetén: 188 Ft/m2 tanulmánytervét vagy vázlattervét, a fejlesztés megvalósítása tervezett - félkomfortos lakás esetén: 95 Ft/m2 pénzügyi konstrukcióját valamint a beruházás megvalósítása utáni költség- - komfort nélküli lakás esetén: 61 Ft/m2 haszon elemzést küldje meg. A képviselő-testület még egyetértett abban, hogy E rendelet január 1. napján lép hatályba. az erőmű építés előkészítő munkáit csak szakértő bevonásával célszerű a továbbiakban végezni.

3 Tisztelt Ingatlantulajdonos! 3. M E G H Í V Ó É S L A K O S S Á G I T Á J É K O Z T A T Ó szennyvízberuházással kapcsolatban Mint arról bizonyára Ön is tudomást szerzett településünkön szennyvízcsatorna építés előkészítése folyik. Uniós támogatott pályázat keretében közel 1,5 milliárd Ft-os építés megvalósításához támogatást nyerhet Tompa Városa, amennyiben az Önkormányzat biztosítja a támogatáson felüli saját erőt. A saját forrás előteremtésének lehetőségét Víziközmű Társulat megalakítása biztosítja, így ahhoz hogy rendelkezésre álljanak a szükséges források, elkerülhetetlen a lakosság anyagi szerepvállalása. Tompa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Víziközmű Társulat Szervező Bizottsága ezúton meghívja Önt a Akik megkötötték az Ltp-s szerződéseket, de valamilyen oknál fogva a részletek fizetésével elmaradtak, de az OTP-től még nem kaptak a szerződés megszűnéséről értesítést, azoknak sem kell egyelőre új szerződést kötni, de a részletek fizetését folytatniuk kell. Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a Társulat törvényes megalakítása a településen elengedhetetlen ahhoz, hogy a csatornahálózat megépülhessen, hiszen saját erő hiányában a település nem jut hozzá az Uniós támogatáshoz, és ebben az esetben ez a nagyon fontos közmű nem valósítható meg. Kérjük Önt is, hogy ezzel az összeggel járuljon hozzá a környezet védelméhez, a település fejlődéséhez október 14-én 17 órától tartandó lakossági fórumra, Tisztelettel: amelynek helye: Tompa, Művelődési Ház, Belágyi Mihály Szigeti János ahol részletes tájékoztatást kapnak a lakosok a csatornahálózat polgármester Szervező Bizottság elnöke megépítésével kapcsolatosan fizetendő hozzájárulásról, illetve a víziközmű társulat megszervezéséről. Annak érdekében, hogy a lakossági hozzájárulás mértékét csökkentsük, kihasználunk egy államilag támogatott megtakarítási lehetőséget, a lakás-takarékpénztári (Ltp) szerződést. Ez egy olyan önkéntes betétszámla megnyitását jelenti, amelyben a befizetett összegre 30 %-os állami támogatás, valamint kb. 3 %-os kamat jár. Ez a támogatási forma nagyban csökkenti a lakos tényleges befizetését, egyúttal lehetőség van a lakossági hozzájárulás részletekben történő megfizetésére, anélkül, hogy a lakosnak hitelt kellene felvennie bármely banktól. Ahhoz, hogy az állami támogatást igénybe lehessen venni, igazolni kell a beruházás lakosság általi támogatását. Fizetési lehetőségek a következők, amelyek közül egyet választhat, ezzel teljesítve a fizetendő hozzájárulást: 1. fizetési lehetőség: A lakos által megnyitott OTP Lakástakarék szerződés díjának megfizetésével, mely esetben a fizetendő összeg havi Ft, 96 hónapon át összesen Ft fizetendő. (Ha csekken kíván fizetni, akkor további 100.-Ft-tal havonta nő a fizetendő összeg, tehát Ft/fő összeggel kell számolni). 2. fizetési lehetőség: A lakos által megnyitott OTP Lakástakarék szerződés díjának megfizetésével, mely esetben a fizetendő összeg havi Ft, 61 hónapon át összesen Ft fizetendő. (Ha csekken kíván fizetni, akkor további 100.-Ft-tal havonta nő a fizetendő összeg, tehát Ft/fő összeggel kell számolni). 3. fizetési lehetőség: Víziközmű társulati részletfizetéssel, amely havi Ft, 61 hónapon át, összesen Ft fizetendő. 4. fizetési lehetőség: Egyösszegű befizetéssel a) Lakás-takarékpénztári szerződés megkötése esetén Ft befizetésével b) Lakás-takarékpénztári szerződéskötés nélkül Ft befizetésével A befizetendő összeg a futamidő alatt nem változik, a fenti összegen kívül semmilyen más kiadás nem terheli a lakosságot. FELHÍVÁS A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ, támogató szolgálat gépkocsi vezető munkakörre felvételt hirdet: A munkakör betöltésének feltételei: ź magyar állampolgárság, ź büntetlen előélet, ź érvényes B kategóriás vezetői engedély, ź a munkakörhöz szükséges kötelező képzést vállalja, ź 40 órás munkaidő, ź 120 napos próbaidő, ź Szakmunkás vagy érettségi bizonyítvány, ź határozatlan idejű kinevezés, ź díjazás a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. szerint, A pályázatnak tartalmaznia kell: ź a pályázó önéletrajzát és szakmai életútját, ź 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, ź az iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata. A benyújtásának határideje: október 16. Az elbírálásának határideje: 2009.október 20. A pályázatot a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központhoz írásban kell benyújtani. Cím: 6400 Kiskunhalas, Nyúl utca 5-7. A szerződések megkötésével megbízott Kövite-Plusz Kft. munkatársai a szükséges papírmunka elvégzése végett, valamint a szerződéses ajánlat megkötésére október hó 17-én szombaton 9 és 18 óra között a Művelődési Házban várják Önt, mint az ingatlan tulajdonosát. Kérem, hogy feltétlenül hozza magával személyigazolványát, lakcímkártyáját és adókártyáját. Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, akik már korábban megkötött Ltp-s szerződéssel rendelkeznek, és folyamatosan fizetik a részleteket új szerződés megkötésére nincs szükség, csak egy Nyilatkozat aláírására, amelyben kijelentik, hogy az elkészült közműhálózatra a későbbiek folyamán rácsatlakoznak.

4 4. BOKRÉTA ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA HÍREI Vásár a Bokréta Oviban Szeptember 29-e Mihály-nap, vásárnap. Régen nem volt ilyen sok szép üzlet, mint ma. Az emberek a vásárokban szerezték be, amire szükségük volt az évben. A nagy városokban tartották a vásárokat. A távolabbi helyekről akkor még lovas kocsival, ökrösszekérrel vagy gyalogosan mentek oda. A vásártér zsivaját már messziről lehetett hallani, a pecsenyesütők főztjének illatát mindenki megérezte. Az óriási sokadalomban mindenki tudta mit, hol keressen, mert az árusok mindig ugyanazon a helyen, ugyanabban a sátorban kínálták portékájukat. Óvodánkban mi is minden évben megpróbáljuk a vásárok hangulatát felidézni, ezzel kis ízelítőt adni a gyerekeknek a hagyományainkból. A gyerekek már a vásárt megelőző napokban lelkesen gyűjtögették a garasokat az óvó nénik által szervezett feladatokban. Szeptember 29-én reggel Mihály gazda érkezett az óvodába feleségével. Elmondták, hogy behajtották a nyájat a téli szálláshelyre, és most indulnak a vásárba, mert a gazdának kilyukadt a csizmája, a gazdasszony pedig új szoknyát szeretne. Elindultak és természetesen a gyerekeket is hívták magukkal. Ma már sok mindent a gyárban állítanak elő, amit régen kis műhelyeikben a mesteremberek készítettek. Mi arra törekedtünk, hogy az óvónénik és a lelkes szülők készítsenek portékát erre a napra. Az elkészült vásárfiát minden csoport a saját megszokott helyén árulta, az anyukák alkalomhoz illő ruhákban kínálgatták. A gyerekek vidáman vásároltak, és a vásárfiát a tarisznyájukba gyűjtögették. Amikor már mindenki kiköltekezett elmentünk a táncházba, ahol jót mulattunk. A fáradt gyermeksereg éhesen ült le az asztalokhoz ebédelni, és ezen a napon senkit sem kellett állomba ringatni. Köszönjük az anyukáknak, apukáknak és nagyszülőknek, hogy segítségükkel a gyerekeket felejthetetlen élményben részesíthettük ezen a napon. Andi óvónéni A szülői összefogás egyik szép példája az, ami a Pitypang csoport életében történt. Óvó nénijeink álmodtak egy merészet: készítsünk a Mihály napi vásárra tésztából ember fejeket. Az ötlet remek volt, a megvalósítása azonban nagyon sok kézügyességet igényelt. A vásár előtt pár nappal lelkes anyukák és egy nagynéniből álló csapat gyűlt össze az óvodában. Bátran láttunk az ötlet megvalósításához. Tésztát gyúrtunk, azt megsütöttük, majd glazúrral feldíszítettük. Sokan a résztvevők közül csak most fedezték fel, milyen remek kézügyességgel rendelkeznek. A fejecskék elkészültek, mind egyedi és különleges darab lett. Ezúton szeretném megköszönni minden részvevőnek a munkáját, akik szabad idejüket feláldozva, hozzájárultak gyermekeink vásárának sikeréhez! Simon Szilvia szülő

5 5. S P O R T H Í R E K - L A B D A R Ú G Á S Az elmúlt négy fordulóban felnőtt csapatunk nagyon jól szerepelt, három győzelem és egy döntetlen a mérleg. Tíz pont begyűjtve. Az ifjúságiaknak sajnos nem sikerült ilyen jól, három vereséget és egy döntetlent értek el. IV. forduló Tompai SE Kerekegyházi SE 0 : 0 Tompa: 250 néző Vezette: Juhász (Kucsera, Minda) VI.forduló: Tompai SE Kunszállás FC 2 : 1 félidő: 1 : 1 Tompa, 300 néző Vezette: Apró (Filus, Szvetnyik) Tompai SE: Tumbas B, Bálind R, Rasztik Z, Kovács M, Mezedi M, Kiss Tompai SE: Tumbas B, Bálind R, Kovács M, Mezedi M, Kiss R R (Szabó K), Kósa N, Béleczki L (Horváth T), Rezsneki Cs, Fenyvesi F (Csamangó D), Kósa N (Horváth T), Szabó K, Béleczki L, Rezsneki Cs, (Patarcic K), Saulic (Csamangó D). Saulic, Fenyvesi F. Edző: Tápai Tibor Góllövők: Fenyvesi F, Béleczki L. Edző: Tápai Tibor Ifjúsági csapat: Tompai SE Kerekegyházi SE 1 : 3 Góllövő: Makula Tibor Ifjúsági csapat: Tompai SE Kunszállási FC 2 : 4 Edző: Barcsik Tibor Góllövők: Magyar N, Rónási A. Edző: Barcsik Tibor V.forduló: Tompai SE Harta SE 2 : 1 félidő: 0 : 0 Tompa, 300 néző VII.forduló: Vezette: Szűcs G.(Csere M, Markó L) Kiskunhalasi FC - Tompai SE 1 : 5 félidő: 1 : 2 Kiskunhalas, 200 néző Vezette: Rákosi, (Rácz, Bíró) Tompai SE: Tumbas B, Bálind R, Rasztik Z, Kovács M, Mezedi M, Kósa N (Horváth T), Szabó K, Csamangó D (Patarcic K), Béleczki L, Tompai SE: Tumbas B, Bálind R, Rasztik Z (Horváth T), Kovács M, Kiss Rezsneki Cs, Fenyvesi F. R, Szabó K, Csamangó D (László T), Patarcic K, Béleczki L, Fenyvesi F Góllövők: Kósa N, Patarcic K. (Rezsneki Cs), Saulic. Edző: Tápai Tibor Góllövők: Patarcic K 2, Kovács M, Szabó K, Saulic. Edző: Tápai Tibor Ifjúsági csapat: Tompai SE Harta SE 2 : 2 Góllövők: Ternyák Zs, Farkas T. Ifjúsági csapat: Kiskunhalasi FC Tompai SE 5 : 1 Edző: Barcsik Tibor Edző: Barcsik Tibor Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség - POLI-FARBE KFT. Megyei I /2010 hely Csapatnév mérkőzés győzelem döntetlen vereség lőtt gól kapott gól pont 1. LADÁNYBENE FC IZSÁKI SÁRFEHÉR SE ORGOVÁNY KSK TOMPAI SE KISKŐRÖS LC AKASZTÓ FC SOLTVADKERTI TE KALOCSA FC KEREKEGYHÁZI SE KUNSZÁLLÁS SE DUSNOK KSE KISKUNFÉLEGYHÁZI HTK KISKUNHALAS FC BÁCSALMÁS PVSE HARTA SE SOLT FC Kép a 60-as évekből Ők voltak Tompa lelkes futballcsapata Most már öregfiúk Álló sor: Rutai Dezső, Szűcs József (Szikra), Simity János, Bubori Károly, Simity József, Fődi István, Franciskovics István (Suta) Guggoló sor: Budincsevics János, Kabai Péter, Bakonyi Antal +, Kabai István, Hauk László, Barta László

6 6. B U R S A H U N G A R I C A Ö S Z T Ö N D Í J P Á L Y Á Z A T Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az továbbításához. egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, Oktatási Minisztériummal együttműködve évre kiírja ź A pályázatot Tompa Város Önkormányzatának nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban munkavállalói járulék. Ösztöndíjpályázatot. hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, Nem minősül jövedelemnek egy példányban kell benyújtani. A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az A pályázat benyújtási határideje: segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósság- Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a október 30. csökkentési támogatás, évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatásban részesül az a hátrányos 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. - Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási helyzetű, rossz anyagi körülmények között élő a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan akinek: nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, A pályázatra Tompa Város közigazgatási területén ź a havi jövedelme, vagy a családjában az egy főre jutó állandó lakóhellyel rendelkező hátrányos szociális havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a mindenkori legkisebb összegének 125%-át ( Ft), juttatása, képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű ź mindkét szülőjét/eltartóját elvesztett hallgató esetében 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és 200 %-át ( Ft). személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok szakképzettséget eredményező mesterképzésben, személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, egységes, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú Méltányosságból ösztöndíj támogatásban ré- 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény szakképzésben folytatják tanulmányaikat. szesíthető az a hallgató, akinek családjában az 1 főre jutó alapján biztosított juttatás, jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő Figyelem! mindenkori legkisebb összegének 150 %-át ( Ft), foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munź Nem részesülhetnek Bursa támogatásban a - és a családban élők igazolt havi gyógyszerköltsége eléri, kaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények vagy meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 25 %-át szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) hallgatói. (7.125 Ft), vagy 50%-át nem haladja meg, ź A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú - a kérelmezőn kívül egy vagy több továbbtanuló 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondoszakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak a gyermeket nevelnek, vagy zásért kapott tiszteletdíj, Bursa Hungarica ösztöndíjra - a szülő egyedül neveli gyermekét 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; ź Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, A beérkezett pályázatokat Tompa Város Önkormányzat aki: önfenntartó; árva, félárva; gyermeket nevel; ź Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók Képviselő-testülete november 23-ig bírálja el: fogyatékossággal élő; családjában lévő eltartottak száma nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. ź A határidőn túl, vagy formailag nem megfelelő pályá- három, vagy annál több; a pályázót a szülő egyedül neveli; ź Az ösztöndíjra pályázhatnak a szeptemberében zatok a bírálatból kizárásra kerülnek családjában tartósan beteg, vagy rokkant van; eltartóź Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. ja/szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya részesül. alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől őszén már nem áll fenn, úgy a 2010/2011. tanév első függetlenül történik. félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. A pályázat kötelező mellékletei: A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezésź Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a 1. a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti jogvi- sel nem élhet! hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a fel- szony-igazolás. sőoktatási intézményben a pályázás időpontjában Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási Tompa Város Önkormányzata a döntéséről és annak szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, indokáról december 4-ig írásban értesíti a 2009/2010. tanév második félévére már beiratkozzon a pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell pályázókat. felsőoktatási intézménybe. megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói Az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást március 16-ig írásban értesíti a települési alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon követő tanulmányi félév (2009/2010 tanév második, illetve önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár a 2010/2011. tanév első féléve). Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az két szakos képzés esetében a hallgató az állami ösztöndíj-folyósítás módjáról. Az ösztöndíj folyósításának kezdete: március. felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 2. A pályázónak szociális rászorultsága igazolására Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázata kötelező mellékleteként csatolnia kell a pályázó folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév második és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó folyósítását érintő változásról haladéktalanul, de félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a jövedelmét igazoló iratokat. legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni a folyósító támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt pályázati kiírásnak a támogatott az ösztöndíjra való 3. Az ösztöndíj méltányosságból történő megállapítá- (1244. Budapest, Pf.: 920.). jogosultságát elveszíti. sa esetében a jogosultság hitelt érdemlő igazolását. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: pályázni. mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül! 1. tanulmányok halasztása ź Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül 2. tanulmányok helyének megváltozása, az új felsőokfolyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakcíme szerinti tatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási hallgatója a felsőoktatási intézménynek. lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy forma magadásával ź Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató tartózkodási hellyel rendelkező személyek. 3. tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) váljogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellá- tozása folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül teljes tásokról szóló évi III. törvény 4. (1) bek. a) pontja egészében szünetel. 4. személyes adatainak (születési név, anyja neve, alapján az elismert költségekkel és a befizetési állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási ź Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB kötelezettséggel csökkentett helyének címe) változása. járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. adóalapot növelő jövedelemnek számít. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény ź A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, származó megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve részére visszafizetni! hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az a z O k t a t á s i é s K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i u m adómentes jövedelmet is, A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve Tompa - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik Város Önkormányzatának tájékoztatást nyújtson. adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési a települési önkormányzat illetékességi területéről. A hozzájárulásról szóló törvény szerinti adót, illetve települési önkormányzat ebben az esetben határozatban ź A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hozzájárulást kell fizetni. rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható Tompa Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye, Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról hatállyal hozható meg. és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett Kulturális Mi nisz té rium Támogatáskezelő tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói Amennyiben megállapítást nyer, hogy a hallgató a pá- Igazgatósága részére kizárólag az ösztöndíjpályázat adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás lyázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szol- lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a gáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel céljából az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert meg, támogatásban nem részesülhet még abban az költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló ź A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági tájékoztatást már kézhez vette. hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Öszösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatási több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támo- töndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj gatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatásban időtartama alatt kezelje. növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet ź A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul a megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg szolgál. pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. m é r t é k b e n t ö r t é n ő k e z e l é s é h e z é s a z Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jöve- B típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási delemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az jogosultság ellenőrzése céljából történő hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a

7 7. B U R S A H U N G A R I C A Ö S Z T Ö N D Í J P Á L Y Á Z A T évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulź a havi jövedelme, vagy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, mányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. mindenkori legkisebb összegének 125%-át ( Ft), 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondoź mindkét szülőjét/eltartóját elvesztett hallgató esetében zásért kapott tiszteletdíj, A pályázatra Tompa Város közigazgatási területén állandó lakhellyel rendelkező hátrányos szociális az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik 200 %-át ( Ft). A beérkezett pályázatokat Tompa Város Önkormányzat a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló Méltányosságból ösztöndíj támogatásban részesíthe- Képviselő-testülete november 23-ig bírálja el: középiskolások, vagy tő az a hallgató, akinek családjában az 1 főre jutó jö- ź A határidőn túl, vagy formailag nem megfelelő pályávedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori zatok a bírálatból kizárásra kerülnek b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, legkisebb összegének 150 %-át ( Ft), ź Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság c) és a 2010/2011 tanévtől kezdődően felsőoktatási - és a családban élők igazolt havi gyógyszerköltsége eléri, alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) vagy meghaladja az öregségi nyugdíjminimum 25 %-át függetlenül történik. alapfokozatot és szakképzettséget eredményező (7.125 Ft), vagy alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, vagy - a kérelmezőn kívül egy vagy több továbbtanuló A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbe- felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. gyermeket nevelnek, vagy zéssel nem élhet! A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjindokáról december 4-ig írásban értesíti a - a szülő egyedül neveli gyermekét Tompa Város Önkormányzata a döntéséről és annak ban, akik 2010-ben először nyernek felvételt felsőoktatási A pályázatok elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben aki: önfenntartó; árva, félárva; gyermeket nevel; pályázókat. ténylegesen megkezdik. fogyatékossággal élő; családjában lévő eltartottak száma Az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága három, vagy annál több; a pályázót a szülő egyedül neveli; március 16-ig írásban értesíti a települési Figyelem! családjában tartósan beteg, vagy rokkant van; eltartója önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a ź A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú /szülője munkanélküli, vagy öregségi nyugdíjban részesül, Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az szakképzésben résztvevő tanulók nem jogosultak ösztöndíj-folyósítás módjáról. Bursa Hungarica ösztöndíjra A pályázat kötelező mellékletei: A pályázó a felvételi értesítő másolatának megkülź Nem részesülhetnek Busa-támogatásban a rend- 1. A pályázónak szociális rászorultsága igazolására védelmi és katonai felsőoktatási intézmények katonai pályázata kötelező mellékleteként csatolnia kell a pályázó désével köteles írásban szeptember 1-jéig az illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói. és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő jövedelmét igazoló iratokat. Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2010/2011. Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egy- tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg mást követő tanulmányi félév. 2. Az ösztöndíj méltányosságból történő megállapítása tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban esetében a jogosultság hitelt érdemlő igazolását. nyilatkozni arról, hogy a 2010-es felvételi évet megelőzően Az ösztöndíj folyósításának kezdete: a 2010/2011. A pályázati űrlap csak a fent meghatározott csatolandó nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, tanév I. féléve, keresztféléves képzés esetén a mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az 2010/2011. tanév második féléve. hiányában a pályázat formai hibásnak minősül! ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer Az ösztöndíj- folyósítás feltétele, hogy a támogatott következő évi fordulójából kizárható. pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév első Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakcíme szerinti félévében illetve keresztféléves képzés esetén a lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy Amennyiben a B típusú pályázat során támogatásban 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a tartózkodási hellyel rendelkező személyek. részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális sikeresen pályázik A típusú ösztöndíjra, B típusú hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a ellátásokról szóló évi III. törvény 4. (1) bek. a) pontja ösztöndíját automatikusan elveszíti. támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. alapján az elismert költségekkel és a befizetési Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj ź Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül kötelezettséggel csökkentett folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. folyósítását érintő változásokról haladéktalanul, de hallgatója a felsőoktatási intézménynek. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni a folyósító ź Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató származó megszerzett..vagyoni érték (bevétel), ideértve felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása a a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az (1244. Budapest, Pf.: 920.). folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül teljes adómentes jövedelmet is, Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon egészében szünetel. - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: ź Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulék- adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hoz- 1. tanulmányok halasztása fizetési kötelezettség nem terheli, azonban az zájárulásról szóló törvény szerinti adót, illetve hoz- 2. tanulmányok helyének megváltozása, az új felsőokzájárulást kell fizetni. adóalapot növelő jövedelemnek számít. tatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási ź A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról forma magadásával hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett 3. tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) váltartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói vizsgája eredményéről az Oktatási Hivatal az Oktatási tozása és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a 4. személyes adatainak (születési név, anyja neve, tájékoztatást nyújtson. személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek helyének címe) változása. ź A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul a z O k t a t á s i é s K u l t u r á l i s M i n i s z t é r i u m őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve Tompa több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támo- részére visszafizetni! Város Önkormányzatának tájékoztatást nyújtson. gatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt A B típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az ź A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles fe- hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg lülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas szociális rá- Tompa Város Önkormányzata nyilvántartásba vegye, állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. szorultság vizsgálata során az Önkormányzat által kért és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jöve- igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az Kulturális Mi nisz térium Támogatáskezelő delemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a ma- önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést Igazgatósága részére kizárólag az ösztöndíjpályázat gánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési egyéb módon kifejezetten megtagadja, az Önkormányzat lebonyolítása és a támogatási jogosultság ellenőrzése hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűnését céljából az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. Az ź A pályázó pályázata benyújtásával hozzájárul ahhoz, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és Önkormányzat ebben az esetben határozattal rendelkezik hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium munkavállalói járulék. a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a megho- Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az zatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatási Nem minősül jövedelemnek meg jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti se- gély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökidőtartama alatt kezelje. A felsőoktatási intézménybe jelentkező hallgatók számára kentési támogatás, megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja ź A pályázó a pályázata benyújtásával hozzájárul a abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. - települési önkormányzat illetékességi területéről. A adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) települési önkormányzat ebben az esetben határozatban mértékben történő kezeléséhez és az ösztön- bek- szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat díjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási nevelési díj és külön ellátmány, csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható jogosultság ellenőrzése céljából történő továb- 3. az anyasági támogatás, hatállyal hozható meg. bításához. 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi Amennyiben megállapítást nyer, hogy a hallgató a pájuttatása, lyázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szol- ź A pályázatot Tompa Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési gáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott meg, támogatásban nem részesülhet még abban az egy példányban kell benyújtani. személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, A pályázat benyújtási határideje: tájékoztatást már kézhez vette október a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Öszalapján biztosított juttatás, töndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló Ösztöndíj támogatásban részesül az a hátrányos 7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foghelyzetű, rossz anyagi körülmények között élő lalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes mun- részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő évi CXXXIX. törvény, valamint a felsőoktatásban felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, kaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet akinek: szolgál.

8 8. K Ö Z É R D E K Ű I N F O R M Á C I Ó K, F E L H Í V Á S O K Tisztelt tompai lakosok! Felhívjuk azon lakosok figyelmét, akik adóhátralékkal (kommunális, gépjármű, iparűzési és építményadó, valamint késedelmi pótlék) rendelkeznek, hogy hátralék rendezése érdekében keresse fel az adócsoportot. A gépjárműadó hátraléknál: - az egy évnél nagyobb hátralékot felhalmozott adózók tulajdonába lévő gépjármű forgalomból való kivonását kezdeményezzük. Az újból forgalomba helyezés esetén meg kell fizetni a gépjárműadó hátralékot + forgalomba helyezési díjat ( Ft) Többi adónemnél, illetve a késedelmi pótlék hátraléknál: A hátralékot önálló bírósági végrehajtó útján hajtjuk be. A hátralék kiegyenlítése érdekében a végrehajtó ingó és ingatlan foglalást is végez. Ha nincs lefoglaltató ingóság, akkor az ingatlanra jelzálogot tetet, amit a földhivatal soron kívül bejegyez. A behajtás költségeit (általános költségátalány, az eljárással felmerült költség, készkiadás, jutalék) a hátralékos fizeti meg, ami az adóhátralékon felül a hátralék 50-60%-a. Továbbá tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az iparűzési adó nemet 2010-től az APEH veszi át. A 2009 évről szóló bevallásokat és az első félévi befizetéseket még az önkormányzathoz kell teljesíteni. Felhívjuk az őstermelők figyelmét, hogy a évi C. törvény (Htv.) alapján a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő feltéve, hogy az őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a Ft-ot meghaladja, iparűzési adóalanynak minősül. Különösen érinti ez a tételes költségelszámolást választó őstermelőket. LEADER PÁLYÁZAT RENDELÉS ÉS ÜGYELET OKTÓBER Hétvégi ügyelet: szombat de. 8 órától hétfő de. 8 óráig Készenléti szolgálat (hétköznap): du. 17 órától másnap de. 8 óráig Telefon: 06-70/ Október 1 Szarvas Gyula dr. Tompa, Kossuth u Somogyiné Gazdag A. dr. Tompa, Árpád u Somogyiné Gazdag A. dr. Tompa, Árpád u Sárvári Erzsébet dr. Tompa, Széchenyi u Faddy Zoltán dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa, Attila u Szarvas Gyula dr. Tompa, Kossuth u Sahin-Tóth Gábor dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u Sárvári Erzsébet dr. Tompa, Széchenyi u Kiss Csaba dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa, Attila u Szarvas Gyula dr. Tompa, Kossuth u Kiss Csaba dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u Sárvári Erzsébet dr. Tompa, Széchenyi u Faddy Zoltán dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa, Attila u Szarvas Gyula dr. Tompa, Kossuth u Losoncz Judit dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u Sárvári Erzsébet dr. Tompa, Széchenyi u Kiss Csaba dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa, Attila u Szarvas Gyula dr. Tompa, Kossuth u Kiss Csaba dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39. November 1 Kiss Csaba dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u Sárvári Erzsébet dr. Tompa, Széchenyi u Faddy Zoltán dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u Miklósiné Tóth Éva dr. Tompa, Attila u Szarvas Gyula dr. Tompa, Kossuth u Sahin-Tóth Gábor dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u Sárvári Erzsébet dr. Tompa, Széchenyi u Kiss Csaba dr. Kelebia, Bajcsy- Zs u. 39. Délelőtt rendel, 8-12 óráig: Délután rendel, óráig: Dr. Sárvári Erzsébet Miklósiné Dr. Tóth Éva Tompa, Kossuth u. 12. Tompa, Attila u. 95. Rendelő tel.: 77/ Rendelő tel.: 77/ Lakás tel.: 77/ Több, mint 342 millió Ft-ot nyert el A Kiskunhalasi Kistérség a kiírt pályázaton. A nyerteseknek a pirtói lovastanyán adták át az oklevelet és a Gratulálunk bort. Tompa Város Önkormányzata új játszótér létesítésére Ft, a Szent Anna templom külső, belső felújítására Ft támogatáshoz jut. ÉRTESÍTÉS A VÍZMŰ értesíti a lakosságot, hogy október ig fertőtlenítést végez. Ezeken a napokon nyomáscsökkenéssel, a víz klóros ízével és zavaros színével kell számolni október 12-én, 8-13 óráig helyenként nyomáscsökkenés lesz tapasztalható a víztorony tisztítása miatt Lakossági felhívás! Kivonat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezetvédelem szabályairól szóló 7/2003.(IV.01.) rendeletéből Tarlóégetésre vonatkozó szabályok 7. Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 8. (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. (2) Tűzgyújtás és égetés szabadban közterületen és ingatlanon belül 8-18 óráig végezhető, az égetés ideje nem haladhatja meg a 30 percet. Égetéskor a tűzvédelmi szabályok szigorúan betartandók! (3) Szeles időben, kánikulában, tartós szárazság idején szemétégetés céljából a tűzgyújtás szabad térben nem megengedett. (4) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyoni és személyes biztonságot nem veszélyeztető módon lehet. Az égetést végző személy a tűzrakó hely oltásáról az égetést követően köteles gondoskodni. (5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű hulladékot (műanyag, gumi, vegyszer, festék és ezek maradékait). Kérjük a rendeletben foglaltak maradéktalan betartását, amelyet a közterület-felügyelő és a Halas-Pajzs Vagyonvédelmi Kft. munkatársai fokozottan ellenőriznek!

9 KÖZÉLETI Az erdőben jártunk 9. HÍREK éve végzett dózsamajori iskolások találkoztak 2009 szeptember 21.-én kirándulni mentünk a közeli erdőbe lovaskocsival. Elkísért minket néhány vállalkozó kedvű anyuka, akik sajnos nem fértek fel a kocsira ezért biciklivel jöttek utánunk. Göbölös Péter apuka meghívott bennünket egy fakitermelésre, ahol már vártak a favágók. Elmesélték, hová szállítják a kitermelt fát, és mit készítenek belőle. Ezután egy nagy fát kidöntöttek, amiből minden gyermek egy karikát kapott ajándékba. Hazafelé a Határcsárdában palacsintával és üdítővel vendégeltek meg minket, amit jóízűen fogyasztottunk el. Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a mi kis kirándulásunkhoz, és már nagyon várjuk a következő alkalmat. Gabi óvónéni KÖSZÖNŐ LEVÉL Szeretnénk megköszönni Illés Tóthné Józsa Erikának, aki csoportunkat benevezte a Spar által hirdetett Mindennapra egy alma az egészségért promóció pályázatra, melyet sikeresen meg is nyert, így a Gyöngyvirág csoport decemberig minden hónapban 30 kg almát kap. Átadó a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. részéről Gregus Anikó. Zemkó Györgynek és feleségének, valamint a Dobó családnak köszönhetően megrendezésre került a volt tanyasi iskolában végzett diákok találkozója, a százegyesi horgásztónál. Nagyon szép, kulturált környezetben fogadták a budapesti, a dunántúli: tófűi, a mélykúti, a csikériai és a tompai öregdiákokat. Az idősebb generáció 55 éve, a fiatalabbak 50 éve végezték az iskolát. A meleg családi fogadtatás után, megemlékeztek Jurinák Józsefről és feleségéről, valamint Molnárfi Lászlóról a régi tanítóról, aki súlyos betegsége miatt nem lehetett közöttünk. Itt volt azonban Orbán István és felesége, a régi tanító bácsi, akit nyugdíjas aranydiplomás pedagógusként üdvözölhettünk. Nemcsak a tanító úr, hanem mindenki már a megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. Zemkó György üdvözlő szavai után megkezdődött az életút beszámoló az osztályfőnöki óra közben rotyogott a finom marhalábszár pörkölt, szólt a zene. Dobó Edina nagyon szép verssel köszöntötte a megjelenteket. A nevünkben szép virágcsokorral és egy kis ajándékkal lepték meg a tanító urat és feleségét. Előkerült az 50 éves osztálynapló, a tanító úr név szerint mindenkit sorra vett. Felelevenedtek a régi csínytevések, amin mindenki jót derült, nagyon jó hangulatban zajlott az élménybeszámoló. Mindenki kapott egy 50 évvel ezelőtti osztályképet, amin bizony mi hozzátartozók kerestük a párjainkat. Mindenki érdeklődően nézegette a régi osztályzatokat, sőt a tanító úron számon kérték kinek miért adott olyan osztályzatot. Ő pedig jókat mosolyogva megadta a kellő választ. A jó illat csiklandozta mindenki orrát, mert közben elkészült a finom pörkölt. A beszámolók után következett a vacsora, amit a család másik férfitagja, Dobó Sándor készített, mindenki nagy megelégedésére. Igazán fenséges volt. A jó zene is megtette a hatását, sokan táncra kerekedtek. Azt hiszem a jelenlévőknek felejthetetlen élményben volt részük. Köszönjük a Zemkó és Dobó család minden tagjának a szervező munkát, a finom vacsorát és a meleg fogadtatást. Szné vendég ANYAKÖNYVI HÍREK Aki szeptember hónapban született: Tanács Dorka Jázmin ( ), Nagy Rozália és Tanács István gyermeke Rózsa Rea ( ), Czinege Beáta és Rózsa Ákos gyermeke A megnyert almát a gyerekek nagy örömmel fogyasztják el. A Spar üzletek e pályázati rendszerükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a gyermekek több gyümölcsöt fogyasszanak. Segítik a szülők figyelmének felhívását ennek szükségességére, valamint illeszkedik egészséges életmódra nevelő programunkhoz. További munkájához, pályázataihoz sok-sok sikert, kitartást kívánunk. Gyöngyvirág csoport Papírgyűjtés a Szabó Dénes Általános Iskolában! Loncsárevity Hanna ( ), Ecsedi Elvira és Loncsárevity Zsolt gyermeke Pataki Ákos Marcell ( ), Dévity Mária és Pataki Zsolt gyermeke Köszöntjük új lakónkat! november 4-én, szerdán az alsó tagozat részére, november 5-én, csütörtökön a felső tagozat részére papírgyűjtést szervezünk. Az átvétel 7:15-től.

10 10. P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A DÉMÁSZ Zrt (Bács-Kiskun megye, Pest megye a háztartásában élő személy összege szerepel déli és Baranya megye) területén villamos energia ź a szociális igazgatásról és szociális ellátásról ź az adatlapban megjelölt jövedelmeket igazoló felhasználási hellyel rendelkező rászoruló szóló évi III. törvény szerint dokumentumok másolata fogyasztók támogatására a) időskorúak járadékában részesül Egyéb mellékletek A Magyar Vöröskereszt (továbbiakban: Pályáztató) b) aktív korúak ellátására jogosult A pályázathoz csatolható a pályázóval kapcsolatban a Magyar Energia Hivatal 426/2009. számú c) lakásfenntartási támogatásban részesül álló helyi önkormányzat vagy családsegítő és határozatával módosított 115/2009. számú d) ápolási díjban részesül gyermekjóléti szolgálat, egyéb szociális szolgáltató határozata alapján, az Együtt egy biztonságosabb ź a gyermekek védelméről és a gyámügyi ajánlása. jövőért" programja keretében pályázatot hirdet igazgatásról szóló évi XXXI. törvény Bács-Kiskun, Pest (Dabas, Monor, Cegléd és szerint 6. PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS kistérsége), Baranya megyében (Újmohács, e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben HELYE: Homorúd) a DÉMÁSZ Zrt. területén villamos energia részesül A pályázatot felhasználási hellyel rendelkező rászoruló f) otthonteremtési támogatásban részesült, a ź személyesen a Magyar Vöröskereszt területileg fogyasztók támogatására. támogatás megállapításától számított három illetékes, kijelölt irodáiban (a címek a éven belül, vagy mellékletben megtalálhatóak) vagy 1. PÁLYÁZAT CÉLJA, KATEGÓRIÁI: g) nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját ź postai úton a Magyar Vöröskereszt címére (a A szociálisan rászoruló emberek (villamosenergia- háztartásában neveli a gondozásába helyezett címek a mellékletben megtalálhatóak) lehet fogyasztók) támogatása a szegénység enyhítése átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket benyújtani. érdekében. ź a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyen- A pályázati adatlapot hiánytalanul, a kérdésekre Támogatást kaphatnak: lőségük biztosításáról szóló törvény szerint választ adva és az ott megjelölt mellékletekkel Azok a fogyasztók, akik a pályázat benyújtásakor a h) fogyatékossági támogatásban részesül, vagy együtt kell benyújtani. A mellékleteket másolatban évi LXXXVL törvény (VET.) pontja, i) vakok személyi járadékában részesülő szükséges becsatolni, az eredeti iratokat nem áll vagy a 273/2007. (X. 19.) Korm. rend. (VET Vhr.) 30. személy módunkban visszaküldeni. (1) bekezdése szerint ź a családok támogatásáról szóló törvény szerint ź védelemre jogosító tulajdonságokkal rendelkez- j) az a személy aki, vagy aki után szülője vagy 7. P Á LY Á Z AT O K B E N Y Ú J T Á S Á N A K nek (a védendő fogyasztói regisztráció nem felté- eltartója magasabb összegű családi pótlékban HATÁRIDEJE: tel) és részesül A támogatási igények a program időtartama alatt ź akiket a szolgáltatásból április 16. előtt ki október 1. és augusztus 31. között B" kategória: kapcsoltak, ha a háztartásukban az egy főre eső folyamatosan nyújthatók be. átlagos havi nettó jövedelem 2008-ban nem ha- Azon fogyasztók, akiket a szolgáltatásból április 16. előtt kikapcsoltak és háztartásukban az 8. PÁLYÁZATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK ladja meg a március 31. napján érvényes egy főre eső átlagos havi nettó jövedelem 2008-ban VIZSGÁLATA: öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, azaz nem haladja meg március 31. napján érvé- A beérkező pályázatokat a pályáztató szervezet a ,- Ft-ot vagy nyes öregségi nyugdíjminimum kétszeresét, azaz beérkezés sorrendjében iktatja, és azonosítószám- ź ha szolgáltatásból való kikapcsolás jogszabálymal látja el ,-Ft-ot. ban előírt feltételei fennálltak, de április 16. A beérkezést követően sor kerül a kérelmek érvéelőtt nem kerültek kikapcsolásra, amennyiben C" kategória: nyességének vizsgálatára a következő szempontok háztartásukban az egy főre eső átlagos havi net- Azon fogyasztók, akiknek a szolgáltatásból való ki- alapján: tó jövedelem 2008-ban nem haladta meg a kapcsolásának jogszabályban előírt feltételei fennź az adatlap hiánytalan kitöltése és aláírása március 31-én érvényes öregségi nyugdíjmini- álltak, de április 16. előtt nem kerültek kikapź a szükséges mellékletek becsatolása, a mum kétszeresét, azaz ,- Ft-ot. csolásra, ha a háztartásukban az egy főre eső átlanyilatkozatok megléte 2. IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE gos havi nettó jövedelem 2008-ban nem haladta meg a március 31-én érvényes öregségi ź a kérelmező megfelel-e az előírt kritériumoknak. Maximum ,- Ft, azaz egyszázötvenezer nyugdíjminimum kétszeresét, azaz ,- Ft-ot. forint, amely magában foglalhatja a visszakapcsoaz esetben, ha A pályázatok tartalmi bírálatra nem kerülnek abban lással járó költségeket is. A B" és C" kategóriában nem jogosít a pályáź a pályázati dokumentáció nem teljes (az adatlap zat beadására a április 15-e után keletke- 3. A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA zett hátralék, vagy elvégzett kikapcsolás. nincs hiánytalanul kitöltve, hiányzik az aláírás, A támogatásból a kérelmező villamos energia hátra- hiányoznak a szükséges mellékletek, léka kerül részben vagy egészében kiegyenlítésre, nyilatkozatok) amely a DÉMÁSZ Zrt-nél vezetett vevői folyószám- JOGOSULTSÁG IGAZOLÁSA - SZÜKSÉGES ź a pályázó - a benyújtott dokumentumok alapján - lán kerül jóváírásra (és azt a kérelmezőnek kifizetés- MELLÉKLETEK nem felel meg a kiírás szerinti kritériumoknak re igényelnie nem lehet). A támogatás átutalása a A fogyasztónak - az adatlapon jelzett - jogosultságot Bíráló Bizottság döntését követő 8 munkanapon bizonyító igazolásokat szükséges mellékelnie a tá- 9. PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA ÉS A PÁLYÁZÓK belül történik meg. mogatási kérelméhez. DÖNTÉST KÖVETŐ KIÉRTESÍTÉSE: A pályázatok elbírálása a beérkezést követően fo- 4. TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA: A" kategória lyamatosan történik. A kérelmező pályázata eredź a pályázat benyújtása előtt utolsóként kézhez A pályázat időtartama alatt (2009. október ményéről írásban kap értesítést a Bíráló Bizottság augusztus 31.) várhatóan db pályázat támo- kapott áramszámla másolata, döntését követő 3 napon belül. gatására kerülhet sor, amely várhatóan havi 100 db ź számlatartozás esetében a számlatartozás támogatott pályázatot jelent. összegének igazolására az áramszámlán a Tá- 10. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK jékoztató adatok alatt feltüntetett tartozás A pályázattal kapcsolatos információk (felhívás, 5. FELOSZTHATÓ ÖSSZEG: szolgál. pályázati adatlap, folyamatosan frissített adatok a A támogatásra fordítható összeg mindösszesen: beérkezett pályázatok számáról, a megítélt támoga ,- forint, negyedévenként B" kategória tásokról) elérhetők a szervezet honlapjain: forint. ź a előtti kikapcsolás tényét igazoló do- kumentum másolata, és a pályázat benyújtása 6. PÁLYÁZÓK KÖRE: és előtt utolsóként kézhez kapott áramszámla má- A" kategória solata, amelyen lejárt esedékességű tartozás- A DÉMASZ Zrt. szolgáltatási területén Bács-Kiskun, ként az aktuális számlatartozás összege szerekapcsolatban személyesen (a megadott vöröske- Információ a pályázat elkészítésével, benyújtásával Pest (Dabas, Monor, Cegléd és kistérségeik - pel település lista a mellékletben található), Baranya ź az adatlapban megjelölt jövedelmeket igazoló dolékletben felsorolt címeken kérhető. resztes irodákban, félfogadási időben) vagy a mel- (Újmohács, Homorúd) megyében lakó és/vagy kumentumok másolata fogyasztási hellyel rendelkező védendő vagy védelemre jogosító tulajdonsággal rendelkező C" kategória A PROGRAMBAN RÉSZTVEVŐ LEGKÖZELEBBI fogyasztók, akik ź a kikapcsolásra vonatkozó értesítés másolata, IRODA ELÉRHETŐSÉGE: Al" díjhátralékkal rendelkeznek és a pályázat benyújtása előtt utolsóként kézhez cím: 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 36. A2" díjhátralékkal nem rendelkeznek kapott áramszámla másolata, amelyen lejárt tel.: 30/ esedékességű tartozásként a számlatartozás Védendőnek minősül az a személy, aki, vagy akinek

11 11. K R Í Z I S H E L Y Z E T B E K E R Ü L T S Z E M É L Y E K T Á M O G A T Á S A A családok szociális krízishelyzetének ke- nyomtatványon a kérelmező lakó- vagy ző a támogatásra való jogosultság feltételezelését célzó 136/2009. (VI.24.) Korm. ren- tartózkodási helye szerint illetékes inek megfelel-e. A jegyző gondoskodik a delet értelmében a regionális nyugdíjbiz- települési önkormányzat jegyzőjénél, kérelmek elutasításáról, ha a kérelmező tosítási igazgatóságok a települési önkor augusztus 1-je és november nem tett eleget a hiánypótlási felhívásnak, mányzat jegyzőjének javaslata alapján a 30-a között nyújtható be. A nyomtatvány vagy a támogatásra való jogosultság feltéletölthető gazdasági válsággal összefüggő kedvezőtlen az ONYF honlapjáról teleinek a kérelem nem felel meg. hatások enyhítésére, az állami szociális ( illetőleg a települési ön- A jegyző az igazolásával kiegészített kérelellátórendszer keretében nyújtott szociális kormányzat jegyzőjénél és a nyugdíjbiz- met a szükséges mellékletekkel 8 munkasegélyként egyszeri, egyösszegű - vissza tosítási szervek ügyfélszolgálati egységé- napon belül továbbítja a támogatás elbíránem térítendő - támogatást állapíthatnak nél beszerezhető. lására jogosult illetékes regionális nyugdíjmeg. A kérelemhez mellékelni kell a jöve- biztosítási igazgatóság részére. A regioná- delem összegének igazolására alkalmas lis nyugdíjbiztosítási igazgatóság 10, Támogatásban részesülhet a Magyar Köziratot, a lakáscélú kölcsön havi törleszté- illetve - rendkívül indokolt esetben - 5 muntársaság területén bejelentett lakó- vagy sének emelkedését igazoló iratot. Emel- kanapon belül dönt a támogatásra való tartózkodási hellyel rendelkező nagykorú lett célszerű csatolni minden olyan iratot, jogosultságról és a támogatás összegéről. személy, ha az egészségi állapot indokoltságát iga- A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság - a támoź családjában a kérelem benyújtását meg- zoló háziorvosi, szakorvosi, kórházi igagatás megállapításáról hozott határozat előző hónapban az egy főre jutó havi zolást, illetve orvosi szakvéleményt, stb., megérkezését követő - 5 munkanapon jövedelem a minimálbér nettó összegét amely a támogatás megállapításának belül gon doskodik a támogatás (2009. évben Ft) nem haladta indokául szolgálhat. folyósításáról. meg, és Kérjük a formanyomtatvány részét képező ź részére a társadalombiztosítási nyugel- "Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez" elne- A támogatás pénzügyi forrását a Magyar látásról szóló évi LXXXI. törvény vezésű útmutatót - mely segítséget nyújt a Köztársaság évi költségvetéséről 6. - a szerinti nyugellátást nem folyósí- nyomtatványon szereplő adatok pontos szóló törvény Szociális és Munkaügyi tanak, és kitöltéséhez (így különösen a jövedelem Minisztérium fejezetében e célra elkülöníź a gazdasági válsághoz kapcsolódó, meghatározásához, a kérelemhez csatotett, önálló kincstári elő irány zatelőre nem látható esemény következté- landó szükséges mellékletekről, stb.) - felhasználási keretszámlával rendelkező ben a családja mindennapi életvitelének feltétlenül tekintse át a kitöltés előtt. előirányzat biztosítja. fenntartását súlyosan veszélyeztető Az előirányzat javára a magán- és jogi krízishelyzetbe került. A támogatás egy alkalommal, a család személyek, illetőleg a jogi személyiség Nem jogosult támogatásra az a személy, egy tagja számára állapítható meg. nélküli gazdasági társaságok ź akinek a év folyamán forin- A települési önkormányzat jegyzője a hoz- november 15-éig befizetést teljesíthetnek. tot meghaladó összegben átmeneti se- zá az előírt formanyomtatványon, a szük- A felajánlások a Szociális és Munkaügyi gélyt állapítottak meg, séges mellékletekkel benyújtott kérelme- Minisztérium ź akinek a kérelem benyújtásakor átme- ket egyrészt ellenőrzi, hogy azt megfelelő számú számlaszámára teljesítheneti segély megállapítása iránti eljárás en és hiánytalanul töltötték-e ki, továbbá tők. van folyamatban, az előírt igazolásokat ahhoz benyújtották- Polgármesteri Hivatal ź aki a krízissegély iránti kérelem benyúj- e, másrészt a megfelelően kitöltött kéreltását megelőző 90 napon belül átmeneti mek esetén megvizsgálja, hogy a kérelmesegély iránti kérelmet még nem nyújtott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendeletében előírt feltételek az átmeneti Nagycsaládosok Egyesületének Hírei segélyre való jogosultságát kizárja. Krízishelyzetnek minősül, ha a kérelmező ź a munkahelyét szeptember 30-át követően elvesztette, ź jövedelme a szeptember havi jövedelméhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben csökkent, ź lakáscélú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezettsége törlesztő részlete szeptember havi összegéhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben emelkedett, ź egészségi állapota indokolja. A támogatás összege legalább húszezer forint, legfeljebb ötvenezer - különös méltánylásra okot adó körülmény fennállása esetén legfeljebb százezer - forint. A támogatás megállapítása iránti kérelem az e célra rendszeresített forma- Az Egyesület helyiségének festését befejeztük, már csak az utolsó simítások vannak hátra. A festéshez szakai és anyagi segítséget kaptunk Farkas Tibor festőmestertől, melyet hálásan köszönünk! * * * Szeptember 27-én biciklitúrát tartottunk, amelyen 37 fő vett részt. A célunk a bárómajori intézet parkja volt. Megtekintettük a Szent Anna templomot, majd közös ebédet főztünk bográcsban a park területén. Közös játékkal és felfedezésekkel telt a délután. Az intézmény vezetőségének köszönjük a lehetőséget! * * * Szeptember folyamán az ADRA Adventista Szeretetszolgálat Alapítványtól több mázsa ruhát és tartós élelmiszert, valamint bébi tápszert és bébiételt kaptunk, melyeket kiosztottunk a rászorulók között. A szállításért köszönetet mondunk Szilvási Csaba lelkésznek! * * * Október 21-én délután 16 órai kezdettel Mihalec Gábor családterapeuta, egyetemi tanár tart előadást a Művelődési Házban, Konfliktuskezelés a családban címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. Az előadás után személyes tanácskérésre is lehetőség van. A belépés ingyenes!

12 12. KÖZÉLETI JÓTÉKONYSÁGI SZÜRETI MULATSÁG szeptember 19. Az idő ismét nekünk kedvezett, amikor szombaton délután elindult a szüreti felvonulás. Sok jó embernek köszönhetően a menet egyre nagyobb és mulatós hangulatú lett. Egy egész utcát elfoglalt a szüreti vigadalom. Minden állomáson nagyon sok szeretettel vártak bennünket. Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy vendégül láttak: Kristály Sörözőnek; Farkas Gábornak, nejének Horváth M. Gabinak, és kislányuknak, Petrának; Tomicskó Sörözőnek; Keresztesné Gubics Marikának és családjának; Pálma Presszónak; Stücni Presszónak; Sárga Hotelnek; Fehér Akác Vendéglőnek; Szegediné Tündinek és családjának; Gubics Lajosnak és feleségének Rozikának; Simon Gábornak és feleségének Szilvinek; Tóth Jánosnak és feleségének Juditkának Az esti bál nagyon jó hangulatban telt, a kezdő hangulathoz a SZILAJ zenekar adta az alapot, majd az EZ VAN folytatta egészen hajnali négy óráig. Köszönjük azoknak, akik részt vettek a jótékonysági bálon és támogatták ez által a további gyermek programjainkat. Szeretnénk még köszönetet mondani: ź a polgárőröknek, akik végig biztosították a menet zavartalan felvonulását ź a lovasoknak és lovas kocsisoknak, akik fuvaroztak bennünket ź azoknak, akik támogattak bennünket szőlővel, kacsával, borral és minden egyéb finomsággal ź a Művelődési Ház dolgozóinak ź a kólósoknak, bírónak, a csőszöknek és csőszlányoknak ź és mindenkinek, aki ott volt, és segített abban, hogy szebb legyen a JÓTÉKONYSÁGI SZÜRETI MULATSÁG Andróczkiné Csala Mónika, Kiss Ervinné Zsuzsi, Labanczné Simity Tündi, Návai Andrea, Palástiné Tóth Mónika, Szalainé Stefkó Szilvi M E G H Í V Ó HÍREK XXX. Nemzetközi Szüreti Fesztivál - Kiskunhalas A Fesztivál keretein belül megrendezett Kistérségi Gasztrokulturális Találkozón a tompai csapat Ördög-pörkölttel a II. helyezést érte el! Köszönet a szakácsnak, Friebert Lászlónak, és feleségének, a Tompai Kóló Tánccsoportnak, a Hagyományőrző Énekkarnak, valamint minden segítő tompainak! Kiss Ervin, művelődésszervező H O R G Á SZ K I Á L L Í T Á S A MŰVELŐDÉSI HÁZ KIÁLLÍTÓTERMÉBEN! OKTÓBER IG. Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett ünnepségre október 23-án a Kapisztrán Szent János templomba. Program: Ünnepi szentmise Ünnepélyes megemlékezés Közreműködnek a Szabó Dénes Általános Iskola tanulói Koszorúzás a templom kertjében elhelyezett emlékműnél Egy szál gyertyát a hősökért! Kérjük Önöket, vegyenek részt ünnepségünkön, s helyezzék el koszorúikat az emlékmű alatt! Gyerekszínházi Előadás a Művelődési Házban. Cirkusz az erdőben címmel október 8-án 10:00-kor Belépő: 300.-Ft/fő

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bánk Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Egyszerű többség Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Sümegprága Települési Önkormányzat a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kisújszállás Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szentendre Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Palotás Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pilisszentkereszt Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. október 15-én (hétfő) 17.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. október 15-én (hétfő) 17.00 órakor Szám: 20129/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. október 15-én (hétfő) 17.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra

A pályázat benyújtási határideje: 2011. november 14., hétfő 18 óra B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dunaharaszti Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: Ft. További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására:

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: Ft. További jellemző adatok a pályázó szociális rászorultságának igazolására: 2008. ÉVI BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI ŰRLAP FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA A 2007/2008. II. FÉLÉVÉRE ÉS A 2008/2009.TANÉV I. FÉLÉVÉRE VONATKOZÓAN

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DERECSKE VÁROS

PÁLYÁZATI KIÍRÁS DERECSKE VÁROS PÁLYÁZATI KIÍRÁS DERECSKE VÁROS Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2010. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tolmács Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Makó Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Biharkeresztes Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre abursa Hungarica

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 165/2013. (IX. 25.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 165/2013. (IX. 25.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS..Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyúl Község Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pacsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pásztó Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa

Részletesebben

B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzata és az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Pályázati kiírás. felsőoktatási hallgatók számára ( A típusú pályázat )

Pályázati kiírás. felsőoktatási hallgatók számára ( A típusú pályázat ) Pályázati kiírás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2006. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS VISEGRÁD VÁROS Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BALATONBOGLÁR ÖNKORMÁNYZATA az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pacsa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA Városházi Krónika BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA www.bekesvaros.hu ingyenes 2008. szeptember XI. évfolyam 5. szám BURSA HUNGARICA FELSİOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2.sz. melléklet Dévaványa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dudar Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Elkezdődhet a Gesztenyés kert és környéke fejlesztése

Elkezdődhet a Gesztenyés kert és környéke fejlesztése A XII. KERÜLETI POLGÁROK LAPJA XXXVIII./18. BUDAKESZIERDŐ CSILLEBÉRC FARKASRÉT FARKASVÖLGY ISTENHEGY JÁNOSHEGY KISSVÁBHEGY KRISZTINAVÁROS KÚTVÖLGY MAGASÚT MÁRTONHEGY NÉMETVÖLGY ORBÁNHEGY SASHEGY SVÁBHEGY

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS 77/2014. (IX.22.) SZES Bizottsági határozat 3. számú melléklete B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2015.

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kéthely Község Önkormányzata az Emberi Erıforrások Minisztériumával együttmőködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Siklós Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M!

Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): Tartalma: F I G Y E L E M! Pontszám alapján elért rangsor: Pontszám: Pályázó neve: Napközbeni/leggyorsabb elérhetősége(i): PÁLYÁZATI CSOMAG B Tartalma: F I G Y E L E M! 1. Pályázati űrlap 2. Benyújtandó mellékletek (1-3.) 1. A pályázat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (XII. 07.) számú Rendelete A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szeretettel hívjuk Visegrád város minden polgárát az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulójára rendezend

Szeretettel hívjuk Visegrád város minden polgárát az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulójára rendezend XXV. évfolyam 10. szám VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. október Szeretettel hívjuk Visegrád város minden polgárát az 1956-os forradalom és szabadságharc 53. évfordulójára rendezend melyet 2009.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére 14.NAPIREND Ügyiratszám: 4/3181/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 9-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan

Részletesebben

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT SZABÁLYZATA

ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT SZABÁLYZATA ZALACSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT SZABÁLYZATA Zalacsány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatásban részt vevő

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzatának. 20/2009.(IX. 30.) számú. r e n d e l e t e. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzatának 20/2009.(IX. 30.) számú r e n d e l e t e Hatályos: 2011. november 25-tıl Egységesítve: 2011. november 25. a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítélésérıl

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2001.(XI.5.) r e n d e l e t e a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorvás

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Érvényes 2009. április 15. napjától a 30/2007. (VI. 28.) Ö. r. 4. számú melléklete DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 ÁTMENETI

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása

Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Az ügytípus megnevezése: Közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Hatósági osztály Sárbogárd város

Részletesebben

Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal Nemti Kirendeltsége 3152 Nemti, Kossuth út 28. Tel: 32/364-002, Fax:32/364-002, e-mail:hivatal@nemti.

Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal Nemti Kirendeltsége 3152 Nemti, Kossuth út 28. Tel: 32/364-002, Fax:32/364-002, e-mail:hivatal@nemti. Mátraverebélyi Közös Önkormányzati Hivatal Nemti Kirendeltsége 3152 Nemti, Kossuth út 28. Tel: 32/364-002, Fax:32/364-002, e-mail:hivatal@nemti.hu KÉRELEM Rendszeres települési támogatás/települési lakásfenntartási

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására BUZSÁK KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA JEGYZŐJÉNEK 8695. Buzsák, Fő tér l. I. A kérelmező személyi adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó,

Részletesebben

E rendelet hatálya kiterjed azon dobozi állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, akik:

E rendelet hatálya kiterjed azon dobozi állandó lakóhellyel rendelkező személyekre, akik: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 1/2009. (II.13.) sz. rendelete A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Program helyi

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz.

Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. Okány Község Önkormányzati Képviselőtestületének A 3/2010 ( II.25.) Ök. sz. rendeletével módosított 4/2009. ( IV.17. ) ÖK. sz. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló mód 1993

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez

T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez 1 T Á J É K O Z T A T Ó az üres önkormányzati bérlakások igénylésének menetéről, illetve segédlet a nyomtatványok kitöltéséhez 2011. július 1-től az önkormányzati bérlakások bérbeadása az önkormányzati

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a szociális ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkóztatásért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! Érk.dátum: Érk. szám: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására A Hivatal tölti ki! ELLENŐRIZTEM Dátum: Aláírás: 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 1.1.

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve:

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM /NORMATÍV/ Személyes adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyes adatok Neve: születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet célja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(I.31) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján nyújtott közműfejlesztési támogatásról (módosításokkal

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.19) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKVÉDELEM SZABÁLYAIRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos bérlő albérlő haszonélvező családtag egyéb. Lakószobák száma: Lakás alapterülete:.m 2

A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos bérlő albérlő haszonélvező családtag egyéb. Lakószobák száma: Lakás alapterülete:.m 2 Makó Város Polgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 (átvétel: szignó: ) Etikett helye KÉRELEM adósságkezelési szolgáltatás megállapítására Név... Születési név:...... Szül. hely

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására I. Személyes adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Neve:... Születési neve:. Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap:. Lakóhely:...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 3/2016. (II.25.) Ör-rel módosított 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról Veszprém

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Átvettem: 2012 Szignó KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyi adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-9/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2007. június 29-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy:

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról

Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Sármellék Község Önkormányzata 4/1994. (VII. 1.) sz. r e n d e l e t e a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról Az önkormányzat képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

1956. október 23. 2007. szeptember 22. ÜÜnnepi megemlékezés 2007. Ünnepi megemlékezés 2007. október 22-én (hétfön)

1956. október 23. 2007. szeptember 22. ÜÜnnepi megemlékezés 2007. Ünnepi megemlékezés 2007. október 22-én (hétfön) XVII. évfolyam 10. szám Csemõ Község Önkormányzatának havilapja 2007. október 1956. október 23. 2007. szeptember 22. Ünnepi megemlékezés 2007. október 22-én (hétfön) ÜÜnnepi megemlékezés 2007. 17 órától

Részletesebben

Ácsi Hírek. ÁCS VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA 2010. október XX. évfolyam 29. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.

Ácsi Hírek. ÁCS VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA 2010. október XX. évfolyam 29. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros. Ácsi Hírek ÁCS VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA 2010. október XX. évfolyam 29. szám Ára: 120 Ft E-mail: acsihirek@freemail.hu www.acsvaros.hu Választás 2010, Ács Lakatos Béla polgármester 1 szavazat,,22% Köszönet

Részletesebben

K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt

K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt K É R E L E M közköltségen történő eltemettetés iránt 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:..... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a települési támogatásról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Közgyógyellátás iránti kérelem

Közgyógyellátás iránti kérelem Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2. Iktató Iktató bélyegző, Közgyógyellátás iránti kérelem Az űrlap minden rovatát olvashatóan, NYOMTATOTT BETÜKKEL

Részletesebben

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről

Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2006.(XII.18.) R E N D E L E T E. Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről Dombrád Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006.(XII.8.) R E N D E L E T E Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételeiről - egységes szerkezetben - Dombrád Város Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Szociális Irodája 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. (Átvétel: Szignó: ) KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyes adatok 1.) A kérelmező személyére

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottként jelen van: dr. Szokol Ildikó közszolgálati tisztviselő, jegyzőkönyvvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 26-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségének a Folyás Község Önkormányzata Képviselőtestületének du. 17.00

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kozármisleny Város Önkormányzat Szociális, Kulturális és Oktatási Bizottsága 7761 Kozármisleny, Pécsi út 124. : 72/570-918; KÉRELEM GYÓGYSZERKIADÁSOK VISELÉSÉHEZ NYÚJTOTT TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kérelmező

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmezı személyes adatai Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS-PÁLYÁZAT 2016 Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Képviselő testülete Szociális, Egészségügyi és Fogyatékosügyi Bizottsága az 5/2011. (II.25.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 40/2009. (IX. 30.) rendelete 1 az önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbérének megállapításáról a 38/2010. (VII. 12.) 2, a 43/2011. (VII.27.) 3,

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben)

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról (egységes szerkezetben) A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1.

Részletesebben

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására

K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: K É R E L E M a közgyógyellátás megállapítására 1.1. Neve:... 1.2. Születési neve:... 1.3.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 1. Korhatár előtti ellátások Nem változott. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 6. -a szerint 2015.01.01-jétől csak az öregségi

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

1. Általános rendelkezések 1.

1. Általános rendelkezések 1. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011.(XII.19.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben a 9/2012.(III.23.), 35/2012.(XII.21.) önkormányzati

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzata

Ceglédbercel Község Önkormányzata 2007. DECEMBER 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 19-én (szerda)

Részletesebben

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések.

Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról. I. fejezet. Általános rendelkezések. 1 Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2008.(IX.29.) rendelete a helyi adókról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához

K É R E L E M a krízishelyzetbe került személyek támogatásának megállapításához (Átvétel: Szignó: ) Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda 6724 Szeged, Huszár u. 1. Levelezési cím: 6701 Szeged, Pf. 763 K É R E L E M a krízishelyzetbe

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben