Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltı verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.25 08.41.33"

Átírás

1 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

2 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

3 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

4 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

5 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

6 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

7 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

8 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

9 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

10 Szöveges évértékelı A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület bejegyzése november 24-ével jogerıre emelkedett. Az egyesület alapítói önkormányzatok, civilek és vállalkozók. Az egyesület létrehozásának célja a LEADER helyi akciócsoport feladatainak ellátása. LEADER helyi akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elızetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 2. a) pontja szerint meghatározott jogi személyiséggel rendelkezı helyi közösség. Az egyesület, mint LEADER HACS feladata az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának nem horizontális intézkedéseire (a mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a falumegújítás és -fejlesztés, a vidéki örökség megırzése és fenntartható fejlesztése) és az ÚMVP IV.(LEADER) intézkedéscsoportjának intézkedéseire meghirdetett és benyújtott pályázatok kezelése, formai és szakmai bírálata az MVH iránymutatásai alapján. LEADER Helyi akciócsoport fı tevékenysége az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) végrehajtásában való közremőködés. Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttmőködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat végzi: - munkaszervezet irodájának mőködtetése, - projektgenerálás, - tanácsadás, - az UMVP kommunikációja. A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) 2009-ben kötött delegálási szerzıdés alapján a munkaszervezet végzi a 4-es tengelyes LEADER jogcím, illetve a 3-as tengely nem horizontális intézkedéseinek pályázati, kérelemkezelési ügyintézését. A 14/2012 (III.22.) IH közlemény határozta meg a HACS részre rendelkezésre álló fejlesztési és mőködési forrásokat. A szakmai feladatok teljesítésének ellenırzését továbbra is az Irányító Hatóság végzi háromhavi munkaterv alapján, az elektronikus beszámoló felületen keresztül. A munkaszervezet 2012-ben is 100 %-os teljesítésigazolást kapott minden beszámolási idıszakban, ennek köszönhetıen az elszámolható költségeink teljes mértékben megtérülésre kerülhettek.

11 Az MVH 2012-ben helyszíni ellenırzést a HACS munkaszervezeténél márciusában tartott, ahol az elmúlt 1 évet vizsgálva mindent rendben talált, megállapítást nem tett. A munkaszervezet mőködési költségeire vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtásának és kifizetésének alakulása honlapunkon folyamatosan nyomon követhetı, a részletes költségkimutatással együtt. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Az Egyesület elsıdleges feladata az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) (DIT) keretében elnyert LEADER címbirtokosként megalakult Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása. A feladat ellátását, mint Irányító Hatóság a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítja és határozza meg; a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint kifizetı ügynökség ellenırzi évben az ÚMVP (DIT) 3-as tengelyének kérelemkezelését láttuk el az MVH-val évben kötött delegálási szerzıdés alapján. Szakmai programokat, képzéseket, fórumokat valósítunk meg, projektkonzultáció keretében segítjük a helyi fejlesztési elképzelések megvalósítását. Közhasznú tevékenységek bemutatása Közhasznú tevékenység megnevezése: településfejlesztés, oktatás, kulturális tevékenység Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 30/2012. III.24.VM rendelet, évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6.. a)-b) Közhasznú tevékenység célcsoportja: a HACS térség 24 településének önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma fı Közhasznú tevékenység fıbb eredményei: HVS terv szerinti végrehajtás, 150 fı részvételével a Tudatos Lét- ökofalvak, ökoporták, az önellátás lépcsıi szakmai konferencia szervezése, helyi termék védjegyrendszer elindítása, helyi értéktár elkészítése, helyi termék bemutató faházrendszer beszerzése. Támogatások I. Támogatási program elnevezése: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program-Darányi Ignác Terv Támogató megnevezése: Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

12 Támogatás forrása: központi költségvetés Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Elsısorban az MVH által átadott delegált feladatok ellátása, a 30/2012. VM rendelet által elıírt HVS megvalósítási és iroda fenntartási feladatok ellátását végezzük. 4 projektötlet pályázatot nyújtottunk be az MNVH-hoz, melynek teljesítésébıl egy esett évre. Részt veszünk nemzetközi, országos és helyi rendezvényeken, kiállításokon, népszerősítve helyi termékeinket. II. Támogatási program elnevezése: MNVH-NAKVI Támogató megnevezése: Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Támogatás forrása: központi költségvetés Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Tudatos Lét konferencia szervezése ökofalvakról, ökoportákról, az önellátás lépcsıirıl a fenntarthatóság és a környezetvédelem, a helyi termelés-és fogyasztás szempontjából. III. Támogatási program elnevezése: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program-Darányi Ignác Terv,LEADER célterület: PORTÉKA Támogató megnevezése: Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)-Leader Támogatás forrása: központi költségvetés Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 7 db faház beszerzése a helyi termék fesztiválokon helyi termékek bemutatása és árusítása céljából, amelyet a HACS térségében lévı települések vehetnek igénybe térségi turisztikai rendezvényeik színvonalának emelésére. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok Rendszeresen beszámoltunk honlapunkon és közösségi oldalunkon: https://www.facebook.com/pages/s%c3%a1rk%c3%b6z-dunav%c3%b6lgye- Si%C3%B3mente-Egyes%C3%BClet/ , valamint a térségünk híreit megjelentettük az umvp.eu és mnvh.eu oldalakon,országos Tudatos Lét konferenciánkról beszámolt a Helyi Termék Magazin.

13 Fıbb tevékenységek: ÚMVP 3-as tengelyes négy jogcímén, valamint a Leader kérelmek kezelése, fórumok, képzések tartása, nyertes pályázatok monitoringja, a térségfelmérése,helyi értéktár készítése, helyi termék védjegyrendszer kialakítása. A 2012-es év legnagyobb hányadában az akkreditált feladatok végzése jegyében telt, mind a 2011 év során kiírt Leader-programok, mind a 2012 év során kiírt ÚMVP III. tengely vállalkozásfejlesztési jogcímek kérelemkezelését, helyszíni ellenırzését végezte a munkaszervezet állandó 3 fıs projektmenedzser alkalmazottja. A munkaszervezet vezetı az alkalmazottak munkájának felügyeletén túlmenıen a szakmai feladatok végrehajtásáért felelıs. A munkaszervezet irodája és elérhetısége, dolgozói létszáma változatlan maradt. A szakmai munka érdekében az Egyesület munkatársai részt vettek több képzésen, tréningen, amelyet az MNVH (Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat), illetve a NAKVI (Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet), továbbá az MVH munkatársai tartottak, így pl kommunikációs tréningen, Ifjúsági Közösségi Terek konferencián, Helyi termék konferencián, Nemzeti Vidékfejlesztési Napon, MVH kérelemkezelıi szakmai képzésen és még számos hasznos szakmai rendezvényen győjtöttünk tapasztalatot és tudást. A 2011-es évben a HVS felülvizsgálata során kialakított 10 célterület kapcsán 2012 évben került sor a kérelmek értékelésére és a támogatott projektek rangsorának meghozatalára. LEADER II. kör nyertes projektek célterületenként "Zöldút fejlesztése" Ssz. Pályázó Cím 1. Tengelic Község Önkormányzat 7054 Tengelic, Rákóczi u Szedresi Sziget Egyesület Közhasznú 7056 Szedres, Arany Szervezet J. u Sióagárd Leányvárért Egyesület 7171 Sióagárd, Kossuth u Siómenti Turisztikai Egyesület 7172 Sióagárd, Kossuth u. 9. Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen Összesen

14 A térség megismerhetıségét szolgáló rendezvények támogatása Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás támogatás Áfára jutó Összesen 1. Bátáért Egyesület 7149 Báta, Fı. u Együtt Domboriért Egyesület 7133 Fadd-Dombori, Akác u Decs Nagyközség Önkormányzata 7144 Decs, Fı u Tengelic Község Önkormányzat 5 Sióagárdi Hagyományörzı Egyesület 6 Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület 7 Zombai Lovasklub Egyesület 8. Pörbölyi Hagyományırzı Egyesület 7054 Tengelic, Rákóczi u Sióagárd, Kossuth u Bogyiszló, Kossuth u Zomba, Darvas u Pörböly, Bajai u Összesen "Portéka"-Helyi termékek piacra jutásának támogatása Nettó támogatás támogatás Áfára jutó Ssz. Pályázó Cím Összesen 7100 Szekszárd, 1. Németh János Anna Labor Kozmetikai Termék Gyártó és Forgalmazó Kft. 3. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Cseri J. u Bátaszék, Szent István tér 4/C Bogyiszló, Kossuth u Összesen "Vállalkozásfejlesztés az alapoktól "- helyi vállalkozások mőködését segítı feltételek kialakítása Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen 1. Szentgál Bor Kereskedelmi és Szolgáltató 1221 Budapest, Kossuth u. 44. Kft FÜRT-TRADE Mezıgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. töltési u Kecel, Császár BRILL Pálinkaház Kft Harc, Siófoki u Mocsán Zoltán 7133 Fadd, Arany J. u Kiss Gáborné 7100 Szekszárd, Wossinszky ltp Venyige Term. Szolg. Ker. És Ért. Szövetkezet u Fadd, Váczi M Brot Kft Decs, Váci M. ltp Összesen

15 "İrizzük a múltat a jövı nemzedéke számára"- helyi tárgyi örökség megırzését szolgáló tevékenységek támogatása Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen 1. Bogyiszló Község Önkormányzata 7132 Bogyiszló, Kossuth u Decs Nagyközség Önkormányzata 7144 Decs, Fı u Faddi Meseház Alapítvány 4. Kölesdi Közélet Egyesület 5. Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület 6. Római Katolikus Egyházközség Várdomb 7. Bátaszék Város Önkormányzata 8. Alsónyéki Népi Hagyományırzı Alapítvány 9. Medina Község Önkormányzat 10. İcsényi Református Egyházközség 7133 Fadd, Templom u Kölesd, Rákóczi u. 24/a Sióagárd, Zrínyi u Várdomb, Kossuth u Bátaszék, Szabadság u Alsónyék, Fı u Medina, Kossuth u İcsény, Hısök tere Összesen "A hagyományokban él szellemünk tovább"-szellemi örökség megırzését szolgáló tevékenységek támogatása Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás támogatás Áfára jutó Összesen 1. Forgatós Közhasznú Egyesület 7136 Fácánkert, Kossuth u Alsónyék Község Önkormányzata 7148 Alsónyék, Fı u Bátáért Egyesület 7149 Báta, Fı. u Sárpilisért Egyesület 5. Czencz János Festımővész Alapítvány a Képzı és Népmővészet Ápolására Alapítvány 6. Szálka Község Közalapítvány 7. Medina Község Önkormányzat 8. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Sárpilis, Béke tér Báta, Fı. u Szálka, Petıfi u Medina, Kossuth u Bogyiszló, Kossuth u Összesen

16 "Mindenki számít"-vállalkozások kisértékő eszközfejlesztése (7.) Nettó támogatás Ssz. Pályázó Cím 1. Dombi Trans Fuvarozó, Szolgáltató és 7143 İcsény, Fı u. Kereskedelmi Kft Zajzon Gábor 7121 Szálka, Kossuth u Mattenheim Auto Control Autójavító és 7140 Bátaszék, Budai Kereskedelmi Kft. u Diabetes Center Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kırısi Cs. S. u Szekszárd, 5. Dr. K és K Egészségügyi Szolgáltató Bt Bátaszék, Budai u Mecador Egészségügyi Szolgáltató Kft Bátaszék, Budai u BRILL Pálinkaház Kft Harc, Siófoki u Rács Róbert 7146 Várdomb, Kossuth u Alpiszig 97 Építıipari, Kereskedelmi és 7146 Várdomb, Ady Szolgáltató Kft. u Tolnaairnet Szolgáltató És Kereskedelmi 6430 Bácsalmás, Bt. Korona u Bíró & Társa Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. kotmány u Zomba, Al- 12. Rencz Kereskedelmi Kft Fadd, Nyírfás u Vecsernyés Irén 7142 Pörböly, Szálláskertek u. 1. Áfára jutó támogatás Összesen Takaró János István 7149 Báta, Fı u Barta és Társa Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. Tivill - Extra 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 17. Zsaak Szolgáltató Bt. 18. Molnár Ferenc 19. Ferkelt Sándor 20. Pilisi Fémszerkezetgyártó és Szerelı Bt. 21. Kovács Norbert 7057 Medina, Zrínyi u Szedres, Arany J. u Bátaszék, Budai u Tengelic, Rákóczi u Fadd, Béke u Bogyiszló, Petıfi u Bátaszék, Garay u Összesen

17 Térfigyelı kamerarendszer kiépítése, polgárır egyesületek eszközbeszerzése Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen 1. Fadd Polgárır Egyesület 7133 Fadd, Mátyás K. u Bogyiszlói Polgárır Egyesület 7132 Bogyiszló, Kossuth u Kistormási Polgárır Egyesület 7068 Kistormás, Dózsa u Várdomb Község Önkormányzata 7146 Várdomb, Kossuth u Zombai Polgárır Egyesület 7173 Zomba, Rákóczi u. 128/A Kölesdi Polgárır Egyesület 7052 Kossuth tér Összesen "Az együttmőködés közösség formáló ereje"-közösségfejlesztı programok szervezése Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen 1. Alsónyéki Népi Hagyományırzı Alapítvány Alsónyék, Fı u Fácánkert Községért Közalapítvány 7136 Fácánkert, Árpád u Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete 7140 Bátaszék, Árpád u Kölesdi Közélet Egyesület 7052 Kölesd, Rákóczi u. 24/a Fiatalok Medináért Egyesület 7057 Medina, Zrínyi u Bogyiszló Község Önkormányzata 7132 Bogyiszló, Kossuth u Kistormás Községi Önkormányzat 7068 Kistormás, Dózsa Gy. u Decs Nagyközség Önkormányzata 7144 Decs, Fı u Sárpilisért Egyesület 7145 Sárpilis, Béke tér Falunk Értékırzı Közhasznú Egyesülete 7172 Harc, Fı u İcsény Község Önkormányzata 12 Vidéki Sportéletért Nonprofit Közhasznú Kft İcsény, Fı u Szálka, Táncsics u Összesen

18 "Kell egy hely"--civil szervezetek és helyi közösségek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen 1. Bátai Horgász Közhasznú Egyesület 7149 Báta, Fı u Tengelic Község Önkormányzat 3. Alsónyéki Népi Hagyományırzı Alapítvány 4. Fiatalok Medináért Egyesület 5. Sióagárd Jövıje Alapítvány 6. Bátáért Egyesület 7. Együtt Várdombért Egyesület 8. Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete 9. İcsény Község Önkormányzata 10. Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület 11. Medina Helyi Szerb Kisebbségi Önkormányzat 12. Morzsu Egyesület 7054 Tengelic, Rákóczi u Alsónyék, Fı u Medina, Zrínyi u Sióagárd, Kossuth u Báta, Fı. u Várdomb, Kossuth u Bátaszék, Árpád u İcsény, Fı u Fadd, Váci M. u Medina, Kossuth u Bátaszék, Budai u Összesen LEADER programban a 2008 évben rendelkezésre bocsátott Euro forrásból I. és II. körben lekötött Euro, további Euro forrás áll rendelkezésre az utolsó körös Leader kiírásra. A dél-dunántúli régió HACS-szervezetei folyamatos kapcsolattartásának köszönhetıen szoros az együttmőködés és a közös álláspont kialakítása a LEADER program sikeres továbbvitelére tett javaslatok tárgyában, ennek több állomása is megvalósult 2012-ben. A munkaszervezet tevékenységének bıvítése érdekében a helyi termékek népszerősítésére, összefogására, a szélesebb körő ismeretek átadása érdekében együttmőködik helyi termelıkkel, a helyi termelés fontosságát a maga eszközeivel segíti (célterületekben való prioritási szempont). Az Egyesület kapcsolatot tart a térség IKSZT szervezeteivel, velük együttmőködésben aktuális témákban tájékoztató fórumot tart havi rendszerességgel. A Leader egyesület szervezésében az IKSZT munkatársak közösen utaztak Budapestre, a Vidékfejlesztési Minisztérium IKSZT szakmai programjára március hónapban. Március hónapban az egyesület részt vett Lakitelken a Leader szakosztályi találkozón, amely az MNVH szervezésében valósult meg, célja a Leader program és a vidékfejlesztésben dolgozó

19 szakemberek, szervezetek (irányító hatóság, HACS-ok, önkormányzatok,civilek) közötti együttmőködés hatékonyságára irányuló törekvések megvitatása. Ennek folytatásaként részt vettünk az április 16-i országos HACS találkozón. Ugyanezen téma folytatásaként június 5-én a VM rendezésében a Quo Vadis Leader? címő konferencián vettünk részt. A Leader-program egyszerősítése és utolsó körös kiírása érdekében a VM összevont dél-alföldi és dél-dunántúli régiós munkaértekezletet tartott, amelynek Fadd IKSZT épülete adott otthont. Április hónapban sor került a Falumegújítási díj 2011 ünnepélyes díjátadójára, ahol a déldunántúli zsüri tagjaként képviseltettük magunkat májusában a megyei Európai Információs Pont (EIP) iroda felkérésére a Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetével társrendezıként részt vettünk az II. Európa Nap és Helyi Termék Fesztiválon Faddon. A Helyi Termék Fesztivált számos helyi termelı tisztelte meg portékájával, emelve a kezdeményezés színvonalát. Részt vettünk az Ifjúsági Unió Ne légy birka! programja keretében általános iskolásoknak rendezett környezetvédelmi vetélkedı zsürijében, valamint a POLIP Ifjúsági iroda felkérésére elıadást tartottunk a Leader szerepérıl a civil-azon belül pedig az ifjúsági szektor támoagtási lehetıségei területérıl. Mindkét program olyan hasznos együttmőködéseket eredményezett, amelyek folytatódnak további programokban a következı években nyarán zajlottak a Leader-támogatásból megvalósult rendezvények, amelyek mindegyikén részt vettek munkatársaink, a rendezvények kiemelt témája a hagyományırzés, közösségformálás és a helyi termékek bemutatása volt. Az egyesület megkezdte saját projektjeinek végrehajtását, így július hónapban beszerzésre került 7 db faház, amely már a Dombori Nyári Fesztivál keretében a helyi termék udvar helyszínéül szolgált. A faházak az elkövetkezendı években a települések által rendezett helyi termék fesztiválokon fogják a termékek bemutatását szolgálni. Ugyanezen projekt keretében megkezdıdött a Helyi termék védjegyrendszer kidolgozása is. Augusztus 31-én MNVH nyertes projektötlet megvalósítás keretében rendeztük meg nagy sikerrel és 150 fıs látogatottsággal a TUDATOS LÉT-ökofalvak, ökoporták, az önellátás lépcsıi címő konferenciánkat, neves elıadókkal, ökofalvak képviselıivel. A témáról a Helyi termék Magazin is beszámolt, számos webes portálon felül. A projektre 1 millió Ft támogatást nyertünk az MNVH keretébıl, a támogatás utalása 2012-ben még nem valósult meg. A projekt szakmai folytatása érdekében és az ökofalvak mőködésébe, mindennapi életébe való bepillantásért ellátogattunk Galgahévízre és Győrőfőre. Október 8-9-én nemzetközi konferencián vettünk részt Ausztriában, Famer s Women-Local Products témában, azaz a nıi munkaerı és a helyi termelés képezte a fókuszt a szakmai szemináriumon, amelyen osztrák, szlovén, finn,litván,olasz és magyar elıadók, érdeklıdık is részt vettek. A programon megismert finn elıadóval további szakmai kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk, a finn nıi hálózat megismerése és jó példaként való bemutatása céljából júniusában volt lehetıség ÚMVP III. tengely Mikrovállalkozások fejlesztése, júliusában pedig a Turisztikai fejlesztése témakörökben kérelmeket benyújtani. A HACS végezte a

20 kérelemkezelési munkálatokat, ennek eredményeképpen november hónapban került sor a rangsorok felállítására. ÚMVP III. források a döntést követıen: Alapadatok HACS regisztrációs száma: HACS neve: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Rendelkezésre álló forrás ( ): Lekötött forrás ( ): Jelenleg rendelkezésre álló forrás ( ): Maradvány ( ): évi kötelezettségvállalási árfolyam: 314,58 Ft/ Jogcím Falumegújítás és -fejlesztés 102/2012. (X.1.) VM rendelet Forrásallokációs tábla Forrásallokáció Lekötött forrás Jelenleg rendelekzésre álló forrás Ft Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése /2012. (V.11.) VM rendelet Turisztikai tevékenységek ösztönzése 52/2012. (VI.8) VM rendelet Vidéki örökség megırzése 103/2012. (X.1.) VM rendelet Összesen Kötelezettség-vállalás Lekötésre került összeg Maradvány Rangsorba állított kérelem Támogatott kérelem Ft db db

21 Falumegújítás és -fejlesztés 102/2012. (X.1.) VM rendelet Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése /2012. (V.11.) VM rendelet Turisztikai tevékenységek ösztönzése 52/2012. (VI.8) VM rendelet Vidéki örökség megırzése 103/2012. (X.1.) VM rendelet Összesen novemberében került sor az ÚMVP III. tengely Falufejlesztés-és Vidéki örökség jogcímek megnyitására, amely kérelmek kezelése, és a kapcsolódó döntéshozatal a jövı évre húzódott át. November hónapban együttmőködést kezdeményeztünk az ózdi Észak-Borsodi Leader Unió Egyesülettel és a gyıri Pannónia Kincse Leader Egyesülettel nemzetközi és térségek közötti együttmőködés végrehajtása érdekében. Közös pályázatot nyújtottunk be az MNVH-hoz nemzetközi együttmőködést elısegítı látogatások céljából, ezekre döntés 2012 évben nem született,megvalósításuk is a következı évre tervezett. Az akkreditált feladatok ellátásán túlmenıen a munkaszervezet általános vidékfejlesztési témákban folyamatos tájékoztatást adott a térség szereplıi részére, szorosan együttmőködve az VM, a NAKVI szervezetivel, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezetével és a régió HACSszervezeteivel.

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2014. március Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2012. évi költségelıirányzatának módosítására

a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete 2012. évi költségelıirányzatának módosítására HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. a 2012. évi költségelıirányzatának módosítására 2011. május 12-én jelent meg a 37/2011. (V.12) VM rendelet, mely tartalmazza a LEADER HACS-ok

Részletesebben

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27

ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 ÚMVP III. tengely HOSSZABÍTÁS 2009 december 14., hétfı 11:27 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely kérelmeinek beadási határideje, 2009. december 16-ról 2009. december 20-ra módosult.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 131. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. szeptember 17., csütörtök 131. szám Tartalomjegyzék 199/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 200/2009. (IX. 17.) Korm. rendelet 201/2009. (IX. 17.) Korm.

Részletesebben

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében

LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2013 évi tevékenységéről A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv feladatainak teljesítésével mindösszesen

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 25-i ülésére Tárgy: Felsılajos Polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás, illetve annak

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április. LEADER pályázat HVS felülvizsgálat Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

1. számú melléklet Beszámoló a Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú Egyesület tevékenységéről 2012-ben az 54/2011(VI.10) VM rendelet 4. -a szerint (A beszámoló csak azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket

Részletesebben

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS../2012.(IV.20.) Tktt. SZÁMÚ HATÁROZATA a Társulás 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2015. június Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. augusztus. Az MVH módosította a kifizetési kérelmek benyújtásának bizonyos szabályait Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitı, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Hírlevél 2013. október

Hírlevél 2013. október Hírlevél 2013. október Pályázati lehetöség a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2.o Turisztikai tevékenységek ösztönzésére pályázati lehetöség nyílik 3.o Meghívó

Részletesebben

Tápiószele. Hajt-a csapat a Tápió-vidéken

Tápiószele. Hajt-a csapat a Tápió-vidéken Tápiószele Hajt-a csapat a Tápió-vidéken 1 Elnöki köszöntõ Polgármesteri köszöntõ A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok,

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT A LEADER

SZAKDOLGOZAT A LEADER Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Munkajogi Tanszék SZAKDOLGOZAT A LEADER Név: Zsigáné Pusztai Henrietta Igazgatásszervező Levelező tagozat Konzulens: Dr. Olajos István egyetemi docens

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség!

Éves Jelentés. Öt nemzet, egy közösség! Éves Jelentés Öt nemzet, egy közösség! 2010 1 Küldetésünk A Kárpátok Alapítvány-Magyarország egy független non-profit, civil szervezet, amelynek küldetése a Kárpátok régióban élı emberek életminıségének

Részletesebben

Czene Zsolt. Tukacs László

Czene Zsolt. Tukacs László Egy éves a NAKVI NAKVI Egy évvel ezelőtt Czene Zsolt Tukacs László Mivel foglalkozik az Intézet Az Intézet Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Közreműködik az Darányi

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FORRÁSKÖZPONT 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u.45. Tel.: 72/ 514-100 Fax: 72/ 514-101 E-mail: ddrfk@axelero..hu www.ddrfk.hu A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú

Részletesebben

Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség

Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség 2010. november - II. évf. 11. szám Tanulmány úton járt a Vértes-Gerecse Közösség A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2010. november 10-én szakmai tanulmányút keretében látogatást tett a Bakonyalja-Kisalföld

Részletesebben

Tápióbicske. Hajt-a csapat a Tápió-vidéken

Tápióbicske. Hajt-a csapat a Tápió-vidéken Tápióbicske Hajt-a csapat a Tápió-vidéken 1 Elnöki köszöntõ Polgármesteri köszöntõ A Tápió-vidék a közép-magyarországi régió legizgalmasabb, ugyanakkor legkevésbé felfedezett tájai közé tartozik, a természetbúvárok,

Részletesebben

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010

Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı Közhasznú Egyesület 2010 Civil iránytő Forrástérkép az uniós és hazai pályázati lehetıségekhez civil szervezetek részére Civil iránytő Innoratio Kutatómőhely Készítette: Innoratio Kutatómőhely Gazdaság- és Társadalomfejlesztı

Részletesebben

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám

Elnökségi ülés - Pusztavám. Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta. 2011. január - III. évf. 1. szám 2011. január - III. évf. 1. szám Elnökségi ülés - Csákvár-Fornapuszta Elnökségi ülést tartott a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2011. január 14-én, a Pro Vértes Közalapítvány csákvári Dohányosházában.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 60. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S

Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S Esztergom Nyergesújfalui Többcélú Kistérségi Társulás E L N Ö K E 2500. Esztergom, Széchenyi tér 1. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. december 20-i ülésére Tárgy: Az

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet. A támogatás célja. Értelmezı rendelkezések A jogszabály mai napon hatályos állapota 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2012. október. Pályázatok falufejlesztésre és a vidéki örökség megőrzésre november 15-ig Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 24/2013.(IV.04.) számú határozata a Társulás költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa

Részletesebben

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl

75/2011. (IV. 22.) sz. határozat A megyei önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi feladatainak értékelésérıl XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. ÁPRILIS 22. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben