Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kitöltı verzió:2.52.0 Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva: 2013.05.25 08.41.33"

Átírás

1 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

2 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

3 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

4 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

5 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

6 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

7 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

8 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

9 Kitöltı verzió: Nyomtatvány verzió:1.6 Nyomtatva:

10 Szöveges évértékelı A Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület bejegyzése november 24-ével jogerıre emelkedett. Az egyesület alapítói önkormányzatok, civilek és vállalkozók. Az egyesület létrehozásának célja a LEADER helyi akciócsoport feladatainak ellátása. LEADER helyi akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS): az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elızetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekrıl szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 2. a) pontja szerint meghatározott jogi személyiséggel rendelkezı helyi közösség. Az egyesület, mint LEADER HACS feladata az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának nem horizontális intézkedéseire (a mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása, a turisztikai tevékenységek ösztönzése, a falumegújítás és -fejlesztés, a vidéki örökség megırzése és fenntartható fejlesztése) és az ÚMVP IV.(LEADER) intézkedéscsoportjának intézkedéseire meghirdetett és benyújtott pályázatok kezelése, formai és szakmai bírálata az MVH iránymutatásai alapján. LEADER Helyi akciócsoport fı tevékenysége az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) végrehajtásában való közremőködés. Az Irányító Hatósággal (IH) kötött együttmőködési megállapodás alapján az egyesület az alábbi szakmai feladatokat végzi: - munkaszervezet irodájának mőködtetése, - projektgenerálás, - tanácsadás, - az UMVP kommunikációja. A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (MVH) 2009-ben kötött delegálási szerzıdés alapján a munkaszervezet végzi a 4-es tengelyes LEADER jogcím, illetve a 3-as tengely nem horizontális intézkedéseinek pályázati, kérelemkezelési ügyintézését. A 14/2012 (III.22.) IH közlemény határozta meg a HACS részre rendelkezésre álló fejlesztési és mőködési forrásokat. A szakmai feladatok teljesítésének ellenırzését továbbra is az Irányító Hatóság végzi háromhavi munkaterv alapján, az elektronikus beszámoló felületen keresztül. A munkaszervezet 2012-ben is 100 %-os teljesítésigazolást kapott minden beszámolási idıszakban, ennek köszönhetıen az elszámolható költségeink teljes mértékben megtérülésre kerülhettek.

11 Az MVH 2012-ben helyszíni ellenırzést a HACS munkaszervezeténél márciusában tartott, ahol az elmúlt 1 évet vizsgálva mindent rendben talált, megállapítást nem tett. A munkaszervezet mőködési költségeire vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtásának és kifizetésének alakulása honlapunkon folyamatosan nyomon követhetı, a részletes költségkimutatással együtt. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása Az Egyesület elsıdleges feladata az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) (DIT) keretében elnyert LEADER címbirtokosként megalakult Helyi Vidékfejlesztési Stratégia végrehajtása. A feladat ellátását, mint Irányító Hatóság a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítja és határozza meg; a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, mint kifizetı ügynökség ellenırzi évben az ÚMVP (DIT) 3-as tengelyének kérelemkezelését láttuk el az MVH-val évben kötött delegálási szerzıdés alapján. Szakmai programokat, képzéseket, fórumokat valósítunk meg, projektkonzultáció keretében segítjük a helyi fejlesztési elképzelések megvalósítását. Közhasznú tevékenységek bemutatása Közhasznú tevékenység megnevezése: településfejlesztés, oktatás, kulturális tevékenység Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 30/2012. III.24.VM rendelet, évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6.. a)-b) Közhasznú tevékenység célcsoportja: a HACS térség 24 településének önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek Közhasznú tevékenységbıl részesülık létszáma fı Közhasznú tevékenység fıbb eredményei: HVS terv szerinti végrehajtás, 150 fı részvételével a Tudatos Lét- ökofalvak, ökoporták, az önellátás lépcsıi szakmai konferencia szervezése, helyi termék védjegyrendszer elindítása, helyi értéktár elkészítése, helyi termék bemutató faházrendszer beszerzése. Támogatások I. Támogatási program elnevezése: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program-Darányi Ignác Terv Támogató megnevezése: Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)

12 Támogatás forrása: központi költségvetés Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Elsısorban az MVH által átadott delegált feladatok ellátása, a 30/2012. VM rendelet által elıírt HVS megvalósítási és iroda fenntartási feladatok ellátását végezzük. 4 projektötlet pályázatot nyújtottunk be az MNVH-hoz, melynek teljesítésébıl egy esett évre. Részt veszünk nemzetközi, országos és helyi rendezvényeken, kiállításokon, népszerősítve helyi termékeinket. II. Támogatási program elnevezése: MNVH-NAKVI Támogató megnevezése: Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) Támogatás forrása: központi költségvetés Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Tudatos Lét konferencia szervezése ökofalvakról, ökoportákról, az önellátás lépcsıirıl a fenntarthatóság és a környezetvédelem, a helyi termelés-és fogyasztás szempontjából. III. Támogatási program elnevezése: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program-Darányi Ignác Terv,LEADER célterület: PORTÉKA Támogató megnevezése: Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA)-Leader Támogatás forrása: központi költségvetés Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 7 db faház beszerzése a helyi termék fesztiválokon helyi termékek bemutatása és árusítása céljából, amelyet a HACS térségében lévı települések vehetnek igénybe térségi turisztikai rendezvényeik színvonalának emelésére. Az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok Rendszeresen beszámoltunk honlapunkon és közösségi oldalunkon: https://www.facebook.com/pages/s%c3%a1rk%c3%b6z-dunav%c3%b6lgye- Si%C3%B3mente-Egyes%C3%BClet/ , valamint a térségünk híreit megjelentettük az umvp.eu és mnvh.eu oldalakon,országos Tudatos Lét konferenciánkról beszámolt a Helyi Termék Magazin.

13 Fıbb tevékenységek: ÚMVP 3-as tengelyes négy jogcímén, valamint a Leader kérelmek kezelése, fórumok, képzések tartása, nyertes pályázatok monitoringja, a térségfelmérése,helyi értéktár készítése, helyi termék védjegyrendszer kialakítása. A 2012-es év legnagyobb hányadában az akkreditált feladatok végzése jegyében telt, mind a 2011 év során kiírt Leader-programok, mind a 2012 év során kiírt ÚMVP III. tengely vállalkozásfejlesztési jogcímek kérelemkezelését, helyszíni ellenırzését végezte a munkaszervezet állandó 3 fıs projektmenedzser alkalmazottja. A munkaszervezet vezetı az alkalmazottak munkájának felügyeletén túlmenıen a szakmai feladatok végrehajtásáért felelıs. A munkaszervezet irodája és elérhetısége, dolgozói létszáma változatlan maradt. A szakmai munka érdekében az Egyesület munkatársai részt vettek több képzésen, tréningen, amelyet az MNVH (Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat), illetve a NAKVI (Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet), továbbá az MVH munkatársai tartottak, így pl kommunikációs tréningen, Ifjúsági Közösségi Terek konferencián, Helyi termék konferencián, Nemzeti Vidékfejlesztési Napon, MVH kérelemkezelıi szakmai képzésen és még számos hasznos szakmai rendezvényen győjtöttünk tapasztalatot és tudást. A 2011-es évben a HVS felülvizsgálata során kialakított 10 célterület kapcsán 2012 évben került sor a kérelmek értékelésére és a támogatott projektek rangsorának meghozatalára. LEADER II. kör nyertes projektek célterületenként "Zöldút fejlesztése" Ssz. Pályázó Cím 1. Tengelic Község Önkormányzat 7054 Tengelic, Rákóczi u Szedresi Sziget Egyesület Közhasznú 7056 Szedres, Arany Szervezet J. u Sióagárd Leányvárért Egyesület 7171 Sióagárd, Kossuth u Siómenti Turisztikai Egyesület 7172 Sióagárd, Kossuth u. 9. Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen Összesen

14 A térség megismerhetıségét szolgáló rendezvények támogatása Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás támogatás Áfára jutó Összesen 1. Bátáért Egyesület 7149 Báta, Fı. u Együtt Domboriért Egyesület 7133 Fadd-Dombori, Akác u Decs Nagyközség Önkormányzata 7144 Decs, Fı u Tengelic Község Önkormányzat 5 Sióagárdi Hagyományörzı Egyesület 6 Bogyiszlói Hagyományırzı Egyesület 7 Zombai Lovasklub Egyesület 8. Pörbölyi Hagyományırzı Egyesület 7054 Tengelic, Rákóczi u Sióagárd, Kossuth u Bogyiszló, Kossuth u Zomba, Darvas u Pörböly, Bajai u Összesen "Portéka"-Helyi termékek piacra jutásának támogatása Nettó támogatás támogatás Áfára jutó Ssz. Pályázó Cím Összesen 7100 Szekszárd, 1. Németh János Anna Labor Kozmetikai Termék Gyártó és Forgalmazó Kft. 3. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Cseri J. u Bátaszék, Szent István tér 4/C Bogyiszló, Kossuth u Összesen "Vállalkozásfejlesztés az alapoktól "- helyi vállalkozások mőködését segítı feltételek kialakítása Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen 1. Szentgál Bor Kereskedelmi és Szolgáltató 1221 Budapest, Kossuth u. 44. Kft FÜRT-TRADE Mezıgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. töltési u Kecel, Császár BRILL Pálinkaház Kft Harc, Siófoki u Mocsán Zoltán 7133 Fadd, Arany J. u Kiss Gáborné 7100 Szekszárd, Wossinszky ltp Venyige Term. Szolg. Ker. És Ért. Szövetkezet u Fadd, Váczi M Brot Kft Decs, Váci M. ltp Összesen

15 "İrizzük a múltat a jövı nemzedéke számára"- helyi tárgyi örökség megırzését szolgáló tevékenységek támogatása Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen 1. Bogyiszló Község Önkormányzata 7132 Bogyiszló, Kossuth u Decs Nagyközség Önkormányzata 7144 Decs, Fı u Faddi Meseház Alapítvány 4. Kölesdi Közélet Egyesület 5. Tolna Megyei Népmővészeti Egyesület 6. Római Katolikus Egyházközség Várdomb 7. Bátaszék Város Önkormányzata 8. Alsónyéki Népi Hagyományırzı Alapítvány 9. Medina Község Önkormányzat 10. İcsényi Református Egyházközség 7133 Fadd, Templom u Kölesd, Rákóczi u. 24/a Sióagárd, Zrínyi u Várdomb, Kossuth u Bátaszék, Szabadság u Alsónyék, Fı u Medina, Kossuth u İcsény, Hısök tere Összesen "A hagyományokban él szellemünk tovább"-szellemi örökség megırzését szolgáló tevékenységek támogatása Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás támogatás Áfára jutó Összesen 1. Forgatós Közhasznú Egyesület 7136 Fácánkert, Kossuth u Alsónyék Község Önkormányzata 7148 Alsónyék, Fı u Bátáért Egyesület 7149 Báta, Fı. u Sárpilisért Egyesület 5. Czencz János Festımővész Alapítvány a Képzı és Népmővészet Ápolására Alapítvány 6. Szálka Község Közalapítvány 7. Medina Község Önkormányzat 8. Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Sárpilis, Béke tér Báta, Fı. u Szálka, Petıfi u Medina, Kossuth u Bogyiszló, Kossuth u Összesen

16 "Mindenki számít"-vállalkozások kisértékő eszközfejlesztése (7.) Nettó támogatás Ssz. Pályázó Cím 1. Dombi Trans Fuvarozó, Szolgáltató és 7143 İcsény, Fı u. Kereskedelmi Kft Zajzon Gábor 7121 Szálka, Kossuth u Mattenheim Auto Control Autójavító és 7140 Bátaszék, Budai Kereskedelmi Kft. u Diabetes Center Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kırısi Cs. S. u Szekszárd, 5. Dr. K és K Egészségügyi Szolgáltató Bt Bátaszék, Budai u Mecador Egészségügyi Szolgáltató Kft Bátaszék, Budai u BRILL Pálinkaház Kft Harc, Siófoki u Rács Róbert 7146 Várdomb, Kossuth u Alpiszig 97 Építıipari, Kereskedelmi és 7146 Várdomb, Ady Szolgáltató Kft. u Tolnaairnet Szolgáltató És Kereskedelmi 6430 Bácsalmás, Bt. Korona u Bíró & Társa Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft. kotmány u Zomba, Al- 12. Rencz Kereskedelmi Kft Fadd, Nyírfás u Vecsernyés Irén 7142 Pörböly, Szálláskertek u. 1. Áfára jutó támogatás Összesen Takaró János István 7149 Báta, Fı u Barta és Társa Vendéglátó és Kereskedelmi Kft. Tivill - Extra 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 17. Zsaak Szolgáltató Bt. 18. Molnár Ferenc 19. Ferkelt Sándor 20. Pilisi Fémszerkezetgyártó és Szerelı Bt. 21. Kovács Norbert 7057 Medina, Zrínyi u Szedres, Arany J. u Bátaszék, Budai u Tengelic, Rákóczi u Fadd, Béke u Bogyiszló, Petıfi u Bátaszék, Garay u Összesen

17 Térfigyelı kamerarendszer kiépítése, polgárır egyesületek eszközbeszerzése Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen 1. Fadd Polgárır Egyesület 7133 Fadd, Mátyás K. u Bogyiszlói Polgárır Egyesület 7132 Bogyiszló, Kossuth u Kistormási Polgárır Egyesület 7068 Kistormás, Dózsa u Várdomb Község Önkormányzata 7146 Várdomb, Kossuth u Zombai Polgárır Egyesület 7173 Zomba, Rákóczi u. 128/A Kölesdi Polgárır Egyesület 7052 Kossuth tér Összesen "Az együttmőködés közösség formáló ereje"-közösségfejlesztı programok szervezése Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen 1. Alsónyéki Népi Hagyományırzı Alapítvány Alsónyék, Fı u Fácánkert Községért Közalapítvány 7136 Fácánkert, Árpád u Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete 7140 Bátaszék, Árpád u Kölesdi Közélet Egyesület 7052 Kölesd, Rákóczi u. 24/a Fiatalok Medináért Egyesület 7057 Medina, Zrínyi u Bogyiszló Község Önkormányzata 7132 Bogyiszló, Kossuth u Kistormás Községi Önkormányzat 7068 Kistormás, Dózsa Gy. u Decs Nagyközség Önkormányzata 7144 Decs, Fı u Sárpilisért Egyesület 7145 Sárpilis, Béke tér Falunk Értékırzı Közhasznú Egyesülete 7172 Harc, Fı u İcsény Község Önkormányzata 12 Vidéki Sportéletért Nonprofit Közhasznú Kft İcsény, Fı u Szálka, Táncsics u Összesen

18 "Kell egy hely"--civil szervezetek és helyi közösségek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése Ssz. Pályázó Cím Nettó támogatás Áfára jutó támogatás Összesen 1. Bátai Horgász Közhasznú Egyesület 7149 Báta, Fı u Tengelic Község Önkormányzat 3. Alsónyéki Népi Hagyományırzı Alapítvány 4. Fiatalok Medináért Egyesület 5. Sióagárd Jövıje Alapítvány 6. Bátáért Egyesület 7. Együtt Várdombért Egyesület 8. Bátaszéki Vállalkozók Ipartestülete 9. İcsény Község Önkormányzata 10. Tolnai Sárkányhajó Club Egyesület 11. Medina Helyi Szerb Kisebbségi Önkormányzat 12. Morzsu Egyesület 7054 Tengelic, Rákóczi u Alsónyék, Fı u Medina, Zrínyi u Sióagárd, Kossuth u Báta, Fı. u Várdomb, Kossuth u Bátaszék, Árpád u İcsény, Fı u Fadd, Váci M. u Medina, Kossuth u Bátaszék, Budai u Összesen LEADER programban a 2008 évben rendelkezésre bocsátott Euro forrásból I. és II. körben lekötött Euro, további Euro forrás áll rendelkezésre az utolsó körös Leader kiírásra. A dél-dunántúli régió HACS-szervezetei folyamatos kapcsolattartásának köszönhetıen szoros az együttmőködés és a közös álláspont kialakítása a LEADER program sikeres továbbvitelére tett javaslatok tárgyában, ennek több állomása is megvalósult 2012-ben. A munkaszervezet tevékenységének bıvítése érdekében a helyi termékek népszerősítésére, összefogására, a szélesebb körő ismeretek átadása érdekében együttmőködik helyi termelıkkel, a helyi termelés fontosságát a maga eszközeivel segíti (célterületekben való prioritási szempont). Az Egyesület kapcsolatot tart a térség IKSZT szervezeteivel, velük együttmőködésben aktuális témákban tájékoztató fórumot tart havi rendszerességgel. A Leader egyesület szervezésében az IKSZT munkatársak közösen utaztak Budapestre, a Vidékfejlesztési Minisztérium IKSZT szakmai programjára március hónapban. Március hónapban az egyesület részt vett Lakitelken a Leader szakosztályi találkozón, amely az MNVH szervezésében valósult meg, célja a Leader program és a vidékfejlesztésben dolgozó

19 szakemberek, szervezetek (irányító hatóság, HACS-ok, önkormányzatok,civilek) közötti együttmőködés hatékonyságára irányuló törekvések megvitatása. Ennek folytatásaként részt vettünk az április 16-i országos HACS találkozón. Ugyanezen téma folytatásaként június 5-én a VM rendezésében a Quo Vadis Leader? címő konferencián vettünk részt. A Leader-program egyszerősítése és utolsó körös kiírása érdekében a VM összevont dél-alföldi és dél-dunántúli régiós munkaértekezletet tartott, amelynek Fadd IKSZT épülete adott otthont. Április hónapban sor került a Falumegújítási díj 2011 ünnepélyes díjátadójára, ahol a déldunántúli zsüri tagjaként képviseltettük magunkat májusában a megyei Európai Információs Pont (EIP) iroda felkérésére a Szekszárdi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetével társrendezıként részt vettünk az II. Európa Nap és Helyi Termék Fesztiválon Faddon. A Helyi Termék Fesztivált számos helyi termelı tisztelte meg portékájával, emelve a kezdeményezés színvonalát. Részt vettünk az Ifjúsági Unió Ne légy birka! programja keretében általános iskolásoknak rendezett környezetvédelmi vetélkedı zsürijében, valamint a POLIP Ifjúsági iroda felkérésére elıadást tartottunk a Leader szerepérıl a civil-azon belül pedig az ifjúsági szektor támoagtási lehetıségei területérıl. Mindkét program olyan hasznos együttmőködéseket eredményezett, amelyek folytatódnak további programokban a következı években nyarán zajlottak a Leader-támogatásból megvalósult rendezvények, amelyek mindegyikén részt vettek munkatársaink, a rendezvények kiemelt témája a hagyományırzés, közösségformálás és a helyi termékek bemutatása volt. Az egyesület megkezdte saját projektjeinek végrehajtását, így július hónapban beszerzésre került 7 db faház, amely már a Dombori Nyári Fesztivál keretében a helyi termék udvar helyszínéül szolgált. A faházak az elkövetkezendı években a települések által rendezett helyi termék fesztiválokon fogják a termékek bemutatását szolgálni. Ugyanezen projekt keretében megkezdıdött a Helyi termék védjegyrendszer kidolgozása is. Augusztus 31-én MNVH nyertes projektötlet megvalósítás keretében rendeztük meg nagy sikerrel és 150 fıs látogatottsággal a TUDATOS LÉT-ökofalvak, ökoporták, az önellátás lépcsıi címő konferenciánkat, neves elıadókkal, ökofalvak képviselıivel. A témáról a Helyi termék Magazin is beszámolt, számos webes portálon felül. A projektre 1 millió Ft támogatást nyertünk az MNVH keretébıl, a támogatás utalása 2012-ben még nem valósult meg. A projekt szakmai folytatása érdekében és az ökofalvak mőködésébe, mindennapi életébe való bepillantásért ellátogattunk Galgahévízre és Győrőfőre. Október 8-9-én nemzetközi konferencián vettünk részt Ausztriában, Famer s Women-Local Products témában, azaz a nıi munkaerı és a helyi termelés képezte a fókuszt a szakmai szemináriumon, amelyen osztrák, szlovén, finn,litván,olasz és magyar elıadók, érdeklıdık is részt vettek. A programon megismert finn elıadóval további szakmai kapcsolatfelvételt kezdeményeztünk, a finn nıi hálózat megismerése és jó példaként való bemutatása céljából júniusában volt lehetıség ÚMVP III. tengely Mikrovállalkozások fejlesztése, júliusában pedig a Turisztikai fejlesztése témakörökben kérelmeket benyújtani. A HACS végezte a

20 kérelemkezelési munkálatokat, ennek eredményeképpen november hónapban került sor a rangsorok felállítására. ÚMVP III. források a döntést követıen: Alapadatok HACS regisztrációs száma: HACS neve: Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület Rendelkezésre álló forrás ( ): Lekötött forrás ( ): Jelenleg rendelkezésre álló forrás ( ): Maradvány ( ): évi kötelezettségvállalási árfolyam: 314,58 Ft/ Jogcím Falumegújítás és -fejlesztés 102/2012. (X.1.) VM rendelet Forrásallokációs tábla Forrásallokáció Lekötött forrás Jelenleg rendelekzésre álló forrás Ft Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése /2012. (V.11.) VM rendelet Turisztikai tevékenységek ösztönzése 52/2012. (VI.8) VM rendelet Vidéki örökség megırzése 103/2012. (X.1.) VM rendelet Összesen Kötelezettség-vállalás Lekötésre került összeg Maradvány Rangsorba állított kérelem Támogatott kérelem Ft db db

21 Falumegújítás és -fejlesztés 102/2012. (X.1.) VM rendelet Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése /2012. (V.11.) VM rendelet Turisztikai tevékenységek ösztönzése 52/2012. (VI.8) VM rendelet Vidéki örökség megırzése 103/2012. (X.1.) VM rendelet Összesen novemberében került sor az ÚMVP III. tengely Falufejlesztés-és Vidéki örökség jogcímek megnyitására, amely kérelmek kezelése, és a kapcsolódó döntéshozatal a jövı évre húzódott át. November hónapban együttmőködést kezdeményeztünk az ózdi Észak-Borsodi Leader Unió Egyesülettel és a gyıri Pannónia Kincse Leader Egyesülettel nemzetközi és térségek közötti együttmőködés végrehajtása érdekében. Közös pályázatot nyújtottunk be az MNVH-hoz nemzetközi együttmőködést elısegítı látogatások céljából, ezekre döntés 2012 évben nem született,megvalósításuk is a következı évre tervezett. Az akkreditált feladatok ellátásán túlmenıen a munkaszervezet általános vidékfejlesztési témákban folyamatos tájékoztatást adott a térség szereplıi részére, szorosan együttmőködve az VM, a NAKVI szervezetivel, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szervezetével és a régió HACSszervezeteivel.

1. célterület. Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése

1. célterület. Célterület neve: Zöldút fejlesztése 1. célterület Célterület neve: "Zöldút" fejlesztése Vonatkozó HPME azonosítója 670a01 Célterület azonosítója 1018192 Jogcím Közösségi célú fejlesztés UMVP intézkedés Életminőség/diverzifikáció Célterület

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa augusztus 17-i ülésének 4. napirendi pontja Társulási megállapodás módosítása

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa augusztus 17-i ülésének 4. napirendi pontja Társulási megállapodás módosítása Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést készítette: Tisztelt Tanács! Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 284. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi belsı i terve E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Szekszárd és Térsége Önkormányzatai Társulás Társulási Tanácsa 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Elıadó: a Társulás és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról

Döntés a Polgármesteri Konzultációs Fórum létrehozásáról Az előterjesztés száma: 58/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. március 30. napján 18-órakor megtartandó ülésére Döntés a Polgármesteri

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

10. célterület. Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai

10. célterület. Célterület neve: Kell egy hely- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai 10. célterület Célterület neve: "Kell egy hely"- civil szervezetek klubhelyiségeinek kialakítása, eszközbeszerzése, programjai Vonatkozó HPME azonosítója 670a10 Célterület azonosítója 1018284 Jogcím Közösségi

Részletesebben

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálata 2013 Az új LEADER (TK3) koncepciója 1 Az Egyszerősítés fı irányai korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok helyi

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ

Az EMVA LEADER Program 2007-2013. Magyarországi LEADER Központ Az EMVA LEADER Program 2007-2013 Magyarországi LEADER Központ A LEADER PROGRAM Liaison Entre Actions pour le Development de l'economie Rurale (Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztéséért)

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012.

SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. SZEKSZÁRD KISTÉRSÉGI RENDEZVÉNYEK 2012. Március 3. Tolna, Városi Hangverseny Helyszín: Tolna, Bezerédj Pál Szabadidőközpont 74/540-035 Március 3. Télűző Sárpilisen Helyszín: Önkormányzat és környéke Információ:

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről Beszámoló JKHK Egyesülete 2012 évi tevékenységéről 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. A munkatervben meghatározott feladatok ellátása 2009. október 1-étől két részre oszlik. Az IH által megadott munkaterv

Részletesebben

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV 2012. évre Jóváhagyta: Misóczki Anikó munkaszervezet-vezető 1 Ellenőrzési stratégia 2012 A belső általános stratégiai célja,

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24.

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2012.05.24. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére előzetes tájékoztatás a 2012. május hó 24-i ülés 1. napirendi pontjához

Részletesebben

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról

Tájékoztató a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról és a 2013. évi LEADER pályázatok benyújtásáról Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2009. november 6-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/08. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben

A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben A NAKVI és az MNVH törekvései a helyi gazdaságfejlesztésben Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) Budapest, 2013. február 27. Amiről

Részletesebben

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület

Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület MEZİKOVÁCSHÁZI KISTÉRSÉG VIDÉKFEJLESZTÉSI HÍRLEVELE 2009 JANUÁR A Kertészek Földje Akciócsoport Egyesület, a Mezıkovácsházi Kistérség Helyi Vidékfejlesztési Iroda és a Magyar Agrárkamara Mezıkovácsházi

Részletesebben

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április

2013. évi kistérségi rendezvények. Március. Április 2013. évi kistérségi rendezvények Március Március 21. Őcsény Városkörnyéki Mezei futóverseny - Őcsény több helyszín Deák István 70/943-6537 Április Április 20. Báta X. Hímestojás Fesztivál Bátai Tájház

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2014/07. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100

Célterület adatlap. Non-profit szervezetek 100 100 Önkormányzat, önkormányzati társulás 100 100 Célterület adatlap Célterület azonosító: 1 014 617 Helyi Akciócsoport: SárközDunavölgyeSiómente Egyesület Jogcím: Közösségi célú fejlesztés Célterület megnevezése: Turisztikai információrendszer kialakítása

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26.

Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens. Parád,2013 március 26. Csuhány Bence Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Heves megyei referens Parád,2013 március 26. MNVH megalakulása, jogszabályi háttér 1698/2005 EK rendelet 1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat 131/2008. (X. 1.)

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató

Bihar-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület 4100 Berettyóújfalu, Kossuth utca 25. Tájékoztató Tájékoztató A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (IH) a Bihar

Részletesebben

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI

AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI LEADER (TK3) AZ EGYSZERŰSÍTÉS FŐ IRÁNYAI Korábbi célterületek helyett HVS LEADER része (LEADER terv) szerinti kritériumok. Helyi döntési kompetencia erősítése: HBB dönt a projektek támogatásáról, MVH csak

Részletesebben

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg:

A HA-VER Hajdúsági Versenyképesség LEADER Helyi Akciócsoport a következı célterületeket határozta meg: Hajdúnánás Városi Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T İ L 21. Száma: 21419-19/2011. Elıkészítık: dr. Dráviczky Gyöngyi önkormányzati és szervezési ügyintézı, Szabó István megbízott Az elıterjesztés

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Regionális politika 10. elıadás

Regionális politika 10. elıadás 1 Regionális politika 10. elıadás Magyarország vidékfejlesztési politikája a 2007-2013 idıszakban (ÚMVP) 2 Vidékfejlesztés 2007-2013: Európai vidékfejlesztési stratégia Magyar vidékfejlesztési stratégia

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben

Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Civil képviselet és érdekegyeztetés a területi tervezésben Balogh Nóra vezető tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. június 22. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található közkutak Sorsz. Település Közkifolyó helye (utca) hsz/hrsz Átmérő (mm)

Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található közkutak Sorsz. Település Közkifolyó helye (utca) hsz/hrsz Átmérő (mm) Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség illetékességi területén található közkutak Sorsz. Település Közkifolyó helye (utca) hsz/hrsz Átmérő (mm) Állapot (üzemel/ rossz/üzemen kívül) Megjegyzés 1. Aparhant

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 2. számú módosítása A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulást alkotó települések önkormányzatai a 2013. június 30-án kelt társulási megállapodást Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 8181 Berhida, Veszprémi u.1-3. KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 8181 Berhida, Veszprémi u.1-3. KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 8181 Berhida, Veszprémi u.1-3. KIEGÉSZÍTŐ SZÖVEGES SZAKMAI BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ 2013. január 1. - 2013. december 31. Kelt: Berhida, 2014

Részletesebben

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum:

KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: KÖZGYŰLÉS ELŐKÉSZÍTÉSE 1. Napirendi pont előterjesztése Dátum: 2014.05.30. Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése részére tájékoztatás az 1. napirendi ponthoz az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet

Részletesebben

Pázmánd Községi Önk.

Pázmánd Községi Önk. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program januárban beadott pályázatainak elbírálása megtörtént, a Velencei-tó LEADER Helyi Akciócsoport területén a 21 beadott pályázatból 12 pályázat felelt meg a formai,

Részletesebben

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító

1. helyen végzett szállító pályázatának benyújtási ideje. 1. helyen végzett szállító pontszáma. 2. helyen végzett szállító Ellátott intézmény OM azonosító Ellátott intézmény neve Ellátott intézmény címe Tankerület 1. helyen végzett 1. helyen végzett pontszáma 1. helyen végzett pályázatának benyújtási ideje 2. helyen végzett

Részletesebben

LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata

LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata LEADER pályázatok, projekt adatlapok bírálata Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl

49. számú elıterjesztés. Beszámoló a Kolping Támogató Szolgálat Szekszárd és kistérsége 2009. évi mőködésérıl 49. számú elıterjesztés A határozat-tervezet elfogadásához egyszerő többség szükséges! Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a Kolping Támogató

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT

MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT MAGYAR NEMZETI VIDÉKI HÁLÓZAT Komárom Esztergom megyei Vidékfejlesztési Információs Pont Mocsi Ádám - Vidékfejlesztési referens NAKVI fő feladatai Közreműködés EMVA Darányi Ignác terv- LEADER HACS IKSZT

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

6. célterület. Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása

6. célterület. Célterület neve: A hagyományokban él a szellemünk tovább- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása 6. célterület Célterület neve: "A hagyományokban él a szellemünk tovább"- szellemi örökség megőrzését szolgáló tevékenységek támogatása Vonatkozó HPME azonosítója 670f06 Célterület azonosítója 1018246

Részletesebben

2013. évi Stratégia felülvizsgálat

2013. évi Stratégia felülvizsgálat 2013. évi Stratégia felülvizsgálat Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport Tájékoztató fórum 2013. március 21. Zalaszentgrót Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER

Részletesebben

Hírlevél 2012. július-augusztus

Hírlevél 2012. július-augusztus Hírlevél 2012. július-augusztus ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése aktuálitások 1.o ÚMVP III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör 2.o ÚMVP IV. tengely LEADER újbóli megnyitása 3.o Megjelentek

Részletesebben

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható.

Támogatás tárgya. E jogcím keretében 3 célterület támogatható. Turisztikai tevékenységek ösztönzése 137/2008 (X.18.) FVM rendelet Támogatás célja A támogatás célja vidéki munkahelyek létrehozása,vagy megırzése érdekében a vidéki turizmusformák közül a fenntartható

Részletesebben

Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap: A vidéki területekbe beruházó Európa LEADER tájékoztató 2011.08.19. Jogszabályi háttér 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 2007. évi XVII. Törvény 23/2007. (IV.

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5.

Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában. Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató. Budapest, 2013. március 5. Az MNVH és a NAKVI szerepe az IKSZT program lebonyolításában Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Budapest, 2013. március 5. Az Intézet munkájának rövid bemutatása Sokrétű és szerteágazó feladatok a vidékfejlesztés

Részletesebben

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban

A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban A NAKVI szerepe a Tanyafejlesztési Programokban Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz 1. A NAKVI feladatairól 2. Tanyafejlesztési

Részletesebben

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL

2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL BIHAR-SÁRRÉT VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 4100 BERETTYÓÚJFALU, KOSSUTH UTCA 25 WWW.BSVE.HU INFO@BSVE.HU 2015 ÁPRILISI HÍRLEVÉL Tisztelt Érdeklődők! Szeretettel köszöntjük a Bihar -Sárrét Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 63/2011 (V. 2.) számú Közleménye A 135/2008 (X. 18.), 136/2008 (X. 18.), 160/2009 (XI. 19.) és a 138/2008 (X. 18.) FVM rendeletek keretében benyújtott támogatások minimum ponthatáráról

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJE

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJE SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ALJEGYZŐJE Ikt.szám: IV.286/2013. Tárgy: tájékoztatás Mell.: 1 db Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben

Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Az IKSZT-k szerepe a vidékfejlesztésben Dr. Eperjesi Tamás főigazgató-helyettes, NAKVI A TÖBBCÉLÚ KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE PROGRAM II. ORSZÁGOS SZAKMAI KONFERENCIA Lakitelek, 2015. május 20. Tanyafejlesztés

Részletesebben

Az ellenırz. Statisztika

Az ellenırz. Statisztika Civil SzámAdó Konferencia Civil SzámAd madó Konferencia Az Állami Számvevıszéki ellenırzések tapasztalatai Jakab Éva Az ellenırz rzés s céljac Döntéshozókhoz, kezelı szervhez kapcsolódó az NCA-ból nyújtott

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet

Közhasznúsági melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyzı határozat száma: Nyilvántartási szám: 18853951-1-17 17 Szekszárdi Törvényszék 17 PK 60047 /1996/3. 17/01/799 7100 Szekszárd, Béla király tér 6. 2012 Oldal: 2 1. Tárgyévben

Részletesebben

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20.

KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület. 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. KUD-A.R.C. Közhasznú Ifjúsági Egyesület 2083 Solymár, Templom tér 25. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2011. Solymár, 2012. május 20. 1. A szervezet alapadatai: 1. Elnevezés: KUD-A.R.C. Közhasznú

Részletesebben

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10.

Jogcím. Támogatási kérelem benyújtási időszak: 2008.03.28-2008.05.05 2008.06.16-2008.07.16 2009.11.01-2009.11.30 2011.09.15-2011.10. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2015. augusztus 31-én lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási illetve

Részletesebben

Hírlevél. 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu

Hírlevél. 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal kapcsolatos aktualitások Sikeresen megvalósult térségi projektek (EMVA) ÚMVP kifizetési kérelem benyújtási időszak Felhívás civil és vállalkozói adatbázis összeállításáról

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl

Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl 5. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. november 26-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása játszótér felújítására az ÚMVP Falumegújítás és fejlesztés keretébıl Az elıterjesztést

Részletesebben

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak!

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! 2013. december V. évf. 12. szám ünnepi kiadás Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves hírlevél olvasónknak! Egyesületi hírek Döntés a 2013-ban benyújtott

Részletesebben

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése

A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség évi közhasznúsági jelentése A Dél-alföldi Ifjúsági Szövetség 2006. évi közhasznúsági jelentése A szövetség közhasznúsági fokozata: "közhasznú" Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám: 1254. Bírósági nyilvántartásba vételi végzés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani:

HÍRLEVÉL. valamint a. A két jogcímhez az alábbi formanyomtatványokon lehet támogatási kérelmet benyújtani: Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Zala Termálvölgye Egyesület

Zala Termálvölgye Egyesület Zala Termálvölgye Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport 2013. július 19., Zalaszentlászló Zala Termálvölgye Egyesület Vidékfejlesztési célú civil szervezet LEADER Helyi Akciócsoport - címbirtokos szervezet

Részletesebben

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA. 2012. augusztus 17. Balatonkenese

HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA. 2012. augusztus 17. Balatonkenese HELYI TERMÉK, HELYI ÉRTÉK, HELYI GAZDAGODÁS NEMZETKÖZI VIDÉKFEJLESZTÉSI KONFERENCIA 2012. augusztus 17. Balatonkenese A vidék élni akar, Magyarország megújul! A vidékfejlesztés az EU-csatlakozás előkészítése

Részletesebben

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében

Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a Zala Termálvölgye térségében Helyi termék fejlesztés a gyakorlatban Miért jó a helyi termék? szakmai konferencia- 2013.02.21., Szentgyörgyvár Zala Termálvölgye LEADER Helyi Akciócsoport

Részletesebben

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013.

A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. A LEADER pályázat 3. támogatási köre 2013. Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. március Alapfogalmak LEADER (Liaison Entre Actions pour le Developpement de l Economie Rurale) =

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2013. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL Mérleg Eredmény-kimutatás Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A BAKONYALJA-KISALFÖLD KAPUJA VIDÉKFEJLESZTÉSI EGYESÜLET 2012. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRİL Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerősített éves beszámoló eredmény-kimutatása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03.

Helyi Fejlesztési Stratégia Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete február 03. Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 2016.február 03. A 2007 2013 as időszak eredményei: Közel 260 db nyertes pályázat, melynek támogatási összege több mint 6 millió euró! Támogatási döntéssel lekötött

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások. Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens FELADATOK A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens

A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens A MNVH tevékenységei projektötleti felhívások Dr. Barancsi Ágnes MNVH Jász-Nagykun-Szolnok megyei referens Magyarország legszebb konyhakertje Karcag, 2013. november 15. FELADATOK A politikai -, a szakmai-

Részletesebben

HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft)

HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft) 1.2.1 HVS Forrásallokációja Forrásallokáció a III. tengelyre (Ft) 2007-2013 Falufejlesztés (322) Vidéki örökségmegőrzés (323B) Turisztikai tevékenységek ösztönzése (313) Mikrovállalkozások fejlesztése

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14.

A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében. Pásztohy András Miniszteri Biztos. Budapest, 2008. április 14. A vidékfejlesztés esélyei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program tükrében Pásztohy András Miniszteri Biztos Budapest, 2008. április 14. 1 Példátlan lehetőség 2007-2013 között Mintegy 8000 milliárd

Részletesebben

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 18. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Fácánkert Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 18. napján tartott üléséről készített jegyzőkönyvből 89/2012. (X. 18.) számú képviselő testületi határozat a Faddi Polgárőr Egyesület visszatérítendő támogatása 1.) Fácánkert Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a civilszervezetek önkormányzati támogatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 10-i ülésére Tárgy: Pályázat benyújtása a Leader 2013. évi pályázati kiírásra Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Székhely: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.

Székhely: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. Iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2. Készítette: Mihályi Mónika munkaszervezet vezetı Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete Székhely: 5130 Jászapáti, Velemi Endre út 4-6. HACS akkreditált iroda: 5130 Jászapáti, Tompa Mihály utca 2.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27.

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában. Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közreműködése nemzetközi kapcsolatok kialakításában Kiss Ágnes Temesvár 2012. szeptember 27. MNVH feladatai Nemzetközi és térségközi kapcsolatok kialakítása Segítségnyújtás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl

Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Közhasznúsági jelentés 2009. évrıl Fordulónap: 2009.december 31. Beszámolási idıszak: 2009.július 14-2009.december 31. A szervezet bemutatása: Elérhetıség: 2200 Monor Kossuth L. u. 65-67 Azonosító adatok:

Részletesebben

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a

a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről és a A Z E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú I N T É Z K E D É S E K I R Á N Y Í T Ó H A T Ó S Á G Á N A K A 5./2014(II. 6.) K Ö Z L E M É N Y E a 2014-2020 közötti programozási időszakra történő felkészülésről

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Beszámoló a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület működéséről Tartalom:

Beszámoló a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület működéséről Tartalom: Beszámoló a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület működéséről Tartalom: 1. Alakulás 2. Felépítés, tevékenység 2.1. Közgyűlés 2.2. Elnökség 2.3. Felügyelő Bizottság 2.4. Munkaszervezet 3. Működésre fordítható

Részletesebben

A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének évi beszámolója

A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének évi beszámolója A Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének 2013. évi beszámolója 2013. Beszámolók készítése Jelen beszámoló elkészítését és az egyesület Közgyűlése általi elfogadását a vidékfejlesztési

Részletesebben