SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete"

Átírás

1 SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006.(V.26.) sz. rendelete a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terveinek megállapításáról (egységes szerkezetben a 7/2011. (VII.05.) önkormányzati rendelettel) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 7.. (3) bekezdés c.) pontjában foglalt felhatalmazás, valamint Szabolcs község képviselőtestületének 50/2006.(V.25.) sz. településszerkezeti terv megállapításáról szóló döntése értelmében Szabolcs község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terveiről az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya és alkalmazása (1) A rendelet hatálya Szabolcs község teljes igazgatási területére terjed ki. (2) Az érvényességi területen belül építési tevékenységet folytatni, arra hatósági engedélyt adni, telket kialakítani, kötelezést előírni csak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.), valamint az Étv. alapján meghatározott, Országos településrendezési és építési követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII. 20.). kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) előírásai, illetve az S 2/m jelű Külterületi szabályozási terv, az S-1/m jelű Belterületi szabályozási terv, és a jelen Helyi Építési Szabályzat előírásainak együttes figyelembe vételével lehet.* (3)A rendelet területi és tárgyi hatályát érintően minden természetes és jogi személyre nézve kötelező. *7/2011. (VII.05.) önkormányzati rendelettel megállapított szöveg. 2.. A településrendezés eszközei (1)Településfejlesztési koncepció. (2)Településszerkezeti terv. (3)Helyi Építési Szabályzat, Külterület és a Belterület Szabályozási tervei.

2 3.. Tervi szabályozási elemek (1)A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2)Igazgatási és belterületi határ (3)Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek határa (4)Szabályozási vonal (5)Építési övezet - beépítési mód - telekterület (m 2 ) - legnagyobb építménymagasság - legnagyobb beépítettség (a telek területének %-ában) (6)Építési vonal (7)Szintterület sűrűség (8)Megengedett legnagyobb beépítettség (9)Védőterület, védőtávolság, védősáv határa és mértéke (10)Előkert mérete (ahol nincs méret jelölve ott 5 m) (11)Nyomvonalas építmények építési területének szélessége (12)A területre, építményre természeti és egyéb védelmi elıírások (13)Kerékpárút (14)Közüzemi közművesítettség mértéke (15)Megszüntető jel 4.. Építési engedélyezés szabályai (1) Építési hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek a 46/1997. (XII.29.) KTM rendelet 9. -ban meghatározottakon kívül a műemléki környezettel érintett területekre kiterjedően engedélyköteles építési munkákhoz sorolja - építmények felületképzése, színezése, - reklám elhelyezés 1,0 m 2 -nél kisebb méretű is. (2) Építési engedélykérelemhez a településközpont védendő területén utcaképi tervet kell készíteni két-két szomszédos épület feltüntetésével 1:200 méretarányban (3) Az építési engedélyezési eljárást megelőzően elvi építési engedélyezési eljárást kell lefolytatni a környezetbe illeszkedés igazolására minden olyan esetben, amikor az adott sajátos használat, építési övezet, illetőleg övezet területén nem annak elsődleges rendeltetése szerinti építmény épülne, továbbá a gazdasági, a mezőgazdasági üzemi és a beépítésre nem szánt területeken a birtokközpont, vagy azzá alakítható építmények építéséhez, valamint a kivételesen elhelyezhető építmények esetében. (4) Területi Tervtanácsra kötelezett épületeket a rendelet csak azokra az épületekre terjeszt ki, amelyek a védett településszerkezet határán belül esnek, bruttó alapterületük meghaladja a 200 m 2 -t és típusukat tekintve igazgatási, oktatási, egészségügyi és kereskedelmi célt szolgálnak. (5) Épület építése csak olyan telken engedélyezhető, amelyek közterületről, vagy magánútról gépjárművel közvetlen megközelítése biztosított. (6) Tájvédelmi előírásokra vonatkozóan az évi LIII. tv. 7.. szerinti külterületi építési, engedélyezési eljárásban a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő, valamint a Felső-Tisza-vidéki Környezet- Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség szakhatóságként működik közre.

3 (7) A helyi építészeti védelem alá vont épületeknél engedélyezési eljárás előtt felmérési tervdokumentációt kell készíteni, mely tartalmazza az eltérő szintek alaprajzain túl az épület jellemző metszeteit, homlokzatait, fedélszékeinek felmérését is. A felmérési terv tartalmazzon fotódokumentációt, melyen a védett épület külső és belső értékei is megjelennek. II. Fejezet TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK ÖVEZETI SZABÁLYOZÁSA 5.. Településszerkezet, területfelhasználás, általános építési szabályok (1) A település igazgatási területe építési szempontból beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területre tagozódik. beépítésre szánt terület és építési övezete - falusias lakóterület Lf - településközpont vegyes terület Vt gazdasági terület - kereskedelmi, szolgáltató Gk - egyéb nem zavaró hatású ipari Ge - mezőgazdasági üzemi Gm üdülőterület - hétvégiházas Ü-h különleges terület - temető terület Kü-t - kegyeleti park Kü-kegy - szabadidős, sportolási Kü-s - idegenforgalmi (kemping) Kü-i - hulladéklerakó Kü-h - kutatás-fejlesztés Kü-k - vásárok, kiállítások Kü-v általános közlekedési területek - országos mellékút Köu-m - települési gyűjtőút Köu-gy - fontosabb mg-i feltáró út Köu-mg - hagyományos kiszolgálóút Köu-k - kerékpárút zöldterületek - közpark, zöldterület Z - védett erdő E-v - véderdő Ev - gazdasági erdő Eg

4 mezőgazdasági területek és építési övezeteik - általános mezőgazdasági területek Má - általános védett mezőgazdasági ter. Mko vízgazdálkodással összefüggő területek - a Tisza folyó medre és partja holtágak medre, morotvák V (2)A beépítésre szánt területek építési használatának mértéke Sajátoshasználatszerintiterület Építési övezetjele Beépítési mód Legkisebb terület m2 Az építési telek Legkisebbszélességm Legkisebbzöldfelület% Legnagyobbbeépítettség% Megengedettmax.építménymagasságm Falusias lakó Lf ,5 Vegyes terület Vt ,5 Kereskedelmi szolgáltató Gk Sz ,5 Nem zavaró ipari Ge Sz ,5 Mezőgazdasági Üzem Gm Sz ,5 Különl.terület temető Kü-t Sz (K) (K) ,5 Sport Kü-s Sz ,5 Idegenforgalom Kü-i Sz ,5 Üdülőházas Ü-h ,5 Kutatás, fejlesztés, Kü-k Sz ,5 megújuló energia Vásárok, kiállítások területe Kü-v Sz ,5 (K)kialakult telekviszonyok

5 6.. Általános építési szabályok (1) Építési, engedélyezési eljárás előtt a terepmagasság, a domborzat függvényében kell a földszinti padlóvonalat meghatározni, úgy hogy a mértékadó árvízszint fölött+1,00 m-el legyen. (2) A terepmagasság néhány helyen a nyílt ártér jelleg miatt a mértékadó árvízszint alatti, ezért a meglévő épületek bevédésére helyenként nyúlgát építése szükséges. (3) A vízkárelhárítási terv településre vonatkozó előírásait az építési engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni. (4)Az egyes területfelhasználási egységen belüli épületeket és építményeket elhelyezni csak a terület-felhasználási egységek szabályozási tervben jelölt övezeti előírásai, építési övezetek előírásai és az OTÉK vonatkozó előírásai szerint szabad. (5) Az egyes építési övezetben az övezeti előírásoknak megfelelően építési telket lehet kialakítani. (6) Nyúlványos (nyeles) telek újonnan nem alakítható. (7) A tetőterek beépítése a megengedett maximális építménymagasságok betartásával engedélyezhető, meglévő magastetős épületek tetőtereinek beépítése és lapos tetős épületek tetőráépítése esetén is. (8) Meglévő korábban kialakított telek az egyéb övezeti és vonatkozó szakági szabályok betartásával beépíthető telekalakítási kényszer nélkül, ha azon legalább egy 6,0 m szélességű épület elhelyezhető. (9) Meglévő telek megosztásakor a megosztás által érintett telekmutatókra vonatkozóan is az előírást be kell tartani. A telekmutató mértéke ilyen esetben azonban legfeljebb az övezetre előírt 15 %-ával csökkenthető, ha más mód a telek megosztására nincs. (10) Az építménymagasságot ott, ahol csak a maximális építménymagasság van meghatározva, mint legnagyobbat kell megtartani, és attól 1,0 m-nél nagyobb mértékben és csak lefelé lehet eltérni. (11) Ha a telek szélessége meghaladja a 16 m-t, az oldalhatáron álló beépítés 1,0 m széles csurgó távolság elhagyásával lehetséges. (12) Amennyiben a telek szélessége meghaladja a 25 m-t, szabadonálló épületelhelyezés is lehetséges. (13) Az előkert mérete a beépült utcákon a kialakult (általában 3, vagy 5 méter) míg az új utcákon 5 méter. Az előkert vonala egyúttal kötelező építési vonal is. (14) Épületrész kinyúlása az építési helyen kívülre a saját telekrész fölé legfeljebb 60 cm lehet. Ez alól kivétel a már kialakult eresz, az előtető. (15) Épületrész közterület felé csak a Vt övezet telkein és csak ott nyúlhat, ahol az előkert mérete 0,0, a kinyúlás ekkor is legfeljebb 0,6 m lehet az egyéb érvényes előírások betartásával. (16) Lakóterületen és településközpont vegyes területen belül az oldalkertek mérete min. 6 méter. Amennyiben a telek kialakult beépítési viszonyai és a telek szélessége miatt az épület 6 m- es oldalkerti méretének betartása esetén nem építhető be racionálisan, és az OTÉK-ban előírt építmények közötti legkisebb távolság nem tartható a szomszédos telkek között, úgy az újonnan épült, vagy felújításra kerülő épület esetében a tényleges építménymagasság értéke határozza meg az oldalkerti méretet, amely azonban nem lehet kevesebb 4,5 méternél, lakóépület esetén. (17) Lakóterületen és településközpont vegyes területen belül a hátsókertek mértéke minimum 6 m, illetve a kialakult. (18) Közművezeték fölött, vagy alatt új építési telek nem alakítható ki. (19) Állattartó épület építésének, engedélyezési eljárásánál az állattartási önkormányzati

6 rendeletben megfogalmazott külön feltételrendszer meglétét is vizsgálni kell. (20) Közterületen kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó és egyéb tevékenységek céljára épület, pavilon nem létesíthető. Köztárgyak elhelyezése az OTÉK 39. -a szerint. (21) Közművesítési fokozatok az OTÉK 8.. (2) bekezdés szerint, teljes, részleges, hiányos, közművesítetlen terület. Szabolcs község egész területén legalább részleges közművesítettség szükséges. Részleges közművesítésnél zárt rendszerű szennyvíztározó létesítése szükséges, melynek vízzárósági próbáját kötelezően el kell végezni, és a használatbavételi engedély csak a vízzárósági próba megfelelősége esetén adható ki. Ahol szennyvízcsatorna van az utakon a csatornára való rákötés kötelező, és a használatbavételi engedély csak a rákötés után adható ki. III. Fejezet Beépítésre szánt területek előírásai 7.. A lakóterületre vonatkozó általános előírások (1) Szabolcs település lakóterületei sajátos építési használatuk szerint falusias lakóterületek (Lf). (2) A lakóterület elsősorban 4,5 m-es építmény magasságú lakóépületek elhelyezésére szolgál. (3) A lakóterületen fő és melléképületek helyezhetők el. (4) Lakóterületen és településközpont vegyes területen belül a hátsókertek mértéke minimum 6 m, illetve a kialakult. (5) Falusias lakóterületen (Lf) 600 m 2 telekterület alatt állattartó épület nem helyezhető el m 2 telekterületig csak baromfi 800 m 2 feletti telekterületen sertés is tartható. (6) Lakóterületen belül, falusias lakóterületen minimum 2 lakóépület építhető. (7) Az oldalkertek legkisebb szélessége általában az OTÉK 35.. előírásai szerinti, kivételt képeznek a HÉSZ 6.. (16) bekezdése szerinti eltérésekkel. (8) Előkert és oldalkert felöli megközelítéssel süllyesztett garázs nem létesíthető. (9) A falusias lakóterület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni: Lakóterület A telek Legkisebb Legnagyobb Sajátos Alkalmazható Beépített- Építmény építési építési övezet Szélesség Terület ség % magasság használat (beépítési mód) (m) (m 2 ) (m) Falusias Lf ,5 (10) A telek területének min. 40 %-át zöldterületként kell kialakítani, melybe a fásított parkolók

7 területe nem számítható. (11) A lakóterületen csak legalább részleges közművesítettséggel lehet lakást építeni. (12) Állattartásra szolgáló épületek, helyiségek és melléképítmények építési telken történő elhelyezésénél a HÉSZ-ben meghatározottak és a szakhatóságok előírásai alapján kell meghatározni az OTÉK 36.. (5) bekezdés módosítása szerint. (13) Az utcai kerítéseket a helyi sajátosságokra is figyelemmel épített jelleggel, faszerkezettel vagy tömör falazott lábazattal kell kialakítani. A kerítésmezők kitöltéséhez elsősorban fa alkalmazható. A kerítés magassága max. 2,0 m lehet. Falusias lakóterületen elhelyezhetı: lakóépület, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, szálláshely szolgáltató épület, kézműipari építmény, helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, a fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és járulékos létesítmények (garázs, tároló épület) (14) A telek utcai építési sávjában a földszinti padló nem lehet 90 cm-nél magasabban a telek előtti járdaszinttől. (15) Melléképületek a HÉSZ és az állattartásról szóló önkormányzati rendelet szerint építhetők. (16) Az övezetben melléképítmények közül elhelyezhető: - közműbecsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy, hulladéktároló legfeljebb 2 m-es belmagasságú, kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökőkút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, terepszintnél nem magasabbra emelkedő lefedés nélküli terasz) kerti víz, fürdőmedence, napkollektor, épített kerti tűzrakóhely, kerti lugas, továbbá lábon álló kerti tető legfeljebb 20 m 2 vízszintes vetülettel, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldség verem, kerti szabadlépcső (tereplépcső, és lejtő). Szabadonálló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék zászlótartó oszlop. 8.. Településközpont vegyes terület (1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló lakó- és helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltatás, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. Az ilyen területen nem helyezhető el parkolóház és üzemanyagtöltő. (2) Településközpont vegyes területen lakás esetén max. 4 rendeltetési egység helyezhető el. (3) Településközpont vegyes területen teljes közművesítettséget kell kialakítani. (4) A településközpont vegyes terület építési telkeinek kialakításánál és beépítésénél az alábbi táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni:

8 Sajátoshasználatszerintiterület Építési övezetjele Beépítési mód Legkisebb ) 2 terület (m Az építési telek Legkisebbszélességm Legkisebbzöldfelület% Legnagyobbbeépítettség% Megengedettmax.építménymagasság(m) Településközponti Vegyes Vt ,5 (5) Közterület felől garázsbejárat nem nyílhat (de üzletbejárat és portál azonban több is). (6) Az intézményi rendeltetéshez szükséges ügyfélparkoló csak a saját telken biztosítható. Oldalhatáron álló beépítési mód előírásai esetében az épületeket az építési helyen belül szabadonállóan és oldalhatáron állóan is el lehet helyezni akkor, ha az adott telek mérete azt szomszédos telek övezet szerinti előírt beépítését nem korlátozza, illetve a kialakult állapot az egyéb előírások betartása mellett is ezt lehetővé teszi. (8) Melléképületek közül minden építhető az állattartás céljára szolgáló épületek kivételével. 9.. Gazdasági területek (1) A terv gazdasági területei sajátos használatuk szerint kereskedelmi és szolgáltató (Gk), nem zavaró egyéb ipari, gazdasági (Ge), mezőgazdasági üzemi létesítmények (Gm) területei. (2) A Gk jelű kereskedelmi és szolgáltató területen nem helyezhetők el az egyházi, egészségügyi és szociális épületek. (3) A Ge jelő ipari területen nem helyezhető el jelentős mértékű zavaró hatású, illetıleg a jelentős mértékő zavaró hatású és különlegesen veszélyes (pl. tűz robbanás fertőzőveszélyes) bűzös, vagy szaggal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények, valamint a településgazdálkodási és az egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális épületek. (4) A Gm jelő területen elsősorban a mezőgazdasági tároló üzemi létesítmények helyezhetők el. Ezek csak a környezeti hatásvizsgálat és hatástanulmány elkészítésére támaszkodó környezetvédelmi hatósági engedély birtokában és annak előírásai figyelembevételével építhetőek be. A területen az alábbi táblázatban megadott értékeket kell alkalmazni:

9 Alkalmazható A telek Legkisebb Legnagyobb Beépítési Építési mód övezet jele Szélesség Kereskedelmi Sz Gk ,5 Szolgáltató M Mélységem 2 Területem Zöldterület% Beépítettség Építménymagasság Nem zavaró ipari Sz Ge ,5* Mezőgazdasági Sz Gm ,5* Üzem Sz = Szabadonálló * a technológiailag szükséges nagyobb építménymagasság, mint pl. siló, kémény stb. az építmény magasságába nem számítandó be. (5) A biológiai aktivitási mérleg egyensúlyának megteremtése és a lakóterület védelméhez szükséges környezeti hatás csökkentése érdekében a gazdasági övezetekben az előírt legkisebb zöldfelületet a terv szerint kijelölt helyen védőfásítással kell kialakítani, melynek fedettsége 80 %-os. Az egybefüggő zöldfelületet az építtetőnek kell megvalósítani legkésőbb a használatba vételi engedélyig. A Ge, Gm és a Gk övezet építési telkeit - saját telkén belül - legalább 10 m szélességű zöldfelülettel (védőfásítás) kell ellátni a telekhatárok mentén. A Gm övezet utcafrontján 20 m szélességű védőfásítást kell megvalósítani.* (6) A Ge és Gm övezetben történő építés esetén környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni. (7) Szabolcs község gazdasági területein a lakóterületet jelentős mértékben zavaró hatású terület nem alakítható ki. *7/2011. (VII.05.) önkormányzati rendelettel megállapított szöveg Különleges területek (1)A különleges területek sajátos használatuk szerint sportolási-szabadidős-kemping, rendezvényi célt szolgáló vásár kiállítási, és temető terület, kegyeleti park, a megújítható energiaforrások építmények területei (pl. szél és napenergia). Szabolcs településen a különleges területek sajátos használatuk szerint: működő temető területe lezárt temető területe sportpálya területe hulladéklerakó területe Kü-t Kü-kegy Kü-s Kü-h

10 idegenforgalmi szabadidős, kemping terület kutatás-fejlesztés megújítandó energiaforrások, építmények területei vásárok, kiállítások területei Kü-i Kü-k Kü-v A különleges területen az alábbi építési övezeteket kell alkalmazni: a terv szerinti térbeli rendben* Sajátos Alkalmazható haszn.rend. Beépítési Építési szerint Mód övezet jele Legne-gyobb beépítettség% Legnagyobbépítm.mag. A telek A legkisebb zöldterü- let% 2 A telekminimálisterületem Temető Szabadonálló Kü-t 10 3,5 20 K Lezárt temető Szabadonálló Kü-kegy K Sport Szabadonálló Kü-s 10 4, Hull.lerakó Szabadonálló Kü-h K Idegenforg. szabadidős Szabadonálló Kü-i 10 4, ter. Kutatás, fejlesztés megújítandó Szabadonálló Kü-k 10 7, energia* Vásárok, kiállítások Szabadonálló Kü-v 10 4, * A technológiailag szükséges nagyobb építménymagasság nem számítandó be. K : kialakult telekméret. *7/2011. (VII.05.) önkormányzati rendelettel megállapított szöveg Üdülőterületek (1) Az üdülőterület elsősorban üdülőépületek és üdüléssel kapcsolatos sportlétesítmények elhelyezésére szolgál. (2) Az üdülőterület hétvégi házas, laza beépítésű. (3) A beépítésre szánt terület építési használatának mértéke.

11 Sajáthasználatszerintiterület Építési övezetjele Beépítési mód Legkisebb terület (m 2 Legkisebbszélességm Legnagyobbbeépítettség% ) Üdülőterület Ü-h ,5 4,0 Megengedetmax.építmény-magasság(m) A legkisebbzöldterület% (4) A legkisebb telekszélesség 14 m alá nem csökkenhet oldalhatáron álló beépítésnél. (5) Az előkert mérete 5 m. (6) Az övezet építési telkein melléképítmények és épületek medence kivételével nem helyezhetők el. (7) Az üdülőterületet teljes közművesítéssel kell ellátni. (8) Állattartó épület az övezet telkein nem helyezhető el. (9) Közösségi, szórakoztató, kulturális épület nem helyezhető el az övezet telkein. (10) Új építések engedélyezésénél az épületek padlóvonalát a mértékadó árvízszint +1,00 m fölé kell vinni. IV. FEJEZET 12.. Közlekedési és közműterület A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, gépjármű várakozóhelyek (parkolók) járdák, és gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, közműforgalom, vasutak, vízi és légi-közlekedés, továbbá közművek és hírközlési építményeinek elhelyezésére szolgál. (1) A terv közlekedési területét a terv szerinti térbeli rendben kell felhasználni. (2) Sajátos tagozódások szerint az alábbiak Neve szabályozási szélesség a.) országos mellékút 18 m b.) belterületi gyűjtőút 16 m c.) a település egyéb utcái, kiszolgáló utak 12 m

12 d.) jelentősebb külterületi feltáró és mezőgazdasági utak 12 m e.) kerékpárutak (3) A közlekedési területek szélességét a terv és a 4 sz. melléklet szerint biztosítani kell. Mellettük csak akkor és úgy lehet építményt elhelyezni, amennyiben annak esetleges védőövezete sem érinti korlátozottan az úthasználati értékét. Külterületen a közlekedési területek terv szerinti szélessége irányadó, amit úgy kell értelmezni és alkalmazni, hogy az építési területek szélességét az engedélyezési tervükben kell pontosítani. (4) Minden utcát legalább egyoldali fásítással kell ellátni, ennek helyszükségletét biztosítani kell. (5) A terv közlekedési és közműterületei közterületek. (6) Közterületen minden esetben biztosítani szükséges a szintkülönbségek rámpával történıő áthidalását Zöldterületek (1) A zöldterületek körébe tartozó övezeteket a szabályozási terv tünteti fel. (2) A szabályozási terven megjelölt zöldterületi funkció közpark, övezete jele Z. A közpark területén pihenőhely, növényzet, utca és térbútorok helyezhetık el Erdőterületek (1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület. (2) A terv erdőterületi rendeltetésük szerint: a.) védelmi erdők b.) gazdasági erdők c.) védett erdők Ev övezeti jellel Eg övezeti jellel E-v övezeti jellel (3) A védelmi erdő övezetében épületet elhelyezni nem lehet. (4) Gazdasági erdőterületen építményt elhelyezni az OTÉK 28.. (4) bekezdése szerint lehet. (5) Védett természeti területen erdőtelepítés kizárólag őshonos fafajokkal, természetkímélő módon végezhető. (6) A védett természeti területen lévő erdőben a kezelési tervben foglaltakkal összhangban kell

13 erdőnevelést, erdőfelújítást végezni Mezőgazdasági területek (1) A terv mezőgazdasági területe a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozó és tárolás (továbbiakban: mezőgazdasági termelés), illetőleg ezekhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál. Övezeti tagozódását a terv szerinti térbeli rendben kell alkalmazni, az alábbiak szerint. MKo jelű növénytermesztésre szolgáló övezetben az állattenyésztés építményei sem helyezhetők el. (2) Mezőgazdasági általános övezetben (Má) az övezetbe a természetvédelem alatt nem álló, és máshová nem sorolt mezőgazdasági területek tartoznak. Az övezetbe eső telkeken növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei és lakóépületek helyezhetők el az alábbi feltételek szerint. A telek beépítettsége nem haladhatja meg a 2 %-ot, birtokközpont telkén 20 %-ot. Önálló lakóépülettel a telekterület legfeljebb 1,5 %-a, de legfeljebb 150 m 2 építhető be. A 150 m 2 -t meghaladó beépített területű épület csak a beépítés feltételeit tisztázó elvi építési engedély alapján engedélyezhető. Természetvédelmi és természeti területen új birtokközpont nem alakítható ki Gazdasági épület elhelyezésének feltételei: Szőlő-gyümölcsös, intenzív kert művelési ág esetén, ha a termőkert legalább 1 hektár, Szántó kert, legelő (gyep) művelési ág esetén ha a telekterület legalább 5 hektár, Nádas, rét vízállásos művelési ág területén épület nem helyezhető el Lakóépület elhelyezésének feltételei: Szőlő, gyümölcsös, intenzív kert művelési ág esetén: ha a telekterület legalább 10 hektár, Szántó, kert legelő (gyep) művelési ág esetén, ha a telekterület legalább 15 hektár, Rét, nádas, vízállásos terület művelési ág területén nem helyezhető el. Mezőgazdasági korlátozott használatú zóna (Mko.) (1) Az övezetbe jellemzően a természetvédelem által érintett különleges természet megőrzési területek területébe eső mezőgazdasági területek tartoznak. Külön jogszabályok alapján a védelem alatt álló természetvédelmi területen a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának kezelési területén területet felhasználni, földrészletet alakítani, növényi és állati élőhelyeket befolyásoló beavatkozást végrehajtani, építményeket elhelyezni és kialakítani csak a védetté nyilvánító rendelkezés, valamint az érdekeltek és a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi és vízügyi szakhatóság előírásai szerint szabad. (2) Külterületen a parti sávban tilos olyan növényzet (így például fák) ültetése, továbbá olyan tevékenység, amely a szakfeladatok ellátását akadályozza. (3) A hullámtéri ingatlanok tulajdonosai a hullámtéren mezőgazdasági művelést csak saját

14 kockázatukra a környezetvédelmi, természetvédelmi előírások betartásával, az árvizek levezetésének akadályozása nélkül folytathatnak. (4) Az országos ökológiai hálózat területén, illetőleg területrészen épület csak az illetékes szakhatóság és a természetvédelmi kezelő szervezet bevonásával helyezhető el. (5) A Natura 2000 területen a külön jogszabályban meghatározott elsőfokú természetvédelmi hatóság engedélye, illetve hozzájárulása szükséges, telekalakítás, építési engedélyezéshez, talajfelszínen zajló technikai jellegő sporttevékenységhez, a termőföld más célú hasznosítását eredményező területhasználathoz. Vízi munka, vízi létesítmény és vízhasználat engedélyezéséhez a 275/2004. (X.8.) Korm. sz. rendelet előírásai szerint. (5) Az övezet területén elhelyezhetőek: 5.1. Nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik (külön jogszabályok keretei között A köztárgyak A honvédelmet az árvíz és belvízvédelmet, illetőleg a belbiztonságot szolgáló műtárgyak. (6) A Natura 2000 területekkel érintett földrészlet tulajdonosa, vagyonkezelője, használója köteles tűrni a védett természeti érték és a terület oltalma, tudományos megismerése érdekében végzett közérdekű tevékenységet, a természetvédelmi érték megközelítését, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését, úgy hogy az a gazdálkodást, és a területhasználatot ne akadályozza A vízgazdálkodási területek (1) A terv vízgazdálkodással kapcsolatos területei, holtágak a Tisza folyó medre és partja, hullámtere, a morotvák medre. (2) A hullámtéren a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak a vízkárelhárítást szolgáló, illetve a biztonsági létesítmények közül a vízrendezést kiszolgáló, az illetékes szakhatóság által engedélyezett a (3) bekezdésben foglalt építmények helyezhetők el. (3) A hullámtérben közösségi, vizisport és sporthorgászati építmények helyezhetők el. Magassági elhelyezés tekintetében a mértékadó árvízszint és az eddig előfordult legmagasabb árvízszint közül a magasabbat kell figyelembe venni. (4) A hullámtérben építmény engedélyezésére illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóság eljárásában a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség szakhatóságként működik közre. (5) Külterületen a parti sávban csak gyepgazdálkodás folytatható. Tilos olyan növényzetet (így pl. fák) ültetni, továbbá olyan tevékenység (pl. kerítés építése) amely a szakfeladatok ellátását akadályozza. (6) A parti sávban épületet, építményt csak kivételesen a természetvédelmi törvény, az OTÉK, és az arra hatáskörrel rendelkező hatóság szakhatósági hozzájárulásával lehet a 21/ 2006(I.31) Korm. rendelet szerint.

15 (7) A hullámtér a Tisza mentén mint az ökológiai hálózat szerves és meghatározó része, természeti területként kezelendő. V.FEJEZET ORSZÁGOS ÉS HELYI ÉRTÉKVÉDELEM 17.. (1) A HÉSZ mellékletei (1-3) tartalmazzák a közigazgatási területen lévő országos és helyi védelem alatt lévő építményeket, természeti értékeket, valamint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket. (2) Régészeti értékek, melyek jelenleg is védettséget élveznek a HÉSZ 2. sz. mellékletében szerepelnek. Minden földmunkával járó beruházás előtt a régészeti területeken a szakhatósági engedélyezési eljárást el kell végeztetni a területileg illetékes Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal. (3) A régészeti lelőhelyeket lefedő ingatlanokat érintő bármilyen földmunkával járó építési tevékenység engedélyezése során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal megkeresése szükséges. Védett területek építési szabályai (4) Műemléki környezet, helyi védettségű műemlékek építési szabályai: a.) A műemlékileg és helyileg védett területeken a látható módon elhelyezett közművezetékek és berendezések építési engedélyezési eljárása során a műemléki hatóság szakhatósági állásfoglalását ki kell kérni. (Trafóház, tűzcsapok, akna, fedlapok, gázvezetékek bekötései). A műemléki környezetben és helyi jelentőségű értékvédelmi területen a közműveket föld alatt kell elhelyezni, különös tekintettel a légkábelek megszüntetésére. b.) A burkolt felületek kialakításához kombinált burkolatfelületek is megjelenhetnek (aszfalt, beton, kiselemes beton) abban az esetben, ha a burkolati tervhez a műemléki hatóság a hozzájárulását adja. c.) Az utcák, terek kialakításához minden esetben közterület rendezési tervet kell készíteni, mely tartalmazza a burkolati terveket, mikroarchitektura zöldfelületi kiviteli terveket, a közterületeken elhelyezhető utcabútor jellegő pavilonokat, azok kiviteli és színezési terveit. Csak műemléki környezetbe illő, stílusban nem idegen, hagyományőrző elemek és építmények engedélyezhetők. A közterületi reklámhordozók, hirdetőoszlopok, felirati mezők, világító emblémák is a környezethez illő formában valósulhatnak meg. d.) Az egyes cégek arculattervébe tartozó reklámok, feliratok, emblémák elhelyezésekor különös körültekintéssel kell eljárni és esetenként egyedi megoldások alkalmazását kell előírni. (Egyedi rögzítő szerkezetek, méretkorlátozások). Nem engedélyezhetők nagy, függőleges (világító) reklámfelületek, melyek méretei az 1 métert meghaladják, sem az épület homlokzatára konzolosan elhelyezve, sem az épület homlokzati síkjában. A reklámok és feliratok elhelyezésénél alapelvként szolgáljon az üzleti szempontnak, és az esztétikai szempontnak az egyensúlya.

16 (5) A műemlékvédelmi környezetben és a helyi területi értékvédelmi területeken az egyes épületek kialakításánál (akár az épület egyedileg védett vagy nem) az alábbi szempontokat szükséges kötelező jelleggel figyelembe venni és az építtető tudomására hozni: a.) Építési anyaghasználat Lábazatképzés: - Kő, műkő, tégla vagy egyéb igényes anyag, fém kivételével, lehetőleg hagyományos, a védett épületekhez igazodó anyaghasználat, illetve kő. Falfelületek: - Vakolt, vagy falburkolattal ellátott (tégla, mészhomok, tégla, kőburkolat vagy ezek kombinációja) plasztikus, igényes, tagolt homlokzatképzéssel a helyi építési hagyományok szerint. - Nem alkalmazható fém homlokzatburkolat, eternit jellegő homlokzatburkolat, mázas kerámia burkolat, (csempe) függönyfalszerűen alkalmazott üveg és fémszerkezet. Tető - A tetőfedés anyaga cserép, betoncserép, pala, eternit pala, nád (amennyiben a meglevő környezethez illeszkedik) legyen. - Nem alkalmazható fém tetőhéjalás (kivételt képez a nem teljes felületen alkalmazott rézlemez, horgany, cink az egyes tetőrészletek kiegészítő fedéseként, illetve templomok esetén), hullámpala, műanyag hullámlemez, műanyag síklemez, bitumenes zsindely. b.) Homlokzati arányrendszer és építészeti térarányok, utcaképek védelme: Térarányok, utcaképek - A homlokzaton a tetőfelületen önálló, álló tetőablak nem építhető, sem egyedi, sem összefogott formában, sem oldalfalakkal, sem tetőhéjalással fedett formában. - Helyette a homlokzat egyharmad részét meg nem haladó mértékben a homlokzat részeként megjelenő hangsúlyt adó tetőfelépítmény megjelenhet, akár megszakított, akár végigfutó tetőpárkánnyal. - Fekvő tetőablak mint egyedileg, mind sorolva elhelyezhetők. - A felsorolt szabályok a műemléki környezetben az épületek udvari és utcai homlokzatára egyaránt vonatkoznak, a helyi területi értékvédelemmel érintett területeken csak az utcai homlokzatokra. Homlokzati arányrendszer védelme: - A műemléki környezetben és helyi területi értékvédelmi területeken az egyes épületek homlokzatain nagy, összefüggő nyílásfelületek nem jelenhetnek meg (szalagablak, erkélysor). - A nyílás és falfelületek aránya a műemléki épületekhez és védett értékekhez hasonló arányrendszerrel és tagozati gazdagsággal jelenjen meg, a földszinteken is a portálok esetében. - A műemléki környezetben a meglévő épületek párkánymagasságához szükséges igazodni. - A meglévő kortörténeti dokumentumok alapján az egyes épületek eredeti homlokzat kialakítása rekonstruálandó legalább jellegében, anyag használatában, tető felépítményeiben.

17 VI. FEJEZET Környezet és Természetvédelmi Előírások 18.. Felszín alatti vizek, felszíni vizek, ivóvízbázisok (1) Vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait vizes élőhelyek védelme érdekében meg kell őrizni. (2) A természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges ökológiai vízkészletet mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. (3) Tilos a természetes és természetközeli állapotok vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 1000 m-en belül a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével a külön jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése. (4) A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, növényvédőszert, műtárgyat, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzárt szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni. Természet és táj védelem (5) Meg kell akadályozni a természeti és a természetközeli területek túlhasználatát, szennyezését, terhelését. (6) A természeti területek kezelési eljárásairól a HNP Igazgatóság gondoskodik. (7) Az adventív, invazív fajok (akác, gyalogakác, keserűfű, selyemkóró) terjedésének megakadályozása, csak az őshonos fafajok telepítése (tölgy, hazai nyár, fűz, szil) engedélyezhető. (8) Természeti területen a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és a Vízügyi Felügyelőség szakhatósági hozzájárulása szükséges: termőföld más célú hasznosításához, művelés alól kivett terület újrahasznosításához, földtani kutatáshoz és az ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához, vizekben a halászati ütemtervek jóváhagyásához. (9) Természeti területen egyes növényvédőszerek, vagy a talaj termıképességét befolyásoló vegyi anyagok alkalmazásának korlátozását a környezetvédelmi hatóság kezdeményezheti. Zöldterületek

18 (10) A szabályozási terven szereplő közpark területe nem csökkenthető. (11) A tervezett épületek alaprajzi kialakításánál alkalmazkodni kell a meglévő utcai sorfákhoz. Hiányos fasor esetén a pótlás lehetőségét biztosítani kell. (12) A földvár területén és környezetében csak a műemlékvédelmi hatóság által előírt növényzet telepíthető. Zajterhelés (13) A község területén csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények üzemeltethetők, építhetők, amelyek által kibocsátott zajterhelés mértéke nem haladja meg a 8/2002. (III.22.) KÖM-EüM együttes rendelet előírásai szerinti határértéket. A levegőterhelés nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályokban a többször módosított 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet előírásait. Csendes övezet: a HNP. Ig. által védett területek, a temető, közpart, szabadidős területek. Átlagos érzékenységő övezet: minden más települési terület. Állattartás (14) Az állattartásra szolgáló építmények elhelyezése csak az állatok tartásáról szóló helyi önkormányzati és a jelen rendelet előírásai és a vonatkozó egyéb jogszabályok, hatósági előírások együttes figyelembevételével engedélyezhető. (15) Az igazgatási területen csak olyan állattartó telep üzemeltethető, ahol a keletkező trágya kezelése, ártalmatlanítása a szakhatóságok által elfogadott módon megoldott. (16) Kommunális szilárd és folyékony hulladék elhelyezése csak a külön rendeletben szabályozott és a vonatkozó egyéb jogszabályok, hatósági előírások együttes figyelembevételével engedélyezhető. (17) Veszélyes hulladék az üzemek, intézmények területén csak átmeneti jelleggel a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartásával gyűjthetı és tárolható. (18) Külterületen a telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepre szállításáról. (19) Levegőtisztaság védelem szempontjából a külön jogszabályban a 21/2001. (II.14.) Korm. Sz. rendelet előírásait a kibocsátási határértékek vonatkozásában be kell tartani.

19 1. sz. melléklet Szabolcs nyilvántartott régészeti lelőhelyei Lelőhelyszám: Határnév 1. Földvár 2. Mudrány-kúria 3. Kisfalud I. 4. Kisfalud II. 5. Magas-domb 6. Holt-Tisza part I. 7. Fecske-part 8. Vontatópart 9. Kis-Tisza mente 10. Petőfi u Vontatópart II. 12. Kisfalud-puszta 13. Református templom-parókia 14. Halász-part Azonosítatlan Kis Mély út Azonosítatlan Hidegoldal Azonosítatlan Bihari András telke Azonosítatlan Szatmári Bertalan telke Azonosítatlan Belterület-Cserged István főbíró kertje

20 2. sz. melléklet Szabolcs területén az országos védelem alatt álló műemlékek Honfoglalás kori földvár (egyedi tájérték) - hrsz.: 1, 2, 3, 4, 5 - Törzsszáma: 6183 Református templom - hrsz.: 22 - Törzsszáma: 8690 Volt Mudrány kúria - hrsz.: 83/1 - Törzsszáma: Szabolcs területén helyi védelem alá vont épületek (55/1999. (VI.9.) sz. képviselőtestületi határozat alapján) Tırös kúria hrsz.: 76/5 Tomori kúria hrsz.: 20/1

21 3. sz. melléklet Szabolcs község természeti területei Szabolcs 031/1B Erdő Szabolcs 031/1F Erdő Szabolcs 031/1G Gyep Szabolcs 034/1 Kivett Szabolcs 034/2 Nádas Szabolcs 034/3 Kivett Szabolcs 034/4 Erdő Szabolcs 036/3A Erdő Szabolcs 036/3D Erdő Szabolcs 036/3B Kivett Szabolcs 036/4A Kivett Szabolcs 036/4B Erdő Helyi természetvédelmi terület /2/1996. (III.14.) Képviselőtestületi rendelet/. Morotva megnevezésű terület, valamint a Morotvát a Kerek tóval összekötő név és számjelöléssel nem rendelkező csatorna. Földvár egyedi tájérték.

22 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek NATURA 2000 Különleges madárvédelmi területek Szabolcs 02 Szabolcs 03/10 Szabolcs 03/11 Szabolcs 03/12 Szabolcs 03/13 Szabolcs 03/14 Szabolcs 03/15 Szabolcs 03/16 Szabolcs 03/17 Szabolcs 03/18 Szabolcs 03/19 Szabolcs 03/3 Szabolcs 03/4 Szabolcs 03/5 Szabolcs 03/6 Szabolcs 03/7 Szabolcs 03/8 Szabolcs 03/9 Szabolcs 031/1 Szabolcs 031/10 Szabolcs 031/11 Szabolcs 031/12 Szabolcs 031/13 Szabolcs 031/14 Szabolcs 031/15 Szabolcs 031/16 Szabolcs 031/17 Szabolcs 031/18 Szabolcs 031/19 Szabolcs 031/2 Szabolcs 031/20 Szabolcs 031/3 Szabolcs 031/4 Szabolcs 031/5

23 Szabolcs 031/6 Szabolcs 031/7 Szabolcs 031/8 Szabolcs 031/9 Szabolcs 033 Szabolcs 034/1 Szabolcs 034/2 Szabolcs 034/3 Szabolcs 034/4 Szabolcs 035 Szabolcs 036/10 Szabolcs 036/11 Szabolcs 036/12 Szabolcs 036/13 Szabolcs 036/14 Szabolcs 036/15 Szabolcs 036/16 Szabolcs 036/17 Szabolcs 036/18 Szabolcs 036/19 Szabolcs 036/2 Szabolcs 036/20 Szabolcs 036/21 Szabolcs 036/4 Szabolcs 036/5 Szabolcs 036/6 Szabolcs 036/7 Szabolcs 036/8 Szabolcs 036/9 Szabolcs 038 Szabolcs 04/3 Szabolcs 04/4

24 Út- minta keresztszelvények 4. sz. melléklet

25

26

27

28 VII. FEJEZET A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények 19.. A településrendezési feladatok megvalósulását biztosító sajátos jogintézmények érvényesítése szükséges. 1.) Kisajátítás tervezett út területének biztosítására a 205/1, 138, 139, 141/1, 142,1, 145/3, 146, 147,5, 199, 201, 202, 205/1, 204/3 hrsz.-ú ingatlanok. 2.) Belterületbevonással érintett ingatlanok VIII. FEJEZET Záró rendelkezések 1.) Ez a rendelet augusztus 1.-én lép hatályba. 2.) E rendelet a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni. 3.) A terv kötelező szabályozási elemeitől eltérni csak a terv módosításával lehet. Szabolcs, május hó 26. nap Lakatos Dénes Polgármester sk. Puskásné Dr. Zorgel Enikő Jegyző sk.

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. HÉSZ Nagydobos A r t V i t a l Tervező,

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről ,,Borzavár Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 10 /2005.(06.01.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Borzavár Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról

RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE. a község Helyi Építési Szabályzatáról RÉPÁSHUTA Községi Önkormányzat Képviselő testületének 3/2008.(III.19.) számú RENDELETE a község Helyi Építési Szabályzatáról (1)RÉPÁSHUTA Önkormányzatának képviselőtestülete az 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1..

Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének. I. FEJEZET Általános előírások 1.. Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2008. (X. 9.) rendelete Úrkút helyi építési szabályzatáról Úrkút község Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról

Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról Telkibánya Község Önkormányzata 17/2004. (XII. 20.) sz. rendelete Telkibánya Község Helyi Építési Szabályzatáról TELKIBÁNYA KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL

VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL VASVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (X. 28.) RENDELETE VASVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL /Egységes szerkezetben

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e

- 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e - 1 - Nagykálló Város Önkormányzat 39/2007. (X.05.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló város igazgatási területére vonatkozó Szabályozási Terveinek elfogadásáról, és a Helyi Építési Szabályzat megállapításáról

Részletesebben

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2004. (X.05.) rendelete Pénzesgyőr község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Pénzesgyőr Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1 BELED NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III.02.) RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 7/2005.(VIII.01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZET) Beled Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 - 1 - Hercegkút Német Nemzetiségi Községi Önkormányzat 9/2004.(VIII.26.) számú rendelete Hercegkút község kül- és belterületének

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete

Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján község Önkormányzatának 10/2004. (VIII.12) sz. rendelete Gáborján Község Önkormányzati Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról é s védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. Felhatalmazása

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról

Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Nemesgulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012.(XII.27.) rendelete Keménfa Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Keménfa Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Tevel Község Önkormányzata Képviselőtestületének 6/2009. (V. 29.) sz. rendelete Tevel község helyi építési szabályozásáról Tevel Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Épített

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Hárskút község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2005. (V. 31.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL valamint a SZABÁLYOZÁSI TERV jóváhagyásáról 2 I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA SZOMOLYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 2 SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2006. (II. 28.)számú RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA Helyi Építési Szabályzat (egységes szerkezetben) SZOMOLYA

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ: 2014. JÚNIUS BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2. MELLÉKLET: BELTERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 18/2005. (V.1.) számú R E N D E L E T E A BELVÁROS ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÉNEK SZABÁLYOZÁSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény

Részletesebben

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt.

PALLAS. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet. Té.T. Bt. Törökszentmiklós város Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve 2005. 21/2005.(VI.24.) sz. rendelet PALLAS Té.T. Bt. Településépítészeti és Térinformatikai Szolgáltató Betéti Társaság 3580 Tiszaújváros,

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel

egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.) és a 17/2015. (XII.17.) önkormányzati rendeletekkel Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2005. (XI. 3.) rendelete Veszprémfajsz község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről egységes szerkezetben a 10/2009. (IX.17.)

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (IV. 21.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat CSOBÁD KÖZSÉG Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Sárhida Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2006. (II. 28.) számú rendelete SÁRHIDA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A módosításokkal: 11/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelet, 17/2011. (XII. 06.) önkormányzati

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011.

VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA 2007-2011. VÁRGESZTES ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2011. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1 VÁRGESZTES HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /V-HÉSZ

Részletesebben

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben)

Nagylók Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról (egységes szerkezetben) NAGYLÓK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2006. (X. 30.) önkormányzati rendeletével, 20/2006. (XII. 20.) önkormányzati rendelettel és 18/2015.(XI.18.) önkormányzati rendelettel módosított 11/2006.

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (...) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015 (......) önkormányzati rendelete Magyarpolány község Helyi Építési Szabályzatáról Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos.

> Lakóterület A templomosi Tanácsház utca mellett fekvő 0280/5, /6 hrsz területeken falusias beépítést szándékozik megvalósítani a tulajdonos. SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁS ELŐZMÉNYEK Baracs településrendezési eszközei a 2006. év folyamán elkészültek. > A Településszerkezeti Tervet (a 2004. évi korábbi terv módosításaként) a 81/2006. (VII.28.) számú

Részletesebben

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (XI.9.) önkormányzati rendelete Emőd Város Helyi Építési Szabályzatáról Emőd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Nagyesztergár Község

Nagyesztergár Község Nagyesztergár Község Helyi Építési Szabályzata EGYSÉGE SZERKEZETBE FOGLALT Elfogadva: 3/2009. (I. 27.) SZ. ÖNK. RENDELETTEL 2009. JANUÁR 27. 2 Nagyesztergár Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május

Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ. 2008. május Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve - ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ Döröske község településszerkezeti és szabályozási terve ZÁRÓDOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA Döröske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a képviselő-testület 2012. december 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 185/2012. (XII.14.) határozata Komló város hatályos bel- és külterületi szabályozási

Részletesebben

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata

Vállus Község Helyi Építési Szabályzata Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete Vállus közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2005.(IV.29.) számú rendelete Vállus Község Önkormányzata Képviselõ-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben