Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete Kisköre Városi Onkormányzat évi költségvetéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete Kisköre Városi Onkormányzat 2015. évi költségvetéséről"

Átírás

1 fi Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete Kisköre Városi nkormányzat évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: (I) Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kisköre Város nkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, aniiak bizottságaira és Kisköre Város nkormányzata (a továbbiakban: nkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. 2. ~ A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi a) költségvetési bevételeinek főösszegét E Ft-ban b) költséwvetési kiadásainak főössze~ét E Ft-ban c) költségvetési hiány(-)/többlet E Ft-ban ebből: működési hiány(-)/többlet E Ft-ban felhalmozási hiány(-)/többlet E Ft-ban d) finanszírozási bevételeinek főösszegét E Ft-ban e) finanszírozási kiadásainak főösszepét E Ft-ban 1) finanszírozási műveletek egyenlege E Ft-ban ebből: működési E Ft-ban felhalmozási E Ft-ban g) bevételi és kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 3. * (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a) A Képviselő-testület az önkormányzat 2. *-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. b) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet ]. L-].3. inellékletei szerint állapítja meg. c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 2.a. és a 2.b. melléklet részletezi.

2 d) Az önkormányzat költségvetési szervei évi éves létszám előirányzatát 57,0 fáben, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 137,0 főben állapítja meg a 3. melléklet szerint. e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint állapítja meg. I) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg. g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késöbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg. i) Az önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a & melléklet szerint határozza meg. j) Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 9. melléklet szerint állapítja meg. k) Az önkormányzat évi önkormányzati támogatásait a ia melléklet szerint hagyja jova. 1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg. m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg. n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonicént a 13. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a kiadások között E Ft általános tartalékot, valamint E Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék tervezett felhasználása célonként: a) Kisköre Város Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítványtól átvett pénz E Ft b) évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása felhasználására 139 E Ft c) évről áthúzódó számlákra 458 E Ft 4. ~ (I) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi elöirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. (3) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A 3. ~ (3) bekezdésében meghatározott tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő testület fenntartja magának.

3 (7) A finanszírozási célú pénzügyi müveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő testület fenntartja magának. (8) A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet az intézményvezető a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be. (9) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető. 5.~ (1) Az Önkormányzat bevételeinek ás kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást figyelembe véve a 4. * (6) és (7) bekezdéseit - esetenkénti maximum Ft értékhatárig. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Fia év közben az rszággyűlés az önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 6. ~ (I) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői elő irányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. ~ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. ~ (3) és (4) bekezdésében foglaltak és az ennek figyelembevételével kialakított belső kontrollrendszerben történik.

4 8. * (1) A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2015-i költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített évi bevételeket és kiadásokat is. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kisköre, február 12. ~ Magy C~lla Tóth János Zoltán polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: február 12..~$4 kt~- ~c Q~c~ -%... Tóth János Zoltán jegyző

5 I I I. mciiklci KISK ~ VÁRS ÖNKRMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZII5ÍTEIT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE ! 1( Jl41ll !kipItlI IIIVÉTELEK ( lp4l~ (,:44 Ill 217( a 71111( ól,7jl o15, oil, , , LI l117 l6lli IS l500l71l1(11IIJ0 u.7174l lt l05l4l, : , , (loll.: 65541( ! III (404) I1411,7_. ( l (7( il 7lllt TIll 768(7 lb (I0l&l( (0( l51I7i l ( K4l4l ( ) III loll !.l II, r I sl ho! : l7sllidll SI 10107!77665l005l l47 51l1l5.7a: 73 l.0l01l77745l(44il.7, = r-71h67775,000!a,o.lo&5,,aa,s4l)l shtk.r 1,0. Il-s.!7lhl!.l745lL77Iú ,411174, III 7516 ( , (. 71, 74 Il-S II. II, II. Ill. 177, (.710 0l1tk7l70l , (11011 l lL04ll ( li Ill8018(7577 L lll (074( l,ll10ldslsl h (4711, w51,,41&l~olll o,o1.411.p , , l,5i il, ,l ( (2l (1164) , ( l l111( ( , ! (1241 1, I l5,75i1411!il711l , ( , ( ( o (1 II 0 0 I! II T , 0 4 ~1~t 1~ ~ III m, trn T ( )1 Ill loll II 7) 5)» ~T~w SIl (5 ~ C ,0.6, , h.l VI VII ) 4,3 I , HI 71. Ill 7. II. V5l1h7l7l.l.k(Il ll (5; 9 7

6 2. Láb4~I 144Ij1949 It ) 114pm? KIÁBÁSK 2917)91 Kml9I0t -.64) roisdoislo ~ rzt~o.. 64)6) ), kill 141) SI l li,6 IK]) floll$iji0l900$ l0l4)9,q)iisii Ill II )2 p ). p*6~6 541,20)1)16714)091) )6710(0)122211)10)?) K III)l0I. (6.92) 43 K)) tmoblrooiioil4 1114*116)24146(6.09) rld020qmlnln) )1 629 III IS 9): 1716) II ) 5-I )111001)6 p..o6d) l0)9)tolii)k97l Inn) n 62-1_ I L ) ) 1-I- 66 nil ) ) I IS) 9) litrll$ ) r5~*6i06 t-0969)i4ijii) (KI) 70C~ )9 251)3 67 L6~ 100)11669) 949, ) 9-t, I612p *6I0) f I9)62l)6)42211)112) 9) 9-i 02900)! (6.72) 49: In-) Inn- In, )40n )(0)i 10)411) 9990 I). ((77 ) 096) ,6910 (1690) 0-92-I 6949) I). II. III ) , Ill Ill II-S Ion I$ 9$ II-l-S 5,, (5) 7 ISIS IS (54-6, tir A970,1611,a7 KI 7, KIALI, 71IK.. ) ~9I09 10,9 (0904) ) 16.91) )liii.9..,9l 0_I-) ~5J9 ~~l2l (6.92) 0 ) )) 0 II )191

7 ( (04 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK Ec,yENLE ;E F*nfo,0oo0 o ,30 I. 00I&0204 LÍ0MI0IA( 0, t000i_6_000i-i.j.l.0.2? MIk (oo ,6 0004E I 2W , (10 -II &31604 ( I Lúk l ( k0004N40*06002I 0(0004, : FINANSZÍIZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYENLEGE 4060(3041 llurfwiooo&o0o02. 02I026000I1000t001 IIUVILflI2Kk(0Y L LIX; ( oi oo0000 noo0000, 0+(-((o2.0.1L0 o o ,3340 0, ooooooook 64oooki (o2?? +202 ( (0+~44ood?d ooo2.64 &o30:ko 0*? *2004+ o40i4~o 02 (3,0207, 3,? J200lo0Uo d 0 ( 1.330/ o,o ?2+? (2,0424! ( ,34166 r+++i000+, +100(00,303o? ( oa006:o,ó3o: oo04+oko:k 44o 0,6132 ooooo+oo(o(.16,2 I4NI, ,,! _ í+, (00 W(o(, (3? ( o ( 3, ,6,00,6000( ,o3+0ko.0000 ( é ,4,0004,4 0+o.oo,1403,+oo 0o,0001k,00(0, ( 30033?20 30? ,oü(40hő310* ű /k (,00 *0/64:0 0o4034,+014L0+1407,o:( (100003f0000, ?001fl10&0/030:0 ( ?k ? o0400±?403+o M, oo3406 o0oo(o0~3, 6o044*? (=3, ( ? hi+4,o+0? o6432o+oooo1o+4oo :o6o.i: 0++34o.00014f,,.ooo0o,4o( (01 *00:04:02 043,0~ & 322 F, f++,4ofoolMoo o+34~ooI30 0/Q, :+0 (0? (70(0?loo ( Év I,ÉTSzÁMKERIII I &0o,o4+0 0?? 01.0 ( ?, ((40 E0+,f3,o0,b432o+o0io32o ~I00l000(400(00F LP t (( (( ( (10060,4000,4060(04,6000(0? 037,0 033,0 00 3, MIN0xk.341_%t_00LE (,0

8 It I I.. m000éklci I K1sKÖ16F: VÁRS NKR IÁNY /STA ÉVI Köll GVETÉSI MÉRLI)GE IK VÉTELE K ) 0) ( lodotok M:doook 0004o ool ) 4l,(o4L l0j,00 00h650 Till l0(0))) h)l101)00 9I4T0 00 (Ill ) (00 oh 00 06% 1060)10)1 [II.)) 44160) , To000kkl k ~4ol) I.000hk (111( l0000,100t00( j.0.., o~ k70( Soolillooooook 61o606k I ( ( ) %) 11 M01000lflpli) 04)0 1., K1000lh0o(0007L ro0606..o6, iool0000lkolo4od0006lk 9 I 06001, o)0)4,91 07? ,1776%9l000140h ) %k% Solo )6, )00 0i0,6lol,0l6011Il ( ooboamtoo6410oo0o~4 7ooo0372 r , ) ) l010il0~ 676ko% l4to oo4601l , ( l06s03~.l,..l...oli,áil7l0 pt01008oóllkol000.0.o...oy % , II, IL i ,0 IW, , k r ,olllI l) ) , , , , II, hobo, /006000ldld) ,10) l000) ,4 7ol ( ,400000l ), I , (4.2, V 0,1070(1(007( Ill U 6, I 0 00 SIN 1 I )04409k 001N10101S.00b0. (

9 i II I+IIIIl++?sII II. 46lIjiI16. VI1I6.SIkIl U+5 KU+3.t.+L9I I. II. II ) ) ! 93?.! , J1661,lll6+bulIIlI6épklI KIADÁSK l I~I0l4 (.174,1*6 ( , )! J Ill ~ III l tlI1Illl l12( p lil+/ i SI l i4l11c021 14, l 01161l k ) k.411.5kiic3sl Joil.14,.1I64+ -3, 6, 0, II : I I4 61+! ,lú+++l l or I, I , II 40 l ~ )10613! ~ SIC ICI & l16) l- (Ii! II I. II. IrT ( : p1+6ll 610* SI~ ) I I. I I.) !. it ! C IG. Ilia l91lllll6 4 i+ii4i+l1+l11 I4ll $.L l+1iisiiisiiiiiii ) I 0+6! ! lll I ~ ir ( ,9 5, ! ! II I M36136+, 1l1.bI I I 1:6: Il KLTSÉGVISTÉSI IIKVÉTKI,F:K És KIADÁSK EGYENLEGE Ill.?. li4l.illj.l.+ljj :l(.I.4I+llélJ1I? I1l~Ili57+IIllII oy,isl, I4+I& 0+l I ~ 9:,lf,1i11971, I ! ! ln m6-9 till. 2-I (2 22! 1. FINANSZIRZÁSI CÉLÚ IIKVÉTEI,EK És KIADÁSK ECYENI.KGE I ,60+63, III I 751? ill , I~+l64I++l.6II 6+++o i+.s. I si I

10 I.. m~ki~t.3. ~IJ ÉVI IÉISZ,hIKERET S. is0liz~i I. IS. ~IdfIfl,IulSt.d I.IS&0~3~tgó, 30.0 i.e 5.0 )~.(ba EU-.?, Elf esiá,,. MUd. ols;,j, p,,,,,,,sp, UflJÉU.fl, 00 L Kő 0,se,tot el, 0~Me~0rSl sea MIIWJ;s1Kő0?. Lkl0JA5Il0,oJ~I,oJj 07,

11 .2. me4(k?*0 - I. 4(1?.2. 4(0??,,? KIKREI I l.gáremsferi hivatal, ZS. ÉVI Ről. ÉGVI(TÉNl MÉRLI(GF1 I- 1(14541 BEVÉTElEK (99. 4* 99*6190 joodo (90. 01? 04 06(pItlJ ? 114(0,646?464::p*l ra,d 1*k rd,d.wo 61*4*1*?) I. I.01lk*46106?0?03?040001( )1 9?.(l0.035*??0 l0041 *~00*69Il00(60~0I(?.3J 1? (0.ko*4 * *lok 6k04(?, ,(flIl?(.21((*15 ( flhl(9i,,((i(754ll2lw 000.o2J91o(0 &Idl.o, I0*r.tlo*00901? 212 ILl 7*69 II. (*010605*5915* fl*s*4(,9é?9.991l( )440910*? l(l.(l6 0) I l0l6( 1790ü4,0915*1*(i?*( (0*?) l*4i*k: III 0?2?))4 6?) 6114)41,) *6(4 (94(146*40 I4 *6 s 60114)46? 4(11*541469*44 l650*4~ *00(40..?) hsw,o: 5616? 1 *nii ((55(5 1450(91 ~ b4:64 0*? *0* (flu II 74 V*o oo( to. l (1104? 15 79,060.?? 6.ooTo?ll01üsI 06 l:s L) lo,L, ?. (ol(.d9100(l **(. I?, (Il k900* 6k5 ( T b~ 0? ?,? 040* ,So,ii* 9 (0.06~ r, ~.[? ( (10*6 f,.!5*0.044? 11940? (7? *0 olk ( 04(1? 11 L9 60~4o? so? 6 603I t* 6?01lIw0 ( 400 lli96?4 404 (240*? 0.0( ) 4?? 0: ??? ??? *1*1*1? t4 (0? 144,1 40,i(.2.1. ( 004(1???) r4?l0& I. I2o2.l&?0940h4I 12. (70.03*? (*60914?14940i14L, 0.4(04*60.0*0*? 020)60 09? 00094?*? *M111L (6 064? ? oil) *60146 l0*oo*&,*6. 0.2oil*6k *o o? 75 14~0o.lt44a04l44t 4(t t*14?k.9bk 0005???. 111al? ,I ,0,,, +14 0?, l? ? ) 94l0? 0k09) ? k (0020? =0L=.do4 1,5 r4010*554 9( ? L0 t,94?6619?3616,s *6?)?SL 400((4l) Ill)?l00n*l(k09? d(06 9(? *09? 015,1, (112*? ( ? 1124? I 6s0o ?4 (910? 0.? 0.2 0* ,?4oo4*6,4.4k(4&006.99( 050? l?)e(6k1?42? ,? ( 00(6*6.0?0~, *4,~L %?) 644? 6 1 1o*r* 6p1?y MőIrfloZ? 05 Eswb r.ih.l* sk, 6(440* 10* ? I. KHLTSLL.E20M ??)? t*61110l114.i.4 ( 4 II. 004*44* ? b.:4td,6 (00 (.12.? 41- (4744 II. II. Hill. Múlldüj 4(0? fl,*,oo,oúo? b 6o14 (JIll? (0ILI,0..,+?414,( 647. f~41, 414?20lkl04(o (I.?-. L1(14.006I W61 s5á060 boils I 1(4 2 (3 2 (0. 2(7 2 (0..?1((,640*fl4:, (10(9? ? *?) 0(040 I?,. I á0 1oo1*46* ,6* R*l?!0li(**?*4oollbs?6(9k,000l?((?499s.*I4! (( 11.?.09*2*.,,g oyhs,6 i ibohóf**,s)s4?( * (9 669*6(49 (( I, ?9?*L 064? 110AN07.10WAbI LVEIkL.K ( 14017??0014*6l.+IJ.4 ~ ~ :.044 6(01 047

12 ,) J714,,I,7.14l,6..4 (képitt) KIADÁSK ( ! :~ Ll6.6,. ~t 9l4411+1M 41,k.. K 2. l1l l1j lkll ),001 ) Wlf,4,44l(j7M64~51fll2474P6l1tl411k.P9*M,kfl4,64lí1WW4lk44d4l4i6kJl : EÜ.lkndl6ll 144 l66 Ill1I5lrlI1, t p,11,6j ) wl6l., g l r*li4k 64164) Kill I (14: ILW. 61 rnl k ) :616111)741)1 Eq. lstlsii.l. p1b j !:l)4ll 411)10 (.4544: k 11( r ,l, ) ~11111l0l 1) ( I km1(t61h1wd41.kl01)ij.3.j.0...3&4i E741l241ll11l4klK -lil 62 n 044, )F , ) , , 17140i % I:1:54l1l%14411) :I ) :JlllSil ) )4.1 k1l2ll l4 Ill ) , E41: ,1414:k 16110: I : ?4+6o 1144 ri: :, ,) : ,, o) i k:IL:6:3I0l l04.12 I l412,1414I 461(213) I 532 ( (2511 I. 11t o.dl.14.4.l ,4l16 IllS) C66171E1~lfl fl,dll4Ió, & F )) K ) 07 11(61: 4 77) :4144:1) , (64) :111: , )444)1(17) tll,01l414) i,4.,,l flt,f4,4, ll IIII(41)Klfl*6176f (K?) 6) : ,1.. i;0114t (111)14041(70) a ~ ~ II. Il.I. I III ( , : ) l211645: l ro (151(4,1(1,10,1411( ( II. flj_ lll152,644,14l1124,l (471, ,0701 ~1LLi 411& Ill ) II I.,, I lv.l0l,01117:16,)1l14:.i0dl11é, : _ 214 0T , 6417,l1lllk ,12411) ( IS /44?44, , A ,4l 111:1,44,4644) IS I,. l1l5.~4li141d )54:51( )414) 6. T000i.K1 6.)l.2.2.0l.2.J KÖlTSÉGVETÉSI IlI(VÉTILKK És KIADÁSK KGVENI,EGE 0:414. 1, ! ( ,6,4?-) :II 745 I 2 I14lh4I.~lll4l)I41l4L1i404( 1l7 )0414y.l600l+l4l.l6! ! , I ~474~I 4~ 2117? (4:41664! 4, ) I1INANS IIItZÁSI CÉlÚ BKVÉTEI.I)K És KIADÁSK ECYENI.EGK +i.j4.2, ,l,:L ?144 : j ) 22! f: , 710: ,) : ~l7074l , ~444240,4l4.J~25.~ l !.2! 4 4 6

13 . 2~5. ÉVI létszámkeret 5 I bm~fl I ~ ~ t~d It lé ~ d~4,*i lel IS IS FI F ~ ~d,~5i~ WSö 00 ~ p,, Sp,L0oW!~0~ KId I, I~nnoI kl IsoS ~ IriI II 2 5. IINIRI107.02L? 131SaÁM Coo ~ IS II

14 0.3. m1*4600i m.iiéklsi ,031 őv.lak ÓVDA ~1VI KőL3~ÉGVE1tI MÉRLEGE I) E V ÉTElEK 4130 f4, o341s4 I ÁL I ~~ 0I lI r.i.4.i0k I I ( ~ ! I 34, 2.3 * * ollú os L 4160L ű foosookoso5 ű - -~? , k ,5 035 ~5136 I ( d666 5*0,352 ll T,o olk Is1b ) l0]50]0.5~ ~ -~ I -~ II ) I.1, dk o I) * z1 ss03o I w T 4o~ l2w443d(~ ) * p4o 4n4 o7.514, oi4*003o44s I04)3) ~l00376á~ I 0.005, ) _i * * )4 i ) Il.F~4l0i,l0Ml.l 0sIS bosiddjoy,,,.,+.4 1l2~0 8~~~00l0. 341) I t (II!) 00)003305,1* , ~4046, ,40.1W ( i o 4 4oi P ( : , IS -r ir Ir r loooooili oisok * o p , l , ,40 4, I ~ 453 I I So.,04 o r, lh.30404i 01) ~030400t )! * Ma álo , II 4?.) lit á4344*b 10030l~b003l3t0434, 0 338* i3 0 3 sf *32 4, , 1.4, I, )4644 I &0444,éoW56Sok 0o034414, l f , A45oos045oo04.o,0o737,.s,03137y Io , l i rooonoooá» 04703, (0) , ) * it s S % 35 4 ~~ ir -r 13, li l b.o1,s _4.,.. 44,1, o ? ) ,570 74)7,4635, II) I * i , o5oi ÁlIoslo , / ] ,00li ( ,64 143/30) i 40440lo/ I I _P II 4

15 8,3.11: , F8l4,84554,ll(,5l,l.4íl,4 (8/poll KIADÁSK )0.1,8 E084s,6 ( 88!~l (5j)j)_ ~ [ M:4l44 8. Iii )5 8 Kk8( l 02( ) dlli [ St EL ~S)0dlJ rdl (4* l/s (KS) 4. I.-.. ML.143. II )4)31+814,11 lcd I/I, 688,,,~k 561l l80.( (Klfl 5.I IlIl,:k (841 CII 811 I +1)8 :1 842 ( 05 [/1,018, 14,~381s+L ) 58 llzolsssl +89, ( )4545ll. 55II 17, ) , ) *4+1)4808(847 54/8(35 848/ !) /l 9905 IC ,5333 4L lIlt8l/ ! )) C/Ill Sd/k (87(3 1 I ,581, $ 184 0,48,1, ~ / ) k6(1o341, /,J /Ill ,1* ) )311/07118( I 8 0( ( , I IL 3. IS, 5.5.? , 3, l34,1 5) II. I. Is. (58 ( ( (. 5,4 555, ,7 IS S ) * /k ( (871) !, 5(4800l,5,rsIl)4)543,103)4) IllS. E(501(k,I4 s,é) III 14, ) j.s8s...3.i65.? (8+404: ( ak8: [,o: 878 8o (*0481)1! 88/ )4 5844! y86. +1( ! I (:84:5134,ls/ 8 1S,34)a,: l8)~388l:t k1i30s4t!,7!is: ( ( 10 (olslsosj., *4 I1, U /005145! :8,6/) F.I+4sos4~6dll (:y!,l, 02:1/8444: , :8/81 10l4l+4~ /1 +s74s,/ *i [,1,5( l*l4i8:310.l/(4 a0)5635/1544!45l5150/!*8. :8031.! /1 (46 I*+,01osM6 I/I1!/5l751,l,813 [1.50,561(80241(K)) 85k/ 5( (44:(/ k ( l.iflls,t.i ) ? 54,4, ,44, l ( 65 II i )41( ?..., Ik88 Il6r84+!4i:34018)4.58,840(4846 ( (k(7(,i/77$704,8.5/./8(88l (/ 5)(( (778041,/Ss sk o)4,:,(kw2l 4183s645( : 583,5I18o,55/171 C.l5 d,11,4mw, 4: (::,k2ld,.3[lkM,(/,,k no18ss /,o0k~. Kk58155(+8545: (4178(d.l 44380I5( (/ 5785I/50403/88/,,, 80,l ss/.:(01.ő 458 oiks!18:5i 8/581157, , K/sp.4, L 48/y:,5/5.8s840( ( 340(555 4,, :8+98. Tkílk(753ll ,8: K6IC4+:C74,k7:848~l81!K7( [85511F(5d4 44! ((1k ( *4 ( 804) 0:l(4~l8,( fl 8[ 40.l0l 11811)61(05154/ [,041) , ) 8154l8~1 (150) 8,18 (8,l(:116r !8IKSI(5 (75[4 +85(8 85,878, 811/ ( ,516.8I57(E5!)( /55744:/5/8s5)1800k:41,8ü485 86lI3*105485l8l5.011, ss 81/i:[s Sll0407Id: /55731/5,5+ 055/0/ :75/) 8/55415, 47, ) 8, (562) (:5380: 0113/s,,l/,.,54::, ((Is, 7lI:./ :318 6,544,4, :5: Caoo)/ n,6 (842!, 8) , S, 8158k~8 KÖI3SÉGVEItSI IlEYtrELEK t5 KIADÁSK EGYENLEGE I.5488/k518184b(/54( (5.357 I(s) ( /584225/8I2 51*4: ) 848,f,5il4044) 8( (6 0 ( :: 8 0 ( 6 FINANSZÍRZÁSI C~1.Ú IIEVÉn1EK ÉS KIADÁSK EGYENlEGE.! , 97 ]N1, 15L188548Á.%I0lt Lk,IIKLLL6IJLF.l,l s.? /11 l8s8!885*, m3 ~a ), -( jls M )8.5, 8 055/58858 ( S l.3884 /588687/5318,(8) SI 35, s*,s8s k 4143)184,8021)4 ::ú,:ilak+84414:,0:i 5158 $555455, IS ) ( ? I 6348,886 ((3 5, 4, !414453)4/SS,. )S,8S a 0.622) 31 (.

16 2015. ~vi ISTSZÁMKERET S I. l~ ~~t dly~ltkl.ú F~) I~ h0~~ Kol l2ltl.kk0,~]~.0d0 3. MIr U~stk50,, LI, I~tA0 1(100 j~jo2.) 23, ~0

17 2.a. IncIléklet KISKÖRE VÁRS ÖNKRMÁNYZATA És KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK ~RLECE Állami ~ k~ Állami Sor évi Kötelező ~ nt (állarnigaz évi Kötelező fl St (államigaz Bevetelt jogeim (rovatazám) [képlet].. vállalt Kiadási jogeim (rovatszam) (keplet].. vállalt. szám eloirányzat feladatok feladatok gaeást) etatranyzat feladatok feladatok gatást) feladatok feladatok a. b d. ~ Muködési kolisegvetes bev~telet /=2+-t ) Mükodési kéltsegvetes It,ada)sai /mz.+...+ó.j ~9 ~ Működési célú lámogatások állstnlsázlartásoa bcliilr6l fbi) Személyi sillaissok (KI) ebből: Működési célti fejezett kezelést? előirdnyzaeok EU-s programok és azok hazai - ebből: Eti-s forrásból jinonszirozote támogatással tnegt alósttló programoé; 2cr tdrsjinonszírozdsa (816) projektek személyijuttatás kiadátai (K]) Közhatalmi bevételek(l33) Munkaadókat leelteló járulékok is azociálit hozzálárulási adó (K2) ebből: EU-s forrásbóljinon.szírozote támogatással meg valósuló prograsnoh 3.a. projektek járulék kiadásai (K2) 0 4. Múködéti bevételek (04) ! Dologi kiadátok (K3) ebből: EU-sforrésbóljlttattszirozott eómogotelssol megvalósuló programok. 4.a. projektek dologi kiadásai (113) Működési célú álvett pénzeszközök (136) Ellátottakpdnzbelijullatásai (K4) Egyéb működési célú kiadások (KS) ebből: Működési célú fejezeti kezelésü előirányzaeok EU-s programok és &o, azok hazai eórsjittonszírozdsa (11506) Q 0 Q 7~ Muködési finanszirozasi bevetelek (t851j)8.j Mukodési rtnanszirozasi ktadasok (K91)J8.J ~9 Múködésicélú íinattszlvozásibevételekffl8l)[=& f-8.4.j Múködésieélú finanszírozási kiadások(k9t)[=8i.-f...-i-8.4.) Belföldi finanszírozás bcvétclei(1581)j=8.1.] ,1.9.j Belföldiflaanszírozás kiadásai(k91)[= i j Hitel-, kőlesőnfelvétel eilloutháztortdsoo kívülről (8811) Hitel-. kölcsöutörlesztés államháztartáson kívülre (K91 1) ,2. Belj áldi értékpapírok bevételei (8812) Beljöldi értékpapírok kiadásai fk912) 8.1,3. Maradveiny igénybevétele (belső finanszírozás) (3813) ÁUasnhdztorzáson belüli megelőlegezések folyósítása (11913) ,4. Államháztartáson belüli negelőlegezé.sek (8814) Államháztartáson belüli megelőlegezések visszojizetése (11914) Államháztartáson belüli megelőlegezések tőrleszfése (8815) Központi, ir htyitó szervi tásnogatásokfolyósítása (11915) Sió. Közpwtti. irányító szervi támogatás (8816) Pénzeszközök befélkéstt eütelyezése (belsőjinanszirozás) ík9ió) 8,1,7. Betétek megszüntetése (belsőjinanszírozás) (3817) Pénzügyi lízing kiadásai (11917) 0 is 8,1,8 Kőzposttikőltségvetéssajátosj)nottszírozásihevételeiífl8l8) Központi kőluég vetés sajáios jioonszirazási kiadásai (11918) 1) 0 0 8,1,9. Tulajdonosi kölesönök bevételei (8819) Tulajdonosi kölcsőnök kiadásai (119)9) ,2. Külföldi finanszírozás bevételei (082) Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) 8.3. Adómághoz sent kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (083) Adósságtsoz nemkapctolédó származékos ügyletek kiadásai (1(93) Váltóbevélelek (084) Vállókiadások (K94) ~T MIJKUDIsSI HEVEIELEK NIINUSSLIiSEN/=1.+i.) IUKDIz5l KIADASUK MINDSSZASIz3 l/=).+l.) T Működési költségvetési hiány II 226 Működési költségvetési többlet tt. Működési rtnatnztrozási műveletek egyenleg (.) Működési finanszírozási müveletek egyenleg (

18 2.1,. melléklet Kisköre Város ÖNKRMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI FELHALMZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK MÉRLEGE Ersrforiittbtm!... Állami.. Állami Sor cv Kotclezo. (államigaz cvi Kotclezo (államsgaz Bevétel, jogeim (rovatszam) [tapir!].. vallalt. Kiadas, jogeim (rovatszaim) [kepleij. vállalt. szám elolrányzat feladatok gatos ) eloirányzat lelatlatok gatos,) feladatok feladatok feladatok feladatok Ii. C. d. ~ Fellialmozasi Itoltségvetés bevélelei (= J ss t,elhalmozasi koltaegvetes kiadaaai e4.] Felhalmozási célú támogatások államházlarlásoo belülről (B2) Beruházások (KG) ebbőt: EU-sfarrcívbólJinansz(rozettt támogatással megvalósuló programok, 2,a, projektek bersttcízási kiadásai (Kő) , Felhalmozási bevételek (US) Felújítások (K?) ) ebből: EU-sfarrdsbótjínanszkeszon eimogauissat megvalósuló programok So. projektekfel Uíuísi kiadásai (K7) Felhalmozási célt) átvett pénzcszköiök (lfl) Egyéb felhalmozási célú kiadások (KS) - ebből: Felhobsiozási célú fejezni kezelésű előirdnyzatok EU-s programok 4a, és azok hazai rdrsjinanszírozósa (584) ~- -~- 6,a ~ Felhalmszsssi t,nanszirozaai laevetelek (öll)18.j o o () Q Felhalerozasi I,naoszírozási kiadasok (1(91) (=8.] ~T Felhalmozásicélú fjnanszirozásjbevételek(bst)[= ] Fclhalnsozá~icéliifitsastszírozáajkiadáaok(K9t)[l5.1.+,..+15,4.J 8,1. Belföldi finanszírozásbcvélelej(b8flj~8, &1.9.j Belföldj(ioasszírozátkiadásai(K91)[=&1,I,+,,,+E1,9.] EJ,]. I/ire!-. kőlcsönfetvételdllor&tdztartáson kívülről (8811 ) HItet-. kölcsöiitörlexzlésóllatnltózlarldson kívülre (K911) Belj öjell értékpapírok bevételei (8812) Bet[ötdi értékpapírok kiadásai (K912) Maradvány igéttybevétele (belső finanszírozás) (88l3) Átlamheízlarráson belüli megetőtegezésekfotsssítósa (1í913) () 81,4. Attanthdztartelson belüli megelőlegezések (8814) Állatslteíáarióson belüli megelőtegezésekvisszolízetése (K914) ,1,5. Átjamháztartáson belüli megelűlegezések törtesztése (8815) Központi, irányító szervi tdtnogotdsakfotyósíteíso (K9]5) 8,1.6. Központi, irányító szervi tdsnoga(ets (8816) 0 0 () 0 Pénzeszközök belétkétu etttelvezése (belsójinanszírozds) (5916) () 8,12 Betétek megszüntetése (belsőjínanszírozós) (8817) Pénzügyi tízjug kiadásai (5917) Közsonrikőllségvetéssajtitosj7nanszírozósiherétetei(l38]8~ Központi köitségvetés sojólos jiaoaszírozelsi kiadásai (5918) ,1,9, Tulajdonosi kőlcsőttök bevételei (5819) Tulaidonosi kötcsönök kiadásai (K919) , Külföldi rtnanszwaeás bevételei (882) Külföldi finaaszirozás kiadásai (K92) 13. Adóssághoz oem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) Móssághoznem kapcsolódó szármasékos ügyletek kiadásai (K93) 1(4. Vájtóhevételek (B84) Váltókjadások (K94) ~ l LLHALNI(JZASI BEVILUELEK NsiNDSS~táILN(1.+7.j FELHALMZÁSI KIADÁSK NIINVSSLIsSENII.+/.) Felhalmozás költségvetést hiány « Felhalmozási költségvetési többlet , 11. Fellmlmozási linanszirozási müveletek egyenleg (.) Felhalmozási rinanszírozási méveletek egyenleg ( )

19 3. melléklet KISKÖRE VÁRS ÖNKRMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZATA évi létszám előirányzat (tő) cvi. Munka Megnevezés l~ls~am zalkalniazot Törvéttyköny. elotranyzat Kozttsztvtselo. bsszesen. t hatálya ala (fa) tartozó t(isköre Város nkormányzala kötelező feladatok Nina. egyéb szárazfóldi személyszáll. I , Önkonnányzatokés társulásokáltalátsos végreltajtá igazgatási levékenysőge I. 1,0 1, Város. köz.séggazdálkodási m.ts.s. azolgáltatások I. 1,0 1, Fogorvosi ellátás 3. 3,0 3. Család ős taővédelem Házi segítségttysijiás 3. 3,0 3. Könyviári szolgáltatás I. 1.0 I, Közlemető fenntartás ás mttködteiés I. 1.0 I. Kisköre Város Önkormányzata Önként vállalt feladatok , Zdldtertilet kezeléa tmezööri te.~ketsység) Egyéb szolgáltatás (Totirinform) I , Kisköre Város önkormányzata állami (államigazgatási) feladatok , Kisköre Város nkormányzata összesen 2 1, Kiskörei Poleármesteri Hivatal kötelező feladatok Önkormányzatok ás társulások általános véetelsaitó ieazeatási tevékenysége Kiskörei Poleármesteri Hivatal önként vállalt feladatok Kiskörei Poleármesteri Hivatal állami (államieazeatási) feladatok Kiskörei Polgármesteri Hivatal Összesen , ,0 14,0 14, ,0 14,0 14,0 Óv Lak Óvoda kötelező feladatok óvodai intézményi étkeztetés óvodai nevelés, ellátás SNI óvodai nevetés Óv Lak Óvoda Önként vállalt feladatok Óv Lak Óvoda állami (államigazgatási) feladatok v Lak voda Összesen 23,0 4, , ,0 19, ,0 4,0 19,0 23,0 ENGEDÉLYEZETI LÉTSZAM ELIRANYZAT ÖSSZESEN 57,0 15,0 42,0 51,0 Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirúnyzata Megnevezés évi létszám előirányzat (fő) évi létszám előirányzat (fő) Munka Közalkalmazot Törvénykönyv Köztisztvisető hatálya alá tartozó sszesen Kisköre Város Önkormányzata kötelező feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Kisköre Város Önkormányzata Összesen ,0 137, ,0 137, ,0 131,0 KÓZFGLALKZTATTI ÁK SSZESEN ,0 131,0 IMINDSSZESEN LETSZAM I 194, ,01 l37,j

20 EURÓPAI UNIÓS TÁMGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PRJEKTEK BEVÉTELEI, KIADÁSAI, BZZÁJÁRULÁSK 4. melléklet L EU-s projekt azonosttójn, neve: ÉMP-3.l SzocI6Iis Vilrosrehabililáció Kisköre megújítósáért (TÁMGATÁS INTENZiTÁSA 100%, MEGVALŐSÍTÁS FLYAMATBAN) 2. EU-s projekt azonosítójll, neve: - Na~Iemes rendszer telepitése Kisköre középüloteire (TÁMGATÁS INTENZÍTÁSA 82%, TÁMGATÁSI SZERZŐDÉS MÉG NINCS ALÁÍRVA) Ezer forésnbanj Források előtt ~ clolrúnyesl összesctt Sa)úlerú (I sújól ccúk,ii lmépoitiiidiiegúids EU-s erős les rússr,nassclrocús Hitel Eevébfiertss Fnrrús,,k tissz050ni: Források előtt ~ eloirőeveot Össozeen Sajúlerő Ii s~di ecébőú kútpoiirislasiocotds 0 rsu-sfonús Túa~sanszlmzús Hitel Egpéhf,srús Források lvszesro: Kindilsok, köllségek 2005.előtl 2015-év, elm rúnves I Összeaeo Személyi sllot&sssk Mlinkoaslőksl cellolő iún,lúkok és szociális I,ozzújún,Iási adú ) Dobni kiadások Ellúlollak nné,atbcli iallalú$ai Ee9sih űkúdési célú kiadások BendiúzMok Eclújitúsok Eeyéb fdhal,n,ozúai célú kiadások Kiadások. kollsétck tissoeson: Kiadúsok, Isöllsétek elő ~ nlúo Összesen Szensúlol jotlalúsok M,,nkoadőkal lerbolő júzatlékokés azociújisa hoziújanslúsi idő Dologi kiadások Ellú101lak pénzbeli jsllolúaai Egyéb osőkildúsi célú kiadások Bcruloéeások Felújllások trolls üdhalns,zúsi célú kiadások KIadások, kllllaéeek összesen: EU-s projekt ozonosítója, neve:. 4. EU-s projekt azonrjúítója, neve:. &rfcdnúbún.! Források dill 2015 ási sl,nirúrnvosl talán Összesen sajáiccő II -sinialnerjistú köqsoatoi eó,soganiis EU-s rensús Túrsliiaaaszlrozús 0 111cl Ee~éh forrás Ferrúsokttsv,esen: II e Ezorfodsnban! Források előll ~ ~ elolrú,svoal jún ssoose,, Sajúlerő Ii I -acids erőből küzúeliii rd,szsgúlós EtI-s rents, Túrsf,nansztrozás I1itoI levél, reeds Ferrúsoknssaeseo: e 0 I(iadúsok, klilsúgek ;zmnsllvi jellalússik 0,inkaasskikal ledelő únhiékok b szociúlís l1002újónhlúsi elő )olo,i kiadások WI útott ak pénzbeli itallalúsai lewlb núkúsiúsi célú kiadások tcnútú2ósok (lé 1165,5k levél, felltnl,soe&si célú kiadások rts,~úcsl-i,,aitaktooso, dőlt Iakúevoa,i 2016, olú.o Összesei. Kiadúanls, kőltsőgeis 2015, dll e~ii olún Össoese,n Személyi istialúsok Monkaadókal lc,beló iúoslékokús szociúlis hozeéjúnilúsi idő Dologi kiadások Ellúloslak pénzbeli lollolúsai Eoyéb n,őkalúsi célú kiadások e Benal,úzúsok Fclúillúsk Egyéb klljol,cozúsi célú kiadások Vla,úúsok. köllsétek liasecsen: Önlsormányzaton kiviili EU-s projeksekliez történő laonójúrtalós évi előirúnymla Tóosogulolt/ EU projekt nose dőlt évi elútiesi , 165 Serf,aré,nbnn! Összesen t)500earl: II

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete Heves Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015 (II.16) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.18.) önkormányzati

Részletesebben

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Orfalu Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Módosítva a 7/2015. (IX.30.) és az 1/2016. (II.21.) önkormányzati

Részletesebben

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Szakonyfalu Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/016. (II.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 016. évi költségvetéséről Módosítva a 9/016.(XI.3.) önkormányzati rendelettel. (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai

1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 1. melléklet Szekszárd Megyei Jogú Város normatív hozzájárulásai, támogatásai 213 214 MEGNEVEZÉS Összeg (eft) Összeg (eft) I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 23 711 23 74 I.1.a)

Részletesebben

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Felsőszölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.29.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai

A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok központi alrendszeréből származó forrásai Támogatások A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése 19. melléklet Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése Ezer Ft-ban Megnevezés 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 2020. év 2020. év után Összesen Hitel törlesztés Kötvénybeváltás kiadásai.. felújítás..

Részletesebben

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege

I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás évi tervezett mérlege I.mérleg Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 217. évi tervezett mérlege Bevételek Eredeti előirányzat 217 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 217

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Alsószölnök Község Önkormányzata képviselő-testületének 2/2016. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Módosítva a 6/2016.(X.17.) önkormányzati rendelettel. (Egységes

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg

Indokolás. Előirányzat felhasználása Forrás megnevezése (ezer Ftban) A pénzeszközök forrása. Felhasználás megnevezése Összeg E L Ő T E R J E S Z T É S Felsőszölnök Község Önkormányzata 2016. február 11-én tartandó képviselő-testületi ülésére. Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésnek módosítására.

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások

Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi tervezett mérlege. Módosítás I. Módosított I. Kiadások Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Módosítás I. Módosított I. Kiadások Eredeti előirányzat 215 adatok eft-ban Módosítás I.

Részletesebben

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Bakonypölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Nemti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi címrendje. kötelező feladat. Igazgatás. Város- és községgazdálk.

1. sz. melléklet az 2/2012. (II.14.) rendelethez Gölle Községi Önkormányzat 2012. évi címrendje. kötelező feladat. Igazgatás. Város- és községgazdálk. 1. sz. melléklet Gölle Községi Önkormányzat 212. évi címrendje 1. 2. 3. CÍM Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások Göllei Napköziotthonos Óvoda Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gölle

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére

Melléklet: 2 db ELŐTERJESZTÉS. Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. január 31-i ülésére Iktatószám: 3/8-1/1/2014. Tárgy: Középtávú tervezés, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek és a saját bevételek alakulása a következő három évben Melléklet:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVII. évfolyam 2. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2016. FEBRUÁR 4. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 1/2016. (II.04.) sz. ÖR. a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.)

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Bakonyjákó Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege

1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege 1. melléklet a.../2014 (II.05.) önkormányzati rendelethez Felcsút Községi Önkormányzat 2013. évi összevont költségvetési mérlege e Ft-ban BEVÉTEL E M T Költségvetési bevételi kiemelt előirányzatok 580

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2/2013 (II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben