Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete Kisköre Városi Onkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete Kisköre Városi Onkormányzat 2015. évi költségvetéséről"

Átírás

1 fi Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 12.) önkormányzati rendelete Kisköre Városi nkormányzat évi költségvetéséről Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: (I) Kisköre Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Kisköre Város nkormányzatának és az önkormányzat által irányított költségvetési szerveinek évi költségvetését, a költségvetés végrehajtásának szabályait e rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint állapítja meg. (2) A Rendelet hatálya a Képviselő-testületre, aniiak bizottságaira és Kisköre Város nkormányzata (a továbbiakban: nkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki, továbbá a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. 2. ~ A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi a) költségvetési bevételeinek főösszegét E Ft-ban b) költséwvetési kiadásainak főössze~ét E Ft-ban c) költségvetési hiány(-)/többlet E Ft-ban ebből: működési hiány(-)/többlet E Ft-ban felhalmozási hiány(-)/többlet E Ft-ban d) finanszírozási bevételeinek főösszegét E Ft-ban e) finanszírozási kiadásainak főösszepét E Ft-ban 1) finanszírozási műveletek egyenlege E Ft-ban ebből: működési E Ft-ban felhalmozási E Ft-ban g) bevételi és kiadási főösszegét E Ft-ban állapítja meg. 3. * (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: a) A Képviselő-testület az önkormányzat 2. *-ban megállapított összesített költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, valamint a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a Rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg. b) A Képviselő-testület az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a Rendelet ]. L-].3. inellékletei szerint állapítja meg. c) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a Rendelet 2.a. és a 2.b. melléklet részletezi.

2 d) Az önkormányzat költségvetési szervei évi éves létszám előirányzatát 57,0 fáben, a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát 137,0 főben állapítja meg a 3. melléklet szerint. e) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 4. melléklet szerint állapítja meg. I) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, fejlesztési céljai, fizetési kötelezettség megállapításához saját bevételei részletezését az 5. melléklet szerint állapítja meg. g) A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késöbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. h) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg. i) Az önkormányzat évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi bontásban a & melléklet szerint határozza meg. j) Az önkormányzat és költségvetési szervei évi költségvetésének összesített pénzügyi mérlegét (a tárgyévet megelőző két év teljesítési adataival kiegészítve) a 9. melléklet szerint állapítja meg. k) Az önkormányzat évi önkormányzati támogatásait a ia melléklet szerint hagyja jova. 1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a 11. melléklet szerint állapítja meg. m) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 12. melléklet szerint állapítja meg. n) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait feladatonicént a 13. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a kiadások között E Ft általános tartalékot, valamint E Ft céltartalékot állapít meg. A céltartalék tervezett felhasználása célonként: a) Kisköre Város Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítványtól átvett pénz E Ft b) évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása felhasználására 139 E Ft c) évről áthúzódó számlákra 458 E Ft 4. ~ (I) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) A költségvetési gazdálkodás a bevételi elöirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. (3) A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerv vezetője a Rendelet 14. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A 3. ~ (3) bekezdésében meghatározott tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő testület fenntartja magának.

3 (7) A finanszírozási célú pénzügyi müveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő testület fenntartja magának. (8) A költségvetési szervnél megüresedő álláshelyet az intézményvezető a polgármester előzetes hozzájárulásával töltheti be. (9) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető. 5.~ (1) Az Önkormányzat bevételeinek ás kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület engedélyezi a polgármester részére a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást figyelembe véve a 4. * (6) és (7) bekezdéseit - esetenkénti maximum Ft értékhatárig. (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (4) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Fia év közben az rszággyűlés az önkormányzatot érintő módon a támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. 6. ~ (I) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői elő irányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület által elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik. (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. 7. ~ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. ~ (3) és (4) bekezdésében foglaltak és az ennek figyelembevételével kialakított belső kontrollrendszerben történik.

4 8. * (1) A Rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák a 2015-i költségvetési év kezdetétől a Rendelet hatálybalépéséig teljesített évi bevételeket és kiadásokat is. (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kisköre, február 12. ~ Magy C~lla Tóth János Zoltán polgármester jegyző A rendelet kihirdetve: február 12..~$4 kt~- ~c Q~c~ -%... Tóth János Zoltán jegyző

5 I I I. mciiklci KISK ~ VÁRS ÖNKRMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÉVI ÖSSZII5ÍTEIT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE ! 1( Jl41ll !kipItlI IIIVÉTELEK ( lp4l~ (,:44 Ill 217( a 71111( ól,7jl o15, oil, , , LI l117 l6lli IS l500l71l1(11IIJ0 u.7174l lt l05l4l, : , , (loll.: 65541( ! III (404) I1411,7_. ( l (7( il 7lllt TIll 768(7 lb (I0l&l( (0( l51I7i l ( K4l4l ( ) III loll !.l II, r I sl ho! : l7sllidll SI 10107!77665l005l l47 51l1l5.7a: 73 l.0l01l77745l(44il.7, = r-71h67775,000!a,o.lo&5,,aa,s4l)l shtk.r 1,0. Il-s.!7lhl!.l745lL77Iú ,411174, III 7516 ( , (. 71, 74 Il-S II. II, II. Ill. 177, (.710 0l1tk7l70l , (11011 l lL04ll ( li Ill8018(7577 L lll (074( l,ll10ldslsl h (4711, w51,,41&l~olll o,o1.411.p , , l,5i il, ,l ( (2l (1164) , ( l l111( ( , ! (1241 1, I l5,75i1411!il711l , ( , ( ( o (1 II 0 0 I! II T , 0 4 ~1~t 1~ ~ III m, trn T ( )1 Ill loll II 7) 5)» ~T~w SIl (5 ~ C ,0.6, , h.l VI VII ) 4,3 I , HI 71. Ill 7. II. V5l1h7l7l.l.k(Il ll (5; 9 7

6 2. Láb4~I 144Ij1949 It ) 114pm? KIÁBÁSK 2917)91 Kml9I0t -.64) roisdoislo ~ rzt~o.. 64)6) ), kill 141) SI l li,6 IK]) floll$iji0l900$ l0l4)9,q)iisii Ill II )2 p ). p*6~6 541,20)1)16714)091) )6710(0)122211)10)?) K III)l0I. (6.92) 43 K)) tmoblrooiioil4 1114*116)24146(6.09) rld020qmlnln) )1 629 III IS 9): 1716) II ) 5-I )111001)6 p..o6d) l0)9)tolii)k97l Inn) n 62-1_ I L ) ) 1-I- 66 nil ) ) I IS) 9) litrll$ ) r5~*6i06 t-0969)i4ijii) (KI) 70C~ )9 251)3 67 L6~ 100)11669) 949, ) 9-t, I612p *6I0) f I9)62l)6)42211)112) 9) 9-i 02900)! (6.72) 49: In-) Inn- In, )40n )(0)i 10)411) 9990 I). ((77 ) 096) ,6910 (1690) 0-92-I 6949) I). II. III ) , Ill Ill II-S Ion I$ 9$ II-l-S 5,, (5) 7 ISIS IS (54-6, tir A970,1611,a7 KI 7, KIALI, 71IK.. ) ~9I09 10,9 (0904) ) 16.91) )liii.9..,9l 0_I-) ~5J9 ~~l2l (6.92) 0 ) )) 0 II )191

7 ( (04 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK Ec,yENLE ;E F*nfo,0oo0 o ,30 I. 00I&0204 LÍ0MI0IA( 0, t000i_6_000i-i.j.l.0.2? MIk (oo ,6 0004E I 2W , (10 -II &31604 ( I Lúk l ( k0004N40*06002I 0(0004, : FINANSZÍIZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSK EGYENLEGE 4060(3041 llurfwiooo&o0o02. 02I026000I1000t001 IIUVILflI2Kk(0Y L LIX; ( oi oo0000 noo0000, 0+(-((o2.0.1L0 o o ,3340 0, ooooooook 64oooki (o2?? +202 ( (0+~44ood?d ooo2.64 &o30:ko 0*? *2004+ o40i4~o 02 (3,0207, 3,? J200lo0Uo d 0 ( 1.330/ o,o ?2+? (2,0424! ( ,34166 r+++i000+, +100(00,303o? ( oa006:o,ó3o: oo04+oko:k 44o 0,6132 ooooo+oo(o(.16,2 I4NI, ,,! _ í+, (00 W(o(, (3? ( o ( 3, ,6,00,6000( ,o3+0ko.0000 ( é ,4,0004,4 0+o.oo,1403,+oo 0o,0001k,00(0, ( 30033?20 30? ,oü(40hő310* ű /k (,00 *0/64:0 0o4034,+014L0+1407,o:( (100003f0000, ?001fl10&0/030:0 ( ?k ? o0400±?403+o M, oo3406 o0oo(o0~3, 6o044*? (=3, ( ? hi+4,o+0? o6432o+oooo1o+4oo :o6o.i: 0++34o.00014f,,.ooo0o,4o( (01 *00:04:02 043,0~ & 322 F, f++,4ofoolMoo o+34~ooI30 0/Q, :+0 (0? (70(0?loo ( Év I,ÉTSzÁMKERIII I &0o,o4+0 0?? 01.0 ( ?, ((40 E0+,f3,o0,b432o+o0io32o ~I00l000(400(00F LP t (( (( ( (10060,4000,4060(04,6000(0? 037,0 033,0 00 3, MIN0xk.341_%t_00LE (,0

8 It I I.. m000éklci I K1sKÖ16F: VÁRS NKR IÁNY /STA ÉVI Köll GVETÉSI MÉRLI)GE IK VÉTELE K ) 0) ( lodotok M:doook 0004o ool ) 4l,(o4L l0j,00 00h650 Till l0(0))) h)l101)00 9I4T0 00 (Ill ) (00 oh 00 06% 1060)10)1 [II.)) 44160) , To000kkl k ~4ol) I.000hk (111( l0000,100t00( j.0.., o~ k70( Soolillooooook 61o606k I ( ( ) %) 11 M01000lflpli) 04)0 1., K1000lh0o(0007L ro0606..o6, iool0000lkolo4od0006lk 9 I 06001, o)0)4,91 07? ,1776%9l000140h ) %k% Solo )6, )00 0i0,6lol,0l6011Il ( ooboamtoo6410oo0o~4 7ooo0372 r , ) ) l010il0~ 676ko% l4to oo4601l , ( l06s03~.l,..l...oli,áil7l0 pt01008oóllkol000.0.o...oy % , II, IL i ,0 IW, , k r ,olllI l) ) , , , , II, hobo, /006000ldld) ,10) l000) ,4 7ol ( ,400000l ), I , (4.2, V 0,1070(1(007( Ill U 6, I 0 00 SIN 1 I )04409k 001N10101S.00b0. (

9 i II I+IIIIl++?sII II. 46lIjiI16. VI1I6.SIkIl U+5 KU+3.t.+L9I I. II. II ) ) ! 93?.! , J1661,lll6+bulIIlI6épklI KIADÁSK l I~I0l4 (.174,1*6 ( , )! J Ill ~ III l tlI1Illl l12( p lil+/ i SI l i4l11c021 14, l 01161l k ) k.411.5kiic3sl Joil.14,.1I64+ -3, 6, 0, II : I I4 61+! ,lú+++l l or I, I , II 40 l ~ )10613! ~ SIC ICI & l16) l- (Ii! II I. II. IrT ( : p1+6ll 610* SI~ ) I I. I I.) !. it ! C IG. Ilia l91lllll6 4 i+ii4i+l1+l11 I4ll $.L l+1iisiiisiiiiiii ) I 0+6! ! lll I ~ ir ( ,9 5, ! ! II I M36136+, 1l1.bI I I 1:6: Il KLTSÉGVISTÉSI IIKVÉTKI,F:K És KIADÁSK EGYENLEGE Ill.?. li4l.illj.l.+ljj :l(.I.4I+llélJ1I? I1l~Ili57+IIllII oy,isl, I4+I& 0+l I ~ 9:,lf,1i11971, I ! ! ln m6-9 till. 2-I (2 22! 1. FINANSZIRZÁSI CÉLÚ IIKVÉTEI,EK És KIADÁSK ECYENI.KGE I ,60+63, III I 751? ill , I~+l64I++l.6II 6+++o i+.s. I si I

10 I.. m~ki~t.3. ~IJ ÉVI IÉISZ,hIKERET S. is0liz~i I. IS. ~IdfIfl,IulSt.d I.IS&0~3~tgó, 30.0 i.e 5.0 )~.(ba EU-.?, Elf esiá,,. MUd. ols;,j, p,,,,,,,sp, UflJÉU.fl, 00 L Kő 0,se,tot el, 0~Me~0rSl sea MIIWJ;s1Kő0?. Lkl0JA5Il0,oJ~I,oJj 07,

11 .2. me4(k?*0 - I. 4(1?.2. 4(0??,,? KIKREI I l.gáremsferi hivatal, ZS. ÉVI Ről. ÉGVI(TÉNl MÉRLI(GF1 I- 1(14541 BEVÉTElEK (99. 4* 99*6190 joodo (90. 01? 04 06(pItlJ ? 114(0,646?464::p*l ra,d 1*k rd,d.wo 61*4*1*?) I. I.01lk*46106?0?03?040001( )1 9?.(l0.035*??0 l0041 *~00*69Il00(60~0I(?.3J 1? (0.ko*4 * *lok 6k04(?, ,(flIl?(.21((*15 ( flhl(9i,,((i(754ll2lw 000.o2J91o(0 &Idl.o, I0*r.tlo*00901? 212 ILl 7*69 II. (*010605*5915* fl*s*4(,9é?9.991l( )440910*? l(l.(l6 0) I l0l6( 1790ü4,0915*1*(i?*( (0*?) l*4i*k: III 0?2?))4 6?) 6114)41,) *6(4 (94(146*40 I4 *6 s 60114)46? 4(11*541469*44 l650*4~ *00(40..?) hsw,o: 5616? 1 *nii ((55(5 1450(91 ~ b4:64 0*? *0* (flu II 74 V*o oo( to. l (1104? 15 79,060.?? 6.ooTo?ll01üsI 06 l:s L) lo,L, ?. (ol(.d9100(l **(. I?, (Il k900* 6k5 ( T b~ 0? ?,? 040* ,So,ii* 9 (0.06~ r, ~.[? ( (10*6 f,.!5*0.044? 11940? (7? *0 olk ( 04(1? 11 L9 60~4o? so? 6 603I t* 6?01lIw0 ( 400 lli96?4 404 (240*? 0.0( ) 4?? 0: ??? ??? *1*1*1? t4 (0? 144,1 40,i(.2.1. ( 004(1???) r4?l0& I. I2o2.l&?0940h4I 12. (70.03*? (*60914?14940i14L, 0.4(04*60.0*0*? 020)60 09? 00094?*? *M111L (6 064? ? oil) *60146 l0*oo*&,*6. 0.2oil*6k *o o? 75 14~0o.lt44a04l44t 4(t t*14?k.9bk 0005???. 111al? ,I ,0,,, +14 0?, l? ? ) 94l0? 0k09) ? k (0020? =0L=.do4 1,5 r4010*554 9( ? L0 t,94?6619?3616,s *6?)?SL 400((4l) Ill)?l00n*l(k09? d(06 9(? *09? 015,1, (112*? ( ? 1124? I 6s0o ?4 (910? 0.? 0.2 0* ,?4oo4*6,4.4k(4&006.99( 050? l?)e(6k1?42? ,? ( 00(6*6.0?0~, *4,~L %?) 644? 6 1 1o*r* 6p1?y MőIrfloZ? 05 Eswb r.ih.l* sk, 6(440* 10* ? I. KHLTSLL.E20M ??)? t*61110l114.i.4 ( 4 II. 004*44* ? b.:4td,6 (00 (.12.? 41- (4744 II. II. Hill. Múlldüj 4(0? fl,*,oo,oúo? b 6o14 (JIll? (0ILI,0..,+?414,( 647. f~41, 414?20lkl04(o (I.?-. L1(14.006I W61 s5á060 boils I 1(4 2 (3 2 (0. 2(7 2 (0..?1((,640*fl4:, (10(9? ? *?) 0(040 I?,. I á0 1oo1*46* ,6* R*l?!0li(**?*4oollbs?6(9k,000l?((?499s.*I4! (( 11.?.09*2*.,,g oyhs,6 i ibohóf**,s)s4?( * (9 669*6(49 (( I, ?9?*L 064? 110AN07.10WAbI LVEIkL.K ( 14017??0014*6l.+IJ.4 ~ ~ :.044 6(01 047

12 ,) J714,,I,7.14l,6..4 (képitt) KIADÁSK ( ! :~ Ll6.6,. ~t 9l4411+1M 41,k.. K 2. l1l l1j lkll ),001 ) Wlf,4,44l(j7M64~51fll2474P6l1tl411k.P9*M,kfl4,64lí1WW4lk44d4l4i6kJl : EÜ.lkndl6ll 144 l66 Ill1I5lrlI1, t p,11,6j ) wl6l., g l r*li4k 64164) Kill I (14: ILW. 61 rnl k ) :616111)741)1 Eq. lstlsii.l. p1b j !:l)4ll 411)10 (.4544: k 11( r ,l, ) ~11111l0l 1) ( I km1(t61h1wd41.kl01)ij.3.j.0...3&4i E741l241ll11l4klK -lil 62 n 044, )F , ) , , 17140i % I:1:54l1l%14411) :I ) :JlllSil ) )4.1 k1l2ll l4 Ill ) , E41: ,1414:k 16110: I : ?4+6o 1144 ri: :, ,) : ,, o) i k:IL:6:3I0l l04.12 I l412,1414I 461(213) I 532 ( (2511 I. 11t o.dl.14.4.l ,4l16 IllS) C66171E1~lfl fl,dll4Ió, & F )) K ) 07 11(61: 4 77) :4144:1) , (64) :111: , )444)1(17) tll,01l414) i,4.,,l flt,f4,4, ll IIII(41)Klfl*6176f (K?) 6) : ,1.. i;0114t (111)14041(70) a ~ ~ II. Il.I. I III ( , : ) l211645: l ro (151(4,1(1,10,1411( ( II. flj_ lll152,644,14l1124,l (471, ,0701 ~1LLi 411& Ill ) II I.,, I lv.l0l,01117:16,)1l14:.i0dl11é, : _ 214 0T , 6417,l1lllk ,12411) ( IS /44?44, , A ,4l 111:1,44,4644) IS I,. l1l5.~4li141d )54:51( )414) 6. T000i.K1 6.)l.2.2.0l.2.J KÖlTSÉGVETÉSI IlI(VÉTILKK És KIADÁSK KGVENI,EGE 0:414. 1, ! ( ,6,4?-) :II 745 I 2 I14lh4I.~lll4l)I41l4L1i404( 1l7 )0414y.l600l+l4l.l6! ! , I ~474~I 4~ 2117? (4:41664! 4, ) I1INANS IIItZÁSI CÉlÚ BKVÉTEI.I)K És KIADÁSK ECYENI.EGK +i.j4.2, ,l,:L ?144 : j ) 22! f: , 710: ,) : ~l7074l , ~444240,4l4.J~25.~ l !.2! 4 4 6

13 . 2~5. ÉVI létszámkeret 5 I bm~fl I ~ ~ t~d It lé ~ d~4,*i lel IS IS FI F ~ ~d,~5i~ WSö 00 ~ p,, Sp,L0oW!~0~ KId I, I~nnoI kl IsoS ~ IriI II 2 5. IINIRI107.02L? 131SaÁM Coo ~ IS II

14 0.3. m1*4600i m.iiéklsi ,031 őv.lak ÓVDA ~1VI KőL3~ÉGVE1tI MÉRLEGE I) E V ÉTElEK 4130 f4, o341s4 I ÁL I ~~ 0I lI r.i.4.i0k I I ( ~ ! I 34, 2.3 * * ollú os L 4160L ű foosookoso5 ű - -~? , k ,5 035 ~5136 I ( d666 5*0,352 ll T,o olk Is1b ) l0]50]0.5~ ~ -~ I -~ II ) I.1, dk o I) * z1 ss03o I w T 4o~ l2w443d(~ ) * p4o 4n4 o7.514, oi4*003o44s I04)3) ~l00376á~ I 0.005, ) _i * * )4 i ) Il.F~4l0i,l0Ml.l 0sIS bosiddjoy,,,.,+.4 1l2~0 8~~~00l0. 341) I t (II!) 00)003305,1* , ~4046, ,40.1W ( i o 4 4oi P ( : , IS -r ir Ir r loooooili oisok * o p , l , ,40 4, I ~ 453 I I So.,04 o r, lh.30404i 01) ~030400t )! * Ma álo , II 4?.) lit á4344*b 10030l~b003l3t0434, 0 338* i3 0 3 sf *32 4, , 1.4, I, )4644 I &0444,éoW56Sok 0o034414, l f , A45oos045oo04.o,0o737,.s,03137y Io , l i rooonoooá» 04703, (0) , ) * it s S % 35 4 ~~ ir -r 13, li l b.o1,s _4.,.. 44,1, o ? ) ,570 74)7,4635, II) I * i , o5oi ÁlIoslo , / ] ,00li ( ,64 143/30) i 40440lo/ I I _P II 4

15 8,3.11: , F8l4,84554,ll(,5l,l.4íl,4 (8/poll KIADÁSK )0.1,8 E084s,6 ( 88!~l (5j)j)_ ~ [ M:4l44 8. Iii )5 8 Kk8( l 02( ) dlli [ St EL ~S)0dlJ rdl (4* l/s (KS) 4. I.-.. ML.143. II )4)31+814,11 lcd I/I, 688,,,~k 561l l80.( (Klfl 5.I IlIl,:k (841 CII 811 I +1)8 :1 842 ( 05 [/1,018, 14,~381s+L ) 58 llzolsssl +89, ( )4545ll. 55II 17, ) , ) *4+1)4808(847 54/8(35 848/ !) /l 9905 IC ,5333 4L lIlt8l/ ! )) C/Ill Sd/k (87(3 1 I ,581, $ 184 0,48,1, ~ / ) k6(1o341, /,J /Ill ,1* ) )311/07118( I 8 0( ( , I IL 3. IS, 5.5.? , 3, l34,1 5) II. I. Is. (58 ( ( (. 5,4 555, ,7 IS S ) * /k ( (871) !, 5(4800l,5,rsIl)4)543,103)4) IllS. E(501(k,I4 s,é) III 14, ) j.s8s...3.i65.? (8+404: ( ak8: [,o: 878 8o (*0481)1! 88/ )4 5844! y86. +1( ! I (:84:5134,ls/ 8 1S,34)a,: l8)~388l:t k1i30s4t!,7!is: ( ( 10 (olslsosj., *4 I1, U /005145! :8,6/) F.I+4sos4~6dll (:y!,l, 02:1/8444: , :8/81 10l4l+4~ /1 +s74s,/ *i [,1,5( l*l4i8:310.l/(4 a0)5635/1544!45l5150/!*8. :8031.! /1 (46 I*+,01osM6 I/I1!/5l751,l,813 [1.50,561(80241(K)) 85k/ 5( (44:(/ k ( l.iflls,t.i ) ? 54,4, ,44, l ( 65 II i )41( ?..., Ik88 Il6r84+!4i:34018)4.58,840(4846 ( (k(7(,i/77$704,8.5/./8(88l (/ 5)(( (778041,/Ss sk o)4,:,(kw2l 4183s645( : 583,5I18o,55/171 C.l5 d,11,4mw, 4: (::,k2ld,.3[lkM,(/,,k no18ss /,o0k~. Kk58155(+8545: (4178(d.l 44380I5( (/ 5785I/50403/88/,,, 80,l ss/.:(01.ő 458 oiks!18:5i 8/581157, , K/sp.4, L 48/y:,5/5.8s840( ( 340(555 4,, :8+98. Tkílk(753ll ,8: K6IC4+:C74,k7:848~l81!K7( [85511F(5d4 44! ((1k ( *4 ( 804) 0:l(4~l8,( fl 8[ 40.l0l 11811)61(05154/ [,041) , ) 8154l8~1 (150) 8,18 (8,l(:116r !8IKSI(5 (75[4 +85(8 85,878, 811/ ( ,516.8I57(E5!)( /55744:/5/8s5)1800k:41,8ü485 86lI3*105485l8l5.011, ss 81/i:[s Sll0407Id: /55731/5,5+ 055/0/ :75/) 8/55415, 47, ) 8, (562) (:5380: 0113/s,,l/,.,54::, ((Is, 7lI:./ :318 6,544,4, :5: Caoo)/ n,6 (842!, 8) , S, 8158k~8 KÖI3SÉGVEItSI IlEYtrELEK t5 KIADÁSK EGYENLEGE I.5488/k518184b(/54( (5.357 I(s) ( /584225/8I2 51*4: ) 848,f,5il4044) 8( (6 0 ( :: 8 0 ( 6 FINANSZÍRZÁSI C~1.Ú IIEVÉn1EK ÉS KIADÁSK EGYENlEGE.! , 97 ]N1, 15L188548Á.%I0lt Lk,IIKLLL6IJLF.l,l s.? /11 l8s8!885*, m3 ~a ), -( jls M )8.5, 8 055/58858 ( S l.3884 /588687/5318,(8) SI 35, s*,s8s k 4143)184,8021)4 ::ú,:ilak+84414:,0:i 5158 $555455, IS ) ( ? I 6348,886 ((3 5, 4, !414453)4/SS,. )S,8S a 0.622) 31 (.

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2014.(III.1.) önkormányzati számú rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről A Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1)

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 71/2013. (III.6.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetése Előadó : Dr. Fekete Zoltán polgármester

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete

Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete Hetes Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (III.04.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2015 (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494

2015. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT ÁLLAMI TÁMOGATÁS 2015.02.12. (adatok forintban) Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása 8 770 494 KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 215. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS 215.2.12. (adatok forintban) 1. sz. melléklet Jogcím Összesen (Ft) I.1.a Önkormányzati hivatal működésének 78 547 I.1b. Település-üzemeltetéshez

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/215. (II.5.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE SAJÓVÁMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. ( II.12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó képviselő-testületi ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. szeptember 17 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó képviselő-testületi ülésére 2. napirendhez. Tárgy: Önkormányzat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. FEBRUÁR 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat

Részletesebben