F O G A L O M T Á R. Azonosítás A Pmt. 7. (2)-(3) bekezdésében, továbbá a 8. (2)-(4) bekezdésében meghatározott adatok írásban történő rögzítése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "F O G A L O M T Á R. Azonosítás A Pmt. 7. (2)-(3) bekezdésében, továbbá a 8. (2)-(4) bekezdésében meghatározott adatok írásban történő rögzítése."

Átírás

1 F O G A L O M T Á R Bakonyvidéke Takarékszövetkezet ÁSZF (általános szerződési feltételek) Általános szerződési feltételnek minősülnek azok a szerződési feltételek, amelyeket a Takarékszövetkezet egyoldalúan, minden azonos típusú szerződésre egyformán, vagyis nem az ügyféllel történő megegyezés keretében határoz meg. Az általános szerződési feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt az ügyfél megismerte, és a kölcsönszerződés aláírásával kifejezetten elfogadta. Amennyiben egy általános szerződési feltétel és a konkrét szerződés egy, vagy több feltétele ellentmondásban vannak egymással, úgy a konkrét szerződés szabályait kell alkalmazni. Alapkamat (jegybanki) Az Alapkamat egy adott ország Központi Bankja avagy az úgynevezett Jegybank (Magyarországon mindkettő szerepét a Magyar Nemzeti Bank; MNB tölti be),által irányadó kamatként megállapított kamat. Ez az irányadó kamatszint, amely alapvetően befolyásolja a betéti és hitelkamatok aktuális szintjét. Azonosítás A Pmt. 7. (2)-(3) bekezdésében, továbbá a 8. (2)-(4) bekezdésében meghatározott adatok írásban történő rögzítése. Betét A Ptk. szerinti betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján a betétgyűjtő részéről fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. BUBOR Tájékoztató jellegű (referenciaként alkalmazott), magyarországi bankközi pénzpiaci - kínálati oldali kamatláb, melyet különböző futamidőkre napi rendszerességgel határoznak meg. A különböző futamidőkre jegyzett aktuális és korábban jegyzett kamatlábak mértékéről a Magyar Nemzeti Bank honlapján (is) lehet tájékozódni. A hitelintézetek forint hitelezésének elsődlegesen alkalmazott kamatbázisa. Devizabelföldi Az a természetes személy, akinek: a) az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa van, illetve azzal rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót és az önfoglalkoztatót) is, c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja és alkalmazottja e minőségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, illetve azt terheli kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendő, ha egyébként devizakülföldi, d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi társaságot, e) a külföldön lévő külképviselet. Devizakülföldi a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet, b) a vállalkozás és a szervezet jogi formájától függetlenül, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe, c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete, d) a vámszabadterületi társaság, e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen létesítették, illetve ott működik.ű 1

2 EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató) A különböző feltételekkel kamatozó hitelintézeti betéti termékekkel elérhető tényleges hozamok összehasonlítását elősegítő mérőszám. Közzétételét és számítását jogszabály írja elő. Első ranghelyű zálogjog Az ingatlan-nyilvántartásban a bejegyzések az iratok (kölcsön- és jelzálog-szerződés, bejegyzési kérelem) földhivatalba való benyújtásának sorrendjében kerülnek rögzítésre. Ez a sorrend (ranghely) azért fontos, mert e rangsornak megfelelően jutnak a zálogjogosultak az ingatlan értékesítését követően a pénzükhöz. A kielégítési sorrend lényege, hogy először az első helyen bejegyzett jogosult igénye kerül kielégítésre, utána a maradék összegből a soron következő második ranghelyen lévő jogosult teljes igénye és így tovább. A sor addig folytatódik, amíg a zálogtárgy értékesítéséből befolyt felosztható pénzösszeg el nem fogy, illetve, amíg valamennyi jogosult igénye sorban kielégítést nem nyert. A jogosultak kielégítését követően fennmaradó pénzösszeg a volt tulajdonost illeti meg. Esedékesség Az, a kölcsönszerződés alapján meghatározott nap, amely napon az Adósnak a kölcsönszerződésből eredően a hitelintézet részére fizetést kell teljesítenie. Fizetési számla A fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. Fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Olyan hitelszerződés, amellyel a takarékszövetkezet a fogyasztó fizetési számlájának egyenlegét meghaladó összeget bocsát a fogyasztó rendelkezésére. Folyósítási jutalék Az engedélyezett kölcsön folyósításakor az adós által megfizetendő egyszeri díj. Megfizetése általában a folyósított összeg terhére szóló banki beszedéssel történik. Háztartás Az egy lakóingatlanban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek közössége. Hirdetmény A hitelintézet üzlethelyiségeiben kifüggesztett tájékoztató, amely tartalmazza a hitelintézet által aktuálisan alkalmazott kamatok, díjak, jutalékok, költségek (stb.) típusát, mértékét, esedékességét, számításának módját. Hitel A hitelszerződés alapján nyújtott pénzügyi szolgáltatás. Hitel (hitelkeret) lejárata Az a nap, amikor az Adós a Hitelintézettel szembeni teljes tartozását a hitelszerződésben meghatározott módon megfizetni köteles. Hitel futamideje Az a szerződésben rögzített időtartam, amely alatt az ügyfélnek a kölcsönt vissza kell fizetnie, és amely időszakban az adós a folyósított kölcsönösszeg után kamatot fizet. A futamidő kezdőnapja a kölcsön folyósításának napja, e nap egyben az első kamatperiódus és az első ügyleti év kezdő napja. A futamidő utolsó napja a lejárat napja. Rövid lejáratú hitelek, az éven belüli, középlejáratú az 1-5 év közötti, míg hosszú lejáratú az 5 évnél hosszabb futamidejű hitelek. Hitel összege (hitelkeret) A hitelszerződésben meghatározott összeg, melyet a Hitelintézet az Adós rendelkezésére tart, illetve bocsát a hitelszerződés feltételeinek megfelelően. 2

3 Hitel teljes összege A hitelnek a hitelszerződésben meghatározott teljes összege, vagy felső összeghatára. Hitelbírálati díj A hitelkérelem elbírálásért a hiteligénylő által fizetendő díj, amelyet a hitelintézet a hitelbírálat eredményétől függetlenül felszámít, tehát annak megfizetése nincs összefüggésben a hitelbírálat eredményével. Hitel teljes díja A hitelező által ismert minden olyan - a teljes hiteldíj mutató számításánál a külön jogszabály szerint figyelembe veendő - ellenszolgáltatás, amelyet a fogyasztó a hitelszerződés kapcsán megfizet Hiteles tulajdoni lap A Földhivatal nyilvántartása alapján a hivatal által kiállított tanúsítvány, amely adott ingatlanra vonatkozóan közhitelesen igazolja az ingatlan nyilvántartás által bejegyezhető jogok és feljegyezhető tények fennállását, a bejegyzés, feljegyzés iránti eljárás megindulását, valamint az adott ingatlan földhivatal által nyilvántartott adatait. Ingatlan forgalmi értéke Az ingatlanok forgalmi értékének meghatározására vonatkozó módszertani elveken alapuló elemzéssel és értékeléssel az érték megállapítására jogosult értékbecslő által meghatározott érték. Kamatperiódus A hitelszerződésben meghatározott olyan időszak, amely alatt a kamat mértékét a hitelező nem jogosult egyoldalúan megváltoztatni. Kamattámogatás (Állami) Olyan támogatási forma, melyet az állam a lakáscélú kölcsönök kamatainak adós általi megfizetéséhez nyújt. Ilyen kölcsönöknél az adósnak csak az állami támogatással csökkentett kamatokat kell megfizetniük (mindaddig, amíg a kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségüket a szerződésben előírtak szerint teljesítik). Kártyabirtokos Az a természetes személy, akinek a nevére a kártyát kiállították, és aki a kibocsátóval kötött szerződés alapján jogosult az készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatára. Olyan jogalany, aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad. Kedvezményezett Az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja. A betét tulajdonosa vagy a betétes által kedvezményezettként a hitelintézetnek írásban bejelentett személy. Kényszerhitel A banki folyószámlákhoz és folyószámla-hitelekhez kapcsolódó olyan hitel, amelyet a hitelintézet nem szerződés alapján bocsát az adós rendelkezésére, hanem (kényszerűen) azért, mert a számlatulajdonos számláján az esedékessé válás időpontjában nem áll rendelkezésre elegendő pénzeszköz (például a számlavezetéssel kapcsolatos díjak és költségek, vagy a folyószámla-hitel kamatainak megfizetésére). Készfizető kezes A kölcsönszerződéshez készfizető kezességet vállaló személy azt a kötelezettséget vállalja, hogy bármely egyéb feltétel nélkül hajlandó a kölcsönszerződés szerint az adóst terhelő fizetési kötelezettséget teljesíteni. Készfizető kezességet csak írásban lehet érvényesen vállalni. A kezes kötelezettsége ahhoz a tartozáshoz igazodik, amelyért kezességet vállalt, kötelezettsége nem lehet súlyosabb, mint amilyen a kötelezetté volt a kezesség elvállalásakor. Ha ugyanazért a kötelezettségért többen vállalnak készfizető kezességet, úgy a kezesek egyetemlegesen felelnek, vagyis a teljes követelés behajtható 3

4 akár csak az egyik kezesen is. A készfizető kezes az általa a hitelezőnek megfizetett pénzösszeg megtérítését joggal követelheti az adóstól. Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz A csekk illetve az elektronikus pénzeszköz, vagy olyan dolog, amely az ügyfél számára lehetővé teszi, hogy a pénzügyi intézménnyel szemben fennálló valamely pénzkövetelésével rendelkezzék, illetőleg annak terhére készpénzt vegyen fel, vagy áruk, illetőleg szolgáltatások ellenértékét az eladónak vagy a szolgáltatónak kiegyenlítse. Kezelési költség A hitelintézet által, az adott ügylettel kapcsolatban felmerült adminisztrációs tevékenységek ellátásáért felszámított költség. Keretszerződés A pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél között létrejött olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott időszakra vonatkozóan meghatározza a keretszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is. KHR Központi Hitelinformációs Rendszer (a továbbiakban: KHR), korábbi nevén BAR. Olyan zárt rendszerű adatbázis, amelynek célja, hogy támogassa a pénzügyi intézmények üzleti tevékenységét, hitelezési és ügyfél-minősítési munkáját, csökkentse a hitelnyújtás kockázatát. A KHR rendszerről külön tájékoztató anyag áll az ügyfelek rendelkezésére. Kondíció A hitelintézeti termék igénybevételével kapcsolatos kamatra, költségre és díjakra vonatkozó feltételek, ill. azok mértéke. Közeli hozzátartozó A házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér. Hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa. Lakossági fizetési számla Az a Ptk a alapján egy vagy több ügyfél nevére megnyitott látra szóló, forintban vezetett belföldi fizetési számla, amely Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközök nyilvántartására és kezelésére, valamint fizetési műveletek teljesítésére szolgál. Lakossági kölcsön A fogyasztási kölcsön, valamint az ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, továbbá közműfejlesztésre fogyasztónak nyújtott kölcsön. Likvid eszköz Pénz, illetőleg az azonnal pénzzé tehető eszközök összessége. Névre szóló betét Az a betét, amelynek tulajdonosa a betétszerződés, a takarékbetét-szerződés vagy a fizetési számla keretszerződésben feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelműen azonosítható. Önerő Amennyiben a kölcsön célja ingó, vagy ingatlan vásárlása, ill. annak építése, úgy a vételár (építési költség) és a nyújtott kölcsön közötti különbséget önerőnek nevezzük. A hitelkérőnek a minimálisan elvárt önerővel, vagy a megszerzésére vonatkozó visszavonhatatlan fizetési ígérettel a hitelkérelem benyújtásakor már rendelkezni kell. 4

5 Ügyfél A Takarékszövetkezettel pénzügyi szolgáltatás, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatás végzésére irányuló szerződéses kapcsolatban álló szervezet vagy személy. Ügyleti megbízás Az ügyfél és a Takarékszövetkezet között a Takarékszövetkezet tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéssel létrejött eseti jogviszony. Üzleti kapcsolat Az ügyfél és Takarékszövetkezet között a Takarékszövetkezet tevékenységi körébe tartozó szolgáltatás igénybe vételére vonatkozó írásbeli szerződéssel létrejött tartós jogviszony. Pénzforgalmi számla Az a látra szóló, forintban vezetett belföldi fizetési számla, amelyet a Számlatulajdonos a rendszeres gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben megállapított kötelezettség alapján nyit, illetve nyitott. Prolongáció A prolongáció olyan kétoldalú szerződésmódosítás, amellyel (az ügyfél előzetes kérésére) a felek az eredeti kölcsönszerződésben rögzített valamely fizetési határidőt időben eltolnak (meghosszabbítanak). Prolongációnak tekintendő az eredeti futamidőn belüli átütemezés, illetve a végső lejárati határidő meghosszabbítása is. Nem minősül prolongációnak sem a folyószámlahitel, sem a rulírozó hitel új lejáratának engedélyezése. Referenciaadat Bármely olyan adat, ideértve a nyilvántartott személy személyazonosító adatait is, amelyet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR törvény alapján kezelhet. Referencia kamatláb A kamatszámítás alapjául szolgáló olyan kamatláb, amelyet rendszeresen és nyilvánosan közzé tesznek, bárki számára elérhető, és amelynek alakulására a Takarékszövetkezetnek nincs ráhatása. Rendelkezésre jogosult személy Aki a betét tulajdonosa, vagy, ha nem tulajdonosa a betétnek, aki a tulajdonos rendelkezése alapján korlátozással vagy anélkül rendelkezhet a betét fölött. Rendelkezésre tartási idő Az az időszak, amelyen belül az Adós a kölcsönt igénybe veheti. Rendelkezésre-tartási jutalék A több részletben folyósításra kerülő hitelek ki nem folyósított, illetve a hitelkeretek fel nem használt része után az igénybevétel biztosítása érdekében a hitelintézet tartalékot képez. A tartalék képzésének díja a fel nem használt hitel összegével arányos, az adós által fizetendő rendelkezésre tartási jutalék. Rögzített kamatláb A rögzített kamatozású banki termékek esetében a pénzintézet kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljes futamidejére előre meghatározott egy, vagy a futamidő részeire vonatkozó több százalékos mérték (kamatláb) használatával számítja az ügyleti kamatot. A kamatláb kizárólag arra az időszakra tekinthető rögzítettnek, amelyre vonatkozóan a szerződésben a százalékos mértéke meghatározásra került. Sorban álló számla Olyan fizetési/pénzforgalmi számla, amellyel szemben benyújtott és fedezethiány miatt függőben tartott (sorba állított) fizetési igényeket tart a hitelintézet nyilván. 5

6 Társkártya A Számlatulajdonos által megnevezett másik személy nevére kiállított kártya, amelynek fedezete a Számlatulajdonos számláján áll rendelkezésre. A társkártya igénylés előfeltétele, hogy a lakossági számlához már kapcsolódjon a társkártyával azonos típusú főkártya. A Főkártyabirtokos a Hitelintézet által jóváhagyott napi limit erejéig rendelkezési jogot ad a Társkártyabirtokos(ok)nak. Teljes hiteldíj A kölcsönért fizetendő ellenérték, amely tartalmazza a kamatokat, folyósítási jutalékokat és - szerződésszerű teljesítés esetén a kölcsön felhasználásával kapcsolatosan teljesítendő - minden egyéb jogcímen felszámított költség és egyéb ellenszolgáltatásokat. THM (Teljes Hiteldíj Mutató) A teljes hiteldíj mutató a különböző ajánlatok összehasonlítására, az Ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál, a kölcsönügylet adós által megfizetendő tényleges terheit mutatja százalékos formában. A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves százalékában kifejezve Törlesztő részlet A felvett hitel után fizetendő költség, kamat és tőketörlesztés együttese, meghatározott rendszerességgel és összegben az ügyfél által, a futamidő alatt fizetendő összeg. Türelmi idő A hitel folyósításától számított azon időszak, amely alatt még nem kell a tőketartozás törlesztését megkezdeni, csak az esedékes kamatot és költségeket kell megfizetni. Zálogjog Zálogjog alapján a jogosult a pénzben meghatározott vagy meghatározható követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból törvény eltérő rendelkezése hiányában más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít. Bírósági úton nem érvényesíthető követelés zálogjoggal biztosítása semmis. Zálogjog jövőbeli vagy feltételes követelés biztosítására is alapítható. A zálogtárggyal való felelősség terjedelme ahhoz a követeléshez igazodik, amelynek biztosítására a zálogtárgy szolgál. Kiterjed a kamatokra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is. A követelés átszállásával a zálogjog is átszáll az új jogosultra. A zálogjogot törvény eltérő rendelkezése hiányában csak a követeléssel együtt lehet átruházni. Zálogjogosult Akinek nevére a zálogjogot bejegyzik. Jelzáloghitelek esetén, a hitelt nyújtó Hitelintézet tekinthető zálogjogosultnak. Zálogkötelezett Az a személy, aki a hitel-visszafizetés biztosítékaként, a tulajdonát képező ingatlant felajánlja biztosítékként. Az ingatlanra jelzálogjog lesz bejegyezve. 6

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Fogyasztó Adóstárs Annuitás Banki munkanap Biztosíték Devizahitel Deviza kockázat Devizabelföldi Devizakülföldi Dologi adós Előtörlesztés Esedékesség Eltartottak Az a természetes személy ügyfél, akivel

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak

A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak A lakossági hitelezésben használt alapfogalmak Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott pénzösszeget a rendelkezésére

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1

LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 LAKOSSÁGI HITELEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALOMTÁR 1 Adós: Az a természetes személy, ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.4 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.4 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Fogyasztóknak nyújtott fizetési számlához

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K3.3 számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K3.3 számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztókkal kötendő jelzálog szerződésekhez

Részletesebben

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. hatályos: 2013. február 01-től AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA Lakossági Kölcsönügyletek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI hatályos: 2013. február 01-től 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

Részletesebben

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata

Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Bankhitel- és bankkölcsön ügyletek - általános szerződési feltételeket magába foglaló - üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja: 2010. 12. 30. A Szabolcs Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez (Folyószámla-hitelkeret, Személyi kölcsön, Szabad

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.08.01.-tól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ ÁSZF-015/2015.01.26/002-SZ/86/5 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEKKEL KÖTENDŐ SZERZŐDÉSHEZ Hatálybalépés napja: 2015. július 1. ( ÖKO -lakáshitel, Célegyenesben

Részletesebben

Hatálybalépés napja : 2015. február 05.

Hatálybalépés napja : 2015. február 05. SM.3/2.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő, fizetési számlákhoz kapcsolódó hitelkeret szerződésekre Hatálybalépés napja : 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2013.08.01.-től

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT S1.számú melléklet Általános Szerződési Feltételek fogyasztóknak nyújtott ügyletek esetében ..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke

Részletesebben

FOGALOMTÁR Fogyasztási kölcsönök

FOGALOMTÁR Fogyasztási kölcsönök FOGALOMTÁR Fogyasztási kölcsönök Adós és adóstárs Az a természetes személy, akivel a hitelintézet hitel- illetve kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

1. Szerződésben használt fogalmak:

1. Szerződésben használt fogalmak: Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében..... hitel iktatószámú szerződés 1. számú függeléke A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. július 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hatályba lépés napja :2015.február 01. A fenti hiteliktatószámú

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben