16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet"

Átírás

1 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről A Kormány a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről a következőket rendeli el: Értelmező rendelkezések 1. E rendelet alkalmazásában: 1. behozatal: a) olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Közösség vámterületén kívüli területről a Tanács 2913/92/EGK rendelete a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (a továbbiakban: vámkódex) 4. Cikkének (7) bekezdésében meghatározott közösségi áru fogalomkörébe nem tartozó áru kerül behozatalra, b) a vámkódex 114. Cikkében foglalt aktív feldolgozásra beérkező áru, a 137. Cikkében meghatározott ideiglenes behozatalra kerülő áru, a 145. Cikkében foglaltak szerint passzív feldolgozásra kivitt áru, valamint a 185. Cikkében meghatározott tértiáru behozatala, c) szoftverek és technológiák szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon történő továbbítása az Európai Közösség vámterületén kívüli helyről az Európai Közösség vámterületére, a technológia telefonon történő szóbeli továbbítása akkor, ha egy dokumentumban leírt technológia vonatkozó részét beolvassák vagy telefonon keresztül oly módon írják le, ami alapvetően azonos eredményhez vezet; 2. bróker: az a 2. (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás*, amely bróker tevékenységet végez; 3. bróker tevékenység: az a tevékenység, amelyet a 2. (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás* haditechnikai eszköz és szolgáltatás két, vagy több ország vállalkozásai* között történő adásvétele céljából végez, ideértve az üzlet megszervezését, a szerződő felek közötti közvetítést, az üzleti lehetőség jelzését a vevő, vagy az eladó részére, valamint a saját jogon történő vételt és eladást; 4. az Európai Közösség vámterülete: a vámkódex 3. Cikkében meghatározott terület; 5. exportőr: a 2. (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás*, amelynek nevében a kiviteli nyilatkozatot teszik, vagyis az a 2. (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás*, amely a nyilatkozat elfogadásakor a harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és jogosult a termék az Európai Közösség vámterületén kívüli kiszállításának meghatározására. Amennyiben nem kötöttek kiviteli szerződést vagy pedig a szerződés birtokosa nem saját nevében tevékenykedik, akkor a terméknek az Európai Közösség vámterületén kívüli kiküldésére szóló jogosultság a meghatározó. Exportőr az a 2. (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás* is, amely szoftver vagy technológia elektronikus úton, faxon vagy telefonon való továbbításáról rendelkezik az Európai Közösség vámterületén kívüli helyre; 6. haditechnikai eszköz: az e rendelet 1. mellékletében felsorolt termék (eszköz) és annak hatástalanított változata akkor, ha az alkalmas kiképzési, oktatási vagy egyéb hasonló célra; 7. harmadik ország: az Európai Unión kívüli ország; 8. importőr: a 2. (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás*, amelynek nevében a behozatali nyilatkozatot teszik, vagyis az a 2. (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás*, amely a nyilatkozat elfogadásakor a harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és jogosult a termék az Európai Közösség vámterületén kívülről az Európai Közösség vámterületére történő beszállításának meghatározására. Amennyiben nem kötöttek behozatali szerződést vagy pedig a szerződés birtokosa nem saját nevében tevékenykedik, akkor a terméknek az Európai Közösség vámterületére történő beszállítására szóló jogosultság a meghatározó. Importőr az a 2. (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás* is, amely részére szoftver vagy technológia elektronikus úton, faxon vagy telefonon az Európai Közösség vámterületén kívülről érkezik; 9. kivitel, újra kivitel: a) a vámkódex 161. Cikkében foglalt kiviteli eljárás, b) a vámkódex 182. Cikkében foglalt újra kivitel (reexport), c) szoftver és technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon történő továbbítása az Európai Unión kívüli rendeltetési helyre, technológia telefonon történő szóbeli továbbítása akkor, ha egy dokumentumban leírt technológia vonatkozó részét beolvassák, vagy telefonon keresztül oly módon írják le, ami alapvetően azonos eredményhez vezet; 10. szolgáltatás: minden olyan műszaki támogató tevékenység, amely a haditechnikai eszköz fejlesztésével, gyártásával, összeszerelésével, minőségi vizsgálatával, üzemeltetésével, karbantartásával, javításával vagy bármely más műszaki szolgáltatással kapcsolatos, ideértve a bérmunkát, továbbá az eszközök kezelésének és alkalmazásának oktatását. A szolgáltatás megvalósulhat műszaki-technológiai utasítás, elméleti és

2 gyakorlati oktatás, gyártási ismeret és tapasztalat átadása vagy konzultáció útján szóban, írásban és elektronikus úton is; 11. transzfer: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás az Európai Közösség vámterületén marad: a) kiszállítás: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás a Magyar Köztársaság területéről az Európai Unió valamely tagállamába kerül, b) beérkezés: olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során a haditechnikai eszköz vagy szolgáltatás az Európai Unió valamely tagállamából érkezik a Magyar Köztársaság területére; 12. transzfert végrehajtó: a 2. (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás*, amelynek nevében a kiszállításról vagy beérkezésről a nyilatkozatot teszik, vagyis az a 2. (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás*, amely a nyilatkozat elfogadásakor az Európai Unió egyik tagállamában bejegyzett címzett szerződő partnere, és jogosult a termék Európai Közösség vámterületén történő szállításának meghatározására. Amennyiben nem kötöttek szerződést vagy pedig a szerződés birtokosa nem saját nevében tevékenykedik, akkor a terméknek az Európai Közösség vámterületén történő szállítására szóló jogosultság a meghatározó. Transzfert végrehajtó az a 2. (1) bekezdésben meghatározott vállalkozás* is, amely szoftver vagy technológia elektronikus úton, faxon vagy telefonon való továbbításáról rendelkezik az Európai Közösség vámterületén belül; 13. tranzit: az a szállítási folyamat, amelynek során haditechnikai eszközt a Magyar Köztársaság területén keresztül úgy továbbítanak, hogy annak vámjogi helyzetében változás nem történik; 14. határon átnyúló szolgáltatásnyújtás: a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló évi LXXVI. törvény 2. e) pontjában meghatározott fogalom.* Engedélyek 2. (1) A Magyar Köztársaság területén haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelével, behozatalával, transzferjével és tranzitjával összefüggő kereskedelmi tevékenység folytatására engedély a) a cégbíróság által legalább egy éve nyilvántartásba vett gazdasági társaság, ideértve a külföldi részvétellel működő gazdasági társaságot, a külföldi székhelyű vállalkozás* fióktelepét, de nem beleértve a vámszabad területen alapított társaságot, b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett és legalább egy éve egyéni vállalkozói nyilvántartási számmal rendelkező egyéni vállalkozó, c) határon átnyúló szolgáltatás esetén az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban bejegyzett gazdasági társaság, amely ott a jogszabálynak megfelelően legalább egy éve működik, d) a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett költségvetési szerv, e) kereskedelmi képviselet részére (a továbbiakban együtt: vállalkozás*) adható. (2) A vállalkozás* részére a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) engedélye szükséges: a) haditechnikai eszközzel végzett kivitel, behozatal és transzfer tevékenység folytatásához; amely esetben a szükséges engedélyek: tevékenységi engedély, tárgyalási engedély és forgalmi engedély, b) haditechnikai eszközhöz kapcsoló szolgáltatás nyújtásához és igénybevételéhez, amely esetben a szükséges engedélyek: tevékenységi engedély, tárgyalási engedély és forgalmi engedély, c) haditechnikai eszközzel és szolgáltatással összefüggő, a Magyar Köztársaság területén vagy azon kívül végzett képviseleti, ügynöki, közvetítői, bróker tevékenységhez, amely esetben a szükséges engedélyek: tevékenységi engedély és tárgyalási engedély*, d) haditechnikai eszköz tranzitjához, amely esetben a szükséges engedélyek: tranzittevékenységi és tranzitengedély, e) az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1236/2005/EK tanácsi rendelet) III. mellékletében meghatározott árukkal végzett transzfer tevékenységhez, amely esetben a szükséges engedélyek: tevékenységi engedély, tárgyalási engedély, forgalmi engedély és tranzit engedély, f) az 1236/2005/EK tanácsi rendelet III. mellékletében meghatározott áruk kiképzési, oktatási vagy egyéb hasonló célra alkalmas hatástalanított változataival végzett kiviteli, behozatali és transzfer tevékenységhez, amely esetben a szükséges engedélyek: tevékenységi engedély, tárgyalási engedély, forgalmi engedély és tranzit engedély. (3) Az 1236/2005/EK tanácsi rendelet III. melléklete szerint engedélyköteles termékek, valamint azok (2) bekezdés f) pontja szerinti hatástalanított változatai tekintetében az engedélyezési eljárásra, valamint az ellenőrzésre és a jogorvoslatokra e rendelet előírásait kell alkalmazni.

3 (4) A kérelmek elbírálásának határideje - a tranzitengedély iránti kérelem kivételével - három hónap. 3. ** 4. (1)-(8)** (9) Az iparügyekért felelős miniszter a haditechnikai külkereskedelmi engedélyezési tevékenységről évenként egy alkalommal jelentést tesz a honvédelmi ügyekkel foglalkozó, a rendészeti ügyekkel foglalkozó, a külpolitikai ügyekkel foglalkozó, továbbá a nemzetbiztonsági ügyekkel foglalkozó országgyűlési bizottságoknak.* (10) Az e rendeletben szabályozott tevékenység, valamint az engedélyben előírt feltételek betartásának ellenőrzésére a Hivatal, valamint a Vám- és Pénzügyőrség jogosult. Korlátozások és embargók 5. (1) Nem engedélyezhető haditechnikai eszköz kivitele, tranzitja és szolgáltatás nyújtása a) fegyveres konfliktusban álló országokba, b) olyan országokba, amelyekkel szemben az ENSZ Biztonsági Tanácsa, az Európai Unió Tanácsa vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet haditechnikai termékek szállításának, haditechnikai szolgáltatások nyújtásának vagy ehhez kapcsolódó képzésnek a tilalmát rendelte el, c) abban az esetben, ha az ügylet ellentétes a 2. mellékletben meghatározott magatartási kritériumokkal*, d) olyan országokba, illetve olyan szervezetek, valamint olyan magánszemélyek részére, ahova vagy akiknek a terrorizmus elleni nemzetközi és uniós fellépés rendelkezései alapján tilos haditechnikai eszközt szállítani, vagy azzal kapcsolatos szolgáltatást nyújtani. (2) A szállítások teljesítését megelőzően az engedélyt vissza kell vonni, illetve a teljesítést meg kell tiltani, ha a körülményekben olyan változás áll be, amely miatt a szerződés teljesítése az (1) bekezdésben foglaltakba ütközik. (3) Nem engedélyezhető haditechnikai eszköz és szolgáltatás behozatala olyan országból, amellyel szemben az ENSZ Biztonsági Tanácsa, vagy az Európai Unió Tanácsa, vagy az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet által kiadott fegyverkereskedelmi tilalom van hatályban. (4) A Hivatal a kiadott engedélyt visszavonja, ha az engedély kiadását követően olyan változás állt be, amely alapján a kérelem elutasításának lenne helye, vagy a vállalkozás* a rendeletben foglalt előírásokat, az engedélyben meghatározott feltételeket, illetve a kereskedelemre vonatkozó szabályokat megszegi. (5) Nem engedélyezhető olyan kereskedelmi tevékenység, amely a) ellentétes a Magyar Köztársaság nemzetközileg vállalt kötelezettségeivel, b) akadályozná vagy ellehetetlenítené a rendvédelmi, illetve nemzetbiztonsági szervek jogszabályban meghatározott tevékenységének ellátását, c) nemzetbiztonsági érdeket sért*. (6) Az (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben a Hivatal döntésében az indokolást mellőzi.* Ügyrendi eljárások 6. (1) (2) A vállalkozások* havonta kötelesek az engedély-állományról és a lebonyolított forgalomról - a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon - a tárgyhót követő hónap 15. napjáig tájékoztatást adni a Hivatalnak. (3) A Hivatal a benyújtott okmányokon szereplő adatokat kizárólag hivatalos eljárása során használhatja fel, és köteles azokat minősített információként kezelni. (4) A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság az iparügyekért felelős miniszter. (5) A Hivatal az 5. (1) bekezdés c) pontja alapján elutasított engedély adatairól, az elutasítás indokaival együtt értesíti az Európai Unió tagállamainak illetékes hatóságait*. Tevékenységi engedély 7. (1) Tevékenységi engedély lehet valamennyi termékre, viszonylatra, ügyletre kiterjedő (teljes) vagy csak meghatározott termékre, viszonylatra, ügyletre kiterjedő (részleges).

4 (2) A tevékenységi engedély iránti kérelmet a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell a Hivatalhoz benyújtani. A kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltak mellett tartalmaznia kell a) a kérelmező vámazonosító jelét (VPID szám), adóazonosító számát; egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jelét, egyéni vállalkozói nyilvántartási számát; b) a kérelem részletes indokolását; c) a forgalmazni kívánt haditechnikai eszköz, szolgáltatás megnevezését; d) a kérelmezett országok (viszonylatok) körét. (3) A tevékenységi engedély a vállalkozást haditechnikai eszköz kivitelével, behozatalával, transzferjével, tranzitjával, szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatban előkészítő tevékenységre (piackutatás, ajánlattétel, előkészítő tárgyalások) jogosítja.* (4) A tevékenységi engedély iránti kérelemhez csatolni kell a következő, 3 hónapnál nem régebbi dokumentumokat: a) gazdasági társaság esetében a cégbírósági bejegyzés, egyéni vállalkozó és költségvetési szerv esetében a nyilvántartásba vétel igazolását*, b) a számlavezető bank által adott bankinformációt, c) a vállalkozás* vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozás* a haditechnikai eszköz és szolgáltatás nemzetközi forgalmazásához, valamint tranzitszállításához szükséges személyi és szakmai feltételekkel és a titokvédelmi, valamint a biztonsági előírások betartásához szükséges feltételekkel rendelkezik, d) a vállalkozás* vezetőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírás-mintáját, e) az eljáró ügyintéző meghatalmazását, f) határon átnyúló szolgáltatás esetében a szolgáltató hitelt érdemlő igazolását, hogy az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely más államban vállalkozásként bejegyezték, tevékenységét végezheti és ott a jogszabályoknak megfelelően működik*. (5) Ha a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, a (4) bekezdés szerinti kérelemhez 30 napnál nem régebben kiállított közokirati igazolást kell mellékelni arról, hogy a kérelmező - a tevékenységi engedély iránti kérelme benyújtásának időpontjában - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül. (6) Ha a kérelmező a (4) bekezdés a)* pontjában meghatározott iratokat nem csatolja, a hatóság a kérelem elbírálásához adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz. (7) A tevékenységi engedély legfeljebb 24 hónapra adható, és egy alkalommal további 24 hónapra meghosszabbítható. A tevékenységi engedély meghosszabbítása iránti kérelemhez csak abban az esetben kell benyújtani a (4) bekezdés a) és c)-f)* pontja szerinti dokumentumot, ha azokban időközben változás következett be. Változatlan adatok esetén e tényről elegendő a vállalkozás* vezetőjének nyilatkozata. (8) Ha a kérelmező a (4) bekezdés f) pontjában meghatározott tények igazolására szolgáló iratokat nem csatolja, a Hivatal a kérelem elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt megkeresi a kérelmező letelepedésének helye szerinti állam hatáskörrel rendelkező hatóságát*. 8. (1) A tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás jogutóddal történő megszűnése esetén a jogutód haditechnikai eszközt csak tevékenységi engedély birtokában forgalmazhat. A tevékenységi engedély iránti kérelemhez nem kell csatolni azokat az e rendeletben előírt mellékleteket, amelyek azon túlmenően, hogy a jogutódra vonatkoznak, megegyeznek azokkal, amelyeket a jogelőd a tevékenységi engedély iránti kérelméhez csatolt.* (2) A tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás vezetője a tulajdonviszonyokban bekövetkezett változásról, a változást követő 6 munkanapon belül köteles írásban tájékoztatni a Hivatalt. A tulajdonosváltozást megelőzően kötött szerződéseit a vállalkozás teljesítheti.* (3) A tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozás a kérelem kötelező adattartalmát szabályozó 7. (2) és (4) bekezdésében meghatározott adatokban történt változást 6 munkanapon belül köteles bejelenteni a Hivatalnak.* 8/A. A Hivatal az engedélyeseknek a külön jogszabályban meghatározott adatairól vezetett nyilvántartását a honlapján közzéteszi.* Tárgyalási engedély 9. (1) Haditechnikai eszköz kivitelére és behozatalára, kiszállítására és beérkezésére, valamint szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó szerződés csak tárgyalási engedély birtokában készíthető elő. (2) Tárgyalási engedély hatályos tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető.

5 (3) A tárgyalási engedély iránti kérelmet egy* példányban, a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell a Hivatalhoz benyújtani. (4) A tárgyalási engedély 12 hónapig jogosítja fel a kérelmezőt a szerződés előkészítésére. A tárgyalási engedély egy alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható. Forgalmi engedélyek 10. (1) Haditechnikai eszköz kivitelére, behozatalára, transzferjére, szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozó szerződés csak forgalmi engedély birtokában teljesíthető. (2) Forgalmi engedély hatályos tárgyalási engedély birtokában kérelmezhető. (3) A forgalmi engedély iránti kérelmet egy* példányban, a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell a Hivatalhoz benyújtani. (4) Haditechnikai eszköz kivitelére vagy kiszállítására és szolgáltatás nyújtására vonatkozó forgalmi engedély iránti kérelemhez a következőket csatolni kell: a) a vevő Végfelhasználói Nyilatkozatát (a továbbiakban: Nyilatkozat), illetve beviteli engedélyének másolatát, illetve a Nemzetközi Import Igazolását (a továbbiakban: Igazolás), b) az áru tulajdonosától kapott megbízást abban az esetben, ha a kérelmező nem azonos a tulajdonossal. (5) Haditechnikai eszköz behozatalára vagy beérkezésére és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó kérelemhez csatolni kell: a) a belföldi címzett Nyilatkozatát, b) abban az esetben, ha a származási/szerződő ország hatóságai igénylik az Igazolást, akkor az erre vonatkozó kérelmet. (6) A forgalmi engedély 12 hónapig hatályos, és egy alkalommal, további 12 hónapra meghosszabbítható. (7) A kérelmező köteles megvizsgálni a vevő, a végfelhasználó, továbbá a közvetítő, ügynök, bróker megbízhatóságát, és arról a Hivatal felé nyilatkozik.* Tranzitengedély 11. (1) Haditechnikai eszköz tranzitjára vonatkozó engedély tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. A tranzitengedély iránti kérelem elbírálási ideje tíz munkanap. (2) A tranzitengedély iránti kérelem a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kérelmezhető. (3) A kérelemhez csatolni kell: a) a hivatalos csomagolási listát vagy a csomagolási részleteket tartalmazó kereskedelmi számlát, b) a szállítmányt indító ország kiviteli engedélyét, c) a rendeltetési ország Nyilatkozatát, illetve beviteli engedélyét, illetve Igazolását, d) ha a rendeltetési hely nem szomszédos országban van, úgy a tranzit kilépési irányába eső szomszédos ország tranzitengedélyét, e) Hatályon kívül december 1-jétől. Az okmányokkal kapcsolatos eljárások 12. (1) Haditechnikai eszköz kivitelének, behozatalának, transzferjének, tranzitjának, valamint szolgáltatások nyújtásának és igénybevételének engedélyezése során alkalmazandó engedélyokmányok mintáját a Hivatal határozza meg. Az 1236/2005/EK tanácsi rendelet III. melléklete szerint engedélyköteles termékek tekintetében az engedélyezési eljárás során az 1236/2005/EK tanácsi rendelet V. melléklete szerinti formanyomtatványt kell használni. (2) (3) A Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeiből eredően a Hivatal Igazolást bocsát ki haditechnikai eszköz Magyar Köztársaságba történő behozatala, beérkezése és szolgáltatás igénybevétele esetén annak igazolására, hogy az importőr szabályszerűen működik, és hogy a Hivatal tudomással bír a haditechnikai eszköz behozataláról, beérkezéséről vagy szolgáltatási igénybevételéről. (4) Az Igazolás kizárólag az abban megnevezett vállalkozás* nevében használható fel a származási/szerződő ország hatóságai előtti eljárás során. Az Igazolás hatályát veszíti, ha a kibocsátást követő 6 hónapon belül nem mutatják be a megfelelő külföldi hatóságnál. (5) Az Igazolást az importőr abban az esetben igényelheti vissza üzleti partnerétől, ha a leszállított mennyiség vagy érték eltér az Igazolásban foglalt mennyiségtől, illetve értéktől. A tényleges szállítások alapján új Igazolás adható ki. (6) Behozatal vagy beérkezés esetén annak megállapítása, hogy a származási/szerződő ország hatóságai igénylik-e az Igazolás kibocsátását, a szerződő felek feladata. (7) **

6 (8) Az engedélykérelem elbírálásához szükséges irat a kérelmező nyilatkozatával nem pótolható. 13. (1) Az Igazolás iránti kérelemhez csatolni kell a Nyilatkozatot arról, hogy a behozott haditechnikai eszközt és igénybe vett szolgáltatást kizárólag a Nyilatkozatban megjelölt feltételekkel és módon fogják felhasználni. (2) Haditechnikai eszköz és szolgáltatás továbbadása esetén a tényleges végső felhasználó, illetve vásárló által kiállított Nyilatkozatot kell a Hivatal részére benyújtani. (3) Amennyiben a szállító a magyar végfelhasználótól vagy vevőtől olyan nyilatkozatot kér, amely magyar állami szintű megerősítést is igényel, akkor a magyar vállalkozás* a Hivatal által meghatározott okmányt köteles használni. 14. (1) Haditechnikai eszköz behozatala esetén a végleges vámjogi rendeltetést végző vámhivatal a Tanúsítványt érvényesíti, annak igazolására, hogy az abban foglalt haditechnikai eszközök Magyarország területére érkeztek. Amennyiben a szállító a magyar végfelhasználótól vagy vevőtől Tanúsítványt kér, akkor a magyar vállalkozás* a Hivatal által meghatározott nyomtatvány szerinti okmányt köteles használni. (2) A Hivatal a magyar kivitel engedélyezése során előírhatja a kérelmező részére, hogy nyújtsa be a külföldi vevő, illetve végfelhasználó részéről megküldött Tanúsítványt. A Tanúsítvány magyar kivitel esetén annak igazolására szolgál, hogy az abban foglalt haditechnikai eszközök és szolgáltatások a vevő/végfelhasználó ország vámterületére érkeztek. (3) Az Igazolásban és a hozzá kapcsolódó Nyilatkozatban, valamint a Tanúsítványban szereplő adatokkal kapcsolatban beálló bármilyen természetű változásról a kérelmezőnek haladéktalanul értesítenie kell a Hivatalt. Az engedélyezési szempontból jelentős változás esetén a Hivatal jogosult az okmányokat visszavonni, illetve egyidejűleg a változások bejelentését új kérelemként kezelni. 15. (1) Az engedélyezéssel kapcsolatos engedély és egyéb okmányok átruházása tilos. (2) A vámhivatalok a teljes mértékben kihasznált vagy lejárt tranzitengedélyt kötelesek bevonni és haladéktalanul visszaküldeni a Hivatalnak. A vállalkozások* a fel nem használt engedélyeket kötelesek visszaküldeni a Hivatalnak. A vállalkozások* a felhasznált vagy lejárt engedélyek eredeti példányairól készített, hitelesített fénymásolati példányt kötelesek küldeni a Hivatalnak. (3) A vámhivatalok kötelesek a Tanúsítványok másodpéldányát haladéktalanul megküldeni a Hivatalnak. Mentességek 16. (1) Nem szükséges engedély, ha haditechnikai eszközt az Országgyűlés vagy a Kormány által jóváhagyott csapatmozgás, továbbá hatályos nemzetközi szerződésben kifejezetten engedélyezett kötelezettségek keretében szállítanak át a Magyar Köztársaság határán. (2) A tevékenységi engedéllyel rendelkező költségvetési szervek, saját beszerzési szervezeteikkel, saját célra és költségvetésük terhére történő beszerzéseik tekintetében mentesülnek a tárgyalási engedélykérelem benyújtásának kötelezettsége alól. (3) Az Európai Unió tagállamaiban bejegyzett vállalkozásokkal* keretszerződés alapján kötendő szerződésekhez tárgyalási engedély nem szükséges. Egyszerűsített eljárások 17. (1)** (2)** (3) A költségvetési szervek részére 5 évig hatályos tevékenységi engedély adható. (4) Haditechnikai eszköz kiszállítására, beérkezésére, kivitelére, behozatalára, valamint szolgáltatás nyújtására és igénybevételére vonatkozóan olyan általános tárgyalási engedély is adható, amely az Európai Unió, illetve a NATO tagállamaiban telephellyel rendelkező partnerrel lebonyolítandó, több évre kiterjedő ügyletre vonatkozik. (5) A tartós termelési, illetve értékesítési kapcsolatban álló vállalkozások* részére a kapcsolat idejére hatályos általános tárgyalási keret engedély adható. (6) Az Európai Unió, illetve a NATO tagállamaiba irányuló kiszállítás vagy kivitel esetén a vevő beviteli engedélye, Igazolása vagy Nyilatkozata közül, ezen dokumentumok egyikének benyújtása is elégséges lehet az engedélyezési eljárás megindításához. (7) Több évre szóló, kétoldalú szerződés esetén a kiszállításra, illetve beérkezésre vonatkozóan 24 hónapig hatályos forgalmi engedély adható ki, amely egy alkalommal további 12 hónapra meghosszabbítható. Záró rendelkezések 18. (1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

7 (2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 19. (1) Ez a rendelet az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. (2) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: a) a Tanács 2003/468/KKBP együttes fellépése a fegyverkereskedelem ellenőrzéséről; b) az Európai Unió közös katonai listája (2006/C 66/01); c) a Tanács 2008/944/KKBP közös álláspontja (2008. december 8.) a katonai technológia és felszerelések kivitelének ellenőrzésére vonatkozó közös szabályok meghatározásáról, d) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK (2006. december 12.) irányelve a belső piaci szolgáltatásokról, és 16. cikk.*

8 1. számú melléklet a 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelethez A haditechnikai export-import forgalomban engedélyköteles haditechnikai eszközök és szolgáltatások jegyzéke Általános megjegyzések: 1. A jelen jegyzékben szereplő kifejezetten katonai kifejezés a katonai, nemzetbiztonsági, rendvédelmi és rendészeti fogalomkört is tartalmazza. 2. Az idézőjelben lévő kifejezések definíciók. Fogalommeghatározásuk a listának A listában szereplő kifejezések fogalommeghatározása című mellékletében található. 3. A vegyi anyagok névvel, illetőleg CAS-számmal vannak felsorolva. Az azonos szerkezeti képletű vegyi anyagok (beleértve a hidrátokat is) engedélykötelesek, függetlenül elnevezésüktől és CAS-számuktól. A CASszámok segítenek annak megállapításában, hogy az adott vegyi anyag vagy keverék engedélyköteles-e, tekintet nélkül a nómenklatúrára. A CAS-szám nem használható egyedi azonosítóként, mivel a felsorolt vegyi anyagok egyes formáinak különböző CAS-számuk van, és a felsorolt vegyi anyagot tartalmazó keverékeknek is különböző CAS-számuk lehet. 4. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák export ellenőrzésére az EU Tanácsa által június 22-én elfogadott 1334/2000/EK rendeletet is. 5. Lásd még az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, az EU Tanácsa által június 27-én elfogadott 1236/2005/EK rendeletet is. 6. Ahol jelen jegyzékben az angol vagy más idegen nyelven megfogalmazott termék megnevezés (vagy márkanév) szerepel, ott értelemszerűen a magyar nyelvű termékmeghatározás alá eső termék is engedélyköteles. I. fejezet Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm (0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok a következők szerint, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek (ML1. fejezet): a) puskák, karabélyok, revolverek, pisztolyok, géppisztolyok és géppuskák: Megjegyzés: Az ML1. fejezet a) pontja szerint nem engedélykötelesek a következők: 1. az 1938 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok; 2. az eredetileg 1890 előtt gyártott puskák (muskéták), karabélyok másolatai; 3. az 1890 előtt gyártott revolverek, pisztolyok és géppisztolyok és azok másolatai; b) sima csövű fegyverek, a következők szerint: 1. kizárólag katonai használatra tervezett sima csövű fegyverek; 2. más sima csövű fegyverek, a következők szerint: a) teljesen automata típusok; b) félautomata és pumpás működtetésű típusok; c) hüvely nélküli lőszerrel működő fegyverek; d) a fenti a), b) és c) pontban engedélyezés alá vont fegyverek hangtompítói, különleges fegyverállványok, csatlakozó (kapcsolódó) elemek, fegyver célzókészülékek és lángrejtők. 1. megjegyzés: Az ML1. fejezet alapján nem engedélykötelesek a sport és vadászati célra használt sima csövű fegyverek. Ezek a fegyverek nem lehetnek kizárólag katonai célra tervezve vagy automata tüzelési módúak. 2. megjegyzés: Az ML1. fejezet alapján nem engedélykötelesek a kizárólag vaktöltényhez tervezett tűzfegyverek és amelyek nem képesek kilőni semmilyen engedélyezés alá vont lőszert. 3. megjegyzés: Az ML1. fejezet alapján nem engedélykötelesek azok a fegyverek, amelyek nem központi gyújtású (vagyis peremgyújtású) lőszert használnak és nem teljesen automata tüzelési rendszerűek. 4. megjegyzés: Az ML1. fejezet alapján nem engedélykötelesek a legfeljebb négyszeres nagyítású, elektronikus képfeldolgozás nélküli optikai fegyver célzókészülékek, amennyiben azokat nem kimondottan katonai felhasználás céljából tervezték vagy alakítottak át.

9 II. fejezet 20 mm és ennél nagyobb kaliberű sima csövű fegyverek, más fegyverek és fegyverzetek 12,7 mm-nél (0,5 hüvelyk/inch) nagyobb kaliberrel, tűzvetők és tartozékok, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint (ML2. fejezet): a) ágyúk, tarackok, gépágyúk, aknavetők, páncéltörő (tankelhárító) fegyverek, sorozatvetők, katonai lángszórók, hátrasiklás nélküli lőfegyverek, és az ezekhez tartozó lángrejtő eszközök; Megjegyzés: Az ML2. fejezet a) pontja magában foglalja a porlasztókat, adagolókat, tároló tartályokat, és más különlegesen tervezett részegységeket is, amelyek az ML2. fejezet a) pontja alapján engedélyezés alá vont berendezések folyékony hajtóanyag tölteteihez használatosak. b) katonai füst, gáz és pirotechnikai vetők vagy generátorok; Megjegyzés: Az ML2. fejezet b) pontja alapján nem engedélyköteles a jelzőpisztoly. c) fegyver célzókészülékek. III. fejezet Lőszerek és mechanikus gyújtószerkezetek, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint (ML3. fejezet): a) az ML1., ML2. vagy ML12. fejezet alapján engedélyezés alá vont fegyverek és fegyverzetek lőszerei; b) az ML3. fejezet a) pontja alapján engedélyköteles, kifejezetten lőszerekhez tervezett gyújtószerkezetek. 1. megjegyzés: A kifejezetten e célra tervezett alkatrészek felölelik az alábbiakat: a) fém- vagy műanyag termékek, mint például gyújtószerkezetek, golyó csészék, hüvelycsatlakozók, forgó hevederek és lőszerek fém alkatrészei; b) biztosító és robbantó eszközök, gyújtószerkezetek, szenzorok és robbantóvezetékek csatlakozói; c) egyszeri működésű, nagy teljesítményű tápegységek; d) éghető töltényhüvelyek; e) lőszerek, többek között kazettás aknák, bombák és végfázis-vezérlésű lövedékek. 2. megjegyzés: Az ML3. fejezet a) pontja szerint nem engedélyköteles az a lőszer, amely lövedék nélkül kerül leperemezésre (vaktöltény), valamint az átlyuggatott lőporkamrás vaklőszer. 3. megjegyzés: Az ML3. fejezet szerint nem engedélyköteles az a lőszer, amelyet kifejezetten az alábbi célra terveztek: a) jelzés; b) madárriasztás; vagy c) olajkút gázfáklya begyújtása. IV. fejezet Bombák, torpedók, nem irányított és irányított rakéták, más robbanóeszközök és töltetek, valamint a hozzájuk tartozó eszközök és részegységek a következő felsorolás szerint, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek, és kifejezetten azokhoz tervezett alkatrészek (ML4. fejezet): NB.: Az irányítás és navigáció eszközei, lásd az ML11. fejezet megjegyzésének 7. pontját. a) Bombák, torpedók, gránátok, füstgránátok, nem irányított rakéták (reaktív töltetek), aknák, irányított rakéták, mélységi robbanó töltetek, romboló eszközök és romboló készletek, pirotechnikai eszközök, töltetek és szimulátorok (berendezések, amelyek a felsorolt eszközök jellemzőit szimulálják). Megjegyzés: Az ML4. fejezet a) pontja magában foglal: 1. füstgránátokat, gyújtóbombákat, gyújtólövedékeket és robbanóeszközöket; 2. rakétahajtómű fúvókákat és visszatérő szerkezetek orrkúpjait. b) Kifejezetten az ML4. fejezet a) pontjában engedélyezés alá vont tételek alábbi műveleteire tervezett berendezések: azok kezelése, ellenőrzése, működtetése, egyszeri üzemeltetésre való energiaellátása, indítása, lerakása, élesítése, felszedése, hatástalanítása, zavarása, robbantása vagy érzékelése. Megjegyzés: Az ML4. fejezet b) pontja magában foglal: 1. mobil gáz-cseppfolyósító berendezést, amely naponta min kg gáznak a folyékony alakban történő előállítására alkalmas; 2. úszóképes villamosvezetéket, amely mágneses aknák felszedésére alkalmas. Műszaki megjegyzés:

10 1. Azon kézi készülékek, amelyeket kizárólag fém tárgyak kimutatására terveztek és nem képesek megkülönböztetni az aknákat más fém tárgyaktól, nem tekinthetők olyan különlegesen tervezett eszközöknek, amelyek az ML4. fejezet a) pontja szerint engedélyezés alá vont termékek kimutatására szolgálnak. 2. A gyalogság elleni aknák vonatkozásában az Oslóban, szeptember 18-án elfogadott Egyezmény szerint kell eljárni. Lásd még az évi X. törvényt. V. fejezet Tűzvezető és kapcsolódó készültségi és riasztó eszközök, kapcsolódó rendszerek, ellenőrző, illesztő és ellen tevékenység berendezései a következők szerint, amelyeket kifejezetten katonai célra terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és szerelvények (ML5. fejezet): a) fegyver irányzékok, bombavető számítógépek, lövegbeállító irányzó berendezések és fegyverzet tűzvezető rendszerek; b) cél-felderítő, -megjelölő, távolságmérő, megfigyelő vagy rávezető rendszerek; felderítés, adatelemzés, felismerés vagy azonosítás berendezései és szenzor integrációs berendezések; c) az ML5. fejezet a) és b) pontja alapján engedélyezés alá vont eszközök elleni ellentevékenység eszközei; d) az ML5. fejezet a) és b) pontja alapján engedélyezés alá vont eszközök kipróbálásához vagy illesztéséhez használatos berendezések, amelyeket kifejezetten e célra terveztek. VI. fejezet Szárazföldi járművek és részegységeik, a következők szerint (ML6. fejezet): NB.: Az irányítás és navigáció eszközeinek tekintetében lásd az ML11. fejezet megjegyzésének 7. pontját. a) Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy arra átalakított szárazföldi járművek és részegységeik; Műszaki megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja alkalmazásában a szárazföldi járművek kifejezés magában foglalja a pótkocsikat is. b) összkerék meghajtású, terepjáró képességgel rendelkező járművek, amelyeket a III. szint (lásd NIJ , szeptember, vagy a megfelelő nemzeti szabványt) szerinti vagy annál jobb ballisztikai védelmi képességet biztosító anyagokkal gyártottak vagy láttak el. NB.: Lásd még az ML13. fejezet a) pontját. 1. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja magában foglalja az alábbiakat: a) harckocsik és más katonai fegyverrel ellátott járművek, valamint fegyverek elhelyezésére szolgáló előbeépítésekkel, vagy aknalerakó, vagy az ML4. fejezet szerint engedélyezés alá vont lőszerek indítására szolgáló eszközökkel ellátott katonai járművek; b) páncélozott járművek; c) kétéltű és úszó (mély vízen is átkelő) járművek; d) mentő járművek, lőszer vagy fegyverrendszerek, valamint a rakomány kezelésére szolgáló berendezések vontatására vagy szállítására használt járművek. 2. megjegyzés: Az ML6. fejezet a) pontja szerint engedélyköteles szárazföldi jármű kifejezetten katonai használatra történő átalakítása együtt jár olyan szerkezeti, elektromos vagy mechanikai változtatással, amely magában foglal egy vagy több kifejezetten katonai felhasználásra tervezett részegységet. Ilyen részegységek az alábbiak: a) pneumatikus kerékköpeny, amelyet kifejezetten golyóálló tulajdonsággal terveztek vagy kilyukasztva is futóképes; b) kerékköpeny légnyomásszabályozó rendszer, amelyet a mozgó jármű belsejéből lehet működtetni; c) az alapvető fontosságú részek páncélozott védelme (pl. üzemanyagtartály vagy járműkabin); d) különleges megerősítések fegyverzet felszereléséhez vagy rögzítéséhez; e) világítás elsötétítés esetére. 3. megjegyzés: Az ML6. fejezet nem vonja engedélyezés alá az olyan polgári gépkocsikat vagy teherautókat, amelyeket pénz- vagy értékszállításra terveztek vagy alakítottak át, és páncélzattal vagy ballisztikai védelemmel láttak el. VII. fejezet

11 Vegyi vagy biológiai mérgező anyagok, tömegoszlató anyagok, radioaktív anyagok, kapcsolódó berendezések, összetevők és anyagok a következők szerint (ML7. fejezet): a) katonai felhasználásra alkalmas biológiai és radioaktív anyagok, amelyek képesek emberekben vagy állatokban sérülést okozni, berendezésekben, növényi kultúrákban vagy a környezetben kárt tenni; b) vegyi harcanyagok (CW), beleértve: 1. idegrendszerre ható vegyi harcanyagok: a) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) alkil (metil, etil, n-propil vagy izo-propil)-fluorfoszfonátok, úgy mint: Szarin (GB): O-izopropil-metil-fluorfoszfonát (CAS ); és Szomán (GD): O-pinakolil-metil-fluorfoszfonát (CAS ); b) O-alkil (legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt) N,N-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) amino-ciánfoszfátok, úgy mint: Tabun (GA): O-etil N,N-dimetilamino-cianfoszfát (CAS ); c) O-alkil (H vagy legfeljebb 10 szénatomot tartalmazó lánc, beleértve a cikloalkilt), S-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil)-aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonotiolátok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgy mint: VX: O-etil S-2-diizopropilaminoetil metiltiolfoszfonát (CAS ); 2. hólyaghúzó vegyi harcanyagok: a) kénmustárok, úgy mint: 1. 2-klóretil-klórmetilszulfid (CAS ); 2. bisz(2-klóretil)szulfid (CAS ); 3. bisz(2-klóretiltio) metán (CAS ); 4. l,2-bisz(2-klóretiltio)etán (CAS ); 5. l,3-bisz(2-klóretiltio)-n-propán (CAS ); 6. l,4-bisz(2-klóretiltio)-n-bután (CAS ); 7. l,5-bisz(2-klóretiltio)-n-pentán (CAS ); 8. bisz(2-klóretil-tiometil)éter (CAS ); 9. bisz(2-klóretil-tioetil)éter (CAS ); b) hólyaghúzó harci gázok (luizitok), úgy mint: 1. 2-klórvinil-arzindiklorid (CAS ); 2. trisz(2-klópvinil)arzin (CAS ); 3. bisz(2-klórvinil)arzinklorid (CAS ); c) nitrogénmustárok, úgy mint: 1. HN1:bisz(2-klóretil)etilamin (CAS ); 2. HN2: bisz(2-klóretil)metilamin (CAS ); 3. HN3: trisz(2-klóretil)amin (CAS ); 3. cselekvőképességet akadályozó vegyi harcanyagok, úgy mint: a) 3-kvinuklidinil-benzilát (BZ) (CAS ); 4. lombtalanító (defoliáns) vegyi harcanyagok, úgy mint: a) butil 2-klóro-4-fluorofenoxiacetát (LNF); b) 2,4,5-triklórfenoxi ecetsav keverve 2,4-diklórfenoxi ecetsavval (Agent Orange); c) CW bináris prekurzorok és kulcs prekurzorok a következők szerint: 1. alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil foszfonil-difluorid, mint DF: metil-foszfonil-difluorid (CAS ); 2. o-alkil (amelyben a H egyenlő vagy kevesebb mint C10, beleértve a cikloalkilt) O-2-dialkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) aminoetil alkil (metil, etil, n-propil vagy izopropil) foszfonitok és megfelelő alkilált és protonált sók, úgy mint: QL: O-etil O-2-diizopropilamino-etilmetilfoszfonit (CAS ); 3. klórszarin: O-izopropil-metilklórfoszfonát (CAS ); 4. klórszomán: O-pinakolil-etilklórfoszfonát (CAS ); d) tömegoszlató anyagok, aktív összetevőkből álló vegyi anyagok és azok kombinációi, beleértve: 1. α-bromofenilacetonitril, (α-bromobenzil-cianid) (CA) (CAS ); 2. [(2-klórfenil) metilén] propándinitril, (o-klórbenzilidénmalononitril) (CS) (CAS ); 3. 2-klór-1-feniletanon, fenacil-klorid (ω-klóracetofenon) (CN) (CAS ); 4. dibenz-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS ); klór-5,10-dihidrofenarzin, (fenarzin klorid), (Adamzit), (DM) (CAS ); 6. N-Nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS );

12 1. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonja engedélykötelezettség alá azokat a tömegoszlató anyagokat, amelyek kiszerelése egyedi és személyes önvédelemre szolgál. 2. megjegyzés: Az ML7. fejezet d) pontja nem vonja engedélykötelezettség alá az élelmiszertermelési és gyógyászati célokra azonosított és csomagolt aktív összetevőkből álló vegyi anyagokat és azok kombinációit. 3. megjegyzés: Lásd még a XXV. fejezetet. e) a következőkben felsoroltak bármelyikének és a kimondottan azokhoz tervezett részegységek szétterítésére szolgáló, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy módosított berendezések: 1. az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjai szerint engedélyezett anyagok; vagy 2. az ML7. fejezet c) pontja alatt felsorolt prekurzorokból készült vegyi harcanyagok; f) védő és semlegesítő berendezések, azok kifejezetten ilyen célra tervezett részegységei, és különleges összetételű vegyi keverékek a következők szerint: 1. kifejezetten az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontjai szerint felsorolt anyagok elleni védelem céljából tervezett, vagy katonai célra átalakított berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; 2. kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények vegyi mentesítését szolgáló, katonai célra tervezett vagy átalakított berendezések és azok részegységei; 3. kifejezetten az ML7. fejezet a) vagy b) pontja alatt felsorolt anyagokkal szennyezett létesítmények mentesítésére kifejlesztett/előállított vegyi keverékek; Megjegyzés: Az ML7. fejezet f) pontjának 1. alpontja magában foglalja a következőket: a) a kifejezetten nukleáris, biológiai és vegyi szűrésre tervezett vagy átalakított légkondicionáló berendezések; b) védőruházat. NB.: A polgári gázálarcok, védő- és fertőtlenítő felszerelésekről további részletek a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontjában találhatók. g) az ML7. fejezet a), b) vagy d) pontja szerint engedélyezésre kerülő anyagok felderítésére vagy azonosítására szolgáló, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett berendezések és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; Megjegyzés: Az ML7. fejezet g) pontja nem vonatkozik a személyi sugárzásmérő doziméterekre. NB.: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A004. pontját. h) a kifejezetten az ML7. fejezet b) pont alatt engedélyezésre kerülő vegyi harcanyagok érzékelésére vagy azonosítására tervezett vagy feldolgozott biopolimerek és az ezek előállításához használt specifikus sejtkultúrák; i) vegyi harcanyagok semlegesítésére vagy lebontására szolgáló biokatalizátorok és azok biológiai rendszerei a következők szerint: 1. a kifejezetten az ML7. fejezet b) pontja alatt engedélyezésre kerülő vegyi harcanyagok semlegesítésére és lebontására tervezett biokatalizátorok, amelyek a biológiai rendszerek irányított laboratóriumi szelekciója vagy genetikai manipulációja eredményeként jönnek létre; 2. biológiai rendszerek az alábbiak szerint: vivővektorok, az ML7. fejezet i) pontjának 1. alpontja szerint engedélyköteles biokatalizátorok előállításához szükséges specifikus genetikai információt hordozó sejtkultúrák vagy vírusok; 1. megjegyzés: Az ML7. fejezet b) és d) pontjai nem vonják engedélykötelezettség alá a következőket: a) Cianogén-klorid (CAS ); b) Hidrogén-cianid (CAS ); c) Klór (CAS ); d) Karbonil klorid (foszgén) (CAS ); e) Difoszgén (triklórmetil-klórformiát) (CAS ); f) törölve; g) Xylyl bromide, ortho: (CAS ), meta: (CAS ), para: (CAS ); h) Benzil-bromid (CAS ); i) Benzil-jodid (CAS ); j) Brómaceton (CAS ); k) Cianogén-bromid (CAS ); l) Bróm metil-etil-keton (CAS ); m) Klóraceton (CAS ); n) Etil-jódacetát (CAS ); o) Jódaceton (CAS ); p) Klórpikrin (CAS ). 2. megjegyzés: Az ML7. fejezet h) pontjában és i) pontjának 2. alpontjában felsorolt sejtkultúrák és biológiai rendszerek kizárólagosak és ezek az alpontok nem vonják engedélyezés alá a polgári célt szolgáló sejteket vagy biológiai rendszereket, amelyeket például a mezőgazdaságban, gyógyszeriparban, egészségügyben, állatgyógyászatban, környezetvédelemben, hulladék feldolgozásban vagy élelmiszeriparban alkalmaznak.

13 VIII. fejezet Energiahordozó anyagok, és kapcsolódó összetevők, a következők szerint (ML8. fejezet): NB.: 1. Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C011. pontját. 2. Csak olyan robbanóanyag forgalmazására adható ki engedély, amely megfelel a plasztikus robbanóanyagok megjelöléséről, azok felderítése céljáról a Montrealban március 1-jén elfogadott Egyezmény feltételeinek. Technikai megjegyzések: 1. Ezen pont alapján engedélyköteles a két vagy több összetevőből álló keverék, ha közülük legalább az egyik az ML8. fejezetben szerepel. 2. Az ML8. fejezetben szereplő bármely anyag engedélyköteles még akkor is, ha nem a feltüntetett alkalmazásra szolgál (pl. a TAGN főképpen robbanóanyagként használatos, de üzemanyagként vagy oxidálószerként is ismert). a) robbanóanyagok és azok keverékei: 1. ADNBF (aminodinitrobenzofuroxan vagy 7-aminó-4,6-dinitrobenzofurazán-1-oxide) (CAS ); 2. BNCP [cisz-bisz (5-nitrotetrazolato) tetra amin-kobalt (III) perklorát] (CAS ); 3. CL-14 (diamino dinitrobenzofuroxan vagy 5,7-diamino-4,6-initrobenzofurazán-1-oxid) (CAS ); 4. CL-20 (HNIW vagy hexanitrohexaazaisowurtzitane) (CAS ); CL-20 klatrátjai [lásd még VIII. fejezet g) Prekurzorok 3. és 4. alpontjait]; 5. CP [2-(5-cianotetrazoláto) penta amin-kobalt (III) perklorát] (CAS ); 6. DADE (1,1-diamino-2,2-dinitroetilén, FOX7); 7. DATB (diaminotrinitrobenzol) (CAS ); 8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanopiperazin); 9. DDPO (2,6-diamino-3,5-dinitropirazin-1-oxid, PZO) (CAS ); 10. DIPAM (3,3 -diamino-2,2,4,4,6,6 -hexanitrobifenil vagy dipikramid) (CAS ); 11. DNGU (DINGU vagy dinitroglikoluril) (CAS ); 12. furazanok a következők szerint: a) DAAOF (diaminoazoxifurazan); b) DAAZF (diaminoazofurazan) (CAS ); 13. HMX és változatai az alábbiak szerint: a) HMX (ciklotetrametilén-tetranitramin, oktahidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazokin, 1,3,5,7- tetranitro-1,3,5,7-tetraza-cikloktán, oktogén) (CAS ); b) HMX difluoroaminált analógjai; c) K-55 (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetraazabiciklo [3,3,0]-oktanon-3, tetranitroszemiglikouril vagy ketobiciklikus HMX) (CAS ); 14. HNAD (hexanitroadamantán) (CAS ); 15. HNS (hexanitrosztilbén) (CAS ); 16. Imidazolok, a következők szerint: a) BNNII [oktahidro-2,5-bisz(nitroimino)imidazo (4,5-d)imidazol]; b) DNI (2,4-dinitroimidazole) (CAS ); c) FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazol); d) NTDNIA [N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazol]; e) PTIA (1-pikril-2,4,5-trinitroimidazol); 17. NTNMH [1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilén hidrazin]; 18. NTO (ONTA vagy 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on) (CAS ); 19. Polinitrokubánok több mint négy nitro csoporttal; 20. PYX [2,6-Bisz(pikrilamino)-3,5-dinitropiridin] (CAS ); 21. RDX és változatai: a) RDX (ciklotrimetilén-trinitramin, ciklonit, T4, hexahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro- 1,3,5-triaza-ciklohexén, hexogén) (CAS ); b) Keto-RDX (K-6 vagy 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazaciklohexanon) (CAS ); 22. TAGN (triamino-guanidin-nitráte) (CAS ); 23. TATB (triamino-trinitrobenzol) (CAS ) [lásd még a VIII. fejezet g) Prekurzorok 7. alpontját]; 24. TEDDZ [3,3,7,7-tetrabisz(difluoroamine) oktahidro-1,5-dinitro-1,5-diazocin];

14 25. Tetrazolok a következők szerint: a) NTAT (nitrotriazol aminotetrazol); b) TNT [1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazol]; 26. Tetril (trinitrofenil-metilnitramin) (CAS ); 27. TNAD (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetraazadekalin) (CAS ) [lásd még a VIII. fejezet g) Prekurzorok 6. alpontját]; 28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidin) (CAS ) [lásd még a VIII. fejezet g) Prekurzorok 2. alpontját]; 29. TNGU (SORGUYL vagy tetranitroglikoluril) (CAS ); 30. TNP (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d] piridazin) (CAS ); 31. Triazinok a következők szerint: a) DNAM (2-oxi-4,6-dinitroamino-s-triazin) (CAS ); b) NNHT (2-nitroimino-5-nitro-hexahidro-1,3,5-triazin) (CAS ); 32. Triazolok a következők szerint: a) 5-azido-2-nitrotriazol; b) ADHTDN (4-amino-3,5-dihidrazino-1,2,4-triazol dinitramid) (CAS ); c) ADNT(1-amino-3,5-dinitro-1,2,4-triazol); d) BDNTA([bisz-dinitrotriazol]amin); e) DBT(3,3Ő-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazol) (CAS ); f) DNBT (dinitrobisztriazol) (CAS ); g) NTDNA (2-nitrotriazol 5-dinitramid) (CAS ); h) NTDNT [1-N-(2-nitrotriazolo) 3,5-dinitrotriazol]; i) PDNT(1-pikril-3,5-dinitrotriazol); j) TACOT (tetranitrobenzotriazolobenzotriazol) (CAS ); 33. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt bármilyen robbanóanyag, amelynek detonációs sebessége maximális sűrűségénél meghaladja a m/s értéket, vagy amelynek detonációs nyomása meghaladja a 34 Gpa (340 kbar) értéket; 34. az ML8. fejezet a) pontja alatt fel nem sorolt más szerves robbanó anyagok, amelyek detonációs nyomása eléri vagy meghaladja a 25 Gpa (250 kbar) értéket, és amelyek 523 K (250 C) vagy magasabb hőmérsékletnél 5 percnyi vagy hosszabb időtartamig stabilak maradnak; b) hajtóanyagok : 1. az ENSZ UN 1.1. osztályába tartozó bármely szilárd hajtóanyag, amelynek elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több mint 250 másodperc a nem fémezett, vagy több mint 270 másodperc az alumíniumozott kompozíciók esetében; 2. az ENSZ UN 1.3. osztályába tartozó bármely szilárd hajtóanyag, amelynek elméleti specifikus impulzusa (szabványos feltételek között) több mint 230 másodperc a nem halogénezett, 250 másodperc a nem fémes kompozíciók, és 266 másodperc a fémes kompozíciók esetében; 3. hajtóanyagok, amelyek erőállandója nagyobb, mint Kj/kg; 4. hajtóanyagok, amelyek 38 mm/s stabil egyenes vonalú égési sebességet képesek fenntartani szabványos feltételek között (késleltetett egyes szál formájában mérve) 68,9 bar (6,89 MPa) nyomáson és 294 K (21 C) hőmérsékleten; 5. elasztomerrel módosított, öntött, kétbázisú hajtóanyag (EMCDB), amelynek nyújthatósága maximális nyomáson, 233 K (-40 C) hőmérsékleten az 5%-ot meghaladja; 6. bármely egyéb hajtóanyag, amely az ML8. fejezet a) pontja alatt felsorolt összetevőt tartalmaz; c) pirotechnikai eszközök, üzemanyagok és kapcsolódó összetevőik a következők szerint és azok keverékei: 1. kifejezetten katonai célra kifejlesztett repülőgép-üzemanyagok; 2. Alane (alumínium hidrid) (CAS ); 3. karboránok; dekaboránok (CAS ); pentaboránok (CAS és ) és azok származékai; 4. hidrazin és származékai, a következők szerint [lásd még az ML8. fejezet d) pontjának (oxidáló hidrazin származékok) 8. és 9. alpontját]: a) hidrazin (CAS ) 70% és magasabb koncentrációban; b) monometil hidrazin (CAS ); c) szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS ); d) nem-szimmetrikus dimetil hidrazin (CAS ); 5. fémes üzemanyagok részecske formában, amelyek lehetnek gömbszerűek, atomizáltak, szferoidok, pikkelyesek vagy őröltek, melyek legalább 99%-ot tartalmaznak az alábbi anyagok bármelyikéből: a) fémek és azok keverékei a következők szerint: 1. berillium (CAS ) 60 μm-nél kisebb részecskemérettel;

15 2. vaspor (CAS ) 3 μm vagy kisebb részecskemérettel vas-oxidból hidrogénnel végzett redukciós gyártással előállítva; b) keverékek, amelyek az alábbi összetevőket tartalmazzák: 1. cirkónium (CAS ), magnézium (CAS ) vagy ezek ötvözetei 60 μm-nél kisebb részecskemérettel; 2. bór (CAS ) vagy bór-karbid (CAS ) üzemanyagok 85%-os vagy magasabb tisztasággal és 60 μm-nél kisebb részecskemérettel. 6. sűrítőket tartalmazó katonai anyagok kifejezetten lángszórókban vagy gyújtóbombákban történő felhasználáshoz összeállított szénhidrogén üzemanyagokhoz, úgy mint fém sztearátok vagy palmátok (pl. octal (CAS )), valamint M1, M2, és M3 sűrítők; 7. perklorátok, klorátok és kromátok, fémporral, vagy más nagy hatóerejű üzemanyag adalékokkal; 8. gömbösített alumíniumpor (CAS ) 60 μm vagy kisebb részecskemérettel, legalább 99%-os alumínium tartalmú anyagból; 9. titánium szubhidrid (TiHn), amelynek sztochiometriai egyenértéke n= megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 1. alpontjában felsorolt engedélyköteles repülőgépüzemanyagok végtermékek, nem összetevők. 2. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 4. a) alpontjában felsorolt, kifejezetten korrózió ellenőrzésre szolgáló hidrazin keverékek nem engedélykötelesek. 3. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. alpontjában felsorolt fémeket vagy ötvözeteket tartalmazó robbanóanyagok és üzemanyagok engedélykötelesek függetlenül attól, hogy a fémeket vagy ötvözeteket alumíniumba, magnéziumba, cirkóniumba vagy berilliumba kapszulázták-e. 4. megjegyzés: Az ML8. fejezet c) pontjának 5. b) 2. alpontjában felsorolt bór-10-zel dúsított bór és bórkarbid (20%-nál magasabb bór-10 tartalommal) nem engedélyköteles. d) oxidánsok és azok keverékei a következők szerint: 1. ADN (ammónium dinitramid vagy SR 12) (CAS ); 2. AP (ammónium perklorát) (CAS ); 3. fluorgáznak a következőkben felsoroltak valamelyikével alkotott elegyei: a) egyéb halogének; b) oxigén; c) nitrogén; 1. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem teszi engedélykötelessé a klór-trifluoridot. Lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C238. pontját. 2. megjegyzés: Az ML8. fejezet d) pontjának 3. alpontja nem teszi engedélykötelessé a gázállapotú nitrogéntrifluoridot. 4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidin) (CAS ); 5. HAN (hidroxil-ammónium-nitrát) (CAS ); 6. HAP (hidroxil-ammónium-perklorát) (CAS ); 7. HNF (hidrazinium nitroformát) (CAS ); 8. hidrazin nitrát (CAS ); 9. hidrazin perklorát (CAS ); 10. folyékony oxidáló szerek, gátolt vörösfüstös salétromsavból (IRFNA) (CAS ) összeállítva, vagy azt tartalmazva; Megjegyzés: ML8. fejezet d) pontjának 10. alpontja szerint a nem gátolt vörösfüstös salétromsav nem engedélyköteles. e) kötőanyagok, lágyítók, monomerek, polimerek a következők szerint: 1. AMMO (azidometilmetiloxetán és annak polimerjei) (CAS ) [lásd még az ML8. fejezet g) pontjának (Prekurzorok) 1. alpontját]; 2. BAMO (bisazidometiloxetán és annak polimerjei) (CAS ) [lásd még az ML8. fejezet g) pontjának (Prekurzorok) 1. alpontját]; 3. BDNPA [bis (2,2-dinitropropil)acetal] (CAS ); 4. BDNPF [bis (2,2-dinitropropil)formal] (CAS ); 5. BTTN (butanetrioltrinitrate) (CAS ) [lásd még az ML8. fejezet g) pontjának (Prekurzorok) 8. alpontját]; 6. nitro-, azido-, nitrát-, nitraza- vagy difluoroamino csoportokat tartalmazó, kifejezetten katonai felhasználásra kifejlesztett energetikai monomerek, lágyítók és polimerek; 7. FAMAO (3-difluoroaminometil-3-azidometil oxetane) és annak polimerjei; 8. FEFO [bisz-(2-fluoro-2,2-dinitroetil) formai] (CAS ); 9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane-1,5-diol formal) (CAS ); 10. FPF-3 (polyi2,4,4,5,5,6,6-heptafluoro-2-tri-fluorometil-3-oxaheptane 1,7-diol formal); 11. GAP (glicidilazid polimer) (CAS ) és annak származékai;

16 12. HTPB (hidroxil végződésű polibutadién) egy hidroxil viszonyszámmal, amely egyenlő vagy nagyobb, mint 2,2 és egyenlő vagy kisebb, mint 2,4, 0,77 meq/g-nál kisebb hidroxil értékkel, amelynek viszkozitása kevesebb, mint 47 poise 30 C hőmérsékleten (CAS ); 13. alacsony (kevesebb, mint 10,000) molekulasúlyú, alkohol-funkciós csoportot tartalmazó poli(epiklórhidrin); poli(epiklórhidrindiol) és triol; 14. NENA-k (nitratoetilnitramin elegyek) (CAS , , , és ); 15. PGN [poli-glyn, poliglicidilnitrát vagy poli(nitratometil oxirane)] (CAS ); 16. Poli-NIMMO (poli nitratometilmetiloxetán) vagy poli-nmmo [poli(3-nitratometil-3-metiloxetane)] (CAS ); 17. Polinitro-orto-karbonátok; 18. TVOPA [1,2,3-trisz(1,2-bis((difluoroamino))etoxi) propán vagy trisz vinoxi propán melléktermék] (CAS ). f) Adalékanyagok a következők szerint: 1. lúgos réz-szalicilát (CAS ); 2. BHEGA [bis-(2-hidroxietil) glikolamid] (CAS ); 3. BNO (butadién-nitril-oxid) (CAS ); 4. ferrocén származékok a következők szerint: a) butacén (CAS ); b) katocén (2,2-bis-etilferrocenil propán) (CAS ); c) ferrocén-karboxilsavak; d) n-butil-ferrocén (CAS ); e) más polimer ferrocén származékok mellékterméke; 5. ólom-béta-reszorcilát (CAS ); 6. ólom-citrát (CAS ); 7. béta-reszorcilátok vagy szalicilátok ólom-réz kelátjai (CAS ); 8. ólom-malát (CAS ); 9. ólom-szalicilát (CAS ); 10. ólom-sztanát (CAS ); 11. MAPO [trisz-1-(2-metil)aziridinil foszfin-oxid] (CAS ) BOBBA8 [bisz(2-metil aziridinil) 2- (2-hidroxipropánoxi) propilamin-foszfin-oxid], és egyéb MAPO származékok; 12. metil BAPO [bisz(2-metil aziridinil) metilamino foszfin-oxid] (CAS ); 13. N-metil-p-nitroanilin (CAS ); nitraza-1,5-pentán diizocianát (CAS ); 15. fémorganikus csatlakozó anyagok a következők szerint: a) neopentil[diallil]oxi, tri[dioktil]foszfát-titanát (CAS ) szintén ismert mint titánium IV, 2,2 [bisz 2-propenolát-metil, butanolát, trisz (dioktil) foszfát] (CAS ); vagy LICA 12 (CAS ); b) Titánium IV, [(2-propenolát-1) metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz[dioktil] pirofoszfát vagy KR3538; c) Titánium IV, [(2-propenolát-1)metil, n-propanolátmetil] butanolát-1, trisz (dioktil)foszfát; 16. policián-difluor-aminoetilénoxid; 17. polifunkcionális aziridin-amidok: izoftalikus, trimezikus (BITA vagy butilén imin-trimezamid), izocianursavas vagy trimetiládos gerincstruktúrával és 2-metil vagy 2-etil helyettesítőkkel az aziridin gyűrűben; 18. propilén-imin (2-metilaziridin) (CAS ); 19. nagyfinomságú vas-oxid (Fe2O3) 250 m 2 /g-ot meghaladó fajlagos felülettel és 3,0 nm vagy annál kisebb átlagos részecskemérettel; 20. TEPAN (tetraetilén-pentaaminakrilonitril) (CAS ); cianoetilénezett poliaminok és azok sói; 21. TEPANOL (tetraetilén-pentaaminakrilonitril-glicidol) (CAS ); glicidollal cianoetilénezett poliaminok és azok sói; 22. TPB (trifenil bizmut) (CAS ). g) prekurzorok a következők szerint: NB.: Az ML8. fejezet g) pontja szerinti Energiahordozó anyagok minőségben engedélykötelesek az alábbi anyagokból készült termékek: 1. BCMO (diklórmetiloxetanon) (CAS ) [lásd még az ML8. fejezet e) pontjának 1. és 2. alpontját]; 2. dinitroazetidin-t-butil só (CAS ) [lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 28. alpontját];

17 3. HBIW (hexabenzil-hexa-aza-izowurtzitán) (CAS ) [lásd még az ML8. fejezet a) pont 4. alpontját]; 4. TAIW (tetraacetil-dibenzil-hexa-aza-izowurtzitane) [lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 4. alpontját]; 5. TAT (1,3,5,7 tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza ciklo-oktán) (CAS ) [lásd még az ML8. fejezet alpontjának 13. alpontját]; 6. 1,4,5,8-tetraazadekalin (CAS ) [lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 27. alpontját]; 7. 1,3,5-triklórbenzol (CAS ) [lásd még az ML8. fejezet a) pontjának 23. alpontját]; 8. 1,2,4-trihidroxibután (1,2,4-butanetriol) (CAS ) [lásd még az ML8. fejezet e) pontjának 5. alpontját]. 5. megjegyzés: Robbanótöltethez és eszközökhöz lásd az ML4. fejezetet. 6. megjegyzés: Az ML8. fejezet szerint nem engedélykötelesek az alábbiak, kivéve, ha elegyet alkotnak, vagy keverve vannak ennek az ML8. fejezet a) pontjában említett energiahordozó anyagokkal, vagy az ML8. fejezet c) pontjában említett fémporokkal: a) ammónium-pikrát; b) fekete lőpor; c) hexanitrodifenilamin; d) difluór-amin; e) nitrokeményítő; f) káliumnitrát; g) tetranitronaftalin; h) trinitroanisol; i) trinitronaftalin; j) trinitroxilén; k) N-pirrolidinon; 1-metil-2-pirrolidinon; l) dioktil-malát; m) etil-hexil-akrilát; n) tri-etil-alumínium (TEA), trimetilalumínium (TMA), és a lítium, nátrium, magnézium, cink vagy bór egyéb öngyulladó-fém alkiljai vagy ariljai; o) nitrocellulóz; p) nitroglicerin (vagy glicerol-trinitrát, trinitroglicerin)(ng); q) 2,4,6-trinitrotoluen (TNT); r) etilén-diamin-dinitrát (EDDN); s) penta-eritritol-tetranitrát (PETN); t) ólomazid, normál és lúgos ólomstifnát és primer robbanóanyagok és élesítő elegyek, amelyek azidokat vagy azid komplex vegyületeket tartalmaznak; u) trietilén-glikol-dinitrát (TEGDN); v) 2,4,6-trinitro-reszorcinol (stifnát sav); w) dietil-difenil karbamid; dimetil-difenil karbamid; metil-etil-difenil karbamid (centralitok); x) N,N-difenil karbamid (nem szimmetrikus difenil karbamid); y) metil-n,n-difenil karbamid (metil nem szimmetrikus difenil karbamid); z) etil-n,n-difenil karbamid (etil nem szimmetrikus difenilkarbamid); aa) 2-nitro-difenil-amin (2-NDPA); bb) 4-nitro-difenil-amin (4-NDPA); cc) 2,2-dinitro-propanol; dd) nitroguanidin [lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének C011. d) alpontját]. IX. fejezet Kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vízi harci járművek, különleges tengerészeti berendezések és tartozékok, és azok alkatrészei a következők szerint (ML9. fejezet): NB.: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd az ML11. fejezet megjegyzésének 7. pontját. a) hadihajó és kifejezetten támadó vagy védekező tevékenységre tervezett vagy átalakított (felszíni vagy víz alatti) vízi jármű, tekintet nélkül arra, hogy átalakították-e polgári használatra, függetlenül a jelenlegi műszaki állapotától vagy üzemeltetési feltételeitől, és attól, hogy rendelkezik-e fegyverzethordozó rendszerekkel vagy páncélzattal, valamint az ilyen vízi járművek úszótestei vagy azok részei; b) motorok a következők szerint: 1. dízelmotorok:

18 a) legalább 1,12 MW (1500 LE) kimenő teljesítmény; és b) legalább 700/perc fordulatszám; 2. kifejezetten tengeralattjárók meghajtására tervezett, az alábbi jellemzők mindegyikével rendelkező elektromos motorok: a) több mint 0,75 MW (1000 LE) kimenő teljesítmény; b) gyors irányváltás képessége; c) folyadékhűtés; és d) teljesen zárt kivitel; 3. kifejezetten katonai felhasználásra tervezett, 37,3 kw (50 LE) vagy nagyobb kimenő teljesítményű antimágneses dízelmotorok, amelyek nem mágneses összetevői meghaladják a teljes tömeg 75%-át; c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett víz alatti érzékelő eszközök és azok vezérlőberendezései; d) tengeralattjáró- és torpedóhálók; e) törölve; f) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett hajótest áthatolók és csatlakozók, amelyek képesek a hajótesten kívüli berendezésekkel a kölcsönös együttműködésre; Megjegyzés: Az ML9. fejezet f) pontja a hajók azon egy eres, több eres, koaxiális, vagy rádiófrekvenciás típusú csatlakozóit és hajótest áthatolóit foglalja magában, amelyek képesek megakadályozni a vízszivárgást és fenntartani a szükséges jellemzőket 100 méternél nagyobb merülési mélységben; továbbá kifejezetten lézer fény átvitelére tervezett száloptikai csatlakozókat és optikai áthatolókat a mélységtől függetlenül. Nem tartoznak ide a normál hajtótengely és a hidrodinamikai irányító rudazat hajótest áthatolói. g) alacsony zaj szintű csapágyak gáz- vagy mágneses felfüggesztéssel, aktív jel- és vibráció elnyomásvezérlés, és azok a berendezések, amelyek kifejezetten katonai felhasználásra tervezett csapágyakat foglalnak magukba. X. fejezet Repülőgép, levegőnél könnyebb légi jármű, személyzet nélküli légi jármű, repülőgéphajtómű (motor) és repülőgép-részegység, hozzátartozó berendezések és részegységek, amelyeket kifejezetten katonai felhasználásra terveztek vagy alakítottak át, a következők szerint (ML10. fejezet): NB.: Irányítási és navigációs berendezések tekintetében lásd az ML11. fejezet megjegyzésének 7. pontját. a) harci repülőgép és a kifejezetten hozzá tervezett részegységek; b) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított egyéb repülőgép, levegőnél könnyebb légi jármű, többek között a katonai felderítő, csata, katonai kiképző, szállító és légi deszant, vagy katonai berendezést ledobó, logisztikai támogató repülőgép, valamint a kifejezetten ezekhez tervezett részegységek; c) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy módosított személyzet nélküli légi járművek és kapcsolódó berendezések, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, a következők szerint: 1. személyzet nélküli légi járművek (UAV), többek között távirányítással vezetett légi járművek (RPV), programozható légi járművek, és a levegőnél könnyebb légi járművek; 2. a kapcsolódó indító szerkezetek és földi kiszolgáló eszközök; 3. a vezérléshez és irányításhoz szükséges kapcsolódó berendezések; d) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülőgép hajtóművek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; e) fedélzeti berendezések, beleértve a légi üzemanyag-utántöltés eszközeit, amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a) vagy b) pontja alapján engedélyezés alá vont repülőgéphez való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontja alapján engedélyköteles légi-hajtóművekhez terveztek, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; f) nyomás alatti üzemanyag-feltöltők, nyomás alatti üzemanyag-utántöltő berendezések, kifejezetten hadműveleti területeken végrehajtandó műveletekhez tervezett berendezések és földi kiszolgáló eszközök, amelyeket kifejezetten az ML10. fejezet a) vagy b) pontja alapján engedély alá vont repülőgéphez való használatra, vagy az ML10. fejezet d) pontja alapján engedély alá vont repülőgép hajtóművekhez terveztek; g) túlnyomásos légzőkészülék és részlegesen túlnyomás alatt álló ruhák repülőgépen való használatra, antigravitációs ruhák, katonai védő sisakok és védő álarcok, repülőgépen vagy rakétáknál használatos folyékony oxigén átalakítók, katapultok és töltet által működésbe hozható eszközök a személyzet repülőgépből vészhelyzetben történő kimentésére; h) harcoló személyzet által használt ejtőernyők és kapcsolódó berendezések, valamint teher ledobására vagy repülőgép lassítására használatos eszközök, valamint a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, a következők szerint: 1. ejtőernyők:

19 a) felderítők pontos célba juttatásához; b) légideszantosok ledobásához; 2. teher-ejtőernyők; 3. siklóernyők, kihúzó ernyők, fékező ernyők a ledobott testek stabilizálásához és irányításához (pl. visszatérő kapszulák, katapultülések, bombák); 4. fékező ernyők katapultülés rendszerekhez, a mentőernyők működésbe hozatala és belobbanása sorrendjének szabályozására; 5. mentőernyők irányított rakétákhoz, pilóta nélküli repülőgépekhez vagy űrjárművekhez; 6. megközelítő és/vagy célba juttató, továbbá leszállás-lassító ejtőernyők; 7. más katonai ejtőernyők; 8. kifejezetten nagy magasságból történő ejtőernyős ugrásokhoz tervezett felszerelés (pl. ruhák, különleges sisakok, légzőkészülékek, navigációs berendezések); i) az ejtőernyővel ledobott terhek automatikus irányítórendszerei, kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezések késleltetett nyitású ugrásokhoz bármilyen magasságban, beleértve az oxigént biztosító berendezést is. 1. megjegyzés: Az ML10. fejezet b) pontja alapján nem kerülnek engedélyezésre a kimondottan katonai célra tervezett repülőgépek vagy a repülőgép azon változatai, amelyek: a) nem katonai kialakításúak és nincsenek felszerelve kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított berendezéssel vagy tartozékkal; és b) valamely, a Wassenaari Megállapodásban részes tagország polgári légügyi hatósága által polgári használatra, lajstromozásra kerültek. 2. megjegyzés: Az ML10. fejezet d) pontja alapján nem kerülnek engedélyezésre: a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett vagy átalakított repülőgép hajtóművek, amelyek valamely, a Wassenaari Megállapodásban részes tagország polgári légügyi hatósága polgári repülőgépen való használatra lajstromozott, vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; b) dugattyús repülőgépmotorok vagy a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek, kivéve azokat, amelyeket pilóta nélküli légi járművekhez terveztek. 3. megjegyzés: Az ML10. fejezet b) és d) pontjai szerinti engedélyezési eljárás alá csak azok a kifejezetten nem katonai repülőgépekhez vagy repülőgép hajtóművekhez tervezett azon katonai jellegű részegységek és katonai jellegű kapcsolódó berendezések tartoznak, amelyek a katonai felhasználásra történő átalakításhoz szükségesek. XI. fejezet Az EU közös katonai listáján másutt engedélyezés alá nem vont elektronikai berendezések, valamint kifejezetten ezekhez tervezett részegységek a következők szerint (ML11. fejezet): a) kifejezetten katonai felhasználásra tervezett elektronikai berendezések; Megjegyzés: Az ML11. fejezet magában foglalja a következőket: 1. elektronikai ellentevékenység és elektronikai ellentevékenység elleni berendezéseket (úgymint oda nem tartozó vagy hibás jeleknek a radar vagy rádió kommunikációs vevőkbe történő bejuttatására tervezett berendezéseket, vagy amelyek képesek másképpen megakadályozni az ellenséges elektronikus vevőket a hatásos vételben, működésben, beleértve azok ellentevékenységi berendezéseit is), beleértve a zavarás és zavarás elleni berendezéseket is; 2. széles frekvenciasávban hangolható elektroncsövek; 3. elektronikai rendszerek vagy berendezések, amelyeket elektromágneses spektrum ellenőrzésére és megfigyelésére, katonai hírszerzési vagy biztonsági célokra, vagy az ilyen hírszerzési és megfigyelési ellentevékenység elhárítására terveztek; 4. víz alatti ellentevékenység eszközei, többek között akusztikai és mágneses zavaróeszközök és csapdák, a szonár vevőkbe zavaró, vagy hamis jeleket továbbító berendezések; 5. biztonsági adatfeldolgozó berendezés, adattitkosító berendezés, rejtjelzési eljárásokkal ellátott biztonsági távközlési és jelátviteli berendezések; 6. azonosító, engedélyező és kulcsbetöltő berendezés, valamint a kulcs kezelésére, készítésére és elosztására szolgáló berendezés; 7. irányítási és navigációs berendezések. b) a globális navigációs műholdrendszerek (GNSS) interferencia berendezései. XII. fejezet

20 Nagy sebességű, kinetikai energiájú fegyverrendszerek és kapcsolódó eszközök, és az azokhoz tervezett különleges részegységek a következők szerint (ML12. fejezet): a) a célpont megsemmisítésére vagy a kiadott tűzfeladat visszavonásának foganatosítására tervezett kinetikai energiájú fegyverrendszerek; b) kifejezetten e célból tervezett vizsgáló és értékelő berendezések és vizsgálati modellek, beleértve a diagnosztikai műszereket és célokat, a kinetikai energiájú lövedékek és rendszerek dinamikus vizsgálatára. NB.: Űrméret alatti lőszerek és kizárólag vegyi hajtóanyagot alkalmazó fegyverrendszerek és azok lőszerei tekintetében lásd az ML1-ML4. fejezetet. 1. megjegyzés: Az ML12. fejezet az alábbiakat foglalja magában, amennyiben kifejezetten kinetikai energiájú fegyverrendszer céljára tervezték: a) indító-meghajtó rendszerek, amelyek alkalmasak egyszeri, vagy gyorstüzelésű üzemmódban 0,1 grammot meghaladó tömeg 1,6 km/s-ot meghaladó sebességre történő felgyorsítására; b) primer áramforrások, villamos páncélzat, energiatároló, hőgazdálkodási, kondicionáló, kapcsoló vagy üzemanyag-kezelő berendezések; valamint elektromos csatlakozók az energiaellátás és a löveg, valamint a lövegtorony és egyéb meghajtások számára. c) a cél felderítését, nyomon követését, a tűzvezetést és az eredmény felmérését szolgáló rendszerek; d) irányított lövedék önvezérlési, irányítási vagy eltérítő hajtási (oldalirányú gyorsulást biztosító) rendszerei. 2. megjegyzés: Az ML12. fejezet engedélyezés alá vonja mindazon fegyverrendszereket, amelyek az alábbi hajtásmódok bármelyikével működnek: a) elektromágneses; b) elektrotermikus; c) plazma; d) világítógáz; vagy e) vegyi hajtóanyag (ha azt a fentiek bármelyikével kombinálják). XIII. fejezet Páncélozott vagy védőberendezések és szerkezetek, valamint részegységek az alábbiak szerint (ML13. fejezet): a) páncéllemezek a következők szerint: 1. katonai szabvány vagy előírás szerint gyártva; vagy 2. katonai felhasználásra alkalmas; b) kifejezetten katonai rendszerek ballisztikai védelmére tervezett fémes vagy nemfémes szerkezetek vagy azok kombinációi, és kifejezetten azokhoz tervezett részegységek; c) katonai sisakok; d) testvédő páncélzat és védőruházat katonai szabvány, előírás vagy annak megfelelő követelmény szerint gyártva, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek. NB.: A testvédők gyártásához használt szálas vagy rostos anyagok tekintetében, lásd a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1C010. pontját. 1. megjegyzés: Az ML13. fejezet b) pontja magában foglalja a kifejezetten reaktív páncélzathoz vagy katonai óvóhelyek létrehozására tervezett anyagokat. 2. megjegyzés: Az ML13. fejezet c) pontja alatt nem engedélyköteles a hagyományos acélsisak, kivéve ha az módosításra került vagy úgy tervezték, hogy ellátható legyen, vagy ellátták bármilyen típusú kiegészítő eszközzel. 3. megjegyzés: Az ML13. fejezet d) pontja alatt nem engedélykötelesek a kifejezetten egyedi gyártású egyéni testvédő páncél öltönyök és az azokhoz tartozó szerelvények, amennyiben azokat a viselőjükre szabták. NB.: Lásd még a kettős felhasználású termékek és technológiák uniós jegyzékének 1A005. pontját. XIV. fejezet Kifejezetten katonai gyakorló eszközök vagy hadgyakorlat forgatókönyvének szimulációjára szolgáló berendezések, szimulátor berendezések az ML1. fejezet vagy az ML2. fejezet szerint engedélyezésre kerülő bármilyen tűzfegyver és fegyverzet használatának begyakorlására, és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek és kiegészítő eszközök (ML14. fejezet):

Németvölgyi út 37-39. H-1124 Budapest E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu Telefon: 06 1 4585 599 Fax: 06 1 4585 885

Németvölgyi út 37-39. H-1124 Budapest E-mail: armstrade@mkeh.gov.hu Telefon: 06 1 4585 599 Fax: 06 1 4585 885 2012. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság KÉSZÍTETTE: MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI

Részletesebben

2010. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről

2010. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről 2010. Tájékoztató a Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság tevékenységéről Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság KÉSZÍTETTE: MAGYAR KERESKEDELMI ENGEDÉLYEZÉSI

Részletesebben

1. fejezet 31993L0015

1. fejezet 31993L0015 1. fejezet 31993L0015 Hivatalos Lap L 121, 15/05/1993 o. 0020-0036 finn különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 svéd különkiadás fejezet 15 kötet 12 o. 0185 A Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április

Részletesebben

1 / 24 2015.03.21. 10:18

1 / 24 2015.03.21. 10:18 1 / 24 2015.03.21. 10:18 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól

ÚTMUTATÓ. Hatályos: 2014. október 13-tól ÚTMUTATÓ az általános és speciális feltételű, valamint a 2014. július 7-ét követően megkötött egyedi termék-megállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozó Üzletszabályzathoz

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.)

(HL L 190., 2006.7.12., 1. o.) 2006R1013 HU 08.03.2012 007.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1013/2006/EK RENDELETE

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben, valamint a közlekedési, hírközlési

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. MINTASZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY. 48. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat. Tartalomjegyzék. 82/2012. (IV. 21.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 21., szombat 48. szám Tartalomjegyzék 82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 85/2012.

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1

2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 E (1) 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról1 Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft

169. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 28., péntek 169. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 278/2008. (XI. 28.) Korm. r. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT

Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT Hatályban: 2008.07.31. EGYSÉGES SZABÁLYZAT a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó

Részletesebben

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I.

2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA 1. Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám MAGYAR KÖZLÖNY 23. szám M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2015. február 27., péntek Tartalomjegyzék 2015. évi I. törvény Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek az Elektronikus

Részletesebben

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel

Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel Üzletszabályzat Hatályos: 2014. április 15-től a 2014. július 1-jétől hatályos Hirdetménnyel A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi határozat száma: 102/2010. (XII. 9.), kiadta 86/2010. számú ügyvezető igazgatói

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan

ÜZLETSZABÁLYZAT. a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014. július 7-ig megkötött egyedi termékmegállapodások alapján történő egyedi feltételű kezességvállalásokra vonatkozóan Hatályos: 2014. július 7-étől A szabályzatot jóváhagyó kuratóriumi

Részletesebben

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15

2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 2013.6.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 181/15 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 608/2013/EU RENDELETE (2013. június 12.) a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi

Részletesebben

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról

A Kormány 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelete a kormányablakokról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 89003 A Minisztériumnak küldött összes dokumentumot angol nyelven kell elkészíteni, és az alábbi címre kell elküldeni: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium,

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet

14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről A Kormány a környezetvédelem általános szabályairól

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya

2011. évi LXXXV. törvény. a környezetvédelmi termékdíjról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény hatálya 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYAR KÖZLÖNY 197. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. november 27., szerda Tartalomjegyzék 442/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 06. 18. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben