MARKETINGSTRATÉGIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARKETINGSTRATÉGIÁJA"

Átírás

1 Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében lezajló, Területi Információs- és Fejlesztési hálózat kialakítása című (REG-NET), SI-HU számú projekt MARKETINGSTRATÉGIÁJA Készítő: Borostyánkő Tanácsadó és Marketing Kft

2 Tartalomjegyzék 1. A marketingstratégiáról 3. oldal 2. Vezetői összefoglaló 4. oldal 3. Helyzetelemzés 8. oldal 3.1. A céltérség bemutatása 8. oldal 3.2. A határon átnyúló fejlesztési együttműködés jelenlegi területi keretei 11. oldal 3.3. A projektben érintett főbb települések bemutatása 14. oldal 4. Célcsoportok meghatározása 41. oldal 5. SWOT-elemzés 42. oldal 6. Marketingkommunikáció 44. oldal 6.1. Kommunikációs stratégia 44. oldal 6.2. A marketingkommunikáció során használt publikációs eszközök, és ezek jellemzői 45. oldal 6.3. A sajtóval való kapcsolattartás legfontosabb eszközei és ezek részletes bemutatása 46. oldal 6.4. Főbb sajtómegjelenések 54. oldal 6.5. Közös marketingkommunikáció 61. oldal 6.6. Marketingtevékenységek időzítési terve 61. oldal 7. A projekt célkitűzései 62. oldal Forrásjegyzék 66. oldal 2

3 1. A marketingstratégiáról A marketingtervezési folyamat egymással összekapcsolódó lépések sorozata, amelynek végeredménye a marketingstratégia. A marketingstratégia azokat az egymáshoz illesztett, összehangolt cselekvési lehetőségeket jelenti, amelyeket a vállalat alkalmazhat a céljai elérése érdekében. A marketingstratégia tehát egy általános terv arra vonatkozóan, hogy mit szeretnénk elérni adott célpiacon, továbbá ennek érdekében mit szándékozunk tenni a marketingmix elemekkel. A marketingterv magában foglalja a megvalósítási lépéseket, ezek sorrendjét, valamint az elérésükhöz szükséges időt. A marketingstratégia egyesíti a marketing összes feladatát. A marketingstratégia tartalmazza a marketingcélok meghatározását, a célok eléréséhez szükséges eszközöket, valamint azt a folyamatot, ahogy a célokat elérik. Marketingstratégiánk kidolgozásakor a vezetői összefoglalóban kiemeljük a projekt országon átívelő szerepét. A helyzetelemzés során bemutatjuk a céltérséget gazdasági, turisztikai és társadalmi mutatóival, a projekt jelentőségét, a kulturális turizmus jellemzőit, a turisztikai tájegységeket látnivalóikkal együtt. Ezután következik a célcsoportok bemutatása, majd a SWOT-elemzésből kiderül, hogy mi jelenti a projekt erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit, és veszélyeit. Szólunk a marketingkommunikáció elemeiről, bemutatva a kommunikációs stratégiát, a marketingkommunikáció során használt publikációs eszközöket, és ezek jellemzőit, a sajtóval való kapcsolattartás módját, a közös marketingkommunikáció alapjait. Majd zárásként szólunk a projekt céljairól, lehetőségeiről, a program folytatásáról. A REG-NET projekt célja egy határon átnyúló magyar-szlovén területfejlesztési ernyőszervezet kialakítása. Három területi szintnek megfelelően egy háromelemű együttműködési rendszerre tesznek javaslatot a projekt keretében, amelynek különböző intézményesültségi szintek felelnek meg. Az együttműködés sikere mindazonáltal attól függ, hogy a térségi szereplők mennyire érzik fontosnak, hogy együtt dolgozzanak. Ezen fontos feladatot kívánja előmozdítani ezen marketingstratégia is. 3

4 2. Vezetői összefoglaló 1 A projekt célja egy határon átnyúló magyar-szlovén határon átnyúló területfejlesztési ernyőszervezet kialakítása, létrehozása, amely a határtérség átfogó, integrált fejlesztését koordinálná, és mediátorként segítené a helyi szereplőket a határ menti együttműködésekben történő sikeres részvételben. Másik fő feladat az ennek működését segítő területi adatbázis kialakítása. Az ernyőszervezetre vonatkozó javaslatokat két szempontból vizsgálták. (1) Az együttműködés területi lefedettsége Egyrészt elemezték a területi relevanciát. Arra voltak kíváncsiak, hogy milyen területi lefedettséggel célszerű létrehozni egy ilyen szervezetet. Vizsgálták a táji adottságokat, a tágabb régió funkcionális városhálózati viszonyait (beleértve a jelenlegi városi funkciók sűrűségét, a potenciális gravitációs viszonyokat, a településhierarchiát, határon átnyúló vonzáskörzeteket), a határ menti közlekedési infrastruktúra és a gazdasági-logisztikai funkciók térbeli elhelyezkedését, a foglalkoztatási és demográfiai viszonyok térbeli vonatkozásait. Ezen kívül átvilágították a térséget abból a szempontból is, hogy a területfejlesztésben jelenleg érintett szervezetek, intézmények milyen területi (állami, regionális, helyi) hatókörrel tevékenykednek. A vizsgálatba bevonták a formálódóban lévő határon átnyúló kezdeményezéseket (európai területi társulások, háromoldalú natúrpark), valamint a helyi szintű partnerségi kapcsolatokat is. Utóbbival kapcsolatban fontos adalékot jelentett a magyar-szlovén program irányító hatóságának pályázói adatbázisa, és a jelen projekt keretében elkészített stakeholder-elemzés, amely térképi módon is megjelenítette a pályázók elhelyezkedését. Külön kitértek a magyar-szlovén határ menti vegyes bizottság és a kapcsolódó CBC operatív program szerepére is. A fenti vizsgálatok alapján az alábbi megállapításokat fogalmazták meg: a) A határszakasz térszerkezeti kérdései nem értelmezhetőek osztrák és horvát kitekintés nélkül, a belső perifériahelyzetek nem oldhatók fel komplex, a központok funkcionális vonzáserejét a határokon túli vidékies területeken is megnövelő akciók nélkül. A fejlesztési partnerségnek figyelembe kell vennie a szorosan vett magyar-szlovén határtérség tágabb kontextusát. Ezt az is indokolja, hogy a NUTS III-as területi egységek illeszkedése látványosan esetleges, miközben a résztvevő térségek ugyanazon külső irányokban is kooperálnak. A már ma is meglévő, többoldalú kapcsolatrendszerre alapozott partnerség a 1 forrás: Határ Menti Innovációs Kft.: Szlovén-magyar területfejlesztési ernyőszervezet létrehozásának vizsgálata 3-7. oldal

5 rendelkezésre álló határ menti források integrációjával az egész régió komplex fejlesztését teszi lehetővé. A javasolt együttműködés területi relevanciájának első szintje a magyar-szlovén-horvát-osztrák négyes határvidék integrációjában található meg. A jelenleg létező együttműködések közül ehhez a területi szinthez a legközelebb a 24 Város-kezdeményezés áll, de abból is hiányoznak a muraközi és a dél-burgenlandi partnerek. A Pannon ETT a rövidesen csatlakozó horvát tagok révén ugyan a releváns célterület jelentős részét egyesíteni fogja, de a társulás természetes és funkcionális központja a magyar-szlovén határtérségtől messze esik (a program jogosultsági területén is kívül), így az ETT nem játszhat integrátori szerepet a térségben, bár fontos partner marad. b) Az ernyőszervezeti kezdeményezés ugyanarról a szintről jön, amely a magyar-szlovén program jogosultsági szintjét jelenti. Bár ez a szint, amely megjelenik a vegyes bizottság munkájában is, térszerkezeti szempontból nyilvánvalóan tökéletlen, a finanszírozási modell e tekintetben kényszerítő erővel bír: a regionális szereplők számára továbbra is ez lesz a releváns területi scope. c) Kitapinthatóan létezik az együttműködéseknek egy harmadik szintje. A magyarszlovén határterület két eltérő karakterisztikájú (és ezzel fejlesztési adottságú) szakaszra osztható. Az északi területen inkább a táji, természeti, vidékfejlesztési, turisztikai adottságok jelentik a kapcsolódás legígéretesebb területét, míg a déli szakaszon inkább a jelentős átmenő forgalmat bonyolító közlekedés-földrajzi adottságokra épülő városfejlesztési, logisztikai potenciálok. A kétoldali centrumhiányosságból, perifériahelyzetből adódó hasonló kitörési szándékok, és a közös kulturális értékek azonban a teljes határ mentén komoly kohéziós tartalékokat rejtenek. Az északi térségben a nemzeti parki és natúrparki együttműködés világosan kijelöli a releváns területi kereteket. Délen a Muraszombat Lendva Lenti Letenye kisvárosi hálózat tölthet be hasonló szerepet, de egészen más funkcionalitással. (2) A tervezett ernyőszervezet intézményi vizsgálata A másik vizsgálat az ernyőszervezet intézményi kereteire irányult. Ebben a részben számba vették a nemzetközi jog és az uniós jog keretein belül kialakítható intézményi formákat, kezdve a legkevésbé formalizáltaktól az önálló jogi személyiséggel rendelkezőkig. Részletesebben kitértek a fejlesztési partnerségre, amely egy lazább együttműködési formát jelent. Elemezték a Madridi Keretegyezmény és kiegészítő jegyzőkönyveinek 5

6 szerepét a formalizált határ menti együttműködések elterjedésében, illetve az ennek nyomán kialakult együttműködési formákat (munkaközösségek, eurodistrictek). Új lehetőséget jelent a Madridi Keretegyezmény harmadik kiegészítő jegyzőkönyve által létrehozott euroregionális együttműködési csoportosulás (ECG: Euroregional Cooperation Grouping), amelyet a közösségi jog alapján alapítható európai területi társulás (EGTC: European Grouping of Territorial Cooperation) modelljével is összevetettünk. Röviden érintették az uniós határ menti programokat és az eurorégiós együttműködéseket is. Áttekintették a két ország közigazgatási rendszerét is, mivel a potenciális szervezetiintézményi megoldást meghatározza, hogy milyen adminisztratív-területi szintek vehetnek abban részt. Külön kitértek a két ország EGTC-szabályozására is, mivel a pályázat célul tűzte ki egy EGTC alapítását. Beazonosították az ernyőszervezet feladatait és funkcionális helyzetét abban a háromszintű rendszerben, amelyben a tervezett ernyőszervezeten (szakmai-stratégiai szint) kívül a magyar-szlovén vegyes bizottság (politikai szint) és a helyi szereplők (végrehajtási szint) vesznek részt. Az egyes megoldási lehetőségek összehasonlítását 11 szempont szerint végezték el: Tényező Magyarázat 1 Az intézményesülés igénye Mennyire jellemzi a határtérség szereplőit az adott modellnek megfelelő szintű intézményesülés igénye? 2 Intézményes együttműködési tapasztalat Mennyire rendelkeznek a határtérség szereplői az adott modell szintű együttműködés tapasztalatával? 3 Intézményesülés indokoltsága Indokolt-e a jelenlegi helyzet alapján az adott szintű intézményesültség a helyi szereplők véleménye szerint? Az alternatívákat ötfokozatú Likert-skálával értékelték, majd az így nyert pontszámokat aggregálták. A vizsgálat azt mutatta ki, hogy az ernyőszervezet létrehozásához a jelenlegi helyzetben a fejlesztési partnerség a legkedvezőbb megoldás, mivel nem kívánja meg új intézmény létrehozását nem jár jelentős finanszírozási igénnyel képes integrálni a határ menti együttműködésben részt vevő szereplőket (az osztrák és a horvát oldalról is) 6

7 a vegyes bizottság irányában legitim módon tudja megjeleníteni a helyi érdekeket létrehozásához ma is adottak a kapacitások. A javasolt fejlesztési partnerségi modellben a két magyar megye fejlesztési ügynöksége, a két szlovén regionális fejlesztési ügynökség, a régióban működő, ágazati intézmények (munkaügyi központok, nemzeti parki igazgatóság, vízügyes szervezetek stb.), a 24 Város együttműködés, a Pannon ETT, a háromnemzetiségű natúrpark, valamint a határtérség horvát és osztrák fejlesztési szervezetek képviselői vesznek részt. Minden más helyi szereplőt a fenti szervezetek képviselnek. A tanulmány végén konkrét javaslatokat is megfogalmaztak a partnerség működtetésére vonatkozóan. Összességében az a legfontosabb, hogy a területfejlesztési ernyőszervezetbe bevonható partnerek relevánsnak tudják elfogadni az együttműködés intézményi megoldását, ne érezzék azt túlságosan bonyolultnak, plusz tehernek, hanem egy esélyt lássanak benne az uniós és egyéb források ésszerűbb és hatékonyabb felhasználására. A másik fontos szempontot a kohézió erősítése jelenti. A régió belső területi, gazdasági és társadalmi kohéziójának erősítése révén ugyanis a helyi szereplőkben is erősödni fog az igény a kooperációra, és megjelenhetnek olyan intézményi megoldások, amelyek ma még nem kivitelezhetőek, de egy magasabb elkötelezettség esetén mégis ésszerűvé válnak. Ehhez azonban először az együttműködés szellemiségét kell elterjeszteni a régióban, amire a fejlesztési partnerséget megfelelő eszköznek tekintjük. 7

8 3. Helyzetelemzés 3.1. A céltérség bemutatása 2 A tervezett együttműködés területi aspektusát három tényező határozza meg: az adott térség táji adottságai, funkcionális viszonyai, valamint a ma is meglévő, területileg beazonosítható irányítási-kormányzási keretek. A határok gyakran választanak el egymástól táji karakterükben azonos vagy nagyon hasonló térségeket. Ilyen esetekben az együttműködés, a releváns területi szintű kooperációk kialakítása egyszerűbb, mint amikor a határ markáns különbségekkel jellemezhető régiók között húzódik, vagy olyan fizikai barriert alkot, amely meghaladása eleve nehézségeket okoz. A magyar-szlovén határvidék esetében egy táji folytonosságot, lassú átmenetet figyelhetünk meg, ami a táj-karakterisztikai adottságok állandóságát jelenti a határ mindkét oldalán: az államhatártól eltekintve igen hasonlatos, egybefüggő, egymással szerves táj- és kultúrafejlődési kapcsolatban álló vidékekről beszélhetünk. Mindez jól nyomon követhető a területhasználat alakulásában, hiszen míg a térség északi részén az érintetlenebb, jól erdősült tájkép folytatódik a határ túloldalán, a déli oldalon a táj által determinált közlekedési folyosók mentén sűrűsödő beépítettségről, gazdasági hasznosításról mondható el ugyanez. A területhasználat szempontjából a nyugat-pannon térségnek a Rába, a Mura és a Dráva folyóvölgyeivel jellemezhető része jórészt egységesnek tekinthető. Magyar-szlovén viszonylatban ennek a nagyrészt homogén tájnak a határai Maribortól nyugatra, valamint a Balaton nyugati vidékein húzhatóak meg. Az így körülhatárolt integráns térség azonban hangsúlyeltolódásokkal ugyan, de közös jellegzetességeket mutat a dél-burgenlandi, drávaközi (Horvátország) és részben a dél-stájer vidékekkel. A magyar-szlovén határtérség tipikus periféria, jelentősebb térszervező erővel bíró városok nélkül, ilyenek csak a határtól km-es távolságra találhatóak, ezért határon átnyúló potenciális vonzáskörzetekkel a régióban csak elvétve találkozunk. Ez még abban az esetben is igaz, ha nagyobb térségi kitekintéssel közelítjük meg a kérdést. A magyarszlovén-osztrák hármas határvidék természetes nagyvárosi központjának a közel lakosú Graz tekinthető. A megközelítőleg azonos népességszámú Ljubljana a földrajzi távolság okán nem tud hasonló hatást gyakorolni a vizsgált térségre. 2 forrás: Határ Menti Innovációs Kft.: Szlovén-magyar területfejlesztési ernyőszervezet létrehozásának vizsgálata oldal

9 Ugyanakkor várható, hogy a horvát uniós csatlakozásnak és a határok átjárhatóságának köszönhetően a közel 1 milliós zágrábi agglomeráció gravitációs ereje fokozatosan érvényesülni fog. Ez a jelenség újabb érvet szolgáltat a területi együttműködésnek a szomszédos horvát térségekre történő kiterjesztése mellett. A szűkebb régión belül jelentősnek mondható Maribor és Szombathely határon átnyúló térszervező ereje, viszont hatásukat főleg Ausztria határvidékeire fejtik ki, nem a magyar-szlovén közös határszakasz térségére. Podravska régió déli határszélén pedig a horvát Varasd és Csáktornya vonzóhatása érvényesül. A szűkebb határtérség településhálózatában Muravidék régió központja, Muraszombat a legnépesebb. Elméleti vonzáskörzete átnyúlik az ausztriai Bad Radkersburg környékére, valamint igen csekély mértékben Magyarország területére is. A város magyarországi vonzáskörzetébe olyan települések tartoznak, amelyek közigazgatási központjai távolabb esnek, így a határon átívelő együttműködések kiteljesedése e települések periférikus helyzetén érdemben tudna javítani. Szentgotthárd tágabb vonzáskörzete szintén magában foglal mind osztrák, mind szlovén településeket is. A sűrű határ menti pontoknak köszönhetően a Muravidék északkeleti falvainak is képes városi szolgáltatásokat nyújtani. Szentgotthárd különlegessége, hogy Szlovénia főkonzulátust tart fenn a városban, ami még inkább erősíti központi szerepkörét. Meg kell továbbá említeni, hogy a város szlovén identitással és szlovén nyelvű oktatási intézménnyel is rendelkezik. Lenti és Letenye, illetve Lendva térszervező ereje csekély mértékben szintén érzékelteti hatását a határ túlsó oldalán. A régió északabbra fekvő térségeiben kisebb mértékű határon átnyúló területi potenciált azonosíthatunk be Körmend és Kőszeg esetében. A vonzáskörzeti vizsgálatok arra mutatnak rá, hogy a tervezett területfejlesztési együttműködés szempontjából három településkategória különíthető el. A középvárosi szintet a nél népesebb települések alkotják (Maribor, Szombathely, Zalaegerszeg, Varasd, Nagykanizsa), amelyek közül a határtérségre valójában kizárólag Maribornak van kisugárzó gravitációs hatása, kisebb mértékben Varasd és Zalaegerszeg szerepét tudjuk beazonosítani. A második szintet a kisvárosok jelentik, amelyek lakosságszáma 8 és 25 ezer között változik. Ezek között Muraszombat rendelkezik meghatározó súllyal, a hasonló népességszámú Ptuj inkább a maribori városi övezet irányából Horvátország felé teremt határon átnyúló kapcsolati lehetőséget. Rajtuk kívül a lakosú Csáktornya, a es Körmend és Gornja Radgona, a lakosú alsólendvai község, valamint Szentgotthárd és Lenti említhető meg olyan kisvárosokként, amelyek valamilyen szintű határon átnyúló területi potenciállal rendelkeznek. A harmadik szintet a centrumhiányos határ menti térségekben fekvő kisebb települések jelentik. Jóllehet Muraszerdahely, Perlak, Letenye, Gyanafalva, 9

10 Németújvár lakosságának száma a et, sőt, a legtöbb esetben az et sem éri el (Őriszentpéternek mindössze lakosa van) a településhálózati sajátosságoknak köszönhetően mégis releváns szereplői lehetnek a határ menti együttműködésnek. Graz külön szintet képvisel, területi potenciálja révén messze kiemelkedik a középvárosi szint fölé. 1. ábra: Városok elméleti vonzáskörzeti határai 3 A terület közigazgatási felosztásainak különbségeiből adódik az eltérő települési funkciósűrűség. A szlovén oldal látszólag kiegyenlítettebb funkcióeloszlása abból vezethető le, hogy itt egy önkormányzat egy nagyobb és több kisebb településből tevődik össze. Ez a szint átmenetet képez a magyar települési önkormányzati és az újonnan kialakított járási szint között. Meg kell továbbá említeni, hogy a szlovén felsőoktatási rendszer területileg egyenletesebb eloszlása miatt számos esetben találkozunk felsőoktatási intézményekkel kis lélekszámú önkormányzatok esetében is, ami jelentősen erősíti az adott település funkcionális szerepét. A legkisebb települések igen funkcióhiányosak, egy-két kisebb, közepes központ intézményellátottságát tudják kihasználni. Különösen erős a települési 3 forrás: Határ Menti Innovációs Kft.: Szlovén-magyar területfejlesztési ernyőszervezet létrehozásának vizsgálata 12. oldal

11 intézményhiányosság a határtérség északi felében, ahol a Muraszombat és Szentgotthárd közé ékelődő települések lakói számos területen kényszerülnek e funkciók elérése érdekében ingázásra. A határterület déli részén az intézményellátottság lényegesen kiegyenlítettebb képet mutat, azonban kiemelkedő központot itt nem találhatunk, az szintén a közeli Muraszombatban, illetve a távolabbi Ptujban vagy Zalaegerszegen azonosítható. Míg a magyar oldalon a nagyvárosok funkciógazdagsága mellett a vidéki térségek jóval kedvezőtlenebb helyzetben vannak, addig a szlovén oldalon a funkciók jóval egyenletesebben oszlanak meg. A határtérség magyar oldalán a gazdaság infrastruktúrájának fontos elemét képezik az ipari parkok, amelyek a térség számos városában, így Lentiben, Szentgotthárdon, Zalalövőn, valamint a községi jogállású Rédicsen is működnek. A szlovén oldalon az inkubátorházak, technológiai parkok töltenek be a magyar ipari parkokéhoz hasonló funkciót. A magyar oldal gazdaságának erőssége, hogy magas vállalkozássűrűség jellemzi, szemben a szlovén oldallal, a határ ebből a szempontból markánsan eltérő adottságokkal rendelkező térségeket választ el egymástól A határon átnyúló fejlesztési együttműködés jelenlegi területi keretei 4 A magyar-szlovén határon kialakítható együttműködéseknek ma három, egymástól elkülöníthető területi szintje van: az állami, a regionális, valamint a helyi. Állami szint: a magyar és a szlovén állam intézményei az együttműködésben kétféleképpen érintettek, a Magyarország-Szlovénia Határon Átnyúló Vegyes Bizottság, valamint a Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program révén. Regionális szint: a magyar-szlovén program átmenetet képez az állami és a regionális szint között, mivel a határ menti programok alapvetően a NUTS III. szintű területi egységeket jelölik ki jogosultként. Magyarország esetében a jelzett két megye egyben közigazgatási szintet is jelent, és a megyéknek önálló területfejlesztési intézményeik is vannak. A között végrehajtott átalakítás ugyanakkor jelentős változásokat is indukált a magyar közigazgatásban, ami a területfejlesztésre is kihatással van. A tervezési-statisztikai régiók szintje teljesen kikerült a rendszerből, a regionális fejlesztési ügynökségek 2013-ban megszűnnek. A feladatot az új törvények a megyei önkormányzatokra ruházták, miközben számos funkciót a megyei kormányhivatalok és 4 forrás: Határ Menti Innovációs Kft.: Szlovén-magyar területfejlesztési ernyőszervezet létrehozásának vizsgálata 24. és oldal oldal

12 az újonnan kialakított járási hivatalok vettek át, amelyek az állami bürokrácia dekoncentrált intézményeiként működnek. Ez a fordulat egyfelől kedvező, mivel a területfejlesztési feladatok közelebb kerültek a helyi szinthez, és a korábban regionális szinten elérhető hivatalok szintén könnyebben hozzáférhetőek az állampolgárok számára. Ugyanakkor a CBC-programok által támogatott megyei önkormányzatok számára kompetencia hiányában jelentősen beszűkült azoknak a potenciális ágazati együttműködéseknek a köre, amelyek esetében határ menti fejlesztéseket kezdeményezhetnének. Az új rendszerben területfejlesztési szempontból mindenképpen meghatározó szereplővé lépnek elő a megyék, és ezt a közös magyar-szlovén ernyőszervezet kialakításánál is figyelembe kell venni. Várható, hogy mindkét megyének saját fejlesztési ügynöksége lesz, de a fejlesztésekben célszerű számolni a megyei vállalkozásfejlesztési alapítványokkal is. A magyar oldallal szemben Szlovéniában a helyi szinten kívül az adminisztratív funkciókkal bíró járások és a központi kormány szintje különíthető el. A területfejlesztésnek így a statisztikai szempontból beazonosított, és a program által érintett két régió nem önálló szereplője, ez a funkció kizárólag a helyi és az állami szinten beazonosítható. Mindemellett mindkét régióban működnek területfejlesztésben érdekelt szervezetek, amelyek az adott régió fejlesztésében aktívak: így a Mura Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Maribori Fejlesztési Ügynökség, a Prlekija Fejlesztési Ügynökség, a Maribori Turisztikai Intézet, a Pannon Európai Területi Társulás. Egyfajta átmenetet képez a regionális és a helyi szint között a 24 Város Együttműködés. A városhálózat 8 osztrák, 9 szlovén, és 7 magyar várost foglal magában. Az ötletgazda egy stájer vállalkozó volt, akinek az elsődleges célja egy turisztikai hálózat kialakítása volt, de a kooperáció végül túlnőtt az eredeti terveken. A kezdeményezés megvalósítását két projekt tette lehetővé, az egyiket a magyar-osztrák, a másikat a szlovén-osztrák program finanszírozza. Az együttműködés az alábbi területekre terjed ki: terület-, város- és vidékfejlesztés, gazdaság-, infrastruktúrafejlesztés, munkaerő-piaci kezdeményezések, közlekedés, KKV-k támogatása, környezetvédelem, műemlékvédelem, kultúra, turizmus, térségi identitás erősítése. Helyi szint: Vas Megyei Elmaradt Térségek Önkormányzati Szövetsége, Őrség- Vendvidék Natúrpark, Rába Natúrpark, Goriĉko Natúrpark szervezetek a természeti örökség közös védelmét és fenntartható hasznosítását szolgálják a határ mentén. Az Őrségi Nemzeti Park 2002-es megalakulása a határ menti természetvédelmi együttműködés átalakulását hozta magával. Míg a német nyelvterületen igen népszerű natúrparkok alulról szerveződnek, szerves együttműködéseket alakítanak ki, és a helyi 12

13 igényeket első helyen kezelik, addig a nemzeti park állami szereplő, a területen folyó tevékenységeket szigorú jogszabályok írják körül, így a helyi igények csak másodlagos szerepet játszanak. A nemzeti park jelenleg szorosan együttműködik a natúrparki kezdeményezéssel, és határ menti projektek aktív szereplője. Az állandósult helyi kezdeményezések modelljeit a testvér-települési kapcsolatok jelentik, amiben a szűken vett határtérségben mindössze 18 önkormányzat vesz részt. A magyar-szlovén határtérségben felállítani tervezett ernyőszervezet egyfajta szakmai koordinációt látna el a jövőben a helyi és az országos szint között. Ennek keretében helyi szintről begyűjti a fejlesztési igényeket, terveket, adatokat gyűjt a régióról és a régióban működő szereplőkről, akik érdekeltek a határ menti együttműködésben. A helyi szint irányában információkat szolgáltat, segíti az új kohéziós politika által sürgetett integrált stratégiai szemléletmód elterjedését, a stratégiai tervezési folyamatokat, a határon átnyúló partnerségek kialakítását, bővítését, részt vesz a helyi szereplők kapacitásfejlesztésében és a konkrét projektek előkészítésében. A politikai szint irányában egységesen jeleníti meg a határrégió érdekeit. E tekintetben újra hangsúlyozzuk a szoros együttműködés szükségességét a szomszédos osztrák és horvát térségek szakmai szervezetivel, intézményeivel. Döntés-előkészítő háttérdokumentumokat készít elő, és a határtérség fejlesztéséhez szükséges stratégiákat készít és juttat el a VB-nek. Folyamatosan informálja a VB-t a régió helyzetének alakulásáról, rendszeres időközönként elkészített status reportok formájában. A VB az ernyőszervezet számára biztosítja a megfelelő döntésekhez szükséges információkat, és a szabályozási folyamatokon keresztül segíti a helyi fejlesztési munkát. Az ernyőszervezet ezen kívül a saját keretein belül ellátja a szakmai és szakpolitikai koordinációt az együttműködésben résztvevő felek között, biztosítja az információk rendszeres, megfelelő színvonalú cseréjét, segíti a partnerek kapacitásfejlesztési munkáját, közös projekteket generál, és ellátja a háromszintű partnerségi rendszer adminisztrációját. A felsorolt funkciók szükségessé teszik az ernyőszervezet valamilyen szintű intézményesülését, mivel a sokrétű feladatok elvégzésének ellenőrizhetősége, számon kérhetősége, eredményessége a jelenlegi esetleges partnerségi kapcsolatok között nem oldható meg. A javasolt fejlesztési partnerségi modellben a két magyar megye fejlesztési ügynöksége, a két szlovén regionális fejlesztési ügynökség, a régióban működő, ágazati 13

14 intézmények (munkaügyi központok, nemzeti parki igazgatóság, vízügyes szervezetek, stb.), a 24 város együttműködése, a Pannon ETT, a háromnemzetiségű natúrpark, valamint a határtérség horvát és osztrák fejlesztési szervezetek képviselői vesznek részt. Minden más helyi szereplőt a fenti szervezetek képviselnek A projektben érintett főbb települések bemutatása (gazdaság, turizmus) Szlovéniából a program a Drávavidék és a Muravidék régiókat, Magyarországról pedig Vas és Zala megyéket foglalja magában. Bár nem a programterületen fekszik, de közelsége nagyban befolyásolja a projekt sikerét: Graz (Ausztriában), illetve Varasd (Horvátországban), ezen kívül a következő táblázatban a programterületen fekvő legfontosabb közép- és kisvárosokat mutatjuk be a települések elhelyezkedésével, népességszámával, gazdasági jellemzőivel és turisztikai adottságaival. 2. ábra: A négyszintű központhierarchia 5 5 forrás: Határ Menti Innovációs Kft.: Szlovén-magyar területfejlesztési ernyőszervezet létrehozásának vizsgálata 15. oldal

15 TELEPÜLÉS NEVE NÉPESSÉG SZÁMA TELEPÜLÉS FEKVÉSE FŐBB GAZDASÁGI SZEREPLŐK LÁTNIVALÓK GRAZ 6 szlovénül: Gradec, csehül Štýrský Hradec, vendül Gráca, a város német neve a szlovén Gradec, "kis vár" szóból Stájerország osztrák tartomány székhelye. Ausztria második legnépesebb városa és második legfontosabb egyetemvárosa (négy egyetemén összesen hallgatóval) ben az UNESCO Graz történelmi központját és a Várhegyet felvette a világörökségi helyszínek közé, ban Európa kulturális fővárosa volt, 2010-ben az Eggenberg-kastély is felkerült a világörökségi helyszínek listájára, majd 2011-ben elnyerte az UNESCO Dizájn városa címét fő (2012. jan 1.) Graz a Mura folyó két partján fekszik, ott, ahol az a Grazihegyvidékről kilép a Grazi-medencébe. A város a Grazimedence északi részét teljesen kitölti, így három oldalról hegyek fogják közre, csak dél felé néz a Grazimedencére. A város legmagasabb pontja a Plabutsch (763 m) a város északnyugati részén. A legmélyebb pont (kb. 330 m) ott található, ahol a Mura dél felé elhagyja a város területét. Ausztria erdőkben leggazdagabb vidéke, szinte egybefüggő erdőség. A fakitermelés központja: az erdőknek több mint fele fenyő. Stájerország a vadászok és a turisták paradicsomaként is ismert. A hegyvidéki tájakon állattartásra rendezkedtek be, de jelentős a bortermelés is. Hegyei természeti kincsekben gazdagok. Jellemző ipari ágazatai a vas- és barnaszénbányászat, az üveggyártás, a papír-, a dohány-, a szesz-, a sör-, és a szövőipar. Schlossberg: ide vezet fel Európa legmeredekebb siklója (kábel vontatású hegyi vasútja). Érdekességei: Harangtorony (1588), Szabadtéri Színpad, Mesevasút, Óratorony (1561, 80 mázsa, Graz jelképe), Törökkút. Belváros: Városi Múzeum, Városháza ( ), Főtér, Erzherzog Johann szobra, Landhaus, Fegyvertár, Johanneum Tartományi 6 forrás: 15

16 Múzeum, Máriaoszlop, Operaház, Kanonok-ház, Jezsuita kollégium, Városi Park (Stadtpark), Dóm ( ), II. Ferdinánd mauzóleuma Eggenberg kastély: a város egyik legnevezetesebb műemléke, három emeletes gyönyörű barokk reprezentációs épület fényűzően berendezett termekkel. Dóm (Szt. Ägidius) Színház Művészetek Háza (Kunsthaus) Ferences-rendi kolostor és 16

17 templom Evangélikus templom a Ferenc József téren (1824) Szt. Leonard templom Jézus szíve templom Botanikus kert Mura-sziget (Murinsel), melyet 2003-ban annak örömére építettek, hogy Graz Európa kulturális fővárosa lett. Repülőmúzeum Érzékelés Múzeuma Operaház Új Galéria 17

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013

Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 3. Célkitűzés Európai Területi Együttműködés Operatív Program Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködés 2007-2013 CCI SZÁM: 2007CB163PO053 2010. március 02. változat A Bizottság 2007. december

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Győr, 2008 1 Megrendelő: Vállalkozó: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a HHP Contact Tanácsadó Kft. vezetésével - a Győri Építész

Részletesebben

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén Lokális erőforrások kihasználása az Őrségtől Kőszeg Hegyaljáig - Összegző tanulmány - 2009. Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete

A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete A Nyugat-dunántúli régió munkaerő-piaci helyzete Elemző tanulmány Győr, 2009. TARTALOM 1. FÖLDRAJZI JELLEMZŐK... 2 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 2 1.2. Természetföldrajz... 2 1.3. Településszerkezet...

Részletesebben

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz Vállalkozásfejlesztési törekvések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén Készítette: Fehérvölgyi Beáta Dr. Péter Erzsébet Kaszás Nikoletta Horváth

Részletesebben

A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEK ÚJ KERETEI. Hozzászólás az Új Széchenyi Terv Vitairatához

A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEK ÚJ KERETEI. Hozzászólás az Új Széchenyi Terv Vitairatához A HATÁR MENTI FEJLESZTÉSEK ÚJ KERETEI Hozzászólás az Új Széchenyi Terv Vitairatához Készítette: Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata Bevezetés Az Új Széchenyi Terv vitaanyaga

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet

Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008. ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája ÖZD - 2008 ITI. Kötet Ózd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját Ózd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja. - --"---.~:t~~., r"--; polgármester

Részletesebben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben

Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Megalapozó tanulmány kezdő vállalkozások közös inkubációjához a Bács Kiskun Megyei-, Csongrád Megye -, Középső-Bánát térségekben Készítette: Hozam 2001. Kft. 2013. 0 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NYÍRADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. 2010. TARTALOMJEGYZÉK 0. Bevezetés...2 1. Vezetői összefoglaló...4 2. Intergrált Városfejlesztési Stratégia... 12 2.1. Az IVS szemléletmódja... 12 2.2. Az IVS tartalmi elemei...13 2.2.1. A város szerepe

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) Kunhegyes 2009. Készítette: Híd az Együttműködésért Társadalmi Gazdasági Tanácsadó Nonprofit Kft. Nyíregyháza Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája

Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete. Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete Kecskemét integrált városfejlesztési stratégiája 2007 2013 (második, átdolgozott változat) Előszó A város helye a térben

Részletesebben

GREEN MOUNTAIN A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas:

GREEN MOUNTAIN A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas: GREEN MOUNTAIN A Sustainable Development Model for Green Mountain Areas: Közös Modell Menedzsment Terv Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 1.1.

Részletesebben

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA

A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT EURORÉGIÓ STRATÉGIÁJA A DKMT Eurorégió Fejlesztési Kht. megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézete

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft. 4 plusz Építész Stúdió Kft. 2008. június PÁSZTÓ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készítette: Terra Studio Kft.

Részletesebben

Sellye város településfejlesztési koncepciója

Sellye város településfejlesztési koncepciója Sellye város településfejlesztési koncepciója Sellye Város Önkormányzatának megbízásából készítette a Summa Cum Bt., Pécs Pécs, 2004. november A tanulmány elkészítésében részt vettek: Mezei Cecília (önkormányzati

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Keszthely történeti városközpontjának rehabilitációja és a gyalogos közlekedés tér rendszer kiterjesztése a fenntartható fejlődés tükrében Kiemelt Projekt 2007. június Készítette:

Részletesebben

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA RÁBAKÖZ HVS - 2013 HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Vonzó, fejlett Rábaköz a Kisalföld szívében. Kapuvár, 2013.04.09. Módosítva: 2013. 05. 08. 2 Tartalom 1. Vezetői összefoglaló... 4 1.1. A Helyi Vidékfejlesztési

Részletesebben

Városmarketing stratégia

Városmarketing stratégia ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0007 Hajdúböszörmény városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése Városmarketing stratégia 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Hajdúböszörmény versenyképességének

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRBÁTOR VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Nyírbátor Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő munkatársak: Balla Jánosné, Máté Antal, Szilvási Judit, Batay Árpád Az elkészítésben közreműködő

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. (02.21.) Önkormányzati határozatával jóváhagyott FEHÉRGYARMAT INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Tervező: Origó Tervező Iroda Kft. 2013.

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. MÁRCIUS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva: 2008. március 17.) A tanulmány

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HAJDÚNÁNÁS 2012-2020 1.2 Hajdúnánás polgárainak bevonásával 2012. november 1 INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA HAJDÚNÁNÁS 2012-2020 Készítette a Hajdúnánás polgárainak

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nyírbátor Város Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 18 Célok... 19

Részletesebben

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA SZEGED MJ. VÁROS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A Koncepció egységes szerkezetbe foglalása készült: Szeged mj. város Önkormányzata Megbízásából a T.T.T. Városépítő Település-, Magas és Mélyépítés Tervező Bt-nél

Részletesebben