NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN"

Átírás

1 II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Hodinka Antal Intézet 16. ÉLİNYELVI KONFERENCIA NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN PROGRAM A konferencia támogatói: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Beregszász, szeptember

2 2010. szeptember 15., szerda tól Érkezés, a szállás elfoglalása Vacsora Helyszín: Rákóczi Fıiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiuma (Kossuth tér 2.) szeptember 16., csütörtök Regisztráció Helyszín: Rákóczi Fıiskola fıépülete (Kossuth tér 6., II. emelet) A konferencia megnyitója (Esztergom terem, II. emelet) Orosz Ildikó, a KMF elnöke és Soós Kálmán, a KMF rektora Plenáris elıadások (Esztergom terem, II. emelet) Levezetı elnök: Csernicskó István Szépe György: Nyelvpolitika és nyelvi jogok a Helsinki Zárónyilatkozattal megkezdıdött korszakban Petteri Laihonen: A nyelvideológiák elmélete és használhatósága magyar nyelvvel kapcsolatos kutatásokban Tánczos Vilmos: A moldvai csángók nyelvére vonatkozó ideológiák a 19. századtól napjainkig Kávészünet Lanstyák István: Nyelvi problémák és nyelvi ideológiák Beregszászi Anikó: Ideológiák, kutatási eredmények és a hasznosíthatóság gyakorlata Ebédszünet Helyszín: Namény Étterem (Széchenyi u.)

3 A szekció: Nyelvpolitika, nyelvi jog Levezetı elnök: Petteri Laihonen Kontra Miklós: A magyar nyelv halála (a Parlamentben, 2001-ben) Öllös László: Ember mivoltunk és nyelvi jogaink szeptember 16., csütörtök Nyelv, kétnyelvőség és oktatás Levezetı elnök: Borbély Anna Gúti Erika Schmidt Ildikó: Szabályok és szabályozatlanság a felnıtt migráns nyelvoktatásban Kassai Ilona: A nyelvhasználat tudatos alakítása a századi Magyarországon C szekció: Terminológia-politika mőhely Mőhely vezetıje: Fóris Ágota Fóris Ágota: A magyar terminológia-politika elvei, a gyakorlat és az elmélet viszonya Fóris Ágota - B. Papp Eszter: A terminológiai szabványosítás és harmonizáció a nyelvi jogok érvényesítésének szolgálatában Tamás Dóra: Terminológiai adatok soknyelvő dokumentálása Bölcskei Andrea: A szabványosítás online forrásai a Kárpát-medencében Bérces Emese: Az írás, a helyesírás terminológiai kérdései Gaál Péter: Az online szótárak szerepe a magyar Szoták Szilvia: Legújabb diskurzusok az osztrák kisebbségpolitikában Vörös Ferenc: Mit tudnak a (leendı) tanárok a nyelv- és kisebbségpolitikáról? Zoltán András: Többségi nyelv kisebbségben: a Tuska Tünde: A felvételi rendszer fehérorosz nyelvi helyzet visszásságai Németh Miklós: Jogalkotás és centralizált Ferenc Viktória: Minden nemzet a maga nyelvtervezési folyamatok Franciaországban nyelvén lett tudóssá a határon túliak is? Heltai János: A moldvai magyar nyelvi tervezés Braun Éva: A magyar tannyelvő iskolák legitimitásának kérdései tankönyvellátásának helyzete magyar nyelvhasználatban Abonyi Andrea Tímea: A ruszin nyelv helyzete Huszti Ilona, Fábián Márta, Bárány Erzsébet: H. Varga Márta: Egy nyelvészeti terminológiai szótár a mai Közép-Európában (nyelvpolitikai Második- és idegen nyelv oktatása a beregszászi felette szükséges voltáról (Gondolatok egy orosz áttekintés) magyar iskolák 5. osztályában (oktatáspolitikai tényezık nyelvészeti szakszótár lapozgatása közben) hatása a tanulók identitására, motivációjára és nyelvi készségeire) Menyhárt József: Kérdezzen! Mi válaszolunk. Séra Magdolna: kérdezték tılem, hogy ez Mátis Bernadett: A sportterminológia mint a (Nyelvi jogsegély Szlovákiában) magyar osztály? Az oktatáspolitika és a terminológia-politika eszköze tannyelv-választás lehetséges következményei a kárpátaljai magyar közösségben) Vita, hozzászólások Vita, hozzászólások Zabóné Varga Irén: A mőszaki terület terminológiapolitikája Könyvbemutatók (Gyır terem): Kontra Miklós: Hasznos nyelvészet. A könyvet bemutatja: Tóth Károly és Öllös László. Borbély Anna, Vančoné Kremmer Ildikó és Hattyár Helga szerk. Nyelvideológiák, attitődök és sztereotípiák. A könyvet bemutatja: Borbély Anna. Megtart a szó: hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról. A könyvet bemutatja: Bárány Erzsébet Fogadás. Helyszín: Törökugrató terem, földszint.

4 2010. szeptember 17., péntek A szekció: Nyelvhasználat, nyelvi változás, nyelvcsere Levezetı elnök: Lanstyák István Borbély Anna: Variabilitás és változás: a longitudinális módszer elınyei a nyelvcsere kutatásában Kovács Tímea: A kódváltás szociopragmatikai törvényszerőségei az Optimalitás elméleti keretében Hornokné Uhrin Erzsébet: A szlovák nyelv használatának lehetıségei és gyakorlata Magyarországon Büky László: Hírértékviszonyok a (divat?)szóhasználatban Mátyus Kinga: -ba, -ban elméletben és gyakorlatban Apróné G. Ágnes: Kommunikáció és érdekérvényesítés Identitás, sztereotípiák, nyelvi attitőd Levezetı elnök: Kassai Ilona Richter Borbála: A német és a francia nyelv sorsa a korabeli Dél-Afrikában Gereben Ferenc: Az anyanyelv szerepe a határon túli magyar közösségek azonosságtudatában Benı Attila: Államnyelv és kisebbségi nyelv. Attitődök az erdélyi magyarok körében Szabó T. Annamária: Identitástudat kisebbségben a Kárpát-medencén innen és túl Sinkovics Balázs: Egyetemi hallgatók vélekedése a nyelvmővelésrıl Fenyvesi Anna: Nyelvi attitődök kisebbségi kontextusban: Erdélyi, vajdasági és felvidéki magyar diákok viszonyulása anyanyelvükhöz, az államnyelvhez és az angolhoz Vita, hozzászólások Balogh Erzsébet: Angol szakos, magyar egyetemisták körében élı nyelvi mítoszok és ideológiák különbözı nyelvváltozatokkal kapcsolatban Kávészünet C szekció: Nyelvi ideológia, nyelvi mítosz Levezetı elnök: Beregszászi Anikó P. Lakatos Ilona T. Károlyi Margit Iglai Edit: Egy nyelv(használat)i mítoszról a tények tükrében Nádor Orsolya: Nyelvi ideológiák és mítoszok vizsgálata a magyar mint idegen és mint második nyelv aspektusából Heltainé Nagy Erzsébet: Nyelvi mítoszok a tanácsadói gyakorlatban Presinszky Károly: Nyelvi mítoszok vizsgálata szlovákiai magyartanárok és egyetemi hallgatók körében Szabó Tamás Péter: Mítoszok és ideológiák a nyelvi hibajavítás hátterében. Metanyelvi elemzések Csernicskó István: Narancsos kacsa. Nemzetépítı nyelvi ideológiák az utóbbi évtized ukrán nyelvpolitikájában Vita, hozzászólások

5 A szekció: Helységnév, névhasználat, nyelvjárás Levezetı elnök: Vörös Ferenc Varga Józsefné dr. Horváth Mária: Gyırben tanuló határon túli magyar anyanyelvő fiatalok névhasználatának szociolingvisztikai szempontú vizsgálata Balla Andrea: A rendszerváltások következményei a kárpátaljai magyar személynévhasználatban Kovács András: Hogy hívnak? A kárpátaljai magyar személynévhasználatról szeptember 17., péntek Kétnyelvőség, nyelvhasználat Kárpátalján Levezetı elnök: Bárány Erzsébet Karmacsi Zoltán: Etnikailag vegyes házasságban nevelkedı gyerekek nyelvhasználatának jellemzı vonásai Bátyi Szilvia: Kisebbségi lét, kétnyelvőség. Befolyásoló tényezık Huzinec Jurij: Реалізація в Закарпатській області державної мовної політики C szekció: Metanyelv, szaknyelv Levezetı elnök: Heltainé Nagy Erzsébet Eitler Tamás: Az ugyanaz nyelvi és képi létrehozása reklámüzenetekben: egy lehetséges kritikai multimodális megközelítés Szabó Gilinger Eszter: így gondolom hogy a kisebbségi jogok sehol sem lélekszám függıek. Békéscsaba nyelvi látképe a helyi szlovákság szempontjából Nyakas Judit: A szaknyelvek változása a globalizálódó világban Vita, hozzászólások Vita, hozzászólások Hardiné Magyar Tamara: A teológiai szakmai nyelvhasználat bemutatása A 17. Élınyelvi konferencia helyszínének megbeszélése (Gyır terem) Ebédszünet Helyszín: Namény Étterem (Széchenyi u.)

6 A szekció: Nyelvi változatok, nyelvi változás Levezetı elnök: Benı Attila Sólyom Réka: Celeb, bevállal, H1N1 neologizmusok megítélése, értékelése különbözı korcsoportok körében Hires-László Kornélia: A kárpátaljai magyarság nemzeti identitása három kutatás fényében Tóth Péter: A nyelvjárásgyőjtések idıszerő kérdéseirıl Szécsényi István: Udvariassági elemek angol, német és magyar nyelvő EU-s levelekben szeptember 17., péntek Idegennyelv-, másodnyelvoktatás Levezı elnök: Zoltán András Lechner Ilona: A kétnyelvő környezet szerepe az íráselsajátítás folyamatában 2. osztályos kisiskolások körében Szilágyi László: Hallott szöveg értés során alkalmazott tanulási stratégiák különbözısége a Kárpátalján egynyelvő és többnyelvő környezetben felnıtt éves tanulók körében Hnatikné Mester Katalin: Nyelvtanulási stratégiák vizsgálata egy és többnyelvő környezetben élı kárpátaljai diákok esetében idegennyelv órán Fábián Márta: A keleti szláv nyelvek (orosz és ukrán) hatása a kárpátaljai pedagógiai szaknyelvre Vita, hozzászólások Vita, hozzászólások Vita, hozzászólások Városnézı séta Beregszász belvárosában és a Bereg-vidéki Múzeum megtekintése. C szekció Kétnyelvőség, nyelvhasználat Kárpátalján Levezetı elnök: Karmacsi Zoltán Molnár Anita: Ideológia és nyelvhasználat. A nyelvek használata a kárpátaljai magyar közösségben Lakatos Katalin: Nyelvi sztereotípiák a kárpátaljai magyar iskolákban Gazdag Vilmos: Az ukrán tannyelvő iskolák magyar tanulóinak nyelvi változásairól, különös tekintettel a kölcsönszavak fokozott használatára Márku Anita: Szituatív kódválasztás és váltogatás a kárpátaljai magyar közösségben Portréfilm egy kalotaszegi prímásról: Neti Sanyi c. dokumentumfilmjének vetítése, majd beszélgetés Halmos Bélával, a film zenei szerkesztıjével. Helyszín: Filmklub (Rákóczi Fıiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiuma, Kossuth tér 2.) Vacsora Helyszín: Rákóczi Fıiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiuma, Kossuth tér 2.

7 2010. szeptember 18., szombat Kárpátaljai kirándulás Útvonal: Beregszász Munkács (Munkácsi vár) Vereckei-hágó Szarvasháza (ebéd) Vereckei-szoros Polena Szolyva Beregszász. A konferencia támogatói: MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Kérjük, a konferencia elıadásainak írott változatát január 31-ig küldjék el az alábbi címre: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fıiskola Hodinka Antal Intézet Beregszász, Kossuth tér 6., Ukrajna

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai

NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN. A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai Előszó 1 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK, NYELVPOLITIKA ÉS NYELVI EMBERI JOGOK KÖZÉP-EURÓPÁBAN ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN A 16. Élőnyelvi Konferencia előadásai 2 Előszó Előszó 3 NYELVI MÍTOSZOK, IDEOLÓGIÁK,

Részletesebben

PROGRAMFÜZET MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában

PROGRAMFÜZET MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában PROGRAMFÜZET XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció

Részletesebben

MANYE XIX. Programfüzet

MANYE XIX. Programfüzet MANYE XIX. Programfüzet A kongresszust rendezi: Eszterházy Károly Főiskola Bölcsészettudományi Kar Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete (MANYE) Fővédnök: Habis László, Eger megyei jogú

Részletesebben

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje

A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Tudományos integráció: a nyelvtudomány példája Péntek János A Termini magyar nyelvi kutatóhálózat: a Kárpát-medencei hálózati együttműködés modellje Talán a szolidaritásra épülő civil világ is érzékeli,

Részletesebben

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében

Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Szinopszis Szlovák magyar nyelvi érintkezések a személynevek tükrében Elıadó: VÖRÖS FERENC nyelvész Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Elıadásomban három témakört

Részletesebben

A LEHETETLENT LEHETNI

A LEHETETLENT LEHETNI 1 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai útmutató és feladatgyűjtemény az anyanyelv oktatásához a kárpátaljai magyar iskolák 5 9. osztályában 2 Előszó 3 Előszó A LEHETETLENT LEHETNI Tantárgy-pedagógiai

Részletesebben

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1

Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 1 Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés) 67 MAGYAR NYELVJÁRÁSOK Gazdag Vilmos Keleti szláv hatás a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (Tudománytörténeti áttekintés)

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának

Mióta a történelmi Magyarország etnikailag magyar lakosságának Ferenc Viktória A kisebbségi magyar felsõoktatás és nyelvi kihívásai a Kárpát-medencében: problémák és feladatok Kisebbségi magyar felsõoktatás a Kárpát-medencében Mióta a történelmi Magyarország etnikailag

Részletesebben

TÁRSADALMI NYELVI ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE

TÁRSADALMI NYELVI ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE TÁRSADALMI NYELVI V Á L T O Z Á S O K ÖSSZEFOGLALÓK KÖTETE TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK NYELVI VÁLTOZÁSOK Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében TÁRSADALMI VÁLTOZÁSOK NYELVI VÁLTOZÁSOK Alkalmazott

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák című éves konferenciájára és közgyűlésére 2011.

Részletesebben

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015

Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Körkép a hazai oktatáskutatásról HuCER 2015 Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola, 2015. május 28-29. A rendezvény szervezője: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete A rendezvény társszervezői: Nyíregyházi

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola

MEGHÍVÓ. a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció. 2010. november 5-7. Wesley János Lelkészképző Főiskola Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Konfliktus és társadalmi innováció MSZT 2010. évi közgyűlés Plenáris előadások című éves konferenciájára

Részletesebben

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig)

PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) PETHŐ JÓZSEF PUBLIKÁCIÓI (HIVATKOZÁSOKKAL) (2015. márciusig) I. ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK I. 1. TUDOMÁNYOS SZAKMUNKÁK, FELSŐOKTATÁSI TANKÖNYVEK 1. A halmozás alakzata. Akadémiai Kiadó. Budapest. Nyelvtudományi

Részletesebben

Változás.Válság.Váltás.Hu

Változás.Válság.Váltás.Hu MEGHÍVÓ a Magyar Szociológiai Társaság Változás.Válság.Váltás.Hu Plenáris előadások című éves konferenciájára és közgyűlésére. 2009. november 13-14. (péntek-szombat) Debreceni Egyetem (4032 Debrecen, Egyetem

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA

XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA XI. ORSZÁGOS NEVELÉSTUDOMÁNYI KONFERENCIA BUDAPEST, 2011. NOVEMBER 3-5. KÖZOKTATÁS, PEDAGÓGUSKÉPZÉS, NEVELÉSTUDOMÁNY - A MÚLT ÉRTÉKEI ÉS A JÖVŐ KIHÍVÁSAI PROGRAM ÉS ÖSSZEFOGLALÓK Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal

Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Publikációs jegyzék hivatkozásokkal Könyv: Régi magyar nyelvemlékek. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006. 188 lap. Ismertetve: Kemény Gábor: Régi magyar nyelvemlékek. ÉdAny. 2007. 1. sz. 11. Balázs Géza: Tetten

Részletesebben

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV.

Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK MANYE XXIV. MANYE XXIV. Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában ÖSSZEFOGLALÓK XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus Kolozsvár, 2014. április 24 26. XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus

Részletesebben

VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program

VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program VII. Miskolci Taní-tani Konferencia A pedagógia kultúrája, 2014. február 7. Program 8:30-10:00 Regisztráció, sajtótájékoztató 10:00-10:15 Megnyitó 10:15-10:45 Plenáris előadás Illésné Kovács Mária dékán,

Részletesebben

Magyar Tudomány. nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István

Magyar Tudomány. nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István Magyar Tudomány nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében Vendégszerkesztő: Kenesei István Száz éve született Radnóti Miklós Biológiai hálózatok Magyar etológusok a Science-ben 2009 111 A

Részletesebben

TANULMÁNYOK Határon túli magyar kultúra és kapcsolatok

TANULMÁNYOK Határon túli magyar kultúra és kapcsolatok 6 Zakaria, F.: Can America Be Fixed? The New Crisis of Democracy (Pethő-Szirmai, Judit) 171 CULTURE OF MINORITIES Bůžek, V.: Changes and perspectives in the education of historians at the newly founded

Részletesebben

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák

Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Magyar Szociológiai Társaság Miskolci Egyetem a Magyar Szociológiai Társaság Kollektív traumák, határhelyzetek, természeti és társadalmi katasztrófák Plenáris előadások című éves konferenciája és közgyűlése

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

AZ ÁLLAMNYELV OKTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA TETT KÍSÉRLETEK KÁRPÁTALJÁN

AZ ÁLLAMNYELV OKTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA TETT KÍSÉRLETEK KÁRPÁTALJÁN Tanulmányok Alkalmazott Nyelvtudomány XII. évfolyam 1-2. szám 2012. C s e r n ic s k ó I s t v á n II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola csistvan@kmf.uz.ua AZ ÁLLAMNYELV OKTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA

Részletesebben

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL

A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL Szoták Szilvia A MAGYAR NYELV SZEREPE A FELSŐOKTATÁSBAN A KÁRPÁT-MEDENCE NYUGATI PEREMÉN ÉS AZON IS TÚL A tanulmány a három nyugati kisrégió: Szlavónia, Muravidék és Burgenland magyarlakta területeihez

Részletesebben

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS

OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS OKTATÁS, NEVELÉS, ÉLETHOSSZIGLANI TANULÁS SZÉKESFEHÉRVÁR, 2010. JANUÁR 15. A Neveléstudományi Egyesület 2010. évi konferenciája RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Neveléstudományi Egyesület Budapest

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

PLENÁRIS ELİADÁSOK. emeritus professzor Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék

PLENÁRIS ELİADÁSOK. emeritus professzor Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék November 8. csütörtök 12.30-14.00 Regisztráció a Kölcsey Központ II. emeletén PLENÁRIS ELİADÁSOK 14.00-14.10 Dr. CSORBA PÉTER egyetemi docens Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék

Részletesebben

Rezümékötet és programfüzet

Rezümékötet és programfüzet XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekció Eszterházy Károly Főiskola (Eger) 2013. április 4 6. Rezümékötet és programfüzet Eger

Részletesebben