TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT május 29-én megtartott ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. május 29-én megtartott ülésének"

Átírás

1 Szám: 230-7/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E május 29-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 8/2013.(V.30.) számú önkormányzati RENDELET Tiszaug Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása 9/2013.(V.30.) számú önkormányzati RENDELET A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2003. (VI.25.) rendelet módosításáról 42/2013. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozat / Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról / 43/2013.(V.29.) számú képviselő-testületi határozat / Közoktatási Intézményfenntartó Társulás évi költségvetési beszámolója / 44/2013.(V.29.) számú képviselő-testületi határozat / Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának, valamint az általa alapított intézménynek jogszabály szerinti módosítása / 45/2013. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozat / 0107/18 hrsz-ú szántó terület elfogadásáról / 46/2013. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozat / Folyószámla hitelszerződés igénylése / 47/2013. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaugért Alapítvány részére egyszeri támogatás / 48/2013. (V. 29.) számú képviselő-testületi határozat / Kárász turistaszállásra kötött szerződés meghosszabbítása / 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: május 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelen vannak: 3 fő képviselő Dr. Lajos Krisztina aljegyző jelenléti ív szerint Kocsis Józsefné és Trencsényi István képviselők az ülésről távolmaradtak. Jegyzőkönyvvezető: Vargáné Szántó Krisztina Jegyzőkönyv hitelesítők: Gulyás Lajos alpolgármester Tigyi Istvánné képviselő Sinka Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülésen 3 fő képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes, azt megnyitja. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendeletmódosítást kérem, vegyük le a napirendről, mert technikai okokból nem került elkészítésre. További módosító javaslattal nem kívánok élni. Amennyiben elfogadjátok a napirendi pontokat, kérem, szavazzuk meg. A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta. Interpelláció nem volt. I. napirendi pont Tiszaug Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása Tiszaug Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.14.) számú önkormányzati rendelet I. módosításával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, felvetése? Tigyi Istvánné képviselő: Tényadatok alapján készült a költségvetés. A pénzügyes kollégánk is itt van, neked mi a véleményed a költségvetésről? Herczegné Bálint Katalin pénzügyi főelőadó: A költségvetés a módosítást követően pozitívabb lett. szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 2

3 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2013. (V. 30.) számú önkormányzati RENDELETE Tiszaug Községi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.14.) számú önkormányzati rendelet módosítása A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható. II. napirendi pont A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2003. (VI.25.) rendelet módosításáról Előterjesztő: Dr. Lajos Krisztina aljegyző A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2003. (VI.25.) rendelet módosítását kellene elfogadni. A napirendi pontról bővebben a jegyző asszony tud információval szolgálni. Dr. Lajos Krisztina aljegyző: A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló rendeletünket módosítani kellett, mert a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény január 1-től módosult. A Képviselő-testületek január 1-től szilárd hulladék díj megállapításra nem rendelkeznek hatáskörrel. Ez alapján a évre vonatkozó díjmegállapító rendelkezést hatályon kívül kell helyezni. A hulladékgazdálkodási díjat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembe vételével a miniszter rendeletben állapítja meg. A rendeletben egyéb pontosítások is történtek a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A szolgáltató az ingatlantulajdonos részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg beleértve az alapdíjat nem haladhatja meg a április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4.2 %-kal megemelt összegének 90 %-át. Javaslom a rendelet-tervezetet elfogadni. szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2013. (V. 30.) számú önkormányzati RENDELETE A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről szóló 8/2003. (VI.25.) rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható. 3

4 III. napirendi pont Vagyongazdálkodási terv A vagyongazdálkodási terv elveket fogalmaz meg. Amennyiben mód van rá, nem javaslom az ingatlanaink eladását. Megpróbáljuk az ingatlanainkat hasznosítani, tulajdonainkat bérbe adni. Ha olyan vagyontárgyunk van, amelynek hasznosítása gazdaságosan nem kivitelezhető, gondolok itt pl.: Jókai úti ingatlanra, akkor inkább adjuk el. A stranddal szemben lévő 3600 m2 nagyságú területre annak idején vételi szándékát jelezte Földvári László, később a NINA1 Kft. is. Egyik esetben sem adtuk el a területet. A NINA1 Kft. önhatalmúlag ráépített erre a területre. Birtokvédelmet kértem, amiről a jegyző asszony is tud. Elég nagy területen építkezett, amelyet le kellene bontania. A gond ott lesz, hogy ezt a fa építményt ha elbontja, a faanyagot nem biztos, hogy újra fel tudja használni. Szerintem azt fogja a vállalkozó mondani, hogy megveszi a területet. Elfogadjuk-e majd a felajánlását? Gulyás Lajos alpolgármester: Tudta, hogy nem az ő tulajdona, mégis épített rá, akkor fizessen érte rendesen. Van ott több tulajdonos is, aki az évek során kintebb-kintebb vitte a telekhatárát az önkormányzat földeinek terhére. Földvári László emlékeim szerint annak idején 100 Ft/m2 árat ígért a területért, ő parkolót szeretett volna kialakítani rajta. Ha ez az úr megkeres vételi szándékával, akkor mit mondjak neki? Az egész területet eladjuk neki, vagy csak az elbirtokolt részt, vagy egyáltalán ne adjuk el? Most kérhetnénk 200 Ft/m2 árat is. Gondolkodjatok rajta. Gulyás Lajos alpolgármester: Épített is rá engedély nélkül, így 1,5 millió forinttal kezdjünk. Dr. Lajos Krisztina aljegyző: Nem biztos, hogy ahhoz az építményhez kellett engedély. Tigyi Istvánné képviselő: Már mindenhez kell. Gondolkodjatok rajta, ha megkeresnek ezzel kapcsolatban, akkor tudjak mit mondani, tudjam mit tegyünk. A vagyongazdálkodásban szereplő elvek szerint járjunk el. Javaslom elfogadásra a vagyongazdálkodási tervet. HATÁROZAT 42/2013. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat / Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadásáról / A Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. örvény 9. (1) bekezdés alapján az önkormányzat vagyongazdálkodásának az Alaptörvényben, valamint a 7. (2) bekezdésében meghatározott rendeltetése biztosításának céljából közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét - a javaslat mellékletét képező tartalommal - elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv aláírására. 4

5 Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről: Képviselők - é r t e s ü l n e k. Melléklet: Tiszaug Község Önkormányzatának közép - és hosszú távú vagyongazdálkodási terve I. Középtávú vagyongazdálkodási terv: A. Az önkormányzati vagyonnal mint a nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. B. A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. C. Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. A fejlesztés forrása elsődlegesen pályázati támogatás. D. Az önkormányzat vagyon hasznosításának alternatívái: A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes ellátása. A hasznosítás formái: 1. A feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése A rendelkezésre álló vagyon értékesítésénél a jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni, figyelemmel az önkormányzat nemzeti vagyonnal való felelős módon történő gazdálkodására. 2. Bérbeadás útján történő hasznosítás A lakás és nem lakás célú helyiségek hasznosításáról elsősorban bérleti szerződés keretében kell gondoskodni. A telkek értékesítése érdekében folyamatosan hirdetni kell az értékesítési lehetőséget. A földterületek esetében haszonbérbe adással és műveléssel kell gondoskodni a hasznosításról. A jelenleg kihasználatlan ingatlanok hasznosítása érdekében törekedni kell a hasznosítás céljának meghatározására. A bérleti- és haszonbérleti szerződéseket a hivatal nyilvántartja, nyomon követi, megszűnés esetén a bérleti lehetőséget meg kell hirdetni. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen hasznosítás nélküli állapotban. 3. Önkormányzati vagyontárgyakkal vállalkozási tevékenység folytatása Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. Az önkormányzat csak olyan átlátható gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. E. Az önkormányzat vagyongazdálkodását az átláthatóság, a döntések nyomon követhetőségének, a legmagasabb közösségi haszon elérésének egységes elvei szerint folytathatja. F. Az önkormányzat a vagyonát feladatainak megvalósítására használja. G. Az önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyakat 5

6 elsősorban hasznosítja, amennyiben az gazdaságosan nem valósítható meg, értékét megőrizve tulajdonában tartja. H. Amennyiben az adott vagyontárgy tulajdonban tartása előreláthatóan gazdaságtalan lenne, úgy a vagyontárgy elidegeníthető. Az elidegenítés során a piacon elérhető legmagasabb árra vagy az összességében az önkormányzat számára legkedvezőbb ellenérték elérésére kell törekedni. II. Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: A. Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. B. Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. C. A vagyonhasznosítás bevételeit minél nagyobb arányban a vagyontárgyak megóvására, megújítására, illetve beruházásra kell fordítani. D. Az intézményi feladatellátás tárgyi feltételeit az előírásoknak (közegészségügyi, szakmai stb.) való megfelelés, az energiatakarékos üzemelés, az ellátás színvonalának emelése érdekében elsősorban pályázati források igénybevételével korszerűsíteni kell. E. Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális kihasználására kell törekedni. F. Minden önkormányzati intézmény, illetve a települési közvilágítás energiahatékonyságának növelése. Tiszaug, május 27. Sinka Ferenc polgármester Záradék: Tiszaug Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezen vagyongazdálkodási tervet a 42/2013.(V.29.) számú KT. határozatával fogadta el. IV. napirendi pont Közoktatási Intézményfenntartó Társulás évi költségvetési beszámolója Közoktatási Intézményfenntartó Társulás évi költségvetési beszámolóját kell elfogadnunk. Látható az anyagban, hogy kicsit túlfizetésben vagyunk. Ennek a túlfizetésnek egy későbbi előterjesztésben lesz jelentősége. A évben keletkezett ezer forint túlfizetésből 1 millió forint a mai napon megérkezett az önkormányzat számlájára. HATÁROZAT 43/2013.(V.29.) számú képviselő-testületi határozat / Közoktatási Intézményfenntartó Társulás évi költségvetési beszámolója / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú 6

7 Tiszaug Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás évi költségvetési beszámolóját elfogadja. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Nyárlőrinc Képviselők - é r t e s ü l n e k. V. napirendi pont Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának, valamint az általa alapított intézménynek jogszabály szerinti módosítása Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának, valamint az általa alapított intézménynek jogszabály szerinti módosításával kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Tigyi Istvánné képviselő: Ez egy kötelező szakmai feladat, ezzel nem tudunk mit tenni, csak el tudjuk fogadni. Az intézmény nevében van módosulás. Olyan változtatás is bele lett foglalva, ha valamelyik intézmény pályázik, akkor az ne a társulás vagyona legyen, hanem a tulajdonosé. Ilyen dolgok lettek pontosítva. Gulyás Lajos alpolgármester: Több formai hibát találtam az előterjesztésben, pl.: akinek a nettó jövedelme alacsony Nincs sem összeg meghatározva, sem valamihez való viszonyítás feltüntetve. Honnan lehet tudni, hogy milyen jövedelem számít alacsonynak? Azért nem került bele összeg, mert akkor sűrűn kellene módosítani a szakmai anyagokat, valamint mindig újra és újra el kellene fogadnia a Képviselő-testületnek is. Gulyás Lajos alpolgármester: Az előterjesztés 93. oldalán a dohányzást a bölcsödére írják és nem az intézmény egész területére. Másik szabályzatban külön kiemelésre került, hogy az intézmény egész területén. Ide nem így kellett volna írni? Lehet, hogy a bölcsödében nem, de már az udvaron lehet dohányozni? Nincs pontosan leírva, hogy hol lehet és hol nem. Számomra nem nyilvánvaló. Gyermekintézményben sehol nem lehet dohányozni, nincs és nem is lehet kijelölt dohányzóhely. Észrevételedet fogjuk jelezni. 7

8 HATÁROZAT 44/2013.(V.29.) számú képviselő-testületi határozat / Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának, valamint az általa alapított intézménynek jogszabály szerinti módosítása / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú 1. Tiszaug Község Képviselő-testülete elfogadja a Tisza-menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegezését. 2. Tiszaug Község Képviselő-testület elfogadja a Szivárvány Óvoda és Bölcsöde Alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt szövegezését. 3. Tiszaug Község Képviselő-testülete elfogadja a Szivárvány Óvoda és Bölcsöde Szervezeti és Működési Szabályzatát. 4. Tiszaug Község Képviselő-testületi elfogadja a Szivárvány Óvoda és Bölcsöde Házirendjét. 5. Tiszaug Község Képviselő-testülete felhatalmazza Sinka Ferenc polgármestert, hogy a Társulás átalakulásával kapcsolatban esetlegesen később felmerülő hiánypótláskor a Képviselő-testület helyett, nevében teljes jogkörrel eljárjon és aláírjon. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Nyárlőrinc Képviselők - é r t e s ü l n e k. VI. napirendi pont 0107/18 hrsz-ú szántó terület elfogadásáról (ajándékozás önkormányzat részére) Varga Éva, Rotterné Varga Ildikó Katalin, Balikó Andrásné és Varga Imre tulajdonosok a Tiszaug település külterületén lévő 0107/18 hrsz-ú, 12,10 AK értékű, szántó területükről lemondtak írásban az önkormányzat javára. Beszéltem az egyik hölggyel valószínűleg ő képviseli a tulajdonosokat, mondtam neki, hogy volt már ilyenre példa. Köszönettel elfogadjuk abban az esetben, ha az ingatlan tehermentes. Utána néztünk, tehermentes, így javaslom elfogadni. Felveszem a kapcsolatot az ügyvéddel és elkészítjük az adásvételi szerződést. HATÁROZAT 45/2013. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat / 0107/18 hrsz-ú szántó terület elfogadásáról / 8

9 Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú Tiszaug Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Varga Éva (8044. Kincsesbánya, Ifjúság u. 9.), Rotterné Varga Ildikó Katalin (8044. Kincsesbánya, Kincsesi utca 15.), Balikó Andrásné (8044. Kincsesbánya, Kincsesi utca 11.) és Varga Imre (8044. Kincsesbánya, Kincsesi utca 36. 3/13.) tulajdonosok által felajánlott 0107/18 hrsz-ú, 12,10 AK értékű, szántó megnevezésű ingatlan 2561/9678-ad tulajdoni hányadukat térítésmentesen elfogadja. Felhatalmazzák Sinka Ferenc polgármestert a szükséges szerződés előkészítésére, aláírására. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Varga Éva Kincsesbánya, Ifjúság u. 9. Rotterné Varga Ildikó Katalin Kincsesbánya, Kincsesi utca 15. Balikó Andrásné Kincsesbánya, Kincsesi utca 11. Varga Imre Kincsesbánya, Kincsesi utca 36. 3/13. Sinka Ferenc polgármester Pénzügy helyben Képviselők - é r t e s ü l n e k. VII. napirendi pont Folyószámla hitelszerződés igénylése Az önkormányzat biztonsága, stabilitása és fizetőképességének folyamatos biztosítása érdekében új hitelkeret szerződés megkötését kellene kezdeményeznünk. A folyószámla hitelkeretet 5 millió forintban kellene meghatározni. A mai napon 5,5 millió forint van a számlánkon, ami év közben nem rossz. Tudni kell, hogy több pályázatban benne vagyunk és ha ezekkel a pályázatokkal felmerül kiadásunk, akkor arra meg kell lennie a fedezetnek. Ezért lenne szükség a hitelkeretre. HATÁROZAT 46/2013. (V.29.) számú képviselő-testületi határozat / Folyószámla hitelszerződés igénylése / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél évre kezdeményezi a folyószámlahitel keret engedélyeztetését 5 millió, azaz öt millió forint összeg erejéig. Felkérik Sinka Ferenc polgármestert, hogy a folyószámlahitel igénylését végezze el a Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezetnél. Felelős: Sinka Ferenc polgármester 9

10 Határidő: azonnal Erről értesül: Kunszentmárton és Vidéke Takarékszövetkezet 6064 Tiszaug, Rákóczi u. 40. sz. Pénzügy helyben Képviselők VIII. napirendi pont Tiszaugért Alapítvány részére egyszeri támogatás A polgármester úr elővesz egy térképet, szemlélteti a felújítandó utat. Itt van a szigetben az út, amiről szó lenne. A gátról lejövünk erre, itt ez a szakasz, illetve ez a másik szakasz lenne járhatóvá téve. Kb méterről van most szó. Erre a projektre szeretnénk a Tiszaugért Alapítvánnyal közösen pályázatot benyújtani. Az alapítvány bruttó összegre tud pályázni. A pályázatíró díja: Ft, a tervező díja és a geodéziai munkálatok áfával: Ft és a földmérő díja Ft, melyeket az önkormányzatnak kell megfinanszírozni előre. Sikeres pályázat esetén ezek az összegek elszámolhatók a pályázatban, az önkormányzat vissza kapja a pénzét. A felmerülő költségeket az alapítvány nem tudja önerőből biztosítani. Az alapítványnak kell a szerződéseket megkötni, az alapítványnak kell ezekért helytállni. Ha már lent van a területen a villanyáram, a BÁCSVÍZ Kft-vel megcsináljuk az ivóvíz hálózat kiépítését, akkor területrendezési tervet módosítunk, zárt kertté nyilvánítjuk és engedéllyel lehet a területekre építkezni. Ebben az esetben az építményadó kivethető lesz az üdülőkre, bevételünk származik. A falu erre tud terjeszkedni. A falu továbbfejlődése múlik ezen a feladaton. Ha úgy döntünk, hogy vágjunk bele, akkor holnap 10 órakor megbeszélést tartunk az érintettekkel. Június 2-tól már be lehet adni a pályázatot a külterületi út felújítására. Ahogy érkeznek a pályázatok, úgy kerülnek elbírálásra. Addig lehet a pályázatokat benyújtani, amíg van rá pénz. Nem nagyon lehet gondolkodni rajta. Így működik, nem túlságosan sok az időnk. A határozatunkban 3. pontról kell döntenünk. 1. Tiszaugért Alapítvány részére Ft egyszeri támogatás elfogadása. Elnyert pályázat esetén visszakapjuk a pénzt. 2. Meg kell adnunk a tulajdonosi hozzájárulást az alapítvány részére. 3. Együttműködési megállapodást kell kötnünk az alapítvánnyal. A pályázatnak feltétele, hogy a civil szervezet és az önkormányzat közösen induljon a pályázaton. A szerződést Szeginé Szakál Mária, a kuratórium elnöke fogja aláírni a tervezővel, a pályázatíróval és a kivitelezővel is. Itt fogjuk koordinálni, de a felelős az alapítvány lesz. Tigyi Istvánné képviselő: Mivel elvileg a költségvetésben ilyen kiadásunk nincs, akkor először módosítani kell a évi költségvetést. A költségvetésben átcsoportosítással fog a támogatás az Eötvös Iskola működése terhére biztosítva. Az ezer forintból 1 millió forint a mai napon megérkezett a számlánkra. Ebből az összegből már tudjuk biztosítani a Ft-ot az alapítvány számára. 10

11 Dr. Lajos Krisztina aljegyző: Amikor az alapítvány megnyeri a pályázatot, akkor ezek a költségek megtérülnek. A technikáját majd megtaláljuk, hogyan lehet az önkormányzat részére a pénzt visszafizetni. Gulyás Lajos alpolgármester: Lehet tudni, hogy a BÁCSVÍZ Zrt. milyen költséggel tudná az ivóvíz kiépítését biztosítani a területen? A vezetőséggel beszéltem, akik azt mondták, ha megakarjuk valósítani, akkor most tegyük. Ősszel indul az ivóvízminőség-javító program, ami megnehezíti a kivitelezést. Nem lesz olcsó, de megoldható. Amennyiben a Kurdi Viktor úr rábólint, akkor lakossági hozzájárulással 3 hét alatt megoldható. Egy probléma van. Mivel itt megy ki a csépai víz a gátőrház mellett Tiszakürt felé a vasút alatt, akkor az U alak mindkét vége ugyanarra a nyomásra lesz kötve. Télen nem lenne olyan nagy vízfogyasztás, így kellene oda tenni egy csapot. Megoldható a dolog, már erről is beszéltünk. HATÁROZAT 47/2013.(V.29.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaugért Alapítvány részére egyszeri támogatás / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy vállalja a évi költségvetésében a Tisza menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak utalandó Eötvös Iskola működési támogatás terhére - átcsoportosítással - a Tiszaugért Alapítvány részére egyszeri Ft, azaz kilencszáztizenkettőezer forint összegű támogatást kifizetését. Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megadja a tulajdonosi hozzájárulását a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Leader Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében Külterületi utak fejlesztése innovatív technológiával benyújtandó pályázathoz. A Képviselő-testület felhatalmazza Sinka Ferenc polgármestert a Tiszaugért Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodás megkötésére és aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Sinka Ferenc polgármester Erről: Tiszaugért Alapítvány elnöke: Szeginé Szakál Mária Pénzügy helyben Polgármester Képviselők - é r t e s ü l n e k. IX. napirendi pont Kárász turistaszállásra kötött szerződés meghosszabbítása Birtalan Anita és Birtalan Lilla tulajdonosokkal tárgyaltam a Kárász turistaszállás további bérbevételével kapcsolatban. A hasznosítási szerződésünket december 31-ig 11

12 hosszabbítanánk meg. Továbbra sem kellene bérleti díjat fizetnünk, cserébe karbantartjuk, állagmegóvást végzünk az épületen. HATÁROZAT 48/2013.(V.29.) számú képviselő-testületi határozat / Kárász turistaszállásra kötött hasznosítási megállapodás meghosszabbítása / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú Tiszaug Község Képviselő-testülete úgy döntött, hogy elfogadja a Birtalan Anita és Birtalan Lilla Cecília Budapest, Újlak u. 22. fsz. 2. szám alatti lakosok mint tulajdonosok és a Tiszaug Község Önkormányzata között február 1. napján a kárász turistaszállásra kötött hasznosítási megállapodás december 31. napjáig történő meghosszabbítását. Felhatalmazzák Sinka Ferenc polgármestert a határozat elengedhetetlen részét képező hasznosítási megállapodás II. sz. módosításának aláírásával. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Birtalan Anita és Birtalan Lilla Cecília Budapest, Újlak u. 22. fsz. 2. Sinka Ferenc polgármester Pénzügy helyben Képviselők - é r t e s ü l n e k. Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Sinka Ferenc polgármester a nyílt ülést bezárta. Az alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Kmf.. Sinka Ferenc polgármester. Dr. Lajos Krisztina aljegyző Jegyzőkönyv hitelesítő:. Gulyás Lajos alpolgármester 12 Tigyi Istvánné képviselő

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.február 14-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) rendelete: 2/2012., c.) határozatai: 10-13., d.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) A települési szilárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni.

Elekes Péter: De, én kérném, én kérném ezt napirendre fölvenni. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2013. február 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Tóth Csabáné alpolgármester, Elekes

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-i nyílt üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-i nyílt üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér. -2/203/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 203. május 30-i nyílt üléséről. Napirend:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 25-én. megtartott. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 25-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 218/2008. (XI.25.) képviselő-testület határozata Dr. Kun Éva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. február 27-én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolnám, lehet kicsit szokatlan, de olyan körülmények merültek fel, melyek indokolttá teszik a rendelet módosítását. Iktatószám: 705-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. napján 14:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól

Báta Község Önkormányzatának../2012. (...) rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól RENDELET TERVEZET Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 2012.06.20. 4. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.06.20. 8. napirendi pont előterj. Báta Község Önkormányzatának../2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Bánk Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐ TERJESZTÉS Bánk Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Bánk Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve Tisztelt Képviselő-testület! A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. (1) bekezdése előírja

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2013. szeptember 12-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. szeptember 12-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TARTALOM: 44/2013.(IX.12.) számú képviselő-testületi határozat Tiszasas

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatás - 2012.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének

TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. 2013. február 6-án megtartott együttes ülésének Szám: 230-2/2013. TISZAUG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E és S Z E N T K I R Á L Y K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. február 6-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Baracs Község Önkormányzata 2009. július 30-án 17.30 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Napirendi pontok: I. Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás gyermekek

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Az

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni.

Amennyiben képviselő-társaim a meghívóban szereplő napirendi ponttal egyetértenek, kérem szíveskedjenek kézfeltartással jelezni. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán) 19.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülés keretében. Az ülés helye: Jásd Község

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA VI. Iktatószám: 317-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. március 25-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 14. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen alkotott rendeletek: 4/2011.(IV.15.) sz. önkormányzati

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben