Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása."

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 1. AZ AJÁNLATKÉRŐ ADATAI Szervezet: Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Telefon: 06 (22) Fax: 06 (22) E mail: 2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, MENNYISÉGE, MŰSZAKI LEÍRÁSA ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK 2.1.A szerződés tárgya Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. üzemorvosi feladatainak ellátása Feladatleírás Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. alkalmazottainak (jelenleg körülbelül 600 fő) részére üzemorvosi teendők ellátása. Az üzemorvosi teendők körében az üzemorvos feladatkörébe tartozik: üzemorvosi vizsgálatok elvégzése oltások beadása (kampányszerű és munkakörhöz kötött) Amennyiben az ajánlattevő jogosítványok (gépkezelő, hivatásos és normál jogosítványok) kiadásához és meghosszabbításához szükséges orvosi vizsgálatot is vállal, azt az ajánlatkérő a jelen felhívás 4.1) pontja szerint az ajánlatok értékelése során figyelembe veszi. A rendelés helyszíne a nyertes pályázó ajánlatától függően: az ajánlatkérő által 8000 Székesfehérvár, Berényi út 15. szám alatt biztosított, rendelőnek alkalmas helységben, vagy a nyertes pályázó által Székesfehérvár területén, a jogszabályi előírásoknak megfelelő érvényes engedélyekkel rendelkező és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető helyszínen biztosított rendelőben. Az ajánlatkérő által biztosított rendelő bérleti díja: nettó Ft/hó, amely a rezsi költségeket (villany, víz, gáz) tartalmazza. A rendelő előzetes egyeztetés után megtekinthető. A nyertes pályázónak hetente legalább 3 munkanapon, naponta 4 4 órában kell a rendelésen történő megjelenés lehetőségét biztosítani az ajánlatkérő munkavállalói számára. Az adott hétre biztosítandó pontos rendelési időpontokat és a vizsgálaton résztvevő munkavállalói létszámot az ajánlatkérő előzetesen jelzése alapján a felek egyeztetik. 2.4.Szerződéses feltételek a) A nyertessel létrejövő szerződés időtartama A szerződés határozott időre jön létre: január 1. napjától december 31. napjáig terjedő időtartamra. 1

2 b) Az ellenszolgáltatás megfizetése Számlázás: A vállalkozó havonta jogosult számlát kiállítani, az ajánlatkérő Humán csoportja által a tárgyhót követően, a tárgyhóra vonatkozóan kiadott létszámadat alapján, a kiadott létszámadat 1/12 ére vonatkozóan. A felek a havi létszám ingadozást az utolsó számlában veszik figyelembe: a teljes évi vonatkozó átlag létszámadat alapján és az első 11 hónapban számlázott átlag létszámadat alapján mutatkozó többlet vagy hiány az utolsó részszámlából kerül levonásra, illetőleg ahhoz kerül hozzáadásra. Fizetési határidő a számla átvételétől számított 30 nap. c) A beszerzés tárgyára vonatkozó szerződéses feltételeket a Dokumentáció mellékletét képező Vállalkozási Szerződés tartalmazza. 3. RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 3.1.Jogi feltételek és igazolási módjuk Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a. végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van; b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; c. a jelen pályázati felhívás megjelenésének időpontjában lejárt adó, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettsége van, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; d. az ajánlatkérő székhelye szerinti önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott, a jelen pályázati felhívás megjelenésének időpontjában lejárt adófizetési kötelezettsége van, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott A fenti jogi feltételek meglétének igazolására az ajánlathoz csatolni kell: Az a) és b) pont alatti feltétel igazolására az ajánlattevő hatályos cégkivonatának másolatát (a cegjegyzek.hu oldalról letöltött cégkivonat is csatolható, amennyiben az a hatályos (aktuális) adatokat tartalmazza). Amennyiben a cégbíróságon az ajánlattevő cégügyében változásbejegyzés iránti eljárás van folyamatban, abban az esetben az ajánlattevőnek a változás bejegyzési kérelem benyújtását és tartalmát igazoló okiratot is csatolnia kell. Egyéni vállalkozó esetén csatolni kell a vállalkozói igazolvány másolatát. A c) és d) pont szerinti feltételek fenn nem állásának igazolására cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatot kell csatolni; kérjük, hogy a d) pont szerinti feltétel fenn nem állására is kifejezett nyilatkozatot tenni szíveskedjenek Szakmai alkalmasság a) Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységi körben (üzemorvosi tevékenység) nyújtott szolgáltatásról az elmúlt 3 év ( ) vonatkozásában összesen legalább nettó 3 millió forint értékű referenciával. 2 A megkívánt referencia meglétét az ajánlattevő nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. A nyilatkozatnak/igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését és kapcsolattartója elérhetőségét (név és e mail vagy telefon), a munka tárgyát, az ellenszolgáltatás

3 összegét, a teljesítés idejét és helyét, továbbá, nyilatkozatot, hogy a teljesítés szerződésszerűen és jogszabályoknak megfelelően történt. b) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az üzemorvosi tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi engedéllyel. Az alkalmassági követelmény megfelelésének az igazolására csatolni kell a releváns engedély(ek) egyszerű másolatát. 4. AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSA 4.1. Az ajánlatok értékelése az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása értékelése szempont alapján történik. Az értékelésben figyelembe vételre kerülő részszempontok, valamint az azokhoz tartozó súlyszámok a következők: Részszempont 1. Ajánlati ár (nettó Ft/fő/év) Székesfehérvár területén, a jogszabályi előírásoknak megfelelő érvényes 2 engedélyekkel rendelkező és tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthető helyszínen a pályázó jelen szerződés teljesítéséhez orvosi rendelőt biztosít (hetente legalább 3 munkanap, naponta 4 4 órában) (igen/nem) 3. Az ajánlattevő jogosítványok (gépkezelő, hivatásos és normál3 jogosítványok) kiadásához és meghosszabbításához szükséges orvosi vizsgálatot is vállal (igen/nem) 4. A pályázó az általa a jelen szerződés teljesítésére biztosított rendelőben1 EKG elvégzését biztosítja (igen/nem) 5. A pályázó az általa a jelen szerződés teljesítésére biztosított rendelőben1 hallásvizsgálat elvégzését biztosítja (igen/nem) 6. A pályázó az általa a jelen szerződés teljesítésére biztosított rendelőben1 látásvizsgálat elvégzését biztosítja (igen/nem) 7. A pályázó az általa a jelen szerződés teljesítésére biztosított rendelőben1 vizeletvizsgálat elvégzését biztosítja (igen/nem) 8. A pályázó az általa a jelen szerződés teljesítésére biztosított rendelőben1 légzésfunkció elvégzését biztosítja (igen/nem) Súlyszám Az ajánlatok részszempontok szerinti értékelése során adható pontszám alsó határa 1 pont, felső határa 100 pont, amely minden részszempont esetében azonos. 4.2) Az értékelés módszere az 1.) részszempont esetén (Ajánlati ár) esetében: fordított arányosítás Fordított arányosítás esetén az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva az alábbiak szerint fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. 3

4 P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma P max : a pontskála felső határa P min : a pontskála alsó határa A legjobb : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték) A vizsgált : a vizsgált ajánlat tartalmi eleme Amennyiben e részszempont alszempontjaira valamennyi ajánlattevő azonos ajánlatot ad, abban az esetben valamennyi az adott alszempontra vonatkozó ajánlat maximális pontszámot kap. 4.3) Az értékelés módszere a 2) 8) részszempontok esetén: Ha a pályázó a 2) részszempont alatt az ott meghatározottak szerinti rendelőt a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre bocsát, a Felolvasólapon Igen szóval kell ajánlatot tenni. Ha a pályázó a 2) részszempont alatt az ott meghatározottak szerinti rendelőt a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre nem bocsát rendelkezésre (vagyis az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott rendelőben kívánja a szolgáltatást biztosítani), a Felolvasólapon Nem szót kell szerepeltetni. Ha a pályázó a 3) 8) részszempont alatt az ott meghatározottak szerinti vizsgálat elvégzését a rendelőben biztosítani vállalja, a Felolvasólapon Igen szóval kell ajánlatot tenni. Ha a pályázó a 3) 8) részszempont alatt az ott meghatározottak szerinti vizsgálat elvégzését a rendelőben nem vállalja biztosítani, a Felolvasólapon Nem szót kell szerepeltetni. Az Igen ajánlat 100 ponttal, a Nem ajánlat 1 ponttal kerül értékelésre. 4.4) Az ajánlatok összpontszámának kiszámítása Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámot megszorozza az adott részszempont súlyszámával, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja; az az ajánlat legelőnyösebb, amelynek összpontszáma a legnagyobb. A súlyozás előtti pontszámot ha szükséges az ajánlatkérő 2 (két) tizedesjegyre kerekíti. A súlyozott pontszámot ha szükséges az ajánlatkérő szintén 2 (két) tizedesjegyre kerekíti. 5. DOKUMENTÁCIÓ ÉS KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ KÉRÉSE 4 A jelen felhíváshoz készített dokumentáció részét képezik a Pályázati Adatlap és a részletes szerződéses feltételeket tartalmazó Vállalkozási Szerződés.

5 A dokumentációt az ajánlatkérő térítésmentesen bocsátja rendelkezésre. A dokumentáció igényelhető a jelen felhívás közzétételét követő első munkanaptól az ajánlattételi határidő lejártáig a címén. A dokumentáció e mail útján kerül megküldésre. A dokumentáció átvételét válasz e mail útján vissza kell igazolni! A dokumentáció pályázó általi felvétele a jelen eljárásban történő részvétel feltétele. Ennek megfelelően ajánlat érvényesen nem tehető, ha a dokumentációt a pályázó nem igényli és nem veszi át. A pályázattal kapcsolatban, munkaidőben információ kérhető Wagner Péter logisztikai vezető szakfelelősnél e mailen és a / telefonszámon. 6. AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ november 19., 11:00 óra A postán feladott, vagy személyesen benyújtott ajánlat akkor tekinthető határidőn belül benyújtottnak, ha a jelen pontban megjelölt határidőig az ajánlatkérő 1. pontban megjelölt címére a 7. pontban megjelölt módon sor kerül. 7. AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS CÍME Az ajánlatokat zárt borítékban személyesen, illetve postai úton lehet az ajánlatkérő 1. pontban megjelölt címére az ajánlati felhívás átvételétől az ajánlattételi határidő lejártáig (6. pont) eljuttatni. Személyes benyújtás esetén az ajánlatot az ajánlatkérő címén, az első emelet 209. számú szobába kell benyújtani. A borítékot az Üzemorvos pályázat, felirattal kell ellátni. 8. HIÁNYPÓTLÁS Az ajánlatkérő az ajánlatok vizsgálata során ajánlattevők számára azonos feltételekkel lehetőséget biztosít nyilatkozatok és egyéb okiratok csatolására, továbbá az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. Az értékelésre kerülő ajánlati elemek utólagos közlésére, illetve javítására jelen eljárásban nincs lehetőség. 9. AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSÁNAK HELYE, IDEJE 5 (i) Az ajánlatok felbontásának helye az ajánlatkérő 1. pontban megjelölt címén található hivatali helyisége (az első emeleti titkársággal egybenyitható hivatalos helyisége). (ii) Az ajánlatok felbontásának ideje: november 19., 11:00 óra Az ajánlattevők a bontási eljáráson részt vehetnek. Az ajánlatok felbontása során ismertetésre kerülnek az elbírálásra kerülő ajánlati elemek. Az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyv készül,

6 melyet ajánlatkérő a jelenlévő ajánlattevők részére átad, a távollévő ajánlattevők részére fax útján küld meg. 10. AZ EREDMÉNY KÖZLÉSÉNEK MÓDJA ÉS A KÖZLÉS TERVEZETT IDŐPONTJA Az eljárás eredményét az ajánlatkérő a szerződés megkötését megelőzően írásban közli az ajánlattevőkkel. 11. A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA A szerződéskötés tervezett időpontja: november 27. Az ajánlatkérő a szerződéskötésre az itt megjelölttől eltérő időpontot is megjelölhet. Az új időpontról ajánlatkérő az ajánlattevőket írásban, megfelelő időben tájékoztatja. 12. EGYÉB 1. Az ajánlat tartalmi és formai követelményei 1.1. Fedőlap Kérjük, hogy ajánlatukhoz lehetőség szerint készítsenek fedőlapot, melyen tüntessék fel legalább az ajánlattevő nevét és címét, továbbá a szerződés tárgyát ( Üzemorvos pályázat, ) Pályázati adatlap Az ajánlatban a fedőlap után csatolt Pályázati Adatlapon (a továbbiakban: Pályázati Adatlap ) kell feltüntetni az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, címét, telefon és fax számát, e mail címét; az ajánlatot részszempontonként. Felhívjuk a figyelmet, hogy az árnak tartalmaznia kell az üzemorvosi tevékenység ellátásával kapcsolatos és az ajánlatra tekintettel a szerződés teljesítési során felmerülő valamennyi költséget. A kitöltendő és csatolandó Pályázati Adatlap a dokumentáció részét képezi. Kérjük, hogy az ajánlattevők a Pályázati Adatlapot hiánytalanul, nyomtatott nagy betűkkel, vagy géppel töltsék ki és csatolják az ajánlathoz közvetlenül a fedőlap mögé. Kérjük, hogy a Pályázati Adatlapot keltezéssel és cégszerű aláírással lássák el. Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Pályázati Adatlapon megajánlott ajánlati értékek és az ajánlat más részében esetlegesen megadott ajánlati értékek eltérése esetén az ajánlatkérő a Pályázati Adatlapon megajánlott értéket tekinti az irányadó és érvényes ajánlati értéknek Rendelőre vonatkozó nyilatkozat 6 A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a rendelést milyen helyszínen kívánja megvalósítani, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott rendelőben vagy az ő általa biztosított rendelőben. Ha a rendelést az ajánlattevő az ajánlatkérő által 8000 Székesfehérvár, Berényi út 15. szám alatt

7 biztosított helységben kívánja megvalósítani, nyilatkoznia kell, hogy a nettó Ft/hó bérleti díj megfizetését vállalja. Ha a rendelést a pályázó az általa biztosított rendelőben kívánja biztosítani, akkor nyilatkozni kell, hogy a rendelő a jogszabályi előírásoknak megfelelő érvényes engedélyekkel rendelkezik, továbbá meg kell adni a rendelő pontos címét és a szerződés teljesítéséhez biztosított felszereltségét Részvételi feltételekre vonatkozó nyilatkozatok és igazolások A pályázónak csatolnia kell a jelen felhívás 3.1. és 3.2. pontjában meghatározott, a jogi helyzetet, köztartozás mentességet, valamint szakmai alkalmasságot igazoló okiratokat Nyilatkozat a pályázati feltételek és a szerződéses feltételek elfogadásáról Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívás, a Dokumentáció és a Vállalkozási Szerződés feltételeit elfogadja, nyertessége esetén a szerződést teljesíti Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő aláírások cégszerűségének igazolására az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult(ak) hatályos aláírási címpéldányának, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírási mintájának másolatát Az ajánlattevőnek (ha van ilyen) meg kell jelölnie (név, székhely) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt alvállalkozó(i)t, valamint, hogy az alvállalkozót milyen mértékben és milyen munkafolyamat során kívánja igénybe venni. Ha az alvállalkozót vesz igénybe, az alvállalkozóra vonatkozóan is csatolni kell a 3. pont szerinti részvételi feltételekre igazolásokat, továbbá a pont szerinti aláírási címpéldányt, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírási mintát Az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat cégszerűen kell aláírni. A cégszerű aláírás azt jelenti, hogy az ajánlattevő cégének géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá/fölé a képviseletre jogosult(ak) nevét(üket) aláírja(ák) Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 az eredetivel teljes mértékben megegyező másolati példányban, példányonként összefűzve, a borítékot Üzemorvos pályázat, felirattal ellátva kell az ajánlatkérő 1) pontban megadott címére (személyes benyújtás esetén az első emelet 209. számú szobába) eljuttatni. Egyértelműen meg kell jelölni az eredeti és a másolati példányokat. Amennyiben az eredeti és a másolati példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó. 2. Az ajánlat érvénytelensége Az ajánlat érvénytelen, ha a) azt a jelen felhívásban meghatározott, illetve az esetlegesen meghosszabbított ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; b) az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója az eljárásból kizárásra kerül; c) az ajánlattevő és alvállalkozója nem igazolja a pályázati felhívás 3.2 pontja szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges szakmai alkalmasságát; d) egyéb módon nem felel meg a pályázati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. 7

8 Az ajánlattevő (illetve alvállalkozója) kizárásra kerül az eljárásból, ha a) nem igazolja megfelelően a jelen felhívás 3.1. pontjában meghatározott jogi alkalmasságát és köztartozás mentességét; b) az eljárásban hamis adatot szolgáltat, illetve hamis nyilatkozatot tesz. Az ajánlatkérő csak az érvényes ajánlatokat bírálja el érdemben. 3. Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelését követően tárgyalást kezdeményezhet, ha a legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlatát sem tartja megfelelőnek. 4. Az ajánlatkérő eredményes eljárás esetén sem köteles szerződést kötni, ha a legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlatát sem tartja az abban foglalt árakra tekintettel megfelelőnek. 5. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, illetőleg módosíthatja a jelen felhívásban és a dokumentációban foglaltakat. Az ajánlatkérő módosítását új ajánlattételi határidő megállapításával a jelen felhívással egyező módon teszi meg. 6. Az ajánlatkérő a beérkezett ajánlatok elbírálását, illetve a nyertessel történő szerződéskötést megtagadhatja, ha a jelen felhívás megküldését követően beállott ok miatt a szerződés megkötése esetén a szerződés teljesítésére nem lenne képes. 8

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. 2. A közbeszerzés eljárás fajtája: Kbt. 122. (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Cívis Ház Zrt. 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. Telefon: 52/503-111, 52/503-143, Telefax: 52/503-114 E-mail: kiralyne.aniko@civishaz.hu

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

_1yíJf. számú előterjesztés

_1yíJf. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere _1yíJf. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Vállalkozási szerződés keretében a Kőbányai Hírek

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel. Postai irányítószám: 8002 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Hitelszerződés folyószámla- hitel biztosítására 1 100 000 000 HUF folyószámlahitelkerettel tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos

Részletesebben

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:250005-2011:text:hu:html HU-Budapest: Oktatási szolgáltatások 2011/S 150-250005 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kunszentmárton Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Kunszentmárton Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Eljárás fajtája:

Részletesebben

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata

Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Vindornyaszőlős Község Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA KEOP 3.1.2. KERETÉBEN- A VINDORNYA-LÁP ÉLŐHELYÉNEK HELYREÁLLÍTÁSA, FEJLESZTÉSE KÉ 26502/2011. Tartalom: I. Tájékoztató II. III.

Részletesebben

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra

4. A szerződés időtartama és a teljesítés határideje: 2011. február 25-től - 2011. december 31-ig terjedő időszakra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 251. (2) bekezdése szerinti egyszerű közbeszerzési eljárás lefolytatására irányadó szabályok figyelembe vételével

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő adatai Szervezet: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Címzett: Joó István polgármester Cím: Fő tér 3. Postai irányítószám:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240196-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Személygépkocsik 2014/S 134-240196 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez

Egyéb közlemény: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346939-2010:text:hu:html HU-Várpalota: Benzin 2010/S 227-346939 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIREND

M E G H Í V Ó NAPIREND FONYÓD VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 20.-án (szerda) 16,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436503-2014:text:hu:html Magyarország-Veszprém: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 247-436503 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0008 A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1) Az ajánlatkérő adatai: Neve: Biatorbágy Város Önkormányzata Címe: 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Kapcsolattartási pont: dr. Révész Zoltán Telefonszám: 23/310-174, 150. mellék Telefax: :23/310-135

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő:

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 75 Ajánlatkérő: Kenézy Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye Beszerzés

Részletesebben