MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MVM GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM GTER Zrt.) ÜZLETSZABÁLYZATA tartalék erőművi kapacitás biztosítására 3. sz. módosítás Budapest, szeptember

2 Tartalomjegyzék 1. Előszó 1.1. Üzletszabályzat tárgya 1.2. Üzletszabályzat hatálya 2. Fogalom meghatározások 3. A Termelői Engedélyes bemutatása 3.1. Szervezeti felépítés 3.2. Tevékenységi kör 4. Szolgáltatás általános feltételei 4.1. Minőségbiztosítás 4.2. Legkisebb költség elvének érvényesítése 4.3. Műszaki feltételek Főbb műszaki paraméterek Környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei Vásárló ellátására vonatkozó garanciák Üzemzavari helyzetekben teendő intézkedések az üzemzavarok elhárítására vonatkozó rendelkezések A szolgáltatásban érintett más résztvevőkkel való együttműködés műszaki feltételei 4.4. Kereskedelmi feltételek Együttműködő felek és az együttműködés alapelvei A szolgáltatás strukturális modellje, a kapcsolódó szerződések tartalmi követelményei A szolgáltatás minőségi paramétereinek leírása Rendelkezésre állás Indítási megbízhatóság A szolgáltatás választéka A minőségi paraméterek mérése 4.5. Elszámolási feltételek Az elszámolás alapja, időszaka és rendje A villamos energia elszámolás mérőkészülékeinek leírása és azok műszaki adatai 4.6. Fizetési feltételek 2

3 1. Előszó Az Országgyűlés által decemberében elfogadott a villamos energiáról szóló évi LXXXVI. Törvény (VET) rendelkezik a rendszerszintű szolgáltatásról, mint az Átviteli Rendszerirányító által minden rendszerhasználó számára egységesen biztosított szolgáltatásról. Az UCTE rendszer - melynek a magyar villamosenergia rendszer is tagja - az országos villamosenergia rendszerek számára tartaléktartási kötelezettséget ír elő. Az egyik ilyen kötelezettség, illetve követelmény az, hogy a rendszerből kieső legnagyobb teljesítményű termelői blokk helyettesítésére olyan üzembe vehető tartalék álljon rendelkezésre, amely biztosítja az előírt frekvenciatartást a blokk kiesésétől számított 15 percen belül. A Litéri, Lőrinci és a Sajószögedi üzemzavari tartalék erőművek olyan, összesen 410 MW névleges beépített teljesítőképességgel rendelkező gázturbinás erőművek, amelyek a villamosenergia rendszer megbízható működéséhez és a nemzetközi együttműködésre vonatkozó előírások betartásához szükségesek, és amelyeket az üzemszerűen termelő, illetve tartalékban álló termelő egységek teljesítményén túl, az igen gyors indítás lehetőségét kihasználva, kizárólag az átmeneti hiányok pótlására - a vonatkozó engedélyeknek és előírásoknak megfelelve - épített be a Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM Zrt.), a magyar villamosenergia rendszerbe. Az Magyar Villamos Művek Zrt, a tulajdonában lévő tartalék erőművek üzemeltetése és karbantartása céljából létrehozott - 100%-os tulajdonú - társaságát, a GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Kft.-t i hatállyal zártkörűen működő részvénytársasággá alakította, amely önálló Termelői Engedélyesként üzemelteti a rendszerszintű szolgáltatások nyújtására létesített tartalék gázturbinás erőműveket. A fenti szervezeti struktúrában működtetett, összesen több mint 400 MW névleges beépített teljesítőképességű gázturbinás erőműpark alapvetően képes eleget tenni az egyesített villamos energiarendszer tartalékolási előírásainak. A Termelői Engedélyes tevékenységének meghatározása: Tekintettel arra, hogy mindhárom üzemzavari tartalék gázturbinás erőmű kizárólagos feladata a perces tartalék teljesítmény rendelkezésre állásának biztosítása a villamosenergia rendszer biztonságos üzeme számára, a Társaság szolgáltatását (az erőművek készenléti állapotban tartását és az igény szerinti villamos energia termelést) kizárólag az Átviteli Rendszerirányító MAVIR Zrt. részére ajánlja fel. A MAVIR Zrt. az éves kapacitáslekötési tervben rögzítetteknek megfelelően vásárolja azt meg. Az erőművi berendezések mindenkori biztonságos rendelkezésre állásához szükséges tesztindítások, valamint a karbantartásokat követő üzembe helyezések során megtermelt villamos energiát a Társaság - mint mérlegköri tag - az MVM Trade Zrt., mint önálló mérlegkört működtető kereskedő részére értékesíti. Társaságunk üzemeltetésében lévő erőművek közül a Lőrinci Gázturbinás Erőmű egy Black Start szolgáltatásra alkalmas dízel gépegységgel is rendelkezik, amely a villamos energia rendszer egészének, vagy egy részének összeomlása esetén külső feszültség igénybevétele nélkül képes a

4 Lőrinci GT-t elindítani, ezzel újraindítani egy másik erőművet, vagy ellátni szigetüzemben egy arra kijelölt fogyasztói területet. Társaságunk a gázturbinás tartalék erőművekkel kapcsolatos termelői működési engedélyesi feladatait az Átviteli Rendszerirányítóval megkötött kapacitás lekötési és villamosenergia adás-vételi megállapodás, illetve a tesztindítások során termelt villamosenergia megvásárlására az MVM Trade ZRt.- vel kötött megállapodás alapján végzi. A Társaság felhasználó, vagy más engedélyes részre nem biztosít rendelkezésreállást, illetve nem értékesít villamos energiát, erre tekintettel a jelen Üzletszabályzat nem tárgyalja az igénybejelentés rendjét az igények kezelését, a szervezett villamosenergia piacon való részvétel szabályait, a fogyasztóvédelmi szervezetekkel, és az érdekképviseletekkel való kapcsolattartás és panaszügyintézés szabályait, valamint a közüzemi célú termeléssel kapcsolatos kérdéseket. A tartalék erőművi kapacitás biztosításával összefüggésben Társaságunk a fentieken túl nem létesít szerződéses kapcsolatot felhasználókkal, további engedélyesekkel, ezért az ezzel összefüggő szabályozás ugyancsak nem képezi részét jelen Üzletszabályzatnak. A villamosenergia termelői tevékenység biztosításának feltételei: A Litéri, a Lőrinci és a Sajószögedi gázturbinák az MVM Rt. finanszírozásában létesültek, és jelenleg is az MVM Zrt. tulajdonában vannak. A Tulajdonos további hasznosítás céljából Bérleti szerződés keretében az Üzemeltető számára bérletbe adta a fenti Erőműveket, annak kötelezettségvállalásával, mely szerint a szükséges felújítási és fejlesztési munkákat saját finanszírozással végezteti el. A szerződéses partnerek igényeinek, az erőművek műszaki állapotának, és a kivitelezés várható költségének figyelembevételével kidolgozott fejlesztési javaslatokat az MVM GTER Zrt. a Tulajdonos részére adja meg. A szükséges egyeztetést és a tulajdonosi jóváhagyást követően az engedélyeztetést, a kivitelezési munkákat és az üzembe helyezést az MVM GTER Zrt. saját hatáskörében, teljes felelősséggel végzi. Az MVM GTER Zrt. feladata az MVM Zrt.-vel megkötött Bérleti Szerződésben rögzítettek szerint - az Átviteli Rendszerirányító számára - történő üzemzavari tartalék kapacitás biztosítása, ennek feltételeként az Erőművek rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának folyamatos biztosítása, azaz az üzemeltetési, a karbantartási és a fejlesztési feladatok együttes végrehajtása. A MVM GTER Zrt. rendelkezik a gázturbinák használatának jogával, és a jogszabályok által rögzítettek szerint az üzemeltetéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. 4

5 Az Átviteli Rendszerirányítóval érvényben lévő (mindhárom erőműre vonatkozó) kapacitás lekötési és villamosenergia adásvételi szerződésben, valamint a tesztindítások során termelt villamosenergia adásvételi megállapodásban megállapított díjak biztosítják a gázturbinás erőművek, mint szekunder tartalék erőművek üzemeltetési és fenntartási költségeinek megtérülését. A fenti szerződések megkötésével jogilag megalapozható, műszakilag és gazdaságilag biztonsággal elvégezhető a szerződött szolgáltatás Üzletszabályzat tárgya A rendszerszintű szolgáltatásokat biztosító MVM GTER Zrt., mint Termelői Engedélyes tevékenységét a VET, a végrehajtására kiadott rendeletek, a Kereskedelmi Szabályzat és más villamosenergia ellátási szabályzatok szabályozzák. Jelen Üzletszabályzat tárgya annak bemutatása, hogy a Társaság hogyan tesz eleget a jogszabályokban, illetve szabályzatokban előírt kötelezettségeinek, milyen minőségbiztosítási rendszert működtet, milyen általános műszaki, kereskedelmi, elszámolási, fizetési feltételekkel biztosítja a rendszerszintű szekunder tartalékok igénybe vehetőségét, milyen szerződéses alapelveket követ, milyen szolgáltatásra és milyen szerződéses minták alapján szerződik, - az Átviteli Rendszerirányítóval, mint a rendszerszintű szolgáltatás igénybe vevőjével, valamint ennek során termelt villamosenergia vásárlójával, - mely feltételekkel és kötelezettségekkel kapja bérbe és üzemelteti a gázturbinás erőművek berendezéseit. az Átviteli Rendszerirányító által kezdeményezett indításokon túli, a berendezések időszakos próbáira irányuló tesztindítások során termelt villamos energiát hogyan értékesíti Üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat módosítás a Magyar Energia Hivatal jóváhagyásával lép hatályba, melyet a jóváhagyó határozatban előírt feltételekkel a termelő működési engedélye szerinti időbeli hatályáig alkalmazhat. Az Üzletszabályzat érvényessége kiterjed: az MVM GTER Zrt.-re, mint Termelői Engedélyesre, a működési engedélyében meghatározott tevékenységre és tevékenységi területre, a MAVIR Zrt.-re, mint Vásárlóra, amely a szekunder tartalék erőművek kapacitás lekötését határozatlan idejű megállapodással veszi igénybe, 5

6 az MVM Zrt.-re, mint a berendezések Tulajdonosára és Bérbeadójára, amely az erőművek használtba adásával biztosítja a Társaság számára, hogy az a tartalék kapacitás szolgáltatási feladatát elláthassa, az MVM Trade Zrt.-re mint mérlegkör felelősre, amely az erőművekben az Átviteli Rendszerirányító által kezdeményezett indításokon túli esetekben (pl.: tesztindítások esetén) termelt villamosenergia vásárlója. 2. Fogalom meghatározások Jelen szabályzatban a fogalmakat a VET, a vonatkozó más jogszabályok és villamosenergia ellátási szabályzatok, valamint az egyes szerződésmintákban, illetve a hatályos, vagy ezután megkötendő egyedi megállapodásokban meghatározottak szerint kell értelmezni. 3. A Termelői Engedélyes bemutatása 3.1. Fontosabb cégadatok Az MVM GTER Zrt. az MVM Zrt. 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság. a társaság cégneve: a társaság rövidített cégneve: MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM GTER Zrt. a társaság székhelye: 1011 Budapest, Vám u a társaság működésének időtartama: működése megkezdésének időpontja: január 1. üzleti év: főtevékenysége: határozatlan időtartamra alakult minden év január 1-től december 31-ig tart 3511 villamosenergia-termelés 3.2. Tevékenységi kör Az MVM GTER Zrt., mint Termelői Engedélyes fő tevékenysége a hazai villamosenergia-rendszer számára az erőművi tartalék teljesítmény rendelkezésre állásának biztosítása (a MAVIR Zrt.-vel kötött kapacitás lekötési és villamosenergia adásvételi megállapodás szerinti időtartamban és időpontban, az ott rögzített műszaki feltételek szerinti villamos teljesítménnyel, az engedélyekben maximált kibocsátási értékekkel), valamint a villamosenergia termelése. A készenléti állapottal és a termeléssel kapcsolatos adatok az Átviteli Rendszerirányítóval kötött megállapodásban, illetve az erőművek engedélyeiben kerültek rögzítésre. 6

7 Az üzemzavari tartalék szolgáltatás olyan, a termelő által birtokolt kapacitás rendelkezésre bocsátását jelenti, melynek a (átviteli rendszerirányító általi) felhasználására akkor kerül sor, ha a villamosenergia rendszer jelentős - kiegyenlítő szabályozással ki nem szabályozható - forráshiánynak nagy biztonsággal (legfeljebb 15 percen belüli igénybevételi idővel) történő kiegyensúlyozására van szükség. Esetünkben a termeléshez szükséges üzemanyag beszerzése a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által kiadott Jövedéki Keretengedélyben meghatározott feltételekkel történik, míg a készenléti állapot biztosításához szükséges háziüzemi villamosenergiát a kapcsolódó alállomások gyűjtősínjeiről az MVM Partner Villamosenergia Kereskedelmi Zrt.-vel kötött megállapodás szerint vásároljuk. 4. Szolgáltatás általános feltételei 4.1. Minőségbiztosítás Az MVM Zrt.-nél az ISO-9001: 1994 minőségirányítási rendszer, valamint az ISO-14001: 1996 környezetközpontú irányítási rendszer működik. Társaságunk - külső auditor által tanúsított - minőségirányítási (MIR) és környezetközpontú irányítási rendszert (KIR) működtet. A minőségügyi szemlélet kiterjed a szekunder tartalék teljesítmény szolgáltatás minden lényeges területére, így többek között: az üzemvitel tervezésére (üzem-előkészítés), a kezelési/üzemfelügyeleti feladatok leírására, a napi üzemvitel és az üzemzavar elhárítása során végzendő feladatok leírására, az üzemi hibák elemzésére, ezek alapján teendő, az üzembiztonságot növelő eljárások kidolgozására és bevezetésére, a villamos energia forgalom tervezésére és annak elszámolására, az erőművek területén betartandó tűzvédelmi, egészségvédelemi, munka- és vagyonbiztonsági előírásokra, a beszerzésekre, külön szabályozással az erőművek üzemanyagának beszerzésére és annak elszámolására, a karbantartási és üzemzavar elhárítási folyamatok szabályozására, az üzemeltetési tevékenység környezetvédelmi szabályozására, a társaság működésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi és humánerőforrás biztosítási folyamatok leírására, szolgáltatási szerződések előkészítésére, annak megkötésére és azok ellenőrzésére. 7

8 A minőségirányítási rendszer része a folyamatos belső és külső felülvizsgálat, a mindennapi tevékenység során felhasznált számítási módszerek, eljárások folyamatos korszerűsítése. A belső szabályozáson túlmenően a Termelői Engedélyes: gondoskodik arról, hogy szerződései megfeleljenek a vonatkozó minőségi követelményeknek, a MAVIR Zrt.-vel egyeztetetten folyamatosan ellenőrzi és felülvizsgálja az erőművek teljesítőképességi és egyéb üzemi adatait, biztosítja a megfelelő szakképzettségű humán erőforrást a társaság teljes tevékenységéhez, saját munkaszervezetének munkaszervezésével, a megfelelő infrastruktúra biztosításával gondoskodik arról, hogy a berendezések készenléti állapotát legalább a szerződésben meghatározott értekben biztosítsa Költséghatékony gazdálkodás Gazdálkodási tevékenységünk az alábbi alapelvek betartásán alapul: a cég létszámát, eszközeit oly módon kell meghatározni, hogy az harmonizáljon a költséghatékonyság elvével, az eszközbeszerzéseket és az esetenkénti vagy időszakos, nem a saját állománnyal végeztethető munkákat mindenkor átláthatóan, pályáztatás vagy versenytárgyalás útján kell lefolytatni, követelmény a szállítók alkalmasságának minőségtanúsítás, illetve referencia lista alapján történő folyamatosan ellenőrzése, kereskedelmi kapcsolatok során törekedni kell, hogy minden piaci szereplő viselje a saját tevékenységével összefüggő kockázatokat, a kockázatok más szereplőktől történő átvállalására csak átlátható módon, díjfizetés ellenében legyen mód, a kvalifikált és szakképzett munkaerőt olyan módon kell foglalkoztatni, hogy a munkaerő elvándorlás okozta költségtöbbletet a lehetséges minimális szinten lehessen tartani. A gázturbinák bérletére vonatkozó szerződés feltételei, valamint az előbbi alapelvek együttes alkalmazása biztosítják, hogy a Termelői Engedélyes mindenkori költségei feleljenek meg a költség hatékony gazdálkodás elvének. Az előbbi alapelvek érvényesítésének részletes szabályait az MVM GTER Zrt. KIR rendszerét képező utasítások összessége határozza meg. 8

9 4.3. Műszaki feltételek Műszaki jellemzők: A Litéri és Sajószögedi Erőművek főbb műszaki paraméterei Gázturbina GEC ALSTHOM Kivitel: nyílt ciklusú "Package" Kimenő teljesítmény: kw Üzemanyag: gázturbinaolaj Fajlagos hőfogyasztás: kj/kwh Névleges kilépő hőmérséklet: 543 oc Fordulatszám: 3 000/min Burkolat: könnyűszerkezetes Hűtés: zárt rendszerű NOX csökkentés: sótalanvíz-befecskendezéssel Égőkamrák száma: 14 db gyűrűs elrendezésű Fokozatok száma: -gázturbina: 3 -kompresszor: 17 Csapágyak száma: 3 db radiális, 1 db axiális Tűzvédelmi rendszer: CO2 nagynyomású -14 db hőérzékelő Generátor GEC ALSTHOM Hűtési mód: léghűtésű Névleges feszültség: 15 kv Névleges teljesítménytényező: 0,8 Névleges látszólagos teljesítmény: 165 MVA Névleges hatásos teljesítmény: 132 MW Gerjesztés: forgódiódás Szigetelési osztály: "F" Csapágyak száma: 2 db radiális Tűzvédelmi rendszer: CO 2 nagynyomású 4 db hőérzékelő Főtranszformátor GANZ - ANSALDO Névleges teljesítmény: 155 MVA Névleges feszültség: 132 ± 2x2,5%/15 kv Hűtés típusa: ONAN/ONAF Segédhűtés: 7,2 kw AF Összes veszteség IEC feltételekkel, 75 C-nál: 536 kw 9

10 Segédüzemi transzformátor GEC ALSTHOM Névleges teljesítmény: 4 MVA Névleges feszültség: 15 ± 15%/6,9 kv Kapcsolási csoport: Dd 0 A hűtés módja: ONAN Háziüzemi transzformátor GEC ALSTHOM Névleges teljesítmény: 1250 kva Névleges feszültség: 6,6 ± 10%/0,42 kv Kapcsolási csoport: Dyn 1 A hűtés módja: ONAN Litéri Stand-by transzformátor GEC ALSTHOM Névleges teljesítmény: 1600 kva Névleges feszültség: 18 ± 15%/0,42 kv Kapcsolási csoport: Dyn 1 A hűtés módja: ONAN Sajószögedi Stand-by transzformátor GEC ALSTHOM Névleges teljesítmény: 1600 kva Névleges feszültség: 10,5 ± 15%/0,42 kv Kapcsolási csoport: Dyn 1 A hűtés módja: ONAN Generátorfeszültségű megszakító GEC ALSTOM Típus: FKG 1N Névleges feszültség: 24 kv Próbafeszültség: 60 kv eff. Lökőpróba feszültség.(50 s) 125 kv csúcs Névleges áram: 8000 A Termikus rövidzárlati áram: 100 ka eff Dinamikus rövidzárlati áram: 280 ka eff Dinamikus határ áram: 63 ka eff (3 sec.) Működési idő: 60 ms Megszakítási idő: 70 ms Ívoltó anyag: SF kv-os megszakító ABB Típus: LTB 145 D1 SF 6 Névleges áram: A 10

11 Névleges termikus határáram: Nyitási idő: Zárási idő: Ív idő: 40 ka 40 ms 60 ms max. 20 ms Tüzelőolaj rendszer Tüzelőolaj tartály mérete: 2x1000 m 3 Hulladékolaj tartály: 3 m 3 Tisztaolaj tartály: 3 m 3 Lefejtő állások száma 2 db Szivattyúk redundanciája 2 db Lefejtő szivattyúk: Q=30 m 3 /h, 4 bar Feladó szivattyúk: Q=66 m 3 /h, 8 bar Tisztaolaj szivattyú (1db): Q=4 m 3 /h, 4 bar Hulladékolaj szivattyú (1db): Q=4 m 3 /h, 4 bar Sótalanvíz rendszer Sótalanvíz tartályok mérete: 2x300 m 3 Szivattyúk redundanciája 2 db Folyamati szivattyúk: Q=2,5 m 3 /h, 8 bar Kiadó szivattyúk Q=45 m 3 /h, 6 bar Átadó szivattyúk Q=2,5 m 3 /h, 3 bar Feladó szivattyúk Q=2,5 m 3 /h, 5,5 bar SF 2000 BW RO berendezés RO berendezésre feladott víz: Q min =5 m 3 /h Üzemi nyomás: bar Előállított sótalanvíz: 2x1 m 3 /h Technológiai vegyszerek: Antiscaling, Deklórozó vegyszer Beépített membránok száma: 2x4 db Beépített teljesítmény: 12 kw Tűzivíz rendszer Tűzivíz tároló mérete: 390 m3 Habképző anyag tartály 1 m3 Szivattyúk redundanciája 2 db Tűzivíz szivattyú: Q=180 m3/h 80 m Habbal oltó szivattyú Q=48 m3/ h 80 m A Lőrinci Erőmű főbb műszaki paraméterei Gázturbina Kivitel: Kimenő teljesítmény: Üzemanyag: SIEMENS nyílt ciklusú kw gázturbinaolaj 11

12 Fajlagos hőfogyasztás (fejlesztésre): kj/kwh Névleges kilépő fg. hőmérséklet: 544,5 o C Fordulatszám: 3 000/min Burkolat: Hőszigetelt lemez Hűtés: zárt rendszerű NOX csökkentés: sótalanvíz-befecskendezéssel Égőkamrák száma: 2 db Fokozatok száma: -gázturbina: 4 -kompresszor: 16 Csapágyak száma: 1 db radiális, 1 db kombinált Tűzvédelmi rendszer: CO2 nagynyomású Generátor SIEMENS Hűtési mód: léghűtésű Névleges feszültség: 15,75 kv Névleges teljesítménytényező: 0,8 Névleges látszólagos teljesítmény: 215 MVA Névleges hatásos teljesítmény: 172 MW Gerjesztés: statikus Szigetelési osztály: "F" Csapágyak száma: 2 db radiális Főtranszformátor Névleges teljesítmény: Névleges feszültség: Hűtés módja: Segédhűtés: Összes veszteség IEC feltételekkel, 75 oc-nál GANZ - ANSALDO 215 MVA 132 ± 2x2,5%/15,75 kv ONAN/ONAF 7,5 kw AF 579 kw Háziüzemi transzformátor Névleges teljesítmény: Névleges feszültség: A hűtés módja: Csillagponti fojtó Névleges feszültség: Névleges impedancia: Black-start egység Teljesítménye: SIEMENS 5 MVA 15,75 ± 15%/6,3 kv ONAN HAEFELY 40,5 kv 8 ohm 3000 kva 12

13 Névleges feszültsége: 6,3 kv Generátorfeszültségű megszakító ABB Típus: HEC 23 Névleges feszültség: 24 kv Próbafeszültség: 60 kveff. Lökőpróba feszültség (50 s) 125 kvcsúcs Névleges áram: A Termikus rövidzárlati áram: 100 kaeff Dinamikus rövidzárlati áram: 300 kaeff Rövidzárlati határáram: 100 kaeff(1 sec.) Zárási idő: 48 ms Nyitási idő: 32 ms Max. nyitási idő: 60 ms Ívoltó közeg: SF6 120 kv-os megszakító Típus: Névleges áram: Névleges termikus határáram: Ki önidő: BE önidő: Névleges termikus időhatár: Névleges dinamikus határáram: Tüzelőolaj rendszer Tüzelőolaj tartály mérete: Hulladékolaj tartály: Tisztaolaj tartály: Lefejtő állások száma Szivattyúk redundanciája Lefejtő szivattyúk: Előtét szivattyúk: Tisztaolaj szivattyú (1db): Hulladékolaj szivattyú (1db): ABB LTB 145 D1 SF A 31,5 ka 24 ms 31,2 ms 3 s 80 ka 2x2000 m3 4 m3 4 m3 5 db 2 db Q=70 m3/h; 5 bar Q=80 m3/h; 7 bar Q=4 m3/h; 4 bar Q=4 m3/h; 1,2 bar Sótalanvíz rendszer Sótalanvíz tartályok mérete: 2x300 m3 Szűrtvíz tartály mérete: 150 m3 Vegyszeres hulladékvíz tartály mérete: 45 m3 Szivattyúk redundanciája: 2 db Szűrtvíz szivattyúk: Q=80 m3/h; 3 bar Sótalanvíz szivattyúk: Q=75 m3/h; bar Vízkivételi mű 13

14 Tűzivíz szivattyúk (3 db): Hűtővíz szivattyúk (3db): Nyersvíz szivattyúk (2db): Zsompszivattyúk (2 db): Zsompszivattyú: Tüzelőtartály tűzvédelem Habképző anyag tartály Szivattyúk redundanciája: Habbal oltó szivattyú Q=216 m3/h; 8 bar Q=288 m3/h; 3 bar Q=100 m3/h; 4 bar Q=15 m3/h; 1,8 bar Q=5 m3/h; 1,5 bar 1 m3 2 db Q=50 m3/h 40 m Környezetvédelmi előírások betartásának garanciális feltételei A gázturbinás erőművek rendeltetés szerinti üzemeltetése a kezelési utasításokban, az egységes környezethasználati engedélyekben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek betartása, valamint az előírt követelmények érvényre juttatása mellett történik. Hatékony szervezéssel biztosítjuk, hogy tevékenységünk a legkisebb mértékű környezetterhelést idézze elő, lehetőség szerint megelőzzük a környezetszennyezést és kizárjuk a környezetkárosítást. A kibocsátott szennyezőanyagok koncentrációi az előírt határértékeknek megfelelnek. Az üzemeltetés során - a megelőzés érdekében - a leghatékonyabb megoldásokat és az elérhető legjobb technikát alkalmazzuk. A környezetbe történő kibocsátásokkal kapcsolatos, akkreditált laboratóriumi mérésekkel alátámasztott adatainkat, mint környezeti információt az érdekelt felek számára hozzáférhetővé tesszük, azokról az illetékes hatóságokat rendszeresen tájékoztatjuk. A Társaság felelősséget vállal tevékenységének környezetre gyakorolt hatásaiért. Kiemelt figyelmet fordít az üzleti partnerekkel, a társadalmi szervezetekkel, a helyi önkormányzatokkal és az illetékes hatóságokkal való jó együttműködésre, a kapcsolatok szinten tartására, és azok szükség szerinti javítására. Rendszeres oktatással támogatva törekszünk a termelésintegrált környezetvédelem megtartására és annak erősítésére Vásárlók ellátására vonatkozó garanciák A szekunder tartalék gázturbinák által biztosított rendszerszintű szolgáltatásnak, valamint a Rendszeriránytó által elrendelt indítások során megtermelt villamosenergiának a vásárlója a MAVIR Zrt., míg a tesztüzem idején termelt villamosenergiát a MVM Trade Zrt. veszi át. 14

15 A szolgáltatás minőségének és megbízhatóságának garanciáját az alábbi tényezők biztosítják: az erőművek jól képzett, folyamatos váltószolgálatban dolgozó kezelőszemélyzettel rendelkeznek, a kezelés és az üzemeltetés a KIR rendszer folyamatleírásai, munkautasításai, valamint a gyártóművek kezelési leírásai minden telephelyen rendelkezésre állnak, az üzemviteli tevékenység ezek alapján történik, a főberendezések minősített karbantartási munkáit - szerződéses formában - a berendezések Szállítóival, illetve azok jogutódjaival végeztetjük, a segédrendszerek karbantartása a rendszerek gyártóival és kivitelezőivel, illetve referenciákkal rendelkező hazai karbantartó cégekkel történik, a KIR rendszer keretében folyamatosan értékeljük a szolgáltatással kapcsolatos összes tevékenységünket, a nem-megfelelősségeket a korrekciós és hibajavító tevékenységgel javítjuk Üzemzavari helyzetben teendő intézkedések, az üzemzavarok elhárítására vonatkozó rendelkezések Az szekunder tartalék-erőművek rendelkezésre állásában, illetve a villamosenergiatermelésben előforduló zavarok megelőzése, valamint a bekövetkezett nem tervezett üzemi események elhárítása az Üzemi Szabályzatban rögzített előírások szerint történik. A gyors hibabehatárolás és hibaelhárítás érdekében: az erőművi hibabehatárolás és az elsőfokú hibaelhárítás haladéktalan és szakszerű megkezdése érdekében folyamatos mérnök szolgálati készenléti rendszert működtetünk, a teljes körű intézkedési jogokkal felruházott vezetők bevonásával ügyeletei rendszer működik a Társaság üzemeltetési körébe tartozó létesítmények területén bekövetkező rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedések késedelem nélküli foganatosítása, folyamatosan hozzáférhető egyre bővülő készletekkel rendelkező tartalék alkatrész raktárt működtetünk. Az üzemzavarok bekövetkezésének és végleges elhárításának időpontját szerződő Felek - a haladéktalan szóbeli bejelentésen túl - az üzemi naplókban dokumentálják. Tekintettel a Termelő által biztosított szolgáltatás jellegére (üzemzavari tartalék kapacitás illetve black start indítás biztosítása) a korlátozással kapcsolatos eljárási rend az általunk értékesített szolgáltatások körében nem értelmezhető. Az üzemzavar elhárításával kapcsolatos teendőket Termelő az Üzemi Szabályzatban rögzítettek szerint végzi. 15

16 Az esetleges villamosenergia-ellátási válsághelyzetre való felkészülésünket a MAVIR Zrt. által koordinált Krízis Bizottság munkájában történő részvétellel, és az ott megfogalmazott határozatok végrehajtásával is biztosítjuk A szolgáltatásban érintett más résztvevőkkel való együttműködés műszaki feltételei A Termelői Engedélyes és az Átviteli Rendszerirányító közötti rendszerszintű szolgáltatás nyújtásához, más piaci szereplőkkel történő együttműködés is szükséges. Az engedélyesek közötti együttműködés műszaki feltételeit az ellátási szabályzatok, illetve az egyes partnerek által megkötött megállapodások határozzák meg. Az együttműködés műszaki feltételei kiterjednek: 1. az adat- és információszolgáltatásra, ezen belül: - a szolgáltatásban érintett berendezések műszaki adataira, - a berendezések környezeti hőmérséklettel korrigált nettó teljesítőképesség adataira, - a normál üzemállapot leírására, - a berendezések üzemirányítási határaira, - a feszültségmentesítés és a feszültség alá helyezés rendjére, - az elszámolási mérőberendezések ismertetésére, - mérési, elszámolási adatok kölcsönös cseréjére, egyeztetésére, - üzemi hibák bejelentésére, annak kivizsgálási és elhárítási rendjére, - a tüzelőanyag-ellátásról, készletekről szóló információkra, - a környezetvédelmi jellegű információk és adatok cseréjére, 2. a tervezési együttműködésre, ezen belül: - karbantartások ütemezésére, - éves, havi, heti, napi operatív tervek előkészítésére, 3. üzem-előkészítési, üzemirányítási együttműködésre, ezen belül: - utasítások végrehajtására, - indokolatlan beavatkozások, kikapcsolások elkerülésére, - hibabejelentésre és a hibaelhárítás végrehajtására, 4. kereskedelmi együttműködésre, ezen belül: - a tesztüzemi állapotok bejelentésének és tervezésének rendjére, - a számlázás és a fizetés rendjére, - a teljesítések igazolásainak kiadására. 16

17 A feladat végrehajtás infrastrukturális feltételeinek biztosításához Társaságunk: - kapcsolódik az iparági telekommunikációs és informatikai rendszerhez, - biztosítja a telekommunikációs és informatikai rendszerek és berendezések folyamatos üzemkészségét, - a feladatok elvégzését szabályozó eljárásokat - a KIR rendszerrel összhangban - folyamatosan korszerűsíti, - szoftvereket csak a szerzői jogok betartásával összhangban szerez be és használ fel, - a rendszerek üzemeltetését magasan képzett, gyakorlott személyzettel biztosítja. A legkisebb költség elvének betartása érdekében bizonyos tevékenységeket - az üzleti szempontból bizalmas információk kezelésére vonatkozó alapelvek betartásával - megbízási szerződéssel más, a feladatok ellátására alkalmas szervezetekkel végeztet el Kereskedelmi feltételek Együttműködő felek és az együttműködés alapelvei A Termelői Engedélyes tevékenysége során együttműködik: - az erőművi berendezés bérlete ügykörében az MVM Zrt.-vel mint, az erőművi berendezések tulajdonosával és bérbeadójával, - a tartalék kapacitások értékesítésének és a termelt villamos energia elszámolása ügykörében az Átviteli Rendszerirányítóval, - a villamosenergia adásvételének területén, a kereskedelmi feladatot ellátó MVM Trade Zrt.-vel, - a mérlegköri tagság ügykörében az MVM Trade Zrt.-vel mint mérlegkör felelőssel, - a készenléti állapot fenntartásához szükséges villamosenergia adás-vétele ügykörében, az MVM Partner Zrt.-vel. A Termelői Engedélyes és együttműködő partnerei, illetve ügyfelei közötti kereskedelmi, vagy más ügyleteket minden esetben szerződéses írásos megállapodások rögzítik. A szerződések kötelező tartalmát az ellátási szabályzatok, az együttműködő partnerek üzletszabályzatai, illetve jelen szabályzat vonatkozó részei és a felek megállapodásai határozzák meg. A szolgáltatást igénybe venni kívánó partner igényeinek kezelése: Figyelemmel a tartalék gázturbinás erőművek szerepére és funkciójára az erőművi tartalék kapacitás biztosítására vonatkozó szolgáltatást igénybe venni kívánó Átviteli Rendszerirányító megkeresésére a megállapodást kötő Felek egyeztetnek, majd kialakítják a Felek számára kölcsönösen elfogadható szerződéses feltételeket. Ez a megállapodás részletesen szabályozza az igények 17

18 bejelentésével kapcsolatos eljárási rendet. Az írásos szabályozáson túli rendkívüli igénybejelentés nem értelmezhető. A szerződés teljesítésének szabályozása: a szolgáltatás mennyiségi és minőségi paramétereire vonatkozó műszaki adatok az Üzemi Szabályzatban, a méréssel és elszámolással valamint a mérlegkörrel kapcsolatos elvárások a magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzatában rögzítettek szerint történik. A fizetési módok és határidők: a havi rendelkezésre állási, a balck start díjat az Átviteli Rendszerirányító egy időben, utólagosan, a tárgy hónapot követően, banki átutalással, a következők szerint teljesíti: teljesítési igazolás kiadása a tárgy hónapot követő hónap 4. napjáig, ennek alapján a Termelő általi számla befogadása az 5. naptól, számlafizetés a 10. napot követő 8 banki napon belül, a termelt villamosenergia energia díját MAVIR Zrt., a Kereskedelmi Szabályzatban rögzítettek szerint fizeti. Az egyes ügyletek vonatkozásában az általános mennyiségi és minőségi feltételeken túlmenő kötelezettségeket, a felek között megkötött két- vagy többoldalú üzemviteli megállapodások rögzítik. A Termelői Engedélyes a termékfelelősségről szóló évi X. törvény szabályai szerint felel a szolgáltatás (rendelkezésre állás) illetve a termék (villamos energia) hiánya illetve annak minőségi hibája által okozott kárért. Ezen túlmenőn társaságunk egyedi felelősség biztosítással is rendelkezik A szolgáltatás strukturális modellje, a kapcsolódó szerződések tartalmi követelményei Az MVM GTER Zrt., mint a Litéri, Sajószögedi, Lőrinci gyorsindítású gázturbinás erőművek rendelkezésre állását biztosító termelői működési engedélyes rendszerszintű szolgáltatást biztosít, amely - a MAVIR Zrt.-vel kötött kapacitás lekötési és a villamosenergia-vásárlási, megállapodáson, - az MVM Zrt.-vel, a berendezések bérlete tárgyában kötött megállapodáson, - az MVM Trade Zrt.-vel, nem az Átviteli Rendszerirányító által kezdeményezett tesztindítások során termelt villamosenergia adásvétele tárgyában kötött megállapodáson, - az MVM Trade Zrt.-vel, mint mérleg-körfelelőssel kötött mérlegkör tagsági megállapodáson alapul. 18

19 A rendszerszintű szolgáltatások adás-vételére vonatkozó általános szerződési feltételek részletezését a MAVIR Zrt. Üzletszabályzata foglalja magába, melyekkel összhangban az alábbi tartalmi elemeket emeljük ki: fogalom meghatározások, teljesítőképesség és a villamos energia adás-vétele, megállapodás időbeli hatálya és megszüntetése, nyilatkozatok, garanciák és kötelezettségvállalások, éves tervezés, éves megállapodás, üzemeltetés és karbantartás, átviteli, elosztó eszközök ismertetése, hálózati csatlakozás, csatlakozási pont, átadás-átvételi pontok leírása, mérés és telekommunikáció, szerződéses ár, illetve ellenérték, számlák és fizetés, teljesítmény és energiadíj meghatározása, az erőmű irányításának és üzemeltetésének leírása, telephely és a lekötött egységek meghatározása, a szabályozható teljesítőképesség nagysága, jellemző adata (éves átlagos kapacitás mérleg a beépített teljesítőképességből levezetve, fajlagos hőfogyasztás, az elvárható megbízhatóság, az indítási idő, a szabályozási tartomány, fel-, leterhelési sebesség), további rendszerszintű szolgáltatások (feszültségszabályozás, black-start, stb.) biztosítására vonatkozó lehetőségek, megállapodások, az üzemszerű működés megkezdése előtti kötelezettségek (engedélyezés, jóváhagyások, üzem előkészítés, szerződéses paraméterek dokumentálása, ellenőrzése), a teljesítőképesség tesztelésének módja, az infrastruktúra (telekommunikáció, mérés, védelmi-, távvezérlő rendszer) jellemzői, az üzemirányítóhoz történő csatlakozás módja, feltételei, a rendelkezésre állási díj, illetve energiadíj árképzése a díjelemek módosítására vonatkozó árképletek, megállapodások, a havi átlagos IT, KK, TMK teljesítőképesség adatok, a naptári napi átlagos igénybe vehető teljesítőképesség, a termelési terv havi bontásban, 19

20 az alapszerződésen túl vállalt egyéb rendszerszintű szolgáltatásokat, ezek elszámolásának módja. A Magyar Villamos Művek Zrt.-vel mint a termelő berendezések tulajdonosával kötött bérleti szerződés tartalmi elemei: a bérlet tárgya, a bérlet, a Szerződés hatálya, birtokbaadás, a Felek jogai és kötelezettségvállalásai, a Bérlő kötelességei, a Bérlő jogai, a Bérbeadó kötelességei, a Bérbeadó jogai, szavatossági és egyéb nyilatkozatok, a nem teljesítés, nem szerződés szerinti teljesítés, a bérleti díj, a számlázás és fizetési feltételek, a felelősség, megszüntetés és felmondás, vis maior, bizalmas információk, irányadó jog, vitás ügyek rendezése, mentelmi jog feladása, vegyes rendelkezések. A fentieken túlmenően az MVM Trade Zrt.-vel kötött megállapodás szabályozza: az azon tesztindítások során termelt villamos energia adásvételét, mely teszteket nem az Átviteli Rendszerirányító kezdeményezett, az MVM GTER Zrt. közüzemi mérlegköri tagságát A szolgáltatás minőségi paramétereinek leírása Rendelkezésre állás 20

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Energetikai Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELEMRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2011. december 1 Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat Tárgya, Hatálya és Közzététele...

Részletesebben

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012.

Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2012. Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság VILLAMOS ENERGIA KERESKEDŐI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. április Tartalomjegyzék: 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya és közzététele

Részletesebben

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata

A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes. Üzletszabályzata A Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Villamos energia termelői engedélyes a 2006. szeptember TARTALOMJEGYZÉK 1 ELŐSZÓ... 6 1.1 Az üzletszabályzat tárgya... 6 1.2 Az üzletszabályzat hatálya...

Részletesebben

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT

MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT MVM PARTNER Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MVM Partner ZRt.) ÜZLETSZABÁLYZAT A VILLAMOSENERGIA-KERESKEDŐI engedélyesi tevékenység ellátására Budapest, 2013. január 1. Módosítás

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ NYRT. KÖZÜZEMI ÜZLETSZABÁLYZAT Mellékletekkel és függelékekkel Miskolc, 2007. Február 08. Tartalomjegyzék 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA... 11 1.1 Az üzletszabályzat

Részletesebben

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május

JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA. Budapest, 2015. május2. május JAS Budapest Zártkörűen Működő Részvénytársaság FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2015. május2. május TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 1. Az hatálya közzététele, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet. a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉGÁZ-DÉGÁZ FÖLDGÁZELOSZTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Üzletszabályzat 1/63 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 4 2. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK

Részletesebben

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A NORDEST ENERGY KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2010. augusztus 16. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 6 1. Az Üzletszabályzat tárgya, hatálya, közzététele... 6 1.1

Részletesebben

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28

E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2015. január 26. 1/28 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és

Részletesebben

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13.

Kereskedelmi Szabályzat. A magyar villamosenergia-rendszer. Kereskedelmi Szabályzata. 2007. szeptember 13. A magyar villamosenergia-rendszer Kereskedelmi Szabályzata 2007. szeptember 13. 1 I. A KERESKEDELMI SZABÁLYZAT TÁRGYA, FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK.. 7 I./1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA, TÁRGYA ÉS CÉLJA, AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. február BUDAPESTI ELEKTROMOS MŰVEK NYRT. VILLAMOS ENERGIA KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 1/100 TARTALOMJEGYZÉK Bekezdés Oldal 1. Az Üzletszabályzat Tárgya És Hatálya... 6 1.1 Az Üzletszabályzat Tárgya...6

Részletesebben

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT.

MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS 2001 MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. MAGYAR VILLAMOS MÛVEK RT. KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉS Homoki len - Linum hirsutum Eszmei értéke: 5 000 Ft T a r t a l o m 3 4 5 6 9 16 20 24 25 26

Részletesebben

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO FÖLDGÁZELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1/68 TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék

Részletesebben

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT TOTAL HUNGARIA KFT VEZETÉKES PB-GÁZ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT 2009 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyes általános bemutatása....

Részletesebben

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ ALPIQ CSEPELI ERŐMŰ KFT. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. november 1 / 128 Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalom meghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I.... 5 RENDELKEZŐ RÉSZ... 5 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel

GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG. EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel GDF SUEZ ENERGIA MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZATA mellékletekkel és függelékekkel Egyetemes szolgáltatói üzletszabályzat 1/105 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az

Részletesebben

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA

Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt. általános szerződési feltételeit is tartalmazó Távhőszolgáltatási ÜZLETSZABÁLYZATA A hatálybalépés időpontja: 2013. február 15. TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1

MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 MAGÁZ MAGYAR GÁZSZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ELOSZTÓI ENGEDÉLYES ÜZLETSZABÁLYZATA 2009 2009. 03. 30. 1 1./ Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre, fogalommeghatározások, az engedélyesre

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság. /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság /módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt/ FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 2. A KÜLSŐ KÖRNYEZETTEL VALÓ

Részletesebben

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT

OERG Kft Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT Egyetemes Szolgáltatói ÜZLETSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 1. Az üzletszabályzat hatálya és érvényességi köre. 1.2. Fogalmi meghatározások. 1.3 A Társaság által végzett tevékenységek és szolgáltatások

Részletesebben

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ),

FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS. mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) [ ] *nyertes ajánlattevő neve. mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), SZERZŐDÉS TERVEZET FÖLDGÁZ ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS A mint vevő (a továbbiakban: Vevő ) és a [ ] *nyertes ajánlattevő neve mint eladó (a továbbiakban: Eladó ), együttesen: a Felek a következő földgáz értékesítési

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM

ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. TARTALOM 1. szám 125. évfolyam 2010. január 15. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 1/2010. (I. 15. MÁV Ért. 1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a cégképviselet,

Részletesebben

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től

Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata. Hatályos: 2013.XX.XX-től Soproni Vízmű Zrt. Üzletszabályzata Tartalomjegyzék 1. Az üzletszabályzat hatálya, fogalom-meghatározások... 5 1.1. Az üzletszabályzat hatálya... 5 1.2. Az üzletszabályzat egyoldalú módosításának lehetősége,

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ),

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS. Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS A Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint vevő (a továbbiakban: Vevő ), és a TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV

IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV IRÁNYÍTÁSI RENDSZER KÉZIKÖNYV 6. kiadás Oldal: 2/39 Oldal: 3/39 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1.1. Az irányítási rendszer célja, kialakítása... 5 1.2. MVM Paksi Atomerőmű Zrt. irányítási rendszer

Részletesebben

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja

Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FGSZ Zrt.) Megfelelési programja 1/33 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Jogszabályi előírások a szállítási rendszerüzemeltetők

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101

TARTALOMJEGYZÉK. Kiadás/változat: 2.0. Kiadás dátuma: 2015.03.12. Oldalak száma: 2/101 Oldalak száma: 2/101 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1. Az üzletszabályzat személyi és területi hatálya.... 7 I.1.1. Az általános szerződési feltételek módosítása.. 7 I.2. Az üzletszabályzat alap fogalmai..

Részletesebben