GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs"

Átírás

1 GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 2012

2 GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA 1. PREAMBULUM, JOGI HÁTTÉR (1) A GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Társaság), a GS1 nemzetközi hálózat tagja. A Társaság lényeges adatai: Cégnév: GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: GS1 MAGYARORSZÁG Nonprofit Zrt. A cég idegen nyelvű elnevezése angolul: GS1 HUNGARY Global Identification and Communication Systems Managing Nonprofit Private Limited Company Székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 1/b. Képviselő neve: Viszkei György, Magyar Béla és Patvaros Boglárka igazgatósági tagok önállóan Elérhetőség: tel: 06-1/ fax: 06-1/ elektronikus levelezési internetes honlap: Személyes ügyfélfogadás a Társaság székhelyén található irodánkban (2. emelet), munkanapokon 9 12 óra között. Cégjegyzékszám: A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság cégnyilvántartásában Cg A Társaság a Gazdasági Minisztériummal kötött szerződésre tekintettel kiemelkedően közhasznú szervezetként került nyilvántartásba vételre. Adószám: Közösségi Adószám: HU Tájékoztatást nyújt a Társaság, hogy a GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Kht. átalakulását a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság május hó 14. napján kelt, Cg /5. sz. végzésével május hó 31. napi hatállyal elrendelte. A Társaság a végzés értelmében egyetemes (társasági jogi) jogutódja a GS1 MAGYARORSZÁG Kht.-nek, így azt a jogelőd jogai és kötelezettségei minden külön szerződéskötés és jognyilatkozat nélkül megilletik illetve terhelik a jogutódot az átalakulás cégbejegyzésének (2008. május hó 31.) napjától. (2) A GS1 hivatalosan is egyesíti a világ legelfogadottabb szabványrendszerének, a GS1 rendszernek a struktúráját és irányítását egy politikai, gazdasági és ipari korlátok nélküli, közös szervezetben. A GS1 feladata, globális, nyitott, ágazat-semleges szabványok kifejlesztése, a szabványokkal kapcsolatos képzés és oktatás, szabványok alkalmazásának a támogatása és elősegítése, megkönnyítve ezzel a legjobb üzleti megoldások megvalósítását, elterjedését. (3) A Társaság fő tevékenysége: azonosító és kommunikációs szabványok biztosítása, a GS1 szabványok továbbfejlesztése, valamint az elosztási lánc szereplői között történő adat és termékáramlással kapcsolatos ajánlások, szakmai anyagok kidolgozása, nyilvánossá tétele, és azok használatba vételére tanácsadói, konzultációs tevékenység folytatása, mindezeken túlmenően pedig a meglévő és az új piactereken a GS1 szabványrendszert használók számának folyamatos bővítése. A Társaság célja a GS1 célkitűzéseivel összhangban álló, olyan globális termék és szolgáltatás azonosító és kommunikációs rendszerek létrehozása és működtetése, amely magában foglalja a 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendeletben meghatározott egységes termékazonosító kódot (ETK) valamint egyéb ágazat semleges, nemzetközileg elfogadott szabványokon alapuló azonosító rendszereket. Ezen rendszereknek, mint szolgáltatásnak bármely magyar anyagi jog szerinti jogalany számára történő biztosításával a Társaság elősegíti Magyarország euroatlanti integrációját. 1

3 (4) A 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a Gazdasági Minisztérium a Társasággal (akkori nevén még: EAN MAGYARORSZÁG Azonosító Rendszereket Működtető Kht.) együttműködési megállapodást kötött. Az együttműködési megállapodás alapján a Társaság a Korm. rendelet 4. (2) bekezdésében hivatkozott Nemzetközi Termékszámozási Társaság (EAN International) magyarországi tagjaként, a Korm. rendelet végrehajtásából a Gazdasági Minisztériumra háruló feladatokat lát el. (5) A Társaság alapító okirata tartalmazza a GS1 rendszerhez történő csatlakozás alapvető feltételeit és szabályait, valamint a GS1 rendszer használatára vonatkozó legfontosabb információkat. (6) A Társaság jelen a alapján a GS1 Alapszabályával és a Társaság alapító okiratával összhangban Magyarország területén kizárólagos joggal biztosítja a Magyarországon honos gazdálkodó szervezetek részére a GS1 nemzetközi szabványok és a számbank használatát, a Társaság felel a Globális Szervezetazonosító számok (GLN) kiadásáért és a Globális Termékszámozásért. Jelen alkalmazásában gazdálkodó szervezet alatt a Ptk c) pontjában felsorolt jogalanyokat kell érteni, úgyszintén azon jogalanyokat, akikre a hivatkozott törvényhely a gazdálkodó szervezetekre irányadó szabályokat rendeli alkalmazni. Jelen nak a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók azon természetes személyekre is, akik gazdálkodó szervezeti forma nélkül végeznek üzletszerű gazdasági tevékenységet, továbbá akik személyének (személyéhez kapcsolódó információnak) vagy gazdasági tevékenységének valamely GS1 ID-Keys elemmel történő azonosítását jogszabály rendeli el. Jelen nak a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók továbbá a Ptk c) pontjában nem nevesített, jogi személyiséggel felruházott vagyontömegre. Jelen nak a gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezései úgyszintén megfelelően alkalmazandók azon fent nem felsorolt jogi személyiséggel rendelkező szervezetekre, amelyeket ilyenként nevesít a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény, valamint minden olyan szervezetre, amely a magyar jog szabályai szerint a saját nevében szerezhet vagyoni jogokat, és vállalhat vagyoni kötelezettségeket. Amennyiben jelen bármely rendelkezése gazdálkodó szervezetet nevesít, azon valamennyi, e pontban felsorolt jogalanyt érteni kell. (7) Fentiek érdekében a Társaság tagsági jogviszonyt létesített a brüsszeli székhelyű GS1 AISBL nonprofit társasággal (a GS1 európai központjával), melynek alapján rendelkezik mindazon felhasználási (licenc-) jogosultsággal, amelynek alapján a jelen ban nevesített termékeket és szolgáltatásokat a gazdálkodó szervezetek felé, nyújthatja. A nemzetközi tagsággal valamint a felhasználási jogosultsággal kapcsolatos, jelen tekintetében releváns iratok kivonatai a Társaság honlapján nyilvánosan hozzáférhetők. 2

4 2. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK (1) GS1 AISBL [továbbiakban GS1]: Az EAN International Nemzetközi Termékszámozási Társaság új elnevezése 2004-től. A GS1 egy nem nyereségorientált globális szabványosító szervezet, melynek struktúráját a GS1 Központ és az egész világra kiterjedő tagszervezetek hálózata képezi. A szervezet célja, hogy az ellátási lánc minden résztvevőjének egy globális szabványrendszert és egy globális megoldást nyújtson, valamint ezekre alapuló szolgáltatást fejlesszen. Ennek érdekében végzi a GS1 szabványrendszer irányítását egy politikai, gazdasági és ipari korlátok nélküli szervezetben. (2) GS1 Rendszer: A GS1 Rendszer a világ legelfogadottabb szabványrendszere, amelynek elemei a GS1 prefixek és cégprefixek, a GS1 vonalkód szabványok, a GS1 azonosító kulcsok (GS1 ID Keys), a GS1 Számbank, az automatikus, illetve elektronikus azonosítás és adatgyűjtés szabványai (AIDC, EDC/RFID), a GS1 elektronikus kereskedelmi szabványai (GS1 e-com) és a GS1 hálózatok. Felhatalmazást kap a Társaság, hogy a Társaság honlapján, jelen ra hivatkozással tegye közzé azon különbözőségek lényegét, amelyek a GS1 specifikációkat (szabvány leírásokat) elhatárolják az MSZ EN 797 szabványtól, egyúttal azokhoz képest többlet felhasználási területet biztosítanak. A szabványleírás lényegi tartalmáról (beleértve a nyitott valamint korlátozott elosztásban történő alkalmazásról) készített Tájékoztató a jelen változó tartalmú mellékletét képezi, az abban foglaltak kötik mindazon jogalanyokat, akikre a jelen személyi hatálya kiterjed. A Társaság maguknak a szabványoknak a megismertetésére csak azok általános felhasználói szintű alkalmazásához szükséges mértékéig köteles. (3) GS1 Központ: A GS1 Központ a GS1 szervezetének központi hivatala, amely Brüsszelben (Európa), illetve Laurenceville-ben és Dayton-ban (USA) működik. (4) GS1 Tagszervezet: A GS1 tagszervezetek a GS1 Központtal csatlakozási és felhasználási szerződést kötött szervezetek, amelyek az adott országban kizárólagosan végzik a szabványrendszer működtetését és biztosítják annak használatát, hasznosítását. (5) GS1 MAGYARORSZÁG Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt. [továbbiakban Társaság]: A GS1 nemzeti tagszervezete, amely az 1. -ban foglaltakkal összhangban Magyarország területén kizárólagos joggal biztosítja a jelentkezőknek a GS1 nemzetközi szabványok, és számbank használatát, valamint a GS1 Rendszer elemeit. Kiadja és nyilvántartja a termék és szolgáltatás, valamint szervezet azonosító számokat. Felel a Globális Szervezet- és Helyazonosító Számok (GLN) kiadásáért és a Globális Termékszámozásért. (6) Igénylő: Az a Magyarországon honos természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdálkodó szervezet, amelyet a Ptk c) pontja nevesít, és amely nyilvántartásba vételi adatlap kitöltésével csatlakozni kíván a GS1 Rendszerhez. Honosságot a magyarországi lakóhely, tartózkodási hely, székhely, telephely, fióktelep, képviselet, vagy magyarországi működési hely alapoz meg. Gazdálkodó szervezeti jogállás nélkül is csatlakozhat a GS1 rendszerhez a saját kifejezett kérése alapján, és a jelen ban, valamint az Adat- és Információvédelmi szabályzatban foglaltak szerint minden egyéb jogalany, így különösen, de nem kizárólagosan természetes személy is, amennyiben a Társaság által nyújtott adott szolgáltatás nem vagy nem kifejezetten gazdálkodási tevékenységgel összefüggő azonosításra és/vagy kommunikációra szolgál. Amennyiben jelen eltérően nem rendelkezik, úgy a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdálkodó szervezet alatt ezen további jogalanyokat is megfelelően érteni kell. (7) GS1 Rendszerhasználó: Az a Magyarországon honos természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdálkodó szervezet, amely a GS1 Tagszervezettel a GS1 Rendszer bármely elemének felhasználása érdekében jogviszonyra lépett. Felhasználás alatt értendő a GS1 szabvány vagy más GS1 Rendszer elem bármilyen terjedelmű aktív vagy passzív alkalmazása, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a vizuális vagy virtuális feltüntetést, megjelenítés nélkül is az azonosítási vagy kommunikációs tárgyhoz történő hozzárendelést, továbbá a visszafejtést, leolvasást. A nem kizárólagos, valamint időben és a meghatározott GS1 rendszer elem(ek) vonatkozásában korlátozott felhasználási jogosultságot a ~ a jelen ban meghatározott felhasználási (licenc-) díj fizetése ellenében szerzi meg és gyakorolhatja a jelen ban meghatározott terjedelemben. Jelen eltérő rendelkezése hiányában a használati díj kifejezések alatt az e pontban nevesített felhasználási (licenc-) díj értendő. 3

5 (8) GS1 Rendszer egyes elemeit Használó [röviden: GS1 Használó]: Az a GS1 Rendszerhasználó, aki/amely kizárólag a Szolgáltatási Jegyzékben és a Díjtáblázatban külön megjelölt egyes GS1 Rendszer elemeket veszi igénybe. A GS1 Használó által igénybe vehető GS1 Rendszer elemeket a Társaság a Szolgáltatási Jegyzékben és a Díjtáblázatban kifejezetten megjelöli, azzal, hogy a Társaság jellemzően ilyennek tekintheti azon GS1 Rendszer elemeket, amelyeknek használatát jogszabály teszi kötelezővé. A GS1 Használót a GS1 Rendszerhasználó kötelezettségei terhelik, kivéve amennyiben jelen (beleértve annak mellékleteit is) valamely kötelezettség tekintetében kifejezetten eltérően rendelkezik, a GS1 Rendszerhasználó jogai így a felhasználási jog pedig csak az adott GS1 Rendszer elem tekintetében illetik meg január 1. napjától új igénylés esetén nincs már mód GS1 Használó státusz megszerzésére, a korábban megszerzett ezen státusz pedig az eredeti lejáratig (vagy a megelőző felmondásig) áll fenn. (9) Jogosulatlan Felhasználó: Az a jogalany, aki/amely a Társasággal jogviszonyt nem létesít, ennek ellenére használja a GS1 és/vagy EPCglobal Rendszer valamely elemét, továbbá az a jogalany, aki/amely létesített ugyan a Társasággal a jelen ban rögzített valamely jogviszonyt, de a felhasználási jogosultságát meghaladóan használja a GS1 és/vagy EPCglobal Rendszer valamely elemét, illetőleg olyan technikai eszközöket vesz igénybe, amelyek lehetővé teszik a GS1 Rendszer és/vagy EPCglobal Rendszer valamely elemének használatát. Nem mentesíti a felhasználót a Társasággal történő szerződéskötés alól az a körülmény, ha más, nem GS1 alapú szabvány felhasználása során GS1 Rendszer elemet ugyancsak felhasznál. Ez esetben rendszerhasználói jogviszony létesítése hiányában az adott jogalany ~-nak minősül, különösen, ha az adott, nem GS1 alapú szabvány maga is utalt a GS1 tagszervezetével történő szerződéskötési kötelezettségre. (10) GS1 által elismert holdingcsoport [továbbiakban: Elismert Holdingcsoport]: azon GS1 Rendszerhasználók összessége, amely jogalanyok franchise rendszerben működő vagy e nélkül is egységes üzleti arculatot tükröző, legalább 20 (húsz) önálló jogalany tagból álló kereskedelmi üzletlánc (közös üzleti név alatt megjelenő gazdálkodó csoport) tagjai, s ilyenként a Társasággal közös üzleti név alatt Együttműködési megállapodást kötöttek. (11) Elismert Holdingcsoport vezető tagja [továbbiakban: Vezető tag]: az Elismert Holdingcsoport azon jogi személyiséggel rendelkező tagja, aki saját nevében és kezesi felelősségére, de az Elismert Holdingcsoport valamennyi tagja javára és terhére, egyúttal az Elismert Holdingcsoport képviseletében Együttműködési megállapodást kötött a Társasággal annak érdekében, hogy az általa irányított Elismert Holdingcsoport a közös üzleti név alatt a jelen általános rendelkezéseitől eltérő tartalommal, de a további GS1 Rendszerhasználókhoz képest indokolatlan megkülönböztetés nélkül használhassa a GS1 rendszer meghatározott elemeit és teljesíthesse ehhez kapcsolódó kötelezettségeit. A Vezető tagot az Együttműködési megállapodásban illetve amennyiben az eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy jelen ban meghatározottak szerint terhelik a GS1 Rendszerhasználó kötelezettségei. (12) Elismert Holdingcsoport résztvevő tagja [továbbiakban: Résztvevő tag]: az Elismert Holdingcsoport azon önálló jogalanyisággal rendelkező, nem vezető tagja, akinek a javára és terhére, vagyis akinek önálló főkötelezettségére (a Vezető tag kezesi felelőssége mellett) a Vezető tag az Elismert Holdingcsoport képviseletében Együttműködési megállapodást kötött a Társasággal. A Résztvevő tagot az Együttműködési megállapodásban illetve amennyiben az eltérő rendelkezést nem tartalmaz, úgy jelen ban meghatározottak szerint terhelik a GS1 Rendszerhasználó kötelezettségei. (13) Intézményi Rendszerhasználó: azon GS1 Rendszerhasználó, aki jogszabálynál fogva közfeladatot lát el, vagy költségvetési szervvel történő megállapodása alapján ilyennek ellátásában közreműködik, s akivel egyúttal a Társaság ezen közfeladatok ellátásában való, bármely jellegű közreműködés vagy annak előmozdítása érdekében együttműködési megállapodást kötött. (14) GS1 Rendszer elem: Az 1/a. számú elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási Jegyzékben és/vagy az 3. (4) 7. pontjában hivatkozott kondíciós listában szereplő szolgáltatás. (15) Nyilvántartásba vételi adatlap: adatfelvételi és azonosítószám igénylő lapként is funkcionáló a Társaság által kiküldött vagy a Társaság honlapjáról letölthető dokumentum, amelyet az Igénylő köteles 4

6 kitölteni, az általa igényelt szolgáltatásokra vonatkozó, jelen szerinti feltételeket, elfogadó ajánlatot tenni, továbbá szabályszerűen aláírni és a Társaság részére a jelen ban meghatározott módon megküldeni. (16) GS1 prefix: A GS1 Központ által kezelt számok, amelyek három számjegyből állnak, és kifejezik egy bizonyos adat formátumát és jelentését. A számtartományokat a nemzeti tagszervezetek külön megállapodás szerint használják. A ~ a GS1 Számbank alkalmazásában számstruktúrának tekintendő. (17) GS1 cégprefix: A nemzetközi GS1 adatstruktúra része, amely tartalmazza a GS1 által a GS1 Tagszervezetnek kiadott GS1 prefixet, valamint az illetékes GS1 Tagszervezet által a Rendszerhasználó részére használatra kiadott beépülő számot. Ez a szerkezet biztosítja a globális egyediséget. A GS1 cégprefix 5 11 karakter közötti szám, amely feljogosítja a GS1 Rendszerhasználót arra, hogy ez alapján GS1 azonosító számot (GS1 ID Keys) és kuponkódokat képezzen. A ~ a GS1 Számbank alkalmazásában számtartománynak tekintendő. (18) GTIN (Global Trade Item Number): Globális Kereskedelmi Áruazonosító Szám. A GS1 azonosító kulcsa kereskedelmi árukra. Kereskedelmi áru minden termék, vagy szolgáltatás, amelyeknél igény a rájuk vonatkozó, előre meghatározott információk visszanyerése, és ezen információknak az elosztási folyamat bármely pontján árazás, megrendelés, vagy számlázás céljából történő felhasználása. (19) GLN (Global Location Number) [továbbiakban: GLN]: Globális Szervezet- és Helyazonosító Szám. A GS1 azonosító kulcsa helyekre, valamint jogalanyokra. 13 karakterből álló szám, amely fizikai, funkcionális, vagy jogi helyeket, valamint jogalanyokat (beleértve a természetes és jogi személyeket is) azonosíthat. (20) SSCC (Serial Shipping Container Code) [továbbiakban: SSCC]: Szállítási Egység Sorszám Kódja. A GS1 18 számjegyből álló azonosító kulcsa egy logisztikai egység egyedi azonosítására. (21) GRAI (Global Returnable Asset Identifier) [továbbiakban: GRAI]: Globális Visszatérő Tárgyazonosító Szám. A GS1 azonosító kulcsa az olyan újrahasználható csomagolási és szállítási eszközökre, amelyek többször használatosak. (22) GIAI (Global Individual Asset Identifier) [továbbiakban: GIAI): Globális Egyedi Tárgyazonosító Szám. A GS1 maximum 30 karakterből álló azonosító kulcsa az olyan tárgyak azonosítására, amelyek vagyontárgyaknak minősülnek. Egy cég leltárában szereplő tárgyak egyedi azonosítására használják. (23) GSRN (Global Service Relation Number) [továbbiakban: GSRN]: Globális Szolgáltatási Kapcsolat Szám. A GS1 18 számjegyből álló azonosító kulcsa, amelyet egy szolgáltatási kapcsolatban a szolgáltatás címzettjének azonosítására használják. (24) GDTI (Global Document Type Identifier) [továbbiakban: GDTI]: A Globális Dokumentumtípus Azonosítószám. A GS1 max. 30 számjegyből álló azonosító kulcsa, amely dokumentum típusok és önálló dokumentumok egyedi azonosítására szolgál. (25) GS1 ID Keys (GS1 Identification Keys): A GS1 azonosító kulcsok lehetővé teszik egységek, szolgáltatások, helyek, logisztikai egységek, és visszatérő csomagoló eszközök azonosítását. A GS1 azonosító kulcsok meghatározásának szabályai lehetővé teszik globálisan egyedi és biztonságos számok kialakítását, amelyeket ágazattól és helytől függetlenül minden kereskedelmi partner használhat az ellátási és kínálati lánc hatékonyságának növelésére. GS1 azonosító kulcsok: GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, GDTI, GSIN, GINC. (26) GDD: Globális Adatszótár. A GS1 üzenetszabványaiban használt összes adatelem definícióinak és attribútumainak tárháza. (27) EANCOM: Az Elektronikus Adatcserére (EDI) vonatkozó GS1 szabvány. Az UN/EDIFACT üzenetszabványok részletes megvalósítási útmutatója a GS1 azonosító kulcsok használatával. Az UN/EDIFACT üzenetek alkatrésze, amely egyértelmű meghatározásokat és magyarázatokat tartalmaz. (28) GS1 XML (továbbiakban: XML): A GS1 XML egyszerű, bővíthető kiterjeszthető, jelölő nyelv, szintaxis dokumentumokra. (29) GS1 vonalkódszabványok: A GS1 Rendszer az azonosító számok megjelenítését GS1 128, EAN 8, 5

7 UPC A, UPC E, EAN 13, ITF 14, összetett jelképrendszer, GS1 Databar vonalkód jelképrendszerekkel és GS1 DataMatrix kóddal biztosítja. (30) GS1 Számbank: A Társaság által a jelen alapján arra jogosult szabványalkalmazók általi, időben korlátozott felhasználásra biztosított, azonosító számok képzését lehetővé tevő számtartományok; számstruktúrák és teljes azonosító számok. A számtartományokra és számstruktúrákra jelen cím (16)-(17) bekezdései utalnak, valamint azokat a jelen 1/a. sorszámú elválaszthatatlan melléklete nevesíti, a teljes azonosító számtípusokat pedig a jelen 1/b. sorszámú elválaszthatatlan melléklete nevesíti, annak I/2. pontjában. (31) GS1 hálózatok: Az azonosítószámok, GS1 szabványok világviszonylatban történő alkalmazását a GEPIR, GDSN, EPCglobal Network, e-learn hálózatok segítik elő. (32) GS1 Hírlevél: A Társaság saját kiadású, negyedévente megjelenő szakmai elektronikus kiadványa. (33) A Társaság bejegyzett, hivatalos weboldala. (34) GEPIR (GS1 Global Electronic Party Information Registry): GS1 Elektronikus Partner Információs Nyilvántartás. A globális kereslet-kínálati láncok partnerei közötti törzsadat-csere alaphálózata, amely a GS1 tagszervezetek tagnyilvántartásának összekapcsolásán alapul. (35) GDSN (Global Data Synchronisation Network): Globális Adatszinkronizációs Hálózat. Egy automatizált, szabványokon alapuló globális környezet, amely biztonságos és folyamatos adatszinkronizációt tesz lehetővé, és hozzájárul az ellátási lánc információinak konzisztens és megbízható cseréjéhez a kereskedelmi partnerek között. (36) EPC (Electronic Product Code): Az elektronikus termékkód (EPC) egy globálisan egyedi sorozatszám, amely egy egységet azonosít az ellátási láncban. Az EPC adatot egy ún. RFID (rádiófrekvenciás azonosító) címke hordozza. Az egyedi ~ lehetővé teszi, hogy egy egység az ellátási láncban bárhol beazonosítható legyen. (37) EPCglobal Network: A GS1 és az EPCglobal által létrehozott hálózat, amely lehetővé teszi a cégen belüli és a partnerek közötti szabványos módon történő adatgyűjtést és adatcserét. Az ~ segítségével megvalósítható, hogy egy EPC-vel azonosított egységről információt kapjunk, bárhol legyen is az ellátási láncban. (38) EPC-IS: Elektronikus Termékkód Információs Szolgáltatás. Az ~ alapján nyújtott szolgáltatás biztosítja az alkalmazók számára a lehetőséget arra, hogy EPC adataikat az EPCglobal Network-ön keresztül juttassák el a kereskedelmi partnereikhez. (39) ONS szerver (Object Name Service): keresőszolgáltatások biztosítása az EPCglobal Network-ön belül. A központi ~ segítségével lehet meghatározni az EPC-vel ellátott termék helyét az interneten. Az ~ a kapott EPC ismeretében megadja azt a webcímet vagy URL-t, ahol az EPC-t hordozó termékre vonatkozó lényeges információk megtalálhatóak. (40) EPCglobal Rendszerhasználó: Az GS1 Rendszerhasználó, aki/amely a Társasággal az EPCglobal Rendszer bármely elemének használata érdekében jogviszonyra lépett. (41) GS1 Göngyöleg Katalógus: A ~ az újrahasználható csomagolási összetevők, csomagolóeszközök nyilvános, interneten (a Társaság weboldalán) elérhető, elektronikus katalógusa. A ~ a Magyarországon használatban (forgalomban) lévő, és kereskedelmi forgalomba rendszeresen visszatérő újrahasználható csomagolási összetevők, csomagolóeszközök globálisan egységes és egyértelmű azonosítását, illetve az újrahasználható csomagolásokra vonatkozó besorolását segíti elő. (42) e-learn: Elektronikus Oktatás. Elektronikus interaktív képzési rendszer, amely költség hatékony, nyelvhasználattól független, azonnali képzést és ellenőrzést tesz lehetővé. (43) EDI (Electronic Data Interchange Elektronikus adatcsere): strukturált adatok átvitele számítógépes rendszerek között, elfogadott üzenetszabványokkal, elektronikus eszközök igénybevételével. 6

8 (44) ETK-szám: az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló 145/1991. (XI. 22.) Korm. rendeletben meghatározott kilenc számjegyű kód, amely a terméket egyértelműen azonosítja, és amelyet a gazdálkodó szervezetek és egyéni vállalkozók tüntetnek fel az általuk előállított vagy importált termékeken. (45) Felhasználási engedélyt tartalmazó igazolás [a továbbiakban: Igazolás]: A nyilvántartásba vételi adatlap Társaság általi elfogadását, illetve a Különös részben meghatározott szolgáltatások esetén a külön okiratban foglalt egyedi szerződés megkötését követően a Társaság kiadja az igényelt számtartományt, illetve egyéb szolgáltatást és engedélyezi, hogy azokat a Rendszerhasználó a jelen ban meghatározott keretek között felhasználhassa. (46) Magyarországon honos gazdálkodó szervezet: Azon, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény [továbbiakban: Ptk.] 685. c) pontjában meghatározott jogalany, aki/amely magyarországi lakóhellyel illetve magyarországi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, vagy tényleges gazdasági működésének helye Magyarországon található. A ~- tel esik egy tekintet alá mindazon jogalany, akit jelen ilyenként meghatároz. (47) Kupon-, nyugta azonosító kódok: A kuponkódok globálisan kiadott GS1 prefix felhasználásával képzett azonosító számok kuponokra. A nyugta azonosító kódok zárt rendszerű, korlátozott térbeli azonosításhoz kiadott GS1 prefix felhasználásával képzett azonosító számok nyugtákra. A kódok pontos struktúráját a GS1 Tagszervezete határozza meg saját területére vonatkozóan. (48) GSMP: Globális Szabvány Menedzselési Folyamat. Az EAN International és UCC által januárjában elindított folyamat, amelynek célja a GS1 rendszer részét képező globális szabványok és globális alkalmazásba vételi útmutatók karbantartása és fejlesztése. (49) GS1 módszertanok, útmutatók: A Társaság szabványainak alkalmazásba vételéhez szakmai és ágazati területekre vonatkozó útmutatókat készít, melyeket nyomtatott és elektronikus formában is tagjai rendelkezésére bocsát. (50) Oktatás: A Társaság a GS1 szabványrendszer megismertetése és alkalmazásba vételének segítése céljából tantermi, vagy honlapján keresztül elektronikus formában elérhető oktatásokat szervez. (51) Partner szerviz: A Társaság biztosítja, hogy tagjainak a szabványaival és azok alkalmazásával kapcsolatos kérdéseire elfogadható időn belül, helyes, kielégítő választ ad, a felvetett problémákat elemzi. (52) Vonalkód vizsgálat: A GS1 által meghatározott szabályok és szabványok alapján végzett vonalkód vizsgálati szolgáltatás, amely magába foglalja a vonalkódminták vizuális ellenőrzését, műszeres mérését és az eredmények meghatározott formátumú értékelését. A mérések eredményét elektronikus formában tárolja és a megrendelő részére hozzáférést, biztosít. (53) GS1 e-com (GS1 e-commerce): GS1 e-kereskedelem globális elektronikus üzenetszabványokat kínál, amelyekkel lehetővé válik a partnerek között egyeztetett adatok gyors, hatékony és pontos automatikus továbbítása. A GS1 e-com két kiegészítő szabványt ad az elektronikus üzenetekhez: XML és EANCOM. (54) ISSN (International Standard Serial Number): Nemzetközi Szabvány Sorozatszám. Az ISSN a periodikus kiadványokra a helyi ISSN szervezet által meghatározott szám, amely fogyasztói szinten EAN- 13 típusú vonalkód jelképben feltüntethető. Minden egyéb azonosítás esetén a GS1 szabványalkalmazás szabályai érvényesek. (55) ISBN (International Standard Book Number): Nemzetközi Szabványos Könyv (Azonosító) szám. Az ISBN nemzetközi szabványrendszer könyvek azonosítására a helyi ISBN szervezet által meghatározott szám, amely fogyasztói szinten EAN-13 típusú vonalkód jelképben feltüntethető. Minden egyéb azonosítás esetén a GS1 szabványalkalmazás szabályai érvényesek. (56) ISMN: Nemzetközi szabvány zenei azonosító szám kottákra és egy rendszer a kiadásra, terjesztésre és könyvtári gyakorlatra. A nemzetközi ISMN ügynökség világszerte fejleszti, koordinálja és felügyeli az 7

9 ISMN rendszer használatát. Az ISO (ISO 10957) szabvány regisztrációs hivatalaként tevékenykedik. (57) Szolgáltató: Az a Magyarországon honos jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb gazdálkodó szervezet, amely megfelel a Szolgáltató Programhoz való csatlakozás feltételeinek, és a Társaság Szolgáltatói Programjához, a Társasággal kötött egyedi szerződés alapján csatlakozott és elfogadta a Szolgáltatói Etikai Kódexet. A Szolgáltató a Társasággal kötött egyedi szerződésben rögzített feltételek szerint, a GS1 és/vagy EPCglobal Rendszer egyedi szerződésben meghatározott elemei tekintetében, az egyedi szerződésben rögzített terjedelemben felhasználási jogosultságot biztosít harmadik személynek, illetőleg az egyedi szerződésben meghatározott körben a GS1 és/vagy EPCglobal Rendszer egyes elemeinek használatához támogatást biztosít. Az egyedi szerződés ilyen tartalmú rendelkezése esetén a ~ köteles gondoskodni arról, hogy a vele szerződő harmadik személy a részére biztosított felhasználás érdekében egyúttal a Társasággal jogviszonyra lépjen. Az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a harmadik személynek biztosított felhasználási jog a GS1 Számbank elemeire nem terjed ki. (58) Szolgáltatói Program: A Társaság által a GS1 és/vagy EPCglobal Rendszerhasználók tevékenységének támogatására, a rendszerhasználat gyakorlati bevezetésének elősegítésére, valamint a GS1 és/vagy EPCglobal Rendszer alkalmazásának megkönnyítésére éves rendszerben indított és a Társaság weboldalán ismertetett egységesen szervezett program. A Társaság több a Társaság weboldalán közzétett szakterület tekintetében biztosítja a Szolgáltatói Programhoz való csatlakozás lehetőségét. Az egységes Szolgáltatói Program keretén belül a szolgáltatói területek módosítása, illetőleg további szolgáltatói területek bevezetése az módosítását nem igényli, az előbbiekről a Társaság a weboldalán elhelyezett hirdetményben nyújt tájékoztatást. A Szolgáltatói kategóriákat, az azokhoz kapcsolódó szolgáltatói területeket a Társaság a weboldalán, az éves szolgáltatói tagsági díj összegét pedig a jelen változó tartalmú mellékletét képező Kondíciós listában teszi közzé. (59) Szolgáltatói Etikai Kódex: A Társaság mint a GS1 Rendszer magyarországi elterjesztéséért és gyakorlati alkalmazásának segítéséért felelős szervezet által összeállított dokumentum, amely a Szolgáltatóval szemben támasztott erkölcsi, üzleti etikai és szakmai elvárásokat rögzíti. A Szolgáltatóként történő nyilvántartásba vétel elengedhetetlen feltétele a Szolgáltatói Etikai Kódex elfogadása és cégszerű aláírása. (60) Szolgáltatók jegyzéke: A Társaság weboldalán elérhető hivatalos jegyzék a Társasággal jogviszonyban álló Szolgáltatókról. (61) GSIN (Global Shipment Identification Number) [továbbiakban: GSIN): Globális Szállítmányazonosító Szám. A világviszonylatban egyedi, 17 számjegyből álló azonosító szám egy vagy több logisztikai egység logikai csoportját azonosítja, egy adott eladó-vevő vonatkozásában, és amelyek egy szállítási értesítés és/vagy rakodójegy alatt utaznak. (62) GINC (Global Identification Number for Consignment [továbbiakban: GINC): Globális Küldeményazonosító Szám. A GS1 maximum 30 karakterből álló azonosító kulcsa áruk logikai csoportját azonosítja, amelyet azzal adnak át a szállítmányozónak, hogy azt egy egészként szállítsa. (63) GS1 Logger: A GS1 Magyarország fogyasztók számára fejlesztés alatt álló szolgáltatása, amely pontos és hiteles termékadatokkal és egyéb információkkal látja el a vásárlókat a kapcsolódó adatbázisok által. (64) mygs1: A Társaság honlapján keresztül elérhető jelszóval védett felület (http://www.gs1hu.org/mygs1), amelyet a GS1 Rendszerhasználó a számára biztosított elektronikus jelszava segítségével tud elérni. A felületen a Társaság elérhetővé teszi a GS1 Rendszerhasználó adatait, valamint lehetőséget biztosít adatai módosításához, jelszóváltoztatáshoz és egyéb online szolgáltatás igénybevételéhez. (65) GS1 Tudástár: A Társaság honlapján elérhető kiadványok, összefoglalók és esettanulmányok összessége, amely segíti a GS1 Rendszer magyarországi elterjesztéséért és gyakorlati alkalmazásba vételét. A GS1 Rendszerhasználó a számára biztosított elektronikus jelszava segítségével kizárólag számára elérhető szakmai dokumentumok elérésére is jogosult (http://www.gs1hu.org/tudastar). 8

10 3. ÁLTALÁNOS RÉSZ (1) Az alkalmazása és tárgyi hatálya a) Jelen azokat az általános szerződési feltételeket tartalmazza, amely a Társaság és a GS1 Rendszerhasználó, az EPCglobal Rendszerhasználó, valamint a Szolgáltató között, a Társaság által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevétele esetén rendezi a felek jogviszonyát. Amennyiben az adott szolgáltatás tekintetében a részletes szabályokat külön eseti szerződés tartalmazza, úgy az eseti szerződésben eltérően nem szabályozott kérdésekre jelen alkalmazandó. b) Jelen rendelkezései egyaránt kötik a Társaságot, a GS1 Rendszerhasználókat, az EPCglobal Rendszerhasználókat, valamint a Szolgáltatókat. Az rendelkezéseitől csak a felek kifejezett és kölcsönös egyetértése esetén lehet eltérni, a jogszabályok által lehetővé tett körben. c) Jelen elválaszthatatlan részét képezik annak számozott mellékletei, nevezetesen 1/a. számú mellékletként a Szolgáltatási jegyzék, 1/b. számú mellékletként A GS1 szabványrendszer és elemeinek bemutatása, 2. számú mellékletként az egyes Díjtáblázatok, 3. számú mellékletként az egyes Nyilvántartásba vételi adatlapok, 4. számú mellékletként a Felmondási nyilatkozat. d) Jelen változó tartalmú mellékletei ugyancsak osztják jelen sorsát, s amennyiben jelen eltérően nem rendelkezik, úgy a változó tartalmú mellékletekre is a számozott mellékletekre vonatkozó szabályok alkalmazandók. (2) Az személyi és időbeli hatálya I. Személyi hatály 1. Jelen személyi hatálya kiterjed a Társaságra, a GS1 Rendszerhasználókra, az EPCglobal Rendszerhasználókra, valamint a Szolgáltatókra. Amennyiben a jelen a Társaság valamely szolgáltatásának igénybe vételét eseti szerződés megkötése alapján is lehetővé teszi, és az adott szolgáltatás tekintetében az és/vagy az eseti szerződés a felek jogviszonyára a jelen rendelkezéseit is alkalmazni rendeli, úgy az hatálya a Társasággal szerződő félre is kiterjed. 2. Az Igénylő elfogadó nyilatkozatot tartalmazó nyilvántartásba vételi adatlap megküldésével illetőleg a Különös részben meghatározott szolgáltatások esetén a külön okiratba foglalt egyedi szerződés megkötésével ismeri el jelen rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek. 3. Amennyiben a Társaság üzletszerűen alkalmaz olyan általános szerződési feltételeket, amelyeket a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő természetes személyekkel fennálló jogviszonyra érvényesít, úgy ezen általános szerződési feltételeket a jelen változó tartalmú mellékleteként köteles a weboldalán közzétenni, s ezen általános szerződési feltételek elfogadása során köteles tekintettel lenni valamennyi fogyasztóvédelmi tárgyú jogszabályi rendelkezésre. A jelen pontban hivatkozott általános szerződési feltételekre ugyancsak alkalmazandók a fogyasztói szerződésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések. A Társaság a jelen ban meghatározott hirdetményi úton köteles közzétenni, amennyiben és amikortól kezdődő hatállyal ilyen fogyasztói szerződéseket üzletszerűen alkalmaz, köteles egyúttal a jogszabályokban megkövetelt esetekben a fogyasztónak minősülő GS1 Rendszerhasználók felé kifejezett figyelemfelhívó tájékoztatással élni. 4. Egyes kifejezetten meghatározott szolgáltatások esetén a Társaság lehetővé teheti, hogy a GS1 Rendszerhasználókra előírt jogviszony létesítés nélkül, az adott vásárló kifejezetten és kizárólag csak az így meghatározott szolgáltatást vásárolja (rendelje) meg a Társaságtól. Amennyiben a Társaság e lehetőséggel él, úgy a GS1 Rendszerhasználói jogviszony létesítése nélkül is megvásárolható egyes szolgáltatások vonatkozásában hirdetményt tesz közzé s feltünteti a weboldalán a jelen változó tartalmú mellékletét képező, egyedi vásárlásokra vonatkozó, a jogszabályoknak megfelelő általános szerződési feltételeit. Ilyen kifejezett hirdetmény 9

11 és általános szerződési feltétel hiányában a Társaság egyetlen jogcselekménye sem értelmezhető akként, mint amellyel a Társaság az egyes szolgáltatásai igénybevételét a GS1 Rendszerhasználói jogviszony létesítése nélkül lehetővé tenné. II. Időbeli hatály 1. Jelen azon a napon lép hatályba, amely napon a Társaság a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tette. Függetlenül attól, hogy a nyilvánosság számára a Társaság egyéb módon is hozzáférhetővé teheti az ot, jelen pont alkalmazásában a nyilvánosság számára való hozzáférhetővé tétel napja az a nap, amikor a Társaság az ot a weboldalán megjelenítette. A Társaság a weboldalán azt követően jeleníti meg az ot, hogy azt a vezető tisztségviselője aláírta. A vezető tisztségviselő által aláírt példány a Társaság székhelyén mindenkor megtekinthető. 2. Jelen akkor válik a Társaság és a jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalany közötti szerződés részévé, amikor a Társaság lehetővé teszi, hogy annak tartalmát az előbbiek, illetve az Igénylő megismerje és azt a jelen szerint magára nézve kötelezőnek elfogadja, elismerve egyúttal, hogy annak tartalmát vele a Társaság megismertette. 3. Jelen esetleges későbbi módosítása kihat a már létrejött, de még meg nem szűnt jogviszonyok tartalmára is, amennyiben azt a jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalany kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Ez esetben a módosított attól az időponttól alkalmazandó, amikor az 1. pont szerint hatályba lépett. Amennyiben a jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalany a weboldalon történő hirdetményi közzététel első napjától számított 15 napon belül a Társasághoz címzett, kifejezett, írásbeli nyilatkozattal nem tiltakozik az módosítása ellen, abban az esetben úgy kell tekinteni, hogy azt ráutaló magatartással elfogadta. Nem lehet ráutaló magatartással elfogadottnak tekinteni azokat a rendelkezéseket, amelyek eltérnek a szokásos szerződési gyakorlattól vagy lényegesen eltérnek a szerződésekre vonatkozó diszpozitív (eltérést engedő) rendelkezésektől, vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől. Ez utóbbi rendelkezések elfogadása minden esetben kifejezett nyilatkozattal történik, melyet a Társaság részéről külön figyelemfelhívó tájékoztatásnak kell megelőznie. A Társaság már most jelzi, hogy a jelen (általános üzleti feltételek) átfogó módosítását tervezi, várhatóan július 1. napi hatályba lépéssel. Amennyiben ezen átfogó módosítás körében felmerülnek egyes jogalanyok vonatkozásában egyes olyan rendelkezések, melyekre nézve a fenti szerint kifejezett elfogadásra van szükség, úgy azon körben a Társaság kifejezett elfogadás hiányában nem vezet át változást az adott jogviszonyon. 4. E fejezet alkalmazásában akkor tekintendő úgy, hogy a Társaság az tartalmát megismertette jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalannyal, ha azt a részére kifejezetten átadta vagy áttanulmányozásra bemutatta, de legalábbis lehetővé tette, hogy a nyilvánosság felé - hirdetményi úton - közölt ot megismerhesse. Külön figyelemfelhívó tájékoztatásnak az tekintendő, ha a Társaság szóban vagy írásban felhívta a figyelmet valamennyi, a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő, a szerződésekre vonatkozó diszpozitív (vagyis a jogszabály szerint eltérést engedő) rendelkezésektől lényegesen eltérő illetve a korábbi lényeges szerződési kikötéstől eltérő rendelkezésre és lehetővé tette, hogy a jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalany az ezzel kapcsolatos kérdéseit feltehesse. Ez a figyelemfelhívó tájékoztatás írásban történhet akként is, hogy a hirdetményi úton a nyilvánosság felé ismertetett közzétételben a Társaság kifejezetten és számszerűen megjelölte az érintett üzletszabályzatbeli rendelkezéseket és megfelelő [legalább (8) nyolc napos] határidővel felhívta a jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalanyokat arra, hogy amennyiben az érintett rendelkezések vonatkozásában kérdése van, úgy azokat felé írásban vagy szóban felteheti. Jelen első hirdetményi közzététele esetén az Igénylő vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy ezen határidő a közzététel napjával nyílt meg. A közzététel napját a Társaság köteles a weboldalán feltüntetni. 5. Amennyiben jogszabály és/vagy jelen rendelkezése szerint meghatározott kikötés illetve annak módosítása kizárólag akkor válik a szerződés részévé, ha azt a jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalany kifejezetten elfogadta, úgy a Ptk

12 (3) bekezdésében foglalt együttműködési kötelezettségre tekintettel nem hivatkozhat e kifejezett elfogadás hiányára az imént nevesített jogalany, amennyiben előzetesen figyelemfelhívó tájékoztatást kapott a külön nyilatkozat egyébkénti szükségességéről, de egyúttal arról is, hogy külön nyilakozata hiányában is elfogadásnak tekintendő, amennyiben a Társaságot megillető bármely fizetési kötelezettségét teljesíti. A fentiektől függetlenül a Társaság az Igazolás kiállítását mindaddig megtagadhatja, ameddig a jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalany nem tett a fent hivatkozottak szerinti kifejezett elfogadó nyilatkozatot. III. Jelen esetleges későbbi módosítása, és annak hatálya 1. Jelen módosításának a joga egyoldalúan a Társaságot illeti meg. A Társaság egyoldalú módosítási joga kiterjed jelen mellékleteire, így egyebek között a Díjtáblázatban foglaltakra is. A Társaság köteles arra, hogy hatályos án túlmenően a mindenkori állapotú és annak számozott, valamint változó tartalmú mellékletei szövegét elérhetővé tegye azon jogosultak számára, akik az korábbi állapotának (ismételt) megismeréséhez fűződő jogi érdeküket valószínűsítik. 2. A módosított időbeli hatálya Jelen esetleges későbbi módosításának hatályba lépésére a II. 1. pontban, az adott jogviszony módosulására pedig a II. 3. pontban foglaltak irányadók azzal, hogy amennyiben a módosítást a jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalany bármely tekintetben nem fogadja el, úgy a jogviszonyt a Társaság azonnali hatályú felmondással megszüntetheti. 3. Nem igényli az alakszerű módosítását az valamely mellékletének, így egyebek között a Díjtáblázatnak a módosítása. Amennyiben a Társaság az valamely mellékletét módosítja, a módosítást a Társaság a honlapján teszi közzé. Az mellékletének a módosítása a Társaság honlapján történő közzététellel válik hatályossá, és amennyiben a Társaság a módosításban kifejezetten eltérően nem rendelkezik a Társaság honlapján történő közzététel időpontjától kezdődően alkalmazható a Társaságnak a jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalanyokkal fennálló jogviszonyában. 4. Amennyiben az alakszerű módosításra kerül, úgy a Társaság köteles az ot hatályosítani és az előzőek szerint már módosított mellékleteivel együtt egységes szerkezetbe foglalni. (3) Általános együttműködési kötelezettség 1. Ahol jogszabály, illetve jelen szigorúbb követelményt nem támaszt, ott a felek kötelezettségeire és jogcselekményeire az általános elvárhatóság [mely szerint úgy kell eljárni, ahogy azaz adott helyzetben általában elvárható], a kölcsönös együttműködés, a jóhiszeműség és tisztesség követelménye az irányadó. 2. A jóhiszeműség és tisztesség, valamint az együttműködés kötelezettségét a felek nem zárhatják ki, e kötelezettségek a jogviszony létesítésétől kezdődően a jogviszony megszűnését követő 6 hónapos moratóriumig terhelik a feleket. (4) A nyilatkozatok alakszerűsége, a Társaság hirdetményi úton nyújtott tájékoztatása 1. Amennyiben jelen eltérően nem rendelkezik a szerződési nyilatkozatok írásban érvényesek. Eltérő rendelkezés hiányában, írásban megtett nyilatkozatnak kell tekinteni a Ptk. hatályba lépéséről és végrehajtásáról szóló évi 11. tvr ában meghatározott nyilatkozatokat, valamint a Társaság weboldalán megtalálható, erre a célra rendelt online felületről elküldött, továbbá az egyszerű útján közölt nyilatkozatot, amennyiben az arról az címről érkezik, amelyet a Rendszerhasználó saját hivatalos címeként megad. 11

13 a) A használói/rendszerhasználói jogviszonyt érintő egyes nyilatkozatok megtételére lehetőség van a Társaság honlapjáról letölthető formanyomtatványok kitöltése útján is. A formanyomtatvány alkalmazása a Nyilvántartásba vételi adatlapot kivéve nem kötelező, ám a formanyomtatvány alkalmazása nélkül megtett nyilatkozatnak is tartalmaznia kell a formanyomtatványban szereplő tartalmi elemeket, különös tekintettel az Igénylő szerződési szándékának megjelölését és magát az ajánlattételt. 2. A Társaság jogosult egyes, valamennyi Igénylőt/jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalanyt vagy az Igénylők/ jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalanyok egyes csoportjait érintő információkról, tényekről, kötelezettségekről [összefoglalóan: információk] az Igénylőket/jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalanyokat hirdetmény útján értesíteni és az Igénylők/ jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalanyok egyes kötelezettségei teljesítésének módját, mértékét hirdetményben meghatározni. Hirdetményi értesítésnek minősül, ha a Társaság az információkat a weboldalán közzéteszi. A weboldal működtetése azon körben, ahol információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződési feltételt tartalmaz, mindenben megfelel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. tv.-ben foglaltaknak. 3. A hirdetményi úton történő közzététel nem mentesíti a Társaságot az alól a kötelezettsége alól, hogy az információkat a székhelyén is kifüggessze és az információk lényeges tartalmát szakmai lapjában is közzétegye. A Társaságnak gondoskodnia kell arról, hogy szakmai lapjában és/vagy weboldalán előzetesen jelezze, hogy a következő hirdetményt mely napon teszi közzé a weboldalán. Amennyiben a közzéteendő hirdetmény az egyes szolgáltatások díjazásának változtatására vonatkozik, ezen előzetes jelzésnek a hatályba lépést legalább harminc (30) nappal meg kell előznie. Nem terheli az előzetes jelzési kötelezettség a társaságot, amennyiben az az adott hirdetmény jellegével ellentétes volna. Ez utóbbi szabály a díjazás változtatására nem vonatkozik. 4. Hirdetményben is adható tájékoztatás különösen: a) az módosításáról (beleértve bármely melléklet, így a díjszabásra vonatkozó melléklet módosítását is), mely esetben a hirdetmény ot [ide értve annak mellékleteit is], a szakmai lapban történő közzététel pedig csupán a módosítás tényét valamint a hatályba lépés időpontját tartalmazza kötelezően; b) a szolgáltatások körének bővítéséről, szűkítéséről vagy meglévő szolgáltatások tartalmának változásáról. 5. A hirdetmények rendelkezései nem ütközhetnek jogi normába, vagy jelen előírásaiba. 6. A Társaság jogosult a hirdetmények egyoldalú módosítására. A Társaság a hirdetmény módosításának tényét, valamint a hatályba lépés időpontját az eredetivel azonos közzétételi formában köteles a jelen 3. (2) bekezdésének I. 1. pontjában meghatározott jogalanyokkal megismertetni. 7. A Társaság a jelen mellékletét képező Szolgáltatási Jegyzékben megjelölt szolgáltatásokon túl, azokhoz kapcsolódóan, illetve azokat kiegészítően jogosult egyéb szolgáltatások nyújtására is. E szolgáltatásokról, az igénybevételük feltételeiről és díjaikról a Társaság a weboldalán kondíciós listát tesz közzé. A kondíciós lista nem képezi az mellékletét. A kondíciós lista a Társaság által szabadon módosítható, azzal, hogy a módosítás a weboldalon történő közzététel napján lép hatályba, és ettől a naptól alkalmazható a már létrejött, illetőleg a jövőben létrejövő jogviszonyokban is. A kondíciós listán szereplő szolgáltatások igénybe vétele kapcsán, amennyiben a Felek egyedi szerződésben eltérően nem rendelkeznek, a jelen rendelkezései az irányadóak. 12

14 (5) A GS1 rendszerhasználói jogviszony létesítésének folyamata és feltételei 1. GS1 rendszerhez való csatlakozás alapfeltétele, hogy az Igénylő Magyarországon honos gazdálkodó szervezet legyen, aki/amely a jogalanyiságát közokirattal tudja igazolni. Így különösen önálló cégjegyzék-számmal, nyilvántartási-, illetve adószámmal rendelkezik és annak hitelességét hat hónapnál nem régebbi cégkivonattal vagy cégbejegyzési kérelemmel, bírósági vagy szakmai kamarai nyilvántartásba vételt dokumentáló okirattal, vállalkozói igazolvánnyal vagy adóhatósági bejelentkezési kérelemmel, alapító okirattal illetve adóbejelentkezési lappal igazolja, melyet eredeti vagy másolati példányban mellékel a kitöltött nyilvántartásba vételi adatlaphoz. Amennyiben az Igénylő gazdálkodó szervezetnek nem minősülő természetes személy, s a GS1 rendszerhez való csatlakozását a Társaság külön jelen változó tartalmú mellékletét képező fogyasztói szerződésnek minősülő általános szerződési feltételek szerint lehetővé teszi, úgy ezen általános szerződési feltételekben kell rendelkezni az igényléshez (csatlakozáshoz) szükséges okiratok rendelkezésre bocsátásáról és a csatlakozás módjáról, valamint alakszerűségéről is. 2. Az Igénylőnek a jogviszony létesítéséhez elfogadó nyilatkozatot tartalmazó nyilvántartásba vételi adatlapot kell kitöltenie és eljuttatnia a Társasághoz személyesen, postai úton, telefaxon, vagy elektronikus úton. Amennyiben a Társaság online igénylést lehetővé tesz, úgy ezt hirdetményben közli, egyúttal megalkotja és közzéteszi az online igénylés etikettjét. Az Igénylőnek a nyilvántartásba vételi adatlapon egyes adatokról szükség szerint külön nyilatkoznia kell, egyúttal rendelkeznie kell arról, hogy engedélyezi-e a megfelelő és célhoz kötött adatkezelést a Társaság javára. A Társaság valamennyi, e pontban foglalt adatszolgáltatás esetén a jogszabályokban és az Adat- és Információvédelmi szabályzatban foglaltak szerint jár el. Felhatalmazást kap a Társaság, hogy a weboldalán Regisztrált Cégkeresőt vagy más hasonló rendszert üzemeltessen illetve tegyen közzé [ilyennek minősül a 2. (34) pontjában meghatározott GEPIR], melyben valamennyi hatályos jogosultsággal rendelkező GS1 Rendszerhasználó elérhető, a GS1 Rendszerhasználó jelen elfogadásával ezen adatkezeléshez a hozzájárulást megadja. A GS1 Rendszerhasználó maga is köteles arra, hogy rendszeresen meggyőződjön arról, hogy szerepel a GEPIR rendszerben, úgyszintén köteles a Társaság felé haladéktalanul jelezni, ha a GEPIR rendszerben nem, vagy nem megfelelő tartalommal szerepel. A Társaság nem felel az előzőek szerinti meggyőződési kötelezettség elmulasztásából eredő kockázatokért, úgyszintén nem felel azért, ha esetlegesen olyan okból került sor a hatóságok felé téves adatközlésre, amely a GS1 Rendszerhasználónak róható fel vagy amely a GS1 Rendszerhasználó érdekkörébe tartozik. A nyilvántartásba vételi adatlap a Társaság honlapjáról letölthető, egyúttal jelen elválaszthatatlan mellékletét képezi. A nyilvántartásba vételi adatlapot az Igénylő magyar nyelven köteles kitölteni, a szerződés megkötésének, illetőleg a szerződésnek a nyelve magyar. A nyilvántartásba vételi adatlapot, mint szerződési nyilatkozatot a Társaság jogosult GS1 alapú dokumentum-azonosító szabvány szerint azonosítani, ezen azonosításhoz az Igénylő / GS1 Rendszerhasználó jelen elfogadásával a hozzájárulást megadja. A Társaság a keletkezett szerződési nyilatkozatokat (szükség szerint a hivatkozott azonosítás mellett) oly módon iktatja, hogy az iktatott szerződésnek a GS1 Rendszerhasználó számára történő elérhetőségét mindenkor biztosítja olyan elektronikus fájlformátumban, amely a jogellenes módosítást kizárja, a jogszerű módosítást pedig a módosító személy és időpont megjelölése mellett mindenkor azonosíthatóan tartalmazza. A nyilvántartásba vételi adatlap a Társasághoz eljuttatható személyesen, postai úton, telefaxon vagy útján, ez utóbbi esetben azonban csak akként, hogy az elektronikus levél melléklete szkennelt fájl formában tartalmazza a kitöltött és cégszerűen aláírt nyilvántartásba vételi adatlapot. A nyilvántartásba vételi adatlapon megadott címről érkező, Igénylő/GS1 Rendszerhasználó által tett nyilatkozatok a továbbiakban szabályszerűen megtett nyilatkozatnak minősülnek, a Társaság ezen címre elküldött nyilatkozatai úgyszintén hatályosulnak. Az Igénylő/GS1 Rendszerhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a megadott címről kizárólag olyan személy legyen jogosult nyilatkozatot elküldeni, aki az Igénylő/GS1 Rendszerhasználó képviseletére jogosult. E szabály megszegéséből eredő minden kárért az Igénylő/GS1 Rendszerhasználó felel. Az első, valamint a jogviszony ismételt létesítése esetén az ismételt nyilvántartásba vétel ellenérték köteles, melynek mértékét jelen elválaszthatatlan mellékletét képező Díjtáblázat 13

15 tartalmazza. 3. A nyilvántartásba vételi adatlap kötelező tartalma: Igénylő neve/cégneve, lakóhelye/székhelye Számlázási címe Adószáma Cégjegyzék szám / Vállalkozói igazolványszám / Bírósági vagy szakmai kamarai nyilvántartási szám / Létesítő jogszabály megjelölése (előzőek hiányában, amennyiben az adott gazdálkodó szervezetet kifejezetten jogszabály hozta létre) Törvényes képviselőjének neve, továbbá amennyiben ilyet az Igénylő megjelölni kíván szerződési nyilatkozat tételére felhatalmazott egyéb képviselőjének (kapcsolattartójának) neve Gazdasági tevékenységei megjelölése a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (TEÁOR) számozása szerint Igénylő szerződési szándékának meghatározása feleletválasztós, valamint (szükség szerint) kifejtő előadással Bevételi kategóriájának megjelölése a jelen elválaszthatatlan mellékletét képező Díjtáblázatban foglaltak szerint GS1 rendszer meghatározott elemének / elemeinek igénybevételére vonatkozó ajánlata, melyben az Igénylő kijelenti, hogy az ezen elemeit jelen szerinti terjedelemben és feltételek szerint felhasználni kívánja, elfogadva az adott elem(eke)t érintő GS1 szolgáltatások ellenértékét elfogadására vonatkozó nyilatkozat Nyilatkozat az adatok tárolásához és adatkezeléshez való hozzájárulásról valamint arról, hogy közérdekből vagy nyomós magánérdekből az adatok harmadik személlyel közölhetők. 4. A Társaság a jogviszony létesítését megelőzően köteles az Igénylőt azonosítani, vagyis meg kell győződnie arról, hogy az Igénylő az 1 3. pontban előírt csatlakozási feltételeknek megfelel-e, és a jogalanyiságát igazoló iratokat csatolta-e. Az Igénylő azonosítása körében az Igénylő / GS1 Rendszerhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megjelölt kapcsolattartót a Társaság a jogviszony fennállása alatt az ellenkező írásbeli közléséig mindenkor jogosult olyan személynek tekinteni, aki az adott Igénylőt / GS1 Rendszerhasználót teljes jogkörrel képviseli. Ennek megfelelően az Igénylő / GS1 Rendszerhasználó köteles gondosan eljárni a kapcsolattartó személyének megjelölésekor, köteles továbbá az ebbéli változásokat haladéktalanul bejelenteni a Társaságnak. A Társaság egyebekben mindenkor köteles figyelembe venni a hatályos ügyfél azonosítási, adatvédelmi és adatkezelési jogszabályokat, így különösen a évi CXII. törvényben foglaltakat. A Társaság tájékoztatja a jelen 3. (2) bekezdés I. 1. pontjában meghatározott jogalanyokat, valamint bármely egyéb érintettet, hogy a korábbiakban a Társaságot mint adatkezelőt, valamint az adatkezelést az adatvédelmi biztos jogkörében eljáró állampolgári jogok országgyűlési biztosa nyilvántartási azonosító alatt nyilvántartásba vette. Erre vonatkozóan a Társaság Adat- és Információvédelmi szabályzatot készített, amelyet a honlapján mindenkor köteles közzétenni, s amely szabályzat a jelen változó tartalmú mellékletét képezi. Amennyiben az Igénylő illetve GS1 Rendszerhasználó az Adat- és Információvédelmi szabályzat bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy jogosult a Társaság vele szemben a szolgáltatása megtagadására, illetve a már nyújtott szolgáltatása felmondására. A Társaság egyebekben fenntartja magának a jogot, hogy az Igénylő illetőleg a GS1 Rendszerhasználó által közölt adatok hitelességét ellenőrizze, s az így feltárt eltérésekről az Igénylőt/GS1 Rendszerhasználót értesítse, valamint a változásokat a nyilvántartási rendszerében átvezesse. Amennyiben jelen bármely rendelkezése ún. változó tartalmú mellékletet nevesít, ez alatt olyan mellékletet kell érteni, amely a jelen hoz való csatolás nélkül is jelen elválaszthatatlan mellékletének tekintendő. A változó tartalmú mellékletre jelen eltérő rendelkezése hiányában mindenben alkalmazandók a számozott mellékletekre vonatkozó szabályok, így például eltérő rendelkezés hiányában a változó tartalmú mellékletek módosítására a számozott mellékletekre irányadó szabályok alkalmazandók, és azok tartalmát a Társaság a számozott mellékletekkel azonos módon köteles közzétenni a honlapján és megismertetni az Igénylőkkel illetve Rendszerhasználókkal. A Társaság valamennyi melléklet tekintetében köteles gondoskodni arról, hogy annak hatályos tartalma mindenkor kétséget kizáróan 14

16 megállapítható, egyúttal korábban hatályban volt tartalma utólag pontosan visszakereshető legyen. 5. A Igénylőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek, egyben kötelezettséget vállal az adatai folyamatos aktualizálására, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a részére kiadott azonosító számokat, valamint az általa megadott partneradatokat és termékadatokat tárolja és kezelje, és elektronikus úton vagy nyomtatott formában közzétegye. Az Igénylő / GS1 Rendszerhasználó az általa szolgáltatott adatoknak a valóságtartalmáért, úgyszintén az adatváltozás haladéktalan bejelentéséért mindenkor felel, ez a felelősség a Társaságra semmilyen jogcímen nem hárítható át, kivéve, amennyiben az adat valótlansága köztudomású tény volt, vagy az adat valótlanságáról a Társaság nyilvánvalóan tudott. Nem minősül ilyennek egy adat pusztán azon oknál fogva, mert azt nyilvános (közhiteles) adatbázis tartalmazza. Az Igénylő ezzel együtt felhatalmazást adhat a Társaságnak, hogy az általa közlendő adatot közhiteles nyilvántartásból maga a Társaság szerezze be, ez esetben a Társaság ezzel kapcsolatosan szükségszerűen felmerülő költségét az Igénylő / GS1 Rendszerhasználó köteles viselni (megelőlegezni vagy megtéríteni). 6. A megfelelően kitöltött nyilvántartásba vételi adatlap Társasághoz történő eljuttatása (annak személyes, postai, távközlési vagy más módjától függetlenül) írásbeli közlésnek, s egyúttal az Igénylő részéről a Társasághoz címzett ajánlatnak minősül [Ptk (1) bekezdés]. Ajánlatához az Igénylő kötve van a jelen pontban a Társaság számára elfogadásra meghatározott határidő lejártáig. Az Igénylő részéről megküldött nyilvántartásba vételi adatlapon szereplő ajánlat Társaság általi alakszerűséghez nem kötött elfogadásával a Felek között az 3. (4) bekezdésének 1. pontja alapján írásba foglalt szerződés jön létre, a nyilvántartásba vételi adatlapon meghatározott, valamint a jelen ban és annak számozott, valamint változó tartalmú mellékleteiben foglalt tartalommal. Az ajánlat és annak visszaigazolása akkor tekinthető a másik szerződő félhez megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Amennyiben a regisztráció elektronikus úton történt, úgy a Társaság a GS1 Rendszerhasználó jelszavát elektronikus úton, vagy postai úton küldi meg. Az ajánlat elfogadását a Társaság megtagadhatja, amennyiben valótlan adatszolgáltatást, jogszabálysértést, vagy a GS1 rendszer elemek bármely sérelmét észleli. Jogszabálysértés észlelése esetén a Társaság köteles az elfogadást megtagadni. Az ajánlat bármely fenti okból történő megtagadását a Társaság az Igénylő felé kifejezetten közölni köteles, a közlés hatályosul a Társaság nyilatkozatának az Igénylő bármely (akár elektronikus) elérhetőségére történő elküldésekor. A megtagadást annak közlésekor a Társaság nem köteles indokolni, a megtagadás indoka ugyanakkor nem lehet a fentiektől eltérő. Az Igénylő kifejezett külön kérésére a Társaság köteles a megtagadás indokát megjelölni. Az ajánlatot a Társaság kifejezett nyilatkozattal vagy a Ptk (1) bekezdésének második mondata szerint ráutaló magatartással fogadja el, ráutaló magatartásnak minősül a számla kiállítása vagy az e pontban meghatározott más nyilatkozattételi határidő nyilatkozattétel nélküli lejárta. Amennyiben a Társaság az ajánlat megtagadásáról vagy új (saját) ajánlat tételéről az Igénylő ajánlata kézhezvételtől számított 8 (nyolc) munkanapon belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy az ajánlatot elfogadta. Ez esetben a határidő lejárta után jogosult a GS1 Rendszerhasználó a 7. pontban meghatározott Igazolás kiállítását követelni, amennyiben a fizetési kötelezettségeinek időközben maradéktalanul eleget tett. Amennyiben a Társaság eltérő nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy az ajánlat Társaság általi elfogadásának hatálya visszahat az ajánlat kézhezvételének napjára. Abban az esetben, amennyiben a Társaság megtagadási okot észlel, de nem kívánja az elfogadást megtagadni, jogosult arra, hogy nyilatkoztassa az Igénylőt, valamint hogy elfogadó nyilatkozatát az ajánlatban foglaltaktól eltérő tartalommal küldje vissza, ez esetben azonban Igazolást nem állíthat ki. Az ajánlattól eltérő tartalmú közlés új ekkor már a Társaság részéről az Igénylő felé címzett ajánlatnak minősül [Ptk (2) bekezdés]. Új ajánlat közlése esetén a szerződés azon a napon egyúttal aznapi hatállyal jön létre, amikor az új ajánlatra nézve az Igénylő a saját elfogadó nyilatkozatát írásban (beleértve az elektronikus vagy más távközlési utat is) eljuttatta a Társasághoz. A Társaság által kiállítandó Igazolás ez esetben csupán deklarálja a jogviszony alapvető tartalmát. Abban az esetben, amennyiben az Igénylő a Társaság új ajánlatát nem fogadja el teljes terjedelmében, úgy kell tekinteni, hogy a Felek között nem jött létre jogviszony. Amennyiben ilyen esetben az Igénylő bármely jogcímen már teljesített fizetést a Társaság felé, úgy az a részére visszajár, vagy saját belátása szerint kérheti, hogy a regisztráció érdekében teljesített díjfizetését egy éven belüli azonos jogalany számára benyújtott új igénylés esetén a Társaság vegye 15

17 figyelembe. Nem értelmezhető joglemondásnak a Társaság részéről, amennyiben a megtagadási ok fennálltakor az elfogadást nem tagadta meg, vagy új ajánlatot nem címzett az Igénylő felé. Ennek megfelelően a Társaság a megtagadási okra később is, a jogviszony fennállta alatt bármikor hivatkozhat, s élhet a jelen ban biztosított bármely jogával. Épp így nem minősül joglemondásnak, amennyiben a Társaság úgy fogadja el a GS1 Rendszerhasználó fizetési kötelezettsége teljesítését, hogy tudja, az adott GS1 Rendszerhasználó részéről magasabb díjfizetési kötelezettség áll fenn. Ilyen esetben úgy kell tekinteni, hogy a Társaság a Ptk (1) bekezdése szerinti külön nyilatkozat nélkül is fenntartotta a jogait. A szerződés fentiek szerinti létrejöttét, és a szükséges díjak GS1 Rendszerhasználó általi megfizetését követően a Társaság írásbeli Igazolást állít ki, valamint biztosít egy jelszót a GS1 Rendszerhasználónak a Társaság honlapján található jelszóval védett szolgáltatásai és az elektronikus tudásbázis eléréséhez. A Társaság az Igazolást elsősorban a Rendszerhasználó által megadott elektronikus levélcímre küldi meg. A Társaság ügyfélszolgálati alkalmazottja e körben olyan személynek tekintendő, aki jogosult a Társaság nevében az Igazolás szabályszerű megküldésére. Abban az esetben, ha a Rendszerhasználó a jelen ban foglalt kötelezettsége ellenére nem adott meg a Társaság számára elektronikus levélcímet, a Társaság nem köteles arra, hogy külön ilyen irányú kérelem nélkül is megküldje hagyományos, nyomtatott formában a Rendszerhasználónak az Igazolást. A Társaság egyebekben hagyományos, nyomtatott formában kiállított igazolást kizárólag akkor köteles a Rendszerhasználó részére megküldeni ez esetben ugyanakkor külön ellenérték nélkül, amennyiben azt az adott Rendszerhasználó kifejezetten, írásban kéri. Figyelemmel arra, hogy a jogviszony tartalmának igazolása érdekében ennek jelentősége lehet, jelen elfogadásával a GS1 Rendszerhasználó felhatalmazza a Társaságot, hogy a Társaság telefonos elérhetőségein folytatott telefonbeszélgetések tartalmát rögzítse, amennyiben erre a rögzítésre a telefonbeszélgetés kezdetén a Társaság a GS1 Rendszerhasználó figyelmét felhívja. Amennyiben a hangrögzítés jogával a Társaság él, úgy a rögzített hangfelvételt az elévülési időn belül megőrizni köteles. 7. Az Igazolás tartalmazza a Társaság elfogadó nyilatkozatát, a GS1 Rendszerhasználó partneradatait, valamint a GS1 Rendszerhasználó által igénybe vehető szolgáltatások megjelölését. Az Igazolást a Társaság arra feljogosított munkavállalója is szabályszerűen aláírhatja. A jelszó biztonságos használatáért, valamint az illetéktelen személyektől történő megóvásáért a GS1 Rendszerhasználó teljes körű felelősséggel tartozik, e körben a Társaság a felelősségét kizárja. A jelszóhoz a GS1 Rendszerhasználó jogosult megadni jelszó emlékeztetőt, melyet a Társaság a GS1 Rendszerhasználó rendelkezésére bocsát arra az esetre, ha a GS1 Rendszerhasználó a jelszavát elfelejtené. Amennyiben a GS1 Rendszerhasználó a jelszó emlékeztető segítségével sem képes a jelszavát használni, úgy a GS1 Rendszerhasználó írásban vagy elektronikus úton előterjesztett kérelmére a Társaság a GS1 Rendszerhasználónak új jelszót biztosít, melyet a Társaság kizárólag a GS1 Rendszerhasználó jogviszonyának létesítésekor megadott elektronikus levelezési címére küld meg. Ettől eltérő elektronikus levelezési címre a Társaság nem küld új jelszót. 8. Az Igazolásban meghatározott szolgáltatások ellenértékének (beleértve a nyilvántartásba vételi és regisztrációs díjakat is) teljesítését követően, a Különös részben meghatározott szolgáltatások esetén pedig további egyedi szerződéskötés és az abban foglalt ellenérték teljesítése esetén a Társaság kiadja a GS1 Rendszerhasználó által igényelt GS1 számokat, számtartományokat és engedélyezi, hogy azokat az elosztási lánc folyamataiban a jelen ban biztosított kereteken belül felhasználhassa. A felhasználási jogosultság kizárólag arra a szolgáltatásra nézve és addig az időpontig áll fenn, amelyre és ameddig az ellenérték már teljesítésre került. 9. Az Igénylő a nyilvántartásba vételi adatlapon köteles elektronikus levelezési címét megadni, melyre a Társaság eljuttatja a GS1 Hírlevél c. elektronikus hírleveleit. A hírlevélben a Társaság tájékoztatja a GS1 Rendszerhasználókat a GS1-et érintő legfontosabb eseményekről, valamint az esetleges módosításairól. Amennyiben az Igénylő nem ad meg elektronikus levelezési címet, illetőleg kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy a GS1 Hírlevél c. elektronikus hírlevelet nem igényli, úgy köteles figyelemmel kísérni a Társaság ának módosítását, melyet a Társaság a jelen rendelkezéseinek megfelelően a honlapján is közzétesz. Az Igénylő e kötelezettségének nevezetesen az módosítása figyelemmel kísérése - 16

18 elmulasztásából származó mindennemű káráért a Társaság a felelősségét kizárja. Az e pontban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell azon GS1 Rendszerhasználóra/Használóra, aki/amely a Társasággal történő jogviszonyának létesítésekor nem adott meg elektronikus levelezési címet. Ezen GS1 Rendszerhasználók/Használók kötelesek e kötelezettségüknek haladéktalanul eleget tenni, ellenben a fenti következmények alkalmazásával számolniuk kell. (6) A GS1 Rendszerhasználó alapvető jogai és kötelezettségei 1. A GS1 Rendszerhasználó a GS1 rendszer adott elemének felhasználásáért a Társaság számára egyszeri regisztrációs díjat és/vagy éves használati díjat (licencdíjat) köteles fizetni, melynek mértéke minden évben a GS1 Rendszerhasználó utolsó lezárt adóévre vonatkozóan a számvitelről szóló évi C. törvény szerint elkészített éves beszámolójában szereplő nettó árbevétel alapján kerül meghatározásra, a jelen mellékletét képező Díjtáblázatban meghatározott kategóriák és ahhoz kapcsolódó ellenértékek szerint. A lezárt adóévre vonatkozó éves beszámolóban szereplő árbevétel alapján az árbevételi kategóriát a lezárt adóévet követő év június 15. napjáig köteles a GS1 Rendszerhasználó a Társaságnak bejelenti. Amennyiben a GS1 Rendszerhasználó még nem rendelkezik lezárt adóévvel vagy jelen a fentinél korábbi időpontban esedékes adatközlést ír elő, úgy a GS1 Rendszerhasználó becsült éves bevétele alapján köteles a kategóriát megadni. Amennyiben a GS1 Rendszerhasználó a fenti bejelentési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, vagy eleget tesz ugyan, de az általa szolgáltatott adatok valóságtartalma iránt alapos kétség mutatkozik, úgy a Társaság jogosult a GS1 Rendszerhasználó költségére hivatalos hatósági vagy azzal egyenértékű más adatbázisból az árbevételi adatot beszerezni és a díjazást annak alapján megállapítani, továbbá az elmulasztott illetve valótlan adatszolgáltatás miatt a GS1 Rendszerhasználóra egyébként irányadó kategóriához képest egy fokozattal magasabb díjfizetési kategóriába sorolást és annak alapján történő elszámolást alkalmazni. A Társaság a nevezett adatbázisból a fenti feltételek nélkül is ám saját költségére jogosult ellenőrző adatok bekérésére. Amennyiben az így beszerzett adatok eltérnek a GS1 Rendszerhasználó által bejelentettektől, úgy a kategória-átsorolásra vonatkozó, jelen pontban meghatározott joghátrány a Társaság saját belátása szerint megfelelően alkalmazható. Az éves beszámoló készítésére nem köteles GS1 Rendszerhasználók esetén az éves beszámolóval egy tekintet alá esik azon okirat, amely a gazdasági tevékenység nettó éves eredményét vagy az adott jogalany által az utolsó naptári évben (költségvetési évben) rendelkezésre állott bármely jogcímű költségvetési és uniós források, valamint saját jogkörben bármely jogcímen beszedett bevételek mértékét hitelesen tanúsítja. A GS1 Rendszerhasználók tudomásul veszik, hogy a diszkrimináció mentesség okán nincs mód arra, hogy a bevételi kategória meghatározásakor ne valamennyi gazdasági tevékenységből (valamennyi forrásból) eredő, hanem csupán egyes konkrét gazdasági tevékenységből eredő bevételt vegye a Társaság figyelembe. Amennyiben az adott GS1 Rendszerhasználó számviteli szempontú üzleti éve a naptári évtől eltérő, a fenti szabályok megfelelően alkalmazandók. 2. A Díjtáblázatnak megfelelő regisztrációs díj illetve az első éves használati (alap-licenc, illetve egyéb licenc-; összefoglalóan: licenc-), díj megfizetése a jogviszony létesítésével egyidejűleg esedékes, a Társaság által szabályszerűen kiállított számlában foglaltak szerint. A díjak a számla kiállításának napján hatályos Díjtáblázat alapján kerülnek meghatározásra. A GS1 Rendszerhasználó nem jogosult a díj visszatartására vagy a díjkötelezettséggel szembeni beszámításra, és köteles a díjakat az esedékesség időpontjáig megfizetni. A Társaság a felhasználás biztosítását megtagadhatja, illetve azt megvonhatja, egyúttal e tényről az arra jogosult hatóságot [vö. 3. (5) 2. pont], közhiteles vagy ilyen jellegű adatbázist érintő tény esetén pedig az adatbázishoz szabályszerű hozzáféréssel rendelkező jogalanyokat értesítheti, amennyiben a GS1 Rendszerhasználó a díjfizetési kötelezettségének bármely díj tekintetében felszólítás követően, a felszólításban foglalt megfelelő póthatáridő alatt sem tesz eleget. 3. A GS1 Rendszerhasználó az éves használati (licenc-) díj ellenében a jelen mellékletét képező Szolgáltatás jegyzékben meghatározott egyes további szolgáltatások igénybevételére jogosulttá válik. Ezen további szolgáltatások közül a Szolgáltatás jegyzékben meghatározott bizonyos szolgáltatásokat a GS1 Rendszerhasználó térítésmentesen, más szolgáltatásokat külön díjazás ellenében vehet igénybe. 17

19 4. A felhasználási jogosultság tartama egy naptári év, amely megegyezik a Társaság által kiállított számlában feltüntetett számlázási időszakkal. A felhasználási jogosultság azon a napon kezdődik, mely napon az Igénylő a jogviszony létesítésére vonatkozó ajánlatát, azaz a Nyilvántartásba vételi adatlapot a Társaságnak megküldte, feltéve, hogy az ajánlatot a Társaság elfogadta. Az ajánlathoz az Igénylő kötve van, kivéve, ha ajánlati kötöttségét magán a Nyilvántartásba vételi adatlapon kétséget kizáró módon feltüntette. Ennek megfelelően nem hivatkozhat a Nyilvántartásba vételi adatlap elküldését követően az Igénylő / GS1 Rendszerhasználó arra, hogy a Nyilvántartásba vételi adatlapot nem a jogviszony létesítés szándékával küldte el. A felhasználási jogosultság utolsó napja a kezdő napot követő év megelőző naptári napja, amennyiben a következő év ugyanezen hónapjának nincs ilyen napja, úgy a hónap utolsó napja [számlázási időszak]. A Társaság a felhasználási jogosultság fentiek szerint megállapított szabályai szerint bocsátja ki az éves használati (licenc-) díjról a számláját. A Társaság teljesítésének ideje a fentiektől függetlenül azon a napon kezdődik, amely napon a Rendszerhasználó a felhasználás ellenértékének teljesítésével a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi, a Társaság teljesítésének ideje pedig a fenti számlázási időszak utolsó napján jár le. Amennyiben a felhasználási jogosultság további egy évvel meghosszabbításra kerül, úgy a meghosszabbított felhasználási jogosultság kezdő napja az előző felhasználási jogosultság utolsó napját követő nap, egyebekben a felhasználási jogosultság időtartama az előzőek szerint kerül meghatározásra, egyúttal arra a teljesítési időre vonatkozó fenti szabályok ugyancsak megfelelően alkalmazandók. Az Igénylő / GS1 Rendszerhasználó ajánlati kötöttségéhez kapcsolódóan a Társaság tájékoztatást nyújt arról, miszerint a diszkriminációmentesség érdekében egységes időrendi nyilvántartást vezet, és az igényléseket ennek megfelelően dolgozza fel. Erre tekintettel abban az esetben, ha az igénylés részben vagy egészben a Társaság által kiadandó azonosító számra vonatkozik, úgy e számot a Társaság akkor is előfoglalja a jogosult javára, amennyiben a jogosult később a szolgáltatást nem veszi igénybe, vagy Jogosulatlan Felhasználóvá válik. Amennyiben a Társaság által kiadható azonosító számot illetően jelen illetve az Adat- és Információvédelmi Szabályzat adattovábbítást szabályoz, úgy ezen adattovábbításnak ki kell terjednie az előfoglalt azonosító számot igénylő adataira is. A Társaság a GS1 Rendszerhasználó részére igazolást állít ki, melynek első napja a felhasználási jogosultság/számlázási időszak első napja, utolsó napja a felhasználási jogosultság/számlázási időszak utolsó napja. Amennyiben a GS1 Rendszerhasználó a felhasználási joga lejártát megelőzően legalább egy hónappal nem jelzi a Társaságnak címzett, kifejezett, írásbeli nyilatkozat útján, hogy a felhasználási jogát nem kívánja további egy évvel meghosszabbítani, úgy a felhasználási jog meghosszabbítottnak tekintendő és annak ellenértékét a további felhasználásra vonatkozó használati (licenc-) díjat a Társaság által megküldött számlában jelzett esedékességkor (fizetési határidő) köteles a GS1 Rendszerhasználó megfizetni. A Társaság a következő éves díjszámlát a korábbi felhasználási jogosultság megszűnését megelőző hónapban megküldi a GS1 Rendszerhasználónak. Az éves díjszámla tartalmazza az éves használati (licenc-) díjat és a Díjtáblázatban részletezett további éves használati díjköteles szolgáltatás díját is, amennyiben ilyen szolgáltatást a GS1 Használó/Rendszerhasználó igénybe vesz. A felhasználási jogosultság az újabb éves használati díj megfizetésével további egy évre, és hasonlóan minden további egy-egy évre meghosszabbítható A rendszerhasználói jogviszony meghosszabbítása esetén a Társaság a rendszerhasználati jogviszony folyamatos fenntarthatóságának biztosítása érdekében jogosult a számla keltét úgy meghatározni, hogy az legfeljebb tizenöt munkanappal megelőzze a számlázási időszak, azaz a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultság kezdetét. 5. A felhasználási jogosultság terjedelmét az egyes szolgáltatások tekintetében a jelen 1/a. sorszámú elválaszthatatlan mellékletét képező Szolgáltatási jegyzék tartalmazza. A Szolgáltatási jegyzék utal arra is, hogy a jogosultak egyes csoportjai milyen szolgáltatásokat nem vehetnek igénybe. 18

20 6. A GS1 Rendszerhasználó kötelezi magát arra, hogy a használati szabályokat mindenben megtartja, valamint írásban jelzi a Társaságnak, ha tudomására jut valamely szabvánnyal illetve egyéb GS1 szolgáltatással kapcsolatos visszaélés. Ez utóbbi kötelezettség elmulasztása esetén nem hivatkozhat a tudomása hiányára az Elismert Holdingcsoport vezetője vagy tagja, úgyszintén elismert holdingcsoportkénti együttműködés nélkül is azon hasonló vagy azonos üzleti név alatt működő kereskedelmi lánc tagja, aki a termékfelelősségi szabályok és/vagy a termékjelölés ellenőrzése okán maga is vizsgálta vagy vizsgálni volt köteles a saját beszállítói által értékesítési céllal rendelkezésre bocsátott termékek GS1 szabvánnyal történő szabályszerű azonosítását. 7. Amennyiben felmerül annak a lehetősége, hogy a GS1 Rendszerhasználó közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő vagy a GS1 Rendszerhasználóval kapcsolt vállalkozásnak minősülő harmadik személy a GS1 számokat, illetőleg szabványokat jogosulatlanul használja, a GS1 Rendszerhasználó haladéktalanul köteles ezt a Társaságnak írásban bejelenteni és kezdeményezni a GS1 számok letiltására vonatkozó eljárást. E kötelezettség elmulasztásáért a GS1 Rendszerhasználó a polgári jog általános szabályai szerint felel. 8. A GS1 Rendszerhasználó által /ellen indított csőd-, felszámolási-, és végelszámolási eljárást köteles haladéktalanul bejelenteni a Társaságnak, ugyancsak köteles bejelenteni a társasági jogutódlást. Csőd-, felszámolási, illetőleg végelszámolási eljárás esetén a Társaság jogosult a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a jogviszony megszűnésének jogkövetkezményeit a Társaság alakszerű felmondás nélkül is alkalmazhatja függetlenül attól, hogy a felhasználás ellenértéke befizetésre került-e, vagy sem. 9. A GS1 Rendszerhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy szigorúan betartja a GS1 szabványokra vonatkozó előírásokat. E kötelezettség betartása garantálja, hogy a GS1 szabványok alkalmazása koherens legyen. Amennyiben a Társaság felhívja a GS1 Rendszerhasználót a szabványok szabályszerű alkalmazására, úgy a felhívásban foglaltakat a GS1 Rendszerhasználó köteles haladéktalanul teljesíteni. Amennyiben erre a Társaság felhívásában foglalt megfelelő eltérő felhívás hiányában 30 napos határidővel sem kerül sor, úgy a Társaság jogosult a jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani. 10. A GS1 Rendszerhasználó kötelezi magát, hogy a Társaság szellemi termékeként, egyúttal üzleti titokként kezeli, s ennek megfelelően harmadik személynek nem adja át a Társaság által alkalmazott, vagy kifejlesztett szabványokkal, módszerekkel, vagy a GS1 Számbank elemeivel kapcsolatos, vagy a műszaki tanácsadás során megszerzett, közkinccsé még nem vált ismereteket, kivéve, ha a Társasággal külön okiratban ilyen tartalmú megállapodást köt. A GS1 Rendszerhasználó a jogviszonya keretében a Társaságtól kapott számokat, számtartományokat, kódokat harmadik személynek nem adhatja át továbbhasznosítás céljából, ilyen célra a GS1 Számbank elemeiből további számtartományt, számstruktúrát és/vagy azonosító számot nem képezhet. Amennyiben a Rendszerhasználói jogviszony a jelen 1/a. sorszámú elválaszthatatlan mellékletének 1) b) pontja szerint zárt rendszerű ( cégen belüli ) azonosításra kiterjed, úgy a számstruktúrából képzett GTIN vagy más azonosító szám nem alkalmazható nyitott rendszerű azonosítás, így különösen kereskedelmi forgalmazás érdekében. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy egyedi megállapodás keretében valamely jogalanynak továbbhasznosításra vagyis a jogosultság átadás-átvételére, amely a korábbi jogosult jogának megszüntetésével egyidejűleg az új GS1 Rendszerhasználót jogosítja engedélyt adjon. a) A Társaság a cégprefix átadás-átvételére vonatkozó engedélyt az átadó GS1 Rendszerhasználó és az átvevő közös kérelmére jogosult megadni. Amennyiben az átadás iránti kérelmet a Társaság jóváhagyja, úgy az átadó GS1 Rendszerhasználó használati joga a kérelemben rögzített cégprefix tekintetében a kérelemben rögzített időponttól kezdődő hatállyal megszűnik, annak használati joga az átvevő GS1 Rendszerhasználót illeti meg. Az átadó GS1 Rendszerhasználó az átadott cégprefix alapján képzett azonosító számokat és vonalkódos jelképeket sem a piaci forgalomban, sem raktárkészletében lévő termékein nem tüntetheti fel, sem államigazgatási (környezetvédelmi, egészségügyi, közbeszerzési stb.) területen nem használhatja. Az átadó GS1 Rendszerhasználó azon az átadás időpontjában már kereskedelmi forgalomban lévő, az átadott cégprefix alapján képzett azonosító számokkal és vonalkódos jelképekkel ellátott kifutó termékeiről, amelyek átcsomagolása már nem lehetséges, az átvevő 19

(HATÁLYOS: 2013. MÁRCIUS 21. NAPJÁTÓL) SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

(HATÁLYOS: 2013. MÁRCIUS 21. NAPJÁTÓL) SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA (HATÁLYOS: 2013. MÁRCIUS 21. NAPJÁTÓL) 2 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK...4 II. ÉRTELMEZŐ

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Üzletszabályzat hatályba

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE, az AXA BANK EUROPE SA törvényes képviselője ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2014.

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TOM-TECHNIK KFT. 5600 Békéscsaba, Bartók B. u. 46-50. Telefon: 66/520-600, Fax: 66/520-609 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Készítés dátuma: 2004 szeptember 08. Utolsó módosítás kelte: 2014 szeptember 08.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA A SOPRON BANK BURGENLAND ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. 2. 3. 4. 5. és 6. sz módosításokkal egységes szerkezetben TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T a 2014. április 14. napja után megkötött szerződésekre A korábbi 50/2010.sz határozattal elfogadott és azóta többször módosított Általános Üzletszabályzat

Részletesebben

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A FAKTORING ÜZLETÁG ÜZLETSZABÁLYZATA MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ SZÉCHENYI HITEL és az ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM keretében végzett tevékenységét szabályozó HITELEZÉSI A ÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FIX HITEL PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A FIX HITEL Zrt. Üzletszabályzata A FIX HITEL Pénzügyi

Részletesebben

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA Érvényes: 2015. március 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK FHB BANK ZRT. PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA... 1 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Általános Üzletszabályzatot az Igazgatóság a.. számú határozatával aktualizálta, és egységes szerkezetbe foglalta. Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1132 Budapest, Váci út 30. Tel.: 299-9999; Fax: 299-9990 info@quaestor.hu www.quaestor.hu ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság 3/2015.

Részletesebben

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az ITSOURCE Kft. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI ÉS TÁVBESZÉLŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2011. május 1. Utolsó változás: 2014.október 1. Hatálybalépés: 2014.november 1. Tartalom 1.

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat

Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat Diófa Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzat - befektetési szolgáltatási üzletág - Elfogadó szerv: Vezérigazgató Hatályos: 2014.065.05. Módosítás: 2009.02.18 2009.04.16 2011.03.10 2012.04.26. 2012.07.03. 2012.12.18.

Részletesebben

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A PLATINIUM Pénzügyi Szolgáltatóház zártkörűen működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Módosítva: 2014. március 16. A PLATINIUM zrt. Üzletszabályzata A PLATINIUM Pénzügyi

Részletesebben

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft.

DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. DOMAINTANK INFORMATIKAI Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS ÜZLETI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési és Üzleti Feltételek (továbbiakban Üzletszabály vagy ÁSZF ) a DomainTank Informatikai Kft. (továbbiakban

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 06. 18. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT

ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT ABAÚJ TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT a 2014.07.10-től megkötött szerződésekre Nyilvántartásba vétel: Miskolci Bíróság mint Cégbíróság a 05-02-000186 cégjegyzékszámon Székhely: 3849 Forró, Fő

Részletesebben

Utolsó módosítás dátuma: 2011. 09. 20. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2011. 10. 25. I.B. Az Előfizetők tájékoztatása:

Utolsó módosítás dátuma: 2011. 09. 20. Utolsó módosítás hatályba lépése: 2011. 10. 25. I.B. Az Előfizetők tájékoztatása: Általános Szerződési Feltételek Kivonata Előfizetői hírközlési szolgáltatások (műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) (hatályos: 2011. október 25. napjától) Jelen kivonat

Részletesebben

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

Geo Professional Portfolio Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Geo Professional Portfolio Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B ép. 2. em.) BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Verziószám Hatály Elfogadó határozat Módosítás célja Megjegyzés 1.0 2014. február

Részletesebben

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15.

Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat. Hatályos: 2014. március 15. Sberbank Magyarország Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Befektetési Szolgáltatási Üzletszabályzat Hatályos: 2014. március 15. napjától 1 / 177 Tartalomjegyzék A SZABÁLYZATBAN TALÁLHATÓ FŐBB FOGALMAK...

Részletesebben