Az Európai Unió intézményrendszere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Európai Unió intézményrendszere"

Átírás

1

2

3 Az Európai Unió intézményrendszere Az Európai Bizottság Az Európai Bizottság úgy mıködik, mint az EU kormánya, amelyben nem miniszterek, hanem 5 évre választott biztosok képviselik az Unió közel fél milliárd választópolgárának az érdekeit. A Bizottság független a nemzeti kormányoktól. Hatásköre egyrészt a jogalkotásra, másrészt a jogszabály-kezdeményezésre terjed ki. Önálló jogalkotási hatáskörrel rendelkezik bizonyos területeken belül, amelyeket a tagállamok az alapító szerzœdésekben határoztak meg (pl. bizonyos agrártermékek támogatása, kereskedelmi kvóták meghatározása). A jogszabály-kezdeményezési kompetenciát a Bizottság a másik két európai intézménnyel, a Tanáccsal és az Európai Parlamenttel való szoros együttmıködés keretein belül gyakorolja. A Bizottság az ötéves mıködési ciklus elején, valamint évente jogalkotási menetrendet készít, amelynek tartalmi elemeire a Tanácson belül körvonalazódó rövid és hosszú távú politikai prioritások, illetve az Európai Parlament részérœl megfogalmazódó javaslatok is komoly befolyást gyakorolnak. A Bizottság a menetrend végrehajtása során számos új európai jogszabályra vonatkozó javaslattervezetet készít, majd ezeket jóváhagyás, illetve módosítás céljából az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak nyújtja be. Az Európai Bizottság ezen túlmenœen az uniós politikák végrehajtásának napi menetét is irányítja és felügyeli az ezek megvalósítását szolgáló pénzügyi források felhasználását. Figyelemmel kíséri az európai szerzœdések és jogszabályok betartását, és megfelelœ jogkörrel rendelkezik, hogy a szabálysértœk ellen fellépjen, sœt, akár a Bíróságnál is pert indítson ellenük. A Bizottság testülete jelenleg 27 fœbœl áll: minden tagállam egy biztost delegál. Az Európai Bizottság döntéseit testületi alapon hozza meg. A biztosok a rájuk kiszabott feladatkör alapján egy vagy több fœigazgatóságot (Directorate General) irányítanak, ezeken belül számos fœosztály mıködik. A biztosok munkáját közel tisztviselœ segíti, többségük Brüsszelben dolgozik. A biztosok nem saját tagállamuk kormányát képviselik, hanem az EU választópolgárainak összességét, feladatuk a sajátosan európai érdekek képviselete a rájuk kiszabott politikai hatáskör keretein belül. A Bizottság elnökét és tagjait ötéves idœszakra nevezik ki, mely mindig egybeesik az Európai Parlament adott mıködési ciklusával.

4 Az Európai Unió intézményrendszere Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Tanács Az Európai Unió Tanácsa melyet korábban Miniszterek Tanácsának hívtak a Parlamenttel osztozik a jogalkotás és a politikákkal kapcsolatos döntéshozatal felelœsségében. ElsŒsorban a Tanács a felelœs mindazon lépésekért, amit az Európai Unió a közös kül- és biztonságpolitika területén, illetve az igazsággal és szabadsággal kapcsolatos ügyekben tesz. A Tanács a tagállamok nemzeti kormányainak minisztereibœl áll. Az üléseken az éppen szóban forgó témákért felelœs miniszterek vesznek részt: külügyminiszterek, gazdasági és pénzügyminiszterek, agrárminiszterek és így tovább. A Tanács elnöksége körforgásszerıen váltakozik, e feladatot 6-6 hónapos idœszakonként mindig más tagállam látja el. A Tanácsban minden ország adott számú szavazattal rendelkezik, amely hozzávetœlegesen népessége arányát tükrözi, noha a szavazatok elosztásának súlyozása a kisebb országoknak kedvez. A legtöbb döntést többségi szavazással hozzák meg, ám bizonyos kényes kérdések, pl. az adózás, a menekültügy és bevándorlás vagy a külés biztonságpolitika kérdései egyhangú határozathozatalt igényelnek. Az Európai Unió Tanácsától meg kell különböztetni az Európai Tanácsot, amely a tagállamok állam- és kormányfœinek politikai döntéshozatal céljából összehívott közös üléseit jelenti. Az Európai Tanács évente általában négy alkalommal ülésezik, feladata elsœsorban az, hogy meghatározza az Unió fejlœdésének fœ politikai irányvonalát. A Tanács mint döntéshozó csúcsszerv elsœsorban olyan nagy horderejı politikai döntéseket hoz, mint az Unió bœvítése, a költségvetés szerkezetének esetleges módosítása, a napi jogalkotási tevékenységbe azonban nem folyik bele annak mindössze jövœbeli fœ irányait határozza meg. A csúcstalálkozókra általában minden naptári félév elsœ és utolsó hónapjának közepén kerül sor, a soros elnökség tevékenységének kezdeti és záróakkordjaként. A Tanács ülésein az Európai Unió politikájának minden fontos területét megvitatják, és valamennyi, politikai szempontból lényegesnek ítélt kérdésben közös döntést hoznak, amely a késœbbiekben megszabja az Unió által követendœ politikai irányvonalat.

5 Az Európai Unió intézményrendszere Az Európai Parlament Az Európai Parlament az Unió három fœ szerve (Tanács, Bizottság, Parlament) közül az egyetlen, amelynek tagjait általános választójog alapján, közvetlenül választják meg a tagállamok polgárai. A júniusi európai, illetve évi romániai és bulgáriai választások eredménye által meghatározott összetételı, jelenleg mıködœ Parlamentet az Európai Unió 27 tagállamából származó 785 képviselœ alkotja. A képviselœk közel egyharmada nœ. Az ötévente megválasztott Parlament tevékenységének gerincét a másodlagos jog területéhez tartozó jogszabályok (rendeletek és irányelvek) meghozatala alkotja, amelyek tartalma közvetlen kihatással van minden uniós polgár hétköznapi életére. A Parlament fœ feladata a jogalkotás. Ezen a felelœsségen az Európai Unió Tanácsával osztozik, az új jogszabályokra pedig az Európai Bizottság tesz javaslatokat. Emellett jelentœs ellenœrzœ szerepet is betölt az Unió mıködésének (költségvetési hatáskör) illetve a végrehajtó hatalom (Bizottság) mıködésének ellenœrzésével kapcsolatban. A Parlament plenáris üléseit Strasbourgban, egyéb üléseit Brüsszelben tartja. A többi uniós intézményhez hasonlóan a 23 hivatalos uniós nyelvet használja munkájához. A képviseló k Az Európai Parlament 785 képviselœjét 1979 óta közvetlen és általános választójog alapján választják meg, ötéves idœtartamra. A szavazás módját minden tagállam maga határozza meg, de bizonyos demokratikus szabályok azonosak: a tizennyolcadik életévüket betöltött állampolgárok szavazójoggal rendelkeznek, a nœk és a férfiak egyenlœsége biztosított, a szavazás titkos. Általános szabály, hogy a parlamenti helyeket az egyes országok lakosságának arányában osztják fel. Minden tagállam meghatározott számú legfeljebb 99 és legalább 5 képviselœi mandátummal rendelkezik. Magyarországot 24 politikus képviseli az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament képviselœi munkaidejüket három helyen tölti Brüsszelben, Strasbourgban, és saját választókörzetükben. Brüsszelben a képviselœk a parlamenti bizottságok és a képviselœcsoportok ülésein, és a plenáris pótüléseken vesznek részt, Strasbourgban pedig az évente tizenkét alkalommal megtartott rendes plenáris üléseken. A képviselœknek természetesen idœt kell szakítaniuk a választópolgárokkal történœ kapcsolattartásra is, elsœsorban a saját választókörzetükben. A képviselôk az Európai Parlament plenáris üléseinek elôkészítését jól körülhatárolt területekre szakosodott állandó bizottságok keretein belül végzik. A bizottságok mindegyikének önálló elnöksége és titkársága van. A bizottságok politikai összetétele a plenáris ülések összetételét tükrözi. A parlamenti bizottságokban a képviselôk jogalkotási javaslatokat és saját kezdeményezésû jelentéseket dolgoznak ki, módosítanak és szavaznak meg. Megvizsgálják az Európai Bizottság és a Tanács javaslatait, különbözô témakörökben önálló jelentéseket készítenek, amelyeket a plenáris ülés elé terjesztenek. Az Európai Parlament albizottságokat és ideiglenes bizottságokat is felállíthat egyedi problémák alaposabb vizsgálata céljából, és vizsgálóbizottságokat is létrehozhat ellenôrzési hatáskörével élve. Az Európai Parlament jelenlegi ciklusában ( ) mûködô szakmai bizottságok a következôk: 1. Külügyi Bizottság (AFET) A bizottság hatáskörébe tartozik a jogalkotás a közös kül- és biztonságpolitika, és az európai biztonsági és védelmi politika területén, a politikai kapcsolatok építése az Unión kívüli országokkal, az EU bôvítését célzó csatlakozási tárgyalások megnyitása, folyamatos figyelemmel kísérése és lezárása, valamint az emberi jogokkal, a kisebbségek védelmével és a demokratikus értékek támogatásával összefüggô ügyek az Unión kívül. A Külügyi Bizottság elsôsorban a különbözô együttmûködési és támogatási programok, a nemzetközi egyezmények, a társulási és partnerségi megállapodások létrehozása, alkalmazása és az ezzel kapcsolatos tapasztalatok értékelése révén képes nemzetközi szinten is befolyást gyakorolni a világ fejlôdésére, és elômozdítani az európai értékek demokrácia, szabadság, szolidaritás, emberi jogok széles körû elfogadását és elismerését a többi kontinensen. A Külügyi Bizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl dr. Schöpflin György és dr. Gál Kinga képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait.

6 Az Európai Parlament bizottságai Emberi Jogi Albizottség (DROI) A bizottság hatásköre az emberi jogok védelmével kapcsolatos ügyekre terjed ki. Az Emberi Jogi Albizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl dr. Schöpflin György és dr. Gál Kinga képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. Biztonság-és Védelempolitikai Albizottság (SEDE) A bizottság hatásköre az európai biztonsággal és védelempolitikával összefüggô kérdésekre terjed ki. A Biztonság- és Védelempolitikai Albizottságban a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség részérœl dr. Becsey Zsolt képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 2. Fejlesztési Bizottság (DEVE) A bizottság hatásköre az Európai Unió fejlesztési és együttmûködési politikájának fejlesztésére, végrehajtására és ellenôrzésére, az AKCS-EU partnerségi megállapodással kapcsolatos ügyekre és az e tekintetben illetékes szervekkel való kapcsolattartásra, továbbá az Európai Parlamentnek a nemzetközi választási megfigyelô küldöttségekben történô részvételével kapcsolatos döntésekre terjed ki. A bizottság számos parlamenti és eseti küldöttség munkáját koordinálja és felügyeli. A Fejlesztési Bizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl dr. Őry Csaba képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 3. Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) A bizottság hatásköre az Európai Unió közös kereskedelempolitikájának a meghatározására, az Unió külgazdasági kapcsolatrendszerének fejlesztésére és az ezzel kapcsolatos jogszabályi környezet létrehozására terjed ki. A Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl Glattfelder Béla képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 4. Költségvetési Bizottság (BUDG) A bizottság hatásköre az Európai Unió többéves pénzügyi keretének és finanszírozási rendszerének meghatározására, az Európai Parlament költségvetési elôjogaival összefüggô intézményközi megállapodások létrehozására és végrehajtására, az EU és decentralizált szervei költségvetésének meghatározására, az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységének felügyeletére, az Európai Fejlesztési Alap uniós költségvetésbe történô bevonására, továbbá a közösségi jogi aktusok pénzügyi kerettel történô összeegyeztethetôségének felügyeletére terjed ki. A Költségvetési Bizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl dr. Surján László képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait, a bizottság póttagja pedig 2006-ig Pálfi István volt, akinek helyét elhunyta után De Blasio Antonio vette át. 5. Költségvetési Ellenó rzési Bizottság (CONT) A bizottság hatásköre az Európai Unió és az Európai Fejlesztési Alap költségvetése végrehajtásának ellenôrzésére, az uniós intézmények és az EU által finanszírozott szervek számláinak és mérlegeinek lezárására, egyenlegeinek elkészítésére, könyvvizsgálatára, az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeinek ellenôrzésére, az Unió költségvetését érintô csalások és szabálytalanságok vizsgálatára, a Számvevôszékkel történô kapcsolattartásra, továbbá az uniós költségvetés végrehajtására, irányítására és ellenôrzésére vonatkozó költségvetési rendelet megalkotására terjed ki. A Költségvetési Ellenôrzési Bizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl eredetileg Pálfi István képviselte a Magyar Köztársaság választópolgárait, akinek 2006-os elhunyta után De Blasio Antonio vette át a feladatkörét. 6. Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottsága (ECON) A bizottság hatásköre az Európai Unió gazdasági és monetáris politikájának meghatározására, a Gazdasági és Monetáris Unió mûködésével összefüggô ügyekre, a határokon átnyúló fizetési mûveletek szabályozására, az egységes fizetési térség, a fizetési mérleg, a tôkemozgások, a hitelfelvételi és hitelnyújtási politika jogszabályi környezetének megalkotására, az uniós tôke exportjának ösztönzését szolgáló intézkedések meghozatalára, az adórendelkezések, a verseny és az állami támogatás területét szabályozó vonatkozó jogszabályok megalkotására terjed ki. A Gazdasági és Monetáris Ügyek Bizottságában a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség részérœl dr. Becsey Zsolt képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait.

7 Az Európai Parlament bizottságai 7. Regionális Fejlesztési Bizottság (REGI) A bizottság hatásköre a regionális és kohéziós politikára terjed ki, különös tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap és az EU regionális politikájának egyéb eszközeivel kapcsolatos szabályozási kérdésekre. A bizottság felelœs az egyéb uniós szakpolitikák gazdasági és társadalmi összetartására való hatásának értékeléséért, az EU strukturális eszközeinek összehangolásáért, valamint a legkülsœ régiók és a határon átnyúló régiók közötti együttmıködés koordinálásáért. A bizottság kapcsolatot tart a Régiók Bizottságával, a régiók közötti együttmıködés szervezeteivel, valamint a helyi és regionális hatóságokkal. A Regionális Fejlesztési Bizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl De Blasio Antonio és dr. Surján László képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 8. Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága (EMPL) A bizottság hatásköre a foglalkoztatáspolitika és szociálpolitika, a szociális biztonság, a szociális védelem, a munkakörülmények, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén történô uniós jogalkotási tevékenységre, az Európai Szociális Alap mûködésével összefüggô jogszabályi környezet megalkotására, a szakképzési politika, a társadalmi párbeszéd és az esélyegyenlôségi politika európai kereteinek meghatározására, az Európai Szakképzésfejlesztési Központ, az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért, az Európai Képzési Alapítvány, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség szervezeteivel történô kapcsolattartásra terjed ki. A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottságában a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség részérœl dr. Őry Csaba képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 9. Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság (ENVI) A bizottság hatásköre a környezetpolitikai és környezetvédelmi intézkedések meghozatalára, a közegészségügy és az élelmiszerbiztonság területén történô uniós jogalkotási tevékenységre terjed ki. A Környezetvédelmi Bizottságban a Magyar Demokrata Fórum részérœl Olajos Péter, a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl pedig De Blasio Antonio képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 10. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) A bizottság hatásköre az Európai Unió ipari, kutatási és ûrkutatási politikájának meghatározására, az új technológiák alkalmazásával, az energiapolitikával, az energiaellátás biztonságának szavatolásával összefüggô uniós jogalkotási tevékenységre, az információs társadalom létrejöttének és az információtechnológia további terjedésének ösztönzését célzó uniós intézkedések meghozatalára terjed ki. Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség részérœl Gyürk András és Barsiné Pataky Etelka képviselik a Magyar Köztársaság választópolgárait. 11. Belsó Piaci és Fogyasztóvédelmi BIZOTTSÁG (IMCO) A bizottság hatásköre a belsô piac és a vámunió területére vonatkozó nemzeti jogszabályok közösségi szintû összehangolására, a belsô piac mûködését gátló akadályok azonosítására, az akadályok felszámolását célzó uniós intézkedések meghozatalára, a fogyasztók gazdasági érdekeinek elômozdítására és védelmére terjed ki. A Belsô Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságban a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség részérœl Gyürk András képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 12. Mezó gazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) A bizottság hatásköre a Európai Unió közös agrárpolitikájának fejlesztésére, a vidékfejlesztésre, az állat- és növényegészségügy, a mezôgazdasági termékek minôségének javítása, a mezôgazdasági nyersanyagellátás és az erdészet területét érintô uniós jogalkotási tevékenységre, továbbá a Közösségi Növényfajta Hivatal mûködésének felügyeletére terjed ki. A Mezôgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottságban a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség részérœl Glattfelder Béla képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait.

8 Az Európai Parlament bizottságai 13. Halászati Bizottság (PECH) A bizottság hatásköre az Európai Unió közös halászati politikájának fejlesztésére, a halászati erôforrások megôrzését és a halászati termékek közös piacának megszervezését célzó uniós jogi keretek megalkotására, a halászat és az akva-kultúra területét érintô uniós strukturális politika meghatározására, továbbá a nemzetközi halászati megállapodások megkötésére terjed ki. A Halászati Bizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl Glattfelder Béla képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 14. Kulturális és Oktatási Bizottság (CULT) A bizottság hatásköre az Európai Unió oktatáspolitikájának, audiovizuális politikájának, ifjúságpolitikájának, sport- és szabadidô-politikájának, tájékoztatási és médiapolitikájának meghatározására, továbbá a tudás és a kultúra fejlesztését, a kulturális és nyelvi sokszínûség védelmét és a kulturális örökség megôrzését célzó uniós jogszabályok megalkotására terjed ki. A Kulturális és Oktatási Bizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl dr. Schmitt Pál és Járóka Lívia képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 15. Jogi Ügyek Bizottsága (JURI) A bizottság hatásköre az európai jog értelmezésére és alkalmazására, az uniós jogi aktusok és az elsôdleges joganyag közötti összhang biztosítására, az Uniót érintô nemzetközi jog értelmezésére és alkalmazására, a közösségi jog egyszerûsítésére, az Európai Parlament jogainak és kiváltságainak védelmére, a tagállamok jogrendjét érintô közösségi jogi aktusok megalkotására, továbbá az Európai Bíróság szervezetével és alapokmányával összefüggô ügyekre terjed ki. A Jogi Ügyek Bizottságában a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl dr. Szájer József képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 16. Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) A bizottság hatásköre az állampolgári jogok, az emberi jogok és az alapvetô jogok védelmére terjed ki az Unió területén beleértve a kisebbségek védelmét is, továbbá végzi a nemek közötti, a munkahelyi és a munkaerôpiaci megkülönböztetés elleni küzdelemhez kapcsolódó, valamint az átláthatóságra és a természetes személyek védelmére vonatkozó jogszabályok megalkotását. Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl dr. Gál Kinga és Járóka Lívia képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 17. Alkotmányos Ügyek Bizottsága (AFCO) A bizottság hatásköre az európai integrációs folyamat intézményi vonatkozásaira, továbbá az EU-Szerzôdés végrehajtására és mûködésének értelmezésére, valamint az intézményközi kapcsolatokra terjed ki. Az Alkotmányos Ügyek Bizottságában a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl dr. Szájer József és dr. Schöpflin György képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 18. Nó jogi és Esélyegyenló ségi Bizottság (FEMM) A bizottság hatásköre a nôk jogainak meghatározására, támogatására és védelmére terjed ki az Unióban, végzi továbbá az esélyegyenlôségi politika jogi kereteinek meghatározását, a nôi jogok elômozdítását a világ más részein, a nôk jogait érintô nemzetközi megállapodások és egyezmények nyomon követését és végrehajtását, valamint a nôket érintô tájékoztatáspolitika meghatározását. A Nôjogi és Esélyegyenlôségi Bizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl Járóka Lívia képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 19. Petíciós Bizottság (PETI) A bizottság hatásköre a petíciós ügyekre és az európai ombudsmannal történô kapcsolattartásra terjed ki. A Petíciós Bizottságban a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részérœl Gyürk András képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait. 20. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN) A bizottság hatásköre a vasúti, közúti, belvízi, tengeri, és légi közlekedés területét érintô uniós politika meghatározására, továbbá a postai szolgáltatások és az idegenforgalom területén történô uniós jogalkotási tevékenységre terjed ki. A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságban a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség részérœl Barsiné Pataky Etelka és dr. Becsey Zsolt képviseli a Magyar Köztársaság választópolgárait.

9 A képviseló csoportok Az Európai Parlament tagjai nem nemzeti alapon alkotnak nagyobb csoportokat, hanem hét, európai szinten szervezœdött politikai frakcióba ( képviselœcsoportba ) tömörülnek. Ezek közül a legnagyobb a jobbközép beállítottságú Európai Néppárt (kereszténydemokraták), utána következnek a szocialisták, a liberálisok, és a zöldek. A 785 képviselœ megoszlása a képviselœcsoportok között a következœ: 288 EPP-ED (Európai Néppárt - Európai Demokraták) 215 PSE (Európai Szocialista Párt) 101 ALDE (Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért) 44 UEN (Nemzetek Európájáért Unió - nemzeti jobboldal) 42 Verts/ALE (Zöldek / Európai Szabad Szövetség) 41 GUE/NGL (Egységes Európai Baloldal - Északi Zöld Baloldal - kommunista) 24 IND/DEM (Függetlenség / Demokrácia - radikális jobboldal) 30 független

10 Az ENP-ED frakció és a FIDESZ képviseló csoportja Az Európai Néppárt - Európai Demokraták (ENP-ED) frakciója A képviselœcsoport az európai konzervatív pártokat és a brit konzervatívokat tömörítœ Európai Demokraták csoportját foglalja magába júliusa óta ez a legnagyobb frakció az új, 785 fœs Parlamentben. Az ENP-ED képviselœcsoport az összes frakció közül az egyetlen, amelyhez mind a 27 tagállamból csatlakoztak képviselœk. A képviselœcsoport vezetœje Joseph Daul francia politikus, aki egy 8 alelnökbœl és egy pénztárnokból álló elnökséget vezet. Munkáját a Parlament 20 bizottságának koordinátorai, valamint a képviselœcsoportban helyet foglaló nemzeti delegációk vezetœi segítik. A képviselœcsoport politikai és szervezeti mıködését a frakció titkársága támogatja. Az ENP-ED frakcióban helyet foglaló pártok közül sokan az Európai Néppártnak, az európai szinten elsœként megalakult nemzetek feletti pártszövetségnek is tagjai. Az Európai Néppárt tagjai mind azon dolgoznak, hogy ellensúlyozni tudják az európai baloldal politikai prioritásait és elœsegítsék a közös cél megvalósulását: egy versenyképesebb és demokratikusabb, a polgárokhoz közelebb álló Európa létrejöttét. Az ENP-ED a Parlament legnagyobb képviselœcsoportjaként igen jó helyzetben van ahhoz, hogy meghatározhassa a testület politikai napirendjét és döntœ tényezœként lépjen fel a szavazások során. ErrŒl az erœrœl tanúskodik az a tény is, hogy 1999 óta az ENP-ED képviselœcsoportjának az összes többi frakciónál többször sikerült parlamenti többséget szereznie politikai elképzeléseihez a plenáris üléseken. Európai Néppárt-Európai Demokraták frakciója: Az Európai Néppárt honlapja: A FIDESZ néppárti képviseló csoportja A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség 2004 júniusában fölényes gyœzelmet aratott az elsœ magyarországi európai parlamenti választásokon. A 24 képviselœi helybœl tizenkettœt megszerezve a legnagyobb magyar képviselœcsoportot (brüsszeli szóhasználatban: delegációt ) alakíthatta meg. Az Európai Parlamentben - a néppárti frakció keretén belül - a magyar néppárti delegáció tagjaként dolgozik még Olajos Péter, az MDF képviselœje is, továbbá meghívottként vesz részt a munkában Duka-Zólyomi Árpád és Bauer Edit, a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja, illetve Sógor Csaba és Winkler Gyula, az RMDSZ képviselœje. A tizenhárom, határon túli képviselœkkel együtt tizenhét fœs magyar delegáció arányait tekintve a közepesen nagy nemzeti delegációk közé tartozik a néppárti képviselœcsoportban. A magyar néppárti delegációval szoros együttmıködésben dolgozik még s szintén az ülések meghívottja TŒkés László, aki független jelöltként jutott be az Európai Parlamentbe, és aki a Zöldek/Európai Szabad Szövetség frakciójában foglal helyet. A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselœinek munkáját a magyar nemzetpolitikai célok szolgálata határozza meg. A magyar nemzeti érdekek európai szinten való megjelenítése természetesen magában foglalja a határon túli magyar közösségek érdekeinek a felvállalását is. Ez az országhatárokon felülemelkedœ politika egybeesik az Unió egyik elsœ és legalapvetœbb célkitızésével, amely a határokon átívelœ együttmıködést és végsœ soron az országhatárok feloldását tızte ki célul. Ilyen értelemben is fontos cél, hogy a magyar nemzet határokon átívelœ, békés újraegyesítése egybeesik az összeurópai egyesítés történelmi folyamatával. A magyar képviselœk egyik legfontosabb feladata e két folyamat párhuzamba állítása, a magyar nemzeti érdek megjelenítése az európai folyamatok részeként. Az Európai Néppárt frakciójában helyet foglaló magyar képviselœk az Európai Parlament valamennyi bizottságában jelen vannak, ily módon a Parlament teljes szakmai munkájában részt vesznek. A magyar delegáció vezetœje dr. Szájer József, a delegáció elnöke dr. Schmitt Pál. A Fidesz Néppárti Delegációjának honlapja:

11 A magyar delegáció képviseló inek szakmai tevékenysége Barsiné Pataky Etelka EP szakbizottsági tagság Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Ideiglenes Bizottság Svájccal, Izlanddal és Norvégiával folytatott kapcsolatokért felelôs és az Európai Gazdasági Térség (EGT) parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség; Dél-Afrikával folytatott kapcsolatokért felelôs küldöttség. EP szakbizottsági póttagság Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság Életpálya fôbb állomásai BME, Okleveles mérnök (1964) Okleveles urbanisztikai szakmérnök (1980) Projektmérnök ( ) Tudományos ösztöndíjas, Hamburg ( ) Helsinki, Otaniemi (1987) Magyar Köztársaság Kormánya: - Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, kabinetfônök (1991) - Gazdasági Minisztérium, címzetes államtitkár ( ) - a magyar világkiállítás (Expo) fôbiztosa, - a Világkiállítási Tanács elnöke ( ) - nagykövet ( ) Budapest Fôvárosi Önkormányzat: - önkormányzati képviselô, - az MDF-frakció vezetôje ( ) - Városfejlesztési Bizottság, elnök ( ) Országgyûlési képviselô ( ) Magyar Mérnöki Kamara alelnöke ( ) Ausztria Nagy Ezüst Érdemérme Szalaggal

12 A magyar delegáció képviseló inek szakmai tevékenysége Bizottsági munka Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság (TRAN) A közlekedés-politika közös politika. A Magyarország szempontjából kulcsfontosságú közlekedési folyosók fejlesztésében prioritást jelentettek a legsürgœsebben felzárkóztatandó közlekedési területek. A Kohéziós Alap közlekedésre vonatkozó szabályozásában képviseltük a magyar érdeket, Barsiné Pataky Etelka indítványára a tömegközlekedési jármıvekbe való befektetést is beemelték a finanszírozható célok közé. A piacnyitásra vonatkozó szabályozások az új tagállamoknak, így Magyarországnak is versenyhátrányt jelentettek. Ezért az új tagállamok szempontjainak beépítése kulcsfontosságú volt, pl: eurovignette, vasúti nemzetközi személyi forgalmi, és postai szolgáltatások verseny elœtti megnyitása esetében. Barsiné Pataky Etelka aktívan közremıködött abban, hogy Magyarország átmeneti könnyítéseket, ill. idœbeli haladékot kapjon a szabályozások teljes alkalmazására, így a hazai szereplœknek is lehetœsége nyílik az alapos felkészülésre. A klímaváltozás és a magas üzemanyagár hatásainak csökkentésére irányuló törekvések új kihívások elé állítják a közlekedéspolitikát. Barsiné Pataky Etelka az uniós közlekedéspolitikai Fehér Könyv felülvizsgálatáért felelœs képviselœként írt jelentést az európai közlekedés új irányairól. Kezdeményezésére 2007 februárjában elsœ ízben ültek le Brüsszelben az Európai Parlament, illetve az uniós nemzeti parlamentek szakpolitikusai, hogy ezekrœl az új irányokról tanácskozzanak. Az új jármıszabványok, új összetételı üzemanyagok, intelligens megoldások alkalmazására Magyarországot fel kell készíteni. Ezekben a szabályozásokban a magyar lehetœségek és a magyar érdek képviselete az egyik legfontosabb feladat, amelyet folyamatosan teszünk. Barsiné Pataky Etelka szoros és rendszeres együttmûködést alakított ki a hazai közúti fuvarozókkal, ill. az útügyi szakmával. Rendszeres elœadója az évenként megrendezett rangos Európai Útügyi Kongresszusnak, illetve a hazai szakma meghívásának eleget téve folyamatosan tart elœadásokat Magyarországon a Magyar Útügyi Napokon, valamint a fuvarozók éves közgyılésein. Éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottság (CLIM) Az Európai Parlament 2007 áprilisában hozta létre az éghajlatváltozással foglalkozó ideiglenes bizottságot, amely javaslatokat fogalmaz meg az Európai Unió jövendœ éghajlatváltozással foglalkozó integrált politikájára, és hosszútávon is koordinálja az Európai Parlament álláspontját a klímavédelemmel kapcsolatban. Értékeli az éghajlatváltozás helyzetét, és megfelelœ intézkedéseket javasol minden szinten. A bizottság 2009-ben összefoglaló jelentést nyújt be a Parlamentnek. A bizottság egyetlen magyar fœtagja Barsiné Pataky Etelka, aki a bizottsági munka keretében témavezetœje Az energia- és a közlekedési szektorok emisszióiról szóló témának. Az elkészített munkadokumentumban az iparból és közlekedésbœl származó emissziók csökkentésére tett ajánlásokat témavezetœként. Ezek között átfogó gazdasági intézkedéseket sürgetett többek között az adópolitika és az externális költségek beépítése terén, illetve felszólított a már elindított európai szintı lépések kiteljesítésére (pl. Közös Európai Égbolt, Galileo, a gépjármıvek széndioxid-kibocsátásának ellenœrzése). A témához kapcsolódóan került sor Barsiné Pataky Etelka szervezésében március 3-án az Európai Parlamentben az éghajlatváltozás fontos és idœszerı kérdéseivel foglalkozó parlamenti konferenciára és a hozzá kapcsolódó Mıvészet és klímaváltozás címı kiállításra. A magyar grafikusmıvészektœl származó kiállított plakátok között megtalálhatóak voltak az 1992-es Riói Konferencia alkalmából készült környezetvédelmi plakátok, a 2007-ben a Magyar Országgyılés által szervezett Éghajlatváltozás és ami mögötte van konferenciára készített tematikus plakátok, valamint más uniós tagországokból származó alkotások is. A megnyitón beszédet mondott Barsiné Pataky Etelka, továbbá Orosz István grafikus mıvész, a Magyar Plakát Társaság tagja. A kiállításhoz kapcsolódó tematikus konferencia a klímaváltozás témakörén belül az energia, az ipar és a közlekedés kibocsátásaira koncentrált, keresve a kibocsátás csökkentésének megoldásait. Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság (ITRE) Az Európai Parlament ipari bizottsága napirendjén kiemelten szerepel az új technológiák piacra juttatása, az európai kutatás-fejlesztés globális versenypozíciójának fenntartása, vagy például a kommunikációs hálózatok új szabályozása fogyasztóbarát módon.

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI, MŰKÖDÉSE ÉS NÉHÁNY KIEMELT SZAKPOLITIKÁJA Tansegédlet 2009. április Összeállította: Dr. Törő Csaba főiskolai tanár Tartalomjegyzék I. AZ EURÓPAI UNIÓ FOGALMA...2 I.1. Az EU-t

Részletesebben

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz...

Európai Szociális Alap... 35 Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs része... 35 Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz... Tartalomjegyzék EU és civil szervezetek... 3 Az Európai Unió célja, háttere... 3 Civil szervezetek az EU szemszögéből... 8 Civil szervezet definíciója az EU szerint... 9 Civil szervezetek szerepe az Európai

Részletesebben

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Előadó: Dr. Göncz Kinga külügyminiszter Budapest,

Részletesebben

Segédanyag. Az Európai Unió általában

Segédanyag. Az Európai Unió általában Segédanyag Az Európai Unió általában Az Európai Unió azzal a céllal jött létre, hogy véget vessen a szomszédos európai országok között dúló véres háborúknak, melyek közül a legrettenetesebb a második világháború

Részletesebben

Horváth Zoltán. I. rész

Horváth Zoltán. I. rész SZOLNOKI FŐISKOLA Horváth Zoltán Kézikönyv az Európai Unióról I. rész Készítette: Pataki Tamás Idegenforgalmi és szálloda szak Levelező tagozat IV. évfolyam 2004. november Email: soledad@freeweb.hu Mobil:

Részletesebben

Útmutató az EU-hoz. Gyors útmutató az EU-hoz a lelki egészség szakpolitika és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek szempontjából

Útmutató az EU-hoz. Gyors útmutató az EU-hoz a lelki egészség szakpolitika és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek szempontjából Útmutató az EU-hoz Gyors útmutató az EU-hoz a lelki egészség szakpolitika és a pszichoszociális fogyatékossággal élő emberek szempontjából Mental Health Europe, Brussels, 2011 Small text MHE-SME? Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Európai Parlament

Az Európai Parlament Az Európai Parlament 2 Tartalomjegyzék Üdvözöljük az Európai Parlamentben! 3 Az Európai Parlament Önért dolgozik 5 Jó kezekben az európai költségvetés 11 A szabadságjogok és a demokrácia őre 17 Az Európai

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek

Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Hallassuk hangunkat az EU-ban: útmutató civil szervezeteknek Civil Society Contact Group Ez a kiadvány a Charles Stewart MOTT Alapítvány és az Európai Bizottság (Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság,

Részletesebben

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok

Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban. Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok Egészségfejlesztés és népegészségügy az Európai Unióban Irányelvek, intézmények és döntéshozatali mechanizmusok 2 Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat köteteinek címei: 1. Az egészségfejlesztés

Részletesebben

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL

ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL ÖT ÉVE AZ EURÓPAI UNIÓBAN 200 KÉRDÉS 200 VÁLASZ AZ EURÓPAI UNIÓRÓL Nálunk megtalálja a választ Ha kérdése van az Európai Unióval vagy Magyarország EU-tagságával kapcsolatban, hívja munkanapokon 10 és 18

Részletesebben

A magyar kereskedelem és fejlesztéspolitika intézményrendszere

A magyar kereskedelem és fejlesztéspolitika intézményrendszere A magyar kereskedelem és fejlesztéspolitika intézményrendszere Hunyadi Réka, Scheiring Gábor Budapest, 2006. augusztus Az igazságosság, nem pedig a jótékonyság az, amiből többre van szüksége e világnak!

Részletesebben

Hírlevél. 2009. február 2. - február 6. Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja

Hírlevél. 2009. február 2. - február 6. Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja Hírlevél 2009. február 2. - február 6. Magyar Szocialista Párt Európai Parlamenti Delegációja Tartalom Kiemelt hírek: Példa nélküli átfogó vita a kisebbségekről az Európai Parlamentben - Tabajdi Csaba

Részletesebben

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA

A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA EURÓPAI UNIÓ A SZERZŐDÉSEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT VÁLTOZATA ALAPJOGI CHARTA 2010. MÁRCIUS 2010.3.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 83/1 E U Sz. AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék. Európai üzleti jog Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézete Üzleti jog tanszék Európai üzleti jog Tansegédlet Összeállította: dr. Verebics János egyetemi

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához

EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK. Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Dr. Stelbaczky Tibor Kézikönyv a Tanács eljárási szabályzatához Budapest, 2010 EU-ELNÖKSÉGI FÜZETEK Az Államreform Operatív Program 2.2.5-2008-0001 támogatásával kiadja: Magyar Köztársaság

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat?

Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés Fenntartható elmélet - Fenntarthatatlan gyakorlat? Milliárdok a fenntarthatóságért? Második jelentés

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom

HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom HÍRLEVÉL 2013. Június 17.-Július 7. Tartalom Kiemelt hírek MSZP EP-delegáció: nem a szankciókra, igen a magyar állampolgárok jogainak biztosítására! Az EP szakbizottságában elfogadott Tavares-jelentés

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

XIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM EURÓ PAI TÜ KÖR A külügyminisztérium folyóirata A TARTALOMBÓL Ódor Bálint Sinka László: Magyar Európa-politika 2010 2014: kihívások és eredmények Varga Miklós: A görög EUelnökség programjának összefoglalása

Részletesebben

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV

PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV PROJEKT CIKLUS MENEDZSMENT KÉZIKÖNYV MAGYAR ÉS UKRÁN CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉPZÉSI PROGRAM PROJEKTFEJLESTÉS ÉS GENERÁLÁS TÉMÁBAN A képzési programot az Európai Unió támogatta ( SZ. PHARE Magyar-Ukrán

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban

Partnerség a monitoringban. Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban Partnerség a monitoringban Környezetvédő civilek tapasztalatai az európai uniós alapok monitoring bizottságaiban 1 2 Magyar Természetvédők Szövetsége 1091 Budapest, Üllői út 91/b http://www.mtvsz.hu Partnerség

Részletesebben

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6.

Göncz Kinga: Gyors döntéseket érdemelnek a petíciók benyújtói - Strasbourg, 2010. július 6. HÍRLEVÉL 2010. Július 5. - Július 16. Tartalom Kiemelt Hírek: Tabajdi Csaba uniós fellépést sürgetett a média szabadságának biztosítására; Több uniós tagállamban veszélyben van a sajtószabadság - Strasbourg,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai közigazgatási szervek, üzleti vállalkozások és polgárok rendelkezésére

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

A bővítési folyamat megértése

A bővítési folyamat megértése Európai Bizottság A bővítési folyamat megértése Az Európai Unió bővítési politikája Előszó az új üzleti lehetőségek létrehozása, valamint az egységes piacon megjelenő, gyorsan növekvő nemzetgazdaságok

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA ORBÁN ANNAMÁRIA AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁJA A környezetvédelmi politika fejlődése Nehéz meghatározni, mit is nevezünk az Európai Unió (EU) környezetvédelmi politikájának. A legtöbb dokumentum

Részletesebben

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM]

anorama A kohéziós politika 2014 és 2020 között inforegio Növekvő lendülettel [2013. TÉL 48. SZÁM] anorama [2013. TÉL 48. SZÁM] inforegio A kohéziós politika 2014 és 2020 között Növekvő lendülettel Beszélgetés José Manuel Barrosóval, az Európai Bizottság elnökével A megreformált politika 10 pontban

Részletesebben