Ajánlások Budapestért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlások Budapestért"

Átírás

1 Ajánlások Budapestért Mit várunk az önkormányzatoktól 2002 és 2006 között? A LÉLEGZET 2002/7 8. számának melléklete

2 Tartalom Összefoglaló 3 1. Társadalmi részvétel 4 2. Szabályozás, ellenôrzés és átláthatóság 5 3. A területfelhasználással összefüggô képviselôtestületi döntések hatása az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára 6 4. A természetes és épített környezet javítása és az egészség megôrzése Egészséges élettér szolidáris város- és lakáspolitika Zöldterületek Fenntartható közlekedés Városmegújítás A közbiztonság javítása Az egyéb környezetterhelések csökkentése Ipari szennyezés Zajvédelem A szilárd hulladék csökkentése Csatornázás, szennyvízkezelés, talajvédelem Fenntartható vízhasználat Energiafogyasztás, komfortérzet Nem-ionizáló sugárzások 17 Hogyan valósulhatnak meg az ajánlásaink? 18 Szerzôdéstervezet 19

3 Ajánlások Budapestért Mit várunk az önkormányzatoktól 2002 és 2006 között? Fõvárosunk kiváló öröklött adottságai, a nagyarányú tõkebeáramlás és az Európai Unió átlagát közelítõ gazdasági teljesítménye ellenére sem fejlõdik lakóinak általános megelégedésére. Sokan hagyták el a várost a magas megélhetési költségek elõl menekülve és jobb életminõségre vágyva. Az itt élõk és az ide látogatók egyaránt panaszkodnak a zajra, a rossz levegõre, a közlekedési káoszra, az ápolatlan közterületekre, a lerobbant épületállományra, a zöldterületek és az infrastruktúra hiányosságaira, a piac szabályozatlanságára és nem utolsó sorban a növekvõ társadalmi egyenlõtlenségek számtalan jelére. A fõváros környezeti állapotának javítása mindenek elõtt a lakosság egészségének védelme miatt szükséges. Ugyanakkor ez fontos nemzetgazdasági cél is. Budapesten a környezeti károk költségét a szakértõk hatalmas összegre, évi milliárd forintra becsülik. Ez a veszteség évrõl évre halmozódik. A környezet súlyos állapota miatt az elmúlt években felgyorsult migrációs folyamatok nemcsak az aktív népességet, a gazdaságot is elszívják, ugyanakkor rontják a meglévõ infrastruktúra egy részének kihasználtságát, másutt viszont új igényeket gerjesztenek. A város tõkevonzó ereje és idegenforgalmi vonzereje is csökken a környezetszennyezés miatt. Ugyanakkor a hazai és külföldi kutatások azt valószínûsítik, hogy a környezetszennyezés fõ forrásainak csökkentése a fõváros fejlõdését nemhogy gátolná, hanem kedvezõbb helyzetet teremtene. A következõkben a fõváros fenntartható fejlõdésének néhány kulcskérdését vázoljuk fel. Részletesebb ajánlásokat teszünk arra, hogy milyen célokat és milyen módon érjenek el az önkormányzatok 2006-ig. Az ajánlások nagy része önkormányzati hatáskörbe tartozik, más részük viszont kormányzati feladat. Ez utóbbiak esetén az önkormányzatoknak kezdeményezõ és nyomásgyakorló szerepet kell vállalniuk. Ajánlásaink röviden összefoglalva Az önkormányzati feladatok ésszerûbb elosztásához, a környezeti és természeti értékek közös védelméhez, az infrastruktúra hatékony mûködtetéséhez és fejlesztéséhez szoros együttmûködést beleértve az önkorlátozást és kölcsönösséget kell megteremteni a települések között. A koncepciók és tervek kidolgozásába és megvalósításába idõben be kell vonni a lakosságot. Meg kell szüntetni a helyi lakosság feje felett történõ, illetve véleményével ellentétes döntéshozatal jelenlegi gyakorlatát. A szolidaritás jegyében csökkenteni kell a szegregációt. Rövid távú célkitûzésként biztosítani kell mindenki számára a lakhatást, középtávon a szociális bérlakásigények mennyiségi kielégítését, hosszabb távon a teljes lakásállomány korszerûsítését, az egészségtelen életkörülmények felszámolását. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és az idõskorúak sajátos igényeire, egészséges és kellemes életfeltételeik megteremtésére. Az elmúlt tizenkét év tapasztalatai alapján újra kell gondolni a központi irányítás és a helyi kezdeményezések viszonyát. Szemléletváltásra van szükség a terület- és településpolitikában. Fékezni kell a települések terjeszkedését. Meg kell állítani a természeti értékekkel pazarlóan bánó, a költségeket az ésszerûtlenségig növelõ területfejlesztést. Egyetlen négyzetméter zöldterületet sem szabad megszüntetni. A meglévõ növényzetet óvni, állapotát javítani kell. Minél több újabb zöldfelületet kell kialakítani. A meglévõ vagyon megõrzésének, hatékony mûködtetésének, felújításának és korszerûsítésének elsõbbséget kell adni az új fejlesztésekkel szemben. A beruházásokat elsõsorban a meglévõ városi területek és létesítmények (városnegyedek, utak, épületek, infrastruktúra-hálózatok) megújítására kell összpontosítani. A budapesti agglomeráció közlekedéspolitikájának középpontjában a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, valamint a közösségi közlekedés színvonalának emelése álljon! Ajánlások Budapestért 3

4 1. Társadalmi részvétel Hazai és nemzetközi tapasztalatok egyaránt azt bizonyítják, hogy a képviseleti demokrácia nem biztosítja a helyi társadalom, a közösség érdekeinek optimális érvényesülését a döntéshozatalban. Az önkormányzatok képviselõtestületei sorozatosan figyelmen kívül hagyják választóik véleményét. Szerepet játszik ebben a korábbról megszokott beidegzõdés, a szakértelem hiánya, a lakosság passzivitása és nem ritkán a korrupció. Az önkormányzatok gyakran rövid távú gazdasági célokat, nehezen védhetõ részérdekeket képviselnek a természetes és épített környezet javítása, a közjó egyenletesebb elosztása helyett. A demokratikus döntéshozatal látszólag idõigényes és költséges eljárás. Mégis megéri partnerként kezelni a lakosságot és a helyi vállalkozókat, mert õk azok, akik az optimális döntésekhez szükséges helyi ismeretekkel rendelkeznek, és az együttmûködésükre is így lehet bizton számítani (köztisztaság, közbiztonság, a környezet megóvása, karbantartás, lakossági megtakarítások stb.). A közösen hozott döntések hosszú távon mindenképpen, de gyakran rövid távon is gazdaságilag kifizetõdõbbek a közösség számára. Ajánlások a társadalmi részvétel erõsítésére 4. Biztosítsanak forrásokat a lakosság és a képviselõk szakmai ismereteinek folyamatos bõvítésére, a széleskörû tájékoztatásra, a társadalmi egyeztetésekre, valamint az ellenvélemények és alternatívák szakértõi, vizsgálati és ismertetési költségeinek fedezetére! 5. A Fõvárosi Közgyûlés mellett hozzanak létre az egykori Fõvárosi Közmunkatanácshoz hasonló összetételû testületet a városfejlesztési törekvések, befektetõi szándékok összehangolására, a városkép és az építészeti színvonal védelmére! 6. A helyi népszavazás kiírásához szükséges aláírások számát csökkentsék a törvény által megengedett legkisebb mértékre (a választásra jogosultak 10 százalékára)! 7. A lakosságot érintõ minden új beruházás vagy egyéb fontos intézkedés elõtt (közterületek felújítása, új létesítmények építése, tömegközlekedési járatok megváltoztatása stb.) már a tervezés idõszakában is tartsanak lakossági fórumot! 8. Az önkormányzatok növekvõ mértékben mûködjenek együtt a civil szervezetekkel annak érdekében, hogy egyre inkább kialakuljon a lakosság és a vállalkozók környezettudatos magatartása, és többet tegyenek a településük felvirágoztatása érdekében! 1. Nem formálisan, hanem széles körû tájékoztatásra törekedve kell nyilvánosságra hozni az önkormányzatok elképzeléseit, terveit, döntéseit, valamint az ellenvéleményeket. Állítsanak fel a közterületeken megfelelõ sûrûséggel tájékoztató táblákat, hogy a tervezett intézkedésekkel, döntésekkel és ellenvéleményekkel mindenki megismerkedhessen! A helyi lapok, rádió- és televízióállomások biztosítsanak lehetõséget az eltérõ vélemények érdemi ütköztetésére! Kapjanak jóval nagyobb teret a szakmapolitikai viták a közéletben, a médiában és különbözõ szintû nyilvános fórumokon! 2. A munkaügy és a fogyasztóvédelem gyakorlatához hasonlóan hozzanak létre független békéltetõ testületeket az önkormányzatok, a választók és a vállalkozók közötti érdekellentétek feloldására! 3. Alkalmazzák azt az Európai Unióban elterjedt gyakorlatot, hogy a szakértelem hiányából eredõ, nem körültekintõ döntésekért személyes felelõsséget kelljen vállalni! A dokumentumokból a tervezõk, a döntéselõkészítõk és a helyi döntéshozók konkrét felelõssége egyértelmûen megállapítható legyen! 4 Ajánlások Budapestért

5 2. Szabályozás, ellenôrzés és átláthatóság Az önkormányzati munkát érintõ jogszabályok közül sok szorul újragondolásra. Súlyos gond azonban, hogy gyakran nem tartatják be még a jelenlegi elõírásokat sem. Nem vonják felelõsségre a szabálysértõket, nem kérik számon a tulajdonosi kötelezettségeket, sokszor éppen azért, mert az önkormányzatok maguk is mulasztásokat követnek el. A nagyobb politikai vagy gazdasági befolyással bíró egyének és szervezetek gyakran szankciók nélkül felrúghatják a szabályokat. Nemegyszer 5 6, ellenõrzési jogkörrel rendelkezõ szerv sem képes megakadályozni a törvénytelen magatartást. A leggyakoribb kihágások az illegális hulladéklerakás, a szabálytalan építkezés, a közterületek elkerítése, a szabálytalan közlekedés és parkolás, a növényzet pusztítása, a hulladékok égetése és a környezetszennyezõ vállalkozási tevékenység. A rendszerváltás óta e téren nem tapasztalható javulás. Az említett hiányosságok egyik fõ oka az, hogy a szakhatóságok túlterheltek, nem áll rendelkezésükre megfelelõ szakmai és anyagi háttér a lakossági panaszok kivizsgálásához, az ellenõrzésekhez. A szakhatóságok (környezetvédelmi felügyelõségek, nemzeti park igazgatóságok, ÁNTSZ) stb., a területi szabályozás közbülsõ szintjei (megyei és térségi fõépítészek) sokszor csak formálisan véleményezik az önkormányzatok tervezeteit. Ennek az is az oka, hogy ha a döntések a betû szerinti törvényi elõírásoknak megfelelnek, a döntéshozók nem kötelesek érdemben figyelembe venni sem a lakosság, sem a szakhatóságok véleményét. Az önkormányzatok gyakran még az érvényes jogszabályi feltételek biztosította lehetõségeikkel sem élnek, azaz hogy területükön a választóik érdekeit jobban szolgáló, esetenként szigorúbb helyi rendeleteket, korlátozásokat állapítanának meg. Így nem érvényesül az önkormányzatiság egyik alapelve, a szubszidiaritás, és gyengül a szabályozás hatékonysága. Az önkormányzatok, képviselõtestületek közpénzekkel és a közvagyonnal való gazdálkodása nehezen átlátható. Lényeges döntéseket gyakran üzleti titokra hivatkozással nem hoznak nyilvánosságra. Mindez elõször elkeseredést, majd közönyt vált ki a szabálykövetõ polgárokból. Mások egyszerûen otthagyják a rosszul mûködõ önkormányzatok területét. Ezzel az önkormányzatok éppen a potenciális szövetségeseiket veszítik el. A Városmegújítás c. fejezetben még visszatérünk ezekre a visszásságokra. Hiába vannak jogszabályok a társadalmi részvételre, az önkormányzatok bejelentési kötelezettségeire, a felelõs gazdálkodásra, az összeférhetetlenségre. A legtöbb jogszabályhoz nem készültek el a végrehajtási utasítások, nincsenek meghatározva a szankciók. Az önkormányzati képviselõtestületek, a polgármesterek, a szakhatóságok vezetõi így legfeljebb erkölcsi vereséget szenvedhetnek, de nehezen vonhatók felelõsségre a hanyagságért, hozzá nem értésért vagy tudatos károkozásért, az eljárásokkal kapcsolatos elõírások megszegéséért. Ajánlások a szabályozással és az ellenõrzéssel kapcsolatban 1. Hozzanak a képviselõtestületek a helyi sajátosságokhoz jobban igazodó, a választóik érdekeit szolgáló helyi rendeleteket és korlátozásokat! 2. Készítsék el a kerületi önkormányzatok a Környezetvédelmi Programjukat 2003 júniusáig konkrét intézkedési tervekkel, a határidõk, felelõsök és pénzügyi források megjelölésével! Ennek alapján módosítsák a településrendezési és építési szabályozásukat! 3. Kezdeményezzék egyes jogszabályok módosítását (BVKSZ, FSZKT, favédelmi rendelet) annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a környezetvédelem, az egészségmegõrzés, illetve általában a fenntarthatóság szempontjainak! 4. Biztosítsák a szakhatóságok és ellenõrzõ szervek hatékony mûködésének szakmai és pénzügyi feltételeit! 5. Állapítsanak meg a szabálysértésekre (növényzet károsítása, szemetelés, szabálytalan építkezés, parkolási szabálytalanságok, ingatlanok karbantartásának elmulasztása, zavaró gazdasági tevékenységek, zajongás stb.) a társadalmi károkkal arányos szankciókat! 6. Minden olyan szerzõdés és terv, amely közpénzeket, közvagyont is érint, legyen nyilvános, ezeket ne lehessen üzleti titoknak minõsíteni! Ajánlások Budapestért 5

6 3. A területfelhasználással összefüggô képviselôtestületi döntések hatása az önkormányzat pénzügyi egyensúlyára Az önkormányzatok állandó panasza, hogy a kötelezõen ellátandó, illetve a lakosság által elvárt feladatok teljesítéséhez nem elégségesek a források. Legtöbbször ezzel magyarázzák az elhanyagolt közterületeket, az elmaradt karbantartásokat, a romló és egyre dráguló szolgáltatásokat, a hiányos infrastruktúrát. Állításuk szerint ezért kényszerülnek eladni a területeiket, illetve engedélyezni olyan szennyezõ, nagy forgalmat vonzó, a közbiztonságot, az ott élõk életminõségét veszélyeztetõ tevékenységeket, amelyek az iparûzési adón keresztül bevételt hozhatnak. Mára már konkrét esetek igazolják, hogy a vitatható ingatlanértékesítésekkel, a beruházóknak nyújtott aránytalan kedvezményekkel, a minõség rovására történõ takarékoskodással nem lehet egyensúlyban tartani az önkormányzatok pénzügyeit. Az iparûzési adóból így nyert többletbevétel pedig sokszor a vállalkozások által okozott károk enyhítésére sem ad elegendõ fedezetet. A túlépítések és természetpusztítások miatt, valamint a karbantartások, felújítások elmulasztása következtében a meglevõ vagyon leértékelõdik. Ez az önkormányzatok területén lévõ köz- és magántulajdonra egyaránt vonatkozik. A terjeszkedés nemcsak a természeti területeket veszélyezteti, és egyre nagyobb távolságok megtételére kényszerít, gazdasági szempontból is ésszerûtlen. Az infrastruktúra-hálózat folyamatos és egyre alacsonyabb hatékonyságú bõvítését kényszeríti ki, amely óriási terheket ró a nemzetgazdaságra, a helyi önkormányzatokra és a lakosságra, azokra is, akik nem részesülnek a terjeszkedés hasznaiból. A terjeszkedés motorja az ingatlanpiaci spekuláció. Nincs hatékony ingatlanadózási rendszer, differenciált földvédelmi járulék, amelyek társadalmi szempontból ésszerûbb döntésekre kényszerítenének. Gyakran az elõírt adók és díjak (gépjármûadó, földvédelmi járulék, parkolási díjak stb.) beszedése is akadozik. Ajánlások az önkormányzati gazdálkodás reformjához 1. Keresztfinanszírozás helyett érvényesüljön a szennyezõ (használó) fizessen elv! Határozzák meg, és terheljék rá az új beruházásokra a terjeszkedéssel kapcsolatos fejlesztési és mûködtetési költségeket, valamint a környezeti károk költségeit! Csak a társadalmi, nemzetgazdasági és környezeti szempontból is kedvezõ beruházásokhoz adjanak támogatást! 2. Korrigálják az ingatlanpiac átmeneti torzulásait. A természetközeli területek átminõsítését és a zöldmezõs beruházásokat olyan díjakkal és adókkal terheljék, amelyek fedezetet nyújtanak a kapcsolódó (társadalmi) költségekre! 3. Számottevõen növeljék az adók és díjak beszedésének hatékonyságát! 4. A lakosság maga dönthesse el, hogy környezetkímélõen, esetenként több figyelmet igénylõ módon, de kevésbé költségesen él, vagy a pazarlást, a környezet nagyobb terhelését fizeti meg! 5. Képezzenek a jelenleginél jóval nagyobb forrásokat a társadalmi szempontból kívánatos, ám csak lassan megtérülõ fejlesztésekre, a kompenzációra, a piaci torzulások korrekciójára (zöldhálózat kialakítása, rozsdaterületek megújítása). Ezek fedezetét nagyrészt az elõzõ pontokban javasolt intézkedések teremthetik meg. 6. Teremtsék meg az összhangot a fejlesztési tervek (településfejlesztés, közlekedés, lakásépítés stb.) és a pénzügyi realitás között! 7. Az önkormányzatok tárgyalásos megegyezéssel érjék el, hogy a magánfejlesztõk, a helyi vállalatok is részt vegyenek a közérdekû fejlesztésekben. (Tudatosítsák a vállalkozókban, hogy a jó környezet közös érdek! Nem lehet az adózással letudni a helyi kötelezettségeket, mert az adók jelenlegi szerkezete nem tartalmaz fedezetet különféle környezeti és egyéb károkra.) 8. Kezdeményezzék az önkormányzatok az adórendszer módosítását! Ösztönözzön az adórendszer: az önkormányzatok közötti együttmûködésre, aktív vagyongazdálkodásra, az ingatlanok társadalmi célokat szolgáló vagy jövedelemképzõ (értéknövelõ) hasznosítására, a zöldterületek védelmére. A tevékenység típusú adózás (iparûzési adó, idegenforgalmi adó, személyi jövedelemadó) helyett kapjon nagyobb szerepet az érték típusú adózás, hogy a közpénzekbõl történõ fejlesztések hasznából újabb közcélú fejlesztéseket lehessen létrehozni. 9. Támogassák az önkormányzatok együttmûködését, a feladatmegosztást! Határozzák meg a budapesti agglomerációban az egymásnak nyújtott szolgáltatások és az okozott károk összegét és a kompenzációk módját! 6 Ajánlások Budapestért

7 4. A természetes és épített környezet javítása és az egészség megôrzése 4.1. Egészséges élettér szolidáris város- és lakáspolitika A népegészségügyi adatok szerint Budapest lakosságának egészségi állapota rosszabb, mint a közepes méretû vidéki városoké. Egyes kerületek között 7 8 év eltérés van a születéskor várható élettartamban. Folyamatosan nõ az allergiás, a mozgásszervi, a mentális és egyéb civilizációs megbetegedések száma, ami elsõsorban az életmóddal, a lakáskörülményekkel és a környezeti állapottal függ össze. Az elmúlt évtizedben az asztmás megbetegedések száma két és félszeresére, a tüdõrákosoké kétszeresére nõtt. Budapest lakosságának jelentõs része olyan területen él, ahol a zaj- és légszennyezés gyakran meghaladja az egészségügyi határértéket, és nincs a közelben pihenésre, kikapcsolódásra alkalmas, ápolt, csendes zöldterület, illetve megfelelõ színvonalú, sportolásra, mozgásra alkalmas terület. Budapest térségében a növekvõ jövedelemkülönbségek fokozódó szegregációhoz vezetnek. Az önkormányzatok a kedvezõnek tartott beruházói ajánlatokra spontán övezetátsorolásokat végeznek, nem vizsgálva a fejlesztések környezetkárosító és a terület értékét csökkentõ hatásait. Nagyok a különbségek az egyes önkormányzatok vagyona, anyagi lehetõségei között, és ez tovább mélyíti a szegregációt. A városi lakosság területileg egyre jobban elkülönül, szociológiai értelemben homogenizálódik. Az ingatlanpiac, a lakásépítések jelenlegi gyakorlata ezt a folyamatot felgyorsítja. A nyugati országokban a lakhatás jogát az alkotmány szavatolja. A lakás az egyén társadalmi beilleszkedésének és kiteljesedésének alapvetõ feltétele. Nincs jelenleg Magyarországon lakáspolitikai koncepció azok számára, akik esélytelenek a magánszektorban történõ lakásvásárlásra. Nem mennyiségi lakáshiány van. A problémákat elsõsorban az épületek állapota, a fizikai és társadalmi környezete okozza. A lakosság egy része nem az igényeinek megfelelõ nagyságú lakásban lakik. Költséges és kockázatos a csere, ez csökkenti a lakásmobilitást. Kevés a cserék élénkítéséhez szükséges nyugdíjas- és fecskeház. (Hollandiában mintegy 20%-kal javult a lakáshelyzet a helyi önkormányzatok által szervezett, garanciákat nyújtó cserékkel.) A legtöbb önkormányzat passzív szemlélõje a kedvezõtlen folyamatoknak. Igyekeznek megszabadulni a bérlakás-állományuktól, tétlenül nézik a kilakoltatásokat, a hajléktalanság problémáját. Állami támogatás hiányában nem hoznak létre olyan nonprofit szervezeteket, amelyek az igényeknek megfelelõ mennyiségû, különféle szociális bérlakás-hálózatokat mûködtetnék. Ajánlások a lakosság egészségi állapotának javítására, különös tekintettel a gyermekekre és az idõskorúakra 1. Dolgozzon ki a Fõvárosi Önkormányzat egy olyan lakáspolitikai koncepciót, amelynek végsõ célkitûzése a mindenki számára biztosított lakhatás és a teljes lakásvagyon korszerûsítése legyen! 2. Összhangba kell hozni a város- és lakáspolitikai fejlesztéseket. Korlátozni kell a lakosság szegregációját, csökkenteni kell a városrészek közötti esélykülönbségeket. Intézkedéseket kell hozni a megélhetési költségek rohamos növekedése és a társadalmi kirekesztõdés megakadályozása ellen az alapellátások költségeinek fékentartásával, a közterületek, pihenõterületek színvonalának emelésével, kedvezményes kulturális és sportolási lehetõségekkel stb. 3. Teremtsék meg a biztonságos és akadálymentes gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedés feltételeit! 4. Biztosítsák a lakóterületeken a gyalogosan elérhetõ, magas színvonalú alapellátást! 5. Biztosítsák a lakó- és lakódomináns területeken az egészségügyi határértékek betartását! Ezen túlmenõen pedig szavatolják, hogy a kedvezõbb helyzetû területeken a környezeti állapot ne romoljon! Törekedjenek a környezeti állapot folyamatos javítására! 6. Dolgozzák ki minden kerületben és az agglomerációban a játszóterek, sport- és rekreációs területek fejlesztési és védelmi tervét! Támogassák a nonprofit kezdeményezéseket a helyi pihenõ- és sportterületek kialakításában! Ajánlások Budapestért 7

8 4.2. Zöldterületek Nemzetközi ajánlások szerint egy város lakóinak fejenként legalább 21 négyzetméter biológiailag aktív zöldterületre van szüksége. Ez kevesebb, mint az egy lakosra jutó átlagos lakásterület. Az V. VIII. és a XIII. kerületben, a Vízivárosban és még néhány kerület sûrûn beépített belsõ részén a kívánatosnak töredéke sem jut az ott élõknek. Ennek ellenére folytatódik a zöldterületek beépítése, a leburkolás, és a megmaradt területeket sem mindig az eredeti rendeltetésüknek megfelelõen, hanem például gépkocsik tárolására használják. Az önkormányzatoknak joguk van a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályozásban (BVKSZ) meghatározott zöldfelületi minimum emelésére a rendezési tervek során. Ma ennek épp az ellenkezõje történik különbözõ ürügyekkel. Az eredmény betonsivatag, szinte elviselhetetlen mikroklíma kialakulása, az átszellõzés, a benapozás és a mozgásra, játékra alkalmas területek szinte teljes hiánya a túlépített területeken. Veszélyben vannak a hagyományos zöldövezetek is. Elsõsorban a Budai hegyvidék van teljesen kiszolgáltatva az építõk mohóságának, de egyre több a jelzés a pesti peremkerületekbõl is a zöldterületek, a növényzet elpusztításáról. A BVKSZ-bõl és az arra hivatkozó kerületi rendezési tervekbõl hiányzik a törekvés egy zöldhálózati rendszer kialakítására. A koncepciótlanság jóvátehetetlen károkat okoz. A zöldterületek fogyása Budapest környékén is növekvõ veszélyt jelent. Kevés szó esik arról, hogy a brüsszeli természetvédelmi térképek a Pannon Régiót kiemelkedõen értékes természeti területként jelzik. Ezen belül Budapest környékén a legnagyobb az élõvilág változatossága. A Budai-hegységre különösen jellemzõek a bennszülött fajok, de a Pesti-síkság és a Duna menti területek is jelentõs természeti értékeket õriznek. Ennek tükrében különösen nagy felelõtlenség az agglomeráció fejlõdését közérdekû beavatkozások nélkül az átalakuló piacra hagyni. A fõvárosinál jóval alacsonyabb telek- árak, az infrastruktúra-fejlesztés és lakásépítés támogatásának jelenlegi gyakorlata, valamint az, hogy a közlekedés, a terjeszkedés, a természetpusztítás magas külsõ költségeit nem terhelik az okozókra, óriási extraprofitot hoz a fejlesztõknek. Más gazdasági tevékenységek, például a zöldség-, gyümölcsés dísznövénytermesztés, a tájvédelmi munkák, de még a gyógy- és szabadidõs szolgáltatások is versenyképtelenek a zöldmezõs fejlesztésekhez nyújtott rejtett és nyílt támogatások miatt. Ugyancsak rossz döntésekhez vezet az iparûzési adó jelenlegi rendszere, mert a vállalkozásból származó hátrányokat rendszerint egy nagyobb térség lakossága szenvedi el, az elõnyöket (adóbevétel) többnyire csak az érintett önkormányzat élvezi. Ajánlások a Budapesti Agglomeráció zöldterületeinek védelmére 1. Rögzítsék a Budapesti Agglomeráció 50 éves zöldterület-fejlesztési tervét és ezen belül a véderdõk, a fõvárosi és a fõvárost övezõ zöld hálózat tervezett területét, valamint a rozsdaövezetekben kialakítandó új parkrendszert! A zöldterület-fejlesztési tervet beépítési tilalommal és elõvásárlási jog bejegyzésével is erõsítsék meg! 2. Vezessenek be a zöldterületek védelmére szigorúbb védelmi elõírásokat és hatékonyabb gazdasági ösztönzõket! Az önkormányzati adók szerkezetének és arányának reformjával tegyék érdekeltté az önkormányzatokat a zöldterületek növelésében! Kezdeményezzenek olyan földvédelmi és földhasználati járulékokat, adókat és díjakat, amelyek a beruházókat minél kisebb mértékû beépítésre, burkolásra ösztönözik! Hozzanak létre egy zöldterületi alapot, amelybõl pályázat útján támogatást lehet nyerni zöldterület-vásárlásra, rekultivációra, karbantartásra, kompenzációra! Támogassák a térségben termelt mezõgazdasági termékek piacra jutását, segítsék elõ az ezzel kapcsolatos tevékenységek jövedelmezõségét! 3. Vizsgálják meg, milyen eszközökkel lehetne a hatalmas mennyiségû beépítésre átminõsített terület ellenére kompaktabb településeket kialakítani, és megmenteni Budapest térségében a még menthetõ biológiai sokféleséget! 4. Módosítsák a BVKSZ és a kerületi szabályozások zöldfelületre vonatkozó rendeleteit úgy, hogy azok a helyi lakosok egészséges környezethez való jogát ne csorbíthassák az új beruházások javára! 5. Rendeljenek el azonnali beépítési moratóriumot azokban a kerületekben, illetve városrészekben (Víziváros, 8 Ajánlások Budapestért

9 Várnegyed stb.), ahol a zöldterület aránya nem ér el lakosonként legalább 7 négyzetmétert! 6. Ne lehessen a zöldterület pihenési funkcióját megzavarni és a terek, fasorok egészséges fáit elpusztítani (pl. mélygarázsok építésével)! 7. Készítsenek közös elõvásárlási-joggal nyomatékosított rendezési tervet a budapesti terek, parkok és zöldfolyosók hálózatáról! Kössék össze a mozaikosan elhelyezkedõ zöldterületeket védett gyalogúttal, fasorokkal és kerékpárutakkal! Kapcsolódjon a hálózat több ponton a Duna-part parkosított részeihez! A hosszú távú zöldterület-kialakítási terv keretében jelöljenek ki a rozsdaterületeken közparkokat, és kössék zöldfolyosókkal a meglevõ parkok hálózatába! 8.. Állítsák le a Budai hegyvidék további beépítését, beleértve a beépítés intenzitásának növelését (régi villák, õskertek megõrzése)! 9.. Ne lehessen a jövõben átminõsíteni a városi zöldterületeket! Nyilvánítsák forgalomképtelenné az egészségügyi, kulturális, oktatási és sportlétesítmények fejlesztési területeit! 10. Gondoskodjanak a kerületek az elkészített (ökológiai) zöldterületi vagyonkataszter karbantartásáról, zöldterület-gazdálkodásuk, növényállományuk naprakész nyilvántartásáról! 11. Rendszeresen ellenõrizzék és szankcionálják az önkormányzatok a telkekkel, földterületekkel kapcsolatos tulajdonosi kötelezettségek elmulasztását (kaszálás, szemételtávolítás, kerítések állapota, erdõápolás), beleértve az állam, az önkormányzatok, a MÁV és a Honvédség területeit! Meg kell oldani a maradványterületek (kisebb sávok, foltok, épületek, utak melletti maradványterületek) ápolását! Kapjanak támogatást azok a tulajdonosok, akik üres ingatlanjaikat fásítják, illetve átmenetileg felajánlják közcélú használatra! 12. Támogassák a lakosságot a belsõ udvarok, homlokzatok, járdaszegélyek, elõkertek zöldítésében! Segítsék a civil kezdeményezéseket a lakóhely környéki pihenõterületek felújításában! 13. Gondoskodjanak az önkormányzati ingatlanok zöldítésérõl (burkolatok feltörése, zöld homlokzatok, zöldtetõk, egyedi fák, fasorok)! 14. Ne lehessen a parkolást a zöldfelületek rovására megoldani! 15. A zöldterület-hiányos negyedekben alakítsanak ki újabb sétálóutcákat játszóterekkel! 16. Teremtsék meg az egészségügyi és oktatási intézmények, valamint a zöldterületek biztonságos megközelíthetõségét (zöld hálózat, zöld gyalogos csatornák kialakítása)! 4.3. Fenntartható közlekedés Egybehangzóak a bel- és külföldi vélemények arról, hogy Budapest súlyos környezeti állapotát elsõsorban a közlekedés és az azzal összefüggõ jelenségek okozzák. A közlekedésben kialakult helyzet már magát a közlekedést kezdi ellehetetleníteni. Mindez egyre nehezebben kezelhetõ gazdasági nehézségeket is okoz az önkormányzatoknak és a lakosságnak egyaránt. Az elmúlt évtizedek során jelentõsen romlott a gyalogos közlekedés helyzete. Az utcákon egyre kevésbé kellemes gyalog közlekedni. A nagymértékû levegõszennyezés és zaj károsan hat a gyalogosok egészségére. A hatalmas gépjármûforgalom által keltett félelem szintén elveszi az emberek kedvét a gyaloglástól. A járdán parkoló autók miatt gyakran még egyetlen ember sem tud elhaladni a járdán, a gyermeket babakocsiban toló szülõkrõl és nagyszülõkrõl nem is beszélve. A kézen fogva sétáló párok, a beszélgetésben elmerült ismerõsök látványa szinte eltûnt ezekrõl a közterületekrõl. A kialakult helyzet sokszor állítja megoldhatatlan feladatok elé a mozgáskorlátozottakat is. A pusztuló vagy már elpusztított növényzet, a piszkos, elhanyagolt, leromlott épületek, járdák, közterületek szintén arra ösztönzik az embereket, hogy lehetõleg kerüljék a gyalogos közlekedést. A biztonságos és kellemes kerékpározás feltételei szintén hiányoznak, amit jól jellemez a kerékpárral közlekedõk rendkívül alacsony (kb. egy százalékos) aránya az összes utazáson belül. Csak a gépjármûvel történõ utazásokat tekintve, ma Budapesten a tömegközlekedési jármûvek bonyolítják le az utazások mintegy 60 százalékát, a személygépkocsik pedig a 40 százalékát. Ugyanakkor fõvárosunkban a személygépkocsik összességében tízszer annyi légszennyezõ anyagot bocsátanak ki, harmincszor annyi balesetet okoznak, ötvenszer annyi területet foglalnak el és legalább négyszer annyiba kerülnek az országnak, mint a tömegközlekedés. A budapesti lakosoknak mindössze 16%-a utazik naponta személygépkocsival, az autózásból eredõ károkat és hátrányokat viszont mindannyian elszenvedjük. Ezekbõl az adatokból is egyértelmûen látható, hogy a tömegközlekedést teljes mértékben elõnyben kell részesíteni a személygépkocsi-közlekedéssel szemben. Ajánlások Budapestért 9

10 Rohamosan növekszik a városhatáron belépõ jármûvek száma: 1994-ben 150 ezer, 2000-ben már 230 ezer személyautó lépett be Budapest határán egy átlagos munkanapon. Ma már ezek az autók okozzák a személygépkocsikból eredõ légszennyezés több mint 60 százalékát. Az autózást a vállalati gépkocsik nagy száma és a puha költségelszámolási korlátok mellett a tömegközlekedés és a közbiztonság romló színvonala, a közterületek állapota is serkenti. Ezt bizonyítja az a felmérés, amely szerint a budapesti autósok a városhatáron belül az esetek 75 százalékban 6 kilométernél kisebb távolságot tesznek meg, azaz megfelelõ feltételek mellett nem lenne szükségük a mindennapi autóhasználatra. Egy ápolt, látványokban gazdag, nyugodt fasor mellett, vagy sétálóutcában az emberek többsége akár egy kilométer távolságot is hajlandó rendszeresen gyalog megtenni. Ezzel szemben az elavult tömegközlekedési jármûvek, a járatritkítások, a megállók, aluljárók állapota és a soksávos utak, amelyek csak az átszáguldók érdekeit szolgálják az ott élõkkel szemben, alapjaiban veszélyeztetik a városi életminõséget. A tömegközlekedési jármûvek és pályák jelentõs része leromlott. Csupán a BKV vasúti hálózatának (villamos, HÉV, metró) felújítására az elkövetkezõ 10 évben legalább 350 milliárd forintot kellene fordítani. (Ebben az összegben nincs benne egyetlen méter új pálya építése és egyetlen többlet jármû beszerzése sem, hanem csupán a már meglévõk felújítása, illetve cseréje.) Hasonlóan tragikus a helyzet a meglévõ közutak állapotát tekintve is. A gyakorlat itthon és külföldön egyaránt bebizonyította annak az elgondolásnak a hibás voltát, mely szerint a közlekedési torlódások megszüntetéséhez, a gépkocsi-forgalom egyes területeken való csökkentéséhez új utakat kell építeni. Az új utak csak új forgalmat gerjesztenek, újabb torlódásokat és környezetszennyezést okozva. Sajnos, a Fõvárosi Önkormányzat ezt a tényt figyelmen kívül hagyva tovább kívánja folytatni az elmúlt évtizedek elhibázott nagyszabású útépítési gyakorlatát. A közlekedési igényeket számottevõen növelte az elmúlt évek megkérdõjelezhetõ területfejlesztési politikája, amely szabad utat adott a mérték nélküli városi terjeszkedésnek és a nagy forgalmat vonzó létesítmények (elsõsorban a bevásárlóközpontok) szinte korlátok nélküli burjánzásának. Elhibázottnak tartjuk azt az elképzelést is, miszerint a P+R rendszer (az autókat a külsõ területeken leparkolnák, és onnan tömegközlekedéssel utaznának tovább) bõvítése a jelenlegi budapesti viszonyok között érdemben tudna segíteni a közlekedési gondokon. A fõváros területére naponta 230 ezer személyautó lép be, és több mint százezer autó indul el a külsõ kerületekben. Ezzel szemben jelenleg a fõvárosban mintegy 4000 P+R férõhely található. Hiú ábránd azt hinni, hogy ez a két nagyságrendi különbség érezhetõ mértékben csökkenthetõ. Ez nem azt jelenti, hogy egyetlen P+R parkolóhelyet sem szabad létesíteni, azt azonban igen, hogy hiba lenne ezeknek jelentõs szerepet tulajdonítani. Azt is figyelembe kell venni, hogy ezeknek a parkolóknak a nagy része már csak az erõsen megfogyatkozott zöldterületek újabb pusztításával építhetõ meg, ami semmiképp sem kívánatos. A belsõ városrészekben a szabályos parkolóhelyek száma sokkal kevesebb, mint az ott parkoló autóké. Ilyen körülmények között elfogadhatatlan, hogy a gépkocsik számának további, jelentõs növekedésével számolnak a várostervezõk és az önkormányzatok. Ugyancsak ellentmond mind a piacgazdaság, mind a szolidaritás elvének, hogy a parkolási gondokat közpénzek bevonásával kívánják enyhíteni. Miközben számos közfeladat ellátásánál hivatkozunk a korlátozott gazdasági lehetõségekre, sokan veszik természetesnek az ingyenes parkolóhely-juttatást, és még számos motorizációs költség áthárítását a társadalom egészére. A motorizáció valós költségeinek megjelenítésével azonban kiderülne, hogy a jelenlegi növekedési trendbõl mennyi a mesterségesen gerjesztett igény és mennyi a tényleges szükséglet. Ez egyes befektetések, fejlesztési elképzelések gazdaságosságának gyökeres megváltozását is magával hozná. A közlekedéstervezésre az is rányomja a bélyegét, hogy Budapest közlekedéspolitikáját, általános közlekedésfejlesztési terveit évtizedek óta ugyanazok a cégek, illetve személyek dolgozzák ki, így náluk a szemléletváltás pszichológiai szempontból is nehezen képzelhetõ el. Feltehetõen befolyásolja az általános közlekedésfejlesztési terveket az is, hogy ezeknek az elkészítõi többnyire közvetlenül érdekeltek az egyes konkrét beruházások megtervezésében is. Ajánlások a fenntartható közlekedéspolitikára 1. A motorizációval kapcsolatban az eddigi túlnyomórészt kínálatbõvítõ politika helyett a keresletkorlátozást kell elõtérbe helyezni. 2. Jelentõsen javítsák a gyalogos közlekedés feltételeit! 3. A meglévõ közlekedési hálózat hatékony mûködtetésének, biztonságának, fenntartásának, felújításának, korszerûsítésének biztosítsanak elsõbbséget az új nagyberuházásokkal szemben! 4. Minden nagyobb közlekedési beruházás tervezésekor készüljenek megfelelõ részletességû alternatív tervek 10 Ajánlások Budapestért

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal

IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA. Megbízó: Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatal BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Budapest Főváros Önkormányzatának Főpolgármesteri Hivatala 2011. IMPRESSZUM BUDAPEST FŐVÁROS KÖRNYEZETI PROGRAMJA A 2011 2016 IDŐSZAKRA Megbízó:

Részletesebben

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS?

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? Védegylet füzetek 4. NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? A Védegylet állásfoglalása Budapest jövőjéről A sorozatban eddig megjelent füzetek: 1. A jövő nemzedékek jogai 2. Magyarország a nagyvilágban 3. Gazdaság és

Részletesebben

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk

Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk 1 Magyarország a hazánk, Budapest az otthonunk A Jobbik 2014-es Budapest Programja 2 Tisztelt Budapesti Polgárok! Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Dr. Staudt Gábor vagyok, a Jobbik főpolgármester-jelöltje.

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója

Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója 1 Egy élhetőbb és vonzóbb Budapest koncepciója (2015-ig) Készült 2007. őszén 2 Tartalomjegyzék Előszó 1. Helyzetértékelés 2. Jövőkép 2015-re 3. Megvalósítható célok 2015-re. 4. Stratégia 5. Szakpolitikai

Részletesebben

1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 1.1. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Győr Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 2003-2005 Jóváhagyta Győr MJV Közgyűlése 131/2005 (V.5) számú határozatával; a jelenlévő 31 képviselő

Részletesebben

Környezetvédelem és EU-csatlakozás

Környezetvédelem és EU-csatlakozás E ENG M IS ÉRINT Környezetvédelem és EU-csatlakozás Budapest 2002 Szerzõk: ÕRI ISTVÁN (I IV.), BARTHA PÉTER (V VII.) KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EU-CSATLAKOZÁS E ENG M IS ÉRINT Felelôs kiadó: A Magyar Köztársaság

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016)

SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 1 SZENTENDRE VÁROS III. KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2014-2016) 2014. augusztus hó Ez a dokumentum a VIAMAP Kft. szellemi tulajdona, bármely

Részletesebben

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról

83/1997. (IX. 26.) OGY határozat. a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 83/1997. (IX. 26.) OGY határozat a Nemzeti Környezetvédelmi Programról 1. A Magyar Köztársaság Országgyűlése megtárgyalta a Kormány által benyújtott Nemzeti Környezetvédelmi Programot (melléklet), és figyelemmel

Részletesebben

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE

FEJLESZTÉSE MUNKACSOPORT JELENTÉSE Oktatási Minisztérium Kutatás-Fejlesztési Helyettes Államtitkárság TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Természeti és Épített Környezet Védelme A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELEME ÉS FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Környezetbarát közlekedés

Környezetbarát közlekedés Lukács András Pavics Lázár Horváth Zsolt Pál János Készült a Környezetgazdászok kiútkeresése című kutatás keretében a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal megbízásából a Gazdasági és Szociális Tanács felkérésére

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék:

Túrkeve Város Önkormányzata. Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Túrkeve Város Önkormányzata Gazdasági Programja 2011-14. Túrkeve Terv 3. /2011-2014/ Tartalomjegyzék: Preambulum I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 2.1.A település bemutatása és adottságai 2.2.Túrkeve gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010.

Készítette. Téglás Város Önkormányzatának megbízása alapján a. ZÖLD KÖR a Föld Barátai Magyarország tagja. Hajdúböszörmény, 2010. Közreműködők: Kathi Imre energetikus, villamosmérnök Kiss Csaba kertészmérnök Kincses Dániel vízrendezési szakmérnök Jónás Zoltán közlekedésmérnök Molnár Antal területfejlesztési szakértő Molnár Attila

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés. Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó parkolási igények meghatározásának módszertana a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BUDAPEST VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 13. NEMZETKÖZI KITEKINTÉS... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.... 248 TARTALOMJEGYZÉK 13.1. BUDAPEST ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ FŐVÁROSAINAK FŐBB JELLEMZŐI 2010.... 248 13.2. EGYES EURÓPAI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMAINAK ELEMZÉSE... 248 13.3. NAGYVÁROSOK

Részletesebben

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója A Józsefvárosi Önkormányzat Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója Józsefváros, 2014 Tartalomjegyzék Környezetvédelmi Vízió és Misszió Józsefvárosban... 3 I. fejezet: Józsefváros adottságai...

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA

Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖKOSZOCIÁLIS REFORMJA Levegő Munkacsoport, 2008 1 A LEVEGŐ MUNKACSOPORT TANULMÁNYAI, KIADVÁNYAI A ZÖLD ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMRÓL Ajánlások a 2004. évi állami költségvetéshez

Részletesebben

Melléklet. Budapest hosszú távú lakáskoncepciója és középtávú lakásprogramja

Melléklet. Budapest hosszú távú lakáskoncepciója és középtávú lakásprogramja Melléklet Budapest hosszú távú lakáskoncepciója és középtávú lakásprogramja 2005 Tartalomjegyzék 1. A Fővárosi Önkormányzat lakáspolitikájának alapelvei... 3 2. Helyzetelemzés... 4 2.1 Budapest lakáspolitikájának

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei

A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei Köztisztasági Egyesülés Nem iskolai rendszerben történő hulladékgazdálkodási ismeretek terjesztését célzó szakmai tájékoztató füzetek A hulladékgazdálkodás általános kérdései, alapelvei 1. sz. füzet 1

Részletesebben

A nemzet fővárosa. Tarlós István. Budapest-programja BIZTONSÁG, ESÉLY, REND, SZOLIDARITÁS

A nemzet fővárosa. Tarlós István. Budapest-programja BIZTONSÁG, ESÉLY, REND, SZOLIDARITÁS A nemzet fővárosa BIZTONSÁG, ESÉLY, REND, SZOLIDARITÁS Tarlós István Budapest-programja A NEMZET FŐVÁROSA Biztonság, esély, rend, szolidaritás Tarlós István Budapest-programja Tartalom Preambulum... 5

Részletesebben