ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 6/2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012."

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Weöres Sándor Általános Iskolában március 8-án megtartott testületi ülésén. Az ülés 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Barcsák Pálné képviselő Bénó Gábor képviselő Hegedűs Sándor alpolgármester Tőzsér László képviselő Hunyorné Varga Katalin jkv.vezető Dr. Üveges István: Köszöntötte a Kábel Tv nézőit és a megjelent testületi tagokat. Dr. Bobula Zsuzsanna és dr. Molnár Imre képviselők jelezték, hogy nem tudnak a testületi ülésen részt venni más elfoglaltságuk miatt.. Üdvözölte és köszöntötte Bodnár Katalin jegyző asszonyt, aki visszatért a gyermekgondozási szabadságáról. Kérte, hogy törvényességi munkájával segítse a testületet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bénó Gábor és Tőzsér László képviselőket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. A meghívóban szereplő.az ÖNHIKI-s pályázat benyújtására vonatkozó napirendi pont elnapolását javasolta, mert még nem állnak rendelkezésre a pályázat benyújtásának feltételei. Ismertette a napirendi pontokat, melyet a testület tagjai az alábbiak szerint jóváhagytak: 1./ Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 2../ Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3./ Napközi Konyha költségvetésének az Önkormányzat költségvetésébe történő átemelése Előadó: polgármester 4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 5./ Arnót Község Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kijelölése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzataival kapcsolatos feladatainak ellátásra. 6./ Munkamegosztási megállapodás elfogadása. 7./ évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása előadó: polgármester 8./ Bejelentések 1

2 1./ napirendi pont: Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása Dr. Üveges István: Tájékoztatásként elmondta, hogy a megnyert 71 M Ft-os településrekonstrukciós pályázat közbeszerzési eljárása megindult, ha minden jól megy április 2-án a kivitelezővel alá lehet írni a vállalkozási szerződést. Ennek a pályázatnak a keretében megújulhat, bővülhet a Polgármesteri Hivatal épülete, a művelődési házhoz vizesblokk és öltöző épül mozgáskorlátozott WC-vel, az óvodában a nyílászáró csere valósulhat meg. Bodnár Katalin: Tisztelt Képviselő-testület! január 1. napjával lépett hatályba az új közbeszerzési törvény, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény. Az új törvényt nem lehet összevetni a régivel, terjedelmük, szerkezetük teljesen eltérő. Az új törvény 183 szakasznyi terjedelmével rövidebb, tömörebb, mint a régi, azonban számos végrehajtási rendelet kapcsolódik hozzá. (A törvény 25-öt sorol fel) A törvény szerkezeti felépítése a következő: I. rész Általános rendelkezések II. rész Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések III.rész A nemzeti eljárásrend IV. rész A közbeszerzési szerződések V. rész A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat VI.rész A Közbeszerzési Hatóság A törvény célja a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének elősegítése. Olyan általános alapelveket fogalmaz meg, melyeknek érvényesülését ajánlatkérő az általa indított közbeszerzési eljárásban köteles biztosítani, megsértésük esetén pedig elmarasztalható. Ilyen alapelvek: - a verseny tisztasága, átláthatósága és nyilvánossága, - esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani a gazdasági szereplők számára, - az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni, - az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia, - az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. A törvény főszabályként nem enged eltérést a törvényben lefektetett szabályoktól, azoktól eltérni csak abban az esetben lehet, ha az eltérést a törvény kifejezetten megengedi. A törvény által szabályozott eljárásfajták a következők: 1. nyílt eljárás, 2. meghívásos eljárás, 3. tárgyalásos eljárás, ezen belül hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli eljárás, 4. versenypárbeszéd. A törvény által bevezetett fontosabb változások: - bevezeti a gazdasági szereplő fogalmát; ide tartozik az ajánlattevő, az alvállalkozó, a részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (korábban erőforrást nyújtó szervezet); - megszünteti a 10% alatti és feletti alvállalkozók közötti különbséget, minden alvállalkozó esetében megszünteti a kizáró okok igazolásának kötelezettségét; -ugyanakkor a teljesítésben 25%-ot meghaladó mértékben részt vevő nem lehet alvállalkozó, hanem közös ajánlattevőnek kell tekinteni. A közös ajánlattevők ajánlatkérő felé 2

3 egyetemlegesen felelősek a teljesítésért; - a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Hatósággá alakult, feladatai azonban jórészt változatlanok maradtak; - az összeférhetetlenségi szabályokat szigorította; - a bírálóbizottság tagja nem lehet a döntést meghozó személy. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. (Kbt.21..(5) bek) - az önkormányzat jogosult az általa irányított szervezetek vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni. A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzat rendeletet alkot. (Kbt. 23. (5) bek); -az éves közbeszerzési terv elkészítésének határideje március 31. napjára módosult; -bevezeti a törvény az ajánlati kötöttséget, amely eljárás fajtánként eltérő mértékű; - módosult az egybeszámítási kötelezettség szabályozása is: 18. (2) Az ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel, valamint az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét. Vagyis az egy költségvetési évben beszerzésre kerülő azonos beszerzések értéke egybeszámításának kötelezettsége megszűnt. Az új törvény elsősorban a nyílt eljárásokat részesíti előnyben. Az uniós értékhatárt elérő beszerzések esetén a törvény Második Részét, a nemzeti értékhatárt elérő beszerzésekre a törvény Harmadik Részét kell alkalmazni. Az uniós értékhatárt el nem érő (nemzeti eljárásrend alá tartozó) beszerzések esetén az alábbi eljárási választási lehetőséget kínálja fel ajánlatkérő számára: 121. (1) Az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor a) a ban meghatározott esetben és módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy b) a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el - a ban foglalt eltérésekkel. Az törvény lehetőséget ad arra, hogy a (1) bekezdés b.) pontja szerinti eljárás esetén az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthasson, amennyiben az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. További követelménye a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indításának, hogy legalább három ajánlattevő kerüljön meghívásra és a meghívottak olyan gazdasági szereplők legyenek, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy költségvetési szervek. A testületnek szükséges egy, az új közbeszerzési törvénnyel összhangban álló Közbeszerzési Szabályzatot alkotnia, és ezzel egy időben a meglévő szabályzatot hatályon kívül kell helyezni. Elmondta, hogy polgármester úr március 01. napján kérte fel a közbeszerzési szabályzat kidolgozására. A felkérésnek eleget téve, a szabályzat kidolgozására rendelkezésre álló rendkívül rövid időre is tekintettel Győrffi Dezső könyvvizsgáló úr által rendelkezésére bocsátott szabályzat sémát aktualizálta. A szabályzat tervezetben egyes pontoknál elhelyezett, aláhúzással jelölt, magyarázó, leíró szövegrészek a vonatkozó törvényi előírásokra utalnak, így az ajánlatkérő feladatát, az egyes eljárási cselekmények értelmezését könnyítik. 3

4 A közbeszerzési szabályzat aktualizálása során abból a tényből indult ki, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nem rendelkezik közbeszerzési szakértelemmel és műszaki szakértelemmel rendelkező kollégákkal. Ebből fakadóan a kbt. 21. (3) bekezdése alapján a kötelezően biztosítandó szakértelmet polgárjogi szerződés alapján külső szakértőkkel tudják biztosítani. Továbbá tényként kezelte azt a körülményt, hogy a közbeszerzési szabályzat készítésének, illetve elfogadásának időpontjában már folyamatban van az önkormányzat által indított közbeszerzési eljárás. Fentiekre tekintettel jelen szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásnak a szabályzat hatálybalépését követő fázisaira alkalmazhatja az ajánlatkérő. A Képviselő-testület hozza meg a főbb érdemi döntéseket. A belső ellenőrzést a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás keretében javasolta lebonyolítani. Kérte a Közbeszerzési Szabályzat tervezet megtárgyalását és elfogadását, mely az elfogadását követő napon lép hatályba. Dr. Üveges István: Megköszönte a tájékoztatást. A lényeg, hogy minden érdemi döntést a Képviselő-testület hoz majd meg. Kimondottan szakmai anyag, nagy munka volt a kidolgozása. Kérte a határozati javaslat elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzat 26./2012.(III. 08.)sz. Képviselő-testületi határozata Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása Arnót Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja. Jelen szabályzat hatálybalépésével a 47./2005(08.30) sz. testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzatot hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester / A Közbeszerzési Szabályzat a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ 2../ napirendi pont: Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Dr. Üveges István: A bevételek és kiadások átvezetésre kerültek, pl. a közmunkások foglalkoztatása miatt az év végén kapott támogatások és kifizetések is átvezetésre kerültek. Bodnár Katalin: Az államháztartási törvény szerint a zárszámadás elfogadása előtt el kell végezni az előző évi költségvetési rendeletmódosítást. A rendeletmódosítás a kötelező felhasználási címekre kapott pénzmozgást tartalmazza. Ismertette a rendeletmódosítást, mely szerint a Képviselő-testület a október 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 3. (1) 4

5 bekezdésében megállapított költségvetési bevételét e Ft-al, a költségvetési kiadását e Ft-al módosítja és az önkormányzat 2011 évi módosított költségvetési bevételét e Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását e Ft ban -ebből a költségvetési hiány összegét e Ft-ban - állapítja meg. Átvezetésre kerültek többek között az alábbi tételek: közhasznú foglalkoztatásra kapott támogatás, biomassza kazán gépbeszerzés, a szerzési támogatásra érkezett összeg, az ÖNHIKI-s pályázat keretében kapott támogatás, a Roma mentor pályázat támogatása, a gyermekvédelmi támogatás összege, a népszámlálás elszámolása, tűzifa, sporttámogatás, a bérkompenzáció összege, a prémiumévek program támogatása, az IPR-s pályázat kapcsán érkezett támogatás,. Kérte a rendeletmódosítás jóváhagyását a kiküldött tervezet szerint. Dr. Üveges István :Kérte szavazzanak a rendeletmódosítás jóváhagyásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta rendeletét: alábbi Arnót Község Önkormányzatának 4./2012.( III.09.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2./2011. (II.15.) rendelet módosításáról /A rendelet a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete/ 3./ napirendi pont: Napközi Konyha költségvetésének az Önkormányzat költségvetésébe történő átemelése Előadó: polgármester Dr. Üveges István: A magyar közigazgatásban a rendszerváltás óta nem volt olyan változás mint ami most zajlik. Az eredményeként minden intézmény külön gazdasági szabályozást kap, külön adószám és bankszámlaszám szükséges most már a működtetéshez. Az általános iskola pedagógus létszáma átkerül az állami irányítás alá, most még az iskola költségvetésében szerepel a konyha, ennek az önkormányzathoz történő átvételét javasolta. Ennek eredményeként a konyhai dolgozók a mindenkori polgármester irányítása alá fognak tartozni munkajogilag. Minden további részletszabályozás a későbbiekben kerül kidolgozásra. Tőzsér László: A konyha átadása indokolt, nem kifejezetten az iskola költségvetésbe tartozik bele, logikusabb az önkormányzat általi működtetés, műszaki fejlesztés is időszerű lesz hamarosan. Dr. Üveges István: Kérte a határozati javaslat elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzat 27./2012.(III.08.)sz. Képviselő-testületi határozata Tárgy: Napközi Konyha költségvetésének az Arnót Község Önkormányzat költségvetésébe történő áthelyezése 5

6 Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Napközi Konyha költségvetését a Weöres Sándor Általános Iskola költségvetéséből az Arnót Község Önkormányzata költségvetésébe történő áthelyezését jóváhagyja. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 4./ napirendi pont: Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Bodnár Katalin: A január 1-től hatályos Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény 45. (1) bekezdés a) pontja szerint legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig a saját bevételeinek, valamint ugyanezen törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítania. A határozati javaslat a saját bevételek évi alakulásának, és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek évre várható tervezett összegét mutatja. A cél az hogy tervezhetőbb legyen az önkormányzat adósságterhe. A figyelembe vehető saját bevétel e Ft, ennek az 50 %-a e Ft. Az önkormányzat adóssága viszont ettől az összegtől e Ft-al több a fizetési kötelezettség, mint a saját bevétel, ennek az a következménye, hogy amíg ez fennáll felhalmozási célú kiadást nem tervezhetnek kivéve az EU-s pályázatokhoz szükséges saját erő oldható meg hitelből. A fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok módosítás alatt állnak, a munkabér és a likvid hitel is szerepel bennük, de ez a jövőben kikerülhet a szabályozásból. A képviselő-testület előtt ott van a táblázat mely tartalmazza a kötelezettségvállalást, de a későbbi már pozitívabb képet mutat majd. Fentiek alapján kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hivatkozott törvényi rendelkezéseknek megfelelően Arnót Község Önkormányzat tekintetében az előterjesztésnek megfelelően vitassa meg és fogadja el a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot. Dr. Üveges István: Az ország államadóssága viszonylag nagy méretű, az önkormányzatoké is óriási, a továbbiakban a kezelhetőség biztosítására szabályozták az önkormányzatok hitelfelvételét. Működésre nem lehet hitelt felvenni. Az önkormányzatnak 24 M Ft-os most a hitelállománya, amit nem működtetésre vettek fel elsősorban. Három tételből áll, az egyik az iskolai napkollektor megfinanszírozása, a munkabérhitel, valamint a Kisfaludy utca csapadékvíz elvezetésére felvett hitel törlesztése. Kérte szavazzanak a határozati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 6

7 Arnót Község Önkormányzat 28./2012.(III.08.)sz. Képviselő-testületi határozata Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására. Arnót Község. Önkormányzati Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 5./ napirendi pont: Arnót Község Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kijelölése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzataival kapcsolatos feladatainak ellátásra. Dr. Üveges István: Eddig is a Polgármesteri Hivatal látta el az intézmények előirányzat kezelését, most a törvényi változásokat figyelembe véve kell ezt megtenni. Bodnár Katalin: Kiegészítésként elmondta, hogy jogszabályi kötelezettségüknek tesznek eleget, amikor a Polgármesteri Hivatalt kijelölik az iskola és az óvoda előirányzatokkal kapcsolatos feladatok kezelésére. Most mindkét intézményre külön költségvetés készül, sok a pénzügyi feladat az intézményekben a dolgozói kapacitás erre nem adott, ezért szükséges a Polgármesteri Hivatal ezen feladattal történő megbízása. Barcsák Pálné: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. dr. Üveges István: Kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzat 29./2012.(III.08.)sz. Képviselő-testületi határozata Tárgy: Arnót Község Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kijelölése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzataival kapcsolatos feladatainak ellátásra. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére az Ávr. 10. (1) bekezdés alapján az előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a 7

8 beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására Arnót Község Polgármesteri Hivatal költségvetési szervet jelöli ki. Felelős:polgármester Határidő: azonnal 6./ napirendi pont: Munkamegosztási megállapodás elfogadása. Bodnár Katalin: Ez a napirendi pont szorosan összefügg az előző napirenddel. A két költségvetési intézmény és a feladatait ellátó polgármesteri hivatal között szabályozza a felelősségi rendet, kiterjed a költségvetés végrehajtására vonatkozó feladatokra. A szabályzatokat ennek megfelelően el fogják készíteni. Belső kontrollrendszert kell kialakítani. A hivatal munkáját ez a jelentősen megnöveli, másként kell majd dolgozni, mint eddig tették. Az intézményvezetőknek önálló feladatot jelet, a végrehajtásért maximális felelősséggel tartoznak. Ismertette a megállapodás tervezetet. Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta és a határozati jaavslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek. A munkamegosztási megállapodás elkészítése a jogszabályban meghatározottak szerint történik. Gyakorlatilag ezeket e feladatokat eddig is így végezték, de azért néhány plusz feladattal kibővült, a takarékosság is hatékonyabb lesz. Tőzsér László: Ez már ízelítő a jövőből. Újabb megállapodás lesz jövőre egy az állammal, egy az önkormányzattal. A tapasztalat majd megmutatja az előnyeit, hátrányait, e szerint kell majd dolgozni. dr. Üveges István: A pedagógus állami alkalmazott lesz, az épület marad önkormányzati tulajdonban. Ezeket a jogszabályokat most készítik elő. Kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzat 30./2012.(III.08.)sz. Képviselő-testületi határozata Tárgy: Munkamegosztási megállapodás elfogadása. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az önállóan működő és gazdálkodó Arnót község Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Napközi Otthonos Óvoda, Weöres Sándor Általános Iskola költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal / A két megállapodás a jegyzőkönyv 3.sz. melléklete/ 8

9 7./ napirendi pont: évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása előadó: polgármester dr. Üveges István: Az önkormányzat életében mindig a legmeghatározóbb feladat a költségvetés megalkotása, a sarokszámok rögzítése, mert eszerint zajlik majd a gazdálkodás. A fő irányokat most kell lefektetni. A jegyzőváltás miatt most tudták a tervezetet elkészíteni. Kettős funkcióról van szó : az intézmények és a település működtetése, és a fejlesztések megvalósítása. Nehéz helyzetben vannak évről évre, nagy a válság. Tavaly 38 M Ft volt a forráshiány. Működési hitel felvételére nem szorultak. Egy ingatlanfedezet van, ez a pedagógusfölt, de ezen is jelzáloggal terhelt. Kérte, hogy Bodnár Katalin jegyző ismertesse a költségvetés tervezetét. Bodnár Katalin: A forráskülönbözet összetétele nem egyszerű, az önkormányzat pénzügyi helyzete nagymértékben kiszolgáltatott. A fő bevételi forrás az évről évre csökkenő állami támogatás és a helyi adó. Ezek miatt csak a kötelező alapfeladatokat tudja az önkormányzat ellátni. Az iskolában a gyereklétszám néhány éve magasabb volt, ez az önkormányzatnak sok forintjába került. A jelenlegi normatív támogatás egy gyerekre 290 e Ft. Néhány fő súlyos milliókat jelent. Az intézményt fel kell tartani, fűteni világítani kell. 35 M Ft-ot hozzá kell tenni a finanszírozáshoz a költségvetésben. Az óvodában stabil a gyereklétszám, de onnan is hiányzik 23 M Ft. A finanszírozási rendszer hibája is a nagy hiány. Reméli, hogy az ÖNHIKI keretében a Kormány támogatni fogja az intézmények működtetését. Az 56 M Ft-os forráskülönbözet fennáll, a költségvetés elfogadásakor is megmarad, ha nem állnak rendelkezésre a kiegészítő támogatások, ezért javasolta, hogy a rendelet 4. át egészítsék ki a (9) bekezdéssel az alábbiak szerint: A költségvetési intézmények finanszírozása a rendelkezésre álló források erejéig történik : Dr. Üveges István: Ezt az ülést már megelőzte egy többfordulós tárgyalás költségvetéssel kapcsolatban. Ismertette az előterjesztést: A január 31-i ülésen is céloztam az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségei törvényi hátterének bizonytalanságára. Azóta az OTP szakreferensével egyeztetve az alábbiak kerültek egyértelműen meghatározásra: - az Arnót nagyságú település 10 M Ft-ig korlátozás nélkül vehet fel hitelt - az önkormányzatok összadósságszolgálata nem haladhatja meg a saját bevételek 50 %- át - nem kell kormányhivatali jóváhagyás az EU-s pályázatok önrészének, és a munkabérhitel biztosításához - a 2012-ik évi költségvetésünk megalkotásakor kettős feladat elé nézünk: 1./ az önkormányzat működőképességének biztosítása; 2./ a fejlesztéshez a pályázatokhoz szükséges önrész kigazdálkodása 1./ az önkormányzat működőképességének biztosítása; A január 31-ei ülésen 71 M Ft-os forráshiánnyal került beterjesztésre az idei költségvetési rendeletünk. Az intézményvezetőkkel, alpolgármester úrral, a pénzügyes munkatársnőkkel több alakalommal, hosszas egyeztetést folytattunk ennek 9

10 a lefaragásának útjáról- módjáról. Ezek eredményeként a költségvetési hiányt sikerült lefaragnunk 56 M Ft-ra. Az idei gazdálkodásunknál immár nem csak szavakban hanem a tettekben is meg kell nyilvánulnia annak az alapelvnek, hogy önkormányzatunk csak a kötelező feladatok ellátására törekszik, a kötelező mértékű kifizetésekkel. A közel 56 M Ft-os forráshiány még mindig sok, kezelhetetlen. pénzügyi gazdálkodást eredményezne. Milyen lehetőségek kínálkoznak véleményem szerint a további megtakarításokra? A./ El kell gondolkoznunk a védőnői szolgálat privatizálásán. Ha Felsőzolcán, Ongán, Körömben stb., megérte ezt a lépést megtenni, kötelességünk utánajárni a dolognak. A mostani finanszírozás a bérekre sem elegendő, nem szólva a helyiség rezsiköltségéről. B./ A Dankó Pista utcán élők hosszú-hosszú évek óta ingyenesen kapják a szemétszállítási és az ivóvíz szolgáltatásokat. Ennek semmilyen jogalapja nincs. Az is tény viszont, hogy az ott élők a leghátrányosabb helyzetűek, ez a kérdéskör népegészségügyi, járványügyi kérdéseket is felvet. A fentebb említett munkamegbeszéléseken elfogadtuk Hegedűs Sándor Alpolgármester Úr javaslatát. Enne a lényege a következő: a közel másfél millió forintos szemétszállítási éves díjból közel 1 M Ft-ot akkor is meg tudunk spórolni, ha a mostani konténeres szállítás helyett minden ingatlan tulajdonos vásárol magának saját, 110 l-es edényt, és ehhez az önkormányzat biztosítja a matricát. Nem lenne, nem lesz könnyű az átállás,de a spórolás, illetve a nemzetiségiek felelősségtudatának növelése indokolják ennek a lépésnek a megtételét véleményem szerint. C./ Az iskolai fűtési finanszírozás elfogadhatatlanságát testületi ülésen már hosszasan ecseteltem. A fent említett munkamegbeszéléseken egyértelműen elfogadásra került, hogy a szerződés kiváltásának lehetőségét meg kell vizsgálnunk. Jelenleg 13 M Ft-ért tudnánk megszabadulni ettől. Az OTP miskolci szakreferensévél már felvettem a kapcsolatot, rulírozó, számlahitel formájában lát lehetőséget a finanszírozásra. A jelenlegi kamat közel 18 %-os. Évi max. 2 M Ft kamatfizetéssel is közel 17 M forintunkba kerülne a szerződés végleges felmondása, viszont az azt követő, még hátralévő még újabb két évben már mentesülhetnénk ezen súlyos, havi e Ftos fizetési kötelezettség alól. D./ Új helyi adónemek bevezetésében is elgondolkodhatunk, pl. építményadó, kommunálisadó, viszont a lakosság általános megélhetési nehézségei, elszegényedése miatt ezt az esetleges lépést nagyon meg kell fontolnunk. E./ Évente sok száz, ezer forintot fizetünk ki szállítójárművek bérlésére. Biztos, hogy egy egyszeri beruházással egy működőképes használt platós gépjármű megvásárlásával 1-3 év alatt ki tudnánk gazdálkodni a vételárat. F./ Kicsi az esélye, hogy létrejöjjön, de erkölcsi kötelességemnek érzem a mostani önkormányzati átszervezések közepette, után is megkeresni Sajópálfala önkormányzatát, egy esetleges Körjegyzőség kialakításával kapcsolatban. Ezzel néhány millió forinttal tudnánk gyarapítani a bevételeinket, ráadásul a mostani nagy átszervezések idején talán egy-két arnóti köztisztviselő állást is meg tudnánk menteni. G./ A közfoglalkozatás területén is arra kell törekednünk, hogy az intézmények, a településüzemeltetés folyamatosságához feltétlenül nélkülözhetetlen munkaerőt biztosítsuk. A mostani szabályozás szerint a közmunkások bérének 10 % -át az önkormányzatnak saját bevételeiből kell finanszíroznia. A pedagógusföldre tervezett kertészkedésről nem kell lemondanunk, hiszen annak a támogatottsága 100 %-os, beleértve a vető magvakat, munkaeszközöket is. 10

11 2./ a fejlesztéshez a pályázatokhoz szükséges önrész kigazdálkodása A./Az eddig elnyert településrekonstrukciós pályázat önrésze 3,6 M Ft, ebből már kifizettünk közel 1 M Ft-ot. B./ Sajnos a Felsőzsolcával beadott kerékpárutas pályázatunkat forráshiány miatt elutasították, igaz, még fellebbezési lehetőségünkkel élhetünk. Sajnos a tervezőnek és a pályázatírónak mindenképpen ki kel fizetnünk a nem nyerés esetén is járó díjakat, mintegy 800 e Ft.ot C./ A Kisléptékű 100 M Ft-os pályázatunk önrésze 5 M Ft.. Összegezve az aktuális pályázatainkat láthatjuk, hogy több millió forint szükséges a finanszírozásukhoz. Ezek fedezete részint a 3.sz. út melletti ingatlaneladásból származó, közel 2,8 M Ft-os bevétel. A hiány fedezetéül csakis a hitelfelvétel kínálkozik. Az álláspontom ugyanaz első perctől kezdődően: működésre nem szabad hitelt felvennünk, viszont a valós igényeket kielégítő fejlesztésekre igen. Ebben is kérem a Tisztelt Képviselő-testület együttműködését! Bénó Gábor: A napirendi ponthoz tartozik az a tény is, hogy a Képviselő-testület lemondott a képviselői tiszteletdíj felvételéről. Dr. Üveges István: Igen, valóban ezzel kellett volna kezdenie, a Képviselő-testület részéről ez nemes gesztus volt, hogy a megszorításokat magán kezdte. Hegedűs Sándor: Sok az az összeg, ami hiányzik a költségvetésből. Többszöri egyeztetés volt, gondolkodtak helyi adóban, de ezt elvetették, reméli, hogy a Kormány segítséget nyújt majd az intézményfenntartáshoz. Tavaly tudta az önkormányzat a hiányt kezelni, a település működtetése is folyamatos volt. Jogos az elvárás az emberek részéről, így törekednek a komfortérzet fenntartására. Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság hosszas vita után meghozta a döntését a 2012 évi költségvetéssel kapcsolatban. Az első tárgyaláskor még 70 M Ft volt a hiány. Most 56 M Ft-ra tudták ezt lefaragni. A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat évi költségvetését: e Ft költségvetési bevétellel, e Ft költségvetési kiadással, e Ft költségvetési hiánnyal elfogadásra a Képviselő-testületnek a költségvetési rendeletet. Természetesen beépítették azokat a fékeket, amiről szó volt a megbeszéléseken. Melyek azok a feladatok, amikből még lehet megtakarítani pénzt, ennek a haszna lehet, nem ebben az évben, de egy-két év múlva érezhető lesz. dr. Üveges István: Az ÖNHIKI-s pályázat során szigorú pénzügyi adatok alapján válnak jogosulttá erre a támogatásra, ezen a pályázaton tavaly 15 M Ft-ot kapott az önkormányzat. Tőzsér László: A Szociális Bizottságnak is törvényi kötelezettsége a költségvetés szociális ügykörére vonatkozó tervezet véleményezése. Egyhangú igen szavazattal támogatta a bizottság a tervezetet. Java része a foglalkoztatásra, segélyekre, a nyugdíjas nap lebonyolítására, a gyerekek Mikulásnapi ünnepségére. Örül annak, hogy kicsit növekedett a gyermeklétszám az iskolában, elmozdultak a holtpontról. A bérekre elég a havi normatív támogatás, a járulékokat kell saját pénzből fizetni. 11

12 Gyógypedagógust alkalmaznak, a Munkaügyi Központ támogatásával a technikai személyzetet biztosítják a közmunkásokkal. Örömmel vették a szülők, hogy az iskolaotthon az alsó tagozatban minden osztályban működik, a színvonal emelésére törekednek. dr. Üveges István: Az iskolaotthonos oktatást az állam is komolyan gondolja, alsó tagozatban kötelező volt beindítani ezt az oktatási formát. Ez egész napos értelmes elfoglaltság a gyerekeknek. Kérte szavazzanak a évi költségvetési rendelet elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta rendeletét: alábbi Arnót Község Önkormányzatának 5./2012.( III.09.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről /A rendelet a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete/ 8./ napirendi pont: Bejelentések dr. Üveges István: Február 14-én meghitt ünnepség megtartására került sor az evangélikus templomban. 26 házaspár a 4 történelmi egyház közreműködésével vette az áldást. Február 16-án vállalkozók fóruma megtartására került sor a pályázati lehetőségekről. A dolgozók a napokban a Miskolc kártya kedvezményeiről értesülhettek. A Petőfi utca állapota nagyon rossz. A nyolc pontot tartalmazó levelet megküldték a Közútkezelő részére. Újabb pályázat került kiírásra az arculatépítéssel kapcsolatban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. Csak tervezésről szól, az óvoda részére jóváhagyták, a Polgármesteri Hivatal, Orvosi Rendelő viszont kimarad ebből a pályázati lehetőségből. A külterületi- ún.: zbuskai 039 hrsz-ú földút tulajdonba vételéről már volt szó, kiderült, hogy az M30-as autópálya építése miatt ez már állami tulajdonba került, reményei szerint ez nem befolyásolja majd az árvízi védekezést. Április 11. a költészet napja. Horváth Judit a színjátszó körrel készül ennek megünneplésére. Lesz egy előadó az iskolában, valamint azon a napon a Miskolcról Arnót felé közlekedő autóbuszon megzenésített verseket fognak előadni. A május 1-én megrendezendő Virtusvetélkedővel kapcsolatban elmondta, több településről várnak résztvevőket, ez egyben falunap is lesz majd. Lesz főzőverseny, mikro térség szintű dalfesztivál, Sógorok nevű együttes mulatós zenével fogja szórakoztatni a jelenlévőket. Este Retro DISCO lesz. A közfoglalkoztatás is zajlik az önkormányzatnál, a Vízügy szervezésében már dolgoznak Arnótról közmunkások. Fontos, hogy az emberek munkáért kapják a pénzt, ne a segély legyen a főszempont. Tőzsér László: A március 15-i ünnepség 14-én 10 órától lesz az általános iskolában. Megköszönte a támogatóknak az adományokat, akik Hevesi Aida gyógyulásának elősegítése érdekében adakoztak. Hegedűs Sándor: Köztisztasági rendeletet kellene alkotni a testületnek 12

13 Lakossági megkeresés érkezett hozzá azzal kapcsolatban, hogy a pedagógusföldet háztáji hasznosításra igénybe szeretnék venni. Javasolta, hogy az esélyt adják meg részükre. dr. Üveges István: Aki dolgozni szeretne annak meg kell adni a lehetőséget a munkára. Lépésről lépésre kell bevezetni az embereket a munka világába. Az önellátó önkormányzat a cél. A pénzügyi nehézségek rákényszerítik az önkormányzatokat az önellátásra, vannak megműveletlen területek, azokat hasznosítani kell. Jó munkavezetőt kell találni és a munkát el fogják tudni végezni az emberek. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy február 1-7 napján polgármesteri tájékoztatót hallhattak az érdeklődők a kábel TV-ben. A következő negyedév elején április első hetében ismét sort fog erre keríteni. Barcsák Pálné: Tájékoztatásként elmondta, hogy az óvoda ebben az évben ünnepli a 40 dik évfordulót. Két rendezvényt említett meg ezzel kapcsolatban, az egyik hogy minden volt óvodást meg szeretnének hívni az ünnepségre, valamint nagyszabású játék kiállítást szeretnének rendezni, melyre szeretettel várják a régi játékokat. A rendezvényre a volt kollégákat is meg szeretnék hívni. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a figyelmet, a képviselőknek a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Bénó Gábor jkv. hitelesítő Tőzsér László jkv. hitelesítő Hunyorné Varga Katalin jkv. vezető 13

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó

Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 6/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester Határidő: folyamatos Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 109/2013. (VII.19.)

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: 06-99-360-012, e-mail: polgarmester@nagycenk.hu S Ü R G Ő S S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S 8. N A P I R E N D I P

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz.

2/2012. számú. 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.) 2-4/2012. (II.16.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 857-2/2012. 2/2012. számú 2012. február 15-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 12-15/2012. (II.15.sz. Kth.)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok:

JEGYZŐKÖNYV. Csömödér. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2014. év február hó 5. napján. Határozatok: JEGYZŐKÖNYV Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. év február hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: 1/2014.(11.05.) Z\ 2/2014.(11.05.) Z1 3/2014.(11.05.) A15 4/2014.(11.05.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester

tervezete Előadó: Nagy Józsefné polgármester Működési Szabályzatának módosítása Előadó: Nagy Józsefné polgármester Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-6 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. január 27-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat

Magyar Röplabda Szövetség. Közbeszerzési Szabályzat Magyar Röplabda Szövetség Közbeszerzési Szabályzat A Magyar Röplabda Szövetség (továbbiakban MRSZ) Közbeszerzési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A Szabályzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 661-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt testületi üléséről Határozatok:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben