ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 6/2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 6/2012."

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Weöres Sándor Általános Iskolában március 8-án megtartott testületi ülésén. Az ülés 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Barcsák Pálné képviselő Bénó Gábor képviselő Hegedűs Sándor alpolgármester Tőzsér László képviselő Hunyorné Varga Katalin jkv.vezető Dr. Üveges István: Köszöntötte a Kábel Tv nézőit és a megjelent testületi tagokat. Dr. Bobula Zsuzsanna és dr. Molnár Imre képviselők jelezték, hogy nem tudnak a testületi ülésen részt venni más elfoglaltságuk miatt.. Üdvözölte és köszöntötte Bodnár Katalin jegyző asszonyt, aki visszatért a gyermekgondozási szabadságáról. Kérte, hogy törvényességi munkájával segítse a testületet. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bénó Gábor és Tőzsér László képviselőket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek. A meghívóban szereplő.az ÖNHIKI-s pályázat benyújtására vonatkozó napirendi pont elnapolását javasolta, mert még nem állnak rendelkezésre a pályázat benyújtásának feltételei. Ismertette a napirendi pontokat, melyet a testület tagjai az alábbiak szerint jóváhagytak: 1./ Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása 2../ Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3./ Napközi Konyha költségvetésének az Önkormányzat költségvetésébe történő átemelése Előadó: polgármester 4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 5./ Arnót Község Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kijelölése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzataival kapcsolatos feladatainak ellátásra. 6./ Munkamegosztási megállapodás elfogadása. 7./ évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása előadó: polgármester 8./ Bejelentések 1

2 1./ napirendi pont: Új Közbeszerzési Szabályzat elfogadása Dr. Üveges István: Tájékoztatásként elmondta, hogy a megnyert 71 M Ft-os településrekonstrukciós pályázat közbeszerzési eljárása megindult, ha minden jól megy április 2-án a kivitelezővel alá lehet írni a vállalkozási szerződést. Ennek a pályázatnak a keretében megújulhat, bővülhet a Polgármesteri Hivatal épülete, a művelődési házhoz vizesblokk és öltöző épül mozgáskorlátozott WC-vel, az óvodában a nyílászáró csere valósulhat meg. Bodnár Katalin: Tisztelt Képviselő-testület! január 1. napjával lépett hatályba az új közbeszerzési törvény, a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény. Az új törvényt nem lehet összevetni a régivel, terjedelmük, szerkezetük teljesen eltérő. Az új törvény 183 szakasznyi terjedelmével rövidebb, tömörebb, mint a régi, azonban számos végrehajtási rendelet kapcsolódik hozzá. (A törvény 25-öt sorol fel) A törvény szerkezeti felépítése a következő: I. rész Általános rendelkezések II. rész Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések III.rész A nemzeti eljárásrend IV. rész A közbeszerzési szerződések V. rész A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat VI.rész A Közbeszerzési Hatóság A törvény célja a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a mikro-, kis- és középvállalkozások közbeszerzési eljárásban való részvételének elősegítése. Olyan általános alapelveket fogalmaz meg, melyeknek érvényesülését ajánlatkérő az általa indított közbeszerzési eljárásban köteles biztosítani, megsértésük esetén pedig elmarasztalható. Ilyen alapelvek: - a verseny tisztasága, átláthatósága és nyilvánossága, - esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot kell biztosítani a gazdasági szereplők számára, - az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők a közbeszerzési eljárásban a jóhiszeműség és tisztesség, valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni, - az ajánlatkérőnek a közpénzek felhasználásakor a hatékony és felelős gazdálkodás elvét szem előtt tartva kell eljárnia, - az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplők és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani a közbeszerzési eljárásban. A törvény főszabályként nem enged eltérést a törvényben lefektetett szabályoktól, azoktól eltérni csak abban az esetben lehet, ha az eltérést a törvény kifejezetten megengedi. A törvény által szabályozott eljárásfajták a következők: 1. nyílt eljárás, 2. meghívásos eljárás, 3. tárgyalásos eljárás, ezen belül hirdetmény közzétételével induló vagy hirdetmény nélküli eljárás, 4. versenypárbeszéd. A törvény által bevezetett fontosabb változások: - bevezeti a gazdasági szereplő fogalmát; ide tartozik az ajánlattevő, az alvállalkozó, a részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet (korábban erőforrást nyújtó szervezet); - megszünteti a 10% alatti és feletti alvállalkozók közötti különbséget, minden alvállalkozó esetében megszünteti a kizáró okok igazolásának kötelezettségét; -ugyanakkor a teljesítésben 25%-ot meghaladó mértékben részt vevő nem lehet alvállalkozó, hanem közös ajánlattevőnek kell tekinteni. A közös ajánlattevők ajánlatkérő felé 2

3 egyetemlegesen felelősek a teljesítésért; - a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Hatósággá alakult, feladatai azonban jórészt változatlanok maradtak; - az összeférhetetlenségi szabályokat szigorította; - a bírálóbizottság tagja nem lehet a döntést meghozó személy. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni. (Kbt.21..(5) bek) - az önkormányzat jogosult az általa irányított szervezetek vonatkozásában a közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni. A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzat rendeletet alkot. (Kbt. 23. (5) bek); -az éves közbeszerzési terv elkészítésének határideje március 31. napjára módosult; -bevezeti a törvény az ajánlati kötöttséget, amely eljárás fajtánként eltérő mértékű; - módosult az egybeszámítási kötelezettség szabályozása is: 18. (2) Az ajánlatkérőnek egybe kell számítania azon hasonló áruk beszerzésére, vagy szolgáltatások megrendelésére irányuló szerződések értékét, amelyekkel kapcsolatban a beszerzési igény egy időben merül fel, valamint az ugyanazon építési beruházás megvalósítására irányuló szerződések értékét. Vagyis az egy költségvetési évben beszerzésre kerülő azonos beszerzések értéke egybeszámításának kötelezettsége megszűnt. Az új törvény elsősorban a nyílt eljárásokat részesíti előnyben. Az uniós értékhatárt elérő beszerzések esetén a törvény Második Részét, a nemzeti értékhatárt elérő beszerzésekre a törvény Harmadik Részét kell alkalmazni. Az uniós értékhatárt el nem érő (nemzeti eljárásrend alá tartozó) beszerzések esetén az alábbi eljárási választási lehetőséget kínálja fel ajánlatkérő számára: 121. (1) Az ajánlatkérő az e rész hatálya alá tartozó közbeszerzés megvalósításakor a) a ban meghatározott esetben és módon szabadon kialakított eljárást folytat le, vagy b) a törvény Második Részében meghatározott szabályok szerint jár el - a ban foglalt eltérésekkel. Az törvény lehetőséget ad arra, hogy a (1) bekezdés b.) pontja szerinti eljárás esetén az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthasson, amennyiben az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot vagy az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot. További követelménye a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás indításának, hogy legalább három ajánlattevő kerüljön meghívásra és a meghívottak olyan gazdasági szereplők legyenek, amelyek mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek vagy költségvetési szervek. A testületnek szükséges egy, az új közbeszerzési törvénnyel összhangban álló Közbeszerzési Szabályzatot alkotnia, és ezzel egy időben a meglévő szabályzatot hatályon kívül kell helyezni. Elmondta, hogy polgármester úr március 01. napján kérte fel a közbeszerzési szabályzat kidolgozására. A felkérésnek eleget téve, a szabályzat kidolgozására rendelkezésre álló rendkívül rövid időre is tekintettel Győrffi Dezső könyvvizsgáló úr által rendelkezésére bocsátott szabályzat sémát aktualizálta. A szabályzat tervezetben egyes pontoknál elhelyezett, aláhúzással jelölt, magyarázó, leíró szövegrészek a vonatkozó törvényi előírásokra utalnak, így az ajánlatkérő feladatát, az egyes eljárási cselekmények értelmezését könnyítik. 3

4 A közbeszerzési szabályzat aktualizálása során abból a tényből indult ki, hogy az önkormányzat és a polgármesteri hivatal nem rendelkezik közbeszerzési szakértelemmel és műszaki szakértelemmel rendelkező kollégákkal. Ebből fakadóan a kbt. 21. (3) bekezdése alapján a kötelezően biztosítandó szakértelmet polgárjogi szerződés alapján külső szakértőkkel tudják biztosítani. Továbbá tényként kezelte azt a körülményt, hogy a közbeszerzési szabályzat készítésének, illetve elfogadásának időpontjában már folyamatban van az önkormányzat által indított közbeszerzési eljárás. Fentiekre tekintettel jelen szabályzat rendelkezéseit a folyamatban lévő közbeszerzési eljárásnak a szabályzat hatálybalépését követő fázisaira alkalmazhatja az ajánlatkérő. A Képviselő-testület hozza meg a főbb érdemi döntéseket. A belső ellenőrzést a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás keretében javasolta lebonyolítani. Kérte a Közbeszerzési Szabályzat tervezet megtárgyalását és elfogadását, mely az elfogadását követő napon lép hatályba. Dr. Üveges István: Megköszönte a tájékoztatást. A lényeg, hogy minden érdemi döntést a Képviselő-testület hoz majd meg. Kimondottan szakmai anyag, nagy munka volt a kidolgozása. Kérte a határozati javaslat elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzat 26./2012.(III. 08.)sz. Képviselő-testületi határozata Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat elfogadása Arnót Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a határozat melléklete szerinti tartalommal az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja. Jelen szabályzat hatálybalépésével a 47./2005(08.30) sz. testületi határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzatot hatályon kívül helyezi. Határidő: azonnal. Felelős: polgármester / A Közbeszerzési Szabályzat a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ 2../ napirendi pont: Az Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Dr. Üveges István: A bevételek és kiadások átvezetésre kerültek, pl. a közmunkások foglalkoztatása miatt az év végén kapott támogatások és kifizetések is átvezetésre kerültek. Bodnár Katalin: Az államháztartási törvény szerint a zárszámadás elfogadása előtt el kell végezni az előző évi költségvetési rendeletmódosítást. A rendeletmódosítás a kötelező felhasználási címekre kapott pénzmozgást tartalmazza. Ismertette a rendeletmódosítást, mely szerint a Képviselő-testület a október 1. és december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 3. (1) 4

5 bekezdésében megállapított költségvetési bevételét e Ft-al, a költségvetési kiadását e Ft-al módosítja és az önkormányzat 2011 évi módosított költségvetési bevételét e Ft-ban, a módosított költségvetési kiadását e Ft ban -ebből a költségvetési hiány összegét e Ft-ban - állapítja meg. Átvezetésre kerültek többek között az alábbi tételek: közhasznú foglalkoztatásra kapott támogatás, biomassza kazán gépbeszerzés, a szerzési támogatásra érkezett összeg, az ÖNHIKI-s pályázat keretében kapott támogatás, a Roma mentor pályázat támogatása, a gyermekvédelmi támogatás összege, a népszámlálás elszámolása, tűzifa, sporttámogatás, a bérkompenzáció összege, a prémiumévek program támogatása, az IPR-s pályázat kapcsán érkezett támogatás,. Kérte a rendeletmódosítás jóváhagyását a kiküldött tervezet szerint. Dr. Üveges István :Kérte szavazzanak a rendeletmódosítás jóváhagyásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta rendeletét: alábbi Arnót Község Önkormányzatának 4./2012.( III.09.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2./2011. (II.15.) rendelet módosításáról /A rendelet a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete/ 3./ napirendi pont: Napközi Konyha költségvetésének az Önkormányzat költségvetésébe történő átemelése Előadó: polgármester Dr. Üveges István: A magyar közigazgatásban a rendszerváltás óta nem volt olyan változás mint ami most zajlik. Az eredményeként minden intézmény külön gazdasági szabályozást kap, külön adószám és bankszámlaszám szükséges most már a működtetéshez. Az általános iskola pedagógus létszáma átkerül az állami irányítás alá, most még az iskola költségvetésében szerepel a konyha, ennek az önkormányzathoz történő átvételét javasolta. Ennek eredményeként a konyhai dolgozók a mindenkori polgármester irányítása alá fognak tartozni munkajogilag. Minden további részletszabályozás a későbbiekben kerül kidolgozásra. Tőzsér László: A konyha átadása indokolt, nem kifejezetten az iskola költségvetésbe tartozik bele, logikusabb az önkormányzat általi működtetés, műszaki fejlesztés is időszerű lesz hamarosan. Dr. Üveges István: Kérte a határozati javaslat elfogadását. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzat 27./2012.(III.08.)sz. Képviselő-testületi határozata Tárgy: Napközi Konyha költségvetésének az Arnót Község Önkormányzat költségvetésébe történő áthelyezése 5

6 Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Napközi Konyha költségvetését a Weöres Sándor Általános Iskola költségvetéséből az Arnót Község Önkormányzata költségvetésébe történő áthelyezését jóváhagyja. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal 4./ napirendi pont: Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása Bodnár Katalin: A január 1-től hatályos Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. (3) bekezdésében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. Törvény 45. (1) bekezdés a) pontja szerint legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig a saját bevételeinek, valamint ugyanezen törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítania. A határozati javaslat a saját bevételek évi alakulásának, és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségek évre várható tervezett összegét mutatja. A cél az hogy tervezhetőbb legyen az önkormányzat adósságterhe. A figyelembe vehető saját bevétel e Ft, ennek az 50 %-a e Ft. Az önkormányzat adóssága viszont ettől az összegtől e Ft-al több a fizetési kötelezettség, mint a saját bevétel, ennek az a következménye, hogy amíg ez fennáll felhalmozási célú kiadást nem tervezhetnek kivéve az EU-s pályázatokhoz szükséges saját erő oldható meg hitelből. A fizetési kötelezettségre vonatkozó szabályok módosítás alatt állnak, a munkabér és a likvid hitel is szerepel bennük, de ez a jövőben kikerülhet a szabályozásból. A képviselő-testület előtt ott van a táblázat mely tartalmazza a kötelezettségvállalást, de a későbbi már pozitívabb képet mutat majd. Fentiek alapján kérte a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hivatkozott törvényi rendelkezéseknek megfelelően Arnót Község Önkormányzat tekintetében az előterjesztésnek megfelelően vitassa meg és fogadja el a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó határozatot. Dr. Üveges István: Az ország államadóssága viszonylag nagy méretű, az önkormányzatoké is óriási, a továbbiakban a kezelhetőség biztosítására szabályozták az önkormányzatok hitelfelvételét. Működésre nem lehet hitelt felvenni. Az önkormányzatnak 24 M Ft-os most a hitelállománya, amit nem működtetésre vettek fel elsősorban. Három tételből áll, az egyik az iskolai napkollektor megfinanszírozása, a munkabérhitel, valamint a Kisfaludy utca csapadékvíz elvezetésére felvett hitel törlesztése. Kérte szavazzanak a határozati javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 6

7 Arnót Község Önkormányzat 28./2012.(III.08.)sz. Képviselő-testületi határozata Tárgy: Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására. Arnót Község. Önkormányzati Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester 5./ napirendi pont: Arnót Község Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kijelölése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzataival kapcsolatos feladatainak ellátásra. Dr. Üveges István: Eddig is a Polgármesteri Hivatal látta el az intézmények előirányzat kezelését, most a törvényi változásokat figyelembe véve kell ezt megtenni. Bodnár Katalin: Kiegészítésként elmondta, hogy jogszabályi kötelezettségüknek tesznek eleget, amikor a Polgármesteri Hivatalt kijelölik az iskola és az óvoda előirányzatokkal kapcsolatos feladatok kezelésére. Most mindkét intézményre külön költségvetés készül, sok a pénzügyi feladat az intézményekben a dolgozói kapacitás erre nem adott, ezért szükséges a Polgármesteri Hivatal ezen feladattal történő megbízása. Barcsák Pálné: Elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. dr. Üveges István: Kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzat 29./2012.(III.08.)sz. Képviselő-testületi határozata Tárgy: Arnót Község Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv kijelölése a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek előirányzataival kapcsolatos feladatainak ellátásra. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek részére az Ávr. 10. (1) bekezdés alapján az előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a 7

8 beruházásokkal, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatainak ellátására Arnót Község Polgármesteri Hivatal költségvetési szervet jelöli ki. Felelős:polgármester Határidő: azonnal 6./ napirendi pont: Munkamegosztási megállapodás elfogadása. Bodnár Katalin: Ez a napirendi pont szorosan összefügg az előző napirenddel. A két költségvetési intézmény és a feladatait ellátó polgármesteri hivatal között szabályozza a felelősségi rendet, kiterjed a költségvetés végrehajtására vonatkozó feladatokra. A szabályzatokat ennek megfelelően el fogják készíteni. Belső kontrollrendszert kell kialakítani. A hivatal munkáját ez a jelentősen megnöveli, másként kell majd dolgozni, mint eddig tették. Az intézményvezetőknek önálló feladatot jelet, a végrehajtásért maximális felelősséggel tartoznak. Ismertette a megállapodás tervezetet. Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság ezt a napirendet is megtárgyalta és a határozati jaavslatot elfogadásra javasolja a Képviselő-testületek. A munkamegosztási megállapodás elkészítése a jogszabályban meghatározottak szerint történik. Gyakorlatilag ezeket e feladatokat eddig is így végezték, de azért néhány plusz feladattal kibővült, a takarékosság is hatékonyabb lesz. Tőzsér László: Ez már ízelítő a jövőből. Újabb megállapodás lesz jövőre egy az állammal, egy az önkormányzattal. A tapasztalat majd megmutatja az előnyeit, hátrányait, e szerint kell majd dolgozni. dr. Üveges István: A pedagógus állami alkalmazott lesz, az épület marad önkormányzati tulajdonban. Ezeket a jogszabályokat most készítik elő. Kérte szavazzanak a javaslatról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: Arnót Község Önkormányzat 30./2012.(III.08.)sz. Képviselő-testületi határozata Tárgy: Munkamegosztási megállapodás elfogadása. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja az önállóan működő és gazdálkodó Arnót község Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv, valamint az önállóan működő Napközi Otthonos Óvoda, Weöres Sándor Általános Iskola költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodást. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal / A két megállapodás a jegyzőkönyv 3.sz. melléklete/ 8

9 7./ napirendi pont: évi költségvetés megvitatása, jóváhagyása előadó: polgármester dr. Üveges István: Az önkormányzat életében mindig a legmeghatározóbb feladat a költségvetés megalkotása, a sarokszámok rögzítése, mert eszerint zajlik majd a gazdálkodás. A fő irányokat most kell lefektetni. A jegyzőváltás miatt most tudták a tervezetet elkészíteni. Kettős funkcióról van szó : az intézmények és a település működtetése, és a fejlesztések megvalósítása. Nehéz helyzetben vannak évről évre, nagy a válság. Tavaly 38 M Ft volt a forráshiány. Működési hitel felvételére nem szorultak. Egy ingatlanfedezet van, ez a pedagógusfölt, de ezen is jelzáloggal terhelt. Kérte, hogy Bodnár Katalin jegyző ismertesse a költségvetés tervezetét. Bodnár Katalin: A forráskülönbözet összetétele nem egyszerű, az önkormányzat pénzügyi helyzete nagymértékben kiszolgáltatott. A fő bevételi forrás az évről évre csökkenő állami támogatás és a helyi adó. Ezek miatt csak a kötelező alapfeladatokat tudja az önkormányzat ellátni. Az iskolában a gyereklétszám néhány éve magasabb volt, ez az önkormányzatnak sok forintjába került. A jelenlegi normatív támogatás egy gyerekre 290 e Ft. Néhány fő súlyos milliókat jelent. Az intézményt fel kell tartani, fűteni világítani kell. 35 M Ft-ot hozzá kell tenni a finanszírozáshoz a költségvetésben. Az óvodában stabil a gyereklétszám, de onnan is hiányzik 23 M Ft. A finanszírozási rendszer hibája is a nagy hiány. Reméli, hogy az ÖNHIKI keretében a Kormány támogatni fogja az intézmények működtetését. Az 56 M Ft-os forráskülönbözet fennáll, a költségvetés elfogadásakor is megmarad, ha nem állnak rendelkezésre a kiegészítő támogatások, ezért javasolta, hogy a rendelet 4. át egészítsék ki a (9) bekezdéssel az alábbiak szerint: A költségvetési intézmények finanszírozása a rendelkezésre álló források erejéig történik : Dr. Üveges István: Ezt az ülést már megelőzte egy többfordulós tárgyalás költségvetéssel kapcsolatban. Ismertette az előterjesztést: A január 31-i ülésen is céloztam az önkormányzatok hitelfelvételi lehetőségei törvényi hátterének bizonytalanságára. Azóta az OTP szakreferensével egyeztetve az alábbiak kerültek egyértelműen meghatározásra: - az Arnót nagyságú település 10 M Ft-ig korlátozás nélkül vehet fel hitelt - az önkormányzatok összadósságszolgálata nem haladhatja meg a saját bevételek 50 %- át - nem kell kormányhivatali jóváhagyás az EU-s pályázatok önrészének, és a munkabérhitel biztosításához - a 2012-ik évi költségvetésünk megalkotásakor kettős feladat elé nézünk: 1./ az önkormányzat működőképességének biztosítása; 2./ a fejlesztéshez a pályázatokhoz szükséges önrész kigazdálkodása 1./ az önkormányzat működőképességének biztosítása; A január 31-ei ülésen 71 M Ft-os forráshiánnyal került beterjesztésre az idei költségvetési rendeletünk. Az intézményvezetőkkel, alpolgármester úrral, a pénzügyes munkatársnőkkel több alakalommal, hosszas egyeztetést folytattunk ennek 9

10 a lefaragásának útjáról- módjáról. Ezek eredményeként a költségvetési hiányt sikerült lefaragnunk 56 M Ft-ra. Az idei gazdálkodásunknál immár nem csak szavakban hanem a tettekben is meg kell nyilvánulnia annak az alapelvnek, hogy önkormányzatunk csak a kötelező feladatok ellátására törekszik, a kötelező mértékű kifizetésekkel. A közel 56 M Ft-os forráshiány még mindig sok, kezelhetetlen. pénzügyi gazdálkodást eredményezne. Milyen lehetőségek kínálkoznak véleményem szerint a további megtakarításokra? A./ El kell gondolkoznunk a védőnői szolgálat privatizálásán. Ha Felsőzolcán, Ongán, Körömben stb., megérte ezt a lépést megtenni, kötelességünk utánajárni a dolognak. A mostani finanszírozás a bérekre sem elegendő, nem szólva a helyiség rezsiköltségéről. B./ A Dankó Pista utcán élők hosszú-hosszú évek óta ingyenesen kapják a szemétszállítási és az ivóvíz szolgáltatásokat. Ennek semmilyen jogalapja nincs. Az is tény viszont, hogy az ott élők a leghátrányosabb helyzetűek, ez a kérdéskör népegészségügyi, járványügyi kérdéseket is felvet. A fentebb említett munkamegbeszéléseken elfogadtuk Hegedűs Sándor Alpolgármester Úr javaslatát. Enne a lényege a következő: a közel másfél millió forintos szemétszállítási éves díjból közel 1 M Ft-ot akkor is meg tudunk spórolni, ha a mostani konténeres szállítás helyett minden ingatlan tulajdonos vásárol magának saját, 110 l-es edényt, és ehhez az önkormányzat biztosítja a matricát. Nem lenne, nem lesz könnyű az átállás,de a spórolás, illetve a nemzetiségiek felelősségtudatának növelése indokolják ennek a lépésnek a megtételét véleményem szerint. C./ Az iskolai fűtési finanszírozás elfogadhatatlanságát testületi ülésen már hosszasan ecseteltem. A fent említett munkamegbeszéléseken egyértelműen elfogadásra került, hogy a szerződés kiváltásának lehetőségét meg kell vizsgálnunk. Jelenleg 13 M Ft-ért tudnánk megszabadulni ettől. Az OTP miskolci szakreferensévél már felvettem a kapcsolatot, rulírozó, számlahitel formájában lát lehetőséget a finanszírozásra. A jelenlegi kamat közel 18 %-os. Évi max. 2 M Ft kamatfizetéssel is közel 17 M forintunkba kerülne a szerződés végleges felmondása, viszont az azt követő, még hátralévő még újabb két évben már mentesülhetnénk ezen súlyos, havi e Ftos fizetési kötelezettség alól. D./ Új helyi adónemek bevezetésében is elgondolkodhatunk, pl. építményadó, kommunálisadó, viszont a lakosság általános megélhetési nehézségei, elszegényedése miatt ezt az esetleges lépést nagyon meg kell fontolnunk. E./ Évente sok száz, ezer forintot fizetünk ki szállítójárművek bérlésére. Biztos, hogy egy egyszeri beruházással egy működőképes használt platós gépjármű megvásárlásával 1-3 év alatt ki tudnánk gazdálkodni a vételárat. F./ Kicsi az esélye, hogy létrejöjjön, de erkölcsi kötelességemnek érzem a mostani önkormányzati átszervezések közepette, után is megkeresni Sajópálfala önkormányzatát, egy esetleges Körjegyzőség kialakításával kapcsolatban. Ezzel néhány millió forinttal tudnánk gyarapítani a bevételeinket, ráadásul a mostani nagy átszervezések idején talán egy-két arnóti köztisztviselő állást is meg tudnánk menteni. G./ A közfoglalkozatás területén is arra kell törekednünk, hogy az intézmények, a településüzemeltetés folyamatosságához feltétlenül nélkülözhetetlen munkaerőt biztosítsuk. A mostani szabályozás szerint a közmunkások bérének 10 % -át az önkormányzatnak saját bevételeiből kell finanszíroznia. A pedagógusföldre tervezett kertészkedésről nem kell lemondanunk, hiszen annak a támogatottsága 100 %-os, beleértve a vető magvakat, munkaeszközöket is. 10

11 2./ a fejlesztéshez a pályázatokhoz szükséges önrész kigazdálkodása A./Az eddig elnyert településrekonstrukciós pályázat önrésze 3,6 M Ft, ebből már kifizettünk közel 1 M Ft-ot. B./ Sajnos a Felsőzsolcával beadott kerékpárutas pályázatunkat forráshiány miatt elutasították, igaz, még fellebbezési lehetőségünkkel élhetünk. Sajnos a tervezőnek és a pályázatírónak mindenképpen ki kel fizetnünk a nem nyerés esetén is járó díjakat, mintegy 800 e Ft.ot C./ A Kisléptékű 100 M Ft-os pályázatunk önrésze 5 M Ft.. Összegezve az aktuális pályázatainkat láthatjuk, hogy több millió forint szükséges a finanszírozásukhoz. Ezek fedezete részint a 3.sz. út melletti ingatlaneladásból származó, közel 2,8 M Ft-os bevétel. A hiány fedezetéül csakis a hitelfelvétel kínálkozik. Az álláspontom ugyanaz első perctől kezdődően: működésre nem szabad hitelt felvennünk, viszont a valós igényeket kielégítő fejlesztésekre igen. Ebben is kérem a Tisztelt Képviselő-testület együttműködését! Bénó Gábor: A napirendi ponthoz tartozik az a tény is, hogy a Képviselő-testület lemondott a képviselői tiszteletdíj felvételéről. Dr. Üveges István: Igen, valóban ezzel kellett volna kezdenie, a Képviselő-testület részéről ez nemes gesztus volt, hogy a megszorításokat magán kezdte. Hegedűs Sándor: Sok az az összeg, ami hiányzik a költségvetésből. Többszöri egyeztetés volt, gondolkodtak helyi adóban, de ezt elvetették, reméli, hogy a Kormány segítséget nyújt majd az intézményfenntartáshoz. Tavaly tudta az önkormányzat a hiányt kezelni, a település működtetése is folyamatos volt. Jogos az elvárás az emberek részéről, így törekednek a komfortérzet fenntartására. Barcsák Pálné: A Pénzügyi Bizottság hosszas vita után meghozta a döntését a 2012 évi költségvetéssel kapcsolatban. Az első tárgyaláskor még 70 M Ft volt a hiány. Most 56 M Ft-ra tudták ezt lefaragni. A Pénzügyi Bizottság az önkormányzat évi költségvetését: e Ft költségvetési bevétellel, e Ft költségvetési kiadással, e Ft költségvetési hiánnyal elfogadásra a Képviselő-testületnek a költségvetési rendeletet. Természetesen beépítették azokat a fékeket, amiről szó volt a megbeszéléseken. Melyek azok a feladatok, amikből még lehet megtakarítani pénzt, ennek a haszna lehet, nem ebben az évben, de egy-két év múlva érezhető lesz. dr. Üveges István: Az ÖNHIKI-s pályázat során szigorú pénzügyi adatok alapján válnak jogosulttá erre a támogatásra, ezen a pályázaton tavaly 15 M Ft-ot kapott az önkormányzat. Tőzsér László: A Szociális Bizottságnak is törvényi kötelezettsége a költségvetés szociális ügykörére vonatkozó tervezet véleményezése. Egyhangú igen szavazattal támogatta a bizottság a tervezetet. Java része a foglalkoztatásra, segélyekre, a nyugdíjas nap lebonyolítására, a gyerekek Mikulásnapi ünnepségére. Örül annak, hogy kicsit növekedett a gyermeklétszám az iskolában, elmozdultak a holtpontról. A bérekre elég a havi normatív támogatás, a járulékokat kell saját pénzből fizetni. 11

12 Gyógypedagógust alkalmaznak, a Munkaügyi Központ támogatásával a technikai személyzetet biztosítják a közmunkásokkal. Örömmel vették a szülők, hogy az iskolaotthon az alsó tagozatban minden osztályban működik, a színvonal emelésére törekednek. dr. Üveges István: Az iskolaotthonos oktatást az állam is komolyan gondolja, alsó tagozatban kötelező volt beindítani ezt az oktatási formát. Ez egész napos értelmes elfoglaltság a gyerekeknek. Kérte szavazzanak a évi költségvetési rendelet elfogadásáról. Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen szavazattal megalkotta rendeletét: alábbi Arnót Község Önkormányzatának 5./2012.( III.09.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről /A rendelet a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete/ 8./ napirendi pont: Bejelentések dr. Üveges István: Február 14-én meghitt ünnepség megtartására került sor az evangélikus templomban. 26 házaspár a 4 történelmi egyház közreműködésével vette az áldást. Február 16-án vállalkozók fóruma megtartására került sor a pályázati lehetőségekről. A dolgozók a napokban a Miskolc kártya kedvezményeiről értesülhettek. A Petőfi utca állapota nagyon rossz. A nyolc pontot tartalmazó levelet megküldték a Közútkezelő részére. Újabb pályázat került kiírásra az arculatépítéssel kapcsolatban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről. Csak tervezésről szól, az óvoda részére jóváhagyták, a Polgármesteri Hivatal, Orvosi Rendelő viszont kimarad ebből a pályázati lehetőségből. A külterületi- ún.: zbuskai 039 hrsz-ú földút tulajdonba vételéről már volt szó, kiderült, hogy az M30-as autópálya építése miatt ez már állami tulajdonba került, reményei szerint ez nem befolyásolja majd az árvízi védekezést. Április 11. a költészet napja. Horváth Judit a színjátszó körrel készül ennek megünneplésére. Lesz egy előadó az iskolában, valamint azon a napon a Miskolcról Arnót felé közlekedő autóbuszon megzenésített verseket fognak előadni. A május 1-én megrendezendő Virtusvetélkedővel kapcsolatban elmondta, több településről várnak résztvevőket, ez egyben falunap is lesz majd. Lesz főzőverseny, mikro térség szintű dalfesztivál, Sógorok nevű együttes mulatós zenével fogja szórakoztatni a jelenlévőket. Este Retro DISCO lesz. A közfoglalkoztatás is zajlik az önkormányzatnál, a Vízügy szervezésében már dolgoznak Arnótról közmunkások. Fontos, hogy az emberek munkáért kapják a pénzt, ne a segély legyen a főszempont. Tőzsér László: A március 15-i ünnepség 14-én 10 órától lesz az általános iskolában. Megköszönte a támogatóknak az adományokat, akik Hevesi Aida gyógyulásának elősegítése érdekében adakoztak. Hegedűs Sándor: Köztisztasági rendeletet kellene alkotni a testületnek 12

13 Lakossági megkeresés érkezett hozzá azzal kapcsolatban, hogy a pedagógusföldet háztáji hasznosításra igénybe szeretnék venni. Javasolta, hogy az esélyt adják meg részükre. dr. Üveges István: Aki dolgozni szeretne annak meg kell adni a lehetőséget a munkára. Lépésről lépésre kell bevezetni az embereket a munka világába. Az önellátó önkormányzat a cél. A pénzügyi nehézségek rákényszerítik az önkormányzatokat az önellátásra, vannak megműveletlen területek, azokat hasznosítani kell. Jó munkavezetőt kell találni és a munkát el fogják tudni végezni az emberek. Tájékoztatta a testület tagjait, hogy február 1-7 napján polgármesteri tájékoztatót hallhattak az érdeklődők a kábel TV-ben. A következő negyedév elején április első hetében ismét sort fog erre keríteni. Barcsák Pálné: Tájékoztatásként elmondta, hogy az óvoda ebben az évben ünnepli a 40 dik évfordulót. Két rendezvényt említett meg ezzel kapcsolatban, az egyik hogy minden volt óvodást meg szeretnének hívni az ünnepségre, valamint nagyszabású játék kiállítást szeretnének rendezni, melyre szeretettel várják a régi játékokat. A rendezvényre a volt kollégákat is meg szeretnék hívni. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a figyelmet, a képviselőknek a megjelenést, az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Bodnár Katalin jegyző Bénó Gábor jkv. hitelesítő Tőzsér László jkv. hitelesítő Hunyorné Varga Katalin jkv. vezető 13

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. 215/3/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/3/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 25-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. április 29-ei nyilvános ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. április 29-ei nyilvános ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 152-3/2013. HATÁROZATOK Tartalom: KÓD 8/2013.(IV.29.) határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:29/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése

JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT. Molnári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 30 -ai ülése Szám: 6-4/2013. JEGYZŐKÖNYV MOLNÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Határozatok sorszáma Kódja 11 G8 12 G 2 13 G 2 14 G 2 15 G 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 5/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 4-én (hétfő)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. március 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési terve Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 10/2012. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 8- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 10/2012. (XI.19.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Szám: 15/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. október 30-án 08 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik:

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. /A -a az alábbiakról rendelkezik: A R N Ó T KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3713. Arnót, Petőfi u. 120. Tel: + 36 46/ 500-740 fax: + 36 46/500-749 e-mail: arnot@arnot.hu Ikt. szám: /2014.. Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület ezt a javaslatot egyhangú, 4 igen szavazattal elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. január 30-án az önkormányzat tanácskozó termében megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív alapján Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása a Teleki

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu.

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszasziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására 1. sz. módosítás PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-115/2015. A rendelet-tervezet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-6/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/896/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Alsózsolca Város képviselő-testülete, a közpénzek ésszerű és hatékony felhasználása és nyilvános ellenőrizhetőségének megteremtése, továbbá a közbeszerzések során a verseny tisztaságának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. április 23.-án (csütörtökön) 17 órakor Beleg Község Önkormányzata hivatali helyiségében megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 10-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 26-án 13.40. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Veresné Nagy Margit elnök, Kocsmár Gyula elnökhelyettes,

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 8/2012. KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. MÁJUS 09. NAPJÁN MEGTARTOTT VIII. RENDKÍVÜLI NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. hitelszerződés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-én tartandó ülésének 1. számú A 2014. évi költségvetési rendelet megalkotásáról szóló előterjesztés megtárgyalása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 29-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 127/2011.(VII.29.) 128/2011.(VII.29.) 129/2011.(VII.29.) 130/2011.(VII.29.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont

Előterjesztés. Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. február 13. napján tartandó ülésére. 13. számú napirendi pont Előterjesztés Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13. napján tartandó ülésére 13. számú napirendi pont Tárgy: Közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási terv Előterjesztő és

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 10/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá.

Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás. Közbeszerzési szabályzata. Társulási Tanácsa. a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal. hagyott jóvá. Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása Közbeszerzési szabályzata Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa a 20/2009. (V. 18.) számú határozattal hagyott jóvá. Társulás elnöke

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 51/2012. (IV. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. április 25-ei ülés napirendi pontjait az

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-i üléséről Helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal, emeleti tanácskozó terme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének december 4. napján tartandó ülésére Szám: 2-237/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő testületének 2015. december 4. napján tartandó ülésére Előterjesztés tárgya: Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. szeptember 15-én 14 órától megtartott nyílt

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. NOVEMBER 5-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 15/2014. (XI. 06.) önkormányzati rendelet Told Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyz Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Bodolai Andrea gazdálkodási el adó ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 3/2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Alkotmány út 3.), 2013. május 09. 16.00 órától 16.30 óráig a Képviselő-testület nyílt

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-6/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 31-i rendkívüli ülésére Tárgy: A) Eplényi temető

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 4-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, i: 1-4/2010.(II. 4.) Iktatószáma: 1-5/2011. T á r g y s

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2015. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Közbeszerzési Szabályzatának módosítása dr. Uhrin Anna jogász Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére

Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Ladánybene Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 19.-i ülésére Tárgy: Előterjesztés a 2011 évi költségvetésről szóló 1/2011.(II.15.) rendeletének módosításáról Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. április 16-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30- án ( kedden ) 16,30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben