Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati"

Átírás

1 Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati Issues of Built Heritage Conservation reabilitãrii patrimoniului construit kérdései Nemzetközi konferencia-sorozat A Realistic Approach to Built Heritage Conservation, 25 th 28 th of May, 2005 Incursiune în realitãøile reabilitãrii patrimoniului construit, mai 2005 Az épített örökség felújításának sokszínû, valóságos arca Nagybánya május TUSNAD 5

2 Main organisers / Organizatori principali / Fôszervezôk: Fundaøia Transilvania Trust, Cluj-N / Transylvania Trust Foundation, Cluj-N / Transylvania Trust Alapítvány, Kolozsvár Asociaøia Restauratorilor de Monumente Istorice din Transilvania, Cluj-N / The Transylvanian Historic Building Conservationists' Society / Erdélyi Mûemlék-restaurátorok Egyesülete, Kolozsvár Asociaøia de Protecøia Monumentelor Keöpeczi Sebestyén József din Sfântu Gheorghe / The Keöpeczi Sebestyén József Association for Historic Building Protection, Sfântu Gheorghe / Keöpeczi Sebestyén József Mûemlékvédô Egyesület, Sepsiszentgyörgy Organisers / Organizatori / Szervezôk: Primãria / Town Hall / Nagybánya Polgármesteri Hivatala Ministerul Culturii si Cultelor - Bucurešti / Ministry of Culture and Religions, Bucharest / Kulturális és Vallásügyi Minisztérium, Bukarest Comitetul Naøional Român ICOMOS / ICOMOS, Romanian National Committee / ICOMOS Román Nemzeti Bizottság Comitetul Naøional Maghiar ICOMOS / ICOMOS, Hungarian National Committee / ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Comitetul Naøional German ICOMOS / ICOMOS, German National Committee / ICOMOS Német Nemzeti Bizottság Universitatea Tehnicã Cluj Napoca, Facultatea de Arhitecturã ši Urbanism / Technical University Cluj-Napoca Department of Architecture and Urban Planning / Mûszaki Egyetem, Kolozsvár, Építészeti és Városrendezési Kar Sponsors / Sponsori / Támogatók: Ministerul Culturii si Cultelor - Bucurešti / Ministry of Culture and Religions, Bucharest / Kulturális és Vallásügyi Minisztérium, Bukarest Fondul Cultural Naøional din Ungaria / The National Cultural Fund, Hungary / Nemzeti Kulturális Alapprogram, Magyarország Primãria / Town Hall / Nagybánya Polgármesteri Hivatala HARCON Építô és szerelô Rt. Budapest HARCON Építés Kft Nyíregyháza sc. 9 Optiune srl. a sc. Utilitas srl. Cluj -N. sc. Creativ Group SA Bistriøa Editor / Editor / Szerkesztô: KIRIZSÁN Imola Traducãtori / Translators / Fordítók: BODOR Eszter, MOSCU Katalin, VINCZE Hanna Orsolya, VIRGINÁS Andrea, WEISZ Attila Copertã / Cover design / Fedôlap design: 9 OPTIUNE ( / Nagybánya) Au contribuit la pregãtirea publicaøei / The following persons contributed to the preparation of the proceedings / A kiadvány elôkészítésében részt vettek: Cristina COLDEA, DEZSÔ Éva, HEGEDÜS Csilla, INCZE Éva, JAKAB Márta, SZABÓ Bálint, SZÉNÁSSY Zsolt Editura UTILITAS Publisher -Kiadó ISBN

3 TABLE OF CONTENTS / CUPRINS / TARTALOMJEGYZÉK 1.1. MITRU Ildikó PASKUCZ Štefan The Rehabilitation Project "Business Center Millennium III " Proiectul de reabilitare "Centrul de Afaceri Millennium III " Millennium III Nagybánya, Üzletközpont Helyreállítási terv 1.2. GÁLOCSY Elek Historic Building Conservation at Reabilitare de monumente istorice la Mûemlék felújítás Nagybányán 1.3. Tudor POPOVICI Historic Building Conservation at Consideration on Ventilation and Air-conditioning Reabilitarea unor clãdiri istorice din Consideraøii asupra ventilãrii ši climatizãrii Mûemlék felújítás Nagybányán légtechnikai kérdések 1.4. Magdalena AMBRUS Historic Building Conservation at Observations on the Heating and Sanitary Installations Reabilitarea unor clãdiri istorice din Consideraøii asupra instalaøiilor de încãlzire ši sanitare Mûemlék felújítás Nagybányán épületgépészeti kérdések 1.5. SZABÓ Erzsébet ZÁGONI Csaba Features of design the electrical installations at the rehabilitation of the Millennium III Business Centre, Aspecte ale proiectãrii instalaøiilor electrice Centrul de Afaceri Millennium III Millennium III Nagybánya Üzletközpont helyreállítási terve villanyszerelési szempontból 1.6. SZABÓ Bálint KIRIZSÁN Imola Structural approach Millennium III Business Centre, Consolidarea structurii de rezistenøã în cadrul proiectului de reabilitare Centrul de Afaceri Millennium III Millennium III Nagybánya Üzletközpont helyreállítási terv tartószerkezeti megerôsítések 2. Davie LOVIE Development and Conservation of Grainger Town, Newcastle upon Tyne, UK Dezvoltarea ši reabilitarea Orašului Grainger, Newcastle upon Tyne, Marea Britanie Az Egyesült Királyság-i Newcastle upon Tyne, Grainger városának fejlôdése és helyreállítása 3.1. Jana KORENOVA, Peter VOLOSCUK Monument Preserving in the City of Bardejov (Slovakia) Protecøia monumentelor în orašul Bardejov (Slovacia) Mûemlékvédelem Bártfán (Szlovákia) 3.2. Radoslav MOKRIS Historical Town Protection in Košice (Slovakia), Experiences Present Vision Protecøia zonei istorice în Košice (Slovacia) Experienøe Prezent Viziuni Kassa (Szlovákia) történeti város reabilitáció. Tapasztalat Jelen Vizió

4 4. Cãlin HOINÃRESCU Rehabilitation of Reprezentative Historic Buildings in the City of Ploiesti (Romania) Reabilitarea clãdirilor istorice reprezentative în municipiul Ploiešti Ploiešti (Románia) reprezentatív történeti épületeinek helyreállítása 5. DELY György THOMA Emôke Rehabilitating the Historic Centre of Eger (Hungary), Block Rehabilitation. Approaches and their Durability Reabilitarea centrului istoric Eger (Ungaria) conceptii si durabilitatea lor Eger történelmi városközpontjának rehabilitációja Tömb rehabilitáció elképzelések és tartósságuk 6.1. Rózsa LAMPERT The Ganz Park (Budapest) Parcul Ganz (Budapesta) A Ganz park 6.2. RÉPAY András Millenium Exhibition and Program Center 2 nd District, Budapest Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ Budapest, II. kerület Centru de expoziøii ši manifestãri Millennium, sectorul II Budapesta 7.1. MÁNYI István The Rebirth of the Hungarian Museum of Natural Sciences in the Building of the Ludovika Academy Renašterea Muzeului Maghiar de Štiinte Naturale în clãdirea Academiei Ludovika A Magyar Természettudományi Múzeum újjászületése a Ludovika Akadémia épületében 7.2. BENDE Csaba From The Ludoviceum to The Hungarian Museum of Natural Sciences De la Ludoviceum pânã la Muzeul de Štiinte Naturale din Budapesta A Ludovíceumtól a Magyar Természettudományi Múzeumig 8. Ana BÂRCA 8 Wooden Churches from Maramures Inscribed on the World Heritage List 8 Biserici de lemn din Maramureš înscrise în Lista Patrimoniului Mondial Nyolc máramarosi fatemplom a Világörökség-listán

5 Bálint SZABÓ A Realistic Approach to Built Heritage Conservation Incursiune în realitãøile reabilitãrii patrimoniului construit Az építettörökség felújítás sokszínû, valóságos arca INTRODUCTION On the turn of the millennium we - those who are engaged in carrying out interventions in the built environment - have witnessed major changes in the approach of the conservation of the built heritage and the restoration of its components: monuments, historic building complexes and historic sites. Have these changes appeared out of the blue, without antecedents, or is this the current phase of a natural continuous evolution? Could it be by any chance, that those who are engaged in the conservation of the built heritage - more exactly the restoration of historic buildings (and the protection of them) didn't notice this process? Or we (from the former socialist countries? from Romania, eventually from Transylvania) didn't see this change, because after the events from for 15 years - we didn't have the capacity to analyze all the phenomena going on in the western world, as we were occupied with ourselves? Of course, all the former socialist countries were cut from the major circuits of human development, including those interventions carried out in the built environment or from the evolution of the conservation concept of built heritage. No doubt, that these countries have had different views considering the built environment already since 1945 (we refer to the part of the socialist block that we know: the European one, handed over to the communist empire after World War II). In order to back up these arguments, it is enough to think of: the annihilating politics towards the "exploiting classes", the clergy and their properties (castles and mansions, palaces and civil building, churches and monasteries etc.); the typical socialist approach: neglect of the built environm\ent (the built heritage) and the lack of environmental protection - including of the built environment, the major cause of the destruction of the built heritage; the people were reduced to poverty by the communist dictatorship, they were left without financial (and moral) support PREAMBUL La cumpãna mileniilor, cei care ne ocupãm de intervenøii asupra fondului construit suntem martori la schimbãri majore în abordarea reabilitãrii patrimoniului construit, respectiv restaurãrii componentelor acestuia, a monumentelor, ansamblurilor ši siturilor istorice. Aceste schimbãri au apãrut brusc, din senin fãrã semnale premergãtoare, sau asistãm la o etapã a unui proces firesc de evoluøie continuã? Se poate cã acest fenomen nu a fost observat de cei care se ocupã de reabilitarea patrimoniului construit, de restaurarea monumentelor istorice ši de protecøia acestora? Sau modificarea atitudinii nu au fost surprinsã de noi (cei din fostul lagãr socialist, cei din România, sau cei din Transilvania), deoarece în urma transformãrilor din timp de 15 ani - nu am avut capacitatea de a analiza fenomenele petrecute în lumea situatã la vest de noi, fiind preocupaøi de noi înšine? Desigur, øãrile fostului lagãr socialist au fost deconectate de la evenimentele majore ale dezvoltãri umane, implicit de cele legate de intervenøiile asupra mediului construit, ši de evoluøia conceptului de reabilitare a patrimoniului construit. Nu este mai puøin adevãrat, cã aceste øãri încã din anul 1945 au avut o atitudine distinctã faøã de fondul construit (ne referim la partea lagãrului cunoscutã de noi: ceea europeanã, cedatã imperiului comunist în urma celui de al doilea rãzboi mondial). Este de ajuns sã ne gândim, pentru a susøine cele declarate, la: politica de nimicire a claselor "exploatatoare", a clerului ši a imobilelor din proprietatea lor (a castelelor ši conacelor, palatelor ši caselor burgheze, bisericilor ši mãnãstirilor etc.); atitudini socialiste specifice: neîntreøinerea fondului construit ši lipsa de protecøie a mediului - inclusiv a mediului construit, cauze majore a distrugerilor de patrimoniu; populaøia sãrãcitã de dictatura comunistã a fost lãsatã fãrã resurse financiare ši morale, necesare reabilitãrii fondului construit în general ši a valorilor de patrimoniu în special. ELÖLJÁRÓBAN Az ezredfordulón valamennyien, akik épített környezeti beavatkozássokkal foglalkozunk, az épített-örökség felújításában, illetve alkotóelemeinek, a mûemlékek, mûemlék-együttesek és tájak helyreállításában nagyméretû szemléletváltozásnak vagyunk tanúi. Ezek a változások minden elôzmény nélkül derült égbôl jelentek meg, vagy egy természetes folyamat köztes állomásának tekinthetôk? Esetleg ezt a folyamatot nem vették észre az építettörökségfelújításban, a mûemlékhelyreállításban dolgozók, a védelemben érdekeltek? Vagy mi (a volt szocialista lágerben, Romániában, Erdélyben) nem figyeltünk fel a megváltozott hozzáállásra, mert a rendszerváltás után is jó 15 évig csak magunkra figyeltünk és nem volt szabad kapacitásunk a tôlünk nyugatra esô világban zajló folyamatok elemzésére? Persze, a szocialista láger országai elszigetelôdtek az emberi fejlôdés minden jelentôs vonulatától, beleértve az épített környezeti beavatkozásokat, illetve az építettörökség-felújítás elméletének fejlôdését is. Az is az igazsághoz tartozik, hogy ezek az országok tulajdonképpen már 1945-tôl másképpen viszonyultak az épített környezethez (azokra a középkelet-európai országokra utalunk, melyek a második világháború után kommunista uralom alá kerültek). Az elmondottakat bizonyítandó elégséges felidézni: az un. kizsákmányoló osztályok, a klérus, illetve az álltaluk birtokolt ingatlanok (kastélyok és kúriák, paloták és polgárházak, templomok és kolostorok) megsemmisítésére irányuló politikát ; a jellegzetes szocialista jellemvonásokat: az épület-állomány (az épített örökség) karban-tartásának elhanyagolását és a(z) (épített) környezetvédelem hiányát, mint az épített örökség tönkremenetelének alapvetô okait; a kommunista diktatúra által elszegényített népesség az épületállománnyal (illetve

6 necessary for the conservation of the built environment in general and of the valuable part of the heritage in particular. All these facts: the neglected built heritage, on the point of collapse, managed by a financially and morally poor society, going through more and more interventions carried out by inexperienced specialists (whose number is directly connected with the social demand which in itself is very small) lead to this feeling of panic: do we do things right, is it enough what we are doing, do we at least understand what is happening around us? Since 1992, when we had our first meeting at Tusnad, on all the 11 occasions we have invited experts from other countries, who shared their experience with us and re-taught the restoration of historic buildings (including the protection between two consecutive restorations, which no longer belong to the communist regime. Our duties were honored with study trips to the most representative achievements of our ancestors surrounded by the unique Transylvanian landscapes. From this year on we have the courage to stand in front of you - well-known specialists from abroad - and also in front of our colleagues from Romania and reveal our thoughts (using Heine's words): who are we and what do we care about? We would like to share with you what our generation has added to the built heritage from our ancestors. Seeing the modest results, we ask with fear in our hearts: Who is to blame? Our ancestors, for leaving us a heritage, which is too large and too valuable? Or are we to blame, because we do not live up to their value? And beyond the blame! Is it right what we are doing? We invite you to an exchange of experience. We want the chain of confessions to continue: Toate acestea, patrimoniul construit neglijat, privat de întreøinere, parøial în prag de colaps, administrat de o societate sãrãcitã financiar ši moral, suportând intervenøii din ce în ce mai ample din partea unor speciališti fãrã experienøã (având ritm de revenire direct legat de comanda socialã greu desprinsã de punctul echilibrului indiferent) conduc la o stare de fapte ce ne creeazã o veritabilã stare de panicã. Facem bine ceea ce facem, este suficient cât ši cum ne implicãm, percepem corect ceea ce se întâmplã în jurul nostru? Din 1992, când de prima datã ne-am vãzut la Tušnad, dea-lungul a 11 ocazii, am invitat speciališti din alte øãri, pentru a ne împãrtãši din experienøa lor ši pentru a reînvãøa meseria de restaurator de monumente istorice ši de supraveghetor dupã, ocupaøii eliminate din sfera domeniilor prioritare de "cel mai iubit fiu al poporului". Recompensa noastrã faøã de invitaøi au fost excursiile de studii la cele mai reprezentative realizãri ale strãmošilor noštri, integrate în peisajul inedit transilvãnean. Începând din acest an avem curajul sã venim în faøa Dvs., speciališti strãini redutabili, precum ši în faøa colegilor noštri din øarã, sã ne destãinuim ši sã adoptãm îndoiala în accepøiunea Heine: cine suntem ši unde ne doare? Dorim sã venim în faøa Dvs. cu aportul generaøiei noastre asupra moštenirii lãsate de strãmoši. Analizând rezultatele minore ne întrebãm cu sfialã : Cine este de vinã? Strãmošii, fiindcã ne-au lãsat o moštenire coplešitoare, prea bogatã ši prea valoroasã? Noi, fiindcã nu ne ridicãm la valoarea acestora? Ši dincolo de sentimentul de culpabilitate, oare facem bine cea ce facem? În acest sens va invitam la acest schimb de experienta în care dorim sa analizam urmatoarele: örökségértékkel még rendelkezô része) a felújításához elengedhetetlenül szükséges anyagi (és erkölcsi) tartalékok nélkül marad. Az anyagilag és erkölcsileg elszegényedett társadalom által adminisztrált, karban nem tartott, elhanyagolt, részben az összeomlás határára került épített örökség, kitéve a gyakorlatlan szakemberek egyre nagyobb méretû beavatkozásának olyan helyzetet eredményezett, melyben komolyan kell mérlegelnünk: jó-e, elég-e amit teszünk, helyesen értelmezzük-e a bennünket körbevevô világot? 1992-tôl kezdve - akkor találkoztunk elôször Tusnádon - 11 alkalommal azért hívtuk meg más országok szakembereit, hogy megosszák velünk tapasztalataikat és segítsenek újratanulni a mûemlékhelyreállítás fortélyait (és két helyreállítás közötti védelmét), szakítva "népünk legszeretettebb fia" diktálta prioritásokkal. Vendégeink számára - adóságainkat törlesztendô - tanulmányi kirándulásokat szerveztünk olyan reprezentatív épületekhez, melyeket elôdeink hagytak ránk az erdélyi tájban beágyazottan. Az idei évben bátorkodunk arról vallani Önök elôtt, más országokból jött szakemberek - de hazai kollegák elôtt is, hogy (Heine-t idézve): "kik vagyunk, és mi fáj nekünk". Szeretnék beszámolni arról, mit sikerült hozzátennie a mi generációnknak ôseink munkájához. Látva a nagyon is szerény eredményeket, bizonytalanul kérdezzük magunktól: ki a hibás? Az ôsök, mert nyomasztó hagyatékuk túlságosan gazdag és értékes? Mi, mert nem növünk fel ezen értékekhez? És túl a hibáskeresésen! Ha kevés is, de legalább jó az, amit csinálunk? Tapasztalatcserére, közös gondolkodásra hívjuk Önöket:

7 1. At BAIA MARE, we would like to discuss the "globalization" of the restoration of historic monuments, as well as the restorers' attitude towards the new challenges in this domain - exemplified through the Business Centre Millennium III Program, which was financed by PHARE, carried out in and which is the venue of our conference. 1. Acum, aici la BAIA MARE dorim sã punem în discuøie "globalizarea" activitãøii de restaurare a monumentelor istorice, respectiv atitudinea restauratorilor faøã de noile provocãri din domeniu - exemplificat ši prin Programul Business Center Millennium III. - finanøat de PHARE, realizat în anii ši care gãzduiešte lucrãrile Simpozionului. 1. A mostani nagybányai konferencia témája a mûemlék-felújítási munka "globalizációja", illetve a felújítók új kihívásokhoz való viszonyulása, példaként hozva fel - többek között - a nagybányai Business Center Millenium III programot, amely ben valósult meg a PHARE támogatásával, és amely a konferencia helyszínét biztosítja. 2. At BONTIDA (2006), the training of specialists will be the center of our attention: the models of ICCROM, YORK - LEUVEN, BUDAPEST-BUCURESTI- CLUJ, BONTIDA etc. Of course the participants will have the opportunity to admire the entire process at Bontida, but the other specialization models will be discussed as well, including the ones in connection with education in general, and the arts and crafts schools. Bánffy Castle, Bontida - being restored mainly through the training programs- will be the venue of the conference.. 2. În 2006, la BONØIDA în centrul atenøiei va fi formarea specialištilor: Modelele ICCROM, YORK - LEUVEN, BUDAPESTA-BUCUREšTI-CLUJ, BONØIDA etc. Desigur participanøii la simpozion vor putea admira în plinã desfãšurare varianta Bonøida, dar se doresc discuøii ši asupra celorlalte modele de specializare, legate ši de învãøãmântul general respectiv de šcoli de artã ši meserii; Castelul Bánffy de la Bonøida - în curs de reabilitare, preponderent prin programele de formare a specialištilor - va gãzdui lucrãrile Simpozionului ban BONCHIDÁN a szakemberképzés lesz a figyelem középpontjában: ICCROM, YORK-LEUVEN, BUDAPEST- BUKAREST- KOLOZSVÁR, BONCHIDA stb. oktatásmodelljei. Természetesen a konferencia résztvevôi a helyszínen figyelhetik meg a bonchidai változatot, de szeretnénk elbeszélgetni más szakképzô módszerekrôl is, beleérve az alapszakképzést, illetve az általános oktatást is. A bonchidai Bánffy-kastély - amelyet elsôsorban a szakmunkás képzô programok keretében újítanak fel - lesz a konferencia helyszíne. 3. At SIBIU (2007), the urban heritage will be discussed - the restoration of historic areas and the integration of modern development: traffic in the historic districts, earthquake-proof 3. La SIBIU în 2007 va fi locul, unde se va discuta patrimoniul urban - reabilitarea zonelor istorice, respectiv conexiunea modern-istoric: circulaøia în cartierele istorice, siguranøa la cutremur în orašul 3. Nagyszeben lesz a város-örökség témájú ülések helyszíne 2007-ben: a történeti területek felújítása, illetve a történeti és modern összefonódása - a történeti város közlekedéssel, földrengés-

8 historic buildings and others. Sibiu will be one of the European cultural capitals in 2007, the exceptional built heritage will provide an appropriate setting for the major cultural events of the year; the conference will be held at the Restoration Department of the University in Piata Mica 22 (Small Square 22) which is currently being restored. istoric ši altele; Sibiul va fi co-capitalã culturalã europeanã în anul 2007, cultura construitã aici, de excepøie, s-ar încadra perfect în evenimentele majore ale anului; lucrãrile simpozionului vor avea loc în clãdirea Secøiei de Restaurare a Universitãøii din Piaøa Micã 22, azi în curs de restaurare. biztonsággal stb. - kapcsolatos kérdései ben Nagyszeben Európa egyik kulturális fôvárosa lesz, az események sorában a konferencia is helyet kapna. Az ülések helyszíne az Egyetem Restaurátor Szakának Kispiac 22-es szám alatt található épülete, amely jelenleg felújítás alatt áll. 4. At RIMETEA (2008), the discussions will focus on rural sites, as well as - after a 12-year experience - on the "ROMÁN" restoration model of the rural heritage, which was carried out by the Transylvania Trust and financed by the Local Council of the 5th District of Budapest. The participants can stay in farmhouses, which have already received 4. RIMETEA (2008) va gãzdui dezbaterile legate de situri rurale, ši - dupã o experienøã de 12 ani - se va pune în discuøie modelul "ROMÁN" de salvare a patrimoniului rural, realizat de Fundaøia Transilvania Trust ši susøinut financiar de Consiliul Local al Sectorului V. Budapesta. Participanøii la simpozion pot fi cazaøi la casele øãrãnešti, care dispun deja de brevet rural tourist license (of course - there is a motel for the less courageous ones outside the village). 5. At ORADEA (2009) the discussions will be on the integration of expansive historic ensembles in the life of a contemporary town: the Oradea Fortress, where in 2002 grand ideas were launched and funds were sought for the revitalization of the fortress. The agro-turistic (desigur, în afara localitãøii existã ši un motel pentru cei mai puøin temerari). 5. La ORADEA în anul 2009 se va pune în discuøie integrarea monumentului mamut în viaøa orašului contemporan: Cetatea Oradea, unde în anul 2002 s-au lansat gînduri mãreøe, ši unde se cautã fonduri mari în vederea reabilitãrii; lucrãrile Simpozionului vor avea loc în cetatea în curs de reabilitare. 4. TOROCKÓN (2008) a népi építészetrôl lesz szó. 12 év tapasztalatával beszélhetünk majd a népi építészeti örökség mentésérôl, a ROMÁN-modellrôl, amelyet a Transsylvania Trust Alapítvány valósít meg a Budapest V. Kerületi Önkormányzat támogatásával. A résztvevôket parasztházakban szállásoljuk el, amelyek már rendelkeznek faluturizmusengedéllyel (természetesen a községen kívül szálloda is áll majd a kevésbé merészek rendelkezésére). 5. NAGYVÁRADON (2009) a nagyméretû (mamut) mûemléknek a város életébe való beillesztése lesz a téma: a váradi várral kapcsolatben a 2002-es évben ambiciózus tervek születtek, és remények vannak a vár felújításának nagyszabású támogatására. A konferencia munkálatai a felújítás alatt álló várban

9 conference will be held in the fortress, which will be under restoration. We hope, that the exchange of experience offered here at, will be useful for everyone and that we will meet on future occasions. Even if our experience - probably - is similar to that of surgeons rather than to the work of family doctors from Western Europe: there is room for everyone, either on the stage (beside the surgery table) or as spectators. I. WHO WE ARE AND WHAT ARE OUR CONCERNS Nutrim speranøa, cã schimbul de experienøã oferit aici, în, va fi reciproc avantajos, ši cã veøi reveni la întâlnirile viitoare. Chiar dacã exerciøiul nostru, probabil seamãnã mai mult cu cea a chirurgilor de campanie, decât cu practica medicilor de familie din vestul Europei, în sãlile noastre, lângã mesele de operaøii, sau în tribune sunt locuri ši pentru unii ši pentru aløii. I. CINE SUNTEM ŠI UNDE NE DOARE zajlanak majd. Reményeink szerint a mostani nagybányai tapasztalatcsere mindnyájunk számára hasznos lesz, a vendégeink pedig visszatérnek hozzánk a következô alkalmakkor is. Még akkor is, ha a mi tapasztalataik valószínûleg jobban hasonlítanak a tábori sebészekéihez, mint a nyugat-európai családi orvosokéihoz, a helyszíneinken - a mûtôasztalok mellett - vagy a nézôtéren mindkettô számára bôven van hely: I. KIK VAGYUNK, ÉS MI FÁJ NEKÜNK The Conference from would like to offer the possibility to discuss how those, who are engaged in the protection and restoration of the built environment, perceive historic buildings: how they approach the object of their work, what the boundaries of these works are. Speeches will be delivered by those, who carry out the interventions on the existing buildings, as well as by those, who - always taking the citizens' interests into consideration - lead the restoration works. The examples of interventions are related to our region, and their relevance to other areas may be questionable. When we refer to those who carry out the interventions, we think of researchers, designers, contractors, individuals or legal persons, as well as institutions/professional associations (among others the Order of Architects from Romania, the National Union of Monument Restorers, the Monument Restorers' Society from Transylvania). We are also assisted by those who take care of the safety issues of the built environment during use or dealing with the ability of it to resist natural catastrophes, the managers of the Simpozionul de la dorešte sã ofere cadrul necesar discuøiilor legate de atitudinea celor care se ocupã de mediul construit faøã de clãdirile istorice, cum este abordat obiectul muncii ši care sunt constrângerile ce le implicã aceastã activitate. Ne adresãm deopotrivã celor care intervin asupra fondului construit existent, respectiv celor care într-un fel - dar întotdeauna strict legat de interesele cetãøeanului de rând - coordoneazã activitatea de intervenøie. Exemplificãrile se leagã de regiunea noastrã, cu grad discutabil de generalizare în problema intervenøiilor asupra patrimoniului construit. Când ne referim la cei care intervin asupra fondului construit, ne gândim la cercetãtori, proiectanøi, executanøi, persoane fizice sau juridice, respectiv la asociaøiile profesionale de tipul la Ordinului Arhitecøilor din România, Uniunea Naøionalã a Restauratorilor de Monumente Istorice, Asociaøia Restauratorilor de Monumente Istorice din Transilvania ši altele. Sunt alãturi de noi ši cei care vegheazã asupra siguranøei în exploatare sau în starea limitã de rezistenøã ši stabilitate a mediului construit: ordonatorii activitãøilor A nagybányai tanácskozás keretében arra összpontosítunk, hogy milyen módon érzékelik a történeti épületeket azok, akik az épített környezettel foglalkoznak: hogyan tekintenek munkájuk tárgyára, melyek a korlátjai ennek a gyakorlatnak. Megszólaltatjuk azokat, akik a beavatkozásokat végzik a létezô épületállományon, illetve azokat, akik valamilyen módon - de mindig az állampolgár érdekében - a beavatkozók útját egyengetik. Az épített örökségi beavatkozások bemutatott példái a mi régiónkhoz kötôdnek, általánosíthatóságuk megkérdôjelezhetô. Amikor azokat vesszük számba, akik beavatkoznak az épületállományba: kutatókra, tervezôkre, kivitelezôkre gondolunk, fizikai, vagy jogi személyekre, illetve kamara jellegû érdekvédelmi szervezeteikre (többek között az Építészek Rendjére, a Mûemlékrestaurátorok Országos Szövetségérére, vagy az Erdélyi Mûemlék-restaurátorok Szövetségére). Hozzánk tartóznak azok is, akik az épített környezet biztonságára vigyáznak, mind a használati, mind a szilárdsági, illetve stabilitási határ-állapotokban. ôk az útegyengetô felügyelôségek és

10 intervention activities, inspectorates and inspectors - individuals and legal persons -, that represent the interests of the citizens and of the buildings, which belong to the them (Building Inspectorate, Cultural Inspectorates, National and Regional Monument Committees, Sanitary Inspectorates, Emergency Inspectorates - Fire protection, central or local state apparatus responsible for the hygiene of the built environment, as well as their subordinate specialized institutions, which supervise the water supply and sewage, electricity and natural gas, as well as experts, project supervisors, building site inspectors). We also think of the representatives of the civil society - they are in fact the beneficiaries of all these activities - who are always ready to help the citizens, whenever the authorities do not succeed or when those who carry out interventions in the built environment are on the verge of making a mistake. We all have the impression, that in the maintenance and restoration of the built environment, important elements are about to change, which are closely connected to the main structure of the activity. The changes need to be assessed, and implemented through a minimum intervention necessary, to achieve the goals for the maximum benefit of the society. We deliberately avoid the term monument preservation: we are convinced, that major changes are to be observed in the maintenance and restoration of the built environment and it's understandable, that each and every component - historic and modern buildings, whether listed or not, under international, national or local protection - are treated differently. Most of the participants at the conference are involved in the protection of the built environment and it seems to be natural that their role shall be in the coordination of the changes in relation to historic building conservation. II. SHORT HISTORY For 40 years ( ) - at least in Romania - very little money has been spent on the maintenance and restoration of the built environment (including on the restoration of historic buildings) - so we had to create new buildings (unfortunately of low de intervenøie, inspectorate ši inspectori - persoane juridice ši fizice - reprezentând interesele cetãøenilor, respectiv a fondului construit aparøinând acestora. (Inspectoratul în Construcøii, Inspectoratele Culturale, Comisiile Naøionale ši Regionale ale Monumentelor Istorice, Inspectoratele Sanitare, Inspectoratele pentru Situaøii de urgentã - PSI, aparatul de stat central sau local responsabili de igiena mediului construit, respectiv instituøiile de specialitate subordonate, care vegheazã asupra reøelelor de apã ši canalizare, energie electricã, gaze naturale, precum ši experøi, verificatori de proiecte, inspectori de šantier). Ne gândim ši la reprezentanøii societãøii civile - la urma urmei la beneficiarii tuturor acestor activitãøi - care au menirea sã vinã în ajutorul cetãøeanului de rând oriunde autoritãøile nu se descurcã, sau când cei care intervin asupra mediului construit sunt înclinaøi sã comitã erori. Cu toøii avem impresia cã în domeniul întreøinerii ši reabilitãrii fondului construit existent sunt în curs de derulare transformãri importante, care se leagã de structura majorã a activitãøii. Este de vãzut care sunt acestea ši dacã se poate face ceva în vederea optimizãrii activitãøii, pentru un profit cât mai mare, realizat cu un efort cât mai mic, toate desigur în folosul cetãøeanului. Nu întâmplãtor evitãm termenul de restaurare a monumentelor istorice. Suntem convinši, cã întreøinerea ši reabilitarea întregului fond construit existent, se aflã în cursul unui proces profund de transformare, aici înøelegând atât construcøiile istorice cât ši cele moderne, clasate sau nu pentru a fi monumente istorice, de valoare internaøionalã, naøionalã sau localã. Deoarece majoritatea celor prezenøi dispun de activitate în domeniul restaurãrii monumentelor istorice, este firesc dacã locul acestor speciališti sã fie preferenøial cãutat în sistemul de coordonate în curs de transformare al activitãøii de intervenøii la fondul construit existent. II. PUØINÃ ISTORIE Timp de 40 ani ( ) - cel puøin la noi în øarã - prea puøin s-a cheltuit pentru întreøinerea ši reabilitarea fondului construit existent (inclusiv la restaurarea monumentelor istorice) - forøându-se executarea de construcøii noi, din pãcate de slabã calitate conceptualã, structuralã, felügyelôk - jogi és fizikai személyek - akik a polgárok érdekeit képviselik, illetve a polgárok használatában levô épületállományét (Építési Felügyelôségek, Mûvelôdési Felügyelôségek, Mûemlékek Országos és Regionális Bizottságai, Egészségügyi Felügyelôségek, Tûzoltó Parancsnokságok). Ide sorolhatók az épített környezet higéniájáért felelôs helyi és központi hatóságok, illetve ezeknek alárendelt szakintézmények, melyek a víz, szenny- és esôvíz, villany, földgáz és más hálózatok mûködését biztosítják, valamint szakértôk, tervellenôrök, ellenmérnökök. Gondolunk a civil társadalom képviselôire is - ôk a haszonélvezôi tulajdonképpen ezen tevékenységeknek - akik a közember segítségére sietnek, ha a hatóságok nehezen boldogulnak, vagy az épített környezetbe avatkozók részérôl tévedést észlelnek. Mindnyájunknak az az érzése, hogy a létezô épületállomány karbantartásában és felújításában lényeges szerkezeti elemeket érintô fontos változások következnek. Kérdés, miben állnak ezek a változások, illetve lehet-e tenni valamit a közember javára a tevékenységek ésszerûsítéséért, a minél kisebb erôfeszítéssel elérhetô minél nagyobb haszonért. A mûemlékek helyreállítása kifejezést szándékosan kerüljük: biztosak vagyunk benne, hogy lényeges szerkezeti változások következnek be a létezô épületállomány karbantartásában és felújításában, természetesen más-más elbírálásban részesülnek a különbözô összetevôk: a történeti és modern épületek (melyek mûemlékek, vagy sem) és melyek a világ, országos, vagy helyi védettséget élveznek. A jelenlevôk többsége a mûemlékhelyreállítás területén is érdekelt, természetes tehát ha elsôsorban ezen szakemberek helyét keressük a változásoknak kitett épített környezeti beavatkozások koordinátái között. II. EGY KIS TÖRTÉNELEM Negyven év alatt ( ) - legalább is nálunk, az országban - nagyon keveset költöttek az épületállomány karbantartására és felújítására (beleértve a mûemlékek helyreállítását is) - erôltetve a sajnálatosan gyenge konceptuális és

Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta. Tales of houses Romanians in Buda and Pest. Mesélő házak Románok Budán és Pesten

Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta. Tales of houses Romanians in Buda and Pest. Mesélő házak Románok Budán és Pesten Maria Berényi Poveştile caselor Români în Buda şi în Pesta Tales of houses Romanians in Buda and Pest Mesélő házak Románok Budán és Pesten 1 Publicaţie a Societăţii Culturale a Românilor din Budapesta

Részletesebben

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540

Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Documenta ad historiam familiae Bátori de Ecsed spectantia I. Diplomata 1393 1540 Ad edendum praeparaverunt Richardus

Részletesebben

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette:

MELLÉKLET. Martinkó józsef. molnár szilvia, 2014/6. Szerkesztette: MELLÉKLET 2014/6. Szerkesztette: molnár szilvia, Martinkó józsef FTC-stadion Groupama Aréna melléklet 1 A legek stadionja Interjú Fürjes Balázzsal Határidő előtt, többletköltség nélkül, rekordsebességgel

Részletesebben

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29.

Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development. konferencia. Tessedik Sámuel Főiskola, Szarvas. 2006. június 29. Határmenti Vidékfejlesztési Tanácsadó Központ Centrul Transfrontalier de Competenţă în Domeniul Dezvoltării Rurale Cross-Border Centre of Expertise in Rural Development konferencia A partnerség szerepe

Részletesebben

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA

IN THE FINISHING STRAIGHT CÉLEGYENESBEN HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA 2003 IN THE FINISHING STRAIGHT HUNGARY S SUCCESSFUL INTEGRATION The recommendations of the Hungarian EU Enlargement Business Council CÉLEGYENESBEN MAGYARORSZÁG SIKERES INTEGRÁCIÓJA A Magyar EU Bôvítési

Részletesebben

2012/2 Kolozsvár, 2012

2012/2 Kolozsvár, 2012 2012/2 Kolozsvár, 2012 Szerkesztõbizottság: Balázs Géza (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Nyugat-magyarországi Egyetem, Szombathely) Marian Petcu (Universitatea Bucureşti) Reinhold Stipsits (Universität

Részletesebben

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council

Years WAY OUT OF THE CRISIS KIÚT A VÁLSÁGBÓL. The Annual Report of the Hungarian European Business Council 2009 WAY OUT OF THE CRISIS The Annual Report of the Hungarian European Business Council KIÚT A VÁLSÁGBÓL A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 11 Years R E P O R T / 1 1 Hungarian European Business

Részletesebben

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése

PATH TO THE EUROZONE ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ. The Report of the Hungarian European Business Council. A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése 2005 PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business Council ÚT AZ EUROZÓNÁHOZ A Magyar Európai Üzleti Tanács jelentése PATH TO THE EUROZONE The Report of the Hungarian European Business

Részletesebben

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése.

LIVING IN EUROPE. The Annual Report of the Hungarian European Business Council. EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése. 2012 LIVING IN EUROPE The Annual Report of the Hungarian European Business Council EURÓPÁBAN ÉLÜNK A Magyar Európai Üzleti Tanács éves jelentése 14 Years H E B C R E P O R T 2 0 1 2 Hungarian European

Részletesebben

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide

Bevált megoldások a gyakorlatban. Best practices guide Bevált megoldások a gyakorlatban RECO régiók együttműködése az idősödő népesség egészségének és életminőségének javítása céljából Best practices guide RECO regions in collaboration to improve health and

Részletesebben

Konferencia-kiadvány Konference Materials

Konferencia-kiadvány Konference Materials Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola Konfliktus és társadalmi innováció a Magyar Szociológiai Társaság éves konferenciája és közgyűlése 2010. november 5-7., Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3

Contents. Foreword by John Nichols, British Ambassador... 2. Foreword by István Varga, Chairman of BCCH... 3 Contents Foreword by John Nichols, British Ambassador.......................................................... 2 Foreword by István Varga, Chairman of BCCH..........................................................

Részletesebben

Atel Csepeli Vállalatcsoport

Atel Csepeli Vállalatcsoport Atel Csepeli Vállalatcsoport Éves Jelentés Annual Report 2006 Atel Csepel Business Atel Csepeli Vállalatcsoport Az Atel Csepeli Vállalatcsoport tulajdonosa Európa egyik piacvezetõ energiakereskedõ társasága,

Részletesebben

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY

cégértéklevél M&A LECKÉK A LÖVÉSZÁROKBÓL TEACHING FROM THE TRENCHES HUNGARY cégértékelés, cégeladás, tőkebevonás, felvásárlás vállalkozóknak és befektetőknek cégértéklevél 6. évfolyam // 48. szám // 2011. április // 2000.- ft // eur 8 for entrepreneurs and international companies

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC

Kedves Olvasó! Dear Reader! Central European Rural Youth Centre CERYC Central European Rural Youth Centre CERYC Kedves Olvasó! A 2010. március 11-13. között megrendezett Legjobb Gyakorlatok Workshop központi témája a fiatal gazdák szerepe a vidékfejlesztési programok megvalósításában;

Részletesebben

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels

A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken. Enhancing social dialogue at various levels A szociális párbeszéd kibővítése különböző szinteken Enhancing social dialogue at various levels 1 Jelen kiadvány a Szociális párbeszéd szélesítése a különböző szinteken, a LIGA Szakszervezetek 2012/0104596

Részletesebben

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6

PROPERTY WATCH. www.eston.hu. Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once upon a time in the West PAGE 4 6 Kiadás Issue 2/2008 PROPERTY WATCH ESTON International Property Advisors 1024 Budapest, Lövôház u. 39. Tel.: (+36-1) 877-1000 Fax: (+36-1) 877-1001 Ingyenes Free Volt egyszer egy vadnyugat 4-6. OLDAL Once

Részletesebben

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád

Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád Külgazdasági lehetőségek Nógrád megyében External Sector possibilities in the county of Nógrád A kiadvány megjelenését a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara támogatta. This

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA. Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA. Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA Eger Debrecen Hungária XII/6 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Vállalkozáson keresztül vezet az út a jövôbe / 3 Benquet úr látogatása / 4 Amerikai vendégek az ALTERRÁ-nál / 5 Mobil kôtörô

Részletesebben

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011)

Be a v a t á s. Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k. anyagából (2008 2011) Be a v a t á s Ta n u l m á n y o k a z a b o l a i Fi a t a l Né p r a j z k u t a t ó k Sz e m i n á r i u m a i n a k anyagából (2008 2011) 2 Pozsony Ferenc A Zabolai Csángó Néprajzi Múzeum Kiadványai

Részletesebben

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei

Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben. Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Az emberek és a természet jövője Dél-Erdélyben Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei Viitorul oamenilor și al naturii în sudul Transilvaniei O broșură scrisă de Grupul de lucru pentru

Részletesebben

VEDECKý a kultúrny Časopis

VEDECKý a kultúrny Časopis Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ

Részletesebben

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk.

az Elnök üzenete Ésszerű fogyasztással nemcsak saját jövőnkért, hanem Földünk jövőjéért is sokat tehetünk. Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2010 az Elnök üzenete Az Eni történetének és kultúrájának mindig meghatározó részét képezte a fenntarthatóság. Ez a hajtóereje a folyamatos haladásnak,

Részletesebben

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen

Az ombudsmanok tíz éve. Ten years of ombudsmen Az ombudsmanok tíz éve Ten years of ombudsmen 1995 2005 ISBN 963 218 676 1 Egyszer megjelenő jubileumi kiadvány Kiadó: Országgyűlési Biztos Hivatala 1051 Budapest, Nádor u. 22. Telefon: 475-7100, Fax:

Részletesebben

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK

Előszó. Dr. Koltai Dénes Borbáth Erika Dr. Németh Balázs egyetemi tanár főigazgató egyetemi docens PTE FEEK MMIKL PTE FEEK Előszó Rendhagyó számot tart a kezében az olvasó: olyan dolgozatok olvashatóak itt összegyűjtött és szerkesztett formában, melyeket az UNESO CONFINTEA VI (6. Felnőttoktatási Világtalálkozó) budapesti 2008.

Részletesebben

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe

KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában. CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában CULTURAL IDENTITY: the Role of Religion in Europe KULTURÁLIS IDENTITÁS: a vallás szerepe Európában című konferenciát a Szegedi Tudományegyetem Állam- és

Részletesebben

PE URMELE VALORILOR COMUNE ÎN REGIUNILE DÉL-BORSOD, ZSELICSÉG, HOMOROD-RIKA-TÂRNAVA

PE URMELE VALORILOR COMUNE ÎN REGIUNILE DÉL-BORSOD, ZSELICSÉG, HOMOROD-RIKA-TÂRNAVA KÖZÖS ÉRTÉKEINK ÚTJAIN DÉL-BORSODBAN, ZSELICSÉGBEN, HOMORÓD-RIKA-KÜKÜLLŐ TÉRSÉGÉBEN ON THE PATHS OF OUR COMMON VALUE IN SOUTH BORSOD, ZSELICSÉG, AND THE AREA OF HOMORÓD-RIKA-KÜKÜLLŐ PE URMELE VALORILOR

Részletesebben

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22.

Előadáskivonatok. Book of abstracts. Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. Előadáskivonatok Book of abstracts Nemzetközi Gyermekés Tinédzseraddiktológiai Konferencia Győr, 2015. április 20 22. International Conference on Addictions in Children and Adolescents April 20-22, 2015

Részletesebben

az Elnök üzenete message from the Chairman

az Elnök üzenete message from the Chairman Fenntarthatósági jelentés / Sustainability Report 2011 az Elnök üzenete message from the Chairman A fenntartható működés egyet jelent azzal, hogy értéket teremtünk az érdekelt felek számára és oly módon

Részletesebben

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1

COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 COLAS HUNGÁRIA XII/2 A COLAS CSOPORT 1 TARTALOMJEGYZÉK Hervé Le Bouc a COLAS új elnök-vezérigazgatója / 3 Szenvedély és elképzelés 24 év az útépítés szolgálatában / 4 Interjú Hervé Le Bouc úrral / 7 Alkalmazkodás

Részletesebben