Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati"

Átírás

1 Conference Series on Theoretical and Practical Seria simpozioanelor de teoria si practica Az épített örökség felújításának elméleti és gyakorlati Issues of Built Heritage Conservation reabilitãrii patrimoniului construit kérdései Nemzetközi konferencia-sorozat A Realistic Approach to Built Heritage Conservation, 25 th 28 th of May, 2005 Incursiune în realitãøile reabilitãrii patrimoniului construit, mai 2005 Az épített örökség felújításának sokszínû, valóságos arca Nagybánya május TUSNAD 5

2 Main organisers / Organizatori principali / Fôszervezôk: Fundaøia Transilvania Trust, Cluj-N / Transylvania Trust Foundation, Cluj-N / Transylvania Trust Alapítvány, Kolozsvár Asociaøia Restauratorilor de Monumente Istorice din Transilvania, Cluj-N / The Transylvanian Historic Building Conservationists' Society / Erdélyi Mûemlék-restaurátorok Egyesülete, Kolozsvár Asociaøia de Protecøia Monumentelor Keöpeczi Sebestyén József din Sfântu Gheorghe / The Keöpeczi Sebestyén József Association for Historic Building Protection, Sfântu Gheorghe / Keöpeczi Sebestyén József Mûemlékvédô Egyesület, Sepsiszentgyörgy Organisers / Organizatori / Szervezôk: Primãria / Town Hall / Nagybánya Polgármesteri Hivatala Ministerul Culturii si Cultelor - Bucurešti / Ministry of Culture and Religions, Bucharest / Kulturális és Vallásügyi Minisztérium, Bukarest Comitetul Naøional Român ICOMOS / ICOMOS, Romanian National Committee / ICOMOS Román Nemzeti Bizottság Comitetul Naøional Maghiar ICOMOS / ICOMOS, Hungarian National Committee / ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Comitetul Naøional German ICOMOS / ICOMOS, German National Committee / ICOMOS Német Nemzeti Bizottság Universitatea Tehnicã Cluj Napoca, Facultatea de Arhitecturã ši Urbanism / Technical University Cluj-Napoca Department of Architecture and Urban Planning / Mûszaki Egyetem, Kolozsvár, Építészeti és Városrendezési Kar Sponsors / Sponsori / Támogatók: Ministerul Culturii si Cultelor - Bucurešti / Ministry of Culture and Religions, Bucharest / Kulturális és Vallásügyi Minisztérium, Bukarest Fondul Cultural Naøional din Ungaria / The National Cultural Fund, Hungary / Nemzeti Kulturális Alapprogram, Magyarország Primãria / Town Hall / Nagybánya Polgármesteri Hivatala HARCON Építô és szerelô Rt. Budapest HARCON Építés Kft Nyíregyháza sc. 9 Optiune srl. a sc. Utilitas srl. Cluj -N. sc. Creativ Group SA Bistriøa Editor / Editor / Szerkesztô: KIRIZSÁN Imola Traducãtori / Translators / Fordítók: BODOR Eszter, MOSCU Katalin, VINCZE Hanna Orsolya, VIRGINÁS Andrea, WEISZ Attila Copertã / Cover design / Fedôlap design: 9 OPTIUNE ( / Nagybánya) Au contribuit la pregãtirea publicaøei / The following persons contributed to the preparation of the proceedings / A kiadvány elôkészítésében részt vettek: Cristina COLDEA, DEZSÔ Éva, HEGEDÜS Csilla, INCZE Éva, JAKAB Márta, SZABÓ Bálint, SZÉNÁSSY Zsolt Editura UTILITAS Publisher -Kiadó ISBN

3 TABLE OF CONTENTS / CUPRINS / TARTALOMJEGYZÉK 1.1. MITRU Ildikó PASKUCZ Štefan The Rehabilitation Project "Business Center Millennium III " Proiectul de reabilitare "Centrul de Afaceri Millennium III " Millennium III Nagybánya, Üzletközpont Helyreállítási terv 1.2. GÁLOCSY Elek Historic Building Conservation at Reabilitare de monumente istorice la Mûemlék felújítás Nagybányán 1.3. Tudor POPOVICI Historic Building Conservation at Consideration on Ventilation and Air-conditioning Reabilitarea unor clãdiri istorice din Consideraøii asupra ventilãrii ši climatizãrii Mûemlék felújítás Nagybányán légtechnikai kérdések 1.4. Magdalena AMBRUS Historic Building Conservation at Observations on the Heating and Sanitary Installations Reabilitarea unor clãdiri istorice din Consideraøii asupra instalaøiilor de încãlzire ši sanitare Mûemlék felújítás Nagybányán épületgépészeti kérdések 1.5. SZABÓ Erzsébet ZÁGONI Csaba Features of design the electrical installations at the rehabilitation of the Millennium III Business Centre, Aspecte ale proiectãrii instalaøiilor electrice Centrul de Afaceri Millennium III Millennium III Nagybánya Üzletközpont helyreállítási terve villanyszerelési szempontból 1.6. SZABÓ Bálint KIRIZSÁN Imola Structural approach Millennium III Business Centre, Consolidarea structurii de rezistenøã în cadrul proiectului de reabilitare Centrul de Afaceri Millennium III Millennium III Nagybánya Üzletközpont helyreállítási terv tartószerkezeti megerôsítések 2. Davie LOVIE Development and Conservation of Grainger Town, Newcastle upon Tyne, UK Dezvoltarea ši reabilitarea Orašului Grainger, Newcastle upon Tyne, Marea Britanie Az Egyesült Királyság-i Newcastle upon Tyne, Grainger városának fejlôdése és helyreállítása 3.1. Jana KORENOVA, Peter VOLOSCUK Monument Preserving in the City of Bardejov (Slovakia) Protecøia monumentelor în orašul Bardejov (Slovacia) Mûemlékvédelem Bártfán (Szlovákia) 3.2. Radoslav MOKRIS Historical Town Protection in Košice (Slovakia), Experiences Present Vision Protecøia zonei istorice în Košice (Slovacia) Experienøe Prezent Viziuni Kassa (Szlovákia) történeti város reabilitáció. Tapasztalat Jelen Vizió

4 4. Cãlin HOINÃRESCU Rehabilitation of Reprezentative Historic Buildings in the City of Ploiesti (Romania) Reabilitarea clãdirilor istorice reprezentative în municipiul Ploiešti Ploiešti (Románia) reprezentatív történeti épületeinek helyreállítása 5. DELY György THOMA Emôke Rehabilitating the Historic Centre of Eger (Hungary), Block Rehabilitation. Approaches and their Durability Reabilitarea centrului istoric Eger (Ungaria) conceptii si durabilitatea lor Eger történelmi városközpontjának rehabilitációja Tömb rehabilitáció elképzelések és tartósságuk 6.1. Rózsa LAMPERT The Ganz Park (Budapest) Parcul Ganz (Budapesta) A Ganz park 6.2. RÉPAY András Millenium Exhibition and Program Center 2 nd District, Budapest Millenniumi Kiállítási és Rendezvény Központ Budapest, II. kerület Centru de expoziøii ši manifestãri Millennium, sectorul II Budapesta 7.1. MÁNYI István The Rebirth of the Hungarian Museum of Natural Sciences in the Building of the Ludovika Academy Renašterea Muzeului Maghiar de Štiinte Naturale în clãdirea Academiei Ludovika A Magyar Természettudományi Múzeum újjászületése a Ludovika Akadémia épületében 7.2. BENDE Csaba From The Ludoviceum to The Hungarian Museum of Natural Sciences De la Ludoviceum pânã la Muzeul de Štiinte Naturale din Budapesta A Ludovíceumtól a Magyar Természettudományi Múzeumig 8. Ana BÂRCA 8 Wooden Churches from Maramures Inscribed on the World Heritage List 8 Biserici de lemn din Maramureš înscrise în Lista Patrimoniului Mondial Nyolc máramarosi fatemplom a Világörökség-listán

5 Bálint SZABÓ A Realistic Approach to Built Heritage Conservation Incursiune în realitãøile reabilitãrii patrimoniului construit Az építettörökség felújítás sokszínû, valóságos arca INTRODUCTION On the turn of the millennium we - those who are engaged in carrying out interventions in the built environment - have witnessed major changes in the approach of the conservation of the built heritage and the restoration of its components: monuments, historic building complexes and historic sites. Have these changes appeared out of the blue, without antecedents, or is this the current phase of a natural continuous evolution? Could it be by any chance, that those who are engaged in the conservation of the built heritage - more exactly the restoration of historic buildings (and the protection of them) didn't notice this process? Or we (from the former socialist countries? from Romania, eventually from Transylvania) didn't see this change, because after the events from for 15 years - we didn't have the capacity to analyze all the phenomena going on in the western world, as we were occupied with ourselves? Of course, all the former socialist countries were cut from the major circuits of human development, including those interventions carried out in the built environment or from the evolution of the conservation concept of built heritage. No doubt, that these countries have had different views considering the built environment already since 1945 (we refer to the part of the socialist block that we know: the European one, handed over to the communist empire after World War II). In order to back up these arguments, it is enough to think of: the annihilating politics towards the "exploiting classes", the clergy and their properties (castles and mansions, palaces and civil building, churches and monasteries etc.); the typical socialist approach: neglect of the built environm\ent (the built heritage) and the lack of environmental protection - including of the built environment, the major cause of the destruction of the built heritage; the people were reduced to poverty by the communist dictatorship, they were left without financial (and moral) support PREAMBUL La cumpãna mileniilor, cei care ne ocupãm de intervenøii asupra fondului construit suntem martori la schimbãri majore în abordarea reabilitãrii patrimoniului construit, respectiv restaurãrii componentelor acestuia, a monumentelor, ansamblurilor ši siturilor istorice. Aceste schimbãri au apãrut brusc, din senin fãrã semnale premergãtoare, sau asistãm la o etapã a unui proces firesc de evoluøie continuã? Se poate cã acest fenomen nu a fost observat de cei care se ocupã de reabilitarea patrimoniului construit, de restaurarea monumentelor istorice ši de protecøia acestora? Sau modificarea atitudinii nu au fost surprinsã de noi (cei din fostul lagãr socialist, cei din România, sau cei din Transilvania), deoarece în urma transformãrilor din timp de 15 ani - nu am avut capacitatea de a analiza fenomenele petrecute în lumea situatã la vest de noi, fiind preocupaøi de noi înšine? Desigur, øãrile fostului lagãr socialist au fost deconectate de la evenimentele majore ale dezvoltãri umane, implicit de cele legate de intervenøiile asupra mediului construit, ši de evoluøia conceptului de reabilitare a patrimoniului construit. Nu este mai puøin adevãrat, cã aceste øãri încã din anul 1945 au avut o atitudine distinctã faøã de fondul construit (ne referim la partea lagãrului cunoscutã de noi: ceea europeanã, cedatã imperiului comunist în urma celui de al doilea rãzboi mondial). Este de ajuns sã ne gândim, pentru a susøine cele declarate, la: politica de nimicire a claselor "exploatatoare", a clerului ši a imobilelor din proprietatea lor (a castelelor ši conacelor, palatelor ši caselor burgheze, bisericilor ši mãnãstirilor etc.); atitudini socialiste specifice: neîntreøinerea fondului construit ši lipsa de protecøie a mediului - inclusiv a mediului construit, cauze majore a distrugerilor de patrimoniu; populaøia sãrãcitã de dictatura comunistã a fost lãsatã fãrã resurse financiare ši morale, necesare reabilitãrii fondului construit în general ši a valorilor de patrimoniu în special. ELÖLJÁRÓBAN Az ezredfordulón valamennyien, akik épített környezeti beavatkozássokkal foglalkozunk, az épített-örökség felújításában, illetve alkotóelemeinek, a mûemlékek, mûemlék-együttesek és tájak helyreállításában nagyméretû szemléletváltozásnak vagyunk tanúi. Ezek a változások minden elôzmény nélkül derült égbôl jelentek meg, vagy egy természetes folyamat köztes állomásának tekinthetôk? Esetleg ezt a folyamatot nem vették észre az építettörökségfelújításban, a mûemlékhelyreállításban dolgozók, a védelemben érdekeltek? Vagy mi (a volt szocialista lágerben, Romániában, Erdélyben) nem figyeltünk fel a megváltozott hozzáállásra, mert a rendszerváltás után is jó 15 évig csak magunkra figyeltünk és nem volt szabad kapacitásunk a tôlünk nyugatra esô világban zajló folyamatok elemzésére? Persze, a szocialista láger országai elszigetelôdtek az emberi fejlôdés minden jelentôs vonulatától, beleértve az épített környezeti beavatkozásokat, illetve az építettörökség-felújítás elméletének fejlôdését is. Az is az igazsághoz tartozik, hogy ezek az országok tulajdonképpen már 1945-tôl másképpen viszonyultak az épített környezethez (azokra a középkelet-európai országokra utalunk, melyek a második világháború után kommunista uralom alá kerültek). Az elmondottakat bizonyítandó elégséges felidézni: az un. kizsákmányoló osztályok, a klérus, illetve az álltaluk birtokolt ingatlanok (kastélyok és kúriák, paloták és polgárházak, templomok és kolostorok) megsemmisítésére irányuló politikát ; a jellegzetes szocialista jellemvonásokat: az épület-állomány (az épített örökség) karban-tartásának elhanyagolását és a(z) (épített) környezetvédelem hiányát, mint az épített örökség tönkremenetelének alapvetô okait; a kommunista diktatúra által elszegényített népesség az épületállománnyal (illetve

6 necessary for the conservation of the built environment in general and of the valuable part of the heritage in particular. All these facts: the neglected built heritage, on the point of collapse, managed by a financially and morally poor society, going through more and more interventions carried out by inexperienced specialists (whose number is directly connected with the social demand which in itself is very small) lead to this feeling of panic: do we do things right, is it enough what we are doing, do we at least understand what is happening around us? Since 1992, when we had our first meeting at Tusnad, on all the 11 occasions we have invited experts from other countries, who shared their experience with us and re-taught the restoration of historic buildings (including the protection between two consecutive restorations, which no longer belong to the communist regime. Our duties were honored with study trips to the most representative achievements of our ancestors surrounded by the unique Transylvanian landscapes. From this year on we have the courage to stand in front of you - well-known specialists from abroad - and also in front of our colleagues from Romania and reveal our thoughts (using Heine's words): who are we and what do we care about? We would like to share with you what our generation has added to the built heritage from our ancestors. Seeing the modest results, we ask with fear in our hearts: Who is to blame? Our ancestors, for leaving us a heritage, which is too large and too valuable? Or are we to blame, because we do not live up to their value? And beyond the blame! Is it right what we are doing? We invite you to an exchange of experience. We want the chain of confessions to continue: Toate acestea, patrimoniul construit neglijat, privat de întreøinere, parøial în prag de colaps, administrat de o societate sãrãcitã financiar ši moral, suportând intervenøii din ce în ce mai ample din partea unor speciališti fãrã experienøã (având ritm de revenire direct legat de comanda socialã greu desprinsã de punctul echilibrului indiferent) conduc la o stare de fapte ce ne creeazã o veritabilã stare de panicã. Facem bine ceea ce facem, este suficient cât ši cum ne implicãm, percepem corect ceea ce se întâmplã în jurul nostru? Din 1992, când de prima datã ne-am vãzut la Tušnad, dea-lungul a 11 ocazii, am invitat speciališti din alte øãri, pentru a ne împãrtãši din experienøa lor ši pentru a reînvãøa meseria de restaurator de monumente istorice ši de supraveghetor dupã, ocupaøii eliminate din sfera domeniilor prioritare de "cel mai iubit fiu al poporului". Recompensa noastrã faøã de invitaøi au fost excursiile de studii la cele mai reprezentative realizãri ale strãmošilor noštri, integrate în peisajul inedit transilvãnean. Începând din acest an avem curajul sã venim în faøa Dvs., speciališti strãini redutabili, precum ši în faøa colegilor noštri din øarã, sã ne destãinuim ši sã adoptãm îndoiala în accepøiunea Heine: cine suntem ši unde ne doare? Dorim sã venim în faøa Dvs. cu aportul generaøiei noastre asupra moštenirii lãsate de strãmoši. Analizând rezultatele minore ne întrebãm cu sfialã : Cine este de vinã? Strãmošii, fiindcã ne-au lãsat o moštenire coplešitoare, prea bogatã ši prea valoroasã? Noi, fiindcã nu ne ridicãm la valoarea acestora? Ši dincolo de sentimentul de culpabilitate, oare facem bine cea ce facem? În acest sens va invitam la acest schimb de experienta în care dorim sa analizam urmatoarele: örökségértékkel még rendelkezô része) a felújításához elengedhetetlenül szükséges anyagi (és erkölcsi) tartalékok nélkül marad. Az anyagilag és erkölcsileg elszegényedett társadalom által adminisztrált, karban nem tartott, elhanyagolt, részben az összeomlás határára került épített örökség, kitéve a gyakorlatlan szakemberek egyre nagyobb méretû beavatkozásának olyan helyzetet eredményezett, melyben komolyan kell mérlegelnünk: jó-e, elég-e amit teszünk, helyesen értelmezzük-e a bennünket körbevevô világot? 1992-tôl kezdve - akkor találkoztunk elôször Tusnádon - 11 alkalommal azért hívtuk meg más országok szakembereit, hogy megosszák velünk tapasztalataikat és segítsenek újratanulni a mûemlékhelyreállítás fortélyait (és két helyreállítás közötti védelmét), szakítva "népünk legszeretettebb fia" diktálta prioritásokkal. Vendégeink számára - adóságainkat törlesztendô - tanulmányi kirándulásokat szerveztünk olyan reprezentatív épületekhez, melyeket elôdeink hagytak ránk az erdélyi tájban beágyazottan. Az idei évben bátorkodunk arról vallani Önök elôtt, más országokból jött szakemberek - de hazai kollegák elôtt is, hogy (Heine-t idézve): "kik vagyunk, és mi fáj nekünk". Szeretnék beszámolni arról, mit sikerült hozzátennie a mi generációnknak ôseink munkájához. Látva a nagyon is szerény eredményeket, bizonytalanul kérdezzük magunktól: ki a hibás? Az ôsök, mert nyomasztó hagyatékuk túlságosan gazdag és értékes? Mi, mert nem növünk fel ezen értékekhez? És túl a hibáskeresésen! Ha kevés is, de legalább jó az, amit csinálunk? Tapasztalatcserére, közös gondolkodásra hívjuk Önöket:

7 1. At BAIA MARE, we would like to discuss the "globalization" of the restoration of historic monuments, as well as the restorers' attitude towards the new challenges in this domain - exemplified through the Business Centre Millennium III Program, which was financed by PHARE, carried out in and which is the venue of our conference. 1. Acum, aici la BAIA MARE dorim sã punem în discuøie "globalizarea" activitãøii de restaurare a monumentelor istorice, respectiv atitudinea restauratorilor faøã de noile provocãri din domeniu - exemplificat ši prin Programul Business Center Millennium III. - finanøat de PHARE, realizat în anii ši care gãzduiešte lucrãrile Simpozionului. 1. A mostani nagybányai konferencia témája a mûemlék-felújítási munka "globalizációja", illetve a felújítók új kihívásokhoz való viszonyulása, példaként hozva fel - többek között - a nagybányai Business Center Millenium III programot, amely ben valósult meg a PHARE támogatásával, és amely a konferencia helyszínét biztosítja. 2. At BONTIDA (2006), the training of specialists will be the center of our attention: the models of ICCROM, YORK - LEUVEN, BUDAPEST-BUCURESTI- CLUJ, BONTIDA etc. Of course the participants will have the opportunity to admire the entire process at Bontida, but the other specialization models will be discussed as well, including the ones in connection with education in general, and the arts and crafts schools. Bánffy Castle, Bontida - being restored mainly through the training programs- will be the venue of the conference.. 2. În 2006, la BONØIDA în centrul atenøiei va fi formarea specialištilor: Modelele ICCROM, YORK - LEUVEN, BUDAPESTA-BUCUREšTI-CLUJ, BONØIDA etc. Desigur participanøii la simpozion vor putea admira în plinã desfãšurare varianta Bonøida, dar se doresc discuøii ši asupra celorlalte modele de specializare, legate ši de învãøãmântul general respectiv de šcoli de artã ši meserii; Castelul Bánffy de la Bonøida - în curs de reabilitare, preponderent prin programele de formare a specialištilor - va gãzdui lucrãrile Simpozionului ban BONCHIDÁN a szakemberképzés lesz a figyelem középpontjában: ICCROM, YORK-LEUVEN, BUDAPEST- BUKAREST- KOLOZSVÁR, BONCHIDA stb. oktatásmodelljei. Természetesen a konferencia résztvevôi a helyszínen figyelhetik meg a bonchidai változatot, de szeretnénk elbeszélgetni más szakképzô módszerekrôl is, beleérve az alapszakképzést, illetve az általános oktatást is. A bonchidai Bánffy-kastély - amelyet elsôsorban a szakmunkás képzô programok keretében újítanak fel - lesz a konferencia helyszíne. 3. At SIBIU (2007), the urban heritage will be discussed - the restoration of historic areas and the integration of modern development: traffic in the historic districts, earthquake-proof 3. La SIBIU în 2007 va fi locul, unde se va discuta patrimoniul urban - reabilitarea zonelor istorice, respectiv conexiunea modern-istoric: circulaøia în cartierele istorice, siguranøa la cutremur în orašul 3. Nagyszeben lesz a város-örökség témájú ülések helyszíne 2007-ben: a történeti területek felújítása, illetve a történeti és modern összefonódása - a történeti város közlekedéssel, földrengés-

8 historic buildings and others. Sibiu will be one of the European cultural capitals in 2007, the exceptional built heritage will provide an appropriate setting for the major cultural events of the year; the conference will be held at the Restoration Department of the University in Piata Mica 22 (Small Square 22) which is currently being restored. istoric ši altele; Sibiul va fi co-capitalã culturalã europeanã în anul 2007, cultura construitã aici, de excepøie, s-ar încadra perfect în evenimentele majore ale anului; lucrãrile simpozionului vor avea loc în clãdirea Secøiei de Restaurare a Universitãøii din Piaøa Micã 22, azi în curs de restaurare. biztonsággal stb. - kapcsolatos kérdései ben Nagyszeben Európa egyik kulturális fôvárosa lesz, az események sorában a konferencia is helyet kapna. Az ülések helyszíne az Egyetem Restaurátor Szakának Kispiac 22-es szám alatt található épülete, amely jelenleg felújítás alatt áll. 4. At RIMETEA (2008), the discussions will focus on rural sites, as well as - after a 12-year experience - on the "ROMÁN" restoration model of the rural heritage, which was carried out by the Transylvania Trust and financed by the Local Council of the 5th District of Budapest. The participants can stay in farmhouses, which have already received 4. RIMETEA (2008) va gãzdui dezbaterile legate de situri rurale, ši - dupã o experienøã de 12 ani - se va pune în discuøie modelul "ROMÁN" de salvare a patrimoniului rural, realizat de Fundaøia Transilvania Trust ši susøinut financiar de Consiliul Local al Sectorului V. Budapesta. Participanøii la simpozion pot fi cazaøi la casele øãrãnešti, care dispun deja de brevet rural tourist license (of course - there is a motel for the less courageous ones outside the village). 5. At ORADEA (2009) the discussions will be on the integration of expansive historic ensembles in the life of a contemporary town: the Oradea Fortress, where in 2002 grand ideas were launched and funds were sought for the revitalization of the fortress. The agro-turistic (desigur, în afara localitãøii existã ši un motel pentru cei mai puøin temerari). 5. La ORADEA în anul 2009 se va pune în discuøie integrarea monumentului mamut în viaøa orašului contemporan: Cetatea Oradea, unde în anul 2002 s-au lansat gînduri mãreøe, ši unde se cautã fonduri mari în vederea reabilitãrii; lucrãrile Simpozionului vor avea loc în cetatea în curs de reabilitare. 4. TOROCKÓN (2008) a népi építészetrôl lesz szó. 12 év tapasztalatával beszélhetünk majd a népi építészeti örökség mentésérôl, a ROMÁN-modellrôl, amelyet a Transsylvania Trust Alapítvány valósít meg a Budapest V. Kerületi Önkormányzat támogatásával. A résztvevôket parasztházakban szállásoljuk el, amelyek már rendelkeznek faluturizmusengedéllyel (természetesen a községen kívül szálloda is áll majd a kevésbé merészek rendelkezésére). 5. NAGYVÁRADON (2009) a nagyméretû (mamut) mûemléknek a város életébe való beillesztése lesz a téma: a váradi várral kapcsolatben a 2002-es évben ambiciózus tervek születtek, és remények vannak a vár felújításának nagyszabású támogatására. A konferencia munkálatai a felújítás alatt álló várban

9 conference will be held in the fortress, which will be under restoration. We hope, that the exchange of experience offered here at, will be useful for everyone and that we will meet on future occasions. Even if our experience - probably - is similar to that of surgeons rather than to the work of family doctors from Western Europe: there is room for everyone, either on the stage (beside the surgery table) or as spectators. I. WHO WE ARE AND WHAT ARE OUR CONCERNS Nutrim speranøa, cã schimbul de experienøã oferit aici, în, va fi reciproc avantajos, ši cã veøi reveni la întâlnirile viitoare. Chiar dacã exerciøiul nostru, probabil seamãnã mai mult cu cea a chirurgilor de campanie, decât cu practica medicilor de familie din vestul Europei, în sãlile noastre, lângã mesele de operaøii, sau în tribune sunt locuri ši pentru unii ši pentru aløii. I. CINE SUNTEM ŠI UNDE NE DOARE zajlanak majd. Reményeink szerint a mostani nagybányai tapasztalatcsere mindnyájunk számára hasznos lesz, a vendégeink pedig visszatérnek hozzánk a következô alkalmakkor is. Még akkor is, ha a mi tapasztalataik valószínûleg jobban hasonlítanak a tábori sebészekéihez, mint a nyugat-európai családi orvosokéihoz, a helyszíneinken - a mûtôasztalok mellett - vagy a nézôtéren mindkettô számára bôven van hely: I. KIK VAGYUNK, ÉS MI FÁJ NEKÜNK The Conference from would like to offer the possibility to discuss how those, who are engaged in the protection and restoration of the built environment, perceive historic buildings: how they approach the object of their work, what the boundaries of these works are. Speeches will be delivered by those, who carry out the interventions on the existing buildings, as well as by those, who - always taking the citizens' interests into consideration - lead the restoration works. The examples of interventions are related to our region, and their relevance to other areas may be questionable. When we refer to those who carry out the interventions, we think of researchers, designers, contractors, individuals or legal persons, as well as institutions/professional associations (among others the Order of Architects from Romania, the National Union of Monument Restorers, the Monument Restorers' Society from Transylvania). We are also assisted by those who take care of the safety issues of the built environment during use or dealing with the ability of it to resist natural catastrophes, the managers of the Simpozionul de la dorešte sã ofere cadrul necesar discuøiilor legate de atitudinea celor care se ocupã de mediul construit faøã de clãdirile istorice, cum este abordat obiectul muncii ši care sunt constrângerile ce le implicã aceastã activitate. Ne adresãm deopotrivã celor care intervin asupra fondului construit existent, respectiv celor care într-un fel - dar întotdeauna strict legat de interesele cetãøeanului de rând - coordoneazã activitatea de intervenøie. Exemplificãrile se leagã de regiunea noastrã, cu grad discutabil de generalizare în problema intervenøiilor asupra patrimoniului construit. Când ne referim la cei care intervin asupra fondului construit, ne gândim la cercetãtori, proiectanøi, executanøi, persoane fizice sau juridice, respectiv la asociaøiile profesionale de tipul la Ordinului Arhitecøilor din România, Uniunea Naøionalã a Restauratorilor de Monumente Istorice, Asociaøia Restauratorilor de Monumente Istorice din Transilvania ši altele. Sunt alãturi de noi ši cei care vegheazã asupra siguranøei în exploatare sau în starea limitã de rezistenøã ši stabilitate a mediului construit: ordonatorii activitãøilor A nagybányai tanácskozás keretében arra összpontosítunk, hogy milyen módon érzékelik a történeti épületeket azok, akik az épített környezettel foglalkoznak: hogyan tekintenek munkájuk tárgyára, melyek a korlátjai ennek a gyakorlatnak. Megszólaltatjuk azokat, akik a beavatkozásokat végzik a létezô épületállományon, illetve azokat, akik valamilyen módon - de mindig az állampolgár érdekében - a beavatkozók útját egyengetik. Az épített örökségi beavatkozások bemutatott példái a mi régiónkhoz kötôdnek, általánosíthatóságuk megkérdôjelezhetô. Amikor azokat vesszük számba, akik beavatkoznak az épületállományba: kutatókra, tervezôkre, kivitelezôkre gondolunk, fizikai, vagy jogi személyekre, illetve kamara jellegû érdekvédelmi szervezeteikre (többek között az Építészek Rendjére, a Mûemlékrestaurátorok Országos Szövetségérére, vagy az Erdélyi Mûemlék-restaurátorok Szövetségére). Hozzánk tartóznak azok is, akik az épített környezet biztonságára vigyáznak, mind a használati, mind a szilárdsági, illetve stabilitási határ-állapotokban. ôk az útegyengetô felügyelôségek és

10 intervention activities, inspectorates and inspectors - individuals and legal persons -, that represent the interests of the citizens and of the buildings, which belong to the them (Building Inspectorate, Cultural Inspectorates, National and Regional Monument Committees, Sanitary Inspectorates, Emergency Inspectorates - Fire protection, central or local state apparatus responsible for the hygiene of the built environment, as well as their subordinate specialized institutions, which supervise the water supply and sewage, electricity and natural gas, as well as experts, project supervisors, building site inspectors). We also think of the representatives of the civil society - they are in fact the beneficiaries of all these activities - who are always ready to help the citizens, whenever the authorities do not succeed or when those who carry out interventions in the built environment are on the verge of making a mistake. We all have the impression, that in the maintenance and restoration of the built environment, important elements are about to change, which are closely connected to the main structure of the activity. The changes need to be assessed, and implemented through a minimum intervention necessary, to achieve the goals for the maximum benefit of the society. We deliberately avoid the term monument preservation: we are convinced, that major changes are to be observed in the maintenance and restoration of the built environment and it's understandable, that each and every component - historic and modern buildings, whether listed or not, under international, national or local protection - are treated differently. Most of the participants at the conference are involved in the protection of the built environment and it seems to be natural that their role shall be in the coordination of the changes in relation to historic building conservation. II. SHORT HISTORY For 40 years ( ) - at least in Romania - very little money has been spent on the maintenance and restoration of the built environment (including on the restoration of historic buildings) - so we had to create new buildings (unfortunately of low de intervenøie, inspectorate ši inspectori - persoane juridice ši fizice - reprezentând interesele cetãøenilor, respectiv a fondului construit aparøinând acestora. (Inspectoratul în Construcøii, Inspectoratele Culturale, Comisiile Naøionale ši Regionale ale Monumentelor Istorice, Inspectoratele Sanitare, Inspectoratele pentru Situaøii de urgentã - PSI, aparatul de stat central sau local responsabili de igiena mediului construit, respectiv instituøiile de specialitate subordonate, care vegheazã asupra reøelelor de apã ši canalizare, energie electricã, gaze naturale, precum ši experøi, verificatori de proiecte, inspectori de šantier). Ne gândim ši la reprezentanøii societãøii civile - la urma urmei la beneficiarii tuturor acestor activitãøi - care au menirea sã vinã în ajutorul cetãøeanului de rând oriunde autoritãøile nu se descurcã, sau când cei care intervin asupra mediului construit sunt înclinaøi sã comitã erori. Cu toøii avem impresia cã în domeniul întreøinerii ši reabilitãrii fondului construit existent sunt în curs de derulare transformãri importante, care se leagã de structura majorã a activitãøii. Este de vãzut care sunt acestea ši dacã se poate face ceva în vederea optimizãrii activitãøii, pentru un profit cât mai mare, realizat cu un efort cât mai mic, toate desigur în folosul cetãøeanului. Nu întâmplãtor evitãm termenul de restaurare a monumentelor istorice. Suntem convinši, cã întreøinerea ši reabilitarea întregului fond construit existent, se aflã în cursul unui proces profund de transformare, aici înøelegând atât construcøiile istorice cât ši cele moderne, clasate sau nu pentru a fi monumente istorice, de valoare internaøionalã, naøionalã sau localã. Deoarece majoritatea celor prezenøi dispun de activitate în domeniul restaurãrii monumentelor istorice, este firesc dacã locul acestor speciališti sã fie preferenøial cãutat în sistemul de coordonate în curs de transformare al activitãøii de intervenøii la fondul construit existent. II. PUØINÃ ISTORIE Timp de 40 ani ( ) - cel puøin la noi în øarã - prea puøin s-a cheltuit pentru întreøinerea ši reabilitarea fondului construit existent (inclusiv la restaurarea monumentelor istorice) - forøându-se executarea de construcøii noi, din pãcate de slabã calitate conceptualã, structuralã, felügyelôk - jogi és fizikai személyek - akik a polgárok érdekeit képviselik, illetve a polgárok használatában levô épületállományét (Építési Felügyelôségek, Mûvelôdési Felügyelôségek, Mûemlékek Országos és Regionális Bizottságai, Egészségügyi Felügyelôségek, Tûzoltó Parancsnokságok). Ide sorolhatók az épített környezet higéniájáért felelôs helyi és központi hatóságok, illetve ezeknek alárendelt szakintézmények, melyek a víz, szenny- és esôvíz, villany, földgáz és más hálózatok mûködését biztosítják, valamint szakértôk, tervellenôrök, ellenmérnökök. Gondolunk a civil társadalom képviselôire is - ôk a haszonélvezôi tulajdonképpen ezen tevékenységeknek - akik a közember segítségére sietnek, ha a hatóságok nehezen boldogulnak, vagy az épített környezetbe avatkozók részérôl tévedést észlelnek. Mindnyájunknak az az érzése, hogy a létezô épületállomány karbantartásában és felújításában lényeges szerkezeti elemeket érintô fontos változások következnek. Kérdés, miben állnak ezek a változások, illetve lehet-e tenni valamit a közember javára a tevékenységek ésszerûsítéséért, a minél kisebb erôfeszítéssel elérhetô minél nagyobb haszonért. A mûemlékek helyreállítása kifejezést szándékosan kerüljük: biztosak vagyunk benne, hogy lényeges szerkezeti változások következnek be a létezô épületállomány karbantartásában és felújításában, természetesen más-más elbírálásban részesülnek a különbözô összetevôk: a történeti és modern épületek (melyek mûemlékek, vagy sem) és melyek a világ, országos, vagy helyi védettséget élveznek. A jelenlevôk többsége a mûemlékhelyreállítás területén is érdekelt, természetes tehát ha elsôsorban ezen szakemberek helyét keressük a változásoknak kitett épített környezeti beavatkozások koordinátái között. II. EGY KIS TÖRTÉNELEM Negyven év alatt ( ) - legalább is nálunk, az országban - nagyon keveset költöttek az épületállomány karbantartására és felújítására (beleértve a mûemlékek helyreállítását is) - erôltetve a sajnálatosan gyenge konceptuális és

11 conceptual and physical quality). In the last decade of the last century, the major structural changes of the society - including the changes of the economic structure; led to the historic part of the built heritage to become the victim of at least two - in our opinion - incorrect political decisions: (1) the apartments, once beautiful spaces, were divided into uncomfortable homes in the 1950s, and were sold to the residents (mainly to the poorer families, who used them as social housing before), (2) the ground floors of the historic buildings are divided into small units, being sold (even as we speak) as commercial spaces. Under such circumstances, an overall restoration concept can only be implemented at random, the new private ownership becoming the main obstacle of the process. After 60 years of stagnation (the period between , as we all know, was not very prosperous, towards the maintenance of the built environment), the revitalisation of the economy of the 21st century includes the revival of the investment, which is also directed towards the existing built environment. The buildings from the historic centers become focus points - because of their value and also because of their setting, even if the two obstacles mentioned above reduce considerably the quality and efficiency of interventions. Of course, everything stated above refers mainly to the more modest part of the heritage: which was mainly built in the 19 th century or between the wars - which can be considered historic environment. materialã evident ši de echipare. În ultimul deceniu al secolului trecut în centrul atenøiei s-au aflat schimbãrile structurale majore ale societãøii ši ale structurilor economice. Fondul construit cu valoare de patrimoniu a fost victima cel puøin de douã ori a unor decizii politice - credem noi - grešite: (1) apartamente altã datã generoase, împãrøite barbar în anii 50 în spaøii de locuit fãrã confort se vând locatarilor (de regulã familiilor sãrace menøinându-se astfel caracterul lor modest de locuinøe sociale), (2) parterele construcøiilor istorice au fost fãrâmiøate în mici proprietãøi, fiind puse în vânzare drept spaøii comerciale, proces ce se continuã ši azi. În aceste condiøii procesul de restaurare a întregului ansamblu poate fi realizat numai întâmplãtor, proprietatea particularã ajungând principala piedicã. Dupã 60 de ani de stagnare (perioada , din motive cunoscute nu a fost o perioadã propice pentru întreøinerea mediului construit), relansarea economicã, demaratã în secolul XXI, a determinat revigorarea activitãøilor de investiøii, care a implicat dirijarea unor fonduri ši cãtre patrimoniul construit existent. Revin în centul atenøiei construcøiile din centrele istorice - valoroase în sine dar ši datoritã amplasamentului - chiar dacã cele douã impedimente menøionate la punctul (1), respectiv (2) reduc simøitor calitatea ši eficienøa intervenøiilor. Cele de mai sus se referã accentuat la pãrøii de patrimoniu având valoare mai modestã, majoritar reconstruite în secolul al XIX-lea, sau în perioada interbelicã - considerat de noi anturaj istoric anyag-minôségû új épületek kivitelezését. A múlt évszázad utolsó évtizedében a társadalmi illetve gazdasági struktúrák nagyméretû változásai voltak a figyelem központjában. Az épületállomány örökségértékû része pedig legalább kétszer - véleményünk szerint - hibás politikai döntés áldozata volt: (1) az 50-es években lakhatatlanná szabdalt - egykoron kényelmes polgári lakásokat - eladták általában szegény bérlôiknek, (2) a történeti épületek földszintjeinek (folyamatban levô) feldarabolása és sok kis üzlethelyiségként történô értékesítése. Ilyen körülmények között az épületek egységes koncepció szerinti helyreállítása csak véletlenül lehetséges, a fô akadály pedig a (friss) magántulajdon. Hatvan éves egyhelyben topogás után (az közötti periódus az ismert körülmények miatt nem kedvezett az épített környezet karbantartásának) a 21. század eleji gazdasági fellendülés a létezô épületállományt is megcélozó beruházások kibontakozását kötelezôen feltételezi. Visszatérnek a figyelem központjába a történeti városközpontok épületei - a maguk, de a helyük értéke miatt is, akkor is ha a két említett politikai döntés nagyon csökkenti a beavatkozások minôségét és hatékonyságát. Különösen érvényesek a fentebb mondottak az általunk történeti környezetként kezelt szerényebb örökségértékû ingatlanok esetében, melyeket a 19. század második, vagy a 20. század elsô felében alakítottak mai formájukra. III. PROBLEMS WE HAVE TO FACE At the moment we have to deal with a series of problems, which (A) are part of the special approach of the conservation activity, (B) depend on the willingness of society to "normalize life" in the maintenance of the built environment too, as well as (C) acceleration of life, based on the IT development, mainly starting from the last decade of the last century. For example: (A1) - The legislation of public tenders is set up for new investments, presuming preliminary technical documentations of sufficient detail, necessary for the correct appreciation of the works to be carried out. III. PROBLEME, CU CARE NE CONFRUNTÃM În momentul de faøã ne confruntãm cu o serie de probleme, care (A) øin de specificul muncii de reabilitare, (B) depind de nivelul de pregãtire a societãøii faøã de revenirea la normal ši din punctul de vedere al întreøinerii mediului construit, respectiv (C) sunt legate de accelerarea super-exponenøialã în ultimul deceniu, odatã cu informatizarea vieøii cotidiene, a ritmului de derulare a evenimentelor. Pentru exemplificare: (A1)- Legislaøia privind organizarea licitaøiilor în domeniul public este elaboratã pentru investiøii noi, presupunând documentaøii tehnice detaliate, furnizând informaøii necesare III. MINDENNAPOS GONDJAINK Pillanatnyilag egész sor kérdéssel szembesülünk, melyek (A) az örökségfelújító munka velejárói, (B) függvényei a társadalom felkészülésének és viszonyulásának az épített környezet karban-tartásának normalizálódásához, továbbá (C) kapcsolódnak az események alakulásának szuper-exponenciális üteméhez, mely a mindennapi életnek a múlt század utolsó évtizedében kiteljesedett informatizálásával jár együtt.. Példaképpen: (A1) A közpénzek elköltésére vonatkozó tenderkiírások törvényes keretei az új beruházásokra vonatkoznak, megfelelôen részletes mûszaki

12 The current legislation does not specify enough reserves (including of time) regarding extensive and difficult preliminary research of the historic value of the buildings. Regulations do not take into consideration the necessary time needed by the creditor to prepare the tender, the time needed for the compilation of the offers, by the research-design documentations or of the execution itself (also the tenderers give up preliminary investigations because of lack of time). Major changes of the contracts are usually not accepted, although the results of research, carried out parallel with the execution would impose that. (A2) The building permits for the restoration of historic buildings are issued without preliminary studies and research, which later will change the authorized solution (building physics and biology, etc). (A3) There are no generally accepted solutions for every category of restoration problems (for example: is the filling at the roof level, provisionally disposed of, of historic value or not? Every structural element has to be examined for the research, and by replacing it afterwards, the unadvisable seismic overload is restored, diminishing the ventilation of the timber structure). (A4) The regulations - if there are any -, regarding the specialized assistance are ignored (archaeological assistance at underpinning, geotechnical research etc.). (A5) The restoration of the built heritage includes commercial financing, the investment laws however differ from the ones related to churches. (B1) The society is not willing to offer financial support or time for advanced studies and research (even less for thorough research) - building history research often requires thousands of working hours, often deteriorating finishes of the building. (B2) The lack of information of society regarding the time needed for the research and its value; (B3) Due to the lack of social demand, there are no research units or special laboratories for the analysis of the historic buildings: components of the materials, material and technological compatibility tests (all kinds of porous mortar are sold for millions of Euro, which retain salts and eliminate aprecierii corecte a lucrãrilor de executat. Legislaøia actualã nu prevede surse financiare ši timpul necesar pentru investigaøii preliminare corelate cu dimensiunea, complexitatea ši valoarea de patrimoniu a imobilelor vizate. Reglementãrile nu vizeazã raportul just dintre timpul de pregãtire a licitaøiei de cãtre ordonatorul de credite ši cel necesar pentru elaborarea ofertelor, a documentaøiilor de cercetare-proiectare ši a execuøiei propriu-zise (ofertanøii renunøând de regulã la investigaøii preliminare); rar existã modalitãøi de acceptare pentru modificãri majore a contractelor de prestãri de servicii sau de antreprizã, rezultate în urma investigaøilor efectuate în paralel cu execuøia. (A2) - Autorizaøiile de construire în domeniul reabilitãrii construcøiilor istorice sunt eliberate fãrã a pretinde studii ši cercetãri - adeseori - hotãrâtoare pentru soluøiile de reabilitare autorizate (studii de fizica ši biologia construcøiilor etc.). (A3) - Nu existã metodologii larg acceptate pe categorii tematice de reabilitare (de exemplu: este sau nu valoare de patrimoniu umplutura la nivel de pod (?), care se eliminã provizoriu, deoarece este obligatorie parcurgerea fiecãrui element de structurã, capãt de grindã din lemn, iar refãcând-o se reašeazã suprasarcina, seismic contraindicatã, diminuând ši ventilaøia materialului lemnos); (A4)- Se respectã întâmplãtor prevederile - dacã sunt - de asigurarea asistenøei de specialitate (asistenøã arheologicã pentru studiu geotehnic etc.). (A5)- Reabilitarea patrimoniului construit civil presupune ši finanøãri orientate spre profit, astfel cã legile care guverneazã derularea investiøiilor în acest caz fiind altele, decât cele care ordoneazã restaurarea lãcašurilor de culturã sau cult. (B1) - Investitorii nu sunt dispuši sã aloce surse financiare ši sã accepte decalarea termenelor datorate studiilor ši cercetãrilor aplicative (cu atât mai puøin pentru cercetare de fond); de exemplu: studiile de parament nu arareori presupun eliminãri de detalii de finisaj ce înseamnã mii de ore de lucru. (B2)- Lipsã totalã de preocupare pentru informarea ši conštientizarea publicului asupra importanøei studiilor ši cercetãrilor atât de necesare pentru realizarea unei restaurãri corecte, a duratei ši a costurilor acestora (B3) - Din lipsã de comandã socialã nu existã unitãøi formate pentru investigaøii ši nici laboratoare specifice analizelor construcøiilor istorice: componentelor de dokumentációt feltételezve, melynek alapján az elvégzendô munkálatok megítélhetôk. A létezô törvénykezés nem hagy elegendô idô- és pénz-tartalékot az építmény örökségértékével kapcsolatos elôzetes vizsgálatokra. Az elôírások nem veszik tekintetbe a tényleges idôarányt a tender-kiírás elôkészítése, illetve az árajánlat elkészítése, a kutató-tervezô dokumentáció elôállítása, és a kivitelezés idôtartama között (a versenytárgyalás résztvevôi általában nem végeznek elôzetes vizsgálatokat); ritkán lehet lényegesen megváltoztatni a kutatótervezô, vagy a kivitelezési szerzôdést, amennyiben a kivitelezéssel párhuzamos vizsgálatok ezt megkövetelik. (A2) A történeti építmények felújításának engedélyeztetésekor az engedélyezett megoldásokat menet közben gyakran megváltoztató (épületfizikai, épületbiológiai stb.) tanulmányokat nem kötelezô bemutatni. (A3) Nincsenek széles körben elfogadott metodológiák felújítási kategóriák megoldására (például: örökségérték-e vagy sem a padlástöltés, melyet ideiglenesen eltávolítunk, amikor meg kell vizsgálnunk minden egyes fafödém-elem végét, de a töltést visszatéve újra megnô a földrengési szempontból ellenjavallt teher is, és a fa szellôztetésének is ártunk). (A4) a szakellenôrzés gyakran bosszantóan formális (például a régész jelenléte az aláfalazásoknál, talajmechanikai vizsgálatoknál stb.). (A5) az épített-örökség felújítása profitorientált finanszírozásokat is feltételez, az ilyenkor érvényes törvények eltérnek a mûvelôdési vagy vallási rendeltetésû épületek beruházásaira vonatkozóktól. (B1) A társadalom nem hajlandó idôt és pénzt áldozni a történeti épületekkel kapcsolatos alkalmazott kutatásokra (az alapkutatásokra még kevésbé) (a fal- és födémkutatás gyakran több ezer órás burkolóanyag-eltávolítással jár). (B2) A lakosság szinte semmit nem tud a kutatások és tanulmányok idôigényességérôl, illetve anyagi vonzatairól - ami még rosszabb, nem is történik semmi, hogy ilyen téren bármi is változzon. (B3) A társadalmi igény hiányában nincsenek épületkutatásra szakosodott intézmények, és laboratóriumok sem, melyek a történeti épületek jellegzetes analíziseit, anyag és technológiakompatibilitási tesztjeit végeznék

13 humidity, without the chemical analysis of the salts). (B4) There are no (or very few) craftsmen, competent in traditional technologies (who has the courage to trust unskilled workers, for example, in the restoration of the clay cover of the casamata from Oradea, without guaranteeing that the waterproof insulation is maintained). (B5) Without the social demand specialists are few, as numbers and skills, and training programs organized by the authorities (see the revitalization of Romanian traditional schools of arts and crafts) are not successful. (B6) The beginning of the economic recovery is characterized by entrepreneurs with low capital and limited sensibility towards historic values, leading to superficial restoration works, without research and documentation: a series of undocumented values are being destroyed right before our very eyes. (C1) The time needed the documentation decreased spectacularly in the last two decades: from tens of years to tens of months. Of course, the necessary equipment changed as well, we manage to shorten certain phases, most of the equipment is improving the quality of work (deteriorated areas are identified with non-destructive methods, the structure is calculated more accurately, and the extreme situations are far better appreciated). (C2) The time needed for the interventions has also decreased from tens of years to tens of months: the research-design contract for the Business Center was closed in July 2002 and the works were finished in December IV. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS Answers are sought to major questions on the restoration of the built heritage: (01) is the restoration of historic buildings - as a generally accepted methodology in Europe, after 1964/ The Venice Charta - still in use or is it a new accelerated way to approach the interventions carried out on historic buildings (in parallel with the architectural survey: building history research, art history study, archaeological study, building physics and biology, materiale, testãri de compatibilitãøi de materiale ši tehnologice (se vând în øarã la valori de milioane eur tencuieli poroase reøinãtoare de sãruri ši eliminatoare de umiditãøi, fãrã sã fie efectuate analizele chimice ale sãrurilor). (B4) - Meseriaši cunoscãtori ai tehnologiilor tradiøionale nu (prea) existã (de exemplu pentru restaurarea stratului de argilã peste cazematele cetãøii din Oradea - cine are curajul sã se lase pe mâna unor necalificaøi, fiind vorba la urma urmei de izolaøie hidrofugã). (B5) - Fãrã comanda socialã specialištii nu sunt formaøi nici numeric nici calitativ, iar programele lansate de autoritãøi nu sunt sprijinite de societate (vezi soarta generoasei idei de reabilitare a šcolilor tradiøionale românešti de Arte ši Meserii). (B6) - Perioada de relansare economicã este scena pe care actorii principali sunt întreprinzãtorii cu capital redus ši care nu conštientizeazã valoarea obiectelor de patrimoniu forøând astfel reabilitãri superficiale de moment, nu de fond - fãrã cercetare ši documentare: se distrug o serie de valori ne-documentate - sub ochii noštri. (C1) - Timpul necesar elaborãrii documentaøiilor în ultimele douã decenii a scãzut spectaculos: de la zeci de ani la zeci de luni. Desigur instrumentele de lucru s-au schimbat, reušim sã reducem substanøial alocat în trecut pentru o serie de lucrãri, fapt ce a determinat eficientizarea ši sporirea calitãøii procesului de cercetare ši proiectare (se identificã zone de materiale degradate prin metode nedistructuive, se calculeazã structura mai exact, ši se apreciazã mai corect pericolul real de depãšire a unor stãri limitã). (C2) - Timpul acordat realizãrii intervenøiilor a scãzut de asemenea de la zeci de ani la zeci de luni: la Buisness Center contractul de cercetare proiectare s-a încheiat în iulie 2002, iar lucrãrile de execuøie s-au finalizat în decembrie IV. ÎNTREBÃRI CARE SE PUN Se cautã rãspuns la întrebãrile esenøiale care privesc reabilitarea patrimoniului construit, astfel: (01) - Mai este actualã Charta de la Veneøia ca ši metodologie general acceptatã în Europa, dupã anul 1964 pentru restaurarea monumentelor istorice, sau s-a format un nou mod de abordare mult mai accelerat de intervenøie asupra patrimoniului (se face în paralel cu releveul arhitectural: studiul parament, de (országosan sokmillió euro értékû porózus vízpárologtató és sóvirágzásgátló habarcsot forgalmaznak, anélkül, hogy valaki is megvizsgálná vegyileg a só-kivirágzott épületeket. (B4) Hiányoznak (szinte teljesen) a hagyományos technológiákat ismerô szakmunkások (példaképpen: a nagyváradi vár kazamatái agyagszigetelésének felújítását ki merné hozzá nem értôkre bízni - hiszen végsô soron vízszigetelésrôl van szó). (B5) Társadalmi igény hiányában, a hatóságok kezdeményezései ellenére, a szakemberképzés megszervezése tárgytalan mennyiségileg és minôségileg egyaránt, (lásd a hagyományos kézmûipari iskolák visszaállításával kapcsolatos szépreményû kormányrendelet szomorú sorsát). (B6) A gazdasági fellendülés kezdetének beruházói kevés tôkével és még kevesebb épített örökségérzékenységgel rendelkeznek (kutatás és dokumentálás nélküli felületes felújítást sürgetnek - tönkre is megy a szemünk láttára sok nem dokumentált érték). (C1) Az utolsó két évtizedben a mûszaki dokumentációk elôállítási ideje látványosan csökkent néhány évtizedrôl néhány évre, majd hónapra; természetesen a mûszaki felszereltség is bôvült, sok fázist lerövidül, de inkább a minôség fele mozdult el a technika (a roncsolás-mentes kutatást biztosító mûszerek, a pontosabb számítást megengedô számítógépes programok, a határállapot-meghaladások pontosabb megítélése). (C2) A beavatkozásokra szánt idô hasonlóan csökkent néhány évtizedrôl, néhány évre, vagy hónapra: a nagybányai Buisness Center esetében 2002 júliusában kötöttünk kutató-tervezô szerzôdést és 2004 decemberében a kivitelezett munkát átadták. IV. FELVETôDô KÉRDÉSEK Az építet örökség felújításával kapcsolatos lényeges kérdésekre keresünk választ: (01) Idôszerû-e a mûemlék-helyreállítás - Európában 1964-tôl általánosan elfogadott, a Velencei Charta által szentesített - "hagyományos módszere" vagy kialakulóban van egy új, ",gyorsított eljárás" (amely a helyreállítást részletes megvalósíthatósági tanulmány nélkül is kivitelezhetônek tartja, illetve a megvalósíthatósági tanulmány

14 expertise on the load-bearing structure and others in a record time (3-6 months), with many researches carried out parallel with the execution, which lasts 6-18 months, including decisions made without a feasibility study or with a feasibility study not based on research)? (02) is the traditional method called "the restoration of historic buildings" and the accelerated one "the conservation of the built heritage"? (03) is the "traditional" method applied only to the exceptionally valuable monuments, and is the "accelerated" method used in the case of other historic buildings? (04) can the quality of the full restoration of the built heritage (carried out with "accelerated" methods) be raised to the level of the restoration of the historic buildings from the 1970s-80s (where the "traditional" methods were applied)? (05) what is the attitude of the protectors of the built heritage towards the historic buildings in towns, where - like in the case of - over the medieval layers of relatively low artistic and technical value, new layers were built (these being modest as well) and the picture we see today was created in the second half of the 19th century; where the ensemble is extremely valuable, the details however, when taken separately, are of no great value? (06) the detailed research of these numerous and modest values would cost as much as a trip to the moon! There are no funds - do many values get lost without research? (07) how detailed must a documentation be? (is it compulsory to survey every window and door opening that had been filled up in all historic buildings? Can we re stitch a doorway used years ago in a middle-class house, maybe filled up years ago, which is not needed anymore, and the way it's been built up in the past reduce the load-bearing capacity to seismic activities, it cracks and is aesthetically disturbing?) (08) do we move the population from the historic centers and create museums, to be on the safe side in the case of earthquakes (these ideas can be found - to our best knowledge - in Italy and Greece), or do we keep only the façades and rebuild the entire interior structure (we've heard of recent anti seismic plans in Portugal)? istoria artei, arheologic, de fizica ši biologia construcøiilor, expertiza structurii portante ši altele, într-un timp record (3-6 luni), cu multe cercetãri desfãšurare în paralel cu execuøia, care este de 6-18 luni, presupunând ši decizii de restaurare luate fãrã studii de fezabilitate sau cu studii de fezabilitate acceptate fãrã cercetare)? (02) - Denumirea metodei tradiøionale este "restaurarea monumentelor istorice" iar celei accelerate "reabilitarea patrimoniului construit"? (03) - Metoda "tradiøionalã" este aplicatã numai monumentelor de calitate excepøionalã, iar la celelalte se aplicã variantã "acceleratã""? (04) - Este posibilã ridicarea nivelului întregii activitãøi de reabilitare a patrimoniului construit (realizatã prin metode "accelerate") la nivelul activitãøii de restaurare a monumentelor istorice al anilor `70-`80 (la care s-au aplicat metode "tradiøionale")? (05) - Care este atitudinea celor ce protejeazã patrimoniul construit faøã de monumente istorice orãšenešti, unde peste straturile medievale de valoare artisticã ši tehnicã relativ redusã s-au suprapus amprentele etapelor ulterioare, ši ele destul de modeste, forma lor de azi fiind cea configuratã în a doua a secolului XIX. Ansamblul este cel ce îi conferã valoare, în timp ce detaliile de multe ori sunt lipsite de interes. Care este atitudinea corectã într-o astfel de situaøie? Este ši cazul prezent aici la. (06) - Cercetãrile amãnunøite ale acestor valori multe ši modeste ar valora cât o expediøie pe Lunã! Nu se gãsesc fonduri - iar fãrã cercetare se pierd multe valori! (07) - Cât de detaliatã trebuie sã fie o documentare? (oare releveul tuturor golurilor de ušã ši fereastrã înziditã trebuie fãcut în toate casele declarate monument istoric? oare se poate reøese golul de ušã original sau cel practicat acum de ani într-o casã de mic burghez, obturat acum de ani, de care nu mai avem nevoie, iar modul actual de înzidire reduce simøitor capacitatea portantã la acøiuni seismice ši determinã fisuri în exploatare implicit aspect inestetic?) (08) - În vederea asigurãrii siguranøei la acøiunile seismice vom muta populaøia din centrele istorice ši vom realiza muzee (sunt ši astfel de idei - dupã cunoštinøele noastre - în Italia, Grecia), sau pãstrãm doar faøadele, iar structura interioarã o refacem în totalitate (am auzit de recentele planuri antiseismice din Portugalia)? elkészítését kutatás nélkül is lehetségesnek látja? (Emellett, párhuzamosan az építészeti felméréssel, rekordidô hónap -alatt készül el a falkutatási, mûvészettörténeti, régészeti, épület-fizikai és -biológiai tanulmány, tartószerkezeti szakvéleményt stb., illetve több kutatást párhuzamosan végeznek a kivitelezéssel, amely 6-8 hónapig tart.) (02) A "hagyományos módszer" neve "mûemlék-helyreállítás", a "gyorsított eljárásé" pedig "épített örökség-felújítás"? (03) A "hagyományos módszert" esetleg a kiemelkedô értékû mûemlékek esetében alkalmazzák, a többiek esetében lehet (szabad) a "gyorsított eljárással" dolgozni? (04) A "gyorsított eljárású" építettörökség- felújítási munkálatok színvonalát (értékvédelmi szempontok szerint) a 70-es, 80-as években végzett "hagyományos módszerû" mûemlékhelyreállítási munkálatok színvonalára emelhetjük-e vagy sem? (05) Nagyszámú, de szerény örökségértékkel rendelkezô épületegyüttesek esetében milyen részletességgel kell a (sok részlet miatt költséges) kutatást végezni? (Mint pl. Nagybányán, a régi városközpontban, ahol a középkori, viszonylag alacsony mûvészi és mûszaki értékû rétegekre rátevôdtek az ezt követô korok lenyomatai, melyek szintén elég szerények - a mûemlék mostani formáját a 19. század második felében kapta, egységében nagy értékû, de egyenként kevésbé értékes részletekkel.) (06) Ezen sok és apró értékek vizsgálata egy holdutazással ér fel anyagiakban! Nehezen találni pénzalapokat - kutatás nélkül pedig sok érték elvész! (07) Milyen részletes legyen a dokumentálás? (Dokumentálni kell-e például egy mûemlék-házban minden befalazott ajtót, illetve ablakot? Összeszôhetô-e egy szerény polgári ház évvel ezelôtt használt, eredeti, vagy akár használat közben megnyitott ajtaja, amelyet éve összeszövés nélkül falaztak be, ma sem szükségesek, az össze nem szôtt nyíláskitöltések pedig érezhetôen csökkentik földrengés esetén a tartószilárdságot, repedeznek és esztétikailag is zavarók?) (08) Földrengés esetén a biztonsági megoldás a lakosság kiköltöztetése és múzeumok kialakítása a történelmi központokban (ilyen lehetôségek merültek fel, tudomásunk szerint Olaszországban és Görögországban),

15 (09) the time needed for thinking through the approach: is or isn't a minimum time needed for research and design? (10) the simultaneity of the researches: if someone falls during the archaeological excavations while conducting some other study, we have to get used to it, or we just couldn't organize a normal activity; with other words: does a classical preparation time have to be ensured for the activities; these periods of time are required by unique activities - as every building is unique - or do some generally accepted approaches have to be drawn up, where all we have to do is to enter the data of the building we are currently working on? Has such a scheme been drawn up and we don't know about it, or is the drawing up of such a scheme really necessary? Keeping up with the pace of events - the decision-making will be on the spot and the performance under these improvised circumstances will be the selection criteria for the people involved in conservation? (11) the development approach suggests the version applied at M2: partial demolitions and rebuilding with modern materials, technologies. In the case of M3, we forced the preservation of the building. During history, if one had such an amount of money, very probably a new house was built - with contemporary concept. If the historic volume is preserved, but the finishing is new, will the building still be a historic one? The load-bearing structure is kept, more exactly some of the historic fabric, because the historic conception is hard to be found. (12) M3 - the doubling of the structure towards nr. 14: if our ancestors built without doubling the load-bearing structures at the boundaries of their properties, do we have the right to eliminate a major aspect of the built heritage: is it really the material the greatest heritage value, or is it the concept or a compromise? Who is responsible for the overload that causes damages in the neighbor's house: the structural engineer will assume responsibility only for the part he examined! (13) it goes without saying: the access of the disabled people to the built heritage - major changes are made or it is declared: disabled people have no access (09) - Timpul necesar investigaøilor, al abordãrilor intelectuale: existã sau nu limitã inferioarã necesarã desfãšurãrii proceselor de cercetare-proiectare? (10) - Simultaneitatea cercetãrilor: dacã la relevare se cade în gropile sãpate de arheologi, incidentul va fi considerat firesc, sau va demonstra lipsa calitãøii noastre de a organiza o activitate ca lumea; cu alte cuvinte: trebuie asigurat timpul clasic de pregãtire a activitãøilor? Acešti timpi sunt necesari pentru activitãøi specifice, dedicate fiecãrui obiectiv - fiecare imobil fiind un unicat - sau se pot elabora reøete de abordare general valabile, în care se pot substitui datele de întrare specifice obiectivului studiat? O asemenea schemã este elaboratã ši numai noi nu štim de existenøa ei sau este bine sã se elaboreze? Ritmul de derulare al evenimentelor fiind din ce în ce mai accelerat - se va generaliza metoda deciziilor pe loc, acesta fiind criteriul de selecøie principal al participanøilor la procesul de reabilitare iar improvizaøia va deveni o practicã generalã? Este justificatã întrebarea în acest caz, cine se face responsabil pentru deciziile luate? (11) - Procesul de dezvoltare indicã ca optimã varianta aplicatã la M2: demolãri parøiale ši completãri cu materiale ši tehnologii contemporane. La M3 am forøat pãstrarea clãdirii în substanøã. Probabil cã de-a lungul istoriei, dacã se dispunea de o asemenea sumã de bani, clãdirea ar fi fost demolatã ši se construia o casã nouã ce ar fi respectat moda epocii. Se pune întrebarea, în cazul în care structura portantã se pãstreazã integral sau parøial ši se reconstituie imaginea clãdirii cu finisaje noi, clãdirea îši mai pãstreazã oare valoarea istoricã? (12) - În cazul clãdirii M3 - dublarea structurii cãtre clãdirea vecinã: dacã predecesorii noštri au lucrat fãrã sã dubleze structurile portante la limita proprietãøii, avem noi dreptul sã eliminãm un aspect major de patrimoniu: oare materialul este valoarea cea mai mare de patrimoniu, concepøia sau un compromis între ele? Cine rãspunde pentru supraîncãrcãrile care produc pagube la vecini, inginerul constructor vrea sã fie responsabil doar pentru aportul sãu! (13) - Altã problemã actualã - accesul handicapaøilor. Se acceptã sã se facã transformãri majore pentru asigurarea accesului handicapaøilor sau se eliminã aceastã posibilitate (de exemplu la turnul pompierilor din Satu Mare)? (14) - Care este atitudinea noastrã faøã vagy a homlokzatok megôrzése és a belsô szerkezetet teljes újjáépítése (ilyen tervekrôl értesültünk Portugáliából)? (09) Jogosult-e a szellemi munka leülepedési ideje: van-e vagy nincs alsó határa a kutató-tervezô tevékenységre szánt idônek? (10) A vizsgálatok egyidejûsége: az épület felméréskor hozzá kell-e szoknunk, hogy a régészeti ásatások gödrei között botorkálunk, vagy nekünk kell jobban megszerveznünk egy vizsgálat-sort (?) más szavakkal: a klasszikus értelemben vett idôigénynek megfelelôen szükséges tervezni a munkálatokat (?) ezek az idôegységek egyedi tevékenységeket feltételeznek - mivel minden épület egyedi alkotás a maga nemében - vagy általános érvényû recepteket lehet találni, ahová csak be kell helyettesíteni minden épület specifikus adatait (?) ilyen séma létezik, csak mi nem tudunk róla, esetleg érdemes lenne elôállítani? Esetleg - hiszen az események felgyorsultak - általánossá válik a helyben döntés metódusa, a felújítók kiválasztásának kritériuma pedig az improvizált feltételek közötti performancia lesz. Jogos ebben az esetben a kérdés: kié itt a felelôsség és ki kéri számon? (11) A fejlôdés iránya inkább az M2 objektumnál használt változatot sugallja: részleges bontások és modern anyagú, illetve technológiájú kiegészítések. Az M3 objektumnál erôltettük az épület megtartását. A történelem folyamán - valószínûleg - ha valakinek ennyi pénze volt, új épületet épít, korabeli felfogásban. Ha maradnak a történeti arányok, a térfogat, de a burkolómunkák modernek, attól történeti marad az épület: persze a tartószerkezet megmarad, pontosabban valami a történeti anyagból, mert a történeti koncepciót alig érjük tetten. (12) Az M3 objektumnál észlelhetô a szomszéd ház felé a szerkezetmegduplázása: ha ôseinknek úgy tetszett, hogy a tulajdonhatáron ne duplázzák a tartó-szerkezetet, van-e jogunk egy fontos örökségértéktôl megfosztanunk a házat: vajon az anyag a legnagyobb örökségérték, vagy a koncepció, esetleg a kettô közötti kompromisszum(?) ki a felelôs ha a túlterhelés a szomszédnál okoz kárt: tény, hogy az építômérnök azért szeretne felelni, amit megvizsgált! (13) Vannak természetes követelmények: ilyen a mozgássérültek joga az épített örökséghez. Lényeges változtatásokat kell eszközölnünk, vagy

16 (for example the firemen's tower in Satu Mare). (14) what is our attitude towards chimneys: burnt masonry that crack, that stain the plaster situated at the junction of load-bearing walls - clearly reduce the load-bearing capacity: it is a confession of the past - it is a heritage value: should we indeed rebuild these systems in the historic form, with historic materials and technologies? Or should we be content with stone frames around the cleaning holes of the chimneys? (15) what is to be done with the parquet, what is to be done with the joinery: two of the typical structures of great patrimonial value. The plaster redone with modern materials, the filling above the vaults and ceilings, floor finishings, joinery and painting, all redone, even with traditional materials: what remains of the heritage? Where is the boundary, where one, who protects historic buildings, says: no more compromise will be made? Or some buildings will be preserved in open-air museums, or even in traditional houses (in situ) and we don't take care of the rest, being content with the ratio of built are-useful area, built volume-useful volume of the historic buildings? (16) We accept the changing of all finishing materials as normal, but we demand preserved structure (endangering the safety - we let the poor engineers assume responsibility for the load-bearing structures), and we are de cošurile de fum: zidãrii arse, care fisureazã, care murdãresc suprafaøa tencuitã, care dat fiind dispunerea la intersecøia zidurilor portante, reduc simøitor capacitatea portantã a pereøilor; este o mãrturie a trecutului, o valoare de patrimoniu; oare ar trebui sã le refacem în forma istoricã, cu materialele ši tehnologiile istorice, sau sã ne muløumim cu ancadramente de piatrã în jurul gurilor de curãøire a cošurilor de fum? (15) - Ce se face cu parchetul, cu tâmplãria, cu tencuiala refãcutã netradiøional, cu umplutura peste boløi sau planšee planare, cu subansamblul de pardosealã, cu vopsitoriile ši zugrãvelile toate din materiale noi chiar dacã se adoptã tehnicile ši materialele tradiøionale? Ce rãmâne în final din obiectul de patrimoniu protejat? Unde este limita la care restauratorii monumentelor istorice spun: pânã aici, alte compromisuri nu se mai admit? Sau se pãstreazã câteva clãdiri în muzeele în aer liber, sau chiar în situ (casele tradiøionale) iar de restul nu ne ocupãm, muløumindune cu raportul suprafaøã construitãsuprafaøa utilã, volum construit-volum util al clãdirilor istorice? (16) - Acceptãm, ca ši normalã schimbarea tuturor materialelor de finisaj, dar pretindem pãstrarea structurii portante (punând foarte probabil în pericol siguranøa imobilului ši lãsând sã rãspundã doar inginerii pentru pãstrarea valorilor de patrimoniu), în timp ce celelalte specialitãøi acceptã adoptarea soluøiilor contemporane, instalaøii super-moderne, finisaj super-modern (eventual grešim nem minden értéket láthat belülrôl mindenki (például a szatmári tûzoltótornyot)? (14) Mi a véleményünk a kéményekrôl: elégett falazatok, repedezett vakolatok, a vakolaton átütô korom, ráadásul a tartófalak kapcsolódásánál helyezkednek el, jelentôs mértékben csökkentve a tartószerkezet teherbíró-képességét, de örökségértéke elvitathatatlan! A kérdés az, hogy a történeti formájában, hagyományos anyagokkal és technológiákkal újítsuk fel ôket (?) vagy elégedjünk meg a kémények takarítónyílása körüli kôkeretek helyreállításával? (15) Mi történik a parkettával, mi az asztalosmunkával: mindkettô nagy örökségértékû hordott szerkezet. A felületeket nem hagyományos anyaggal vakolják újra, a boltozatok, vagy síkfödémek feletti töltések, padlószerkezetek, asztalosmunkák, festések és mázolások, mindezek hagyományos de új anyagokból készülnek: mi marad az örökségbôl? Hol van a határ, amikor a mûemlékvédôk azt mondják: eddig volt, elég, több kompromisszumot nem szabad kötni? Vagy megmentünk néhány épületet szabadtéri múzeumokban, esetleg meghagyunk a saját helyükön (hagyományos házként), a többivel nem törôdünk, megelégedve a beépített felület/hasznos felület, beépített térfogat/hasznos térfogat aránnyal, melyek a történeti épületekre jellemzôek? (16) Természetesnek tartjuk az összes burkolóanyag cseréjét, de elvárjuk a tartószerkezet megtartását (veszélyhelyzetbe hozva - valószínûleg - az épület biztonságát, és az építômérnökre hárítva a teljes felelôsséget az örökségértékek appreciated: super-modern installations and finishing (we may be somewhat mistaken about the compatibility of the historic load-bearing structure with the modern finishing materials - but who is perfect?). But if the idea of historic structure is abandoned, the whole house can be forgotten! There is only one step from the new house to the new urban doar sub aspectul compatibilitãøi între materiale istorice de structurã portantã ši materialul modern de finisaj - dar cine este perfect)? Dacã se renunøã ši la structura istoricã atunci poate renunøa la casã în totalitate! Iar de la o casã nouã este doar un pas la structura urbanã nouã (oare de ce sã ne chinuim cu strãzile înguste ši cu raze imposibile de curburã) - ši iatã patrimoniul megôrzéséért), a felújítást végzô szakembercsoport sikertörténetébôl így csak az építômérnök marad ki: a burkolatok, az épület-gépészet szupermodern és szuper-jól mûködik (esetleg tévedünk egy kissé a modern burkolóanyagok és a történeti tartószerkezetek kompatibilitását illetôen, de ki a tökéletes manapság)? Persze, ha a történeti tartószerkezetrôl is

17 structure (why should we struggle with narrow streets and impossible curves) - and the built heritage completely disappears. (17) it goes the other way round as well, with outdoor toilets, houses without water and electricity, like the wooden churches` preservation. We haven't chosen the presentation of the wooden churches from Maramures by chance - they are present in museums, but it's also an alive culture, continuation of the traditional skills - a model worthy of our attention. V. ATTEMPTS TO GIVVE ANSVERS Examining some of the areas: the complicated structure, old uses of the less valuable constructions of the built heritage from historic towns (flues and chimneys, lintels, water penetrated brick foundations, wooden floor structures, altered openings in load-bearing masonry, architectural details requiring ample restoration works: joinery, plastering, historic floors), we try to synthesize the major issues: (a) we have to be aware of all the heritage values, which are to be found in buildings and need protection, from the stratification of the roofing of the defensive casemates to the murals in churches; (b) the heritage values need to be more appreciated (if only the image of the building element in question is to be protected, or together with the invisible parts, keeping some of the old elements in their entirety: house with and without chimney, floor (slab) made of timber beams or reinforced concrete; (c) the preservation level of the physically and morally used details - of heritage value - has to be stated, details, which are aesthetically, functionally and technically damaging: plaster with salt deposit, chimneys with burnt brick, which color the paint, too heavy fillings over the wooden floor, that overloads the structure; (d) the quantity and quality of the building history research will be decided, being limited strictly in accordance with the quantity of historic material, which can be removed for the studies and research (no material can be removed for examination from the Hagia Sofia), with the available amount of time and money, as well as with the right appreciation of dispãrut în totalitate! (17) - Se poate ši invers, cu toalete gravitaøionale, case lipsite de apã ši curent electric, cum sunt bisericile din lemn? Autenticul sã fie suveran. Nu întâmplãtor am ales sã fie prezentatã cultura de lemn a maramurešenilor, care este prezentã în muzee, ši în producøii pãstrate in situ la care se adaugã šansa ca în acest domeniu dat fiind celebritatea construcøiilor ši faima constructorilor sã asistãm la fenomenul pozitiv de continuitate a meseriilor tradiøionale - un model la care este bine sã cugetãm. V. RãSPUNSURI POSIBILE Analizând o parte din problematica subansamblurilor inadecvate, a funcøiunilor depãšite, a modalitãøilor diverse de reabilitare ale imobilelor cu componente mai puøin valoroase din cadrul patrimoniului construit din orašele istorice (canale ši cošuri de fum, arce buiandrugi, fundaøii din cãrãmidã în pânze freatice, planšee din grinzi de lemn alãturate, înzidiri ši desfaceri de goluri în zidãrii portante, detalii arhitecturale - structuri purtate de clãdiri - solicitând restaurãri ample: tâmplãrii, tencuieli, pardoseli istorice), încercãm sintetizarea problemelor principale: (a) - sunt de conštientizat toate valorile de patrimoniu înglobate în construcøii necesare de protejat, de la stratificaøia umpluturii de protecøie a cazematelor de apãrare la picturile murale bisericešti; (b) - se cere o evaluare realistã, mult mai amplã a valorilor de patrimoniu (dacã este de protejat doar imaginea subansamblului în cauzã, sau ši pãrøile nevãzute, pãstrându-se eventual componentele unor funcøiuni depãšite în întregime): casã cu ši fãrã cošuri de fum, planšeu (dalã) din grinzi de lemn alãturate ši din beton armat; (c) - este necesarã selectarea elementelor, cu sau fãrã valoare de patrimoniu - uzate fizic sau moral, care dãuneazã estetic, funcøional sau tehnic, care se justificã sã fie pãstrate: tencuieli cu depuneri de sãruri, canale de fum cu cãrãmizi arse care coloreazã zugrãveala, umpluturi peste planšee din lemn prea grele care majoreazã peste limita admisã sãgeata planšeului; (d) - se va decide asupra anvergurii cantitative ši calitative a studiilor de parament, limitarea fãcându-se în strictã lemondunk, az egész ház örökségértéke odalesz! Az új háztól pedig csak egy lépés az új városszerkezet (merthogy miért is kínlódjunk a görbe, szûk utcákkal) és lám felszámoltuk az épített örökséget egészen! (17) Lehetséges ennek fordítottja is, pottyantós illemhelyekkel, víz és villany nélküli házakkal, mint a fatemplomoknál láttuk? Nem véletlenül mutatjuk be a máramarosiak fa épített-kultúráját: jelen vannak azok a múzeumokban is, de ôk a hagyományos építkezési módhoz talán minden régiónál jobban ragaszkodnak - olyan modell ez, aminél érdemes elidôzni egy kicsit. V. LEHETSÉGES VÁLASZOK Áttekintve néhány bonyolultabb kialakítású, funkcionalitásában meghaladott, a történeti városok épített örökségéhez sorolt - viszonylag alacsonyabb örökségértékû épületekhez tartozó - problémásabb szerkezeti alegységet (kémények és füstcsatornák, kiváltó ívek, talajvízben fekvô téglalapok, csapos-gerendafödémek, nyílásátalakítások tartófalakban, alapos felújításra szoruló épületszerkezeti alegységek: történeti asztalosmunkák, vakolatok, padlózatok), megpróbáljuk összesíteni a fô problémákat: (a) tudatosítani kell minden megóvásra érdemes, az épületekbe beépített örökségértéket, a védelmi szerepet játszó kazamaták töltésének rétegrendjétôl a templomi freskókig; (b) szükség van az örökségi értékek sokkal átfogóbb megbecslésére (az épület alegységeinek csak a látható részeit kelle védeni, vagy azok láthatatlan, rejtett értékeit is, esetleg túlhaladott funkcionális programok megôrzését is): épületek kéménnyel, vagy anélkül, csapos-gerendás vagy vasbeton síkfödémek; (c) részletes pontosítások szükségesek a fizikai és erkölcsi kopásnak kitett - örökségértékkel bíró - részegységek megóvásának fokozataira, melyek hatása esztétikailag, funkcionálisan, vagy mûszakilag ártalmas: sótartalommal telített vakolatok, a festést színezô, kiégett füstcsatornák, a fafödémeket túlterhelô és lehajlásukat a megengedettet túlhaladó töltések; (d) döntésnek kell születnie a falkutatás mennyiségére és minôségére vonatkozóan, egyértelmûen pontosítva a vizsgálati célból feláldozható történeti anyagmennyiséget (mondják, hogy a Hagia Sofia

18 the necessary consolidation in view of succeeding within the 15% limit of "diverse and unforeseeable" matters and in accordance with the importance of the scientific information lost with the abandonment of a part of the studies; (e) the details of the documentation of the heritage values - mainly the values, which have to be sacrificed -, the work phases and the specialists have to be agreed. Those, who tender for the research-design phase need to know the financial and time limits, taking into consideration the minimum information necessary for the specifications and list of works to be done - for example in consolidating the timber floor structures, is all the filling taken away for research and restored after the research phase is finished, until the execution phase, or the necessary works are estimated based on visual research, leaving the contractor to bear the consequences? (f) an extended pre-feasibility study, preliminary research studies and expertise, as well as a feasibility study are recommended - the pre-feasibility study for a restoration-consolidation work consists of the evaluation of the time and financing necessary for the researches and is compiled before the finalization of the feasibility study (what kind of decisions can be made within a feasibility study in the case of a historic building without a preliminary research? Who assumes responsibility for the lack of time or financing, if as a consequence hetitage values get destroyed or if some wrong information appear in connection with the feasibility of the proposed interventions?) (g) The admitted interventions: what can be eliminated from the heritage values and what are the compulsory coordinates to be kept - the historic floors will be preserved, but the structure of the floor in the basement will be completely replaced (that's what we call heritage protection?) (h) The minimum limits have to be settled, which are needed for safety during the works and are in connection with the derogations from the valid technical laws; for example: the use of the lime mortar M10 is allowed (as opposed to M25) in the rebuilding of the load-bearing wall made of 1,8 m wide stone masonry in a castle with a ground floor and an upper floor, which has vaulted floors and is situated in the F seismic area; concordanøã cu aprecierea cantitãøii de material istoric posibil de sacrificat pentru studii ši cercetãri (se zice cã nu se admit luãri de probe din materialul bisericii Hagia Sofia), corelat bineînøeles cu timpul ši resursele financiare disponibile, precum ši cu obligativitatea de a permite aprecierea corectã a volumului de consolidare necesarã în vederea încadrãrii în limitele procentului de 15% de "diverse ši neprevãzute" ši în strictã concordanøã cu importanøa informaøiei štiinøifice pierdute prin renunøarea asupra unei pãrøi de studiu; (e) - este obligatorie precizarea gradului de detaliere a documentãrii valorilor de patrimoniu, mai cu seamã în cazul elementelor care se sacrificã, precizarea fazei în care ea trebuie sã fie fãcutã, corelat cu factorul timp ši fonduri disponibile - fiind obligatorie descrierea ne-discriminatorie pentru toøi ofertanøii care participã de licitaøia de cercetareproiectare a tuturor condiøionãrilor impuse de subiect øinând cont de cuantumul de informaøii minime necesare aprecierii volumului de lucru de cãtre cei care fac oferte de execuøie (exemplu: în vederea luãrii deciziei de consolidare a planšeelor din grinzi de lemn se eliminã în faza de cercetare toatã umplutura ši se reface pânã la etapa de execuøie sau se apreciazã cantitatea în baza cercetãrii vizuale, lãsând pe seama executantului sã suporte consecinøele?) (f) -se recomandã modificarea cadrului conøinut al documentaøiilor în fazele incipiente de proiectare, prefezabilitate ši fezabilitate, studii ši expertize preliminarii - studiul de prefezabilitate pentru o lucrare de restaurare-consolidare va conøine obligatoriu evaluarea fondurilor financiare ši de timp necesare cercetãrilor, care se elaboreazã anterior definitivãrii studiului de fezabilitate (În altã ordine de idei ce fel de decizii se pot lua în cadrul studiului de fezabilitate pentru o construcøie istoricã fãrã o cercetare prealabilã? Cine rãspunde de ne-acordarea fondurilor de timp sau financiar, dacã în consecinøã se distrug valori de patrimoniu sau dacã studiul dezinformeazã în legãturã cu fezabilitatea intervenøiilor propuse?) (g) - limitele intervenøiilor admise: care sunt elementele la care se poate renunøa în cazul unui imobil cu valoare de patrimoniu ši care sunt elementele obligatorii de pãstrat - se va pãstra cota istoricã de cãlcare, dar structura planšeului în subsol se va schimba în totalitate (asta da protecøie de patrimoniu!) (h) - sunt de fixat limitele minime, strict necesare legate de siguranøa în exploatare, templomában tilos a kutatáshoz szükséges próbavétel), de a rendelkezésre bocsátható idôt és pénzügyi alapokat is, betartva az elôre nem látható helyzetekre szánt maximálisan 15%-s értéktúllépést, a megerôsítési munkálatok kivitelezési fázisaiban, szoros összefüggésben az elveszett információk tudományos értékével a falkutatás részleges elvégzésének esetén; (e) meg kell állapítani az örökségértékek - különösen a feláldozandó részek - dokumentálásának részletességét, azokat a munkafázisokat, amelyeknek során ezek megtörténnek, illetve megnevezni a szakember-kategóriákat, akik ezeket elvégezik, a rendelkezésre álló idô és pénz függvényében; fontos ez a versenytárgyaláson részt vevô minden kutató-tervezô számára, de a kivitelezi versenytárgyaláson részt vevôk számára is, hogy megfelelô részletességgel becsüljük fel az elvégzendô munkamennyiséget (példa: a fafödémek megerôsítése érdekében történô vizsgálatnál eltakarítjuk a teljes töltésmennyiséget és ideiglenesen visszahelyezzük a kivitelezésig, vagy kibontás nélkül - szemrevételezés alapján - becsüljük fel a károsodásokat és a beavatkozásokat, hagyva, hogy a kivitelezô viselje a következményeket?) (f) tanácsos a jelenleginél jóval részletesebb megvalósíthatósági elôtanulmányt, kutatási tanulmányokat és vizsgálati szakértôi véleményeket, illetve megvalósíthatósági tanulmányt elôírni: egy helyreállításimegerôsítési munkálat megvalósíthatósági elôtanulmányának kötelezôen tartalmaznia kell a kutatásra fordítható anyagi és idôbeni forrásokat, melyeket a megvalósíthatósági tanulmány véglegesítéséig kell elvégezni (csak zárójelben: milyen döntések születhetnek a történeti épületek esetében a megvalósíthatósági tanulmányok keretében, ha nincsenek vizsgálati eredmények(?) ki tehetô felelôssé, ha ilyenkor örökségértékek semmisülnek meg, illetve ha félretájékoztatunk a megvalósíthatóságot illetôen? (g) a megengedhetô beavatkozási keret: mi az, amirôl le lehet mondani az örökségértékekbôl és melyeket kell kötelezôen megôrizni - ragaszkodunk sokszor a történeti járószinthez, de az alagsor padlózatát kicseréljük (és büszkék vagyunk örökség-érzékenységünkre); (h) pontosítani kell a használatban lévô épület minimális biztonsági szintjét, illetve az új épületekre vonatkozó - mûszaki elôírások által rögzített - szinthez viszonyított engedményeket - például megengedhetô az

19 The evaluation mentioned above has to be carried out by a team of experts (archaeologists, art historians, architects, experts in load-bearing structures, installation experts, experts in historic gardens, art restorers authorized according to the law) and has to be treated separately for every aspect regarding the functional or technical aesthetic restoration of the building. VI. GENERAL PROPOSITIONS Technical-financial standards have to be changed as well, in connection with: (a) the harmonization of the technical legislation on the restoration of historic buildings with EU standards and the special conditions from our country - drawing up technical standards in as short period of time as possible, specifying if these, about modern constructions, are valid for historic building elements (wooden floors, tolerating the deformation of the plastered surfaces etc.); (b) a detailed framework for the interventions from different phases of the technical-economic documentation: prefeasibility study, preliminary research studies and expertise, feasibility study, technical design, details regarding the execution of the works, workbooks, technological sheets, sequence of works, programming of the determining phases, restoration journals (technical book), sheets for examining the behavior of the constructions in time; (c) detailed methodology for issuing the building permits for the research phases, for which interventions are needed on the buildings; (d) the compulsory compilation - before issuing the building permit - of the building physics (humidity and salt deposit caused by humidity) research and biological study (especially the biological degradation of the wooden material) for all historic buildings; (e) setting up central and/or regional databases of the buildings - to increase the level of competency in the interventions carried out on the built heritage. respectiv derogãrile faøã de prevederile legislaøiei tehnice în vigoare; de exemplu: se admite utilizarea mortarului de var M10 (faøã de marca minimã M25) la rezidirea peretelui portant din zidãrie de piatrã de 1,8 m lãøime la un castel de P+1E, având planšee boltite ši situatã în zonã seismicã de grad F; Aprecierile de mai sus trebuiesc fãcute în exclusivitate de o echipã de experøi în domeniu (expert arheolog, expert istoric de artã, expert arhitect, expert inginer de structuri portante, expert de instalaøii în construcøii, expert în grãdini istorice, experøi restauratori de componente artistice atestaøi conform legislaøiei în vigoare), ši vor fi respectate de cei implicaøi în procesul de proiectare ši execuøie VI. PROPUNERI GENERALE Sunt necesare modificãri de acte normative tehnico-financiare legate de: (a) - armonizarea legislaøiei tehnice aferente reabilitãrii fondului istoric de clãdiri cu normele EU ši cu condiøiile specifice din øarã - elaborare de norme tehnice în termen cel mai scurt posibil, de fãcut precizãri legate de valabilitatea normelor tehnice aferente construcøiilor moderne asupra subansamblurilor istorice (sãgeøi ale planšeelor din lemn, toleranøe privind planeitatea suprafeøelor tencuite etc.); (b) - conøinut cadru detaliat ši pe tipuri de intervenøii pentru diferite faze de documentaøii tehnico-economice: studiu de prefezabilitate, studii ši expertize de cercetare preliminarii, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, detalii de execuøie, caiete de sarcini, fiše tehnologice, grafice de ešalonare, programãri de faze determinante, jurnalul de restaurare (cartea tehnicã), fiše de urmãrire în timp a comportãrii construcøiei; (c) -elaborarea metodologiei detaliate de eliberare a autorizaøiilor "de construcøie" pentru fazele de cercetare, care necesitã intervenøii la fondul construit existent; (d) - obligativitatea elaborãrii - anterior eliberãrii autorizaøiei de construire - pentru toate construcøiile istorice a studiilor de fizica (mai ales cele legate de umiditate ši de analiza sãrurilor angrenate de circulaøia umiditãøii) ši de biologia construcøiilor (mai cu seamã cele aferente biodegradãrii materialului lemnos); (e) - necesitatea înfiinøãrii, respectiv dezvoltãrii bazei de date centrale ši/sau regionale asupra imobilelor - pentru a spori gradul de competenøã a intervenøiilor asupra patrimoniului construit. M10-es minôségû mészhabarcs használata (M25-ös helyett) az 1,8 méter vastagságú kôfal újrafalazásánál egy emeletes, boltozott födémmel rendelkezô épületnél, F intenzitású földrengés-övezetben; A fenti megállapításokat kötelezô módon egy multidiszciplináris szakértôcsoportnak kellene megtennie (törvény szerint minôsített régész, mûvészettörténész, építész, tartószerkezet, épületgépész, történeti kert, képzômûvészeti értékrestaurátor szakértô) és függetlenül kezelni minden más - az objektum esztétikai, funkcionális, vagy mûszaki vonatkozású felújítási kérdésétôl. VI. ÁLTALÁNOS JAVASLATOK Szükségesek a mûszaki-pénzügyi elôírásmódosítások a következôkkel kapcsolatban: (a) a történeti épületállomány felújítására vonatkozó mûszaki törvénykezés egyeztetése az EU normákkal, illetve az ország különleges helyzetével - mûszaki elôírások kidolgozása, illetve a modern épületekre vonatkozó mûszaki elôírások használhatóságának pontosítása a történeti épületek esetében (a fedélszerkezetek lehajlása, a sík vakolt felületek síkból való kitérésének lehetôsége stb. ; (b) részletes és a beavatkozás típusok szerint megfogalmazott kerettartalom: megvalósíthatósági elôtanulmány, elôzetes szakértôi vélemények, kutatási tanulmányok, megvalósíthatósági tanulmány, mûszaki és kivitelezési dokumentáció, technológiai leírások, kivitelezési ütemtervek, minôségellenôrzési grafikonok, helyreállítási napló (épület-könyv), az épület viselkedésének idôbeni követése; (c) a meglévô épületállomány esetében beavatkozást feltételevô vizsgálati - kutatási szakasz számára az "építési" engedély kiadásának részletes metodológiája; (d) az épületfizikai (elsôsorban a talajnedvesség, és a felvett sótartalom vizsgálatára vonatkoztatva) és épületbiológiai (különös tekintettel a faanyag biológiai károsodásaira) szakértôi vélemények kötelezôvé tétele a történeti épületekre kiadott építési engedélyeknél; (e) országos és/vagy regionális - történeti épületekre vonatkozó - adatbázisok létrehozása, illetve kiteljesítése, az épített örökégi beavatkozások hatékonyságának fokozása érdekében.

20 INSTEAD OF CONCLUSIONS 1. Interventions on built environment are connected with the major changes of the turn of the millenniums. The ones who are lucky enough to work in Romania (Transylvania), are benefiting from even more difficult conditions: to create miracles while they are surrounded by the most impoverished society, less cared for built environment, and although they are small in numbers they face huge attraction to work in Western Europe. 2. The situation is desperate, there is a need of everybody's help. There is a task for society, authorities and for specialists. 3. The task of society is the longest, being also the most difficult. The cultural background as well as good taste needs to be controlled within the built environment. It is loads to be done, its enough to think on the cultural subjects within the undergraduate education system, the amount of teaching about the built heritage in comparison to other elements of culture: literature, music, arts. 4. The role of the authorities is to (a) create and coordinate technical legislation and (b) to set up institutions capable to ensure the implementation of the law. (The situation is quite complicated, because the Ministry of Culture has no experience in creating technical regulations for the building industry, and the Ministry of Public Works has no specialists in historic buildings). It should be done immediately - at least to start the process. 5. The specialists will do the work - provided that society recognizes more and more the value of this activity, and the authorities ensure the necessary background, forcing the implementation of the regulations. ÎN LOC DE CONCLUZII 1. Intervenøiile asupra mediului construit sunt afectate de transformãrile majore de la cumpãna mileniilor. Cei care au noroc sãši desfãšoare activitatea în România (Transilvania) beneficiazã de condiøii suplimentare autentice de a crea minuni: cea mai sãrãcitã populaøie din regiune are ocazia de a se chinui cu mediul construit cel mai puøin întreøinut, specialištii în numãr cel mai mic fiind ispitiøi în cea mai mare mãsurã de piaøa de muncã apuseanã. 2. Situaøia fiind disperatã, este nevoie de intervenøia noastrã a tuturor. Existã de lucru pentru societate, autoritãøile ši speciališti. 3. Partea societãøii este de durata maximã, fiind ši cea mai grea. Sunt de stãpâniøi, legat de mediul construit: cultura generalã ši bunul gust la nivel de societate. Este mult de fãcut, fiind suficient doar sã ne gândim la disciplinele de culturã generalã în învãøãmântul pre-universitar: ce pondere are cultura construitã faøã de celelalte elemente de culturã: literaturã, muzicã, arte plastice. 4. Partea autoritãøilor se leagã de (a) creieri ši armonizãri de legislaøii tehnice, respectiv (b) creieri de instituøii capabile sã forøeze aplicarea legislaøiei (Situaøia nu este ušoarã, deoarece Ministerul Culturii nu are experienøã în elaborare de reglementãri tehnice în domeniul industriei construcøiilor, iar Ministerul Lucrãrilor Publice nu dispune de speciališti în domeniul construcøiilor istorice). Termenul este imediat - cel puøin pentru lansarea activitãøii. 5. Specialištilor le revine munca în condiøii în care (sã sperãm) societatea recunoašte din ce în ce mai mult aceastã activitate, iar autoritãøile asigurã condiøii necesare, forøând aplicarea regulamentelor. KÖVETKEZTETÉSEK HELYETT 1. Az épített környezeti beavatkozásokat is áthatják az ezredforduló nagyméretû változásai. Azok, akiket az a szerencse ér, hogy Erdélyben tevékenykedhetnek, igazi csodateremtô többletfeltételeknek örülhetnek: a környék legjobban elszegényített népe a legkevésbé karbantartott épített örökséggel bajlódhat, legkisebb számú szakembereit pedig a legnagyobb kísértések érik a tôlük nyugatra esô munkaerôpiacon. 2. A helyzet kétségbeejtô, mindnyájunk összefogására szükség van, a társadaloméra, a hatóságokéra és a szakemberekére. 3. A társadalom része a leghosszabb lejáratú és a legnehezebb. Az épített környezetre vonatkozó közízlést, általános kultúrát kell jobbítani az egész társadalom szintjén. Rengeteg a tennivaló: elég, ha arra gondolunk, hogy az általános- és középiskolákban az általános kultúrát adó tantárgyak esetében az irodalom, a zene vagy a képzômûvészet mellé fel kellene venni az épített kultúrát is. 4. A hatóságok dolga (a) a törvényteremtés, harmonizálás, illetve (b) intézményesítés az ellenôrzés hatékonnyá tételére (a helyzet bonyolult, mert a mûvelôdési tárca nem rendelkezik elégséges tapasztalattal az építôipari mûszaki törvénykezések vonatkozásában, a területrendezési tárcától pedig idegen a történeti épített kultúra és nem is ismeri). A határidô sürgeti, már ami a tevékenység elkezdését illeti. 5. A szakemberek feladata a munka, olyan körülmények között, hogy (reményein szerint) azt a társadalom elismeri, a hatóságok pedig megteremtik a körülményeket és köteleznek a szabályok betartására.

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Skills Development at the National University of Public Service

Skills Development at the National University of Public Service Skills Development at the National University of Public Service Presented by Ágnes Jenei National University of Public Service Faculty of Public Administration Public Ethics and Communication 13. 12. 2013

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder

Ister-Granum EGTC. Istvan FERENCSIK Project manager. The Local Action Plans to improve project partners crossborder Expertising Governance for Transfrontier Conurbations Ister-Granum EGTC Istvan FERENCSIK Project manager The Local Action Plans to improve project partners crossborder governance «EGTC» URBACT Final conference

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N

A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N exkluzív LUXUSREZIDENCIA LUXURY RESIDENCE A V Á R B Ű V Ö L E T É B E N Mi lehetne különlegesebb, mint egy Budai Vár előterében megvalósuló elegáns rezidencia? A Vienna Gate Residence egyszerre testesíti

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com

1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 biro_biborka@yahoo.com Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév (nevek) / Utónév (nevek) Cím(ek) Bíró Bíborka Eszter 1918 December 1 út, 15/H/4, Sepsiszentgyörgy (Románia) Mobil 0040 748239263 E-mail(ek) biro_biborka@yahoo.com

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon

Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina. 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon Év Tájépítésze pályázat Wallner Krisztina 1. Vízparti sétány kiépítése Balatonfüreden, 3 km hosszon A következetes városrehabilitáció során Balatonfüred fürdő-városrészében, 2006-2015 között terveink alapján

Részletesebben

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form

Rotary District 1911 DISTRICT TÁMOGATÁS IGÉNYLŐ LAP District Grants Application Form 1 A Future Vision pilot célja a Future Vision Plan (Jövőkép terv) egyszerűsített támogatási modelljének tesztelése, és a Rotaristák részvételének növelése a segélyezési folyamatokban. A teszt során a districteknek

Részletesebben

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor

Smaller Pleasures. Apróbb örömök. Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Apróbb örömök Keleti lakk tárgyak Répás János Sándor mûhelyébõl Lacquerware from the workshop of Répás János Sándor Smaller Pleasures Oriental lacquer, or urushi by its frequently used

Részletesebben

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10

Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Results of the project Sky-high schoolroom SH/4/10 Éva Mihácsy National Association of Environmental and Nature Conservation Training Centres (KOKOSZ) Project assistant 15th May 2015 Gödöllő Sky-high schoolroom,

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water

Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Extreme flood events in the Lower Tisza Region The relevance of the excess water Dr. Péter Kozák Ph.D Director Flooded areas in Hungary before the beginning of river regulation works (1846.) Temporary

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

ó Ú ő ó ó ó ö ó ó ő ö ó ö ö ő ö ó ö ö ö ö ó ó ó ó ó ö ó ó ó ó Ú ö ö ó ó Ú ú ó ó ö ó Ű ő ó ó ó ő ó ó ó ó ö ó ó ó ö ő ö ó ó ó Ú ó ó ö ó ö ó ö ő ó ó ó ó Ú ö ö ő ő ó ó ö ö ó ö ó ó ó ö ö ő ö Ú ó ó ó ü ú ú ű

Részletesebben

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader

Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Platform. Adam Vas MD PhD Platform Leader Innovative Drug Research Initiative: a Hungarian National Technological Adam Vas MD PhD Leader The beginning The National Research and Technology Office launches its initiative with the title: Support

Részletesebben

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN

RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN RÉZKULTÚRA BUDAPESTEN A rezet megmunkálhatósága és idôtállósága miatt évszázadok óta használjuk. Alkalmazása egyértelmûen megbízható és gazdaságos. Színe, diszkrét fénye, a belôle készült tárgyak eleganciája

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata

A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata A Szamos folyó ökológiai állapotfelmérése, a Tisza folyó ökológiai állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata Evaluarea ecologică a râului Someş în vederea determinării influenţei acestuia asupra stării

Részletesebben

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga

Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Intézményi IKI Gazdasági Nyelvi Vizsga Név:... Születési hely:... Születési dátum (év/hó/nap):... Nyelv: Angol Fok: Alapfok 1. Feladat: Olvasáskészséget mérő feladat 20 pont Olvassa el a szöveget és válaszoljon

Részletesebben

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI

Gottsegen National Institute of Cardiology. Prof. A. JÁNOSI Myocardial Infarction Registry Pilot Study Hungarian Myocardial Infarction Register Gottsegen National Institute of Cardiology Prof. A. JÁNOSI A https://ir.kardio.hu A Web based study with quality assurance

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni.

Mellékeljük a meghívót. Az on vagy az alábbi telefon számon lehet rendelést tenni. Invitation Meghívó (English and Hungarian) Az Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány ezen belül az Amerikai Magyar Klub egy összekötő híd szerepét tölti be a két ország között. A magyar származású és érzelmű

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

Kerthelyreállítások kezdeményezése, koncipiálása és vezetése a Forster Központban 2007 és 2010 között a KEOP 3.1.3 kódszámú, gyűjteményes és történeti kertek helyreállítása című pályázati konstrukció kiírását

Részletesebben

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János

A zsűri tagjai: Ádám Gyula, Balázs Attila, Bálint Zsigmond, Erdély Bálint Előd, Henning János Kapcsolat Contact Kapcsolat válogatás a Kapcsolat fotópályázatra beérkezett fényképekből A világunk végtelen összefüggések rendszere: a viszonyok némelyike magától érthetődő, mások számunkra érzékelhetetlenek,

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Felnőttképzés Európában

Felnőttképzés Európában Felnőttképzés Európában Nincs szükség annyi diplomásra, amennyit képeznek Helyettük szakképzett emberekre lenne kereslet Az itthon OKJ-s képzés európai hagyományában két vonal érvényesül: - dán - német

Részletesebben

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány

- Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány HUNGARY - Bevándoroltak részére kiadott személyazonosító igazolvány (Blue booklet form or card format issued for permanent residents - from 1 January 2000 a new card format has been introduced and issued)

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium

VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium VI. Nemzetközi Ügyészi Szeminárium A konferencia címe: Az ügyész és a bíró képzése és továbbképzése felkészítés az etikai kihívásokra. Hazai és nemzetközi tapasztalatok Időpontja: 2014. november 17. A

Részletesebben

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary

Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary Expansion of Red Deer and afforestation in Hungary László Szemethy, Róbert Lehoczki, Krisztián Katona, Norbert Bleier, Sándor Csányi www.vmi.szie.hu Background and importance large herbivores are overpopulated

Részletesebben

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests!

LDV Project. Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján. We welcome - with much love - our dear guests! LDV Project Szeretettel köszönjük Önöket Egerben a Leonardo Projekt Workshopján We welcome - with much love - our dear guests! Akkreditációs eljárás Magyarországon Accreditation in Hungary 1. Tankönyv

Részletesebben

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész

Újraszabni Európa egészségügyét II. rész Újraszabni Európa egészségügyét II. rész A dokumentum első részét lapunk előző számában olvashatják Tisztelt Olvasóink! Ezzel a jelszóval indítja programdokumentumát a European ehealth Task Force munkacsoport

Részletesebben

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE

PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE PIACI HIRDETMÉNY / MARKET NOTICE HUPX DAM Másnapi Aukció / HUPX DAM Day-Ahead Auction Iktatási szám / Notice #: Dátum / Of: 18/11/2014 HUPX-MN-DAM-2014-0023 Tárgy / Subject: Változások a HUPX másnapi piac

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction

EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction EU-funded projects of Hild József Secondary Vocational School of Construction Introducing the school - founded in 1945 - one of the oldest education centers in this field of study - almost 500 students,

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya

Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) Szent László TISZK (SZLTISZK) Kocsis Ibolya deputy general director Leonardo Partnerships S.O.S. project coordinator Leonardo

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai

Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Gibicsár Katalin tantárgyprogramjai Tantárgyprogram az Angol középfokú nyelvvizsgára felkészítő tantárgyhoz Az oktatásért felelős: Idegen Nyelvi Oktatási Központ Tantárgyfelelős: dr. Csendes Ferenc Oktató:

Részletesebben

Utasítások. Üzembe helyezés

Utasítások. Üzembe helyezés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Üzembe helyezés Utasítások Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 rendszerben történő telepítéshez 1 Töltse le az AORUS makróalkalmazás telepítőjét az AORUS hivatalos webhelyéről.

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő). Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04

Munkahelykeresés. Önéletrajz és állásinterjú 12. ÉVFOLYAM. Felkészülés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_212_04 SZKB_212_04 Felkészülés a felnőtt szerepekre Munkahelykeresés Önéletrajz és állásinterjú A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 12. ÉVFOLYAM 66 Szociális, életviteli

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Statistical Inference

Statistical Inference Petra Petrovics Statistical Inference 1 st lecture Descriptive Statistics Inferential - it is concerned only with collecting and describing data Population - it is used when tentative conclusions about

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016

JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 JAVÍTÓ VIZSGA ANGOL NYELV 2015/2016 9. osztály Könyv + Munkafüzet: Real Life Elementary (zöld) Leckék: Unit 1-8 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató

Részletesebben

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).

This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). This document has been provided by the International Center for Not-for-Profit Law (ICNL). ICNL is the leading source for information on the legal environment for civil society and public participation.

Részletesebben

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax:

Prefectura Cluj. Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: Fax: Prefectura Cluj Bulevardul 21 Decembrie 1989 Nr. 58, Cluj-Napoca Tel.: +40.264.594888 Fax: +40.264.59163 prefectura@prefecturacluj.ro Tisztelt Prefektus Ur! Stimată Doamnă/ stimate Domn! Tárgy: Törvény

Részletesebben

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr

- tools. Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros. 12.12.2008, Győr Enrichment of a(n existing) Curriculum by adopting TICKLE - tools Zsolt Mogyorósi, Mária Nagy, György Mészáros 12.12.2008, Győr First steps of enrichment 1. Give a short review of the main features of

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 201. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Partnervárosi együttmőködés aláírása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. június 27-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership

III. Bajai Gabona Partnerség. III. Baja Grain Partnership III. Bajai Gabona Partnerség Előadó:Nagy László, a Bajai OKK Kft. ügyvezetője 2011. Június 16. III. Baja Grain Partnership Presenter: László Nagy, managing director of Baja Public Port Ltd. 16th June,

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n

Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Ta rsadalmi szemle letforma la s e s va llalati kommunika cio? Gondolatok egy non-profit va llalat e s egy multinaciona lis ce g partnerse ge kapcsa n Csillag Sa ra Rada csi La szló - Hidegh Anna A gondolatmenet

Részletesebben

WP2: Deliverable 2.1

WP2: Deliverable 2.1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP2: Deliverable 2.1 European benchmark study on mutual recognition Q-BICON PROJECT INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD

Részletesebben

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga

Angol nyelv középfok ECL nemzetközi angol nyelvvizsga Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév Lakcím Munkahely Telefonszám E-mail Állampolgárság Dr. György Ottilia Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Gazdaság- és Humántudományok Kar

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION

Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting MEGHÍVÓ/ INVITATION Discovering cleantech incubation possibilities Conference and stakeholder meeting 02-03-04. November 2014 MEGHÍVÓ/ INVITATION 1 2014 November 3 (Hétfő) Gödöllő Helyszín: Szent István Egyetem: 2100 Gödöllő,

Részletesebben

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens

Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens A KKV-k Informatikai Infrastruktúrájának vizsgálata a Visegrádi országokban The Analysis Of The IT Infrastructure Among SMEs In The Visegrád Group Of Countries Dr. Sasvári Péter Egyetemi docens MultiScience

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa.

Bevándorlás Tanulás. Tanulás - Egyetem. Beiratkozás. Jelentkezés képzésre. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. Képzés típusa. - Egyetem Szeretnék beiratkozni egyetemre. Beiratkozás Szeretnék jelentkezni képzésre. Jelentkezés képzésre alapképzés mesterképzés PhD nappali tagozatos részidős online Szeretnék az egyetemen tanulni.

Részletesebben

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director

Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation. Dr Zoltan Marczinka Director Strategy of Coaching Education Hungarian Handball Federation Dr Zoltan Marczinka Director 2017 Hungarian Handball Federation International Coaching Education Centre Founded: 2001, Re-established: 2012

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

The Crisis Year in Seklerland: 1949

The Crisis Year in Seklerland: 1949 The Crisis Year in Seklerland: 1949 In Romania, the political turning point was 1948, but on the local level the political, economic and social changes could be felt only by 1949. Going through the events

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA FIATAL ŰSZAKIAK TUDOÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 1999. március 19-20. Zsákolt áruk palettázását végző rendszer szimulációs kapacitásvizsgálata Kádár Tamás Abstract This essay is based on a research work

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens

Dr. Csordás - László Enikő - manager de proiect / projektmenedzser Erika Posmoşanu asistent de proiect / projekt asszisztens Prezentarea proiectului Crearea de laboratoare de restaurare de înaltă performaţă cu centrele Debreţin-Oradea Kiemelt műszaki tartalommal rendelkező restaurátor műhelyek kialakítása Debrecen Nagyvárad

Részletesebben

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor

DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN BIHOR BIHAR MEGYEI TANÁCS BIHOR COUNTY COUNCIL CABINETUL PREŞEDINTELUI DISPOZIŢIA NR. 895 din 12.10.2015 privind convocarea Consiliului Judeţean Bihor În temeiul art. 94 alin.(1)

Részletesebben

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje

3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Év Tájépítésze pályázat -Wallner Krisztina 3. Történeti kertek rekonstrukciója Tatai Angolkert és Alcsúti Habsburg kastély kertje Az előző EU-s ciklus során kiírt KEOP pályázatok lehetővé tették történeti

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Factor Analysis Factor Analysis Factor analysis is a multiple statistical method, which analyzes the correlation relation between data, and it is for data reduction, dimension reduction and to explore the structure. Aim

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

Az acélhidak elavulás felmérésének gyakorlati kérdései

Az acélhidak elavulás felmérésének gyakorlati kérdései Az acélhidak elavulás felmérésének gyakorlati kérdései Moga P. 1, Köllő G. 1, Guţiu Şt. 2, Orbán Zs. 3 1 Kolozsvári Műszaki Egyetem, professzor 2 Kolozsvári Műszaki Egyetem, tanársegéd 3 PT, Kolozsvár

Részletesebben

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado

Mangalica: The VM-MOE Treaty. Olmos és Tóth Kft. Monte Nevado Mangalica: The VM-MOE Treaty The agreement 2013 the Goverment of Hungary decided to launch a strategic cooperation with the MOE. The deal is based in the Hungarian Pig Development Strategy (3 to 6 millon

Részletesebben

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1

Rezgésdiagnosztika. Diagnosztika 02 --- 1 Rezgésdiagnosztika Diagnosztika 02 --- 1 Diagnosztika 02 --- 2 A rezgéskép elemzésével kimutatható gépészeti problémák Minden gép, mely tartalmaz forgó részt (pl. motor, generátor, szivattyú, ventilátor,

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 1. (Angol nyelv) 2014. február 21. Név:. Neptunkód: 1. feladat 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10.... Elért pontszám:. 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. Elért pontszám:. 3. feladat

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

ÍZELÍTŐ A MÚLT SZÁZADI FAÉPÍTÉS-TUDOMÁNYBÓL

ÍZELÍTŐ A MÚLT SZÁZADI FAÉPÍTÉS-TUDOMÁNYBÓL "Ízelítő a múlt század faépítés-tudományából" c. konferencia-cikk, Al 2-lea simpozion stiintific de Teoria si Practica Reabilitarii Structurilor de Rezistenta Istorice Történeti tartószerkezetek felújításának

Részletesebben

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Horizont 2020 Éghajlatváltozás, környezet, erőforráshatékonyság és nyersanyagok Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya EU referens NKFI Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok

Részletesebben

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service]

Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] Office Campus Budapest Building - épület A, B, C, D [office & service] The first 4 buildings [office & service] - Az első négy épület Mester út A B Building A, B Completion in 2007 A, B épület Befejezés:

Részletesebben

mmcité www.mmcite.com

mmcité www.mmcite.com mmcité Oraș Spațiile publice ale orașelor sunt locuri fascinante unde oamenii se întâlnesc cu istoria. Ne bucurăm că designul nostru este focusat asupra a ceva așa de interesant precum zonele urbane. Putem

Részletesebben

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest

Hughes, M.- Dancs, H.( 2007) (eds): Basics of Performance Analysis, Cardiff- Szombathely, Budapest Szegnerné dr. Dancs Henriette PUBLIKÁCIÓ Könyv, idegen nyelv Szerz, cím, megjelenés helye, 2006 Dancs, H- Hughes, M.- Donoghue, P. (2006) (eds): World Congress of Performance Analysis of Sport 7th, Proceeding,

Részletesebben

Fulbright Bizottság Budapest

Fulbright Bizottság Budapest Fulbright Bizottság Budapest Budapest Tel.: 462-8040 Fax: 252-0266 Baross u. 62. info@fulbright.hu H-1082 www.fulbright.hu Híd emberek és kultúrák között: A Fulbright Program Magyarországon Dr. Brückner

Részletesebben