Elszármazott Erdélyiek Névjegyzéke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elszármazott Erdélyiek Névjegyzéke"

Átírás

1 EKOSZ - EMTE Könyvbemutató 31 Elszármazott Erdélyiek Névjegyzéke Az elõzõ lapszámunkban közölt ismertetõ sajnálatos módon csonka maradt, az alábbiakban közöljük annak befejezõ részét. Az elsõ kiadástól kezdve a szerkesztõk arra törekedtek, hogy ne csak egy egyszerû címlistát, hanem bõvebb ismereteket nyújtsanak az itt élõ erdélyiekrõl. A kiadványból megismerhetjük a Magyarországon mûködõ erdélyi szervezeteket, céljaikat, mûködési szabályzataikat, elért eredményeiket. Magyarországon összesen 68 erdélyi szervezet mûködik. Budapesten 11 szervezet, vidéki székhelyû pedig, 57 létezik. Más országokból összesen három szervezet jelentkezett, habár tudjuk, hogy ennél sokkal több van. Nehéz megbecsülni, hogy ezek a civil tömörülések az erdélyieknek hány százalékát takarják, de lehet játszani a gondolattal, hogy ha minden szervezetnek csak húsz tagja van, akkor is már több mint ezer ember lehetne mozgósítható egy-egy jó ügy érdekében. Elgondolkodtató az, hogy ez miért nem valósult meg eddig. A szervezetek lehetõséget kaptak arra, hogy bõvebben bemutassák tevékenységüket. Egyes szervezetek több alkalommal is éltek a lehetõséggel. A könyvbõl a civil szervezetek mellett az alkalmi baráti társaságok (kolozsváriak, váradiak, csíkiak, gyergyóiak stb.) éves összejöveteleit, zenés táncos találkozóit is megismerhetjük. A könyv 2007-es kiadásában a Domokos Alapítvány a Határon Túli Magyarságért elnevezésû alapítvány mutatkozik be. Róluk tudni kell, hogy az Erdélyi Magyarok Egyesületével karöltve adják ki ezt a kiadványt. E szervezetek bemutatkozása által képet adhatunk a Magyarországon és a világban élõ erdélyiek közösségi igényeirõl, vágyairól, Balla József szeptember A fecskéhez Itt már csak károgó varjú száll, s hideg esõben dermed a táj? Itt már sohasem kék az ég, nem hallik pacsirta s nyitnikék, itt csak ordas rabol a tájban - borzad tõle lélek az éjszakban -, itt az élet sirhalmok közt bolyong, s üszkös falak közt rontás oson? Itt már fészket nem rak élet, de menekül napsütötte délnek, kis szived, fecskemadár, értünk nem fáj már...? Pedig itt volt otthonod annyi langy, üde tavaszon, száz meg ezer harsogó nyáron csivitelt fiókád ereszaljakon. Suhantál, cikáztál a végtelen kék égen, s ámult, szállt veled lelkünk, megigézve... Jöjj, siess fecskemadár, ha tõled hangos a határ, tavasz lesz itt újra és nyár! lehetõségeirõl és megvalósításairól. Az elkövetkezendõkben nem ártana kidomborítani a mindenkori hatalom viszonyulását e szervezetekhez. Azt gondolom, hogy errõl sokat lehetne írni. Ugyanakkor az erdélyieket képviselõ szervezetek a könyvben szereplõ információk felhasználásával tudomást szerezhetnek egymásról, közösen szervezhetnek tevékenységeket, kiadhatnának lapokat. Sajnos az ilyen fajta összefogást, a szervezetek közös megnyilvánulását, együttmûködését nem igen tapasztaljuk. E szervezetek tevékenységébõl hiányzik a közös tenni akarás, az egy célért való munkálkodás. Ezt egy egyszerû, de fontos példával is illusztrálhatjuk. Ma Magyarországon az Erdélybõl származóknak összesen két mûködõ lapja van: az Átalvetõ és az Erdélyi Hívogató. Sajnálatos, hogy az Erdélyi Magyarság címû negyedéves kiadványt, amire nagyon nagy szükség lenne, egy ilyen nagyszámú közösség, (minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy 500 ezres közösségrõl van szó) az összefogás hiánya miatt nem képes fenntartani. Ennek a közösségnek szüksége volna egy országos terjesztésû havonta megjelenõ kiadványra is. Visszatérve a könyvre, már a kiadásban a szerkesztõk igyekeztek bemutatni az emigráns erdélyi sajtókiadványokat. Azokról a kiadványokról van szó, melyek Erdélyrõl és az erdélyiekrõl szólnak, de nem Erdélyben adták ki. Ezt azért érdemes hangsúlyozni, mert mindenki a gazdag és sokat elemzett erdélyi magyar sajtóra gondol. Az emigráns erdélyi sajtó feltérképezésére irányuló kísérlet most történt meg elõször. Az anyag nem teljes, mert a kutatások még mindig folynak. A kiadvány második évétõl (2004) kezdve minden évben öt sajtótermék ismertetésére került sor. A válogatás esetleges, nem követ semmilyen sorrendet. Arra törekedtünk, hogy az olvasó képet kapjon az otthonról elszármazott erdélyiek mûvelõdési és kulturális törekvéseirõl. A bemutatott sajtótermékek között van olyan, amelyék még él, de sajnos a legtöbb már megszûnt vagy halódik. Mivel ezek a kiadványok nagyon nehezen fellelhetõ kordokumentumok, a kutatás érdekében, ha valaki rendelkezik ilyennel, vagy tud egy-egy ilyen gyûjteményrõl, az legyen segítségünkre és jelezze a forrást. A könyv 2005-tõl kezdve arra törekszik, hogy interjúk segítségével neves erdélyi személyiségeket mutasson be. Így megismerkedhetünk Banner Zoltán mûvészettörténésszel, Erõss Zsolttal az elsõ magyarral aki felért a világ tetejére, vagyis megmászta a világ legmagasabb csúcsát, a Csomolungmát. Bemutatkozott Gál Kinga, európai parlamenti képviselõnõ. A késõbbi kötetekben Szabó József színházi rendezõvel, Szabó T. Anna költõvel, Dragomán György íróval, Bartis Attila íróval, Kádár Tibor festõmûvésszel, Márk Gergely rózsanemesítõvel ismerkedhet meg az olvasó. Ismertetõnkben az áttelepedett, elszármazott, menekült kifejezéseket felváltva használtuk, noha tudjuk, hogy ezek nem mindig fedik egymást. Ezekrõl már eddig is elég sok vita folyt. Az olvasóra bízzuk, hogy számára melyik a szimpatikusabb. A címjegyzék nem hibamentes. Jó volna újra átnézni és ellenõrizni a jelentkezési lapokat, hogy ne kerüljenek bele olyan helységnevek, mint: Perécseny, Szilágyoség vagy Gyergyófalu. Úgy gondolom, hogy e gazdag és évrõl évre bõvülõ kiadványt minden Erdélybõl elszármazott ember haszonnal forgathatja. A kiadvány megrendelhetõ a következõ címen: Bõvebb információ a www. erdelyimagyarokhaza.hu oldalon olvasható. Spaller Árpád

2 32 Könyvbemutató EKOSZ - EMTE Ez év márciusi lapszámunkban közöltük Szekeres Lukács Sándor nyomdai elõkészület alatt álló könyvének szerzõ általi összefoglalását. Most, hogy a könyv megjelent, recenziót közlünk róla. Szekeres Lukács Sándor Székely Mózes, Erdély székely fejedelme Székely Mózes különleges alakja a magyar és a székely történelemnek. Monográfiáját Szekeres Lukács Sándor, egy tudós székely írta meg és adta ki, az erdélyi körök és derék magyarok támogatásával. Székely Mózes az Erdélyi Fejedelemség egyetlen székely fejedelme. Személyisége, életútja és magára vállalt történelmi hivatása okán a magyarság megmaradásért folytatott harc legkiválóbb képviselõi közé tartozik. Legjobbjainkhoz hasonlóan a magyar állam intézményes kereteinek megvédésére tette fel az életét; mert csak a (legjobbjaink által vezetett) saját állam biztosíthatja megmaradásunk társadalmi, gazdasági és kulturális feltételeit. Az életérõl viszonylag kevesen írtak behatóan és alaposan. Ez annak tulajdonítható, hogy õ volt az egyetlen székely fejedelme Erdélynek, másrészt annak, hogy a legkisebb magyar történelmi egyháznak, az unitáriusnak volt a tagja, harmadsorban pedig annak, hogy mindössze három hónapig volt fejedelem ban született Udvarhely városban, lófõszékely család sarjaként. Születésekor a Magyar Királyság már három részre szakadt. A Keleti Magyar Királyságot II. János magyar király halála után (1571) Erdélyi Fejedelemségnek nevezik. A XVI. század Európája nem csak a Török és Habsburg hatalom közötti, vagy az Újvilág meghódításáért folytatott harc története, hanem az új szellemi, egyházi megújhodás idõszaka is, amikor a lutheránus, református és unitárius egyház megszületik. Ugyanakkor élnek és hatnak még a székely-magyar õsvallás egyes eszméi is; ha máshol nem, akkor a nemzeti karakterben, legjobbjaink célkitûzéseiben, a szó-, jel- és jelképhasználatban. Például Székely Mózes jelképein (pénzén, címerén) az oroszlánok között álló függõleges helyzetû kard, vagy oszlop jelenik meg. Ez a több ezer éves hagyományra épülõ, több nép által használt szimmetrikus kompozíció megengedi annak feltételezését, hogy ismerhette a kõkori elõzményekre épült magyar õsvallásnak az égigérõ fához, vagy világoszlophoz (azaz a Tejúthoz) kötõdõ hiedelmeit. Ezt feltételezhetjük, mert Ipolyi Arnold évszázadok múltán is azt jegyezhette fel Magyar Mythologia c. kötetében, hogy a székelyek a Tejútra nézve emlékeznek meg Attiláról és Csabáról - azaz a hun dinasztiáról, akitõl a védelmet és a megváltást várták mondáik alapján. Az õsvallási teremtéstörténet szerint ugyanis a világ teremtésekor az Istennel azonosított égigérõ fa támasztotta alá az ég boltozatát, ezzel akadályozva meg az ég visszazuhanását és a világ elpusztulását. Aligha értékelhetjük Székely Mózes jelképeit másként, mint a hivatástudat címerbe foglalt kifejezéseként. A világoszlopot (Tejútat, égig érõ fát) ábrázoló jelképek a hun-magyar királyi dinasztia (hatalmának, megbízatásának) isteni eredetét jelzik. A jelkép erejére jellemzõ, hogy a mai magyar címer kettõskeresztje is a Tejútat ábrázolja az énlakai Egy Usten, meg a tusnádi Sarok (szár Óg) Usten ligatúrához, a veleméri égigérõ fához és a székely tprus (tapar us, azaz szabír õs ) jelhez hasonlóan. A székelyek a szkítáktól, hunoktól származtatják magukat (ugyanúgy, mint a magyarok), de nem a magyarokkal együtt jöttek be a Kárpát-medencébe, hanem jóval korábban. Csaba hun királyfi népéhez tartoztak. Errõl a népi és krónikás hagyományról ma már tudjuk, hogy valós történeti kapcsolat emlékét õrízte meg. Csaba királyfi neve ugyanis a szabír népnév perszonifikálódásával keletkezett. Azaz Csaba királyfi alakjában az Attila halála után önállóvá váló szabír-hunok uralkodó dinasztiájának történetét õrízte meg a hagyomány. Ezért élte meg Csaba királyfi a magyar krónikák szerint legidõsebb fiának visszatérését. S ezért élt a Csabának megfelelõ hun királyfi a bolgár hagyomány szerint 108 évig. Mert a szabírok az avarokkal egyesülve, Baján alatt, Attila halála után 108 évvel térnek vissza a Kárpát-medencébe. Aszékelyek nem csak a külön történelmük, hanem számos egyéb tulajdonságuk miatt is különböztek a magyaroktól. Adómentességük úgy maradhatott fenn sokáig, hogy a magyar király védelmében fejenként kötelesek voltak saját költségükön, fegyveresen megjelenni, akárcsak a magyar nemesek. A székelyek hadserege jelentette az Erdélyi Fejedelemség legfõbb fegyveres erejét. A székelyek sajátos társadalomszervezete, sajátos intézményes jogaik, írott vagy a szóbeszéd alapján szokásjogként is érvényesültek a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség fennállása alatt, mint ahogy területi autonómiájukat is megõrizték egészen 1877-ig. A székelyek között õrzõdött meg legtovább a magyar nép által az õsvallás jelképeibõl kialakított székely, vagy székely-magyar rovásírás (egyik emléke éppen Székely Mózes siménfalvi udvarházában keletkezett). Közöttük maradt fenn legtovább a szántóföldek, legelõk, erdõk és altalajkincsek közösségi használata, a királyi jog a jus regium pedig a legkésõbb terjedt ki rájuk, stb. Székely Mózes fiatal korában édesapja mellett a székelyföldi só kereskedelmével foglalkozott, ugyanis édesapja Literáti Székely János volt az egyik elsõ székely sókamarás, miután II. János magyar király 1562-ben a székelyek sorozatos lázongása miatt fejedelmi tulajdonba vette, addig a székely nemzet közös tulajdonát képezõ sóbányákat. II. János magyar király korai halálát követõen a többségében protestáns erdélyi rendek, a katolikus Báthory Istvánt választották meg fejedelemnek. Erdélyben ugyanis már 1568-ben törvénybe foglalták Európában elõször - a katolikus, református, unitárius és lutheránus vallások egyenjogúságát, vagyis a vallásszabadságot. Báthory István erdélyi fejedelem megválasztását követõen egy kisebb belháború tört ki. E belharcban tûnt ki Székely Mózes, aki mint Báthory István fejedelem testõrkatonája, 1575 nyarán a Maros melletti Radnótnál kardját a szájába fogva átúszott a folyón és olyan sikeres támadást hajtott végre, a többi katonával együtt, hogy a fejedelem kinevezte a testõrség parancsnokának és rábízta a testõrségi dandár vezetését is. Báthory István erdélyi fejedelmet a lengyel szejm Lengyelország királyává választotta december 14-én, Báthory pedig számos erdélyi magyar és székely katonát felkért arra, hogy kísérje el õt és segítse elképzeléseinek végrehajtásában. Ezek között az erdélyi katonák között találjuk Székely Mózest is. Báthory István lengyel királyként olyan békekötésre kényszerítette az oroszokat, hogy csak ezért a tettéért is a lengyelek a mai napig egyik legnagyobb királyukként emlegetik. Báthory több ezer erdélyi magyar és székely katonája mellett végig ott harcolt Székely Mózes is, akit a király vitézségéért szentelt lovaggá ütött, majd a háború befejezésével 1583-tól a székelyföldi Sófalva sóbányájának kamaraispánjává nevezett ki és jelentõs birtokokat adományozott neki. Két fiúgyermeke szültetett. Székely Mózes a törökellenes háborúban számos sikeres csatát vívott, de Facsád ostrománál megsebesült. Ekkor szabadították fel a teljes Havasalföldet a török uralom alól, mely háborúban az erdélyiek hadserege meghaladta az fõt ami európai mércével mérve is igen jelentõs haderõnek számított -, mely seregben a harc oroszlánrészét épp a székelyek vívták. A gyõzelmes hadjárat befejezése után Báthory Zsigmond visszavonta adott szavát, ami miatt lázongás tört Átalvetõ

3 EKOSZ - EMTE Könyvbemu ta tó - Felhívá s 33 ki a székelyek között, amit megtorlás követett. Habsburg Rudolf császár biztatására Mihály havasalföldi vajda támadást intéz Erdély ellen. Báthory András fejedelem az erdélyi hadsereg vezetését Székely Mózesre bízta, de a fejedelem túl késõn kezdte megszervezni a hadsereget, másrészt a Habsburgok által felbíztatott székelyek egy része is Mihály vajda pártjára állt. Ilyen körülmények között 1599-ben az erdélyi hadsereg Schellenbergnél vereséget szenvedett, a csíki székelyek még a menekülõ bíboros fejedelmet is megölték. Mihály vajda Székely Mózest kinevezte az erdélyi hadsereg parancsnokának, de hamarosan szembefordultak egymással, Székely Mózes el is menekült Lengyelországba. Székely Mózes távollétében az erdélyi magyarság fegyveresei Miriszló mellett legyõzték Mihály vajdát, aki elmenekült. Az erdélyiek pedig visszahívták fejedelmüknek Báthory Zsigmondot. A vajda és Giorgio Basta generális Habsburg Rudolf pénzén felfogadott zsoldosokkal augusztus 3-i csatában Goroszlónál vereséget mért az erdélyi hadseregre, melyet Székely Mózes és Csáky István vezetett. Basta generális vallon zsoldosaival Mihály vajdát is meggyilkoltatta, majd folytatták az erdélyi lakosság pusztítását. Székely Mózes csapatai júliusában Tövis mellett vereséget szenvedtek Giorgio Basta generális zsoldosaitól, ami miatt az erdélyiek többsége a török hódoltságban lévõ Temesvárra menekült, Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem pedig véglegesen lemondott az Erdélyi Fejedelemség trónjáról. Székely Mózes, Bethlen Gáborral és más erdélyi hazafiakkal együtt telén megszervezte Erdély felszabadítását, elnyerte a Török Birodalom szultánjának III. Mohamed jóváhagyását arra vonatkozóan, hogy Erdély fejedelme lehessen. Székely Mózes márciusában elindította csapatait az Erdélyi Fejedelemség felszabadításának érdekében, április 15-i tábori országgyûlésen az erdélyi rendek megválasztották fejedelemnek, majd az ország fõvárosának felszabadítása után május 9-én ünnepélyesen be is iktatták. Székely Mózes fejedelem május és június folyamán az Erdélyi Fejedelemség nagy részét sikeresen felszabadította néhány szász város kivételével -, Basta zsoldosait Erdélybõl kiûzte, de országépítõ munkáját nem tudta folytatni, ugyanis a Habsburg kormányzat megbízta Radu Serban havasalföldi vajdát, hogy támadja meg a függetlenségpárti erdélyieket. A Habsburgok felbíztatták a csíki és háromszéki a székelyeket is, hogy támadják meg a törvényesen megválasztott erdélyi fejedelmet, akiknek egy része csatlakozott is a havasalföldi vajdához, míg mások a székely fejedelem pártján harcoltak. Ilyen körülmények között július 17-én Brassó melletti csatában vereséget szenvedtek az erdélyiek, a véres csatában melyet Erdély Mohácsának is neveznek- mintegy 4000 magyar és székely vesztette életét Székely Mózessel együtt. AXXI. század irtózik a nagy szavaktól, de mi azért ne féljünk kimondani, hogy Székely Mózes hõs volt. Sorsa összeköti a csak legendákból ismert múltat a jelennel, szolgálja a jövendõt. Segít megérteni a sztyeppi eleinket naggyá tevõ világnézetet. E szerint a hõsök kötelessége az önfeláldozás, a tömeg képviselete, védelme, megszervezése. Õ az, aki új hazát talál, aki várost alapít, aki törvényt fogalmaz meg, aki megöli a hétfejû sárkányt. Ahõs a kezdetek idején lép fel, amikor a szabályok még nincsenek megfogalmazva; vagy válságok idején, amikor a régi szabályokat újakkal kell felváltani, vagy vissza kell térni a kezdetek értéktisztelõ alapeszméihez. A hõsnek addig kell feszegetnie sorsa korlátait, amíg az istenekkel is szembeszállván szükségképpen elpusztul. Rendszerint szörnyû halála teszi nyilvánvalóvá halhatatlan voltát, törekvéseit az utókor valósítja meg. Életével és halálával jelöli ki az emberi cselekvés lehetséges irányát és korlátait. A tömeg számára a hõsök sora szabja meg a nemzeti paradigma kereteit, alkotja meg azt a szabályrendszert, amely lehetõvé teszi a megmaradást. A székely fejedelem tragikusan hamar veszítette el az életét. Példája azonban máig hat, mert a magyarság elpusztítására törõ gonosz hatalmak ma sem tétlenek, s ellenük csak a Székely Mózeshez hasonló elszánt vezetõk mutathatnak utat. Újra és újra eljön (a magyarság fogyása miatt most elérkezett) az idõ arra, hogy legjobbjaink - karddal a foguk között - átússzanak a túloldalra. Atöbbiek pedig olvassák, értsék meg a róluk írt köteteket; és kövessék, támogassák a hõsöket! Varga Géza írástörténész A könyv iránt érdeklõdõk a következõ címek egyikéhez fordulhatnak: vagy szeptember Felhívás Támogassuk Koltay Gábor Wass Albert-filmjét! Tisztelt Hölgyem/Uram! Wass Albert ( ) író a két világháború közötti erdélyi irodalom elismert személyisége, akinek írásait, regényeit, színpadi mûveit az anyaországban is jól ismerték es kényszerû emigrációja után szinte teljeskörûen kiesett a magyar irodalmi köztudatból. Ma már tudjuk, hogy mindez nem a véletlen mûve volt, hiszen az közötti politikai berendezkedés a tevékenységét kényszerûségbõl Amerikában kifejtõ író mûveit teljes feledésre ítélte. Regényeinek többségét az amerikai emigrációban megalkotó író nevét Magyarországon az es politikai változások után ismerték meg szélesebb körben. A 90-es évek elejétõl rendre megjelentek regényei, versei, színpadimûvei, cikkei, tanulmányai. De nemcsak megjelentek ezek a mûvek, hanem egy író számára ritkán elérhetõ közönségsikert is arattak, hiszen munkáinak többségét tízezrek vásárolják, és ami ennél is fontosabb, olvassák. Az Adjátok vissza a hegyeimet! címmel tervezett dokumentum-játékfilm azt az írói-közéleti életutat mutatja fel, amelynek romantikus elemekben bõvelkedõ tartalma, emberi-alkotói szándékai ma is elismerésre méltók, sõt megkerülhetetlenül fontos írói-közéleti tanulságok levonását teszik lehetõvé. Az író életének és munkásságának korszerû mai üzenete is van, amely összefügg a XXI. század elején a világban helyét és szerepét keresõ Magyarország sorsával, benne az egyes ember lehetõségeivel és feladataival. A film nem egyik vagy másik Wass Albert-regény megfilmesítése, hanem az életút fontos eseményei mellett az írásokban, versekben és prózákban, regényrészletekben fellelhetõ legfontosabb motívumokból építkezik. A film alapvetõ gondolati-dramaturgiai keretét Wass Albert élete szolgáltatja, amely Erdélybõl indult és Amerikában végzõdött. Wass Albert üzenete, hogy a magyarság részt akar venni azokban a világfolyamatokban, amelyek alakítása ugyan nyilvánvalóan a nagy, erõs és befolyásos nemzetek privilégiuma, de ez a gyökereit, nemzettudatát átmenetileg elveszítõ közösség nem arctalan, tehetetlen kiszolgálóként, hanem több mint ezer éves államiságának legragyogóbb példáiból hitet és lelkierõt merítve, felemelt fejjel, öntudatosan összetartó nemzetté szervezõdve, lelki-szellemi vonatkozásban egyenrangú partnerként akar részt venni a folyamatok alakításában. A filmet a budapesti Korona Film Kft gyártja. Mivel a filmet egyetlen televíziós csatorna, de az ORTT és a Magyar Mozgókép Közalapítvány sem támogatja, ezért az anyagi lehetõségek függvényében az elmúlt két évben rövid idõtartamú forgatásokra kerülhetett csak sor. A film befejezõ forgatása a tervek szerint augusztusában esedékes Erdélyben, mivel azt tervezzük, hogy ez év õszén mindenképpen bemutatjuk az alkotást a mozikban. Mivel január 8-án ünnepeljük az író születésének 100. évfordulóját, ezért szeretnénk, ha ez az alkotás méltó módon emléket állítana az életútnak, s átalakuló világunkban segítséget nyújtana a sohasem mások ellenére való, hanem saját magunk lelki épülését szolgáló magyar nemzettudat megerõsödéséhez. Mivel a film befejezéséhez közel 10 millió forint még hiányzik, ezért segítséget kérve fordulunk a magyarországi önkormányzatokhoz, vállalkozásokhoz és személyekhez, kérve õket arra, amennyiben erõfeszítésünket fontosnak tartják, lehetõségeikhez képest támogassanak minket. Kérem, vizsgálja meg, lát-e lehetõséget arra, hogy támogatást nyújtsanak a produkciónak. Támogatásának tényét a film fõcímében szeretnénk feltüntetni, illetve a filmhez készült prospektusban és más nyomtatványban megörökíteni az utókor számára. Segítségében reménykedve tisztelettel köszönti Koltay Gábor, Tel/fax: ,

4 34 Beszámoló EKOSZ - EMTE Ahol még természetes a magyar virtus Három falusi grácia akik Szegedrõl érkeztek Megmagyarázhatatlan az érzés, amikor az ember egy már ismert környezetbe érkezik (vissza), és újra láthatja barátait, az ismerõsöket, az emlékezetébe jól belevésõdött utcákat, épületeket. Az öröm, a meghatódottság, a hála érzése kavarog ilyenkor benne, hogy újfent szemügyre veheti a lelkének oly kedves tájékot. Hát így vagyok én Mérával, a mindössze 1450 lakost számláló kis kalotaszegi faluval, amely alig 15 kilométerre fekszik Kolozsvártól, a Pataka erecske két partján, a Kolozsvár-Zilah fõút mellett. Néhány éve még sáros-poros kövesút vezetett a faluba, mára már szépen kiépített aszfalton gurul a buszunk Méra központjába, ott is az egyik jeles építmény, a helyi református templom és parókia elé. A VI. Mérai Napokra vagyunk hivatalosak. Idén csak két napig tartanak a falunapi rendezvények, mert az ismert romániai belpolitikai esemény a köztársasági elnök újraválasztásával kapcsolatos referendum miatt gyülekezési tilalom van, így rövidebbre kell fogni az ünneplést. De így is tartalmas, gazdag programot szerveznek a helyiek, amelynek lebonyolításában részt vesz szinte minden mérai, a falu apraja-nagyja. Jómagam immár másodszor élvezem a Papp-család vendégszeretetét. Három generáció lakik együtt a Fõ utcai családi házban, s a férfiak mindegyike Ferenc. Én most megfejelem ezt a statisztikát egy újabb azonos keresztnévvel, és a viszontlátás örömére elfogyasztott kisüsti mellett a nagymama, Erna asszony, Magdika, a fiatalasszony, valamint az alig kétéves Emília társaságában számolunk be egymásnak az eltelt idõszak eseményeirõl. (Igaz, közben a középsõ Ferenc járt Szegeden a mérai kórussal, de az is rövid volt, szinte álomszerû találkozás.) Nagy sajnálatunkra a legifjabb Ferenc, aki még a Ferike nevet viseli és általános iskolás, kezét törte focizás közben, így nem tudunk vele felmenni a hegytetõre a bivalycsordához, hogy segédkezzünk a fejésnél és az itatásnál. Majd legközelebb. Mindeközben elfogyasztjuk a finom ebédet, és máris indulunk a rendezvények megnyitójára. Mint mindig, idén is a helyi református templomban kerül sor erre az ünnepélyes ceremóniára. Az istentiszteleten Mezei Csaba lelkipásztor hirdet igét, külön hangsúlyozva az isteni szeretet sugallta összetartás és összetartozás fontosságát, nélkülözhetetlenségét. Az igehirdetést követõen a helyi iskola igazgatója köszönti a külföldi vendégeket: a budakeszi és a Szeged-Honvéd téri egyházi kórusokat, a holland, a német diakóniai szolgálat képviselõit. Ezután a magyarországi kórusok hangversenyében gyönyörködhet a zsúfolásig megtelt templom közönsége, majd a méraiakkal kibõvülve az összkar csodálatos produkcióját hallgatjuk meg, beleértve nemzeti imánkat, a Himnuszt is. A közös vacsora, amelyet a gyülekezet fõgondnokának és feleségének otthonában fogyasztunk el, külön élmény. Leírni viszont szinte lehetetlen, hiszen a mérai csorgóvíz -tõl (ez finom pálinka, Riportúton egy kalotaszegi kis faluban ugyebár) kezdve a levesen, a fõétkeken keresztül a jellegzetes helyi, kemencében sütött, csaknem malomkõ nagyságú kenyérig és borokig lehetne regélni a gasztronómiai élvezetekrõl. Közben megy a regélés, ízes történetek, receptek kerülnek szóba és papírra. Este azután igazi csemegével rukkoltak elõ a szervezõk: a Jagamas János Mûvelõdési Ház nagytermében léptek fel a mérai, a kisbácsi, a szucsági, a türei, a kajántói, a magyarlónai néptáncosok. Igazi virtuózok. Látszott rajtuk, hogy nem csak erre az egy alkalomra készültek, hanem állandóan gyakorolnak, formában vannak. Miután a kalotaszegi tájegység területén vagyunk, értelemszerûen az erre szokásos táncokat járják az ottaniak. Egészen kicsik, a nagyobbak és a felnõttek is. Amúgy virtusosan. Közben énekkel kísérték táncaikat. A közönség pedig nem ült ölbe tett kézzel, hanem, ahogyan felénk fogalmazni szokás: aktív résztvevõje volt az elõadásnak. Õk is énekeltek, tapsoltak, különösen a katonanótáknak volt nagy keletje! Ebbe azután a messzirõl jött vendégek is bekapcsolódtak, s így együtt fergeteges hangulatot teremtettek a nem túl nagy mûvházban. Meg azon kívül is. Az ajtókat, ablakokat kinyitották a rendezõk és az utca népe is láthatta, hallhatta a bent történõ eseményeket. Nem volt belépõjegy, nem kellettek rendfenntartók mindenki tudott viselkedni és önfeledten szórakozni, ünnepelni. Merthogy a néptáncosok fellépése után táncmulatság következett hajnalig. No nem retro vagy punk, hanem ízes magyar népdal és csárdás, amelyet profik és amatõrök roptak nagy kedvvel, virradatig. Így is lehet szórakozni, tartalmasan, vígan, magyarosan. Másnap folytatódik a látványosságaiban sem elhanyagolható rendezvénysorozat. Vasárnap lévén, istentisztelettel kezdõdik a nap. A református templomban gyülekezik a falu népe. A férfiak általában komoly ünnepélyes feketében, kalappal a fejükön, a lányok-asszonyok pedig népviseletben. Szemet gyönyörködtetõ díszes kalotaszegi ruhaköltemények ezek, amelyeket egyaránt visel az óvodás csöppség és az õt kézen fogva, az Isten házába vezetõ nagymama is. Afalu ilyenkor kinyílik. Afõutcán (igaz, ezen kívül alig van másik) kirakodóvásár és a helyi ételek bemutatója, egyben vására is. Meg lehet itt vásárolni e napon a különféle szõtteseket, varrottasokat, faragott tárgyakat, a méraiak által mûvészi szinten készített gyöngymunkákat (nyakláncokat, gyûrûket, karkötõket), de aki az éjjeli nagy táncmulatság után fokozott étvágyát csillapítani kívánja, õ az általános iskola elõtti téren ehet pörköltet házi kenyérrel, bálmost, juhsajtot vagy kürtöskalácsot és százféle süteményt. Az érdeklõdõk megnézhetik az állatkiállítást, amelyet ezúttal is a Fõ utcán rendeznek. A messzirõl jött embernek elsõsorban a bivalyok jelentenek újdonságot, hiszen az Alföldön efféle fekete jószágot ritkán látni, különösképpen akkor, ha városlakó az atyafi. Így azután Kalotaszegi anziksz az útról: kõrösfõi lányok, legények délutáni sétára indulnak. (A szerzõ felvételei) Átalvetõ

5 EKOSZ - EMTE Beszámoló 35 nagy érdeklõdéssel szemléljük a korláthoz kötött és végtelen nyugalommal álldogáló állatokat, a méraiak büszkeségeit. Tudniillik ez a falu a bivalytenyésztés központja is egyben. Az állatok tartása egyébként különbözik a szarvasmarha-tartástól. mert míg ez utóbbit reggel kicsapják a legelõre, este fejésre beengedik a faluba, a bivaly tavasztól õszig állandóan a közeli hegyen lévõ legelõn illetve karámban van. Ennek az a magyarázata, hogy az állatnak így nem kell több kilométeres utat naponta megtennie, így több energiája marad a tejtermelésre! A kiállításra most leterelt bivalyok fényes szõrûek, látszik, hogy gazdájuk nagy gonddal foglalkozik velük, ezt az arra járók is konstatálják, szakértõi szemmel nagyokat csettintve az állatok láttán. Kissé távolabb a dús gyapjútól erõsen szuszogó juhokat látjuk egy ideiglenes karámban. Nyakukon, szarvukon piros-fehér-zöld pántlika, mintegy érzékeltetve, hogy ki is a tulajdonosuk. Aztán ha van még kellõ energiája a látogatónak megnézheti a Keljfeljancsi komédiás kompánia bábszínházas bemutatóját, a kézmûves foglalkozásokat a Tájház udvarán, a lovas fogatok felvonulását, a csíkszeredai vendég-íjászok produkcióit a helyi futballpályán, a fogathajtó versenyeket és a gyerekek ügyességi- és sportvetélkedõit. A végén pedig a mûvelõdési házban az ünnepélyes eredményhirdetést, amelyen Farkasné Major Annamária énekmûvész is fellép. Alig egy napba sûrített megannyi program, amelyre a kicsiny kalotaszegi falu mindig különös körültekintéssel és nagy lelki odaadással készül. Várja az anyaországi vendégeit, akikrõl immár elmondhatni, hogy úgy járnak Mérába, mintha haza mennének. Mert olyan szeretettel fogadják õket, hogy valóban otthon érzik magukat. Ezért nehéz a búcsúzás a barátoktól, az ismerõsöktõl. Amikor a városi embert Isten veled -del és érezhetõen szívbõl jövõ, testvéri öleléssel útjára bocsátják a háziak, az útipoggyászában ott lapul a mérai malomkõ nagyságú házikenyér, a friss sajt, a csonttá fagyasztott bivalytej, amelyet otthon azonnal fel kell forralni, meg fél oldalnyi szalonna, tájjellegû bor, a Szegedig tartó buszozás idejére pedig néhány óriás szendvics és hideg sör A fél falu ott van a vendégek búcsúztatásánál. Idõsek, fiatalok egyaránt. Ki népviseletben, ki civilben. Amikor kigördül a busz a mérai templom elõl, arra gondolok: az igazságtalan trianoni határok miatt annyit szenvedett erdélyi magyarokban hála Istennek máig benne van az az õszinte ragaszkodás, amellyel saját véreikhez kapcsolódni, tartozni akarnak. De jó lenne, ha a határ innensõ oldalán is ugyanezt tapasztalhatnánk. Kisimre Ferenc Édes kicsi fiam! Te még nem tudsz olvasni, neked nyugodtan írhatok, és szabadon, és õszintén hozzád beszélve, és mégis magamhoz, valamirõl. Amirõl soha nem beszéltem. Amit magamnak sem vallottam be soha. Aminek a nevét soha ki nem mondtam. Iskolai ünnepélyeken tavasszal kiáltották hangosan! Azt mondták nekem, hogy szeressem! Kötelességem szeretni! Mintha azt mondták volna, hogy szeressem a kezemet és a lábamat. De nem mondtam ki azt a szót soha! És most már nem is tudom kimondani! Csak ennyit! Valami fáj, ami nincs! Valamikor hallani fogsz az életnek egy fájdalmas csodájáról. Arról, hogy akinek levágták a kezét és lábát, sokáig érzi sajogni az ujjakat, amik nincsenek. Ha ezt hallod majd, Kolozsvár, és ezt, Erdély, és ezt, Kárpátok, meg fogod tudni mire gondoltam szeptember Karinthy Frigyes A romlás pörsenései Egyhetes, országon kívüli tartózkodás és többnapos kialvatlanság után itthon nem a Tokés Markó európázó vita törülte ki az álmot a szemembol, és nem is a Magyar Gárda körül kialakult csinnadratta a szomszédban, hanem a magyar kormányfonek tartott Gy. F. autonómiával kapcsolatos, valamint a Szent Korona parlamenti elhelyezésérol elhangzott kijelentései. Bennünket, határokon kívüli magyarokat az elso téma szó szerint is életbe vágóan érint, a most felújított koronavita történelmi tudatunkat, históriai azonosságunkat, nemzeti érzelmeinket bántja.,,az az igazság, én mélyen ellenzem, hogy itt van. Szerintem ez a parlament a köztársaság parlamentje, és nem jó a királyság jelképét idehozni. A jobboldali konzervatív kormány döntött így, Orbán miniszterelnök úr" hadovázta Gy. F. a Magyar Szent Korona bemutatása közben Angela Merkelnek. Az ember beleborzong e szavak olvastán abba, hogy a magyar miniszterelnök nem érzékeli és összeegyeztethetetlennek tartja a Magyar Köztársaság eszméjével és gyakorlatával azt, hogy az ország ezeréves fennállása, a Magyar Királyság és a Magyar Köztársaság azonos históriai láncszemekhez tartoznak, s a korona jelképi kisugárzása a mai ország múltját, erejét is szimbolizálja. Orcátlan és hebehurgya nagyotmondása az országok egész sorát is sérti: briteket, spanyolokat, hollandokat, norvégokat, az alkotmányos monarchiák mindenikét, ahol és amelyekben a korona mint nemzeti ereklye és szimbólum az államformától független megbecsülésnek örvend. És egyébként is, ha már a Magyar Szent Korona parlamenti,,tartózkodásáról" szólunk, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az 1882-ben kiírt pályázatra készült Steindl Imre professzor épületremeke nem a Kun Béláék eszmerendszerére alapozott,,köztársaságiak" számára épült, és nem azok országot rontó handabandázására, akik politikai ügyeskedésük révén megszerezhettek minden olyan értéket, amely akárcsak az ország háza, az ország népének a közös pénzébol létrehozott alkotás, s ahonnan ki szeretnének dobni minden olyasmit, ami az elozo évszázadokra és elsosorban a magyarságra emlékeztetõ tárgy vagy eszme. Emiatt gyulölik a Szent Koronát, s emiatt nevezték, nem sorolom fel, hogy minek. Tiszta szégyen. Az autonómia országok közötti viszonyt rontó-bontó,,kókás" badarsága nem szégyen, hanem szégyenletes és példátlan nemzetárulás. Hatásában a Benes-dekrétumok újabb alkalmazása. Egyébként ez is, mint minden egyéb, ami kormányzati részen a szomszédban történik, beleértve a Magyar Gárda körüli ricsajt, figyelemelterelõ, a romlásba rohanó ország rosszindulatú kiütése. Pörsenések a nemzet testén. Orvosért kell kiáltani, még ha vizitdíjat kell is fizetni érte. Sylvester Lajos

Isten, áldd meg a magyart! Nemzeti hitvallás

Isten, áldd meg a magyart! Nemzeti hitvallás Vagyunk... leszünk... Melléklet Mikó Imre: A világlátott lokálpatrióta 78 2011. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja Isten,

Részletesebben

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga?

Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? 20 B e s z á m o l ó EKOSZ - EMTE Frigyesy Ágnes Hol vagy magyarok tündöklõ csillaga? A Nemzeti Jogvédõ Alapítvány tagjainak és baráti körének emberjogi megfigyelõ útja Kárpátalján Fejezzék be! (Mármint

Részletesebben

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból:

ÉLET. Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám. A tartalomból: UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2008. szeptember október 62. évfolyam 5. szám Bartók Béla síremléke a Farkasréti temetõben A tartalomból: Imádság Õszi Hálaadás ünnepén Zsoltáros hálaadás

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

Falunapok Kárásztelken és Kémeren

Falunapok Kárásztelken és Kémeren Szilágyság/29. 1. 29. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Falunapok Kárásztelken és Kémeren Vállalkozók találkozója A két ikerközség, Kémer és Kárásztelek közös falunapjai szombaton reggel a kárásztelki mûvelõdési

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK

A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA SZERVEZETEK XXXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2,50 Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN A MAGYAR ÁLLAM ÉS A DIASZPÓRA

Részletesebben

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban

A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban A Bethlen Gábor Alapítvány díjazottai 2013-ban Mi minden erőt, ami a haza javára akar és tud lenni, nem eltiporni, hanem együvé fogni kívánunk. 2013. november 15-én az erdélyi fejedelem születésének és

Részletesebben

Mennek vala ketten együtt

Mennek vala ketten együtt MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye Minden élettörténetben legalább két történet van. Az egyik személyes és kicsiben játszódik, valóságos szereplõkkel, a másik univerzális. Vagyis a

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért. A XIX. tiszaújlaki turulmadaras ünnepségen 2. oldal 28 13. évf. 28. szám Gyilkosság és mentelmi jog Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 4. oldal Tv -mûsor július 20-26. Szeretettel egymásért 5. oldal Kelet felé visz a vonat Fizesse elõ

Részletesebben

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december

INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. Szentpéteri. Krónika. Sajószentpéter város közéleti lapja. 2012. október-november-december INGYENES V. ÉVFOLYAM 4. SZÁM Sajószentpéter város közéleti lapja Tisztelt Sajószentpéteriek! Karácsony, Jézus anyja Szűz Mária az angyali üdvözletkor a legteljesebb ószövetségi áldásban részesült, amely

Részletesebben

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén

f Érted is, amit olvasol? 8. oldal Szemzõ Sebestyén kovácsoltvasból készült alkotása a mohácsi evangélikus templom szószékén evangélikus hetilap 72. évfolyam, 2. szám 2007. január 14. Vízkereszt után 2. vasárnap Ára: 180 Ft Az Evangéliumi Aliansz ezekben a napokban, a január elsõ vasárnapját követõ héten tartja éves imahetét

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre.

Saragán-gondolatok. Fény hajnala, igaz nap, kelts fényt bennem, Atyának sarja, sarjassz lelkembe értelmet, a Te örömödre. f ü z e t e k Emlékek nélkül, népeknek híre csak árnyék... (Vörösmarty Mihály) az Er dé lyi Ör mény Gyö ke rek Kul tu rá lis Egye sü let ha vonta meg je lenő ki ad vá nya XIII. év fo lyam 145. szám A Fővárosi

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

Az egyetemes kereszténység ünnepe

Az egyetemes kereszténység ünnepe CIII. évfolyam, 44. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Karácsonyi Múzsa Lapunkban tízoldalas, ünnepi Magyar Múzsa mellékletet olvashatnak. A tartalomból: Templomõrzõ

Részletesebben

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere

Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere XXX. évfolyam, 1. szám Budapest, 2011 Boldog emlékû Mindszenty József bíboros hercegprímás úr címere Mindszenty József bíboros úr így emlékezett vissza Rómára és az atyai pártfogóra, Piusz pápára: A reményre

Részletesebben

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás

Iskola a hit és a tudomány szolgálatában Tizenöt évvel ezelõtt indult újra Gyõrött az evangélikus oktatás evangélikus hetilap 72. évfolyam, 16. szám 2007. április 22. Húsvét ünnepe után 2. vasárnap (Misericordia Domini) Ára: 180 Ft Arról beszélgettek, hogy miként lehetne csökkenteni a felbomló házasságok számát.

Részletesebben

HÍRADÓ. Ano 19 - Nº 45 - São Paulo, abril de 2006. Szabad Magyarország!

HÍRADÓ. Ano 19 - Nº 45 - São Paulo, abril de 2006. Szabad Magyarország! HÍRADÓ Informativo da Associação Húngara - Brazíliai Magyar Segélyegylet Ano 19 - Nº 45 - São Paulo, abril de 2006 Forradalomra, szabadságharcra emlékeztünk márciusban nemzeti ünnepünk alkalmából. A 2006-os

Részletesebben

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást

az a tapasztalat van, hogy Jézus megnyugvást evangélikus hetilap 71. évfolyam, 34 35. szám 2005. augusztus 20 27. Szentháromság ünnepe után 10 11. vasárnap Ára: 330 Ft Az ünnep kettõs karaktere nemzeti és vallási olyan dilemmákat is felvet, amelyekkel

Részletesebben

Tanévzáró a magyar főiskolán

Tanévzáró a magyar főiskolán 28 15. évf. 28. szám Tv-műsor július 18-24. Ára: 1,50 hrivnya Születésnap és tábornyitó Részletek a 4. oldalon 2. oldal Csődközeli helyzetben az ukrán gazdaság? 4. oldal,,már van kikért küzdenünk 5. oldal

Részletesebben

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa?

KÜRTÖS. Nagyobbik hazánk - Európa? k W r t s Q KÜRTÖS XII. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2014. július Ára 0,40 EUR 150,- Ft Nagyobbik hazánk - Európa? Babits Mihály vélekedik így Európáról egyik versében. De lássuk milyen is tud lenni

Részletesebben

AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ

AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ AZ EVANGÉLIUMOS ÉPÍTŐ KÖSZÖNTÉSE A kilencvenes évek elején, a romániai magyar sajtó igazi szabadságának idején vált ismertté a közvélemény elõtt, hogy a Háromszék megyei székely-magyar községben, Sepsiillyefalván

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Tompa László

A TARTALOMBÓL. Tompa László Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 94 2015. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám

EGRI MAGAZIN. A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám EGRI MAGAZIN A MÉDIA EGER NONPROFIT KFT. INGYENES KIADVÁNYA 2012. augusztus 5. évfolyam 8. szám Ügyelet Hol kapunk gyógyszert, ha gyorsan kell? Váltva tartanak éjszakai ügyeletet ez egri patikák. Július

Részletesebben

Százéves a fasori templom

Százéves a fasori templom országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 41. szám 2005. október 9. Szentháromság ünnepe után 20. vasárnap Ára: 164 Ft A következményeket szinte a rendszerváltásig viselnie kellett valamennyi hozzátartozónak,

Részletesebben