6. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /778 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 20-i nyilvános ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /778 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére"

Átírás

1 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1 /778 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közötti évek európai uniós tervezési, pályázati folyamatának előkészítése, előzetes kötelezettségvállalás évi tervezési feladatokra Császár László polgármester Parapatics Tamás önkormányzati főtanácsadó Hársfalvi József Városfejlesztési és Üzemeltetési Irodavezető Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Meghívandók: -- Tisztelt Képviselő-testület! Magyarország kiemelt nemzeti érdeke, hogy a rendelkezésére álló uniós forrásokat minél hatékonyabban használja fel. Ez az érdek nyilvánvalóan egybeesik Város Önkormányzatának érdekeivel is, mivel a helyi bevételek nem elegendőek a város fejlesztéséhez, így feltétlenül indokolt volt a közelmúltban és a jövőben is fontos szerepet kell, hogy kapjon a pályázati forráskeresés. A következő években ehhez a folyamathoz feltétlenül előfinanszírozással, előzetes kötelezettségvállalással - biztosítani szükséges az előkészítési, tervezési előirányzatokat, valamint a saját erőhöz pályázati céltartalékot kell képezni. Fontos az is, hogy a pályázatok előkészítése, elszámolhatósága érdekében hatékonyan működő helyi intézményrendszert, szervezeti keretet alakítsunk ki és jó érzékkel válasszuk meg pályázati tanácsadó partnereinket. Az elmúlt időszakban folytatott európai uniós és hazai pályázati tevékenységünkről évente több alkalommal adtam tájékoztatást külön előterjesztések sorozatában és rendszeresen tájékoztattam közvéleményét a helyi média eszközein keresztül. A munkát bemutató Tájékoztató Város, intézményei és többségi tulajdonú gazdasági társaságai fejlesztési programjai megvalósítását elősegítő európai uniós és hazai forrású pályázatairól évek vonatkozásában című táblázat jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatbázisának tapolcai kistérségi adataiból kitűnik, hogy városunk jól teljesített. Az önkormányzatok, intézmények, vállalkozások, szervezetek által elnyert, megvalósított és lévő pályázatokat az előterjesztés 2. számú melléklete mutatja be. A közötti évek pályázati programjai a korábbi időszakhoz képest kismértékben változnak, összetettebbek, szélesebb körűek lesznek.

2 Az uniós elfogadás előtt álló programok tervezete a következő: - Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) - Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) - Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) - Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) - Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) - Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) - Vidékfejlesztési Program (VP) Város Képviselő-testülete 2008-ban fogadta el a közelmúltban megvalósult fejlesztések alapját képező Integrált Városfejlesztési Stratégiát (IVS) és a Belvárosi Akcióterületi Tervet. A dokumentumok fő célja az volt, hogy széles konszenzussal összehangolja a jelentkező fejlesztési szükségleteket, a rendelkezésre álló köz- és magánforrásokkal. A programok céljaiból nagyon sok minden teljesült, több elem megvalósítás, előkészítés alatt áll, egy részükre pedig új elképzelés, tervezés szükséges. Munkatársaimmal együtt az elmúlt időszakban több tájékoztató előadáson vettünk részt, amelyekből ismereteket szereztünk a sikeres és eredményes településfejlesztési tevékenységhez. A megvalósítás érdekében első és legfontosabb lépésként egy új típusú, jogszabályi környezettel és tervezési segédletekkel alátámasztott, valós partnerségen alapuló új stratégiai program elkészítése szükséges még az új tervezési ciklusra vonatkozó pályázatok megjelenése előtt, előreláthatóan július 31-ig. Ebben a célokat úgy kell meghatározni, hogy megfelelő szinten legyenek összhangban a megyei fejlesztési koncepcióval, településrendezési terveivel, innovatívak, energia-hatékonyak, költségtakarékosak legyenek. A jövőbeli hatékony pályázati forráskereső tevékenységhez elengedhetetlen Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) megalkotása, elfogadása kiemelten fontos, megléte várhatóan kötelező tartalmi eleme lesz majd az uniós pályázatoknak. Ahhoz, hogy az ajánlatkérési, szakértői kiválasztási folyamatot mielőbb elindíthassuk, évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalással célszerű kiválasztani a munkánkat segítő szervezetet, szakértőt. A tervezési, előkészítési, stratégia-alkotási folyamat forrásszükséglete várhatóan 10 millió Ft. Ennek biztosításához kérem a támogatásukat. Az előzőekben felsorolt operatív programok közül a város infrastrukturális fejlesztésében a legnagyobb szerepet a központi Környezeti és Energia-hatékonysági Operatív Program (KEHOP), a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP), valamint a megyei Terület- és Településfejlesztési Program (TOP) fog kapni. A pályázati források elnyerésére várhatóan a jövőben is jelentős igény merül fel, így fontos, hogy a pályázati felhívások megjelenésekor már rendelkezzünk olyan konkrét tervekkel, költségvetésekkel, engedélyekkel, amelyek lehetővé teszik azt, hogy a

3 megnyíló pályázati ablakokra beadható pályázatokkal az elsők között szerepelhessünk. Ismereteink szerint várhatóan először a központi KEHOP és a megyei TOP forrásai nyílnak majd meg. A településüzemeltetési költségek csökkentése érdekében nagyon fontosak lesznek az energiahatékonysági beruházások, amelyekre a jelen tervezési ciklusban már nem jutott elegendő forrás, így sikeres közvilágítás korszerűsítési pályázatunk mellett intézményi napelemes pályázataink eredménytelenek lettek. Város Településrendezési Terve módosításának elfogadásával az önkormányzati tulajdonú 0259 hrsz.-ú, kivett (volt szeméttelep) művelési ágú ingatlant alkalmasnak tartottuk naperőmű létesítésére. Ahhoz, hogy itt az időigényes tervezési, energiacsatlakozási, befogadási folyamatot elindíthassuk, tulajdonosi döntésünkkel szükséges az ingatlan funkciójának változtatása (kivett, /állandó jelleggel tárolásra használt beépítetelen terület megnevezésre), valamint a földrészlet megosztása, az áramszolgáltató által meghatározott betáplálási, csatlakozási pontok figyelembevételével. A területen a jogi szabályozást figyelembe véve - több napelemes kiserőmű létesítése célszerű. Ehhez összetett, sokrétű (időigényes tervezés, engedélyezés, auditálás) folyamat indítása szükséges, amelynek forrásbiztosításához a évi költségvetésbe egyébként is beépítésre kerülő településfejlesztési, tervezési feladatok költségei nyújthatnak majd fedezetet. A becsült költségigény várhatóan 15 millió Ft. Kérem az előkészítési forrásokat a évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettségvállalással biztosítani, hogy a folyamat mielőbb elindulhasson. Fontos településfejlesztési feladataink közé tartozik olyan szabályozási környezet kialakítása, amely elősegíti a vállalkozások által létrehozott munkahelyek megtartását, újak létesítését a volt honvédségi ingatlanok területén. Ahhoz, hogy a talán legelőször megnyíló és helyben elbírálandó pályázatokon indulhassanak a vállalkozások és önkormányzatunk a megyei Terület és Településfejlesztési Operatív Program telephely fejlesztési forrásainak elnyerésére feltétlenül fontos, hogy olyan közműtervekkel és költségbecslésekkel rendelkezzünk, amelyek alkalmasak az elfogadott településrendezési tervben szabályozott és megosztott ingatlanokon a közműcsatlakozási pontok pályázati támogatással történő kiépítésére, az ott működő, betelepülő vállalkozásokkal egyeztetett módon, tevékenységüket elősegítve. A legfontosabb ehhez összetettsége és időigénye miatt - a volt honvédségi ingatlanok áramellátása biztosításának tervezése az áramszolgáltató által elfogadott módon, általuk minősített tervezővel. Az előkészítési folyamatra előzetes ajánlatot kértünk, amelynek költségigénye mintegy 5 millió Ft, amelynek biztosítását a évi költségvetés terhére történő előzetes kötelezettség-vállalással javasolom elfogadni. Jól illeszthető ehhez a folyamathoz a BHA Kft. vállalása és igénye. E szerint a volt Kinizsi (déli) laktanya területén jelentős beruházást megvalósító, magas energiaigényű vállalkozás a fejlesztést segítő pályázatai elszámolhatósága, az üzembiztonsága érdekében az önkormányzati tulajdonú kivett területen elhelyezkedő önkormányzati tulajdonú transzformátor állomást és a csatlakozási ponttól oda vezető önkormányzati tulajdonú belső hálózatot szeretné üzemeltetésre átvenni saját rendszerének kiépítéséig, mivel ennek jelenlegi állapota nem felel meg a mai kor követelményeinek,

4 felújítása, szabványosítása, jó karba helyezése elengedhetetlenül szükséges. A felújítási és karbantartási költségeket a vállalkozás vállalná annak fejében, hogy a rendelkezésre álló 400 KW teljesítményből 250 KW teljesítményt vállalkozása üzemviteléhez venne igénybe, míg a fennmaradó kapacitás egyetértésünkkel az egyéb használók részére kerülne mérhető módon elosztásra. A belső hálózat állapota miatt az üzemeltetéssel, az eszközök cseréjével kapcsolatos költségeket a tulajdonosnak kell viselni. A jogi szabályozás az üzemeltetésbe adást megengedi. Az áramszolgáltató kizárólag szabványnak megfelelő hálózatot és állomást vehet át. Az áramszolgáltató által minősített vállalkozástól előzetes ajánlatot kértünk a déli laktanya 22 KV leágazás szabványosításai költségére, amely szerint mintegy bruttó Ft összeget jelentene részünkről. Saját üzemeltetésben erre forrást kellene biztosítanunk és továbbra is viselnünk kellene az esetleges üzemzavar okozta költségeket (anyag, munkadíj, kártérítés, egyéb ktg.). A vállalkozás ajánlata egyértelműen előnyös számunkra, így felhatalmazást kérek az üzemeltetésbe adásról szóló határozatlan időtartamú, a beépített eszközök önkormányzati tulajdonjogát és a további igénylők áramellátását biztosító megállapodás aláírására méltányos és a felek által elfogadott felmondhatósági feltételekkel. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és fejlődése elősegítése érdekében elfogadni szíveskedjen. HATÁROZATI JAVASLATOK Város Képviselő-testülete: I. - fejlődése érdekében fontosnak és szükségesnek tartja Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (ITS) valós partnerséggel történő elkészítését; - az előkészítés költségeire legfeljebb bruttó 10 millió Ft, azaz Tízmillió forint összeghatárig előzetes kötelezettséget vállal város évi költségvetése, az abban szereplő településtervezési feladatok terhére; - felhatalmazza Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: január 31. és folyamatos polgármester II.

5 Város Képviselő-testülete egyetért a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 0259 hrsz-ú 9 ha 1969 m 2 nagyságú, kivett művelési ágú ingatlan funkciójának megváltoztatásával: - kivett (volt szeméttelep) megnevezésről kivett (állandó jelleggel tárolásra használt beépítetlen terület) megnevezésre; - felhatalmazza Város Polgármesterét az ingatlan-nyilvántartási átvezetéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: január 31. Felelős: polgármester III. Város Képviselő-testülete: - fejlődése érdekében egyetért a kizárólagos önkormányzati tulajdonú, 0259 hrsz-ú 9 ha 1969 m 2 nagyságú, kivett művelési ágú ingatlanon legfeljebb 3 db napelem kiserőmű létesítésével, a földrészlet megosztásával az áramszolgáltató által jóváhagyott hálózati csatlakozási pontokhoz illeszkedően; - az előkészítéshez, tervezéshez, engedélyezéshez legfeljebb bruttó 15 millió Ft, azaz Tizenötmillió forint összeghatárig előzetes kötelezettséget vállal város évi költségvetése, az abban szereplő településtervezési feladatok terhére; - felhatalmazza Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: folyamatos polgármester IV. Város Képviselő-testülete: - fejlődése, a vállalkozások által a volt honvédségi ingatlanokon létrehozott és fejleszteni kívánt telephelyek tulajdonosai, használói számára, a munkahelyek védelme érdekében fontosnak tartja a szabványos és biztonságos villamos energia ellá-

6 tás megterveztetését. Ennek folyamatában különös figyelmet kell fordítani az önkormányzati tulajdonú belső hálózatra és transzformátorállomásra, a telephely-fejlesztési központi és megyei pályázati források elnyerhetőségének biztosítására; - a tervezési, előkészítési engedélyezési dokumentáció elkészítésére legfeljebb bruttó 6 millió Ft, azaz Hatmillió forint összeghatárig előzetes kötelezettséget vállal város évi költségvetése, az abban szereplő településtervezési feladatok terhére; - az átmeneti időszak villamos energia ellátásának biztosítása érdekében felhatalmazza Város Polgármesterét a volt Kinizsi (déli) laktanya területén található, az áramszolgáltató átadási pontja és a, belső hálózat és transzformátorállomás üzemeltetésbe adásról szóló határozatlan időtartamú, a beépített eszközök önkormányzati tulajdonjogát és a további igénylők áramellátását biztosító megállapodás aláírására méltányos és a felek által elfogadott felmondhatósági feltételekkel; - felhatalmazza Város Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: Felelős: január 31. és folyamatos polgármester, december 13. Császár László polgármester

7 Tájékoztató Város, intézményei és többségi tulajdonú gazdasági társaságai fejlesztési programjai megvalósítását elősegítő európai uniós és hazai forrású pályázatairól évek vonatkozásában Sorsz Pályázat címe, kódszáma Pályázó Összköltség Támogatás Saját erő Pályázat állapota 1 A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése KDOP-5.2.2/B Város Adatok: forintban Közreműködő Szervezet MAG Zrt. 2 3 Pedagógiai megújulás informatikai eszközök segítségével a i Iskolákban TIOP / A tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc tagintézménye infrastrukturális fejlesztése 7/2011. (III.9.) BM rendelet 4 Határtalanul BGA-11-HA Veszprém megyei közkönyvtárak szolgáltatásainak, adatbázisainak összehangolása TÁMOP-3.2.4/08/1 i évfordulók 2012 K-KD-11 Könyvtári rendezvények támogatása K-VR-11 A közkönyvtárak uniós programjának évi támogatása KÜM Könyvtári rendezvények 2012 K-VR-12 i Városi Mozi digitális fejlesztése érdekében szerver beszerzése 3905/ Sport-egészség-lendület SPO-SZALÉT "A tiszta és virágos Veszprém megyéért" 16/2012. (IV.23.) VMÖ hat. Projektor beszerzése és üzembe helyezése a i Városi Moziba 48/2011. (VIII.3.) NEFMI rendelet i Kalendárium 2012 K-KD-12 Mintaprojekt Kertváros Zöldhulladékának komposztálására KEOP-6.2.0/A/ Város Város i Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézménye Wass Albert Könyvtár és Múzeum Wass Albert Könyvtár és Múzeum Wass Albert Könyvtár és Múzeum Wass Albert Könyvtár és Múzeum Wass Albert Könyvtár és Múzeum Város Város Város Város Wass Albert Könyvtár és Múzeum i Óvoda Belügyminisztérium Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Város Város Magyar Köztársaság Külügyminisztérium a Város Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Emberi Erőforrások Minisztériuma Veszprém Megyei Önkormányzat Emberi Erőforrások Minisztériuma Város Energia Központ Nonprofit Kft. 16 Hagyományőrzők és veterán motorosok, autósok évi találkozója a i Kistérségben MVH reg.sz.: (LEADER) Város Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17 Határtalanul BGA-11-HA i Általános Iskola Batsányi J. - Bárdos L. Tagintézmények Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 18 Határtalanul BGA-12-HA-02 Széchenyi István Szakképző Iskola Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 19 Leonardo da Vinci-szakmai gyakorlatok Széchenyi István Szakképző Iskola Tempus Közalapítvány 20 Könyvtár fejlesztési pályázat TIOP / Széchenyi István Szakképző Iskola Decentralizált pályázat DT-VE/25/2012 Pedagógusképzés a i 22 Általános Iskolában TÁMOP /A Útravaló-MACIKA 23 Ösztöndíjprogram 2011-US-0988 Pedagógus képzés a i 24 Óvodában TÁMOP /A Családi télbúcsúztató hétvége CSP-CSBM Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása Könyvtár fejlesztés a i 26 Általános Iskolában TIOP / Határtalanul BGA-12-HA Dunán innen, Dunán túl- A reformkoriak (ökoláb) nyomában a Felvidéken BGA-13-HA-01 Széchenyi István Szakképző Iskola i Általános Iskola Széchenyi István Szakképző Iskola i Óvoda Város i Általános Iskola i Általános Iskola i Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézménye Nemzeti Munkaügyi Hivatal Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Család- És Szociálpolitikai Intézet Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 1 Készült:, december 12.

8 Tájékoztató Város, intézményei és többségi tulajdonú gazdasági társaságai fejlesztési programjai megvalósítását elősegítő európai uniós és hazai forrású pályázatairól évek vonatkozásában 29 Történelmi és irodalmi emlékhelyeink a Felvidéken BGA-13-HA-01 belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május u. korszerűsítése KDOP-4.2.1/B Városközponti Pihenőpark 31 fejlesztése I. ütem P-TF-101/2013 SIKERESEN MEGVALÓSULT, LEZÁRT A tapolcai belváros értékmegőrző 32 rehabilitációja KDOP-3.1.1/B-2f A i Batsányi János Gimnázium és Kollégium 33 infrastrukturális fejlesztése és korszerűsítése 4/2012. (III.1.) BM rendelet Térfigyelő kamerák telepítése 34 Tapolcán 4/2012. (III.1.) BM rendelet "Itthon vagy - Magyarország 35 szeretlek" 50/2013. VIII. 27. BM rendelet "Itthon vagy - Magyarország 36 szeretlek" -Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma EREDMÉNYES, MEGVALÓSÍTOTT, ELSZÁMOLÁS ALATT i kerékpárforgalmi hálózat 37 fejlesztése KDOP i Óvodák fejlesztése TÁMOP / A i Szennyvíztisztító Telep technológiai korszerűsítése KEOP-7.1.0/ "Derogációs víziközmű projektek előkészítése" tárgyú felhívásra Egészségre nevelés, szemléletformálás a i Óvoda Kertvárosi Tagintézményében TÁMOP / i Általános Iskola Batsányi J. Tagintézménye- Bárdos L. Intézményegysége Város Város Város Város Város Város Város Város Város Város Város megvalósított, elszámolás alatt megvalósított, elszámolás alatt megvalósított, elszámolás alatt megvalósított, elszámolás alatt megvalósított, elszámolás alatt Egészségre nevelés, szemléletformálás a i Város 41 Barackvirág Tagintézményben TÁMOP / A Folly Arborétum ökoturisztikai attrakciófejlesztése i 42 KDOP-2.1.1/D-12 Városfejlesztési Kft. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Molnár Ferenc: Liliom (tv játék) 43 MA-NEUMANN JÁNOS i Média Kft / Innovatív Iskolák Fejlesztése TÁMOP /2 i Általános Iskola Egészségre nevelő és Szociális és szemléletformáló életmód programok Egészségügyi a kistérségben Alapellátási Intézet TÁMOP-6.1.2/11/ Hajléktalan személyek átmeneti szállásának korszerűsítése Tapolcán TIOP / A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum szerepvállalása a helyi oktatási-nevelési intézmények tevékenységében és a kulturális nevelés támogatásában innovatív pedagógiai tevékenység, új típusú oktatási formák alkalmazásával TÁMOP /1 VIII. Tavasz Reg.sz.: A2000N DIGI A i Városi Televízió digitális átállásának támogatása A i II. sz. Fűtőműhöz kapcsolódó primer vezetékhálózat és hőközpontok korszerűsítése KEOP "i Ünnepi Napok és Borhét" P-R-46/2013 Közvilágítás korszerűsítése Városában KEOP-5.5.0/A/ Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok 53 számára ÁROP-1.A EREDMÉNYES, MEGVALÓSÍTÁS ALATT Közösségi közlekedésfejlesztés 54 Tapolcán KDOP Város Wass Albert Könyvtár és Múzeum Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Média Közalapítány i Városgazdálkodási Kft. Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. Város Város Város tartaléklistán lévő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. KDRFÜ Balaton Fejlesztési Tanács MAG Zrt. Belügyminisztérium Belügyminisztérium Belügyminisztérium Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága KDRFÜ NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. KDRFÜ Médiaszolgáltatás- Támogató és Vagyonkezelő Alap NKA MTVA Támogatási Alap NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Balaton Fejlesztési Tanács NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. MAG Zrt. KDRFÜ 2 Készült:, december 12.

9 Tájékoztató Város, intézményei és többségi tulajdonú gazdasági társaságai fejlesztési programjai megvalósítását elősegítő európai uniós és hazai forrású pályázatairól évek vonatkozásában Csodabogár 55 TÁMOP / Iskolai Tehetséggondozás Lesz barack a barackmagból 56 TÁMOP / Iskolai Tehetséggondozás Miből lesz a cserebogár 57 TÁMOP / Iskolai Tehetséggondozás i Óvoda Kertvárosi Tagintézménye i Óvoda Barackvirág Tagintézménye i Óvoda Szivárvány Intézményegység tartaléklistán lévő tartaléklistán lévő tartaléklistán lévő 58 Iskolai tehetséggondozás- Játék - Tanulás TÁMOP / i Általános Iskola Bárdos L. Intézményegysége tartaléklistán lévő 59 Iskolai tehetséggondozás - Mozgásban a világ TÁMOP / i Általános Iskola Batsányi J. Tagintintézménye tartaléklistán lévő 60 Iskolai tehetséggondozás - Bagolyvár TÁMOP / EREDMÉNYES, TARTALÉKLISTÁN LÉVŐ i Általános Iskola Kazinczy F. Tagintézménye Partnerség az "Intézményfejlesztés és intézményközi együttműködés a magyar és norvég közintézmények, Város 61 helyi és regionális hatóságok között" programhoz HU A1-2013, Barackvirág Óvoda, Kertvárosi Óvoda és Városháza 62 energetikai korszerűsíétése KEOP-5.5.0/A/ "Magyar Holokauszt Emlékév programsorozat " 63 CIVIL ALAP évi pályázati kiírása 64 Város Város és térsége utánpótlás sport infrastruktúrájának fejlesztése, Város felújítása 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján BENYÚJTOTT, ELBÍRÁLÁS ALATT tartaléklistán lévő Benyújtott, elbírálás alatt Benyújtott, elbírálás alatt Benyújtott, elbírálás alatt Benyújtott, elbírálás alatt NFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. CIVIL ALAP Magyar Államkincstár ELŐKÉSZÍTÉS ALATT 0 ELUTASÍTOTT, DE KIFOGÁS 0 KERÜLT BENYÚJTÁSRA Elutasított, a döntés ellen Napelemes rendszer kiépítése a Város kifogás került 65 Városi Rendezvénycsarnok épületén benyújtásra, a KEOP /A/ kifogás is elutasításra került Elutasított, a Napelemes rendszer kiépítése a döntés ellen Kazinczy Ferenc Általános Iskola Város kifogás került épületén benyújtásra, a KEOP /A/ kifogás is elutasításra került Elutasított, a Napelemes rendszer kiépítése a döntés ellen Bárdos Lajos Általános Iskola Város kifogás került épületén benyújtásra, a KEOP /A/ kifogás is elutasításra került Elutasított, a Napelemes rendszer kiépítése a döntés ellen i Diák- és Közétkeztető Város kifogás került Stadion utcai épületén benyújtásra, a KEOP /A/ kifogás is elutasításra került Elutasított, a döntés ellen i A tapolcai Malom-fürdő fejlesztése kifogás került 69 Városgazdálkodási KDRFÜ KDOP-2.1.1/B benyújtásra, a Kft. kifogás is elutasításra került BENYÚJTOTT, ELUTASÍTOTT évi "Idősbarát Önkormányzat Díj" Város Támogatásban nem /2004. (VI.18.) ESZCSM-BM részesült együttes rendelet alapján NEM TÁMOGATOTT NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügymininsztériu m SIKERESEN MEGVALÓSULT, LEZÁRT EREDMÉNYES, MEGVALÓSÍTOTT, ELSZÁMOLÁS ALATT EREDMÉNYES, MEGVALÓSÍTÁS ALATT EREDMÉNYES, TARTALÉKLISTÁN LÉVŐ BENYÚJTOTT, ELBÍRÁLÁS ALATT ELŐKÉSZÍTÉS ALATT 0 ELUTASÍTOTT, DE KIFOGÁS KERÜLT BENYÚJTÁSRA 0 ELUTASÍTOTT, A DÖNTÉS ELLEN KIFOGÁS KERÜLT BENYÚJTÁSRA ÖSSZESEN Készült:, december 12.

10 Összefoglaló az ÚMFT projektekről i kistérség 2. melléklet Módszertan Az összefoglaló az Egységes Monitoring és Információs Rendszer (EMIR) i adatai alapján készült. A jelentésben az adatok csak azon pályázatokra és kiemelt projektekre vonatkoznak (az összefoglaló a technikai segítségnyújtás és a pénzügyi alap projekteket nem tartalmazza), ahol rögzítésre került a beruházás helyszíne. A támogatott és a szerződéssel rendelkező projektek adatai között nem szerepelnek a támogató döntés, illetve a szerződéskötés után visszalépett, visszavont projektek. A statisztikai alapadatok a MATÉRIA magyar közigazgatási térinformatikai adatbázisból származnak, amely a Központi Statisztikai Hivatal T-STAR adatbázisából, népszámlálási adatokból és a Belügyminisztérium választási adatbázisából válogatott integrált adatokat tartalmazza. (A MapInfo alapú fejlesztés a CARTOGRAPHIA Kft., a Központi Statisztikai Hivatal és a VARINEX Zrt. közös terméke.) Keresési feltételek Keresett operatív program megnevezése: m Keresett támogatási konstrukció megnevezése: mind

11 Támogatott ÚMFT projektek listája Sorok száma: 186 Alintézkedés / Település ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Város Minőség és hatékonyság Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP 1.A.2/A A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése Város Szervezetfejlesztés Tapolcán ÁROP 1.A Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése GOP Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása Balaferm Korlátolt Felelősségű Társaság Élelmiszeripari kutatás - Borászati fajélesztő szelekció GOP /B Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok támogatása Balaferm Korlátolt Felelősségű Társaság Élelmiszeripari kutatáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés GOP /2 Vállalati innováció ösztönzése Kővágóörs GTSG Korlátolt Felelőségű Társaság A GTSG Kft korszerű, magas értéket hordozó K+F-i szoftveres komplex vállalat irányítási rendszer és élelmiszerbiztonság-felügyeleti szoftver fejlesztési projektje számítógépes programozás területén GOP /A Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása Zalahaláp Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság Új, korszerű, piacképes, speciális igényeket is kielégítő parkettacsalád gyártástechnológiájának kifejlesztése és az új termékek gyártásba vitele GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére Nemesvita Oltóközpont Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Növényolaj extrakció megvalósítása az Oltóközpont Kft. innovatív fejlesztésében , , , , , , , ,00

12 GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére BICSÉRDI CSABA egyéni vállalkozó BICSÉRDI CSABA Egyéni vállalkozó innovációja GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére Pintér Ferenc egyéni vállalkozó Pintér Ferenc eszközpark fejlesztő beruházása GOP /C Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére "BHA" Biró Hűtéstechnikai és Acélszerkezetgyártó Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság Innovációs fejlesztés a "BHA" Kft-nél GOP 2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Balatonederics Szabó Zoltán egyéni vállakozó Kisvállalkozásunk jövedelemtermelő képességének növelése technológiai korszerűsítésen keresztül a XXI. század és az uniós tagság elvárásainak megfelelően, figyelembe véve alkalmazottaink minél jobb munkakörülményeinek előteremtését, biztosítását GOP 2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése "BHA" Bíró Hűtéstechnikai és Acélszerkezetgyártó Ipari Kft. Technológiai fejlesztés a "BHA" Kft-nél GOP 2.1.1/A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Zalahaláp CSAVÁRIA Fémtömegcikkgyártó Kft. Technológiafejlesztés CNC eszterga és HC targonca beszerzésével a Csavária Kft.-nél GOP /A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Tóth Zoltán Ferenc egyéni vállalkozó A cukrászműhely gépeinek technikai fejlesztése GOP /A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése ERRA TRANSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az ERRA TRANSZ Kft. gépbeszerzése GOP /A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Bicsérdi Csaba egyéni vállalkozó BICSÉRDI CSABA egyéni vállalkozó gépbeszerzése , , , , , , , , ,00 GOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és ,00

13 középvállalkozások számára Nemesgulács DGA Gépgyártó és Automatizálási Kft. A DGA Kft. komplex technológiai fejlesztése. GOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. Építőipari vállalkozás tevékenységének bővítését és gazdaságosságának növelését szolgáló komplex fejlesztés megvalósítása GOP /A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése Sáska "KÁMÁN" Bányászati és Kereskedelmi Bt. Kámán Bányászati és Kereskedelmi Bt. gépparkjának fejlesztése és céges honlap kialakítása GOP /A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése ERRA TRANSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az ERRA TRANSZ Kft. fejlesztése GOP /A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése "KÖFÉBGÉP" Fémszerkezetgyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A "KÖFÉBGÉP" Kft. technológia fejlesztő beruházása GOP /A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése Kalmár Építőipari Kft. "Világszínvonalú kotrórakodó beszerzése a Kalmár Építőipari Kft.-nél" GOP /A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése Takács Zsolt egyéni vállalkozó Takács Zsolt egyéni vállalkozó technológiai fejlesztése kötörőgépsor beszerzésével GOP /A/2 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése Monostorapáti Török Anita ev. Tanita Egyéni Cég hímző és steppelő gép beszerzés GOP /A/2 Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése Zalahaláp , , , , , , , ,00

14 CSAVÁRIA Fémtömegcikkgyártó Kft. Csavargyártó üzem gépparkjának fejlesztése Zalahalápon GOP /A Mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztése "SZORGOS FUVAR" Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A "SZORGOS FUVAR" Kft. technológiai fejlesztése kotró-rakodógép és hirdaulikus törőfej beszerzésével GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése Pintér Ferenc egyéni vállalkozó Pintér Ferenc egyéni vállalkozó építési technológia fejlesztő beruházása GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése Kalmár Építőipari Kft. A Kalmár Építőipari Kft. gépbeszerzése 2011 GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. Technológia-fejlesztés az SZ-L Bau Kft-nél GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése Rácz Tibor egyéni vállalkozó Technológia korszerűsítése GOP /A Mikro- és kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése Bicsérdi Csaba egyéni vállalkozó BICSÉRDI CSABA Egyéni Vállalkozó technológiai fejlesztése BG Pálinkaház Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Elektromos vákuumpumpa beszerzése a BG Pálinkaház Kft-nél. Vass Gyula egyéni vállalkozó Most mutasd meg! A Zánka TV fejlesztése. Csiki Tibor András egyéni vállalkozó Új üzlet létrehozásához kapcsolódó eszközbeszerezés , , , , , , , , ,00

15 Bor-Tér Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság Vendéglátó helyiség építése on Vad Virágok Könyvműhely Nyomdaipari Betéti Társaság Vállalkozásfejlesztés a Vad Virágok Bt-nél GASTRO-EDERICS Korlátolt Felelősségű Társaság Mobil napelempark beszerzése a Gastro-Ederics kft-nél INQMON Internet Minőségvizsgáló Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Infrastrktúra fejlesztés az Inqmon Kft-nél Opticare Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Az Opticare Kft. új üzlethelységének megvásárlása. WEZSO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A WEZSO Kft. saját tulajdonú telephely létesítése Balaferm Korlátolt Felelősségű Társaság A Balaferm Korlátolt Felelősségű Társaság ingatlanvásárlása GERY CONSULT Korlátolt Felelősségű Társaság 8300 Berzsenyi u 9/A fsz 3 szám alatti ingatlan megvásárlása könyvelő iroda kialakítása céljából Pannon Interaktív Fejlesztő, Tanácsadó és Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság Új telephely vásárlás és információs technológia fejlesztés a Pannon Interaktív Kft. részére "TerraCad" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Technológiai fejlesztés a "TerraCad" Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál , , , , , , , , , ,00

16 Cool-Vill Bau Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Klíma és szerelvény kiskereskedelmi üzlet céljára két egymás melletti ingatlan megvásárlása SHEET METAL TECHNOLÓGIA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. A Sheet Metal Technológia Kft irodaberuházása Hungaro Tender Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Új telephely létrehozása iroda épület vásárlásával pénzügyi szolgáltatások nyújtása céljából. (kiemelten könyvelői és közbeszerzési tanácsadó tevékenységek gyakorlása céljából, a piaci jelenlét növelése érdekében ) Vida József egyéni vállalkozó A Vida Bútor ingatlanfejlesztése Vida József egyéni vállalkozó Vida József e.v. ingatlanfelújítása BIVIO COLOR Korlátolt Felelősségű Társaság BIVIO COLOR KFT: ingatlanvásárlás reklám és hírdetésfelvételi iroda kialakításához KHG PRINT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KHG PRINT KFT: ingatlanvásárlás nyomdai előkészítő tevékenységekhez Mester Pizza Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Mester Pizza Kft működési körülményeinek javítása ingatlanvásárlással Fórum Söröző Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Vendéglátó egység üzleti célú megvásárlása a Fórum Söröző Kft. részére , , , , , , , , ,00

17 Horváth János István egyéni vállalkozó Új telephely létesítése Tapolcán GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET Egészségügyi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A PANNON REPRODUKCIÓS INTÉZET Kft.komplex fejlesztése GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Pintér Ferenc egyéni vállalkozó Pintér Ferenc egyéni vállalkozó technológia fejlesztő beruházása GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára "BHA" Biró Hűtéstechnikai és Acélszerkezetgyártó Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság Korszerű műszaki színvonalú technológiák beszerzése és acélszerkezet gyártócsarnok építése GOP /B Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára "Centrum Patika 2000" Gyógyszertár Korlátolt Felelősségű Társaság A minőségi ügyfélkiszolgálást célzó, energiamegtakarítást is eredményező épület korszerűsítés és IT fejlesztés a tapolcai Centrum Patika 2000 Kftnél GOP /D Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére B ÉS B SZERVÍZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Komplex technológiai beruházás a B ÉS B SZERVIZ Kft-nél GOP Vállalati folyamat-menedzsment támogatása TAPOLCA COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetése a Coop Zrt-ben GOP Vállalati folyamatmenedzsment támogatása "SZ-L" BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft. Az SZ-L BAU Kft irányítási rendszere illetve a cég tevékenységének jellege, a vállalkozás mérete közötti összhang megteremtése, ezáltal a gazdaságosság növelése , , , , , , , ,00 GOP /1 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus ,00

18 kereskedelem támogatása Lesenceistvánd CyberSoft Systems Fejlesztő és Tanácsadó Kft. E-business rendszer fejlesztése és adaptálása a Cyberhost.hu portál részére GOP /1 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pálffy és Papp Híradástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Vállalatirányítási rendszer fejlesztése a Pálffy és Papp Kft-nél GOP /1 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Ács Zsolt egyéni vállalkozó Ács Zsolt egyéni vállalkozó információs technológiai hátterének fejlesztése GOP /1 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása KERT-SZER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Az eco:business System vállalatirányítási rendszer bevezetése a Kert-Szer Kft-nél GOP Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása "M.B.TRAVEL SERVICE" Utazási Korlátolt Felelősségű Társaság Információs technológia fejlesztése az MB-TRAVEL Kft. részére GOP Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása SZAHARA 2002 Kutató, Fúró, Vízszolgáltató Kft. ISO 9001 szabvány előírása szerinti minőségirányítási rendszer bevezetése és tanúsíttatása KDOP 1.1.1/C Telephelyfejlesztés "SZ-L"BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségü Társaság Az SZ-L BAU Kft versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében telephelyének modernizációja és bővítése. KDOP 1.1.1/C-10 Telephelyfejlesztés Zalahaláp CSAVÁRIA Fémtömegcikkgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság Csarnokfelújítás a zalahalápi Csavária Kft-nél KDOP 1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés Ábrahámhegy KVARC-ÁSVÁNY Bányászati Ipari és Építőanyag-gyártó Korlátolt , , , , , , , ,00

19 Felelősségű Társaság Komplex telephelyi fejlesztések a Kvarc-Ásvány Kft.-nél KDOP 1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés Kálmán Zoltán egyéni vállalkozó Gumicentrum bővítése és technológiai hátterének fejlesztése KDOP 1.1.1/C-11 Telephelyfejlesztés FENYŐFŰRÉSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Telephelyfejlesztés a Fenyőfűrész Bt-nél. KDOP 1.1.1/C-12 Telephelyfejlesztés "BHA" Biró Hűtéstechnikai és Acélszerkezetgyártó Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság Fémfeldolgozó és fémszerkezet gyártó üzem kialakítása a BHA Kft. tapolcai új telephelyén KDOP 2.1.1/D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése Város "Egy jobb kilátásért" Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen. KDOP 2.1.1/D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése Révfülöp Révfülöp Nagyközség A császtai szabadidő-, sport- és fürdőkert komplex fejlesztése KDOP 2.1.1/D-09 Balatoni Kiemelt Üdülőkörzethez kapcsolódó vonzerőfejlesztések Nemesvita Equital Lovas és Turisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság Lovasturisztikai fejlesztések, fedett lovarda építése az Equital Lovasudvarban KDOP 2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése i Városfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság A Folly Arborétum ökoturisztikai attrakciófejlesztése KDOP 2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Badacsonytördemic Badacsonylábdihegyi Strandüzemeltető Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "Ökoturisztikai látogatóközpont létrehozása és a szabadstrand fejlesztése a badacsonyi térségben, az ökoturizmus népszerűsítése és erősítése érdekében" KDOP 2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Balatonederics Viva Natura Biztonságos Környezetért Alapítvány "Lesencéktől a Balatonig" kisrégiós bringatanya és halászati kultúrpihenő , , ,00 2. fordulóba léphet 2. fordulóba léphet , , , ,00

20 KDOP 2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Szigliget SZIGLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA "A Balaton várának fejlesztése a történelmi épített örökség turisztikai potenciáljának erősítése érdekében" KDOP 2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Szigliget Magyar Természetjáró szövetség Az Országos Kékkör (OK) Közép-Dunántúli BÜK Régiót érintő nyomvonalának és attrakcióinak multifunkciós fejlesztése, a túraútvonalak téradat alapú nyilvántartási és fenntartási rendszerének kialakítása a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. KDOP 2.1.1/D-12 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság TAPOLCAI-TAVASBARLANG LÁTOGATÓKÖZPONT - "BAKONY- BALATON GEOPARK NYUGATI KAPUJA" KDOP 2.1.1/D-2f A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése Város "Egy jobb kilátásért!" Új kilátó létesítése a Badacsony hegyen. KDOP 2.1.1/G-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése BRITISH CONCEPT Ingatlanforgalmazó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Prémium kategóriás gasztrokultúra a Villa Vulcanusban KDOP 2.1.1/G-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Békássy János Szegedy Róza Ház Turisztikai Központ kialakítása KDOP 2.1.1/G-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Lesencetomaj Gubacsi Malom Rendezvényszervező, Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Versenyképes szolgáltatásfejlesztés a Villa Fiore turisztikai vonzerejének fejlesztésére KDOP Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése B 1237 Ingatlanforgalmazó Kft. Hotel Borbarátok - Hiánypótló turisztikai beruházás Badacsonyban KDOP Szálláshelyek és a turisztikai termékkínálat értékét növelő egyéb szolgáltatások infrastrukturális és minőségi fejlesztése HUNGUEST Hotels Szállodaipari Zártkörűen Működő , , , , , , , , ,00

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/72/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Előterjesztő: Előkészítette:

Részletesebben

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND Ügyiratszám: 1/544/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a városfejlesztéssel összefüggő pályázatokról Császár László

Részletesebben

A Balatoni Régió támogatott ÚMFT projektjei

A Balatoni Régió támogatott ÚMFT projektjei Balatonföldvári Balatonföldvár szervezet Balatonföldvár Város Önkormányzata Balatonföldvári Polgármesteri Hivatal szervezet 15 303 136 Balatonföldvári Balatonföldvár Összpróba Alapítvány Balatonföldvári

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/276/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. április 04-i ülésére

. NAPIREND Ügyiratszám: 1/276/2008. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2008. április 04-i ülésére . NAPIREND Ügyiratszám: 1/276/2008. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2008. április 04-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítették: Megtárgyalja: Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez

Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Pályázati technikák az EU támogatási rendszeréhez Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ: dr.

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának ALPOLGÁRMESTERE Szám: KOZP/1-3/2015. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2015. március 26-i Közgyűlésére Tárgy: Tájékoztató Veszprém Megyei

Részletesebben

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő

Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Pályázat kiírója Pályázat címe Beadási határidő Nemzeti Erőforrás Minisztérium Magyar Urbanisztikai Társaság 2012. 2011 UNY - Vissza az utcáról Pályázat nyújtható be életvitelszerűen közterületen élő hajléktalan

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA II. KÖTET OPERATÍV PROGRAM Készült a Veszprém megye fejlesztésének megalapozása a 2014-2020 közötti időszakra című, ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 azonosítószámú projekt keretében a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló

JEGYZŐKÖNYV. társadalmi megbízatású alpolgármester Dr. Kovács Luca jegyző Dr. Gál János könyvvizsgáló JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. március 31-én megtartott n y í l t ü l é s é r ő l. Jelen vannak: Bognár Ignác, Dr. Csarnó Ákos, Csathó Csaba, Csákvári Antal, Császár Zoltán,

Részletesebben

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.

Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok. Nagymányok Város Önkormányzata 7355 Nagymányok Dózsa György u. 28. Tel: 74-558-040; Fax: 74-558-043 Email cím: polghiv@nagymanyok.hu NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2015-2020 (Magyarország

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019.

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat gazdasági programja 2015-2019. 1 Tartalom 1. Bevezető... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Nagykovácsi földrajzi elhelyezkedése, adottságai... 5 2.2 Főbb demográfiai jellemzők...

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Stratégiai Program Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. június

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/204-6/2011. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. december 09-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági program 2015-2020. 1 T AR T A L O M J E G Y Z É K I. Általános bevezető 3. a) A gazdasági program szükségessége, aktualitása 3. b) A gazdasági program célja,

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére

NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére NAPIREND ELŐTT Ügyiratszám: 1/195-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptember 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint

Részletesebben

Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról

Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról A környezetvédelmi feladatok legalapvetőbb törvényi szintű összefoglalását a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020.

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ÖSSZEGZÉS 1. HELYZETFELTÁRÓ ÉS HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 2. HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAM 2015. március - 2020. március -TERVEZET- 2015. április xx. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település infrastruktúrája... 4 Közlekedés... 4 Közmű infrastruktúra...

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/216-4/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára

Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T. Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra vonatkozó gazdasági programjára NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 3. sz. napirendi pont 37-10 /2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T Nógrád Megye Önkormányzata 2014-2019. évi ciklusra

Részletesebben

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor

MEGHÍVÓ. 2008. február 12. napján du. 13,30 órakor 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére.

2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. 2. NAPIREND Ügyiratszám: 5/61/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2014. évi költségvetés

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét.

5. elrendeli a gazdasági programnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közlönyében való közzétételét. Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 45/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben