J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 6-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Bagó Zoltán Dr. Deák Zoltán Katus Attila Kondéné Török Mária Dr. Molnár Gábor Török Endre Turi Tibor Vámosi Imre Borbély Gábor Derekas András Kapitány Julianna Loibl László Szabó Lászlóné Török Gusztáv Andor Varga Nelli Vén János Képviselő 16 fő Távollévő képviselők: Dr. Hargitai László Szakál Tibor Tanácskozási joggal jelenlévők: Dr. Bálint József címzetes főjegyző Polgármesteri Hivatal osztályvezetői: Dr. Kiss Csaba aljegyző Pintér Ferenc Gömöriné Balla Erzsébet Hajdú István Vargáné Tóth Mária Török Gusztáv polgármester: Köszönti az ülésen megjelent képviselőket, érdeklődőket, a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 18 képviselőből 16 képviselő jelen van. Bejelenti, hogy a szavazatszámláló rendszer meghibásodása miatt a mai ülésen a szavazás kézfeltartással történik. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Török Endre és Varga Nelli képviselőket javasolja. Képviselő-testület a polgármester jegyzőkönyv-hitelesítőkre tett javaslatát 15 igenlő szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta. Török Gusztáv polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet tárgyalja azzal, hogy a 4. napirendi pont után tárgyalják a 6. napirendi pontot, mivel a két előterjesztés összefügg egymással, illetve az 5. napirend tárgyának módosítását pontosítását javasolja: 5.) Mozgáskorlátozottak Egyesületének jelzálogjog biztosítása

2 2 Egyéb ügyek keretében az alábbi napirend megtárgyalását indítványozza: - Városi Sporttelep bitumenes pálya mű-gumifüves borítása Előadó: Török Endre képviselő - Vagyonvédelmi Alapítvány támogatása (melyről már döntöttek a költségvetési rendeletben, de a számvevőszéki vizsgálat az hozta ki, hogy az alapítványoknak adott támogatásról külön határozatot kell hozni) Előadó: Dr. Bálint József címzetes főjegyző - Fellebbezés elbírálása (zárt ülés keretében) - Polgármester tájékoztatója Más javaslat nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a napirenddel, illetve sorrendiségi indítványával kapcsolatban. Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta. Képviselő-testület a polgármester sorrendiségi indítványát egyhangúlag elfogadta. N A P I R E N D : 1.) A évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 2.) évi belső ellenőrzési terv módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 3.) évi közbeszerzési terv módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 4.) Ipari Parkhoz és repülőtérhez vezető iparvágány fejlesztése és hasznosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 5.) Mozgáskorlátozottak Egyesületének jelzálogjog biztosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 6.) 30 méteres magasból mentő gépjárműre és 70 db egyéni védőruhára való pályázat a kalocsai tűzoltóság részére Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester 7.) Tájékoztató a szervezetfejlesztési pályázatról (ÁROP pályázat) Előadó: Dr. Bálint József címzetes főjegyző 8.) Egyéb ügyek - Városi Sporttelep bitumenes pálya mű-gumifüves borítása Előadó: Török Endre képviselő

3 3 - Vagyonvédelmi Alapítvány támogatása Előadó: Dr. Bálint József címzetes főjegyző - Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester - Polgármester tájékoztatója - Fellebbezés elbírálása (zárt ülés keretében) 1.) A évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az előterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve rendelet-tervezettel kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotja: Kalocsa Város Önkormányzatának 11/2010. (V.14.) számú rendelete az önkormányzat évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány alakulásáról szóló 10/2010. (IV.30.) sz. rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII tv ban kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat évi gazdálkodásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló 10/2010. (IV.30.) ör. sz. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. A 10/2010. (IV.30.) ör. sz. rendelet 4. sz. melléklete helyébe a jelen előterjesztésben meghatározott 4. sz. melléklet lép. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 2. Kalocsa, május 6. ( Török Gusztáv Andor ) ( Dr. Bálint József ) polgármester címzetes főjegyző

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 2.) évi belső ellenőrzési terv módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Endre képviselő: Kérdése, hogy ez miért nem szerepelt az eredeti tervben, mi tette most szükségessé, hogy bekerül? Török Gusztáv polgármester: Annyit tud róla, hogy a számvevőszék kezdeményezte, hogy ezt meg kell tárgyalniuk tulajdonképpen ez kimaradt az ellenőrzési tervből és be kell tenniük. Több kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 80/2010.öh évi belső ellenőrzési terv módosítása Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) a évi belső ellenőrzési munkatervének 2. számú melléklete az alábbival egészíti ki, illetve módosul: sorszám Az ellenőrzött szervezet megnevezése Az ellenőrzés megnevezése, tartalma Ellenőrzés típusa időtartam időpont Pénzügyi Szabályszerűségi Rendszer Teljesítmé ny Megbíz hatósági 13 Kalocsa PH Műszaki osztály 14 Rendkívüli ellenőrzések Közbeszerzési eljárások x 60 óra június 15- június óra 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek

18 18 3.) évi közbeszerzési terv módosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a képviselőket, hogy ezt is folyamatosan szokták módosítani: ahogyan nyerik a pályázatokat, be kell tenniük. Korábban döntöttek a hitelről megnyertek egy pályázatot, ahhoz saját erő kell -, és ezt a közbeszerzésben végig kell futtatniuk (bár már postára adták, de ma tudták behozni a testület elé), illetve a másik esetben már beszámolhat arról, hogy véglegesen megnyerték a kishajó kikötő pályázatot is, és ezt a Duna-Mecsekhez is beadják (már tárgyaltak is róla), viszont a közbeszerzést majd meg kell hirdetniük. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 81/2010.öh évi közbeszerzési terv módosítása Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) a évi közbeszerzési tervet az alábbival egészíti ki: sorszám Beruházás megnevezése Becsült értéke Közbeszerzési eljárás Tervezett eljárás tervezett kezdete 2010 fajtája 18 Beruházási hitelfelvétel 30 millió április Közösségi nyílt 300.milló Ft 19 Turisztikai atrakció 3,5 millió május Hirdetmény nélküli kiviteli terv (Meszes tárgyalásos Dunapart) 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal osztályai És általuk az érintettek

19 19 4.) Ipari Parkhoz és repülőtérhez vezető iparvágány fejlesztése és hasznosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Emlékezteti a képviselőket, hogy volt már e témáról szó: tulajdonképpen élő vasútról van szó, egyenlőre az önkormányzat használatában van (igény egyenlőre nincs rá). Tavaly megkereste a város a Gabonatároló és Logisztikai Kft., hogy szeretné kivinni a foktői kikötőjükhöz a vasutat tovább, de ezzel párhuzamosan fel is újítaná a régi részeket. Az új építéshez nincs köze a városnak, a régihez azért van köze, mivel egy részénél megvannak a helyrajzi számok a föld tulajdonjoga (csak a földé) a városé, a sín a magyar állam és a MÁV tulajdona, a városnak van használati joga. Azért szerezték meg, hogy ne szüntessék meg a vasutat (mivel egyébként már fölszedték volna). Most van jelentkező és véleménye szerint támogassák ez a dolgot. Tulajdonképpen azért kell neki és emlékeztet arra, hogy korábban döntött arról a testület, hogy ne adják el, hanem hosszú távú bérbe, vagy használati jogba adják és ők ehhez ragaszkodnak mivel így tudnak pályázni. Sem sima bérleti joggal, sem úgy, hogy a város tulajdona és semmi jogosítványuk nincs, nem tudnának uniós pénzekre pályázni és így nem tudnák felújítani ezért kérik a használati jogot. Elméletileg megállapodtak 25 millió Ft + ÁFA-ban, ez 30 éves használati jog és felolvassa ennek kapcsán a szándéknyilatkozatot, amit megküldtek. Létrejön: Kalocsa Város Önkormányzata és a Gabonatároló és Logisztikai Kft. között (cím, képviseleti jog stb.). A tulajdonos kijelenti, hogy 1/1 tulajdoni hányadban kizárólagos tulajdonában állnak a kalocsai körzeti földhivatalnál Kalocsa külterület 0550/8 hrsz. alatt kivett vasútként nyilvántartott 3551 m2 alapterületű magyarul 1/3 ha-nyi a sín alatti terület valamint a kalocsai körzeti földhivatalnál Kalocsa külterület 0550/9 hrsz. alatt kivett vasútként nyilvántartott 524 m2 alapterületű ingatlanok (továbbiakban: ingatlanok). Tehát a város tulajdonába van, és még egyszer pontosítaná, hogy ez a sín alatti föld. A társaság kijelenti, hogy az érdekeltségébe tartozó, Baráka-Foktő térségben épülő növényolajgyár beruházáshoz kapcsolódóan az ingatlanokon található vasúti vágányok is fejlesztését tervezi. Fentiekre tekintettel a felek kifejezik abbéli szándékukat, hogy jelen Szándéknyilatkozat aláírásától számított 30 napon belül az ingatlanok teljes területére vonatkozóan földhasználati jogot alapító szerződést kötnek a következő főbb tételek szerint: A szerződéssel alapított földhasználati jog alapján a társaság az ingatlanok birtoklására, használatára, hasznainak szedésére jogosult, a földhasználati jog alapításának ellenértékeként pedig 25 millió Ft + ÁFA, azaz huszonötmillió forint + ÁFA egyszeri összeget tartozik a tulajdonosnak a szerződésben meghatározott bankszámlájára történő átutalással megfizetni a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. A tulajdonos kijelenti és szavatol azért, hogy az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek. A földhasználati jog a szerződés aláírásáról számított 30 év határozott időre jön létre. határozott időt gondoltak, mert a határozatlan nyilván az önkormányzatnak sem felel meg, nekik is megfelel nyilván (bár ők úgy kezdték, hogy 90 év de ő végül is 30 évet kezdeményezett és ebben állapodtak meg).

20 20 Az ingatlanok fenntartásával járó költségeket, terheket a társaság viseli. Az ingatlanok területén található vasúti pályaszakasz vonatkozásában a társaság átvállalja a tulajdonos mint megrendelő és a Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint szolgáltató között létrejött, januári keltezésű, csatlakozó, összekötő és saját célú pályahálózat használatára és vasúti üzemviteli szolgáltatásokra szóló szerződést amiről már beszélt, hogy az önkormányzatnak van egy használati szerződése, amit 2007-ben megújítottak 3. pontja szerint a tulajdonost terhelő használati és szolgáltatási díjakat tehát nyilván ő fizeti tovább valamint a szerződés pontja szerinti költségek megfizetésének kötelezettségét ez az üzemeltetéssel, fenntartással kapcsolatos költségek. E fizetési kötelezettségek átvállalásának időpontja május 1. napja. tehát ő nyilván adta a szándéknyilatkozatot május 1-re, de a szerződésben ez nem május 1. lesz, hanem valószínűleg a szerződés aláírásának a dátuma lesz. A társaság köteles az ingatlanokon található meglévő és későbbiekben felújítandó vasúti vágányokon váltószerkezetet telepíteni a kalocsai ipari park vasúti megközelíthetősége és logisztikai kiszolgálása céljából. tehát ez volt a lényeg, amiben kvázi kötekedtek egymással. A tervek szerint foktői területen viszik tovább a vasutat. Ez a repülőtér előtt elkanyarodik a Duna felé a városnak viszont Északra van egy vasúti vágánya, ami részben felszedésre került amikor a kerozint kiszedték -, de részben még meg van. Ezt nem szeretnék megszüntetni, mivel ez jogilag is most vasútnak minősül (függetlenül attól, hogy nincs érvényes működési engedélye, mert a mai szabványoknak már nem felel meg). Ezért azt kérte tőlük, hogy ez ne kerüljön megszüntetésre ez a vasútvonal -, mivel ez a városé marad, hanem ott a végén ahol elkanyarodik a Duna felé az ő új vágányuk egy váltót építsenek ki a saját költségükön, hogy ha a város, vagy egy másik cég, aki akarja használni a város vasútvonalát (ami a város tulajdona Északra), akkor azt egy váltóval lehessen kezelni. Tulajdonképpen ez az egy volt, ami a várost sérthette volna, a többi passzus úgy gondolja mindenkinek jó. Ezt nem nagyon akarták, de végül is megértették, hogy akkor nem lesz használati jog. Így ere itt a garancia, a szerződésbe leírták, be fog kerülni és még egyszer felolvassa: A társaság köteles az ingatlanokon található meglévő és későbbiekben felújítandó vasúti vágányokon váltószerkezetet telepíteni a kalocsai ipari park vasúti megközelíthetősége és logisztikai kiszolgálása céljából. magyarul nem lesz zsákutca a dolog, hanem megmarad. A tulajdonos az ingatlanokat csak a társaságot illető, a mindenkori állami díjjal azonos pályahasználati díj fizetése ellenében használhatja, az ingatlanokon fennmaradó rendelkezési jogát pedig csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben azzal a földhasználat gyakorlását nem akadályozza. ezt majd megmagyarázza, hogy miről van szó A felek kifejezetten rögzítik, hogy a társaság földhasználati jogában foglalt hasznok szedésére vonatkozó részjogosítványok kiterjednek többek között arra is, hogy amennyiben harmadik személlyel az ingatlanokon található vasúti pályaszakaszt bármely célja használni kívánja, az erre vonatkozó megállapodást a harmadik személlyel a társaság jogosult megkötni és az ilyen megállapodásból származó ellenérték a társaságot illeti meg. Ez egy másik lényeges dolog volt: az ő használatába kerül a sín a MÁV-al megköti a szerződést, felújítja -, akkor a város sín-részére engedje be a vonatokat (ez a pont erről szól). Nyilván meg kell fizetni a mindenkori MÁV-díjat. Tehát ha valaki ott vásárol területet és használja a sínt, akkor nem tilthatja meg ez a társaság, hogy keresztül menjen az ő által felújított sínszakaszon. Köteles átengedni, de nyilván megfizeti a sínhasználati díjat mivel ő is fizet sínhasználati díjat a honvédségi területen levő állami sínre. Ez volt egy másik lényeges: nehogy véletlenül lezárja, vagy ha a város, vagy akinek eladnak ott földterületet,

21 21 vagy valaki ott akar építeni, vagy a repülőtérhez stb. kell, akkor oda bemehessenek vonatok. Tehát ez tulajdonképpen használati jog, pénz ellenében. A tulajdonos kijelenti, hogy az ingatlanokon található vasúti pályaszakasz tekintetében lemond a vasút üzemeltetésének jogáról és a szerződés megkötésével ezt a társaságra engedményezi, amely ezzel egyidejűleg e jogot a tulajdonostól átvállalja. Ez miről szól: megismétli, hogy azért kötöttek évvel ezelőtt szerződést, hogy nehogy véletlenül megszüntesse a MÁV a vasutat (ezért szerződést kötöttek üzemeltetésre meg használati jogot szereztek). Ezeknek az átruházása történik. A földhasználati jog alapján a társaság az ingatlanokra vonatkozóan a mindenkori hatályos jogszabályok szerint elővásárlási joggal rendelkezik. Ezt nem szívesen engedélyezte, volt ebből vitájuk, de tulajdonképpen semmit nem jelent ez. Annyit jelent, ha az önkormányzat el akarja adni azt a földet amit most használatba adnak -, akkor ő elővásárlási jogot kér. Ez nyilván logikus, hiszen befektet több száz millió Ft-ot. Viszont a képviselő-testület korábban úgy döntött, hogy nem adják el hanem használatba. A szerződés aláírásával egyidejűleg a tulajdonos a földhasználati jognak a társaság javára való ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad és letétbe helyez és írják, hogy mely ügyvédi irodánál (ez az ő ügyvédi irodájuk) letéti szerződés alapján, mely okirat példányait a letéteményes ügyvédi iroda 3/1. pont szerinti ellenérték megfizetésének hitelt érdemlő igazolása esetén a 25 millió Ft jogosult és köteles kiadni a társaságnak. A társaság kijelenti, hogy Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, ellene csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban, szerződéskötési képessége korlátozás alá nem esik. Külön kérte, hogy ezt garantálják a szerződésben. A tulajdonos kijelenti, hogy önkormányzat szerv. ezt majd kéri jegyző urat, hogy pontosítsák, mivel nem szerv, hanem önkormányzat. A tulajdonos kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szándéknyilatkozat megkötéséhez minden szükséges jóváhagyással rendelkezik, ezért szerződéskötési képessége korlátozás alá nem esik. Magyarul: ha a testület jóváhagyja. A felek a jelen szándéknyilatkozat teljesítése során együttműködve kötelesek eljárni. Minden olyan körülményről, akadályról, amely jelen szándéknyilatkozat szempontjából lényeges, egymást haladéktalanul kötelesek értesíteni. Minden, a jelen szándéknyilatkozat alapján intézett értesítés, kérés, felszólítás személyesen, tértivevényes levélben, vagy faxon kell kézbesítésre a felek között, vagy az általuk kijelölt személyek részére az alábbi címekre. Itt szerepel az ő címe és a cégvezető címe. Minden, a jelen pont alapján intézett értesítés, kérés, felszólítás kézhezvettnek tekintendő a kézhezvételkor, amennyiben személyesen, kézbesítő szolgálat vagy fax útján kerül kézbesítésre és aláírásra. A felek a jelen szándéknyilatkozattal kapcsolatban felmerülő bármely jogvitájukat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének stb. stb. már nem olvassa fel amennyiben a pertárgy értéke 5 millió Ft-ot nem haladja meg, egyéb esetekben pedig a polgári rendtartás szerinti törvényi előírások irányadók. Felek a jelen szándéknyilatkozatot elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

22 22 Tehát tulajdonképpen az egész lényege, hogy az önkormányzatnak van egy földterülete, amin sín van. Ezt 30 évre használatba adják és két dolgot építenek be: váltót kell építeniük, illetve átenged minden önkormányzat, vagy általa megbízott jogi vagy magán személy szerelvényét, aki egyébként sínhasználati díjat fizet és ezért 25 millió Ft-ot kérnek. Semmi nem változik egyébként a tulajdonjog marad -, illetve annyi, hogy ők építhetik tovább (a foktői területen). Turi Tibor képviselő: Kérdése, hogy a 30 év alatt a mindenkori MÁV díjat kérheti (nem kérhet többet)? Török Gusztáv polgármester: Igen, az akkori MÁV díjat amikor más szerelvénye megy. Ha kér szolgáltatást, az más ügy, azt külön megfizeti (rakodás stb.) de ez már nem az önkormányzat ügye. Több hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását azzal, hogy a határozati javaslat kiegészül egy 3. ponttal: 3.) felhatalmazza a polgármestert a szerződések és egyéb megállapodások aláírására. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 82/2010.öh. Ipari Parkhoz és repülőtérhez vezető iparvágány fejlesztése és hasznosítása H a t á r o z a t Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1.) egyetért és elfogadja a Gabonatároló és Logisztikai Kft. (Budapest, Népfürdő u. 22. B/13. H-1138) szándéknyilatkozatában foglaltakkal, amely az Ipari Parkhoz vezető iparvágány fejlesztését célozza és ennek érdekében az iparvágány alatti 0550/8 és 0550/9 hrsz.-ú ingatlanokra a 30 éves időszakra terjedő földhasználati jog alapítását lehetővé teszi, a szándéknyilatkozatban tett további kötelezettségvállalások mellett. 2.) a földhasználati jog, továbbá a szándéknyilatkozatban vállalt jogok és kötelezettségek ellenértékeként 25 millió Ft + ÁFA megfizetését elfogadja. 3.) felhatalmazza a polgármestert a szerződések és egyéb megállapodások aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: Török Gusztáv Andor polgármester 4.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály És általuk az érintettek

23 23 6.) 30 méteres magasból mentő gépjárműre és 70 db egyéni védőruhára való pályázat a kalocsai tűzoltóság részére Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az előző napirenddel függ össze a téma: tavaly jelezték már a problémát és azt mondta nekik, hogy tárgyaljanak a tűzoltóparancsnokkal. Mivel magas épületet fognak építeni, ahhoz különleges tűzoltóberendezést kellene nekik építeni. Felmerült a szakemberek részéről, hogy minek építenének, hiszen itt van a tűzoltóság és olyan eszközt vásárolnak, mely alkalmas arra, hogy ott tüzet lehessen oldani ezekben az épületekben. Ez a tárgyalás lezajlott parancsnok úr és a cég között (mivel szakmai kérdésről van szó), és olyan megállapodás születne velük, hogy az önkormányzat bead egy pályázatot gép beszerzésére, és ha nyernek, akkor a saját erőt kifizeti (a városnak pedig lesz egy ilyen gépe, melyet máshol is tudnak nyilván használni). Egyébként kötelező katasztrófavédelem szempontjából, ha nem tudnak oltani, akkor is ki kell vonulniuk és így lenne egy nagyértékű berendezés, a régit pedig ki lehetne selejtezni. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását az előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 83/2010.öh. 30 méteres magasból mentő gépjárműre és 70 db egyéni védőruhára való pályázat a kalocsai tűzoltóság részére Kalocsa Város Képviselő-testülete H a t á r o z a t 1. részt vesz a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokságok szerállományának, technikai eszközeinek fejlesztésére kiírt pályázaton. 2. a 30 méteres magasból mentő gépjármű beszerzéséhez szükséges teljes önerőt a Foktő, Baráka területen létesítendő növényolajgyár beruházója szándéknyilatkozatában vállalta magára. 3. a 70 db egyéni védőruha beszerzéséhez szükséges önerőt a kalocsai tűzoltóság a műszaki fejlesztési számlájáról fedezi. 4. Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Kalocsa És általuk az érintettek

24 24 5.) Mozgáskorlátozottak Egyesületének jelzálogjog biztosítása Előadó: Török Gusztáv Andor polgármester (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az előterjesztést összefoglalva elmondja, hogy nyertek egy pályázatot, és a nyert összeg értéke nagyobb, mint amit fedezeti jogban arra az önkormányzati épületre rátesznek. Ezért kérik, hogy a jelzálogjogot toldják meg annyival, hogy fedezze a támogatási összeget. Rizikó különösebben nincs benne, mivel mind a két épület az önkormányzat tulajdona: tehát az önkormányzat Kossuth Lajos utcai épületére teszik rá a nyert összeget. A város gazdagodik és a városnak kellene adni a jelzálogjogot (ez a kérésük, melyet támogat, mivel egyébként elveszítik a nyert összeget). Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a módosított előterjesztéssel, illetve határozati javaslattal kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 84/2010.öh. Mozgáskorlátozottak Egyesületének jelzálogjog biztosítása A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) hozzájárul, hogy a szeptember 10-i ülésen 121/2009.öh. számmal elfogadott határozat 1.) pontja az alábbiak szerint módosuljon: Kalocsa Város Önkormányzatának tulajdonát képező kalocsai 884 hrsz alatt felvett, természetben a Kalocsa, Kossuth Lajos u. 41 szám alatti ingatlanra a Mozgáskorlátozottak Egyesülete Kalocsa és Vidéke civil szervezet az EGT&Norvég Finanszírozási Mechanizmusok és a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatásával megvalósuló Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén pályázatához az egyesületnek a támogatási szerződésből eredő kötelezettségeinek nem teljesítése esetére, a támogatási szerződéstől való elállás miatt visszakövetelt támogatási összeg és annak járulékai erejéig, ,-Ft összegben jelzálogjog bejegyzésre kerüljön. 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály Mozgáskorlátozottak Egyesülete

25 25 És általuk az érintettek 7.) Tájékoztató a szervezetfejlesztési pályázatról (ÁROP pályázat) Előadó: Dr. Bálint József címzetes főjegyző (előterjesztés írásban mellékelve) Török Gusztáv polgármester: Az előterjesztés összefoglalása után kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri a testület állásfoglalását a tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatban. Képviselő-testület egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 85/2010.öh. Tájékoztató a szervezetfejlesztési pályázatról (ÁROP pályázat) A Képviselő-testület H a t á r o z a t 1.) tudomásul veszi a szervezetfejlesztési pályázatról (ÁROP pályázat) szóló tájékoztatót. 2.) Értesülnek: képviselő-testület bizottságai Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Műszaki Osztály Hatósági és Igazgatási Osztály És általuk az érintettek 8.) Egyéb ügyek - Városi Sporttelep bitumenes pálya mű-gumifüves borítása Előadó: Török Endre képviselő (előterjesztés írásban mellékelve) A napirend tárgyalása előtt eltávozott az ülésről Kondéné Török Mária képviselő, így a jelenlévő képviselők száma: 15 fő. Török Endre képviselő: Előterjesztését az tette szükségessé, illetve gyorsította meg mivel ez már napirendi pontként szerepelt -, hogy a múlt héten két komoly baleset történt ezen a pályán (kulcs-csonttörés és egy váll-törés). Rendkívül balesetveszélyes ez a pálya, mert az izületeket, szalagokat nagyon igénybe veszi, és ez csak később jelentkezik.

26 26 Utána járt ennek a dolognak, egyeztetett a sportfelügyelővel is. Ez nem azonos a műfüves pályával, ez egy olcsóbb változata, kb. 1/3 részébe kerülne ennek a pályának a leborítása, mely 28 mm vastag. A kivitelező és referencia helyet is meg tudnak nevezni, mely Kiskunhalason van, 5 éve működik ilyen borítású pálya Ft/m2-ért csinálná meg. Ez tartalmazná a vízelvezetéstől a borításig mindent, és ez a pálya évet úgy kibír, hogy semmiféle karbantartást nem igényel. A világítást az teszi szükségessé, hogy azok a sportolók, kalocsai polgártársak, akik munkaidő után sportolnak aminek úgy gondolja, mindenki örül -, az őszi és kora tavaszi napokon az esti, illetve délutáni mérkőzéseket le tudnák folytatni. Amennyiben kérdés lenne és tud, válaszolna rá. El kívánja még mondani, hogy ebből a dologból nem csinál hiúsági kérdést: ha valakinek olyan ötlete van, mely előbbre viszi, azt módosító indítványként elfogadja. Egy kérése van: ennek a dolognak adjanak zöld utat tekintettel arra is, hogy próbáltak pályázni és pályázati pénzből nem tudják ezt kivitelezni. Török Gusztáv polgármester: Igen, a sportfelügyelő többször próbálkozott, de egyszer sem nyertek, illetve a szociális városrehab. címszóval nyertek két pályát a Vásártéren. Tehát ott megvalósul (műanyag borítási pályák épülnek). Ha jól értette, amit képviselő úr kezdeményezett, Ft/m2. Kérdésére Török Endre képviselő elmondja, hogy 800 m2. Ha 800 m2, akkor eft-ba kerül rá a gumi. Kérdésére Török Endre képviselő elmondja, hogy a Ft bruttó. Javasolja, hogy mivel nem terveztek ilyen beruházást, egyéb kisebb beruházások címmel van egy keret (6. sz. mellékletben), a világításba ne menjenek bele (majd jövőre végiggondolják), és szavazzák meg, hogy az egyéb kisebb beruházások terhére (amit a költségvetési rendeletben megfogalmaztak) 5 MFt-ot biztosítsanak. Török Endre képviselő: A sportfelügyelővel is egyeztetett ebben a dologban. Kiskunhalason van egy ilyen pálya, nem régen volt ott: 5 éves a pálya és tökéletes állapotban van most is. Tehát ez a szám elviekben ül. További információkkal tud majd szolgálni ebben a dologban. Török Gusztáv polgármester: A korábbi kezdeményezések MFt-ról szóltak ha jól emlékszik -, azt nem tudja, hogy a miskei mennyibe került. Török Endre képviselő: El kívánja még mondani, hogy a műfüves pálya csak egy funkciós pálya: ott csak futballozni lehet. Ezen a pályán pedig mindenféle labdajátékot lehet művelni. Ez azt jelentené, hogy délelőttönként tudnák használni a város intézményei, iskolái is. Tehát ez többfunkciós dolog, szemben azzal, hogy a költsége és megismétli, hogy egyeztetett a sportfelügyelővel is, a

27 27 véleményük azonos volt, a számadatok egyformák voltak harmadrészébe kerül, mint a műfüves. Török Gusztáv polgármester: Tehát a lényeg: nem új pálya építéséről van szó, egy régi pálya műanyaggal való lefedéséről. Borbély Gábor képviselő: Az elmúlt ciklusban közel fél tucatszor javasolt hasonló kezdeményezést, előterjesztést, amiben a Török Endre képviselő társa által említett közel 500 fő kérését tolmácsolta, hogy a bitumen pályák és a rajta lebonyolított sportesemények balesetveszélyesek. Ő is focizott ezen a pályát, és ő is azért nem teszi a mai napig, mert az izületei nem bírják. Elavult, rossz technológia és nagyon sokan ez miatt hagyták abba a helyi sportolást. Többször előterjesztette ezt az indítványt, voltak fokozatai: kisebb költségvetéssel rugalmas felület, világítás, és adott esetben a pálya kerítése, lelátó, palánk építés stb. Tud válaszolni a miskei pályának az össz. költségvetésére, ugyanis polgármester úrral és az ottani kivitelezést végző gazdasági társasággal is tárgyalt abban az időben, hogy informálódjon a beruházást illetően: MFt egy komplex pálya építése (világítással, környező palánkokkal, borítással és lelátóval együtt). Úgy gondolja, hogy a helyi kispályás futballtársadalom az irány, az ő elvárásuk az elsőrendű irány számukra, de ettől függetlenül úgy gondolja, hogy képviselő társa indítványa pozitív elmozdulást jelentett abba az irányba, melyet közel 4 éve képvisel a testületben. Arra kér minden képviselőt, hogy támogassák ezt az indítványt. Török Gusztáv polgármester: Az MFt-ról szólt mindig, nem 4-5 MFt-ról. Akkor is abban maradtak, ha lesz olyan pályázat, akkor indulnak, de 15 MFt nem volt rá. Vén János képviselő: A fajlagos árral kapcsolatban úgy gondolja, hogy ennek ára megegyezik a bitumenes fedéssel tehát viszonylag olcsó ár -, el kell fogadni és minél előbb működjön a létesítmény. Török Gusztáv polgármester: Azt javasolja, hogy egyenlőre a világítás témájával ne foglalkozzanak (azt külön lehet választani) és 5 MFt-ot hagyjanak jóvá (persze ha 5 MFt-ba belefér a világítás is, akkor semmi gond nincs vele de az egy másik ügy), és a bizottságot bízzák meg, hogy a részletekről tárgyaljon. Katus Attila képviselő: Ezzel kapcsolatban mondaná el, hogy nyár közepére elkészül a szoc. városrehab. 2 pálya, és az világított lesz. Török Gusztáv polgármester: Igen, ott lesz 2 pálya, és az ki lesz világítva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

9.) Kalocsa, Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése (DAOP pályázat) 184/2010. öh. módosítása

9.) Kalocsa, Meszes Duna-part aktívturisztikai fejlesztése (DAOP pályázat) 184/2010. öh. módosítása 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 19-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos

Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető Volcz Zoltánné főtanácsos J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2005. június 20-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 487-14//2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2015. június 23-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros nyilvános

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. október 15-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. április 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 37/2010. (IV. 29.) önkormányzati testületi határozat az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Perneczky László (15,02), Az ülésről távol van:, Szalma Botond,

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésre később érkezett: Perneczky László (15,02), Az ülésről távol van:, Szalma Botond, JEGYZŐKÖNYV Készült a 2013. január 31-én (csütörtök) 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből A képviselők közül

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2012. december 19-én 11.00 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. január 28-án, a községházán tartott üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Bujtás László képviselő Czigány István képviselő Dömsödi József

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról 2636-1/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. január 23-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: Dr. Csarnó Ákos elnök Dr. Misz Mihály tag Pál

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

291-292/2010. sz. határozat

291-292/2010. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-46/2010/JT 291-292/2010. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 25-i rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben