K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó a bányászati bírságok felhasználására kiadott 2010/1. számú Pályázati Adatlap kitöltéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó a bányászati bírságok felhasználására kiadott 2010/1. számú Pályázati Adatlap kitöltéséhez"

Átírás

1 Oldal: 1 / 5 K I T Ö L T É S I Ú T M U T A T Ó a bányászati bírságok felhasználására kiadott 2010/1. számú Pályázati Adatlap kitöltéséhez BEVEZETÉS Az alábbi útmutatások részletes tájékoztatást adnak a bányászati bírságok felhasználására benyújtandó pályázat elkészítéséhez és az Pályázati Adatlap kitöltéséhez. Kérjük, gondosan olvassa el az Útmutatót, és ha további kérdései vannak, ezzel keresse meg a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) titkárságát (Bihari György Tel.: (06-1) ; Mobil: / Előfordulhat olyan eset, amikor az Pályázati Adatlap nem minden része vagy kérdése vonatkozik az adott pályázatra. Ilyen esetben az adott pontnál "nincs válasz"-szal jelezze, ha az adott projekt esetében nem értelmezhető a kérdés. Ere azért van szükség, hogy a pályázat feldolgozója különbséget tudjon tenni a nem értelmezhető és a véletlenül válasz nélkül hagyott kérdés között. A pályázathoz az Pályázati Adatlap 10. pontjában meghatározott mellékletek megadása az ott jelzettek szerint kötelező. Amennyiben az Pályázati Adatlap valamelyik pontja esetében a hely nem elegendő, akkor a kötelező mellékletek után külön mellékletként adja meg a további információt, egyidejűleg a nyomtatvány megfelelő részén jelölje meg, hogy milyen számú melléklet tartalmazza a kiegészítő információ(ka)t. Ha a pályázathoz olyan anyagot, dokumentumot csatol, amelyre nem vonatkozik az Pályázati Adatlap egyetlen pontja sem, akkor ezt az Pályázati Adatlap 9. pontjában az Egyéb kiegészítő információk résznél adja meg. Saját érdekében kérjük, hogy az Pályázati Adatlapot nyomtatott betűvel vagy írógéppel töltse ki, és gondoskodjon arról, hogy ennek másolati példánya, valamint a mellékletek is jól olvashatóak legyenek. Az Pályázati Adatlap az MBFH hivatalos honlapjáról (www.mbfh.hu) letölthető. Az Pályázati Adatlap kitöltése és a benyújtandó dokumentáció elkészítésének költsége a pályázat során nem finanszírozható. A pályázatokat személyesen vagy postai úton 2 példányban az alábbi névre (a továbbiakban: befogadó) és címre kell benyújtani: Személyes benyújtás esetén: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1145 Budapest, Columbus u Központi Irattár (I. em szoba) Hétfő - Csütörtök , Péntek óra között Postai úton történő benyújtás esetén: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 1590 Budapest, Pf. 95. A pályázatot egy törzs- és egy másolati példányban kell benyújtani az alábbiak szerint: a) a törzs példánynak tartalmaznia kell a jelen felhívásban megadott összes mellékletet, nyilatkozatot és igazolást,

2 b) a másolati példányhoz csak a projekt leírását és indokolást, a méret- és mennyiségi kimutatást, valamint a költségvetést kell mellékelni. Tekintettel arra, hogy a különböző példányok az értékelési folyamatban egymástól függetlenül kerülnek felhasználásra, a pályázó felelőssége, hogy minden példány teljesen megegyezzen. Ezért javasoljuk, hogy a benyújtandó pályázatot (a Pályázati Adatlap és a mellékletek) egy példányban állítsa össze, majd ezt a példányt másoltassa le, kivéve az aláírást. A Pályázati Adatlap minden példányát eredetiben cégszerűen szignálni kell. Felhívjuk figyelmét, hogy a Pályázati Adatlap végén - cégszerű aláírása előtt nyilatkozatok találhatók. A pályázat érvényességét az MBFH vizsgálja. E miatt a beküldött pályázatokat, törzs, illetve másolat felirattal kell ellátni, majd úgy kell becsomagolni, hogy az sértetlenül jusson el a pályázat befogadójához. A sérült, azonosíthatatlan pályázatokat a befogadó érvénytelennek minősíti. A csomagra kívülről rá kell írni, hogy PÁLYÁZAT A BÁNYÁSZATI BÍRSÁGOK FELHASZNÁLÁSÁRA 2010/1., a címzett és a pályázó nevét. A pályázatot a Felhívásban közölt időpontig kell a befogadóhoz zárt borítékban benyújtani. RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az ügyintéző nevét, a pályázat nyilvántartási számát, a beérkezésre, hiánypótlásra visszaküldésre és a hiánypótlás teljesítésére vonatkozó (a szürke mezőben lévő) adatokat a befogadó tölti ki. Kérjük, e rovatokba ne írjon semmit. 1. A pályázat címe: Olyan, lehetőleg rövid címet válasszon, ami alapján a projekt jól azonosítható. Javasoljuk, hogy a címben a település neve, esetleg a pályázott tevékenység megnevezése is szerepeljen. 2. A projekt megvalósításának helye és célja: Ezen a helyen adja meg, hogy a projektet kivitelezésének helye közigazgatási szempontból melyik megyéhez (2.1.) és településhez (2.2.) tartozik A Bt. Vhr. szerint meghatározott feladatok közül az adott projekt kiterjed (A MEGFELELŐ VÁLASZ MEGJELÖLENDŐ) a) a biztonsági, munkavédelmi kutatásokra és ezek megvalósítására, b) az ipartörténeti jelentőségű bányászati emlékek felkutatására és megőrzésére, c) a bányász szakma hagyományainak ápolására, d) a bányászati szakirodalom támogatására, e) az a-d) pontokban meghatározott tevékenységekhez szükséges feltételek biztosítására, éspedig f) az országos gyűjtőkörrel rendelkező iparági múzeumok működési támogatására. Itt, a megfelelő betű(k) bekarikázásával vagy aláhúzással jelölje meg, hogy a pályázatot melyik a jogszabályban meghatározott cél elérése érdekébe készítette illetve nyújtotta be. Több célt is megjelölhet. Figyeljen, hogy a megjelölt cél feleljen meg a pályázatában részletezett 2

3 céllal/célokkal. Az e) pont megjelölése esetén írja be, hogy az a-d) pontokban meghatározott tevékenység melyikéről van szó. 3. A pályázóra vonatkozó adatok: Neve: itt adja meg a pályázat benyújtó magánszemély, vagy szervezet nevét. Székhelye: itt adja meg a fent megjelölt szervezet hivatalos székhelyét, illetve a magánszemély állandó lakcímét. Levélcíme: itt adja meg azt a postai címet, amelyen a pályázó szervezet, illetve magánszemély postai úton elérhető. Telefon, fax, itt adja meg a pályázó szervezet, illetve magánszemély telefon-, illetve telefax számát, címét. Kérjük különösen figyeljen az cím megadására, hiszen a pályázat értékelése és a döntési folyamatban e címet használjuk első sorban az esetleges hiánypótlások kérésekor illetve a döntés közlésekor. Témafelelős neve és beosztása: itt adja meg annak a személynek a nevét, aki a szervezeten belül e témának az ügyintézője, valamint a témafelelős szervezeten belüli beosztását. Telefon, fax, itt adja meg a fentiekben megadott ügyintézőnek közvetlen telefon-, illetve telefax számát, címét. Jelölje meg, kérjük azt az címet amelyen a pályázattal kapcsolatos hivatalos levelezés történjen. Bankszámlaszáma: itt adja meg a pályázat benyújtó személy vagy szervezet bankszámlaszámát. Adószáma illetve adóazonosító jele: itt adja meg a pályázat benyújtó szervezet adószámát, illetve magán személy esetén a személy adóazonosító jelét. Cégjegyzés száma, egyéni vállalkozó vállalkozói igazolvány száma, magányszemély személyigazolvány száma vagy egyéb nyilvántartásba vételi száma: itt adja meg a pályázat benyújtó szervezet a cégbírósági bejegyzési dokumentumon szereplő számot, illetve magánszemély esetén a személyigazolvány számát. Tekintettel arra, hogy e pontban közölt adatok alapján készíti elő a Támogató a támogatási szerződéseket, kérjük figyeljen arra, hogy ezen a helyen azon (jogi) személy adatait adja meg, akivel a támogatási szerződés megkötésre kerül A pályázó: Ezen a helyen adja meg a pályázó jogi szervezet formáját a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság csoportosításba szereplő megnevezések egyikének bejelölésével. Amennyiben a felsorolásba nem szerepel a pályázóra érvényes szervezeti forma, úgy szövegesen közölje a szervezet formáját az egyéb, éspedig rovatba A pályázó rövid bemutatkozása, pénzügyi helyzetének rövid összefoglalása Kérjük, szövegesen mutassa be a pályázót, tevékenységi körét, jellegét. Jelezze cégének illetve a magánszemély pénzügyi és gazdasági stabilitását, előző évek mérleg adatainak közlésével, esetleg csatolásával. 4. A projekt megvalósításának szükségességét igazoló/indokoló jelenlegi helyzet: Itt kérjük, jelezze, hogy azon a szakmai területen, amelyre pályázatát benyújtotta milyen indokok állnak fenn az adott projekt megvalósítására. Miért van szükség a pályázatában jelzett tevékenység végrehajtására/megvalósítására? Milyen valós tények esetleg veszélyek állnak fenn illetve következnek be, ha a pályázatban megfogalmazottakat nem, vagy csak késedelemmel hajtja/hajtják végre. 5. A kitűzött cél rövid, de mindenre kitérő indokolása: Minden esetben jelezni kell az előző pontban kifejtettek folytatásaként is - hogy pályázatában megfogalmazott feladatok milyen célt szolgálnak és e cél milyen mértékben segíti elő a jogszabályban deklaráltak megvalósítását. Kérjük, jelezze, hogy ki és milyen formában hasznosítja majd illetve részesül a támogatott tevékenység pozitív hatásaiból. 3

4 6. A finanszírozási igény pénzügyi, gazdasági jellemzői: A pályázathoz külön mellékletként csatolt részletes költségvetés főbb tételeinek, tételcsoportjainak összesített adatait adja meg az itt szereplő táblázatban. Figyeljen arra, hogy az itt közölt adatok összhangban legyenek a 4. sz. mellékletben közöltekkel. A megadott sorban külön közölje a projekt nettó és bruttó költség igényét. Figyeljen arra, hogy a pályázat pozitív elbírálásának feltétele az, hogy a projekt teljes megvalósításához szükséges forrás álljon rendelkezésre (ld. a Felhívás A. fejezet 2/d) pontját). A részletes költségvetésben külön szerepeltesse azon tételeket, amelyek dologi- és külön azon tételeket amelyek felhalmozási jellegű pénzeszközt jelentenek. Ennek eldöntésére javasoljuk, konzultáljon gazdasági vezetőjével, könyvelőjével. Legyen figyelemmel arra, hogy míg a támogatási összeggel való elszámolás során az egyes dologi jellegű- és felhalmozás jellegű munkanemek csoporton belüli átcsoportosítására a tényleges bekerülések figyelembevételével van lehetőség, addig a dologi illetve felhalmozási pénzeszközként megítélt támogatás átcsoportosítására nincs lehetőség. 7. A tervezett munkálatok rövid leírása: Röviden ismertesse, hogy milyen műveleteket, milyen mértékben kíván végrehajtani a pályázatban megfogalmazott cél elérése érdekében. Az ismertetés során térjen ki arra, hogy az elvégzett munka milyen közvetlen eredménnyel jár, mi a tevékenység várható hatása. Amennyiben a rendelkezésre álló hely, nem elegendő a téma részletes kifejtésére, úgy külön mellékletben részletezze a tervezett munkálatokat. 8. A pályázatban ajánlott program lebonyolításának ütemezése: Ezen a helyen jelezze, hogy melyek a projekt megvalósításának és befejezésének időpontjai. Figyeljen arra, hogy az esetlegesen kötendő támogatási szerződésben e dátumok szerepelnek határidőkként. Gondolja át, hogy a megadott időpontok mennyire felelnek meg az esetlegesen bevonandó vállalkozóknak, együttműködőknek. 9. Egyéb kiegészítő információk: Itt van lehetősége, hogy közöljön olyan információkat, amelyek az Pályázati Adatlap egyetlen pontjánál sem lehetett megadni, de szükségesnek tartja mellékelni a pályázati anyaghoz. 10. MELLÉKLETEK: A mellékleteket minden esetben számozza be. Az adott melléklet az Pályázati Adatlapon szereplő számozással lássa el. Amennyiben további mellékletet kíván csatolni a pályázathoz ezek számozását kezdje a 7-es sorszámmal. 1.sz. melléklet A pályázat tárgyát képező támogatandó projekt részletes leírása, bemutatása és indokolása valamint megvalósításának helye és terve. Amennyiben a pályázati cél szakanyag elkészítése, kiadása (könyv, videó, film, CD, DVD), akkor a pályázati anyagnak tartalmaznia kell a kiadvány szinopszisát, az elkészült kiadványhoz való hozzáférés és terjesztés módját. Ezen mellékletet a törzs- és másolati példányhoz is csatolni kell. 2. sz. melléklet A támogatandó projekt esetlegesen szükséges hatósági engedélye. Amennyiben az adott projekt megvalósításához nincs szükség hatósági engedélyre, ezt jelezze a csatolva elnevezésű oszlopba. Ezen mellékletet csak a törzspéldányhoz kell csatolni. 3. sz. melléklet A projekt megvalósításának méret- és mennyiségi kimutatása. Táblázatos formában, részletesen írja le azokat a tételeket amelyeket a részletes költségvetésben beárazva szerepeltet majd. A méret- és mennyiségi kimutatás összhangba kell, hogy legyen a műszaki leírással. Ezen mellékletet a törzs- és másolati példányhoz is csatolni kell. 4

5 4.sz. melléklet A méret- és mennyiségi kimutatással összhangban lévő, a projekt teljes megvalósításának részletes költségvetése. Olyan költségvetést készítsen, amely a tervezett munkálatokat ütemezi. Minden esetben adja meg az ütemenkénti költségvetést. Az egyes költségelemeknél külön tüntesse fel az ÁFA összegét is. Figyeljen, hogy a költségvetés összhangban legyen az Pályázati Adatlap 6. pontjában közöltekkel. A projekt jellegétől függően szerepeltesse a tevékenység elvégzéséhez szükséges mérnöknapok számát, anyag illetve munkaidő szükségletet, majd szerepeltesse a munka- és anyag nemekhez tartozó egységárakat. Amennyiben részmunkákat más vállalkozóval kíván elvégeztetni, ere kérjen több árajánlatot, majd indokolja meg választását. Külön szerepeltesse a saját- egyéb- és az igényelt támogatási keretből végezni kívánt munkanemeket illetve ezek arányait. Figyeljen arra, hogy a pályázat pozitív elbírálásának feltétele az, hogy a projekt teljes megvalósításához szükséges forrás álljon rendelkezésre (ld. a Felhívás A. fejezet 2/d) pontját). A részletes költségvetésben külön szerepeltesse azon tételeket, amelyek dologi- és külön azon tételeket amelyek felhalmozási jellegű pénzeszközt jelentenek. Ennek eldöntésére javasoljuk, konzultáljon gazdasági vezetőjével, könyvelőjével. Legyen figyelemmel arra, hogy míg a támogatási összeggel való elszámolás során az egyes dologi jellegű- és felhalmozás jellegű munkanemek csoporton belüli átcsoportosítására a tényleges bekerülések figyelembevételével van lehetőség, addig a dologi illetve felhalmozási pénzeszközként megítélt támogatás átcsoportosítására nincs lehetőség. Ezen mellékletet a törzs- és másolati példányhoz is csatolni kell. 5. sz. melléklet A részletes költségvetéssel egybehangzó egyéb- illetve sajátforrás rendelkezésre állását bemutató dokumentumok. Annak bizonyítására, hogy a pályázati cél megvalósítására a saját és egyéb források, valamint az igényelt támogatás együttesen teremt fedezetet a pályázatban leírt projekt megvalósításához, szükséges azon dokumentumok bemutatása amelyek igazolják a támogatási összeg és a teljes költségvetés közti összeg rendelkezésre állását. Ez lehet saját számlaszámán meglévő pénzeszköz, más pályázat által biztosított forrás, stb. vagy olyan társadalmi illetve saját munka amit a méret- és mennyiségi kimutatásnál és a részletes költségvetésnél szerepeltetett. Ezen mellékletet csak a törzspéldányhoz kell csatolni. A Pályázati Adatlap aláírásával az Adatlap végén található állításokat büntetőjogi felelőségének tudatában nyilatkozza. Ezét, kérjük részletesen és figyelmesen olvassa el a nyilatkozatot, elemezze minden mondatát és állítását, ha szükségét érzi, konzultáljon jogi tanácsadójával és csak az után, ha Önre nézve a nyilatkozat minden állítását igaznak tartja, írja alá. A Pályázati Adatlapot cégszerűen írja alá. Magánszemélyek esetén a cégszerűséget a személyigazolvány számának a feltüntetése jelenti. Az Pályázati Adatlap minden oldalát a pályázónak cégszerűen le kell szignálni. 5

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Te jössz! 2. sz. melléklet Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága pályázatot ír ki fővárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Budapesten kifejtő civil szervezetek

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az elektronikus felülethez a LEADER 2013. keretében nyújtandó támogatások esetében, a benyújtandó pályázatok vonatkozásában Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók...

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés

Részletesebben

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet)

Kérjük, hogy a Projekt adatlap kitöltése előtt olvassa el a kitöltési útmutatót! (Pályázati Útmutató XIV. fejezet) PROJEKT ADATLAP a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a Kis- és középvállalkozások részére korszerű menedzsment rendszerek és technikák támogatása címmel meghirdetett Pályázati Felhíváshoz

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-03 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013

Kitöltési segédlet. 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához. Kódszám: KerFejl-2013 Kitöltési segédlet a 2013. évi Kereskedelemfejlesztési Pályázat Projekt Adatlapjához Kódszám: KerFejl-2013 A Projekt Adatlapot nem tartalmazó pályázati anyagok nem kerülnek befogadásra, azokat a Lebonyolító

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ AZ EMIR KITÖLTŐ PROGRAM (PROJEKT ADATLAP) KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D2405-01 Kérelem - Főlap...

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a LEADER keretében nyújtandó támogatások. PÁLYÁZAT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 0 Általános tudnivalók... 1 D3301-01 Pályázat - Főlap... 3 D0004-03 Támogatási kérelem/pályázat

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék

1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék 1 sz. melléklet: Tartalomjegyzék Sorszám TARTALOMJEGYZÉK Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Tartalomjegyzék KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ támogatási kérelemhez a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások jogcímhez. Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program ÚTMUTATÓ PROJEKT ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Ajánlatkérési Dokumentáció Ajánlattételi felhívás száma: I/4676/2011. PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ajánlatkérési Dokumentáció 1 db használt lánctalpas kotrógép és azzal kompatibilis 1 db új bontókalapács beszerzése és üzembe helyezése,

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból falumegújítására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás támogatási kérelmének

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

I. A pályázati folyamat

I. A pályázati folyamat I. A pályázati folyamat A finanszírozási formákat tekintve főszabály szerint a NEA támogatások utófinanszírozottak, de pályázói kérésre a kollégium előfinanszírozást hagyhat jóvá. A. A PÁLYÁZATI FOLYAMAT

Részletesebben

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14.

Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: BKV Zrt. T-462/14. Metró területén hűtő-klíma és hőszivattyú berendezések karbantartása, javítása és szükség esetén telepítése (Eljárás száma: ) KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2015. június 16. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázatot az alábbi címre kérjük beküldeni: Tiszaug Község Polgármesteri Hivatala 6064 Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 51. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiíró: Tiszaug Község Önkormányzata Beadási határidő: 2011... Pályázat típusa: települési, civil szervezetek támogatása 1. A pályázat célja: Tiszaug község közigazgatási területén működő

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben

A 5.1. 5.2. A 5.3. A 5.4. 5.5. 5.6. A

A 5.1. 5.2. A 5.3. A 5.4. 5.5. 5.6. A Útmutató Szelíd térségfejlesztési modellek a gyakorlatban - helyi gazdaságfejlesztést célzó szemléletformáló programsorozat - a Tokaj-Hegyalja történelmi borvidéken és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Óvoda, mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérési dokumentáció Tornatermi szárny építése, bővítése, a kapcsolódó épületrészek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014

Pályázati útmutató. A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 Pályázati útmutató A Felsőoktatási együttműködési projektek című pályázati akciókra vonatkozóan EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 HU08 Ösztöndíj program Tempus Közalapítvány Tartalom 1. Bevezető...

Részletesebben