Szolgáltatási Keretszerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szolgáltatási Keretszerződés"

Átírás

1 Szolgáltatási Keretszerződés Jelen Szolgáltatási Keretszerződés (a Keretszerződés ) létrejött alulírott helyen és napon az alábbi felek (együtt: a Felek, önállóan a Fél ) között (1) [ ] (székhely: [ ], cégjegyzékszám: [ ], nyilvántartó hatóság: [ ], közösségi adószám: [ ]), mint megrendelő (a Megrendelő ); (2) Lighthouse Travel Kft. (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 41., cégjegyzékszám: Cg , nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, közösségi adószám: HU ), mint szolgáltató (a Szolgáltató ); az alábbi feltételekkel és kikötések szerint: Bevezető rendelkezések (A) (B) (C) Megrendelő, illetve Vállalkozó utazásszervezési és közvetítési szolgáltatásokat végző vállalkozás, és tevékenysége részeként közvetít illetve szervez magyarországi és külföldi utazási szolgáltatásokat, turisztikai programokat; Felek utazási szolgáltatásaik során úgy működnek együtt, hogy eseti megrendelések alapján a Megrendelő szervezi meg a Magyarországra érkező külföldi csoportokat, és ezek Magyarországra utazását, illetve Magyarországról történő visszautazását, míg a Szolgáltató a Megrendelő megrendelése alapján magyarországi (földi) utazási szolgáltatásokat szervez meg és biztosít; Felek együttműködésük kereteit jelen Keretszerződésben rögzítik, amely szabályozza az egyedi szerződések létrejöttét (megrendelések feltételeit), és az eseti megrendelések útján létrejövő egyedi szerződések feltételeit (a Keretszerződés egyedi szerződésre vonatkozó rendelkezései az egyedi megrendelések alapján létrejövő egyedi szerződések részévé válnak). Operatív rendelkezések 1 Keretszerződés tárgya 1.1 A jelen Keretszerződés határozza meg a Szolgáltató magyarországi, be- és kiutazást magában nem foglaló szolgáltatásai (szállásfoglalás, transzfer, idegenvezetés, programok, etc.) megrendelésének, és ennek útján egyedi szerződések létrejöttének feltételeit. 1.2 Fenti 1.1. pont alapján Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató esetleges fenti 1.1. ponton kívüli szolgáltatásai nem képezik a jelen Keretszerződés tárgyát, így e szolgáltatásokra csak jelen Keretszerződésen kívüli, egyedi szerződés (ideértve Megrendelő írásbeli (beleértve a kézbesítési visszaigazolással küldött t is) megrendelése, és ennek Szolgálta írásbeli (beleértve a kézbesítési visszaigazolással küldött t is) elfogadása útján létrejövő szerződést is) alapján és feltételei szerint kerülhet sor. 1.3 Szolgáltatóra szolgáltatásnyújtási kötelezettséget Megrendelő által megtett, és Szolgáltató által elfogadott megrendelés útján létrejövő egyedi szerződés keletkeztet. 1.4 A jelen Keretszerződés az eseti megrendelések útján létrejött egyedi szerződések részévé válik, így meghatározza a Szolgáltató magyarországi, be- és kiutazást magában nem foglaló szolgáltatásai teljesítésének feltételeit is. 1

2 1.5 Jelen Keretszerződés feltételei egyéni és csoportos utazókra egyaránt kiterjednek. Felek eltérő kifejezett megállapodása hiányában csoportnak kell tekinteni a legalább 10 főből álló egyszerre érkező és távozó és azonos alapszolgáltatásokat igénybe vevő és egy számlával fizető vendégeket. 2 Megrendelés és egyedi szerződések létrejötte 2.1 A Keretszerződés hatálya alatt Megrendelő jogosult a Szolgáltató egyedi szolgáltatásait eseti megrendelés útján igénybe venni, amelynek Szolgáltató általi elfogadása (visszaigazolása) egyedi szerződést hoz létre. Szolgáltatóra kötelezettséget illetve felelősséget kizárólag a Keretszerződés rendelkezései szerint megtett, és visszaigazolt megrendelés, és ennek alapján létrejött egyedi szerződés keletkeztet. Az egyértelműség végett a jelen Keretszerződés hatálya alatt a Felek között a fenti 1.1. pont szerinti szolgáltatásokra a jelen Keretszerződés szerinti megrendelés és ennek visszaigazolása útján hozható létre egyedi szerződés, egyes szolgáltatások, szolgáltatáscsoportok (például egyes, külön időpontban érkező csoportok kiszolgálása) igénybevétele új Keretszerződés vagy mindkét Fél által aláírt új szerződés megkötését nem igényli. 2.2 Megrendelés formája A megrendelés csak írásban történhet (beleértve telefaxot, és kézbesítési visszaigazolással küldött t is) Amennyiben a megrendelés megadása telefonon történik, a telefonon megadott megrendelés kizárólag akkor hatályos, ha 24 órán belül a fenti pont szerint írásban megerősítik Felek részéről megrendelés adására, illetve visszaigazolására, vagy egyéb, a Keretszerződés és az egyedi szerződések tekintetében hatályos nyilatkozat tételére jogosult kapcsolattartókat a melléklet tartalmazza. 2.3 A megrendelésnek tartalmaznia kell a vendég-, csoport nevét, nemzetiségét, létszámát, szobabontást, szolgáltatást, tartózkodás időtartamát (érkezés és elutazás dátumát), az utazás célját (üzleti, vagy szabadidős, etc.) a megrendelt szolgáltatások részletezését (amely lehet a Szolgáltató és Megrendelő által összeállított forgatókönyv is árakkal). 2.4 Megrendelés visszaigazolása: Megrendelés kizárólag Szolgáltató általi visszaigazolás (elfogadás) útján hoz létre egyedi szerződést a Felek között, és keletkeztet kötelezettséget illetve felelősséget a Szolgáltató részére A megrendelés csak írásban történhet (beleértve telefaxot, és kézbesítési visszaigazolással küldött t is). A visszaigazolásra jogosult kapcsolattartókat a melléklet tartalmazza Szolgáltatónak írásbeli visszaigazolásában meg kell ismételnie a megrendelt szolgáltatásokat, meg kell jelölnie az árakat (a valutanemet) és azt a határidőt, ameddig az ajánlat érvényesnek tekinthető (opció). 2.5 Megrendelés megerősítése Megrendelő a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását követően, a fenti pont szerinti opció lejáráig köteles megerősíteni a megrendelést, és a 2

3 megrendelés megerősítését követően teljesíteni a Keretszerződés 3.5. pont szerinti előlegfizetési kötelezettségét Amennyiben a fenti pont szerinti opció érvényességi idejének leteltéig a Megrendelő fenti pont szerinti kötelezettségeit nem teljesíti (azaz a megrendelést nem igazolja vissza és/vagy az előleget nem fizeti meg), Szolgáltató jogosult a létrejött egyedi szerződéstől elállni, és törölni valamennyi érintett foglalást. [Abban az esetben, ha a Megrendelő a fenti pont szerinti opció érvényességi ideje alatt a megrendelést visszaigazolja, azonban az előleget nem fizeti meg, a Szolgáltató az előbbiek szerinti elálláson és foglalás törlésen túlmenően az alábbi pont szerinti kötbér érvényesítésére is jogosult.] Az opció érvényességi határidejének lejárta után, amennyiben az opció érvényességi idején belül a megrendelést nem erősítette meg és/vagy előlegfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a Megrendelő Szolgáltató felé nem léphet fel igénnyel. 2.6 Megrendelés véglegesítése Megrendelő a csoport/vendég érkezés előtt legkésőbb 10 nappal végleges utaslistát, szobabontást és forgatókönyvet küld meg írásban a Szolgáltató részére Amennyiben a Megrendelő a fenti pont szerinti kötelezettségét elmulasztja, a Szolgáltató jogosult a visszaigazolt megrendelés alapján lefoglalt szobákat és programokat kiszámlázni, az esetleges, alábbi pont szerinti Kötbérre vonatkozó rendelkezéseket érvényesíteni a Megrendelővel szemben Abban az esetben, ha a Megrendelő fenti pont szerinti tájékoztatását követően a tájékoztatástól eltérően (például eltérő létszámú csoporttal) kívánja igénybe venni a szolgáltatást, Szolgáltató jogosult, de nem köteles a szolgáltatásokat a fenti pont szerinti tájékoztatástól eltérően nyújtani. Amennyiben a Szolgáltató az eltérő igénybevételi szándékot teljesíti (például az igényelt többletszobákat és program részvételi lehetőségeket nyújtja), a Megrendelő köteles az ebből eredő valamennyi többletköltséget és többletdíjat megtéríteni, és az alábbi pont szerinti kötbért megfizetni. Amennyiben az igényelt létszám, részvételi lehetőség száma alacsonyabb, a Megrendelő a fenti pont szerinti tájékoztatásban foglalt létszám után köteles a díjat megfizetni és ezen felül a Szolgáltató az alábbi pont szerinti kötbért érvényesítheti. Abban az esetben, ha a Szolgáltató a fenti ponttól eltérően igényelt szolgáltatást az eltérő tartalommal nem vállalja, a Szolgáltató jogosult a visszaigazolt megrendelés alapján lefoglalt szobákat és programokat kiszámlázni, az esetleges, alábbi pont szerinti Kötbérre vonatkozó rendelkezéseket érvényesíteni a Megrendelővel szemben. 2.7 A megrendelés esetleges módosítása, visszavonása, a létrejött egyedi szerződés módosítása, megszüntetése (a Keretszerződés eltérő rendelkezése hiányában) a Felek írásbeli megállapodásával történhet, írásbeli alaknak tekintve a fenti pont szerinti alakban, és fenti pont szerinti kapcsolattartók útján megtett nyilatkozatváltást is. 3

4 3 Egyedi szerződések feltételei 3.1 Szolgáltatások 3.2 Árak A fenti 2. fejezet alapján létrejött egyedi szerződés alapján a Szolgáltató az általa visszaigazolt megrendelésben foglalt belföldi szolgáltatások nyújtására köteles Az egyértelműség végett a Magyarországra történő beutazás, illetve a Magyarországról történő kiutazás nem tartozik a Szolgáltató feladatkörébe, ezzel kapcsolatos szolgáltatást a jelen Keretszerződés alapján nem nyújt. A beutazással, illetve kiutazással kapcsolatos szolgáltatásokra a Szolgáltató kizárólag a fenti 1.2. pont szerinti külön szerződés alapján válik kötelezetté Szolgáltató az egyedi szerződés tárgyát képező egyes szolgáltatások/csomagok árait az árajánlatban rögzíti Megrendelő a megrendelés mellékleteként köteles az első megrendelés, és ezt követően a nyilatkozatban foglalt adatok, státusz megváltozásakor a melléklet szerinti nyilatkozat megküldésével nyilatkozni általános forgalmi adó státuszáról Az árszabás egyéb eltérő megállapodás esetén nettó. Az árak megállapításánál és közlésénél annak ÁFA, IFA és egyéb terhek taralmára ki kell térni Az árajánlatban meghatározott árak, díjak adótartama a szerződés napján hatályos jogszabályok alapján került megállapításra. Amennyiben az egyedi szerződés létrejötte és teljesítése között jogszabályi változás az egyedi szerződés szerinti szolgáltatás adótartamát vagy az adókötelezettség mértékét, feltételeit megváltozná, a Szolgáltató jogosult és köteles az általa nyújtott szolgáltatásra a mindenkori hatályos jogszabályban meghatározott adótartamot (illetve hatósági árat) alkalmazni, mely változás nem igényli az egyedi szerződés külön módosítását. 3.3 Megrendelő önálló kötelezettsége Megrendelő a megrendelt szolgáltatások ellenértékét arra tekintet nélkül köteles a Szolgáltató részére a Keretszerződés, illetve az ennek alapján létrejött egyedi szerződés feltételei szerint megfizetni, hogy az általa közvetített vendégek, illetve csoport ezen ellenértéket megfizették-e a Megrendelő részére, kötelesek-e megfizetni, illetve milyen fizetési ütemezéssel terheli őket fizetési kötelezettség Tekintet nélkül a Megrendelő és az általa szervezett utasok közötti jogviszonyra, a Keretszerződésben meghatározott esetekben a Megrendelő az általa szervezet utasok teljesítéséért helytállásra, vagy egyéb kötelezettség teljesítésére köteles. 3.4 Extra szolgáltatások A Szolgáltatóval létrejött egyedi szerződésben megjelölt, illetve a Szolgáltató által alkalmazott árban benne nem foglalt egyedi extra szolgáltatások ellenértékét a csoport tagjainak illetve az egyéni utasoknak, távozásuk előtt a 4

5 szolgáltatás helyén (szálloda recepció, étterem, stb.) és a szolgáltatás nyújtója részére kell kiegyenlíteniük Megrendelő - a csoport Megrendelő képviseletében eljáró kísérője (túravezető) útján köteles a fenti pont betartását ellenőrizni és a végrehajtásról gondoskodni Szolgáltató az extra szolgáltatások ellenértéke körében semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget sem vállal, beleértve, hogy ezek előlegezésére, megfizetésére, vagy azzal kapcsolatos biztosíték nyújtására a Szolgáltató nem köteles, és nem felel az extra szolgáltatások ellenértékének behajtása miatti késedelmes távozásért, illetve az extra szolgáltatások nyújtója által alkalmazott jogkövetkezményekért, biztosítékokért Szolgáltató és alvállalkozói (pl szállodák) fenntartja magának a jogot, hogy az egyéni utazóktól és a csoportoktól érkezéskor letétet, vagy hitelkártyagaranciát kérjen. Amennyiben valamely vendég megtagadja a garancia nyújtását, úgy ennek teljesítésére a Megrendelő köteles. 3.5 Ellenérték fizetése, előleg Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatás ellenértékét a szolgáltatás megkezdésének időpontja előtt előlegként kifizetni Szolgáltató részére az alábbiak szerint: (i) a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 10%-a megrendelés Megrendelő általi megerősítésekor fizetendő (fenti pont), (ii) (iii) a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 40%-a 60 nappal érkezés előtt fizetendő, a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 50%-a 40 nappal érkezés előtt fizetendő Az előlegfizetés módja banki átutalás. Az átutaláshoz kapcsolódó banki költségeket és közterheket Megrendelő viseli Kötbérmentes lemondás esetén Szolgáltató köteles a Megrendelőnek a kapott előleget visszatéríteni. Kötbérterhes lemondás esetén a Szolgáltató jogosult az előleget vagy annak arányos részét a kötbér összegébe beszámítani Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy fizetési és hitelezési politikáját a rendelkezésre álló információk alapján a Megrendelő fizetőképességében beállt változásokra tekintettel módosítsa. Ezen túlmenően is Megrendelő fizetési késedelme esetén a Szolgáltató jogosult a fenti pont szerinti részletfizetési kedvezményt megvonni, és az egyedi szerződés teljesítését az ellenérték 100 %-ának megfelelő előleg megerősítéskor (fenti pont) történő megfizetéséhez kötni Szolgáltató a fizetés biztosítékaként jogosult a megfelelő biztosíték rendelkezésére bocsátását kérni a Megrendelőtől Fizetési késedelem esetén Megrendelő késedelmi kamat fizetésére köteles a késedelem teljes időtartamára, és köteles továbbá 40 EUR behajtási költségátalány megfizetésére. A késedelmi kamat mértéke forintban teljesítendő (lerovandó) fizetések esetében a számlázás időpontjában 5

6 érvényes magyar jegybanki alapkamat kétszerese, EUR pénznemben teljesítendő (lerovandó) fizetések esetében a számlázás időpontjában érvényes EURIBOR + [7] % Fizetési késedelem esetében Szolgáltató jogosult az egyedi szerződést póthatáridő tűzése, vagy érdekmúlás bizonyítása nélkül felmondani Felek az egyértelműség végett rögzítik, hogy az egyedi szerződésben (egyedi megrendelésben és ennek visszaigazolásában jogosultak a jelen Keretszerződéstől eltérő feltételekkel, így különösen egyedi fizetési feltételekkel megállapodni, ilyen megállapodás esetén ennek feltételei a jelen Keretszerződést megelőzik). 3.6 Számlázás Szolgáltató számláját a Keretszerződés szerinti visszaigazolt megrendelés, és ennek alapján létrejött egyedi szerződés alapján, az abban foglalt teljesítés és árak alkalmazásával állítja ki a Megrendelő részére. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a számlázás EUR pénznemben történik A fenti 3.5. pont szerinti előlegösszegekről a Szolgáltató díjbekérőt állít ki a Megrendelő nevére, melyet a Megrendelő 8 munkanapon köteles kiegyenlíteni. Az előleg beérkezésekor a Szolgáltató kiállítja a számlát (a banki jóváírást követő 8 napon belül) és Megrendelőnek elektronikusan és postai úton is elküldi. 3.7 Felek további kötelezettségei Megrendelő vállalja, hogy megköti és fenntartja a tevékenysége végzéséhez szükséges biztosításokat, továbbá rendelkezik a tevékenységéhez szükséges engedélyekkel, jóváhagyásokkal, nyilvántartásba vétellel, bejelentésekkel (együtt: engedély ) Szolgáltató hasonlóképpen kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenységéhez szükséges biztosításokkal és engedélyekkel Szolgáltató felelőssége, hogy az általa alvállalkozókon keresztül biztosított szolgáltatások (idegenvezetők, buszok, programok, etc.) rendelkezzenek a szükséges engedélyekkel és biztosításokkal Szolgáltatót a nem alvállalkozóként igénybe vett egyéb szolgáltatók engedélyei, biztosításai körében semmilyen kötelezettség vagy felelősség sem terheli Szolgáltató megtagadhatja további szolgáltatásait, ha a Megrendelő utasa(i) akadályozzák a program lebonyolítását, vagy veszélyeztetik az utazás biztonságát Megrendelő az egyéni utazó, illetve valamely csoport tagja által okozott kárért mindaddig nem felel, amíg az egyéni utazóval, illetve a csoport tagjaival kötött megállapodásiban kifejezetten kiköti az utazó azon kötelezettségét, hogy az általa a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárt köteles megtéríteni. Ebben az esetben a Szolgáltató a kártérítési igényét vendéggel szemben közvetlenül érvényesíti. Az eljárásban a Megrendelő köteles a Szolgáltatóval együttműködni. Együttműködési kötelezettségének elmulasztása esetére Megrendelő a károkozó helyett készfizető kezesként felel, és ennek alapján 6

7 köteles megtéríteni Szolgáltató valamennyi igazolt kárát azzal, hogy károkozóval szembeni igényét visszigényként érvényesítheti. 3.8 Vis maior, egyéb rendkívüli helyzetek Ha a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése bármelyik Fél részéről elháríthatatlan akadályba ütközik (elemi csapás, földrengés, árvíz, zendülés, háború stb.), köteles szerződéses partnerét azonnal értesíteni, és a vis maior okozta késedelem, lehetetlenülés nem minősül szerződésszegésnek, károkozó magatartásnak Vis maior körén kívüli rendkívüli esetben a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő értesítése és vele történő egyeztetés mellett - a Csoport, illetve az egyéni utazó részére áremelés nélkül egy legalább azonos kategóriájú szolgáltatást nyújtson (pl szálloda, busz, idegenvezető, étterem, stb.). Ilyen esetekben a Szolgáltató a Megrendelőt a változásról haladéktalanul, de lehetőleg legkésőbb az érkezést megelőző 48 órán belül értesíteni kell. 3.9 Lemondás 3.10 Kötbér Megrendelő a Keretszerződés feltételei szerint, és ennek részeként kötbérterhesen, vagy kötbérmentesen jogosult a megrendelt szolgáltatások részleges, vagy teljes lemondására a Szolgáltatóhoz intézett (beleértve a kézbesítési visszaigazolással küldött t is) írásbeli nyilatkozat útján Teljes lemondás a megrendelés teljes időtartamára, valamennyi megrendelt szolgáltatásra és valamennyi, a megrendelésben meghatározott vendégre kiterjedő törlését jelenti Részleges lemondás a megrendelésben meghatározott szolgáltatások akár időbeli, akár létszámbeli, akár a megrendelt szolgáltatások körére kiterjedő szűkítését jelenti, a szűkítés mértékétől függetlenül A 60 nappal érkezés előtt közölt lemondás (kivéve, ha a megrendelésben foglalt szolgáltatások kiemelt időszakban teljesítendőek, vagy amennyiben az átajánlat ettől eltérő rendelkezést tartalmaz) kötbérmentes, egyebekben a jelen pont szerinti kötbér fizetendő A kötbér alapja a lemondással érintett szolgáltatás(részek) értéke azzal, hogy egyrészt a 10%-ot meghaladó részleges lemondás esetén csak a 10%-ot meghaladó rész után fizetendő kötbér (ez nem alkalmazandó teljes lemondásra), illetve amennyiben az árajánlat jutalékot tartalmaz (Szolgáltató a Megrendelő részére jutalék fizetését vállalja), a kötbér összege után jutalék nem jár., A kötbér összege nem haladhatja meg a megrendelt szolgáltatás értékét A kötbér összege: (i) A tervezett érkezés megelőző 60. (hatvanadik) nap előtti lemondás esetén a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 0 %-a, (ii) A tervezett érkezés megelőző 59. (ötvenkilencedik) és 45 (negyvenötödik) nap közötti lemondás esetén a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 30 %-a, 7

8 (iii) A tervezett érkezés megelőző 44. (negyvennegyedik) és 31. (harmincegyedik) nap közötti lemondás esetén a megrendelt szolgáltatás ellenértékének 70 %-a, (iv) 30 napon belüli lemondás, vagy annak elmaradása (ilyenként tekintve a fenti pont szerinti eseteket is) esetén (no-show) a megrendelt szolgáltatás 100%-a A kötbér tekintetében lemondásnak minősül, amennyiben a Szolgáltató a Keretszerződést vagy bármely egyedi szerződést felmondja, vagy a Keretszerződés alapján valamely szolgáltatást töröl, továbbá a fenti pont szerinti esetek is. A lemondás időpontjának ez esetben a felmondás, vagy törlés időpontja minősül A szerződés felmondása Abban az esetben, ha valamelyik Fél a Keretszerződésben, vagy egyedi szerződésben vállalt bármely lényeges kötelezettségét megszegi, és szerződésszegése nem orvosolható, vagy azt a vétlen (sérelmet szenvedő) Fél által írásban tűzött, 8 munkanapos póthatáridőben sem orvosolja, a vétlen (sérelmet szenvedő) azonnali hatállyal felmondhatja a szerződésszegéssel érintett szerződést Megrendelő részéről lényeges szerződésszegésnek minősül bármely megrendelői fizetési kötelezettség elmulasztása azzal, hogy amennyiben a Megrendelőnek 30 napja lejárt esedékességű kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben, a Szolgáltató a Keretszerződést és valamennyi további egyedi szerződést is jogosult felmondani. 4 Keretszerződés hatálya 4.1 Keretszerződés mindkét Fél általi aláírásával (külön időpontban történő aláírás esetében a legutolsó aláírással és annak időpontjával) jön létre érvényesen, és lép hatályba. Keretszerződés valamennyi hatályba lépését követő eseti megrendelésre, és ennek alapján létrejövő egyedi szerződésre irányadó. 4.2 Keretszerződés határozatlan időre szól, és bármely Fél által 30 napos rendes felmondással (szerződésszegés szükségessége nélkül). 4.3 Keretszerződés rendes felmondása a felmondási idő lejártáig megtett egyedi megrendeléseket és ezek útján létrejövő egyedi szerződéseket nem érinti. 4.4 Keretszerződés rendkívüli felmondása esetén a felmondás közlésének napját követő naptól kezdődő hatállyal Szolgáltató jogosult törölni valamennyi Megrendelő által foglalt szolgáltatást, Megrendelő pedig köteles megtéríteni Szolgáltató részére a felmondás időpontjáig teljesített valamennyi szolgáltatás Megrendelőt terhelő ellenértékét (beleértve a kötbért is). 5 Vegyes rendelkezések 5.1 A Keretszerződésre, és az ennek alapján létrejött egyedi szerződésekre, valamint a Felek ebből eredő jogviszonyára a magyar jog irányadó. 5.2 Minden értesítés egyéb közlés, amit a Keretszerződés vagy az egyedi alapján meg kell vagy meg lehet tenni, írásban (ideértve a kézbesítésről szóló visszaigazolási 8

9 kérelemmel ellátott üzenetet is) teendő meg a melléklet szerinti kapcsolattartók útján, illetve részére. A fentiek szerint elküldött értesítést, levelet akkor is megérkezettnek tekintik az igazolt elküldéstől számított 5. napon, ha a tértivevény nem kereste, elköltözött, nem vette át, címzett ismeretlen jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz. 5.3 A Keretszerződés, ennek alapján tett megrendelések, árajánlatok, az egyedi szerződések és az ezekben foglalt nettó árak, kidolgozott programok, üzleti feltételek bizalmasan, üzleti titokként kezelendők, nem hozhatóak nyilvánosságra, nem közölhetőek és nem tehetőek harmadik személy vagy nyilvánosság számára megismerhetővé (beleértve, hogy az internet útján sem közölhetőek vagy tehetőek megismerhetővé). Ezen kötelezettség megszegése azonnali szerződésfelmondást és kártérítési kötelezettséget eredményezhet. 5.4 A Keretszerződés a Felek ennek tárgyára vonatkozó teljes megállapodását képezi, és ebben a körben hatálytalanít minden, a Felek által egymás között a jelen Keretszerződés tárgyára vonatkozóan megkötött vagy megtett korábbi megállapodást, egyezséget és intézkedést, akár szóban, akár írásban tették. 5.5 A Keretszerződés fejezetekre, pontokra és alpontokra történt felosztása, címek és alcímek beiktatása kizárólag az olvasás és a hivatkozás kényelmét szolgálja, így a Keretszerződés értelmezése szempontjából nem irányadó és nem vehető figyelembe. 5.6 A Keretszerződés csak írásban, külön e célra szerkesztett dokumentum formájában módosítható. 5.7 Felek a Keretszerződés aláírására minden korlátozás nélkül jogosultak, rendelkeznek minden szükséges hozzájárulással, és jelen szerződést képviseletükben aláíró személyek nyilatkozata érvényes és hatályos, kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent számukra, ennek hiánya azonban a jelen szerződés másik féllel szembeni érvényességét, hatályát és teljesítési kötelezettségüket nem érinti. 5.8 A jelen szerződés magyar és angol nyelven készült, azonban kizárólag a magyar szöveg bír joghatállyal, az angol szöveg kizárólag tájékoztatás célját szolgálja. 5.9 Bármely vita eldöntésére, amely a Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével, vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, annak eldöntésére a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény szerinti általános illetékességgel bíró magyar rendes bíróság illetékes A Keretszerződés, amely 9 oldalból, 4 fejezetből és 2 mellékletből áll, [4] egymással mindenben megegyező példányban kerül aláírásra. 9

10 Fentiek tanúsítására jelen Keretszerződést, átolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt Felek jóváhagyólag aláírták, és magukra nézve kötelezőnek ismerték el. Kelt: [ ] mint Megrendelő részéről Aláírás: Lighthouse Travel Kft. mint Szolgáltató részéről: Aláírás: Név: [ ] Név: [ ] Tisztség: [ ] Tisztség: [ ] 10

11 melléklet Kapcsolattartók 1 Megrendelő részéről 1.1 Név: [ ] Levelezési cím: [ ] Számlázási cím: [ ] 1.2 Név: [ ] Levelezési cím: [ ] [ ] 2 Szolgáltató részéről 2.1 Név: Nyitrai Orsolya Levelezési cím: [ ] [ ] 2.2 Név: Kiss Andrea Levelezési cím: [ ] [ ] 11

12 1. melléklet Nyilatkozat [Közösségi Áfa-szabályok alapján a nyilatkozattétel minden ügyfél (megrendelő) esetében kötelező] Alulírott [ ] (cím: [ ], közösségi adószám: [ ]), mint megrendelő (a Megrendelő ) ezúton nyilatkozom, hogy a Lighthouse Travel Kft-től (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 41., közösségi adószám: HU ), mint szolgáltatótól (a Szolgáltató ) általam megvásárolt utazási csomago(ka)t (legalább 2 megrendelt szolgáltatást tartalmaz) (a) (b) végső felhasználóként (azaz utasként veszem igénybe), így tudomásul veszem, hogy az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvényben ( Áfatv. ) meghatározott (jelen időpontban 27%-os) általános forgalmi adóval ( Áfa. ) növelt összeget fizetem ki, vagy továbbértékesítési céllal vásárolom, így az ügyletre a fordított Áfa szabály vonatkozik, tehát az Áfa. bevallása és befizetése nem a Szolgáltatót, hanem a Megrendelőt terheli. Felek megegyeznek abban, hogy a fenti nyilatkozat a keltezéstől számított minden visszaigazolt megrendelésre vonatkozik és visszavonásig, illetve az Áfatv. nyilatkozat tartamára kiható esetleges törvénymódosításig érvényes. Kelt: [ ] mint Megrendelő részéről Aláírás: Lighthouse Travel Kft. mint Szolgáltató részéről Aláírás: Név: [ ] Név: [ ] Tisztség: [ ] Tisztség: [ ] 12

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés)

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P É N Z Ü G Y I L Í Z I N G T E V É K E N Y S É G R E V O N A T K O Z Ó Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A (FO G Y A S Z T Ó I L Í Z I N G S Z E R Z Ő

Részletesebben

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z). Székhelye: Levelezési címe: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Számlapostázási címe: Adószám: Cégbíróság és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez A jelen ÁSZF magában foglalja a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között létrejött Szerződéshez

Részletesebben

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Amely létrejött egyrészről a.. Rövid neve: Székhelye: Cégbejegyzési szám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviseli: mint Eladó, valamint a TIG TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

Részletesebben

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31; adószám: 10644371-2- 44; képviseli: dr. Nyikos

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1) A Szolgáltató adatai: - Cégnév:. - Cégjegyzékszám: 01-09-975527 - Adószám: 23728044-2-43 - IBAN, bankszámlaszám, SWIFT: HU12 11711096-20000466-0000 0000, OTPVHUHB - Székhely: 1112 Budapest, Csenger

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az ISZTRIA TOURS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye és levelezési címe: 7621 Pécs, Citrom u. 18., Tel.: +36 72 215 686, fax: +36 72 210 798, e-mail: info@isztriatours.hu,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2015. május 14.

EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT. HATÁLYOS 2015. május 14. H-1132 Budapest, Váci út 30. Üzletszabályzat EOS FAKTOR MAGYARORSZÁG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. május 14. With head and heart in finance Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság OTP Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság P ÉNZÜGYI L ÍZING T EVÉKENYSÉGRE V ONATKOZÓ Ü ZLETSZABÁLYZATA Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045229 PSZÁF engedély

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

www.autonet-group.hu officehu@autonet-group.com 36 27 548245 ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI-EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1.) SZERZŐDŐ FELEK egyrészről az székhely: 2120 Dunakeszi, Pallag u. 43., cégjegyzék szám: 13-09-125172, adószám: 12869996-2-13, bankszámla száma:., képviseli:

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZATA és ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. június 25. napjától (a 2014. március 15. napját követően megkötött szerződésekre kell

Részletesebben