I. fejezet. A rendelet célja 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. fejezet. A rendelet célja 1.."

Átírás

1 Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2/2015. (II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Drégelypalánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeltet alkotja: I. fejezet A rendelet célja 1.. A rendelet célja, hogy a legrászorultabb személyek, családok szociális biztonságának megteremtése és megőrzése érdekében Drégelypalánk Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) teherbíró képességének figyelembe vételével - meghatározza a szociális ellátás helyi rendszerét, az egyes ellátási formák igénybevételének feltételeit, valamint a jogosultság érvényesítésének garanciáit. A rendelet hatálya 2.. (1) A rendelet hatálya kiterjed azon személyekre, akik Drégelypalánk községben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek. (2) Az (1) bekezdés tekintetében alkalmazni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. (1)-(3) bekezdéseit és a 7. (1) bekezdését. Általános szabályok 3.. (1) Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a polgármester jegyző gyakorolja (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete az alábbi önkormányzati hatósági ügyek hatáskörét ruházza át a polgármesterre: köztemetés. temetéshez kapcsolódó települési támogatás szociális étkezés (3) A települési önkormányzat képviselő-testülete az alábbi önkormányzati hatósági ügyek hatáskörét ruházza át a jegyzőre: lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatás, gyógyszert-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás 1 4..

2 (1) A települési támogatás iránti kérelmet a Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani vagy postai úton eljuttatni. (2) A kérelmező köteles együttműködni az önkormányzattal a szociális helyzetének feltárásában. (3) A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell becsatolnia. (4) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránti kérelem tartalmazza: a./ az ellátást igénylő személynek az Szt ának a) c) h) pontjában szereplő adatait, b././az igényelt szociális ellátás jogosultsági feltételeire vonatkozó adatokat, nyilatkozatokat. A jövedelemtől függő szociális ellátások esetében a jövedelem típusának megfelelő igazolás vagy annak fénymásolata a jövedelemről tett nyilatkozat melléklete. (5) A jogosultság megállapításakor 1. a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, 2. a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. Jövedelem igazolható: a) havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó átlagkeresetéről szóló munkáltatói igazolást, b) munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényt, ennek hiányában a munkaügyi kirendeltség által kiállított igazolást, c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban kifizetett ellátás igazoló szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot, d) vállalkozó esetében az illetékes APEH igazolását, a kérelem benyújtását megelőző gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról. (6) A pénzbeli ellátások kifizetése házipénztárban és utalással történik. (7) A rendszeres pénzbeli települési támogatásokat utólag, minden hónap 5-ig kell folyósítani. Az eseti pénzbeli települési támogatásokat a döntés követő 8 napon belül kell folyósítani. (9) Települési támogatás egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható. (10) A folyósítás módjáról az ellátást megállapító határozatban rendelkezni kell. A természetben nyújtott települési támogatások biztosításának szabályait, határidejét, formáját a vonatkozó határozat rendezi. (11) A rendszeres települési támogatás a támogatásról rendelkező határozatban megjelölt időponttól illeti meg az érintettet azzal, hogy a jogosultság kezdő hónapjában a havi támogatás teljes összegét kell folyósítani. 5.. (1) A polgármester döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a képviselőtestülethez lehet fellebbezni. A fellebbezést a hivatalnál kell benyújtani. A hivatal a fellebbezést a szükséges iratok becsatolásával a képviselő-testület soron következő ülése elé terjeszti. 2

3 (2) A képviselő-testület döntése ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel lehet élni az illetékes bíróságnál. A pert az önkormányzat ellen kell indítani. II. Fejezet Települési támogatások A települési támogatások nyújtásának formái 6. Az önkormányzat képviselő-testülete e rendelet alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. (1) A települési támogatás formái: a./ települési támogatás b./ rendkívüli települési támogatás Települési lakhatási támogatás 7.. (1) Települési lakhatási támogatásra jogosult az a szociálisan rászoruló háztartás, melynek jelentős havi lakásfenntartási kiadásai vannak és teljesülnek az e rendeletben meghatározott egyéb feltételek. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában szociálisan rászorult az a háztartás ahol a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. (3) A kérelmezőnek számlával kell igazolnia a lakásfenntartási kiadásait, amelyekről szóló számlákat a 4. (3) bekezdésben foglaltakon túl a kérelemhez csatolni kell. (4) A kérelem elbírálásakor figyelembe vehető lakásfenntartási kiadások: a villanyáram, víz- és gázfogyasztás, a csatornahasználat díja, a szemétszállítási díj,, és a tüzelőanyag ára. (5) A települési lakhatási támogatást rendszeres települési támogatás formájában kell nyújtani. A támogatást havi rendszerességgel 6 hónapra lehet megállapítani. (6) A évben megállapított lakásfenntartási támogatás érvényességi ideje alatt települési lakhatási támogatás nem állapítható meg. (7) A települési lakhatási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja számára az alábbi feltételeket kell a megállapítástól folyamatosan teljesíteni. - köteles az általa lakott ingatlan, az ingatlannak a kerítéssel határos területének, járdájának folyamatos tisztán-tartásáról gondoskodni, - az ingatlan előtt található árkot, átereszt tisztántartani, - a ház udvarát, kertjét tisztántartani, (8) A (7) bekezdésben meghatározott feltételeket a kérelmező vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakókörnyezetére kell vonatkoztatni. (9) A jegyző a (8) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítésére az érintettet 5 napos határidő kitűzésével szólítja fel. (10) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. (11) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 350 Ft. (12) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási 3

4 szerkezetet kifejező arányszáma, ahol a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0, a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9, a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8, a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8, a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7. (13) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. (14) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás egy hónapra jutó összege minimum 2.500,-ft/hó maximum 7.000,-Ft/hó (15) A (10) bekezdés szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3 - J-0,5 NYM x 0,15 NYM ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. A lakhatási támogatás egy hónapra jutó összege a lakhatási támogatás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50%-át (16) A (4) bekezdésben felsorolt rendszeres kiadás a kérelem benyújtását megelőző hónap számlájával, ennek hiányában a szolgáltató által kiállított, a fogyasztói hely beazonosítására alkalmas igazolással vagy befizetést igazoló elismervénnyel kell igazolni. A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatásra való jogosultságot meg kell szüntetni: 1./ a jogosult kérelmére, 2./ ha a jogosult más településen létesített lakó- vagy tartózkodási helyet, 3./ ha a jogosult elhunyt. 8.. Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás 9.. (1) Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás állapítható meg utalással történő folyósítással - annak a községben lakóhellyel rendelkező nagykorú hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, állandó és tartós gondozásra szoruló, községi lakóhellyel rendelkező személy ápolását, gondozását végzi, és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem a 4

5 nyugdíjminimum 150%-át nem haladja meg és a kérelmező a községben az ápolttal, gondozottal egy háztartásban él. (2)Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatásban csak az a személy részesülhet, aki az Szt ban és a 43/A. -ban meghatározott ápolási díj megállapítását a Járási Hivatalnál kezdeményezte de arra nem jogosult. (3) Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatásra irányuló kérelemhez csatolni kell a háziorvos által kiállított igazolást arra nézve, hogy a gondozott állandó és tartós gondozásra szorul, valamint azt a háziorvosi igazolást, mely tanúsítja, hogy a gondozó személy alkalmas az ápolási feladatok ellátására (1) Nem jogosult beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatásra a hozzátartozó, ha a) a gondozásra szoruló ellátása házi segítségnyújtás keretében biztosítható b) a gondozott személy két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, részesül. c) ha rendszeres pénzellátásban részesül, és annak összege meghaladja a települési ápolási díj összegét, d) keresőtevékenységet folytat és munkaideje - az otthon történő munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja. (2) Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás összege megegyezik a nyugdíjminimum összegével. Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatást egy évre kell megállapítani. (3) Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás egészségügyi szolgáltatásra és szolgálati időre nem jogosít (1)Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatást meg kell szüntetni, ha a) a gondozást végző személy vonatkozásában a 14. (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok következik be, b) a gondozott személy állapota az állandó gondozást már nem teszi szükségessé, c) a gondozást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, a gondozott érdekeit, egészségét, emberi méltóságát sértő magatartást tanúsít, d) a gondozott személy elhalálozik, e) a gondozást végző, vagy a gondozott személy települési lakcíme megszűnik. Gyógyszert-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás, 12.. (1) A gyógyszertámogatás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. (2) Gyógyszertámogatás állapítható meg - gyógyszerkiadásokhoz kapcsolódó költségekhez való hozzájárulás céljából, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200%-át egyedül élő esetén a nettó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimuma 235%-át és a feltétlen szükséges havi rendszeres gyógyszerköltségének összege meghaladja a 5

6 nyugdíjminimum 20 %-át. (3) A gyógyszertámogatásra való jogosultság megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell - a havi rendszeres gyógyszer költségéről - kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátásról szóló igazolást; a Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint sem alanyi, sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult. (4) A gyógyszertámogatás havi összege Ft gyógyszerköltség esetén Ft/hó Ft gyógyszerköltség esetén 5.000Ft/hó melyet a támogatás teljes időtartamára 12 hónapra - havonta, a támogatás megállapításáról szóló határozat jogerőre emelkedését követő hónaptól kell folyósítani. III. Fejezet Rendkívüli települési támogatása 13.. (1) A település képviselő-testülete rendkívüli települési támogatásban részesítheti a) azt az egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg, b) azt a családot, ahol az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem haladja meg. (2) Rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni különösen, ha a kérelmezőnek a) tartós betegség miatt jelentős jövedelem-kiesése van, b) elemi kár, baleset, tragikus helyzet miatt anyagi segítségre szorul, c) körülményeihez képest jelentős beiskolázási kötelezettségek merülnek fel. d) Rendszeres pénzellátás iránti kérelme folyamatban van, és megélhetését ezen időszak alatt más jövedelemből, megtakarításból biztosítani nem tudja e) gyermek fogadásának előkészítéséhez nem rendelkezik megtakarítással f) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz g) nevelt gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez anyagi segítségre szorul h) a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul (3) A települési támogatás egyszeri összegét a rászorultsághoz igazodóan kell megállapítani. A települési támogatás minimum 3.000,-Ft maximum ,-Ft lehet. A települési támogatás kifizetése házipénztár útján történik. (4) A képviselő-testület rendkívüli méltányosságból rendkívüli települési támogatást állapíthat meg a 13.. (1) bekezdésében meghatározott feltételeknél magasabb jövedelemhatárok esetén. Temetéshez kapcsolódó települési támogatás 14.. (1) A temetési költségekre tekintettel települési temetési támogatásra jogosult minden Drégelypalánki állandó lakcímmel rendelkező személy, függetlenül attól, hogy a meghalt személy eltemettetésére köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt-e vagy sem. a) A kérelmezőnek a kérelméhez csatolnia kell, a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére - kiállított számla eredeti példányát, valamint a halotti 6

7 anyakönyvi kivonatot másolatát. b) A települési temetési költségekhez való hozzájárulásként támogatást a halálesetet követő 1 hónapon belül lehet igényelni. c) Temetéshez kapcsolódó települési támogatás összege ,-Ft. (2) Különös méltányosságból a képviselő-testület magasabb összegű temetéshez kapcsolódó települési támogatást is megállapíthat. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 15.. (1) A köztemetés esetén az Szt ában foglaltak az irányadók. (2) A köztemetés költségét nem lehet a helyben szokásos legolcsóbb temetési költségnél magasabb összegben megállapítani. (3) A polgármester a köztemetés költségének megtérítését hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél érvényesíti., illetve a eltemettetésre kötelezett személyt a köztemetés költségének megtérítésére kötelezi. (4) A polgármester különös méltányosságból mentesítheti a hozzátartozót, a köztemetés költségének megtérítése alól,amennyiben a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori összegét. Tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatás 16.. (1) Az önkormányzat tűzifa biztosításához kapcsolódó települési támogatásban részesítheti elsősorban azt az aktív korúak ellátásában, települési lakhatási támogatásban részesülő személyt, valamint azt a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családot, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimumot. (2) Amennyiben ugyanazon ingatlan vonatkozásában több személy kéri a tűzifa támogatást úgy környezettanulmány útján kell meggyőződni a külön háztartás meglétéről. (3)Az kérelmet a közös önkormányzati hivatalnál kell benyújtani, a kérelemről a képviselőtestület dönt. (4)Tüzelőtámogatásként egy háztartásban maximum 3 m3 fa adható. IV. Fejezet Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 17.. A személyes gondoskodás keretében tartozó szociális alapellátási formák a következők: a) szociális étkeztetés b) házi segítségnyújtás c) családsegítés Szociális étkeztetés

8 (1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 1./ koruk, 2./ egészségi állapotuk, 3./ fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 4./ szenvedélybetegségük, vagy 5./ hajléktalanságuk miatt. (2) Kora miatt jogosult a szociális étkeztetés igénybevételére az, aki az 60. életévét betöltötte. Ezt a tényt a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból szolgáltatott adat igazolja. (3)Egészségi állapota miatt jogosult a szociális étkeztetés igénybevételére az, aki ezt a tényt 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi véleménnyel igazolja. A fogyatékosságot, pszichiátriai betegséget, szenvedélybetegséget a kiállító szerv határozatával, okiratával, szakvéleményével kell igazolni. (4) Étkeztetésben részesíti az önkormányzat azt az egyedülálló igénylőt, aki jövedelmétől függetlenül kora vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkezéséről más módon gondoskodni. Családban élő, jogosultsági feltételeknek megfelelő igénylőt abban az esetben részesíti az önkormányzat szociális étkezésben, ha nincs olyan személy vele közös háztartásban, aki az étkeztetéséről gondoskodni tudna. (5)Az ellátás iránti kérelmet a kérelmező lakóhelye szerinti települési önkormányzathoz lehet benyújtani. Az ellátás iránti kérelemről a polgármester dönt. (6) A szociális étkezés térítési díját külön rendelet szabályozza. Házi segítségnyújtás 19.. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2)A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (3) Az ellátást az önkormányzat Balassagyarmat Kistérség Szociális Szolgáltató Intézmény útján biztosítja, az általa meghatározott feltételek és eljárási rend szerint. Családsegítés 20.. (1) A családsegítés az életvezetési problémákkal, szociális gondokkal küzdő családok, illetve személyek szociális és mentálhigiénés ellátása. (2) A családsegítő szolgálat tevékenysége körében a) közreműködik az igénylőcsaládi gondjainak rendezésében,életvitelét hátrányosan befolyásoló okok feltárásában, illetve megszüntetésében,mentális problémáinak megoldásában, b) az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és egyéb tanácsokat ad, segítséget nyújt, 8

9 c) folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét, d) kezdeményezi a települési önkormányzatnál az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás helyben történő megszervezését,új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászoruló csoportok, személyek e törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását. (3) A családsegítést az önkormányzat a Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulás keretében látja el, az általa meghatározott feltételek és eljárási rend szerint V. FEJEZET Záró rendelkezések 21.. E rendelet március 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a módosított Szociális ellátásokról szóló 5/2011. ( II.25.) számú rendelet, valamint a a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 10/2014.(XII.02.) számú rendelet hatályát veszti. Drégelypalánk, Dombai Gábor polgármester Polyákné Sipos Klára jegyző 9

10 Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2646 Drégelypalánk Rákóczi út 1. KÉRELEM a lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás megállapítására 1. szám ú melléklet 1. Személyi adatok 1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születés helye,... ideje (év, hó, nap): Lakóhelye:. irányítószám... település.....utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház... emelet, ajtó Tartózkodási helye:.irányítószám... település... utca/út/tér... házszám... épület/lépcsőház emelet, ajtó Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám) : Adóazonosítószám: Telefonszám (nem kötelező megadni): cím (nem kötelező megadni): Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma:... fő Kérelmező háztartásában élők személyi adatai: Név/Születési név/rokoni kapcsolat Születési helye, ideje Anyja neve TAJ száma 2. Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: A. B. C. A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 10

11 jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem 3. Lakásviszonyok 3.1. A támogatással érintett lakás nagysága:... m A lakásban tartózkodás jogcíme:... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek, b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: kérelmező aláírása A kérelemhez csatolni kell: kérelem benyújtását megelőző hónap számlájával, ennek hiányában a szolgáltató által kiállított, a fogyasztói hely beazonosítására alkalmas igazolással vagy befizetést igazoló elismervényt jövedelemigazolást 11

12 Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2646 Drégelypalánk Rákóczi út számú melléklet KÉRELEM Beteg hozzátartozó ápolásához nyújtott települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, idő (év, hó, nap):.. Lakóhelye:... Tartózkodási helye:. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:. Adóazonosító jele:... Az ápolt személlyel való rokoni kapcsolata:. Telefonszám (nem kötelező megadni): Fizetési számlaszám:.. A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: Kijelentem, hogy keresőtevékenységet: nem folytatok, napi 4 órában folytatok, otthonomban folytatok; nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonyban nem állok; rendszeres pénzellátásban részesülök és annak havi összege:..., nem részesülök; 2. Az ápolt személyre vonatkozó adatok 2.1. Személyes adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely, idő (év, hó, nap): Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:. Adóazonosító jel:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes képviselő lakcíme: A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:... fő. Közeli hozzátartozó neve (születési neve) Családi kapcsolat megnevezése Közeli hozzátartozó születési ideje Megjegyzés* 12

13 Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: A B C A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók Munkaviszonyból és más 1. foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni 2. vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb 4. nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat, járási hivatal 5. és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Kelt: kérelmező A kérelemhez csatolni kell: háziorvos által kiállított igazolást arra nézve, hogy a gondozott állandó és tartós gondozásra szorul, a háziorvosi igazolást, mely tanúsítja, hogy a gondozó személy alkalmas az ápolási feladatok ellátására. Jövedelemigazolás a Járási Hivatal elutasító határozatát 13

14 Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2646 Drégelypalánk Rákóczi út számú melléklet KÉRELEM Gyógyszert-kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1.1. Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosítószáma: Telefonszám (nem kötelező megadni):... 2 A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok 2.1. A kérelmező családi körülménye: egyedül élő nem egyedül élő 2.2. A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók száma:... fő Közeli hozzátartozó neve (születési neve) 3.3. Jövedelmi adatok Családi kapcsolat megnevezése Közeli hozzátartozó születési ideje Megjegyzés* A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban: A B C A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók Munkaviszonyból és más 1. foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, 2. őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat, járási hivatal és 5. munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 14

15 7. Összes jövedelem 4.3. Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Kelt: év.. hónap...nap... kérelmező aláírása A kérelemhez csatolni kell: jövedelemigazolást a havi rendszeres gyógyszer költségéről - kizárólag a kérelmező személyes szükségletének kielégítéséhez szükséges gyógyító ellátásról szóló igazolást Kormányhivatal Járási Hivatalának 3 hónapnál nem régebbi határozatát, miszerint sem alanyi, sem normatív közgyógyellátásra nem jogosult. 15

16 4. számú melléklet Személyi adatok A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok: Drégelypalánki Közös Önkormányzati Hivatal 2646 Drégelypalánk Rákóczi út 1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Telefonszám: (nem kötelező megadni) : Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri.) : A folyószámlát vezető pénzintézet neve: Kérem, hogy az alábbi indokaim alapján rendkívüli települési támogatásban részesíteni szíveskedjenek: Kijelentem, hogy a velem közös háztartásban az alábbi közeli hozzátartozóim élnek: Név: Születési hely, idő: Rokonsági fok: 16

17 Tudomásul veszem, hogy a kérelemre indult eljárásban a vonatkozó jogszabály alapján kezelik személyi és különleges adatainkat. NYILATKOZAT Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a saját, valamint a velem közös háztartásban élő közeli hozzátartozóim jövedelmei az alábbi forrásokból származnak: Jövedelmi adatok A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban: A. B. C. A jövedelem típusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. Dátum: 201. hó nap kérelmező Kérelemhez csatolni kell: jövedelemigazolás 17

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról Németbánya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015.(II.23.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1.

I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Eljárási rendelkezések Csabaszabadi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Csabaszabadi Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Kőröshegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának szabályairól

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. február 18-i ülésére

Részletesebben

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai

I. Fejezet. A szociális igazgatás és a szociális ellátás általános szabályai Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A települési támogatás keretében nyújtott pénzbeli-,

Részletesebben

Vaja város képviselő testületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Vaja város képviselő testületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Vaja város képviselő testületének 4/2015 (II.26..) önkormányzati rendelete A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Vaja Város Önkormányzat Képviselő testületének 4/2015 (II.25.) önkormányzati

Részletesebben

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet

Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület. 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete. a szociális ellátásról. I. Fejezet Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testület 11/2013.(XII.30.)önkormányzati rendelete a szociális ellátásról Görcsönydoboka Önkormányzat Képviselő-testülete a az Alaptörvény 32 cikk (1)a bekezdése, a

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. I. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. 2 AZ ATKÁRI

Részletesebben

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról:

Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról: Moha Község Önkormányzata Képviselőtestülete A szociális igazgatásról és

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről és házi segítségnyújtásról szóló 2/2015.(II.25.) önkormányzati

Részletesebben