HITELSZERZŐDÉS Szerződés száma:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITELSZERZŐDÉS Szerződés száma:"

Átírás

1 HITELSZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről a Budapest Autófinanszírozási Zrt., (1138 Budapest, Váci út 193. Tel.: , Fax: ) : számlaszáma: BB Zrt , (a továbbiakban: Hitelező) másrészről., (szem.ig.sz.:, cím: ) (a továbbiakban: Adós) között, az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételekkel: 1. A hitel célja: A Hitelező a hitelt kizárólag az Adós által kiválasztott gépjármű Adós által történő megvásárlásához nyújtja. 2. A gépjármű típusa:. alvázszáma:., motorszáma:, forgalmi rendszáma:. 3. A Szállító /(közvetített ügylet esetén) Közvetítő neve (Cégnév):., címe: 4. A hitel összege: A gépjármű jelenleg ismert bruttó vételára:,- Ft - Az Adós által fizetendő saját rész:,- Ft A hitel összege:,- Ft 5. A hitel futamideje:.. hónap 6. A kamatozás módja, az ügyleti kamatláb: A szerződés változó kamatozású, forint (HUF) / deviza (EUR/CHF) alapú, változó/fix futamidejű. Az éves induló ügyleti kamatláb:.%. Változásának eseteit és módját a mellékelt Üzletszabályzat tartalmazza... (deviza alapú szerződés esetén) Jelen szerződés tekintetében a BB Zrt. bázis árfolyama a számlakonverziós vételi árfolyam, a BB Zrt. aktuális árfolyama a számlakonverziós eladási árfolyam Deviza alapú finanszírozás esetén a törlesztőrészletek forintban fizetendő összege a devizanem árfolyam és a deviza kamat alakulásától függően változhat. Ennek jelentős kockázata abban rejlik, hogy a forint leértékelődése nemcsak az esedékes törlesztőrészletek növekedését eredményezi, de a teljes hátralévő tőketartozást is növeli. A Hitelszerződés lejárat előtti megszűnése, vagy módosulása esetén a teljes hátralévő tőketartozást érintő árfolyam-különbözet egy összegben esedékessé válik. Az Adós kijelenti, hogy tudatában van a deviza alapú finanszírozás fokozott kockázatának, s vállalja ennek következményeit. 7. A hitel visszafizetése: Az Adós a hitel visszafizetését. havi törlesztőrészlet megfizetésével teljesíti. A havi törlesztőrészlet induló összege:,- Ft. Sorszám Összesen Tőke Kamat Áfa Kamat alap (Beépített Casco-s szolgáltatás esetén) A törlesztő részletek tartalmazzák a Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatás díját. Az adós által fizetendő teljes összeg: A forintban fizetendő teljes összeg a szerződés kamatváltozásának függvényében változhat. 8. Egyéb költségek: Az Adós a jelen Szerződés alapján az alábbi költségek fizetésére köteles: (szerződéskötési díj, melynek összege:,- Ft esedékes a hitelfolyósítást megelőzően), módosítási díj, rendkívüli zárlati díj, árfolyam-különbözet, egyéb díjak, költségek az Üzletszabályzatban foglaltak szerint. 9. A teljes hiteldíj mutató (THM): A THM induló mértéke:.. %. A THM megváltozásának feltételeit az Üzletszabályzat rögzíti. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. 10. Biztosítékok: Az Adós jelen Szerződés aláírásával vételi jogot enged Hitelezőnek a Gépjármű vonatkozásában. A vételi jog tartalmára és gyakorlásának feltételeire vonatkozóan az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadók. 11. Biztosítások: Az Adós a gépjárműre gépjármű felelősségbiztosítási szerződést köt az Üzletszabályzat szerint. A Hitelező az Adós írásbeli igénye alapján eltekint a casco biztosítás megkötésétől. Az Adós jelen Szerződésben és az Üzletszabályzatban foglalt kötelezettségeit a casco-mentesség nem érinti. (Beépített Casco-s szolgáltatás esetén) Az adós a Nyilatkozat és hozzájárulás casco biztosítás megkötéséhez (Biztosítotti nyilatkozat) aláírásával és a casco biztosítás létrejöttével eleget tesz az Üzletszabályzat 12.2 pontja alapján fennálló, casco biztosításra vonatkozó kötelezettségeinek. 12. Az Üzletszabályzat: A jelen Szerződésben és annak mellékleteiben nem szabályozott feltételekben a Hitelező Üzletszabályzata az irányadó. Az Adós a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Üzletszabályzatot átvette, megismerte és az abban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. (közvetített ügylet esetén) A Közvetítő és az Üzletszabályzat 12.2, 9., 10., ill. 20. Pontjai tekintetében a szállító megnevezés a Szállító megbízásából közvetítő gépjármű-kereskedőre hatályos. 13. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban PM tv.) alapján büntetőjogi felelőssége tudatában az Adós kijelenti, hogy a Hitelezőnél igénybe vett szolgáltatások és/vagy tranzakciók végrehajtása során felhasznált pénzügyi eszközök tényleges tulajdonosa saját maga*, vagy a végrehajtás során a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el** (Kérjük a megfelelőt aláhúzni). Az Adós tudomásul veszi, hogy a PM tv. vonatkozó előírásai alapján, amennyiben a tényleges tulajdonos személyével kapcsolatban változás áll be, a Hitelezőt a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül értesíteni köteles. *Tényleges tulajdonos: az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak. **Amennyiben a tényleges tulajdonos nevében és érdekében kerül megjelölésre, ki kell tölteni a Tényleges Tulajdonosi nyilatkozat formanyomtatványt!" 15. Hatálybalépés: A jelen Szerződés az aláírásának napján lép hatályba. Budapest, Adós Hitelező (helyette és nevében eljárva:) Előttünk mint tanúk előtt:... (Név, cím)... (Név, cím) Mellékletek: Üzletszabályzat, Készfizető Kezességvállalási Nyilatkozat (ha Hitelező előírta) Tényleges Tulajdonosi nyilatkozat (ha a 14. pont alapján szükséges)

2 ÜGYFÉL TÉNYLEGES TULAJDONOSI NYILATKOZATA ÜGYFÉL TÖLTI KI! Alulírott...., (mint a.. képviselője)* büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a. számú hitelszerződés megkötésénél 1.) természetes személyként az alábbi személy(ek) nevében járok el: 2.) a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet az alábbi személy(ek) nevében jár el.* *: Jogi személy esetén a nyilatkozatot cégszerűen kell aláírni, a nyilatkozó a jogi személy. Tényleges tulajdonos 1: Tényleges tulajdonos 2: Tényleges tulajdonos 3: Tényleges tulajdonos 4: Tudomásom van arról, hogy 5 (öt) munkanapon belül köteles vagyok bejelenteni a szolgáltatónak a fenti adatokban, vagy saját adataimban bekövetkező esetleges változásokat és e kötelezettség elmulasztásából eredő kár engem terhel. Dátum:.. ügyfél aláírása

3 Gépjármű Átadás-átvételi Jegyzőkönyv A számú Hitelszerződéshez A Szállító és az Ügyfél igazolja, hogy kizárólag olyan, az Ügyfél Hitelkérelmének megfelelő, hibátlan gépjárművet ad át ill. vesz át, amelynek forgalmi engedélyébe az Ügyfél kizárólagos tulajdonosként bejegyzésre került, továbbá amely rendelkezik a Budapest Autó Üzletszabályzata szerinti, érvényes Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítással. A Szállító igazolja a gépjármű vételárának kézhezvételét. A Gépjármű Átadás-átvételi Jegyzőkönyvet a Szállító haladéktalanul eljuttatja a Budapest Autóhoz. A gépjármű gyártmánya, típusa:.. Alvázszáma:. Motorszáma:.. Forgalmi rendszáma:. Kulcsok száma:.. db. -óra állása:... km Extratartozékok: -tükör - Átadás időpontja: Tanúsítjuk, hogy a gépkocsi az Ügyfél által elfogadásra és átvételre került. Megjegyzések: , Szállító Ügyfél Előttünk, mint tanúk előtt: 1. Név:., Cím: 2. Név:., Cím:

4 (Beépített casco-s konstrukció esetén) Nyilatkozat és Hozzájárulás Casco Biztosítás Megkötéséhez (Biztosítotti Nyilatkozat) Alulírott Biztosított, mint a fenti finanszírozási szerződés Lízingbevevője (a továbbiakban: Lízingbevevő/Biztosított), a Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben, a Budapest Autófinanszírozási Zrt. (továbbiakban: Budapest Autó) - mint szerződő által az UNIQA Biztosító Zrt-vel (a továbbiakban: Biztosító) kötött csoportos biztosítási szerződéssel összefüggésben az alábbi nyilatkozatokat (Biztosítotti Nyilatkozat) teszem: Jelen Nyilatkozat aláírása előtt a részemre átadott finanszírozási ajánlatokat áttanulmányoztam, megértettem és kijelentem, hogy a finanszírozási ajánlatok közül az alábbi, Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatást tartalmazó finanszírozási konstrukciót kívánom igénybe venni. Alulírott Biztosított, ezúton hozzájárulok ahhoz, hogy a Budapest Autó által megkötött csoportos casco biztosítási szerződés hatálya rám, mint biztosítottra és a fenti számú finanszírozási szerződés alapján a finanszírozás tárgyát képező gépjárműre, mint biztosított vagyontárgyra az alábbi feltételekkel kiterjedjen: Szerződő: Budapest Autófinanszírozási Zrt. Lízingbevevő/Biztosított: Kedvezményezett: Budapest Autófinanszírozási Zrt. Biztosító : UNIQA Biztosító Zrt. Gépjármű gyártmánya és típusa: Rendszáma: Biztosítási módozat: EUROTAX kód: Gépjármű bruttó vételára: Gépjármű alvázszáma: Biztosítási önrészesedés: de minimum Ft Gépjármű kategória: Kulcsok száma db.: Alulírott Lízingbevevő/Biztosított kijelentem, hogy a jelen Nyilatkozat aláírása előtt a fenti casco biztosításra vonatkozó Ügyféltájékoztatót és Biztosítási Szabályzatot átvettem, áttanulmányoztam, az azokban foglaltakat megértettem, magamra nézve kötelezőnek tekintem. Alulírott Lízingbevevő/Biztosított nyilatkozom, hogy a gépjármű rendelkezik indításgátlóval, legalább két darab kulccsal rendelkezik, nem fog bérautóként üzemelni, korábban bármely biztosító nem minősítette totálkárosnak. Alulírott Biztosított tudomásul veszem, hogy kizárólag a Biztosító előzetes írásos engedélye esetén vehető igénybe a Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatás, amennyiben: * a gépjármű amerikai vagy ausztrál standard szerint gyártott (nem szerepel az Eurotax adatbázisban), a gépjármű gázüzemű, a Biztosított nem magyar állampolgár. A Biztosító az engedélykérelem elbírálásáról a Finanszírozónak küld értesítést. Alulírott Lízingbevevő/Biztosított a jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem és elfogadom, hogy A mindenkor érvényes biztosítási díjakat - melyek megfizetésére a Biztosító felé a Budapest Autó, mint a csoportos casco biztosítás szerződője köteles - a szerződő oly módon hárítja át a Lízingbevevő/Biztosítottra, hogy azt a törlesztő részletekben érvényesíti. A gépjárműre további vagyonbiztosítást (casco) csak a Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatás által nem fedezett kockázatokra köthetek. A biztosítás kedvezményezettje a Lízingbevevő/Biztosított mindenkori kölcsöntartozása és járulékai erejéig - a Budapest Autó A csoportos casco biztosítási szerződés szerinti biztosítási fedezet csak a gépjárműre, és annak a kockázatviselés kezdő időpontjában már beszerelt állapotú, jelen nyilatkozatban felsorolt extra felszereléseire terjed ki, továbbá a biztosítás nem terjed ki a járműbe beépített vagy a későbbiekben beépítésre kerülő elektroakusztikai berendezésekre. A Biztosító kockázatviselése nem érvényes a gépjárműre, amennyiben azzal a Budapest Autó írásos engedélye nélkül iparjogosítvány alapján folytatandó közúti személyfuvarozói (taxi) tevékenységet folytatok. A casco biztosítás módozata és a választott önrész a futamidő alatt nem módosítható.

5 A Lízingbevevő/Biztosított biztosítási jogviszonya kizárólag a fenti finanszírozási szerződésben (kölcsön vagy pénzügyi lízing) szereplő hitelösszeg, illetve vételárhátralék Budapest Autó általi folyósítása esetén jön létre és kezdődhet meg az alapján - további feltételek megvalósulása esetén - a Biztosító kockázatviselése. A Lízingbevevő/Biztosított casco biztosítási jogviszonya határozott időre szól, mely jelen Nyilatkozat aláírásának időpontjában, de legkorábban a gépjármű átvételének napján 0 órakor kezdődik. A finanszírozási szerződés szerinti utolsó törlesztőrészlet vagy törlesztés esedékességének időpontjával, illetve a finanszírozási szerződés felmondása esetén a felmondás napjával a Biztosító kockázatviselése automatikusan, minden további jognyilatkozat vagy értesítés nélkül megszűnik, ide nem értve azt az esetet, ha a Budapest Autó a finanszírozási szerződés felmondásával egyidejűleg jelzi a Biztosító felé, hogy a Lízingbevevő/Biztosított biztosítási jogviszonyát a Lízingbevevő/Biztosított Budapest Autó felé fennálló tartozásának teljes kiegyenlítéséig fenn kívánja tartani. A casco biztosítás - tekintettel arra, hogy az a finanszírozási konstrukció integrált része a Lízingbevevő/Biztosított által nem mondható fel, illetve jelen Nyilatkozat nem vonható vissza. A Lízingbevevő/Biztosított által a casco biztosítás csak a fenti finanszírozási szerződés megszüntetésével együttesen szüntethető meg. Ebben az esetben a Lízingbevevő/Biztosított új finanszírozási szerződést köthet a Budapest Autóval, amely új finanszírozási szerződés ügyleti kamatlába megegyezik a fent hivatkozott és a Lízingbevevő/Biztosított részére a jelen Nyilatkozat aláírása előtt átadott finanszírozási ajánlaton szereplő, Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatást nem tartalmazó finanszírozási konstrukció ügyleti kamatlábával, módosítva a futamidő alatt a Budapest Autó által érvényesített kamatváltoztatás(ok)kal. Reál casco biztosítási módozat esetén a bázis év óradíja Ft. A Biztosító és a Budapest Autó elsősorban azon ügyfelek számára ajánlja a Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatást tartalmazó finanszírozási konstrukciót, akik előtörlesztéssel nem kívánnak élni a finanszírozási szerződés futamideje alatt. A biztosítás évfordulója a Budapest Autó és a Biztosító között létrejött csoportos vagyonbiztosítási keretszerződésben meghatározott biztosítási évforduló, amely minden év december 31. napja. A Biztosító a Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatás keretében kármentességi díjkedvezményt nem nyújt, azonban a Biztosítóval a finanszírozási szerződés megszűnését követően kötött egyéni casco biztosítási szerződés keretében a Beépített Casco Biztosítási Szolgáltatás kármentes időszakát figyelembe veszi, illetve arról kérésemre igazolást állít ki. A gépjármű biztosítási fedezetbe vonásához a Biztosító előzetes engedélye szükséges BMW, Chrysler, Lexus, Mercedes, Saab, Volvo gyártmányú gépjárműveknél 15 millió Ft-ot meghaladó vagyonvédelmi díjalap, az előzőekben fel nem sorolt gyártmányok esetén 10 millió Ft-ot meghaladó vagyonvédelmi díjalap esetén. A lopáskockázat vállalásának feltétele távfelügyeleti helymeghatározó rendszer (GPS), vagy rablásgátló utólagos beépítése Audi, Seat, Volkswagen gyártmányú személygépkocsiknál és terepjáróknál 5 millió Ft-ot meghaladó vagyonvédelmi díjalap; BMW, Chrysler, Lexus, Mercedes, Saab, Volvo gyártmányú gépjárműveknél 15 millió Ft-ot meghaladó vagyonvédelmi díjalap; az előzőekben fel nem sorolt gyártmányok esetén 10 millió Ft-ot meghaladó vagyonvédelmi díjalap esetén. A gépjármű kategóriájának megváltozása, illetve közúti személyfuvarozói tevékenység (taxizás) megkezdése a finanszírozási szerződés és a törlesztő részlet megváltozását vonhatja maga után. A Lízingbevevő/Biztosított a csoportos biztosítási szerződésbe, annak szerződőjeként nem léphet be. A Budapest Autó A Lízingbevevő/Biztosított személyes vagy banktitoknak minősülő adatait - a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges terjedelemben - a Biztosítónak átadhatja. Amennyiben a beépített casco biztosítási szolgáltatás a gépjármű totál-, vagy lopáskára miatt megszűnik, úgy a Biztosítót a biztosítási szerződés évfordulójáig járó biztosítási díj megilleti, melyet Biztosító olyan módon érvényesít, hogy a Budapest Autó felé utalandó, az önrésszel már csökkentett biztosítási szolgáltatásból az évfordulóig esedékes díjat levonja. Lízingbevevő/Biztosított tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Budapest Autó és a Lízingbevevő/Biztosított közötti elszámolás alapját a Biztosító által Budapest Autó részére átutalt, fentiek szerint kiszámított kártérítési összeg képezi. Ha a Lízingbevevő/Biztosított biztosítási jogviszonya bármi okból nem jön létre, a Lízingbevevő/Biztosított köteles a casco biztosítást - a Budapest Autó Üzletszabályzatában szereplő előírásoknak megfelelően - a biztosítási jogviszony létrejöttének meghiúsulásáról való tudomásszerzéstől számított 3 munkanapon belül más biztosítótársaságnál megkötni és a kötvény másolatát benyújtani a Budapest Autó részére. A gépjármű felszereltségére vonatkozó adatok: Vagyonvédelmi berendezés pontos gyártmánya és típusa utólag beépített vagyonvédelmi berendezés esetén: A gépjármű a széria felszerelésen felül az alábbi extra felszerelés(ek)kel rendelkezik: Különleges keréktárcsa Szervokormány Különleges fényezés Légzsák: db. Vonóhorog Tolótető Elektromosan állítható visszapillantó-tükör Központi zár Elektromos ablakemelő: elöl, hátul Légkondicionáló Blokkolásgátló (ABS) Riasztó, típusa:.. Egyéb:

6 Jelen Nyilatkozat a finanszírozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi. Aláírásommal igazolom, hogy jelen Nyilatkozat tartalmát teljes terjedelmében megértettem, azokat elfogadom, valamint, hogy a gépjármű fenti táblázatban feltüntetett adatai, és a jelen okiratban tett nyilatkozataim a valóságnak megfelelnek. Kelt:.. Lízingbevevő / Biztosított Aláírásunkkal igazoljuk, hogy a gépjármű jelen Nyilatkozatban szereplő adatai a valóságnak megfelelnek Eladó

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR VAGY CHF) ALAPÚ INGÓRA VONATKOZÓ KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKHEZ Ober Pénzügyi Lízing zrt. H-1062 Budapest, Váci út 1-3. Adószám:13690027-2-44 Cégjegyzékszám:01-10-045412 Tel: 1 / 298 28 00 Fax: 1 / 298 28 39 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HUF, ILLETVE DEVIZA (EUR

Részletesebben

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek

MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek Merkantil Bank Zrt. Kölcsönszerződés MCSK 1003 számú általános szerződési feltételek fix vagy változó törlesztőrészletekkel, változó törlesztőrészletek esetén forint, vagy deviza alapon változó törlesztőrészletekkel

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Lakossági személyi kölcsön futamidő alatt fix kamatozással 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (futamidő alatt fix kamatozású személyi kölcsönhöz) Szerződő felek, egyrészről: neve:.. születési neve: szül. helye, ideje:... anyja neve: lakóhelyének címe: személyi azonosító

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz

HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz HITELSZERZŐDÉS Lakossági szabadfelhasználású jelzálogkölcsönhöz Hitelszám: Iktatószám: amely létrejött egyrészről Név: Születési név: Lakcím: Adóazonosító jel: Azonosító okmány típusa: Azonosító okmány

Részletesebben

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat

Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Kölcsönnyújtási Üzletszabályzat Banco Primus Fióktelep Magyarország Hatályos: 2008. augusztus 1-től TARTALOM JEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Ügyfelek... 4 3. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S

F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Szerződés szám: F O G Y A S Z T Á S I K Ö L C S Ö N S Z E R Z Ő D É S Három éven túli lejáratú személyi kölcsön Három éven túli Közalkalmazotti és köztisztviselői személyi kölcsön Három éven túli Nyugdíjas

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 A Bank gépjármű fedezet mellett

Részletesebben

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek

MCML-0701 számú általános lízingfeltételek Merkantil Car Zrt. Pénzügyi lízingszerződés MCML-0701 számú általános lízingfeltételek fix vagy változó lízingdíj-törlesztőrészletekkel, változó lízingdíjtörlesztőrészletek esetén forint vagy deviza alapon

Részletesebben

Fogyasztási kölcsönszerződés

Fogyasztási kölcsönszerződés Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet.. Fiók Kölcsönszám:.. Okiratszám: Fogyasztási kölcsönszerződés 1.) Szerződő felek adatai Amely létrejött egyrészről a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhely:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 Az Adós mint vevő, valamint:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2. fogyasztási kölcsönhöz Kirendeltsége Szerződésszám: 1 KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 2 fogyasztási kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről: Lakiteleki Takarékszövetkezet (Székhelye: 6065 Lakitelek, Liget u. 2.; Levelezési cím: 6000 Kecskemét,

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú szabad felhasználású forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú szabad felhasználású forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: «HEAD/F_FIRMKSH»,

Részletesebben

Szerződésszám: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. sz. Fiók Címe: (a továbbiakban: Bank),

Szerződésszám: 1013 Budapest, Krisztina körút 39. sz. Fiók Címe: (a továbbiakban: Bank), Szerződésszám: Kölcsönszerződés Piaci kamatozású ingatlanvásárlási hitel amely létrejött egyrészről: Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Székhely: 7400 Kaposvár, Berzsenyi D. u. 44. Cégjegyzékszáma: 14-10-300294

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖLCSÖNSZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 27 Tartalomjegyzék 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A szerződés hatálya és a futamidő... 3 3. Az

Részletesebben

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5.

Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. Gépjárműkölcsön üzletszabályzat 2012. április 5. 1. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya a Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint kölcsönnyújtó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez

Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez Általános Szerződési Feltételek gépjármű finanszírozási kölcsönszerződéshez és opciós szerződéshez A jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Toyota Pénzügyi Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark,

Részletesebben

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak.

Jelen Üzletszabályzat *-al jelzett pontjai 2015. február 1. napjával módosulnak. A BUDAPEST AUTÓFINANSZÍROZÁSI ZRT. HITEL NYÚJTÁSÁRA, ILLETVE PÉNZÜGYI LÍZINGRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA 2014.március 15.napját megelőzően kötött szerződésekre A Budapest Autófinanszírozási Zrt. (1138

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS HITELKIVÁLTÁSRA magánszemélyek részére lakáscélú felhasználásra amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám:

Részletesebben

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke

KISKUN Takarékszövetkezet. Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke Hiteliktatószám:.sz. szerződés 1.sz. függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forintban nyújtott jelzáloghitel szerződésekhez A fenti

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalalú lakáscélú forintkölcsön 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (Jelzálogalapú lakáscélú forintkölcsön) amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele:

Részletesebben

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással

Kölcsönszerződés. ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással Kölcsönszerződés ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett, piaci kamatozással amely létrejött egyrészről DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Székhely: Cégjegyzékszáma: 02-10-060351 Adószáma:

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLŐ LAP ÉS SZERZŐDÉS (továbbiakban: szerződés) amely létrejött egyrészről: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26, cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg.

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖN IKTATÓSZÁMA:. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FOGYASZTÓKNAK NYÚJTOTT FORINT ALAPÚ 3 ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez

Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez Kölcsönszerződés forint alapú Szabad Felhasználású Jelzáloghitelhez A szerződő felek (a továbbiakban: Felek), egyrészről: Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó székhelye:4372 Nyírbéltek,

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig GÉPJÁRMŰ FEDEZETŰ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 A Bank gépjármű fedezet

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A Magyar-Mikrohitelező Központ Pénzügyi Szolgáltató Zrt.... számú szerződés 1. számú melléklete Általános Szerződési Feltételek forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktató számú hitelügyletre

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú)

Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) F 1. Szerződő felek: Fogyasztói kölcsönszerződés (Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli lejáratú) A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte: Engedélyezte: 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli

Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli Fogyasztói kölcsönszerződés jelzálogfedezettel Felhasználási célhoz nem kötött, 3 éven belüli A hitel ikt. száma: A hitel száma: Készítette: Ellenőrizte; Engedélyezte: 1. Szerződő felek: 1.1. Hitelező:

Részletesebben