Jegyzőkönyv. Készült: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 14. napján tartott üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 14. napján tartott üléséről"

Átírás

1 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 4 / 46/390-0 FAX: 46/ wwwbukkszentkereszthu Jegyzőkönyv Készült: Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 03 február 4 napján tartott üléséről Az ülés helye: Az önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Jámbor Flórián polgármester Solymosi Konrád Ferenc alpolgármester Császár István képviselő Kovácsné Erdődi Ildikó képviselő Orliczki Attila képviselő Dr Hegyközi Béla körjegyző Hiányzik: Szászné Sándor Erika képviselő Szolnoki Csaba képviselő Meghívottként: Eszlári Csabáné pénzügyi főelőadó Jámbor Flórián polgármester köszönti a képviselőket Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitja Ismerteti a napirendet: Az önkormányzat 03 évi költségvetésének beterjesztése Előadó: Jámbor Flórián polgármester Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megvitatása Az önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének megvitatása Előadó: Jámbor Flórián polgármester Dr Hegyközi Béla körjegyző 3 Aktuális kérdések megvitatása Előadó: Jámbor Flórián polgármester

2 A napirendi pontokkal valamennyi képviselő egyetért Napirendi pont: Az önkormányzat 03 évi költségvetésének beterjesztése Előadó: Jámbor Flórián polgármester A polgármester előadja, hogy az önkormányzat költségvetését legkésőbb február 5 napjáig a képviselő-testület elé kell terjeszteni Ettől az évtől hiányos költségvetést nem lehet elfogadni Feladatalapú támogatás került bevezetésre, a kötelező feladatokat finanszírozza a költségvetés A futó pályázatok közül (a régi iskola felújítása, útfelújítások) az első elszámolást már be kellett nyújtania Az óvoda felújításánál hamarosan sor kerül a támogatói szerződés megkötésére Az iskolára nem lehetett benyújtani pályázatot, mert a várható megtakarítás nem éri el a pályázati kiírásban szereplő szintet Az ifjúsági tábornál részleges felújítás szükséges (pl fürdőszoba) az ún parancsnoki épületben Ennek költsége ,- Ft és M Ft között lesz Remélhetőleg előbb-utóbb lesz olyan pályázat, aminek segítségével korszerűsíteni lehetne a teljes ifjúsági tábort Még nem tudható pontosan, hogy a közmunkaprogramokban hány főt lehet majd éves szinten foglalkoztatni Ismerteti a költségvetési rendelet tervezetét BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK /03 () számú rendelete az önkormányzat 03 évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 0 évi CXCV törvény 3 () bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a 03 évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja A rendelet hatálya () A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki A költségvetés bevételei és kiadásai () A képviselő-testület az önkormányzat 0 évi költségvetését: állapítja meg 36874,-E Ft Költségvetési bevétellel 36874,-E Ft Költségvetési kiadással,-e Ft Költségvetési hiánnyal,-e Ft -ebből működési,-e Ft felhalmozási Amennyiben kötelezett pénzügyi bizottság létrehozására, illetve könyvvizsgálatra Amennyiben többlet keletkezik, annak az összegét kell rögzíteni

3 3 () Az () bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a és a melléklet részletezi (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 0 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges 3 A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat 03 évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: ( () Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásait felújításonként a 6 melléklet szerint részletezi (5) Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásait a 8 számú melléklet tartalmazza (8) A () bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9, 9,9,93,94,95,96,, 0,, - 4 mellékletek szerint határozza meg A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 03 évben engedélyezett létszámát 5 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát főben állapítja meg a képviselőtestület 4 A költségvetés végrehajtásának szabályai () Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős () A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit (3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának %-át Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat 4 (6) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület (a felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását, értékpapír értékesítését, stb) rendeli el 3 A Fővárosi Önkormányzat és megyei jogú város esetében 00 millió forint 4 Amennyiben jutalom nem tervezhető arról kell rendelkezni

4 4 (7) A () bekezdésében kimutatott költségvetési hiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe jutott önkormányzati kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést (8) A (6) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján 5 Az előirányzatok módosítása () Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet () A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja (3) A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető (4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja (5) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 3-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után 6 A gazdálkodás szabályai () A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek ( (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel (4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és

5 5 gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását (5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli (6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti 7 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése () Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős () Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Miskolci Kistérség útján gondoskodott A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni jegyző polgármester

6 6 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 03 évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 03 évi előirányzat 3 I Önkormányzat működési bevételei (+3+4) 8 00 I/ Közhatalmi bevételek ( + + 4) Helyi adók Illetékek 3 Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/ Intézményi működési bevételek (3+ +38) Áru- és készletértékesítés 3 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (5+ +58) Normatív hozzájárulások 5 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6+6) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 63 Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 65 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 63 Társulástól átvett pénzeszköz 64 EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7+7) 7 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (8+8+83) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 6 000

7 7 8 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +9) VIII Finanszírozási bevételek (+) 5 4 Hiány belső finanszírozás bevételei (+ +5) 5 4 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (+ +5) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (0+) 3 IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+3) K I A D Á S O K sz táblázat Ezer forintban Sor-szám Kiadási jogcímek 03 évi előirányzat 3 I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +3) Beruházások Felújítások

8 8 3 Egyéb felhalmozási kiadások a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7 - Lakástámogatás 8 - Lakásépítés 9 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 0 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (3+3) 3 Általános tartalék 3 Céltartalék IV Kölcsön nyújtása 00 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (++3+4) V Finanszírozási kiadások (6+6) 6 Működési célú finanszírozási kiadások ) 6 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 Likviditási hitelek törlesztése 63 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 64 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 65 Kölcsön törlesztése 66 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 67 Betét elhelyezése 6 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6++68) 6 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 Hitelek törlesztése 63 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 64 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 65 Kölcsön törlesztése 66 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 67 Betét elhelyezése 68 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 0 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/-) KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4 sz táblázat Ezer forintban 03 évi külső forrásból fedezhető működési hiány ( melléklet 3 oszlop 7 sor) 03 évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány ( melléklet 3 oszlop 30 sor)

9 évi külső forrásból fedezhető összes hiány (+) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5 sz táblázat Ezer forintban Finanszírozási műveletek egyenlege (-) +/- 5 4 Finanszírozási bevételek ( melléklet sz táblázat sor) 5 4 -ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( melléklet sz oszlop sor) 54 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( melléklet sz oszlop 5 sor) 0 Finanszírozási kiadások ( melléklet sz táblázat 6 sor) -ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( melléklet 4 sz oszlop sor) 0 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( melléklet 4 sz oszlop 5 sor) 0

10 melléklet a /03 ( ) önkormányzati rendelethez Bevételek I Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások Ezer forintban! Megnevezés 03 évi előirányzat Megnevezés 03 évi előirányzat Közhatalmi bevételek Személyi juttatások Intézményi működési bevételek Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 7 Átengedett központi adók Dologi kiadások Támogatások, kiegészítések (működési célú) Ellátottak pénzbeli juttatásai Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 8 37 Egyéb működési célú kiadások ből: EU támogatás Tartalékok Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Kölcsön nyújtása Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek Költségvetési bevételek összesen (++) Hiány belső finanszírozásának bevételei (5+ +8 ) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (0+ +) Hitelek, kölcsönök felvétele Egyéb külső finanszírozási bevételek Működési célú finanszírozási bevételek összesen (4++) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (3+) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Költségvetési kiadások összesen (++) 5 4 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 5 4 Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Működési célú finanszírozási kiadások összesen (4++) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (3+) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások BEVÉTEL ÖSSZESEN KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4) (3+4) Költségvetési hiány: Költségvetési többlet: - Tárgyévi hiány: Tárgyévi többlet: -

11 Bevételek Megnevezés Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni ért jog értékesítése, hasznosítása II Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 03 évi előirányzat Kiadások Megnevezés Ezer forintban! 03 évi előirányzat Beruházások Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Egyéb felhalmozási kiadások Címzett és céltámogatások 3-ból: - Felhalmozási célú pe átadás államháztartáson belül Vis maior támogatás - Felhalmozási célú peátadás államháztartáson kívül Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) - Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről Lakásépítés - ebből: EU támogatás EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek Eu-s forrásból megvalósuló Átvett pénzeszköz államháztartáson programok, projektek kívülről önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 9 66 Kölcsön visszatérülés 700 Tartalékok Kölcsön nyújtása 00 Költségvetési bevételek összesen: 0 Költségvetési kiadások összesen: Hiány belső finanszírozás bevételei ( 4+ +8) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei (0+ +4 ) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (4+0) Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (3+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 0 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (4++5) Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (3+6) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) (7+8) Költségvetési hiány: - Költségvetési többlet: Tárgyévi hiány: - Tárgyévi többlet: 6 035

12 Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 0 XII3- ig 03 évi előirányzat 03 év utáni szükséglet =(-4-5) Óvoda felújítás Kisléptékű település fejlesztés ÖSSZESEN:

13 3 Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások EU-s projekt neve, azonosítója: ÉMOP-43/A--Nevelési intézmények fejlesztése Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek 0 Összesen: ÉMOP Településfejelesztés Bükkszentkereszten EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0

14 4 Adminisztratív költségek 0 Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 03 évi előirányzat Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

15 5 megnevezése Önkormányzat 0 Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! 3 4 Bevételek Előirányzat I Önkormányzatok működési bevételei 8 00 I/ Közhatalmi bevételek (+ +4) Helyi adók Illetékek 3 Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/ Intézményi működési bevételek (3+ +38) Áru- és készletértékesítés 3 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (5+ +57) Ált működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás 54 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 55 Címzett és céltámogatások 56 Megyei önkormányzatok működésének támogatása 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás, kiegészítés IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6+ 6) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6 3 Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 6 5 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről

16 6 6 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6 3 Társulástól átvett pénzeszköz 6 4 EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás 5 államháztartáson belülről V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7+7) 7 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 7 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (8+8+83) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (+ +9) VIII Finanszírozási bevételek (+) Működési célú finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+) Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Működési támogatás átadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +7) Beruházások 6 000

17 7 Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre 6 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7 - Lakástámogatás 8 - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott 9 támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 0 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai III Tartalékok (3+3) 3 Általános tartalék 3 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 00 5 V Költségvetési szervek finanszírozása 6 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( ) 7 V Finanszírozási kiadások (7+7) 7 Működési célú finanszírozási kiadások 7 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

18 8 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 0 Feladat megnevezése Műszaki, igazgatás - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás 3 III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Közhatalmi bevételek 5 V Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (+ +5) VI Finanszírozási bevételek (7+7) 7 Költségvetési maradvány igénybevétele

19 9 7 Vállalkozási maradvány igénybevétele 8 VII Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8) Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

20 0 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 0 Feladat megnevezése Közmunka és egyéb feladatok 0 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás 3 III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás 95 5 Költségvetési bevételek összesen (+ +4)

21 6 V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 95 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 645 hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 95 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

22 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 0 Feladat megnevezése Konyha üzemeltetés 0 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) Működési célú pénzeszközök átvétele 3 államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 3 államháztartáson kívülről

23 3 4 IV Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (+ +4) 6 V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 606 hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 5

24 4 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 0 Feladat megnevezése Egészségügyi és szociális ellátás 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3)

25 5 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (+ +4) 6 V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 837 hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

26 6 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 0 Feladat megnevezése Művelődés, sport, megbízáési díj 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás

27 7 3 III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (+ +4) 6 V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) Személyi juttatások 054 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 89 hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

28 8 Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 05 Feladat megnevezése Ifjúsági tábor Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

29 9 4 - ebből EU támogatás 3 III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (+ +4) V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 9 5 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 9 5 Személyi juttatások 688 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 664 hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 9 5 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

30 30 Költségvetési szerv megnevezése Körjegyzőségi Hivatal /vagy/ Közös önkormányzati hivatal Feladat megnevezése Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 03 Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel

31 3 3 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 VI Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (+ +4) V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) Személyi juttatások 3 48 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások 5 Egyéb fejlesztési célú kiadások 7 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 8

32 3 Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I 04 Feladat megnevezése Száma Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat 3 4 Bevételek I Intézményi működési bevételek (+ +8) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

33 Bérleti díj 4 Intézményi ellátási díjak 5 Alkalmazottak térítése 6 Általános forgalmi adó bevétel 7 Osztalék, hozambevétel 8 Kamatbevétel II Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (+4) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás 3 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 4 - ebből EU támogatás III Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3+3) 3 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 3 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 4 IV Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (+ +4) V Finanszírozási bevételek (6+6) 6 6 Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 7 VI Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7) 9 76 Kiadások I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 9 76 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 695 hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 Egyéb működési célú kiadások 5 II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +4) Beruházások Felújítások Egyéb fejlesztési célú kiadások 5 - ebből EU-s forrásból tám megvalósuló 7 programok, projektek kiadásai 3 III Kölcsön nyújtása 4 IV Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (++3+4) 9 76

34 34 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Előirányzat-felhasználási terv 03 évre Ezer forintban!

35 35 Sor - szá m Megnevezés Bevételek Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések Átvett pénzeszközök Áh belülrül Átvett pénzeszközök Áh kívülről Felhalmozási bevételek Kölcsön visszatérülése Finanszírozási bevételek Bevételek összesen: Kiadások Janu ár Febr uár Márc ius Ápri lis Máj us Júni us Júli us Augu szt Sze pt Okt No v Dec Összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Tartalékok Kölcsön nyújtása Finanszírozási kiadások Kiadások összesen: Egyenleg

36 36 K I M U T A T Á S a 03 évben céljelleggel juttatott támogatásokról Ezer forintban! Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge Sportkör 800 Sí és szabadidősport Tűzoltó egyesület 00 4 Polgárőrség Összesen: 000

37 37 Bükkszentkereszt Község Önkormányzat 03 évi költségvetés Kötelező és önként vállalt feladatainak mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 03 évi előirányzat 3 I Önkormányzat működési bevételei (+3+4) 8 00 I/ Közhatalmi bevételek ( + + 4) Helyi adók Illetékek 3 Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/ Intézményi működési bevételek (3+ +38) Áru- és készletértékesítés 3 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (5+ +58) Normatív hozzájárulások 5 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6+6) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 63 Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás 65 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 63 Társulástól átvett pénzeszköz 64 EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7+7) 7 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (8+8+83) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

38 38 9 VII Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +9) VIII Finanszírozási bevételek (+) 5 4 Hiány belső finanszírozás bevételei (+ +5) 5 4 Költségvetési maradvány igénybevétele 5 4 Vállalkozási maradvány igénybevétele 3 Betét visszavonásából származó bevétel 4 Értékpapír értékesítése 5 Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (+ +5) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 Értékpapírok kibocsátása 5 Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+) IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+3) K I A D Á S O K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 03 évi előirányzat 3 I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások Pénzforgalom nélküli kiadások II Felhalmozási költségvetés kiadásai (+ +3) Beruházások Felújítások 3 Egyéb felhalmozási kiadások a 3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 5 - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7 - Lakástámogatás 8 - Lakásépítés 9 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 69 50

39 39 - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek 0 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 3 III Tartalékok (3+3) 3 Általános tartalék 3 Céltartalék 4 IV Kölcsön nyújtása 00 5 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (++3+4) V Finanszírozási kiadások (6+6) 6 Működési célú finanszírozási kiadások ) 6 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 Likviditási hitelek törlesztése 63 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 64 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 65 Kölcsön törlesztése 66 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 67 Betét elhelyezése 6 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6+ 68) 6 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6 Hitelek törlesztése 63 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 64 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 65 Kölcsön törlesztése 66 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 67 Betét elhelyezése 68 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 7 KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 sz táblázat Ezer forintban Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 0 sor - költségvetési kiadások 5 sor) (+/- )

40 40 Bükkszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda 03 évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege B E V É T E L E K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 03 évi előirányzat 3 I Önkormányzat működési bevételei (+3+4) I/ Közhatalmi bevételek ( + + 4) Helyi adók Illetékek 3 Bírságok, díjak, pótlékok 4 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3 I/ Intézményi működési bevételek (3+ +38) 3 Áru- és készletértékesítés 3 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 33 Bérleti díj 34 Intézményi ellátási díjak 35 Alkalmazottak térítése 36 Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések 37 Működési célú hozam- és kamatbevételek 38 Egyéb működési célú bevétel 4 II Átengedett központi adók 5 III Támogatások, kiegészítések (5+ +58) 5 Normatív hozzájárulások 5 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 53 Központosított előirányzatok 54 Kiegészítő támogatás 55 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 56 Címzett és céltámogatások 57 Vis maior támogatás 58 Egyéb támogatás 6 IV Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6+6) Működési támogatás államháztartáson belülről ( ) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz 64 EU támogatás 65 Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről 6 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 6 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz

41 4 63 Társulástól átvett pénzeszköz 64 EU támogatás 65 Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 7 V Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7+7) 7 Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 7 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről 8 VI Felhalmozási célú bevételek (8+8+83) 8 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 8 Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 83 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 9 VII Kölcsön visszatérülése 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+ +9) 9 76 VIII Finanszírozási bevételek (+) Hiány belső finanszírozás bevételei (+ +5) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele 3 Betét visszavonásából származó bevétel 4 Értékpapír értékesítése 5 Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (+ +5) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 4 Értékpapírok kibocsátása 5 Egyéb külső finanszírozási bevételek KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+) IX Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+3) 9 76 K I A D Á S O K sz táblázat Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 03 évi előirányzat 3 I Működési költségvetés kiadásai (+ +5) 9 76 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Egyéb működési célú kiadások 6 - az 5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 7 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 8 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 9 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének. 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete Hangony Községi Önkormányzat Képviselő - Testületének 7/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Lovászpatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Lovászpatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat évi. Sorszám Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. Eredeti előirányzat 1.1. melléklet az 5/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2013. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2013. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Nyírábrány Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2013. (II.15.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( )

B E V É T E L E K. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ( ) 1 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K Eredeti Módosított 1.1.sz. melléklet Ezer forintban Teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 138 186 138 186 174 575

Részletesebben

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2013. (II.13.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 4/2013. (II.13.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2013. (II.13.) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének Hatályos:2014-03-04 -tól Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének - az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (II.20.) önkormányzati

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Borsodnádasd Önkormányzat 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1.1 melléklet a 8/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Eredeti 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2013. (II.13.) ÖNKORMÁNYZATI rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzata 13/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

Verőce Község Önkormányzata 13/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Verőce Község Önkormányzata 13/2013. (IX. 13.) önkormányzati rendelete Verőce Község Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 28.) rendeletének módosításáról Verőce Község

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének. 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Marcaltő Község Önkormányzati Képviselőtestületének 1/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Marcaltő Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/214. (III. 4.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának 213. évi költségvetéséről szóló 3/213. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014. (V.07.) Önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Z Á H O N Y VÁROS. Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014. (V.07.) Önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról Z Á H O N Y VÁROS Önkormányzati Képviselő-testületének 6/2014 (V07) Önkormányzati rendelete a 2013 évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012.(X.8.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Berente Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Berente Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti Módosított 2013. IX. 30. teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2013. (III.13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL A rendelet kihirdetve: 2013. március 14 -n. Pisákné

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a.../218. (...) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat 218. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére)

ELŐTERJESZTÉS. Kunfehértó Község Önkormányzat évi költségvetéséhez. (a Képviselő-testület február 11-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kunfehértó Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez (a Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege

Csernely Községi Önkormányzat évi költségvetésének összevont mérlege 1.1. melléklet a 2/2014.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 Csernely Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összevont mérlege B E V É T E L E K 1.. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének teljesítése 1.1. melléklet a 3/2016.(V.23.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2015. év költségvetésének teljesítése 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Bevételi jogcímek 1 2 3 4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének február 27. napján meg-tartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének február 27. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. 96 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. február 27. napján meg-tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

A költségvetés bevételei és kiadásai. R 11.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.1. számú melléklete,

A költségvetés bevételei és kiadásai. R 11.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7.1. számú melléklete, Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 8/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2013. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/2013. (VII. 04.) önkormányzati rendelete Sárospatak Város Önkormányzatának költségvetésérıl szóló 3/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

5/2014. Készült: 1 példányban

5/2014. Készült: 1 példányban 178 5/2014 Készült: 1 példányban Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2014 április 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a) jegyzőkönyve b) 32-34/2014(IV29) határozata c) 5/2014(V07) önkormányzat

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 30-án tartott nyilvános ülésének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 30-án tartott nyilvános ülésének 81 Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014 április 30-án tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 2 példányban Kapják: 2 példányt Községi Könyvtár, Jármi Rendelet: 6-7/2014(IV30)

Részletesebben

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései: 2011. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/ Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/390-120 Fax: 46/390-305 Jegyzőkönyv Készült Bükkszentkereszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete. a évi pénzügyi terv végrehajtásáról HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 1 Hangony Község Önkormányzat Képviselő-testület a Magyarország helyi

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2/2012. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

2/2012. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2012. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Sajóbábony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik,

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K évi előirányzat. I. sz. módosítás

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K évi előirányzat. I. sz. módosítás Borsodnádasd Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím B E V É T E L E K I. sz. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Borsodnádasd Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Borsodnádasd Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím 10/2012. (XI.16.) önkormányzati rendelet 1.sz.melléklete 1 2 3 7 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet őrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti elıirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

- 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

- 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat - 0 - Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Rendelete (2) d.) Határozatai (26-27) T á rgysorozat 1.)

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 3/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony Község

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

3.. (1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2013.(V.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.13.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Engedélyezett létszám

3.. (1) Az önkormányzat évi létszámának címenkénti alakulását a következők szerint állapítja meg (fő): Engedélyezett létszám Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2.

(1) Az 1. melléklet A oszloptól, F oszlop 7 sorától 124 soráig, meghatározott részletességgel hagyja jóvá. 2. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 9/2014. (IV.30.) számú önkormányzati rendelete Kétegyháza Nagyközség a zárszámadásáról 1 Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testülete a Kétegyháza Nagyközség költségvetésének

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete. Mélykút Város Önkormányzatának évi költségvetéséről

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete. Mélykút Város Önkormányzatának évi költségvetéséről MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2017. (II.21.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben