Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár,"

Átírás

1 Bibliográfia Acton, Thomas: Gypsy Politics and Social Change. The development of ethnic ideology and pressure politics among British gypsies from Victorian reformism to Romany nationalism. Routledge and Kegan Paul Ltd., London, A. Gergely András: Politikai antropológia. MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, A. Gergely András: Urbanizált méhkas, avagy a helyi társadalom. MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, A Homoród füzes partján... Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékérõl. Pro Print Könyvkiadó, Csíkszereda, Anëstësoaie, Viorel Marian Fosztó László: The Roma in Post-Communist Romania: Representations. Public Policies and Political Projects, Kézirat, Appel Muysken: Language contact and bilingualism. Edward Arnold, London, Aronson, Elliot: A társas lény. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, A te dalod szülte a szent szabadságot. Emlékezés Fehéregyházán. Népújság, július 31. A zsombori ágostai hitvallású evangélikus egyház Emlék-Könyve, a régibb idõktõl fogva a legújabb idõkig. Elkezdetett 1877-ben. Egyh. Lvt., Kézirat. Bagu Balázs: Bátyú község földrajzi nevei és néprajzi vonatkozásai. In: Novák László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. I., Szentendre, Bakó Boglárka: Érdekességeket keresõ turisták és turistákat keresõ érdekességek. In: Fejõs Zoltán (szerk.): A turizmus mint kulturális rendszer. Néprajzi Múzeum, Budapest, Bálinth Gyula: Adatok Kovászna megye népességéhez és népesedéséhez. Aluta, VIII IX. Sepsiszentgyörgy, Bárány Zoltán: Ethnic mobilization and the state: the Roma in Eastern Europe. Ethnic and Racial Studies, Vol. 21. No. 2. March Bárdi Nándor (szerk.): A többség kisebbsége. Tanulmányok a székelyföldi a románság történetérõl. Print Könyvkiadó, Csíkszereda, Bari Károly (szerk.): Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról. Petõfi Sándor Mûvelõdési Központ, Gödöllõ, Barth, Fredrik: Ethnic groups and boundaries. University Press, Oslo, Barth, Fredrik: Problems in conceptualizing cultural pluralism. In: David Maybury- Lewis (ed.): The prospects for plural societies. Proceedings of the American Ethnological Society, Washington, Barth, Fredrik: Régi és új problémák az etnicitás elemzésében. Régió, 1996/

2 Bartha Csilla: A kétnyelvûség alapkérdései. Beszélõk és közösségek. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, Bartha Csilla: A társadalmi kétnyelvûség típusai és fõbb vizsgálati kérdései. Magyar Nyelvõr, 1996/ Bartha Csilla: Egy amerikai magyar közösség nyelvhasználatának szociolingvisztikai megközelítései. Kandidátusi értekezés. Kézirat, Baumgartner, Gerhard: 6xÖsterreich, Geschichte und aktuelle Situation der Volksgruppen (Ungarn) Berecz Gyula: Háromszék vármegye népoktatási intézményeinek története. Brassó, Biacsi Antal: Kis délvidéki demográfia. Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadegyetem, Szabadka, Binder Pál Cserey Zoltán: Zabola 1 2. Háromszék, V. évf., február 6. és 13. Binder Pál: Közös múltunk. Románok, magyarok, németek és délszlávok feudalizmus kori falusi és városi együttélésérõl. Kriterion, Bukarest, B. Kovács András: XX. századi identitásváltás a háromszéki Lisznyóban. Székelyföld, IV. évf. 2000, 12. sz. Boas, Franz: Methods of research. In: Boas, Franz (ed.): General Anthropology, Boston New York, Boglár Lajos: Utóhang Lévi-Strausshoz. In: Claude Lévi-Strauss: Faj és történelem. Boglár Lajos kísérõtanulmányával. Napvilág, Budapest, Boglár Lajos: Vallás és antropológia. (Bevezetés) Budapest, Szimbiózis (4) évszám. Bohannan, P. M. Glazer: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem, Budapest, Borbély Éva Czégényi Dóra (szerk.): Változó társadalom. Kriza Könyvek 1. Kolozsvár, Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. Pozsony vármegye, Budapest, é. n. Borsányi László: A megfigyelési technikák az etnológiai terepmunkában. Ethnographia, 1999, (1), 53. Botlik Dupka: Ez hát a hon... Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életébõl Mandátum Univerzum, Budapest Szeged, Botlik József Dupka György: Magyarlakta települések ezredéve Kárpátalján. Intermix Kiadó, Ungvár Budapest, Bourdieu, Pierre: The economics of linguistic exchanges. Social Science Information, Bukovszky László: Diószeg története 1918-tól 1950-ig. Kézirat, é. n. Bukovszky Pék: Taksony. Honismereti Kiskönyvtár 101., Komárno Komárom, Chelcea, Liviu Lañea, Puiu: România profunda în comunism. Dileme identitare, istorie locala ñi economie secundarë la Sântana. Nemira, Bucureñti, Conferinòa naòionalaa de bilingvism ( Iunie 1997.). Murvai Olga (szerk.), Bucureñti, Connerton, Paul: Megemlékezési szertartások. In: Politikai antropológia. Osiris Kiadó, Láthatatlan kollégium, Budapest, Constantinescu, Ioana Cazacu, Matei: O lume intr-o carte de bucate. Bucureñti,

3 Cristea, Octav Lañea, Puiu Chelcea, Liviu: Egy roma közösség etnikai megbélyegzettsége. Antropológia Mûhely, 1997, 3 4. Crystal, David: A nyelv enciklopédiája. Osiris, Budapest, Csepeli György: A szociálpszichológia vázlata. Múzsák, Budapest, Csernicskó István: A magyar nyelv Ukrajnában (Kárpátalján). Osiris MTA Kisebbségkutató Mûhely, Budapest, Dávid László: A középkori Udvarhelyszék mûvészeti emlékei. Kriterion, Bukarest, Deák Ferenc: Növényi szimbólumok a zabolai románok szokásaiban. Mûvelõdés, VIII. évf. 2000, 5. sz Demény Lajos: Székely népesség összeírások Székely Oklevéltár, Új Sorozat. IV. Kolozsvár, Dupka György Horváth Sándor: Sorsközösség. Kárpáti Kiadó, Ungvár, Douglas, Mary: Putity and Danger. Routlege and Kegan Paul, London, Éger György: A burgenlandi magyarság rövid története. Szombathely, Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Tanulmányok a jobbágyfelszabadítás és a kapitalizmus történetébõl Erdélyben Bukarest, Erdélyi eleink emlékezete ( ). Társadalom- és gazdaságtörténeti tanulmányok. Imreh István (szerk.), Budapest Kolozsvár, Eriksen, Thomas Hylland: Tu dimunn pu vini kreol: The Mauritian creole and the concept of creolization. Transnational Communities Working Paper Series, 1999, WPTC Fasold, Ralph: The Sociolinguistics of Society. I. köt. Blackwell, Oxford, Fejér Miklós: Zabola helynevei. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, 1972, XVI. 1. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. I II. kötet (1851), Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztõk Egyesülése, Állami Könyvterjesztõ Vállalat Közös Kiadása, Reprint, Budapest, Fishman, Joshua A.: The Relationship between Micro and Macro-Sociolinguistics in the Study of Who Speaks What Language to Whom and When. Pride, J. B. Holmes, Janet (szerk.), Fosztó László: A formalizáció folyamata az interetnikus kapcsolatokban: esetelemzés egy cigány magyar egymás mellett élés példáján. Antropológiai Mûhely, 1997/1. Fosztó László: Ki a cigány? Az etnikai identitásokról. Keresztény Szó, április. 26., 29. Földes László: A vándorló Erdély. Történeti-néprajzi vizsgálatok az Erdély Havasalföld közötti transhumance-ról. Ethnographia, XCIII. évf. 1982, 3. sz Friedman, Jonathan: Global Crisis, the Struggle for Cultural Identity and Intellectual Porkbarrelling: Cosmopolitans versus Locals, Ethnics and Nationals in an Era of De-Hegemonization. In: Werbner, Pnina és Modood Tariq (szerk.): Debating Cultural Hybridity. Multi-Cultural Identities and the Politics of Anti-Racism. Zed Books, London, Friedman, Jonathan: Transnationalization, Socio-political Disorder, and Ethnification as Expressions of Declining Global Hegemony. International Political Science Review, Vol. 19. No

4 Fülöp Károly: Székelyzsombor. Utilitas Könyvkiadó, Erdélyi Mûemlékek Sorozat, Kolozsvár, Gagyi József (szerk.): Egy más mellett élés. A magyar román, magyar cigány kapcsolatokról. Csíkszereda, Gál Zoltán: A magyarországi városhálózat pénzintézeti funkciói a századfordulón. In: Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben. KLTE Történeti Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszéke. Debrecen, Gazda Klára: A székely népviselet. Budapest, Geertz, Clifford: Az értelmezés hatalma. Századvég, Budapest, Gereben Ferenc: Identitás, kultúra, kisebbség. Osiris MTA Kisebbségkutató Mûhely, Budapest, Gheorghe, Nicolae: Roma-Gypsy ethnicity in Eastern Europe. Social Research, Winter Vol. 58, Issue 4. Gheorghe, Nicolae: The Social Construction of Romani Identity. In: Acton, Thomas (ed.): Gypsy Politics and Traveller Identity. University of Hertforshire Press, Hartfield, Giddens, Anthony: Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest, Goffman, Erving: Stigma. Notes on Management of Spoiled Identity. Penguin Books, (1990), (1963). Grice, Paul H: A társalgás logikája. In: Pléh Csaba Síklaki István Terestyéni Tamás: Nyelv kommunikáció cselekvés. Osiris, Budapest, Gyáni Gábor: Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Budapest, Gyöngyössy János Kerny Terézia Sarudi Sebestyén József: Székelyföldi vártemplomok. Budapest, Hajdú-Moharos József: Fehéroroszország, Ukrajna, Moldávia, Kárpátalja leírása. Balaton Akadémia, Vörösberény, Hajnal Virág: A zentai foglyok. MTA Politikai Tudományok Intézete Etnoregionális Kutatóközpont, Budapest, Hancock, Ian: The East European Roots of Romani Nationalism. In: Crowe D. & Kolsti J. (eds.): The Gypsies of Eastern Europe, M. E. Sharpe, Inc., Hannerz, Ulf: Borders. International Social Science Journal, 154/1997. Hannerz, Ulf: Flows, boundaries and hybrids: keywords in transnational anthropology. Transnational Communities Working Paper Series, WPTC 2K 02. Harbula Hajnalka: Cigányok, parasztok, dilemmák. Korunk, X. évf. 1999, 9. sz Hollós Marida: Bevezetés a kulturális antropológiába. Második javított kiadás, Budapest, IMIT Évkönyv. Budapest, Imreh István: Látom az életem nem igen gyönyörû. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzõkönyve Bukarest, Iskolai krónika Kézirat. Clifford, James: Diasporas. In: Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Harvard University Press, Cambridge Jarábik Balázs: Az új modell. In. Fórum, Társadalomtudományi Szemle, 2000, Jeršová, M.: Kde bola Matúšova zem? Historickÿ sborník, 1947, roø. 27, s. Juhász István: A székelyföldi református egyházmegyék. Kolozsvár,

5 Karmacsi Zoltán: Tiszaújlak lakosságának identitástudata. In: Közoktatás, 2000, 1. sz. 8. Katona Judit: Nemzeti sztereotípiák és a néprajz. In: Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei. Hermann Ottó Múzeum, Miskolc, Keményfi Róbert: Etno-kultúrgeográfiai vizsgálatok két magyar román faluban. Debrecen, Keményfi Róbert: A történeti Gömör és Kis-Hont vármegye etnikai rajza. A vegyes etnicitás és az etnikai határ kérdése. Gömör néprajza. Debrecen, Keszeg Vilmos: A román pap és hiedelemköre a mezõségi folklórban. Ethnographia, CVII. évf. 1996, 1 2. sz Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság 1. Évkönyve. Kolozsvár, Kiss Jenõ: Társadalom és nyelvhasználat. Szociolingvisztikai alapfogalmak. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Akadémiai Kiadó, Budapest, Kobialka, Hans: Die geschichte der Deutschen aus Dioseg in der Slowakei, karpaten Jahrbuch, Komlóssy Ferenc Dr.: Az Esztergom Fõegyházmegyei római katholikus iskolák története. Esztergom, Korunk Évkönyv. Ritoók János (szerk.), Kolozsvár, Kotics József: Integráció vagy szegregáció? Korunk, X. évf. 1999, 9. sz Kotics József: Magyar román cigány együttélés Zabolán. Néprajzi Látóhatár, VII. évf. 1998, 3 4. sz. Kovalcsik Katalin Boros Loránd: Rudárnak lenni: egy romániai etnikai csoport identitásának megközelítései. Pro Minoritate, 2000/õsz tél. Kozma János: Magyardiószegi római katolikus iskola története. Római Katolikus Egyházi Hivatal, Sládkovicovo, 14. Kozma János: Nagy-Diószeg Krónikája. Kulturális viszonyok. Kunos Lajos: A székelyzsombori evangélikus egyházközség története. Kézirat, Leach, Edmund: Szociálantropológia. Osiris Századvég, Budapest, Levinson, David Ember, Melvin: Encyclopedia of cultural anthropology. Vol Henry Holt and Company, New York, Loibersbeck, Josef: Burgenländische Heimblatter Eisenstadt, Magyar Diószeghi Iskolának jegyzõkönyve Római Katolikus Egyházi Hivatal, Sládkoviøovo. Magyarország helységnévtára A Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal Kiadványa. Margit István: Egy középkori bácskai település: Feketeegyház. In: Megtartó egyház. A feketicsi református gyülekezet történetébõl. Fórum, Újvidék, Marót Károly: Rítus és ünnep. In: Ethnographia, 1940, Máthé Attila: Fehéregyháza története. Kiadja a fehéregyházi Petõfi Sándor Mûvelõdési Egyesület, Fehéregyháza, Máthé Attila: Még egyszer Petõfi-falváról, azaz Fehéregyházáról. Népújság, augusztus 9. Mészáros János: Kisbács község monográfiája. Kézirat, é. n. MKDM: Parlamenti választások Galántai járás. Nemzetiségi kimutatás. Kézirat. Modele de convieòuire în Ardeal. Zabala. Pozsony Ferenc Anghel Remus (szerk.), Cluj,

6 Móricz Kálmán: A KMKSZ megalakulása. Hatodik Síp, augusztus, Próbaszám: Muslea, Ion: Cercetari etnografice si de folclor. II. Bucureñti, Nagy Hildegarda: Nemecká kolonozácia na území Diószegu. Kézirat. é. n. Nagy Imre, Sopronvármegyei oklevéltár. In: Loibersbeck Josef: Burgenländische Heimblatter Eisenstadt Nemcsik Pál: Zenei köztudat és nemzetiségi politika. Zenemûkiadó, Budapest, Niedermüller Péter: Empirikus kultúrakutatás avagy az antropológia esélyei Kelet- Európában. In: Kunt Ernõ Szarvas Zsuzsa (szerk.): A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon, Budapest, Nora, Pierre: Les lieux de memoire. II. La Nation, Oblastná správa Štatistického úradu SR v Bratislave. Štatistické informácie Okely, Judith: The Traveler Gypsies. Cambridge University Press, Cambridge, Olick, Jeffrey K. Joyce Robins: A társadalmi emlékezet tanulmányozása: az emlékezettõl a mnemonikus gyakorlat történeti szociológia vizsgálatáig. Replika, 37. (1999. szeptember). Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. Pest, Ortutay Gyula (szerk.): Népi kultúra népi társadalom. Az EMTA Néprajzi Kutatócsoportjának Évkönyve. V VI., Akadémiai Kiadó, Budapest, Pándi Lajos: Köztes-Európa Térképgyûjtemény. Osiris, Budapest, Papp Richard: Intuitív antropológia. In: Kézdi Nagy Géza (szerk.): Menyeruwa. Tanulmányok Boglár Lajos 70. születésnapjára. Budapest, Szimbiózis (8), Papp Richard: Magyar zsidó revival? Kulturális antropológiai válaszlehetõségek egy zsidó közösség életének tükrében. MTA Kisebbségkutató Mûhely, Budapest, Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár a magyar nyelvû keresztény irodalom tárháza. Potsa József: Háromszék Vármegye Emlékkönyv Magyarország Ezeréves Fennállásának Ünnepére. Sepsiszentgyörgy, Pozsony Ferenc: A háromszéki magyar ajkú cigányok vallásos és hitélete. Keresztény Szó, VIII. évf. 1997, 8. sz Pozsony Ferenc: Változások az erdélyi cigány társadalom életében. Keresztény Szó, VIII. évf. 1997, 4. sz. Prónai Csaba: Cigánykutatás és kulturális antropológia. Budapest Kaposvár, Prónai Csaba: The antecedents of Hungarian Athropological Gypsy Studies. Journal of the Gypsy Lore Society, 1998, 5. vol. 8. No. 1. Puskó Gábor: A bejei református egyházi elemi iskola az egyházi jegyzõkönyvek tükrében. Kézirat, é. n. Puskó Gábor: Adalékok Liszka József: A (cseh) szlovákiai magyarság populáris kultúrája ( ) c. dolgozatához. Kézirat, é. n. Puskó Gábor: Megadja a módját, mint kálosiak az óbégatásnak! Proverbiumok egy munkaközösség tagjainak szókészletében a gömöri Tornalján. Kézirat, é. n. Romain, Susan: Bilinqualism. Basil Blackweel, Oxford, Sárkány Mihály: Kalandozások a XX. századi kulturális antropológiában. Budapest, Sárkány Mihály: Vágyak és választások. BUKSZ szám, Sárközi Ferenc: Az idõ sodrásában. Feketics. Feketics Mûvelõdési Egyesület,

7 Sárközi Ferenc: Feketics múltja. In: Megtartó egyház. A feketicsi református gyülekezet történetébõl. Forum Könyvkiadó, Újvidék, Sepsiszéki Nagy Balázs: Székelyföld falvai a XX. század végén. I. Háromszék. Budapest, ŠOKA-Š. ONV-G. i.sz /1946. ŠOKA-Š. ONV-G. i.sz. 7376/1948. ŠOKA-Š. ONV-G. i.sz. 63/1947. ŠOKA-Š. OÚ-G. i.sz /1943. ŠOKA-Š. OÚ-G. i.sz. 236/1925. ŠOKA-Š. OÚ-G. i.sz. 5452/1947. ŠOKA-Š. OÚ-G. i.sz. Prez. 9/0/1932. ŠOKA-Š.ONV-G. i.sz. 11/1948. ŠOKA-Š.ONV-G. i.sz /1948. ŠOKA-Š.ONV-G. i.sz /1947. Statistisches Jahrbuch Burgenland, Steinberg, Stephen: Az etnikum mítosza. Cserépfalvi Alapítvány Kiadása, Budapest, Stewart, Michael: Daltestvérek. Az oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon. T-Twins Kiadó, MTA Szociológiai Intézet, Max Weber Alapítvány, Budapest, Stewart, Michael: The Time of the Gypsies. Westwiew Press; Paloma Gay y Blasco: Gypsies in Madrid. Sex, Gender and the Performance of Identity. Berg, Oxford and New York, Sutherland, Ann: Gypsies: The hidden Americans Tavistock. London, Svetoò, Ján Dr: Slováci v Maïarsku. Bratislava, Szabó István Dr.: Bevezetés a szociálpszichológiába. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, Szabó László: Társadalomnéprajz. Ethnica Kiadás, Debrecen, Szeberényi Lajos: Az õrségi magyarok. Felsõõr, Székely Oklevéltár. I. szerk.: Szabó Károly, Kolozsvár, Székely Oklevéltár. II. szerk.: Szabó Károly, Kolozsvár, Takács Pál: Krónika, Diószeg, 45. Tánczos Vilmos: Kettõs hatalmi szerkezet a Székelyföldön. Magyar Kisebbség. Új Sorozat, IV. évf. 1998, 2 (12.) sz Tove, Skuntnabb-Kangas: Nyelv, oktatás és a kisebbség. Teleki László Alapítvány, Budapest, Trudgill, Peter: Bevezetés a nyelv és társadalom tanulmányozásába. JGYTF Kiadó, Szeged, Ujváry Zoltán: Népdal, színjáték, honismeret, Gömör néprajza. XXXIX. Debrecen Ulrich, Cëtëlina Mardar, Cristian Nicolai Ulrich, Louis: Rromi: construirea strategiilor de rezistenòë la frustrare. Rromathan, 1997, vol 1. no.1. Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája I. Kovászna, Hargita és Maros megye. Népszámlálási adatok között. Csíkszereda, Wardhaugh, Ronald: Szociolingvisztika. Osiris Századvég, Budapest, Williams, Patrik: Marriage Tsiganes: Une cérémonnie de fiançailes chez le Rom de Paris, L Harmattan. Selaf, Paris,

Szorongás és megbélyegzés: a cigány magyar kapcsolat gazdasági, demográfiai és szociokulturális dimenziói 1

Szorongás és megbélyegzés: a cigány magyar kapcsolat gazdasági, demográfiai és szociokulturális dimenziói 1 FOSZTÓ LÁSZLÓ Szorongás és megbélyegzés: a cigány magyar kapcsolat gazdasági, demográfiai és szociokulturális dimenziói 1 Azt mondják, volt egyszer hol nem volt, hogy az Úristen tartson meg minket, volt

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák

[Erdélyi Magyar Adatbank] Nyelvmentés vagy nyelvárulás? Vita a határon túli magyar nyelvhasználatról. A kötetben szereplő * és idézett munkák A kötetben szereplő * és idézett munkák ABD-EL-JAWAD, Hassan R. S. 1992: Is Arabic a pluricentric language? Clyne (ed.): Pluricentric Languages. Differing Norms in Different Nations. Mouton de Gruyter,

Részletesebben

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary 2004. 1. szám A MAGYAR M VEL DÉSI INTÉZET ROMA KULTÚRA OSZTÁLYÁNAK HÍRLEVELE BÓDI ZSUZSANNA Ajánló bibliográfia cigány könyvtárak összeállításához Recommended Bibliography for Gypsy Libraries in Hungary

Részletesebben

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK

BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK BÁRDI NÁNDOR PUBLIKÁCIÓK Önálló kiadványok Tény és való. A budapesti kormányzatok és a határon túli magyarok kapcsolattörténete. Problémakatalógus. Kalligram, Pozsony, 2004, 272. Köztes-Európa 1763-1993,

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977.

EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. EPRUZI HÍREK A MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁJÉKOZTATÓJA VI. ÉVFOLYAM 5-6. SZÁM BUDAPEST 1977. Szerkesztő : Szemerkényi Ágnes Tárkány Szűcs Ernő Szerkesztőségi cím: 1250 Budapest, Országház u. 30. Szerkesztőségi

Részletesebben

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet)

Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) Hivatkozott könyvészet (bővebb, a kurzus vázlataiban hivatkozott könyvészet) ALLEAU, René 1977 La science des symboles. Contribution à l étude des principes et des méthodes de la symbolique générale. Paris,

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013

NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 2009 2010 NÉPRAJZI MÚZEUM / MUSEUM OF ETHNOGRAPHY BUDAPEST, 2013 A BIBLIOGRÁFIA ANYAGÁT GYŰJTÖTTE / THE MATERIAL OF THIS BIBLIOGRAPHY WAS COLLECTED BY HEGYI DÓRA, MÉSZÁROS BORBÁLA, NAGY RÉKA, PÁVLICZ ADRIENN,

Részletesebben

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán

Atelier - ELTE 2014. szeptember 12. BTK Leltárlista 00001 - T0064 Összes Lelt.sz. Szerző Főcím Besz. dát. Ár Lelőhely 00001 A magyar-katalán 00001 - T0064 Összes 00001 A magyar-katalán kapcsolatok ezer éve 2010.10.21. 00002 Almond, Gabriel A. - Powell, G. Összehasonlító politológia 2010.10.21. Bingham (szerk.) 00003 A. Gergely András Urbanizált

Részletesebben

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton

Megvagyunk mi egymás mellett. Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton Megvagyunk mi egymás mellett Magyar román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton A Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete és a Csokonai Kiadó sorozata Sorozatszerkesztő

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. filozófia szemináriumok) 1998 2002: tanársegéd a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, Filozófia SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Név: Tonk Márton Születés helye, ideje: 1973. március 15., Marosvásárhely, Románia Állandó lakhely: Gesztenyefa u. (str. Castanilor) 51. sz., Kolozsvár-Kisbács/Baciu, 407055, jud. Cluj

Részletesebben

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o.

PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA. ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. PUBLIKÁCIÓK TOMKA BÉLA A) PUBLIKÁCIÓK A PHD FOKOZAT MEGSZERZÉSE UTÁN ÖNÁLLÓ KÖNYVEK / MONOGRÁFIÁK Európa társadalomtörténete a 20. században. Budapest: Osiris Kiadó, 2009. 646 o. A jóléti állam Európában

Részletesebben

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p.

ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ Bp., 1991, Memokomplex K. 256 p. 1991-tól megjelent zsidó vonatkozású könyvek Könyvek 1991 ABÁDI Ervin A csodák hat napja. /Az 1967-es hat napos háborúról./ B, 1991, Memokomplex K. 256 ACZÉL Tamás Illuminációk. (ford: Gy. Horváth László)

Részletesebben

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK AZ EGYETEMI KÖZPONTI KÖNYVTÁR ÚJ SZERZEMÉNYEI 2014. SZEPTEMBER OKTÓBER BUDAPEST 2014 Tartalomjegyzék Büntetésvégrehajtás

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Kodolányi János Fıiskola

Kodolányi János Fıiskola Kodolányi János Fıiskola Kutatás és fejlesztés 2006 Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék 1. Tanszéki innováció a) Tananyagfejlesztés, szakfejlesztés Mucsi Ferenc dr.: A magyar sajtó története 1892-1918

Részletesebben

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA

HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA 3*2> 1 9 9 0 / 1 HONISMERET A HAZAFIAS NÉPFRONT FOLYÓKAT* HONISMERETI BIBLIOGRÁFIA Az agg Kossuth és Napsugár. Szépirodalmi. Bp., 19897160 A nyolcvankét esztendős Kossuth Lajos és a tizenkilenc esztendős

Részletesebben

Magyar alapszak Tantárgyi programok

Magyar alapszak Tantárgyi programok Tantárgy neve: Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Kredit: 2 Félév: 1 Heti óraszám: 2 Szeminárium i jegy Tantárgy leírása: A tantárgy bevezetést nyújt az európai filozófiai gondolkodás néhány kiemelkedően

Részletesebben

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285

bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 bibliográfia 2008. IV. negyedév 285 FONTOS KÖNYVEK A BUKSZ VÁLOGATOTT BIBLIOGRÁFIÁJA, 2009. II. NEGYEDÉV Emlékezés, interjú, levelezés, napló LUKACS, John Isten velem Ford. Barkóczi András /Last Rites/

Részletesebben

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu

Dr. Éger György PhD. Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Dr. Éger György PhD Egyetemi adjunktus Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézete e-mail cím: eger.gyorgy@kre.hu Tudományos minősítés: 2001 nemzetközi kapcsolatok PhD Budapest Közgazdaságtudományi

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések

IRODALOMJEGYZÉK. Rövidítések IRODALOMJEGYZÉK Rövidítések Buc. Bucureşti Buk. Bukarest Bp. Budapest ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp. é. n. év nélkül e. z. eredeti záróhang ford. fordította gyűjt. gyűjtemény, gyűjtötte i. h.

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 591 7480 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

1. melléklet: Hosszabb cigány szövegek

1. melléklet: Hosszabb cigány szövegek 1. melléklet: Hosszabb cigány szövegek 1. A negyedik fejezethez: Ame, kana zsasz te mangavasz, mure saveszke (zsav te mangavav). Te szi sej, sej! Csi kurdasz, csiptasza, csiptasza zsasz te mangavasz Loli

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI

HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII. 377 HAJDÚ-BIHAR MEGYE HELYTÖRTÉNETI IRODALMA 2000 BÉNYEI MIKLÓS BIBLIOGRÁFIÁK Bényei Miklós: Bibliográfiai tájékoztató. Hajdúsámson. = Hajdúsámson története

Részletesebben

Curriculum Vitae Attila Melegh

Curriculum Vitae Attila Melegh Curriculum Vitae Attila Melegh Home:1094 Budapest Angyal utca 7/a Hungary Phone (office): 36 1 345 6227 Phone (mobile): 36 30 274 4885 Email: melegh@demografia.hu PERSONAL INFORMATION: Born: August 3,

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben