J a v a s l a t beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására a Magyar Állam részére börtön objektum építése céljára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J a v a s l a t beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására a Magyar Állam részére börtön objektum építése céljára"

Átírás

1 J a v a s l a t beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlására a Magyar Állam részére börtön objektum építése céljára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály Ózd, március 26.

2 A Belügyminisztérium a büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelésével összefüggő átfogó vizsgálat megállapításaihoz kapcsolódó intézkedésekről szóló 1040/2011. (III.9.) Korm. határozat végrehajtása érdekében férőhelybővítő beruházáshoz börtön objektum építésére alkalmas területet keres. A felajánlásra kerülő ingatlanok közül kiválasztandó terület tulajdonjogát a felajánló térítésmentesen átadja a Magyar Állam részére. Az objektum kialakítása és működtetése a vonatkozó hazai jogszabályok értelmében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága hatáskörébe tartozik. A működtetés humánerőforrás igénye mintegy 250 fő, amelyből legalább 25 % felsőfokú iskolai végzettséggel, a fennmaradó létszám pedig középfokú iskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. A működés megkezdésének várható időpontja: év. Az építésre felajánlható ingatlan alkalmassági kritériumait jelen előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás (1. melléklet) tartalmazza. Az Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanok közül az ózdi belterületi 9259/2 hrsz-ú, 4 ha 7456 m2 területű, kivett - iparterület megnevezésű földterület felel meg leginkább a komplex alkalmassági kritériumoknak. A terület a természetben Ózd, Sajóvárkony-Tábla településrész térségében, a városon áthaladó 25. számú országos főközlekedési útvonal körforgalmi csomópontja mellett helyezkedik el. A terület része a zöldmezős ipartelepítésre kijelölt 27 ha területű ingatlannak, ebből eredően jelenlegi övezeti besorolása: Gip1-SZ-1. Az övezeti besorolást a Településrendezési Tervben a projekt megvalósítása esetén természetesen módosítani szükséges. A JAVASOLT INGATLAN ADATAI: Fekvése: belterületi Helyrajzi száma: 9259/2 Területe: 4 ha 7456 m2 Megnevezés: kivett - iparterület Tulajdoni viszonyai: Ózd Város Önkormányzata 1/1 tulajdoni hányadban tulajdonos Terhek: 1. Vezetékjog 20 kv-os vezetékrendszer, mely az ingatlan területéből 77 m2-t érint. Jogosult: ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) 2. A terület ÉNY-i határán 50 m széles sávban zöldövezet védőzóna GipZ. Közmű ellátottsága: az ingatlannal szomszédos ingatlanon (3250 hrsz.) az alábbi közműcsatlakozások kerültek kiépítésre. Ivóvíz: D 90 mm vezeték Szennyvíz: D 90 mm nyomott vezeték Gáz: D 110 mm nagyközépnyomású elosztóvezeték Villamos energia: 20 kv feszültségű városi fővezeték (körvezeték), 0,4 kv (Móricz Zsigmond út-szövetkezeti út) Megjegyzés: A terület határán (9259/1 és 9259/8 hrsz. ingatlanok) közművezetékek elhelyezésére alkalmas közműsávok helyezkednek el. Övezeti besorolás, beépíthetőség: A terület jelenlegi övezeti besorolása: Gip1-SZ-1, beépíthetőség: 30 %. Az övezeti besorolást a Településrendezési Tervben a tervezett funkciónak történő megfelelés érdekében módosítani lehet.

3 Megközelíthetőség: Gépkocsival: Közvetlenül a sz. Ózd-Sátai országos közútról. Az ingatlan természetes határát képező közút a 25. számú országos főközlekedési útvonal körforgalmi csomópontjába csatlakozik. Tömegközlekedéssel: Helyközi autóbusz közlekedés: Ózd-Miskolc irányú helyközi járatok útvonala a 25. sz. főközlekedési úton halad. (A telektől kb. 150 m-re.) Helyi autóbusz közlekedés: A 4 jelű helyi autóbusz járatának végállomása a terület mellett, a körforgalmi csomópontnál helyezkedik el. (A telektől kb. 150 m-re.) Vasúttal: Az Ózd-Miskolc vasútvonalon az Ózd-Alsó vasúti megállóhely a területtől kb. 700 m távolságra helyezkedik el. Egyéb adatok: A javasolt ingatlannal közvetlenül határos, 9259/1 hrsz-ú kivett közműsáv, 9259/3 hrsz-ú kivett ipartelep, 9259/8 hrsz-ú kivett közműsáv, továbbá 3250 hrsz-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok szintén Ózd Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képezik. Az ingatlan tulajdoni lapja az előterjesztés 2. mellékletét, a térképvázlat a 3. mellékletét képezi. Megjegyzés: A felajánlásra javasolt ingatlan mellett annak folytatásában elhelyezkedő ózdi belterületi 9259/3 és 9259/4 hrsz-ú, 4-4 ha területű, kivett iparterület megnevezésű, Gip1-SZ-1 övezeti besorolású befektetési célú területek szintén Ózd Város Önkormányzatának 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonát képezik, melyek igénybevételével a felajánlott terület szükség esetén bővíthető. Egyéb pályázati feltételek: A pályázati felhívás fontos szempontja, hogy a környezet legyen felkészült a személyi állomány és családtagjaik elhelyezésének/lakhatásának biztosítására (bérlőkijelölési jog, lakásépítési terület ingyenes biztosítása). Az önkormányzati tulajdonú lakáscélú ingatlanok kezelője - az ÓZDINVEST Kft. - tájékoztatása alapján az Önkormányzat jelenleg 288 db összkomfortos bérlakással rendelkezik, azonban olyan nagymértékű igény mutatkozik önkormányzati bérlakások iránt, hogy gyakorlatilag üres összkomfortos lakás évente csak néhány van, így kb. 4-5 lakásra ajánlató fel bérlőkijelölési jog. Ózd Város Önkormányzata korlátozott számban rendelkezik lakásépítési célú területtel (Kunt Ernő u., Roób J. u., illetve a város területén elszórtan, Kistó-tető, Sturmán út, stb.). Jogszabályi felhatalmazás: A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 13. (3) bekezdése szerint: (3) A nemzeti vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel lehet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 108. (2) bekezdése lehetővé teszi a Magyar Állam javára történő ingyenes vagyonátadást. Az Mötv.108. (2) bekezdése szerint:

4 (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga az állam vagy más helyi önkormányzat javára ingyenesen átadható, jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében. Az Mötv (4) bekezdése szerint: (4) A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott közfeladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti. A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló évi CVII. törvény 1. (1)-(2) bekezdése szerint: (1) A büntetés-végrehajtási szervezet (a továbbiakban: bv. szervezet) a külön törvényben meghatározott szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértési elzárást, a szabadságvesztésből szabadultak utógondozásával, az utógondozás keretében végzett börtönpártfogolási tevékenységgel és a feltételes szabadságra bocsátással összefüggésben elrendelt pártfogó felügyelői vélemény elkészítésével, valamint a feltételes szabadság tartamára törvény alapján fennálló vagy elrendelt pártfogó felügyelettel kapcsolatos pártfogó felügyelői feladatokat végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv. (2) A bv. szervezet a feladatainak törvényes ellátásával járul hozzá a közrend és a közbiztonság erősítéséhez. Javaslat: Ózd Város Önkormányzata térítésmentesen ajánlja fel börtön objektum építés céljára az ózdi belterületi 9259/2 hrsz-ú ingatlant a Magyar Állam részére. Ózd Város Önkormányzata a rendelkezésre álló bérlakásállomány üres összkomfortos bérlakásainak terhére ajánljon fel legfeljebb 5 db bérlőkijelölési jogot az objektumot működtető Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére, továbbá térítésmentesen ajánljon fel 5 db lakásépítésre alkalmas építési telket a személyi állomány és családtagjaik elhelyezésének/lakhatásának biztosítása érdekében.

5

6

7 H a t á r o z a t i j a v a s l a t Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2015. (III.26.) határozata beépítésre szánt terület térítésmentes felajánlásáról a Magyar Állam részére börtön objektum építése céljára A Képviselő-testület a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta: 1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ózd Város Önkormányzata térítésmentesen felajánlja a Magyar Állam részére börtön objektum építés céljára az ózdi belterületi 9259/2 hrsz-ú, 4 ha 7456 m2 területű, kivett - ipartelep megnevezésű, beépítésre szánt terület körében tartozó ingatlanát, amely 1/1 arányú tulajdonát képezi. Az ingatlan perés igénymentes, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. (3525 Miskolc, Dózsa György út 13.) javára, 77 m2 területre bejegyzett vezetékjoggal terhelt. Felelős: pályázati dokumentáció elkészítéséért: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetője pályázati dokumentáció és kapcsolódó okiratok aláírásáért: Polgármester Határidő: március A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ózd Város Önkormányzata a rendelkezésre álló bérlakás állomány üres, összkomfortos bérlakásainak terhére bérlőkijelölési jogot biztosít a börtön projekt Ózdra telepítése esetén az objektumot működtető Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága részére, a személyi állomány és családtagjaik elhelyezésének, lakhatásának biztosítása érdekében. A bérlőkijelölési jog legfeljebb 5 db összkomfortos bérlakásra terjed ki. 3. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Ózd Város Önkormányzata a börtön projekt Ózdra telepítése esetén térítésmentesen felajánl legfeljebb 5 db lakóház építésére alkalmas építési telket a Magyar Állam részére a börtön objektumot működtető Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága személyi állománya és családtagjai elhelyezésének, lakhatásának biztosítása érdekében. 4. A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az 1. és 3. pontban megjelölt ingatlanok Magyar Állam részére történő ingyenes átadásának célja a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló évi CVII. törvény 1. (1) bekezdésében megjelölt közfeladata ellátásának elősegítése. 5. A Képviselő-testület vállalja, hogy az ajánlattétel sikeres elbírálása esetén amennyiben a börtön objektum létesítése Ózdon valósul meg a felajánlott ingatlan övezeti besorolását úgy módosítja Ózd Város Településrendezési Tervében (Helyi Építési Szabályzat), hogy a területen engedélyezhető legyen az adott funkció elhelyezése.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2014. május 28. J a v a s l a t az Ózd, Velence telep 41/3. szám alatti (hrsz: 1213/A/3) magántulajdonú ingatlan felajánlás elbírálásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában Dr. Feik Csa ba jegyző Ercsi Város Önkormányzata címzetes egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Változások a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörének szabályozásában

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. március 31. napján

Részletesebben

Az Önkormányzat vagyona

Az Önkormányzat vagyona BELVÁROS-LIPÓTVÁROS, BUDAPEST FŐVÁROS V. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 9/2012. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ VAGYONNAL VALÓ RENDELKEZÉS EGYES SZABÁLYAIRÓL

Részletesebben

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke

A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke 1. sz. függelék A belső szervezeti egységek által ellátott feladatok jegyzéke KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLY 1 Ellátja a Polgármesteri Hivatalra háruló gazdasági-pénzügyi szakterülettel kapcsolatos feladatokat,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához 3. Napirend helyi építési szabályzat módosításának előkészítése 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS A helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának előkészítéséhez szükséges irányelvek meghatározásához

Részletesebben

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11

2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon. Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány KÖZOP-5.4.0-09-11 2013. Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Dorogon 2510 Dorog, Bécsi út 71. MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2014.02.24. MAPI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 15. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 15. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. január 30., szerda Tartalomjegyzék 17/2013. (I. 30.) Korm. rendelet A büntetés-végrehajtási szervezet részérõl a központi államigazgatási szervek

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341)

Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366 és 37341) 4. sz. melléklet Ferencvárosi Önkormányzat nevében eljáró SEM IX. Városfejlesztő Zrt. INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Vendel u. 20/a, Vendel u. 20/b. és Lenhossék u. 32. (hrsz: 37365, 37366

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1016-2/2011. Tárgy: Danubius Logisztikai és Ipari Park (Tököl

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL

KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL KEREPES ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 107./2007. (VI.28.) SZ. KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Kerepes nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYAR KÖZLÖNY 54. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 20., hétfő Tartalomjegyzék 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet A nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról

Részletesebben

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

41/2000. (XII. 12.) BM rendelet 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló szabályzat, és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Vasúti villasor menti volt TÜZÉP területének hasznosítási lehetőségeiről (Készült: a Képviselő-testület 2015. március 12-i ülésére.

TÁJÉKOZTATÓ a Vasúti villasor menti volt TÜZÉP területének hasznosítási lehetőségeiről (Készült: a Képviselő-testület 2015. március 12-i ülésére. SZENTENDRE VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI ALPOLGÁRMESTERE A tájékoztató előkészítésében közreműködött: Aba Lehel főépítész TÁJÉKOZTATÓ a Vasúti villasor menti volt TÜZÉP területének hasznosítási lehetőségeiről

Részletesebben

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA

MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. Helyiséghasznosítási iroda Miskolc, Széchenyi u. 60. iktatószám: 6711-9 /G30/2014. MISKOLC, Görgey A. u. 42. szám alatti 8385/2/F/3 helyrajzi számú INGATLAN KIAJÁNLÁSI

Részletesebben

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 47. szám 10879 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről

T/8888. számú törvényjavaslat. a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8888. számú törvényjavaslat a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről Előadó: Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 12., péntek Tartalomjegyzék 142/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet Az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének általános szabályairól

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben