54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet. az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról"

Átírás

1 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelet az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény 5. -a (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az oktatási miniszter egyetértésével - a következıket rendelem el: 1. Az egészségügyi ágazatba tartozó fogtechnikus, fogászati asszisztens, klinikai fogászati higiénikus, egészségügyi szakasszisztens (hisztokémiai és immunhisztokémiai szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, mikrobiológiai laboratóriumi szakasszisztens, klinikai laboratóriumi szakasszisztens, emésztıszervi endoszkópos szakasszisztens) szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeit az e rendelet mellékletében foglaltak szerint határozom meg. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követı 5. napon lép hatályba. Melléklet az 54/2005. (XI. 23.) EüM rendelethez Az egyes egészségügyi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 1. A FOGTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplı adatai 1. A szakképesítés OKJ-ben szereplı azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Fogtechnikus 3. Hozzárendelt FEOR száma: A szakképzési évfolyamok száma: 3 1. Iskolai elıképzettség: érettségi 2. Szakmai elıképzettség: - 3. Elıírt szakmai gyakorlat: - II/A. A képzés megkezdésének feltételei 4. Szakmai alkalmassági követelményeknek kell megfelelni. 1. A szakmai alapképzés idıtartama: - 2. Szintvizsga: - II/B. A szakképzés egyéb adatai 3. A szakképesítéssel ellátható legjellemzıbb foglalkozás, tevékenység A munkakör, foglalkozás FEOR száma FEOR megnevezése 3248 Fogtechnikus 4. A szakképesítéssel rokon szakképesítések A szakképesítéssel rokon szakképesítések

2 OKJ azonosító száma FEOR száma megnevezése A munkaterület rövid, jellemzı leírása A fogtechnikus, csoportmunkában a fogorvossal, annak megrendelése alapján és az asszisztenciával, valamint a páciens közremőködésével fogtechnikai laboratóriumban fogpótlásokat, restauratív protetikai és fogszabályozó készülékeket készít, illetve javításokat végez. Munkáját a szakmai és etikai normák szerint végzi. III. A szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzési idı, elmélet és gyakorlati idı aránya A képzés tananyagának a teljesítése, érdemjeggyel (köztes vizsgával) történı lezárása, melynek összes óraszáma: Összes óraszám: 4500 óra Kontaktelméleti órák száma 600 Gyakorlati órák száma 3900 Összes óraszám 4500 Az elmélet és a gyakorlat aránya: 12% elmélet 88% gyakorlat IV. A szakképesítés szakmai követelményei A fogtechnikus szakképesítés gyakorlása során elıforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok a) Vállalkozási tevékenység keretén belül: - egyéni vállalkozás alapítása - a vállalkozás feltételeinek megteremtése - vállalkozási terv, üzleti terv készítése - mérleg készítése - pénzügyi, számviteli szabályok alkalmazása b) Kivehetı lemezes fogpótlás készítése, ezen belül - részleges fogpótlások készítése mőanyag alaplemezzel, hajlított vagy öntött kapcsokkal, mőanyag vagy kerámia mőfogakkal, - részleges fogpótlások készítése fémlemezzel kombinálva, öntött kapcsokkal vagy finommechanikai rögzítı rendszerekkel (mőanyag vagy kerámia mőfogakkal), - teljes fogpótlások készítése (mőanyag vagy fém alaplemezzel, mőanyag vagy kerámia mőfogakkal). c) Rögzített fogpótlások készítése, ezen belül - koronák készítése öntött technológiával (nemes- vagy nemesfém mentes ötvözetbıl, leplezéssel vagy leplezés nélkül), - hidak készítése öntött technológiával (nemes- vagy nemesfém mentes ötvözetbıl, leplezéssel vagy leplezés nélkül), - inlay-k (nemesfém ötvözetbıl, kerámiából vagy mőanyagból). d) Kombinált munkák készítése, ezen belül - rögzített és kivehetı fogpótlások kombinációja finommechanikai rögzítı rendszerekkel. e) Javítások elvégzése, ezen belül - a kivehetı lemezes fogpótlások javítása (törés, pótlás, alábélelés stb.). f) Restauratív, helyreállító protetikai megoldások készítése, ezen belül: - obturátoros protézisek, arc-, szem-, orr-, fülprotézisek készítése, - fogágybetegséget gyógyító eljárásokhoz segédeszközök készítése (rögzítı sínek, éjszakai harapásemelık stb.). g) Fogszabályozó eszközök készítése, ezen belül - kivehetı és rögzített eszközök készítése, - extraorális és intraorális készülékek készítése. A fogtechnikus legyen képes - elsajátítani a fogpótlások és fogszabályozó készülékek készítésének elméleti alapjait, - elsajátítani a fej, az izmok, az állkapocsízület és a fogak anatómiájára vonatkozó anatómiai ismereteket,

3 - elsajátítani a fogtechnikában használt alap- és segédanyagok feldolgozásának kémiai alapjait, - elsajátítani a szakmai etikai ismereteket, - elsajátítani a munkavédelmi ismereteket, - az ergonómiai elıírások betartására, alkalmazására. Ennek értelmében legyen képes önállóan elvégezni az alábbi feladatokat: - részleges és teljes kivehetı protéziseket készíteni, - anatómiai, funkciós és antagonista mintát készíteni, - egyéni kanalat készíteni, - részleges és teljes harapási sablont készíteni, - kapcsot tervezni és kapcsot hajlítani, - középértékő artikulátorban részleges és teljes próbafogsort készíteni, a rágófelszíneket gnathológiai elvek szerint kialakítani, - a próbafogsorokat véglegesen elkészíteni küvettába préselve, öntıakriláttal vagy injektálási módszerrel, - immediát protézist készíteni, - rögzített pótlásokat készíteni, - szekciós mintát készíteni és mintákat középértékő artikulátorban rögzíteni, - öntött szóló, horgony, teleszkópkoronákat készíteni (nemes- vagy nemesfém mentes ötvözetbıl), leplezéssel vagy leplezés nélkül, - teli-kerámia és Jacket-koronákat, valamint mőanyag koronákat készíteni, - öntött hidat készíteni (nemes- vagy nemesfém mentes ötvözetbıl, leplezés nélkül vagy leplezéssel), - inlay-t készíteni, - mintára öntött fémlemezt készíteni paralelométer segítségével, - kombinált munkát készíteni finommechanikai rögzítı rendszerekkel, - javításokat végezni, ezen belül = betörésjavítást, = kihúzott fog és protézisbıl kitörött fog pótlását, = kapocspótlást, = alábélelést, - helyreállító, restauratív protetikai eszközöket készíteni, ezen belül: = arc-, fül-, szem-, orrprotéziseket, = obturátoros protézist, - kivehetı és rögzített fogszabályozó eszközöket készíteni, - munkáját szakmai és etikai normák szerint végezni, ismereteit önképzéssel, továbbképzéseken bıvíteni, - az egyéni vállalkozást beindítani, a vállalkozással összefüggı adminisztrációs feladatokat ellátni, - a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos feltételeket megteremteni (tárgyi, személyi, labor, felszerelés, eszköz), - a vállalkozás anyagi feltételeinek megteremtésére, - a piaci esélyeket felmérni, ezen belül: = a szolgáltatás várható árbevételének, nagyságának, összetételének meghatározására, - a szolgáltatáshoz szükséges árukészletet beszerezni, kiválasztani, - a vállalkozáshoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítására. V. A szakmai vizsgával kapcsolatos követelmények 1. A szakmai vizsgára bocsátás feltételei - A szakképzés szakmai és vizsgakövetelményeiben szereplı tananyag teljesítése, 2-5-ig terjedı érdemjeggyel történı lezárása - A köztes vizsga eredményes teljesítésének igazolása. A köztes vizsga gyakorlati és elméleti vizsga formájában történik az alábbi tantárgyak követelmény és tananyagtartalmából: - szakmai ismeret - anyagismeret - fogászati funkcionális anatómia - szakrajz - munkavédelem-ergonómia - vállalkozási ismeretek - szakmai gyakorlat A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 34. (2) bekezdése értelmében a köztes vizsga részeit és feladatait a szakképzést folytató intézmény vezetıje határozza meg. A hivatkozott rendelet 34. (3) bekezdése értelmében a köztes vizsga érdemjegye egyben az adott képzési idıszakot lezáró osztályzatba beszámít.

4 2. A szakmai vizsga részei A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsgarészbıl áll. Az írásbeli vizsgarészén a vizsgázó tudását (kognitív ismereteit), a szóbeli vizsgarészen integrált ismereteit, míg a gyakorlati vizsgarészen képességeit, elsajátított kompetenciáit méri a vizsgabizottság Írásbeli vizsgarész Az írásbeli vizsga tételeit az egészségügyi miniszter határozza meg. Az írásbeli vizsgán a vizsgázók nyílt és zártrendszerő feladatlapot oldanak meg, melynek az értékelését az Egészségügyi Minisztérium által kiadott egységes megoldó kulcs alapján kell elvégezni. Az írásbeli vizsga feladatai felölelik a IV. pontban meghatározott követelményeket. A feladatok megoldására 180 perc áll a vizsgázók rendelkezésére. Az írásbeli vizsga tartalma a szakmai elméleti képzés ismeretei alapján: - kivehetı lemezes fogpótlások készítése gnathológiai elvek szerint, ezen belül: = részleges és teljes fogpótlások készítése, = a fogpótlások végleges elkészítése különbözı módszerekkel, = javítások készítése, - rögzített fogpótlások végleges készítése gnathológiai elvek szerint, ezen belül: = koronák, = hidak, = inlay-k, - mintára öntött fémlemezkészítés, - kombinált munkák készítése, - kivehetı és rögzített fogszabályozó eszközök készítése, - a fogászati anyagok elıállítása, tulajdonságai és feldolgozása, - fertıtlenítı anyagok és eljárások, - a technológiai fegyelem jelentısége, - a maxilla és a mandibula fogainak rajza, ezen belül: = frontfogak, labiális és orális nézetben, = rágófogaknál bukkális és okkluzális nézetben, - ergonómiai (munkavédelmi), szakmai etikai, vállakozási elıírások a fogtechnikában Gyakorlati vizsgarész A gyakorlati vizsga három részbıl áll: - középértékő artikulátorban teljes alsó-felsı próbafogsor készítése, a rágófelszínek gnathológiai szempontok szerinti kialakításával, - középértékő artikulátorban anatómikus és hídmintázat készítés gnathológiai elvek szerint, - fémlemez mintázás. Idıtartama: 480 perc Szóbeli vizsgarész A szóbeli tételsor a miniszter által meghatározott tantárgyak témaköreit öleli fel. A tételsort a kiadott tételsor-összesítı tartalmazza. A kérdések megválaszolására maximálisan 15 perc áll a rendelkezésére A szóbeli vizsga tantárgyai - Szakmai ismeret (integrált fogászati funkcionális anatómiával) - Anyagismeret A szóbeli vizsga tantárgyainak témakörei A szóbeli vizsga során a vizsgázónak az alábbi témakörökbıl kell kérdéseket megválaszolnia: Szakmai ismeret - kivehetı és rögzített fogpótlások készítése, - mintára öntött fémlemez készítése, - kivehetı és rögzített fogszabályozó eszközök készítése, - a fej, az állcsontok és a fogak leíró anatómiája, ezen belül: = a mimikai és rágóizmok mőködése, = az állkapocsízület mőködése, = az artikulátortechnika alapjai, - minıségbiztosítás és minıségtanúsítás. Anyagismeret - a fogászati alap- és segédanyagok ismertetése, - gipszek, lenyomatanyagok, viaszok, polírozó eszközök, izolálószerek, kapocsanyagok, fogászati mőanyagok, beágyazóanyagok, ötvözetek, másolatkészítı dublírozó anyagok, leplezı anyagok, - a fogászati anyagok feldolgozásának módjai, - a technológiai fegyelem jelentısége. 3. A szakmai vizsga értékelése

5 A vizsgázó teljesítményének értékelése: A gyakorlati vizsgán végrehajtott feladat értékelése során az alábbiakat kell figyelembe venni: - a munka elıkészítése, - a feladat végrehajtásához szükséges eszközök kiválasztása, - a feladat végrehajtásának szakszerősége, minısége, - a munkavédelmi, ergonómiai (munkavédelmi) és higiéniai szabályok betartása, - adminisztráció. Értékelési szempontok: Elégtelen a vizsgázó gyakorlati vizsgája, ha bármely feladatra adott érdemjegy elégtelen. Az egyes feladatokra kapott érdemjegyektıl függetlenül elégtelen a gyakorlati vizsgarész végsı osztályzata, ha - a vizsgázó megadott határideig a feladatot nem készítette el, vagy - a munkadarab javíthatatlanul selejtes, vagy - a vizsgázó az ergonómiai (munkavédelmi), illetve higiéniai szabályokat súlyosan megszegte. Az írásbeli vizsga értékelését a központi feladatlaphoz kiadott útmutató szerint kell elvégezni és egyetlen (1-5-ig terjedı) osztályzattal kell minısíteni. A szóbeli vizsgát egyetlen (1-5-ig terjedı) osztályzattal kell minısíteni. A szakmai elméleti vizsga eredményét az írásbeli és szóbeli vizsga eredményének alapján kell meghatározni az alábbiak szerint: - az írásbeli és szóbeli vizsga átlageredményét a szóbeli vizsga eredménye felé kerekítve kell megállapítani. 4. Vizsgarészek, tantárgyak alóli felmentés Felmentés a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl szóló 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet alapján adható. VI. Egyéb tudnivaló Szakmai vizsgát a szakképzésrıl szóló évi LXXVI. törvény 13. (1) bekezdésében felhatalmazott intézmények szervezhetik.

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM

JOGSZABÁLYOK. L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM L. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára: 690 Ft 2006. JANUÁR 27. TARTALOM oldal JOGSZABÁLYOK 251/2005. (IX. 23.) Korm. r. a felsõoktatási intézmények karainak felsorolásáról szóló 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet

Részletesebben

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei

Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei Jegyzék 69. sorszáma szerint kiadott gyógyászati segédeszköz forgalmazó szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. Szakképesítés azonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről A 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Részletesebben

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről

47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet. az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről 47/2014. (X. 29.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó szakképesítések mestervizsga követelményeiről hatályos: 2014.11.14 - A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Z 1. SZÁMÚ MELLÉKLET 8. SORSZÁM LTT KIDOTT SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI FOGTECHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító

Részletesebben

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2.

Részletesebben

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet

16/1994. (VII. 8.) MKM rendelet A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 5. -a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következıket rendelem el: 1. (1) E rendelet mellékletének

Részletesebben

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Az ortopédiai technikus szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 5499 09 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések

26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről. Általános rendelkezések 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt

Részletesebben

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet

A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló rendelet Általános rendelkezések 2 A szakmai vizsga előkészítése 3 A vizsgabizottság 4 A vizsgabizottság működése 6 Az írásbeli

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

KIVONAT a 12/2008 KvVM rendeletből, A VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KIVONAT a 12/2008 KvVM rendeletből, A VÍZKÚTFÚRÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI 12/2008. (IV. 30.) KvVM rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek kiadásáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl

20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet. a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl 1 / 32 2010.06.14. 13:28 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjérıl A szakképzésrıl szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. (2)

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 felsıfokú szakképzés SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Veszprém 2008. Mőszaki informatikai mérnökasszisztens szakképzési program 2 TARTALOM Pannon

Részletesebben

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1

A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 A 54 4641 01 gazdasági informatikus I. 52 4641 02 gazdasági informatikus II. szakmai és vizsgakövetelményei 1 I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai Szakképesítés azonosító száma

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM SÜTŐIPARI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 2. melléklet a 12/2013. (III. 29.) NFM rendelethez I. Az 1. sorszámú Adatbázis kezelő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ADÓTANÁCSADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK DÓTNÁCSDÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 344 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: dótanácsadó 3. Szakképesítések

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Az xx. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú Műszaki informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 05 2. Szakképesítés

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 49. sorszámú Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER

KERESKEDELMI MENEDZSER KERESKEDELMI MENEDZSER I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi / ajánlott szakképzési program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993.

Részletesebben

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 54. sorszámú Erősáramú berendezések felülvizsgálója megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben