A PROFIRENT GÉPKÖLCSÖNZŐ ETIKAI KÓDEXE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A PROFIRENT GÉPKÖLCSÖNZŐ ETIKAI KÓDEXE"

Átírás

1 A PROFIRENT GÉPKÖLCSÖNZŐ ETIKAI KÓDEXE

2 Tartalomjegyzék 1. Munkatársi kapcsolatok 1.1 Esélyegyenlőség és megkülönböztetés-mentesség 1.2 Alapvető emberi jogok 1.3 Munkaegészség és biztonság 1.4 Másodállások 2. Kapcsolataink ügyfelekkel, beszállítókkal és együttműködő partnerekkel 2.1 A korrupció és megvesztegetés visszautasítása 2.2 Ügyfeleknek adott ajándékok és hűségprogramok 2.3 Számlák manipulálásának elutasítása 2.4 Tisztességes verseny és a versenyjogi szabályok betartása 2.5 Bizalmas és belső információ 2.6 Informatikai biztonság 3. Környezetvédelem és biztonság 4. Szponzorálás és közösségi munka 5. Az etikai kódex megszegése

3 A Profirent Gépkölcsönző etikai kódexe a Profirent Gépkölcsönző fenntarthatóságát és sikerét szolgálja, általánosan elfogadott irányelveket fogalmaz meg számunkra és a társaság tulajdonosai számára. Etikai kódexünk egységes alapot teremt valamennyi üzleti tevékenységünkhöz és a munkánk során adódó feladatainkhoz. Az etikai kódex vállalati kultúránkat, közösen elfogadott gyakorlatainkat és a jogszabályok és előírások betartására vállalt kötelezettségeinket foglalja magába. A kódex a Profirent Gépkölcsönző valamennyi alkalmazottjára, alvállalkozójára és az összes együttműködő beszállítóra vonatkozik. Az etikai kódex mindenki számára elérhető telephelyeinken nyomtatott formában illetve a weblapon, vagy másolatot igényelhetnek a címen, illetve a 1106 Budapest, Jászberényi út 82/a postai címen keresztül.

4 1. Munkatársi kapcsolatok 1.1 Esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség Az egészséges légkörű munkahelyhez hozzátartozik a mindenki számára biztosított egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség, az egymás iránt érzett felelősség és a másik meggyőződésének tiszteletben tartása. Folyamatosan együttműködünk az ösztönző, jó munkahelyi környezet kialakítása érdekében, amelyet biztonság, a munkával való elégedettség és a részvétel jelle mez. Nem fogadjuk el bárki hátrányos megkülönböztetését, zaklatását vagy háborgatását. Mivel minden embert egyenlő értékűnek tekintünk, egymás iránt kölcsönös tiszteletet és bizalmat tanúsítunk. Mindenkinek jogában áll a Profirent Gépkölcsönző és munkatársainak készségei tekintetében jelenleg és a jövőben támasztott elvárások alapján a fejlődéshez. A különféle tapasztalatok, készségek és értékek nyílt cseréje és kölcsönhatása elősegíti az alkotó légkört. Olyan nyílt légkör kialakítására törekszünk, amelyben mindenki szabadon kifejezheti saját véleményét, részt vehet a vállalat fejlődésé ben, befolyással lehet rá, és mindennapi munkája során tudása legjavával támogathatja. 1.2 Alapvető emberi jogok Munkáltatóként a Profirent Gépkölcsönző elkötelezett a Nemzetközi Mun kaügyi Szervezet [ILO] alapegyezményében lefektetett elvek, azaz a gyülekezés szabadsága, a kollektív szerződés, a férfi és női alkalmazottak egyenlő munkáért egyenlő javadalmazásban részesítése, a kényszermunka eltörlése, a faj, nem, bőrszín, vallás, politikai meggyőződés, nemzeti hovatartozás vagy társadalmi származás alapján történő hátrányos megkülön böztetés és a gyermekmunka eltörlése mellett. Ügyfeleinktől, beszállítóinktól és egyéb együttműködő partnereinktől is elvárjuk, hogy tiszteletben tartsák az emberek egyenértékűségét. 1.3 Munkaegészség és biztonság Törekszünk a biztonságos, egészséges és jól irányított munka helyi környezet biztosítására. A munkahelyi környezetben rejlő veszélyforrások lehető legkisebb mértékűre csökkentését szolgáló, gyakorlatban kivitelezhető irányelvekkel és intézkedésekkel igyekszünk megelőzni a baleseteket és sérüléseket. Rendszereket és bevált gyakorlatokat hozunk létre és tartunk fenn a valamennyi munkavállalónk testi épségét és biztonságát potenciálisan fenyegető foglalkozási ártalmak kimutatására, elkerülésére és az azokra adott reakciókra. A biztonságos munkakörnyezet azt is jelenti, hogy a Profirent Gépkölcsönző józan munkahely. Következésképpen a munkavállalók nem állhatnak alkoholos vagy egyéb szerek befolyása alatt, amíg a Profirent Gépkölcsönzőnél munkát végeznek. Mindazonáltal korláto zott mennyiségben fogyasztható különleges alkalmakkor, feltéve, hogy az alkoholt fogyasztó nem kezel gépet, nem vezet, és nem folytat egyéb alkoholfogyasztással össze nem férő tevékenységet. 1.4 Másodállások A Profirent Gépkölcsönző munkatársai nem vállalhatnak munkát versenytárs vállalkozásnál, és nem folytathatnak olyan tevékenységeket, amelyek a munkatársba és a Profirent Gépkölcsönzőbe, mint szervezetbe vetett bizalomra rossz hatással lehetnek. A másodállás nem lehet olyan hatással a munkavállalóra, hogy az, nem képes tejes energiájával és koncentrációval végezni munkáját. Amennyiben a másodállás üzleti vállalkozás, előre tisztázni kell a vezetőséggel.

5 2. Kapcsolataink ügyfelekkel, beszállítókkal és együttműködő partnerekkel A stabil üzletmenet attól függ, mennyire jó kapcsolatokat tudunk kiépíteni ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és más együttműködő partnereinkkel. Ezért tulajdonít a Profirent Gépkölcsönző nagy jelentőséget annak, hogy jó kapcsolatokat építsen ki és tartson fenn a körülöttünk lévőkkel. Számtalan kiváló alkalom adódik véleményünk ütköztetésére és cseréjére, pl. nem hivatalos találkozókon, ügyfelekkel tartott értekezleteken és tanulmányutak során. Az Ilyen kapcsolatépí tés folyamán nem csupán gépekről és műszaki megoldásokról van szó. A társas összejövetelek fontos részét képezik üzleti kapcsolatainknak, mindazonáltal lényegesnek tartjuk, hogy ezek olyan módon történjenek, hogy biztosíthassuk, sem ügyfeleink, sem beszállítóink, sem mi magunk nem kerülünk olyan helyzetbe, amely a hatályos versenyjogi szabályozás sal nem lenne összeegyeztethető, illetve amely korrupciós vagy megvesztegetési helyzetet jelenthetne. Ezek ugyanis súlyosan helytelen magatartást, sőt akár bűncselekményt valósíthatnak meg, amely nem csak személyes felelősségre vonást eredményezhet, hanem valós anyagi kárt is okozhat a társaságnak. A Profirent Gépkölcsönző minden esetben betartja a magyarországi számviteli, adózási és jelentéstételi törvényeket, rendelkezéseket és irányelveket és beszállítóitól, partnereitől is ugyanezt a magatartást várja el A korrupció és megvesztegetés visszautasítása A Profirent Gépkölcsönző nem megy bele olyan üzleti kapcsolatokba, amelyek érdekellentéteket szülnek. Nem fizetünk csúszópénzt, sem egyéb jogtalan összegeket azért, hogy megszerezzünk vagy megtartsunk egy üzletet. Nem fizetünk azért, hogy megkönnyítsük vagy meggyorsítsuk valamely hatóság döntését. Semmi esetre sem és a világon sehol sem veszünk részt pénzmosásban vagy segítjük elő a pénzmosást. Nem fogadunk el ügyfeleinktől a szokásos mértéket meghaladó ajándékot. 2.2 Ügyfeleknek adott ajándékok és hűségprogramok Nem fogadunk el és nem adunk olyan ajándékokat, fizetünk olyan vacsorákat, szervezünk olyan külső vagy belső rendezvényeket, amelyek meghaladják az üzletfelek közötti vendéglátás szokásos mér tékét. Az üzletkötéseinkre vonatkozó normák az adóható ság irányelvein alapszanak. Az ügyfeleinknek, együttműködő partnereinknek, egyéb személyeknek adott ajándékok kizárólag olyan termékek közül kerülnek ki, amelyeknek értéke megfelel a Magyarországon elfogadott üzleti ajándék mértékével. Amennyiben egy ajándék vagy szívesség nyújtása vagy elfogadása magában hordozza rosszhiszemű cselekménynek akárcsak távoli lehetőségét is, az ajándék vagy szívesség nyújtásához vagy elfogadásához mindig előre be kell szerezni a közvetlen felettes írásbeli hozzájárulását.

6 2.3 Számlák manipulálásának elutasítása A Profirent Gépkölcsönző nem hajlandó a számlákat manipulálni. A számlák átírása minden esetben kimeríti a hamisítás fogalmát, következésképpen jogellenes. Számla manipulálására vonatkozó kérést munkatársaink mindig kötelesek kereken visszautasítani. Ez az elv megakadályozza, hogy ügyfeleinket és/vagy munkatársainkat bűncselekmény elkövetésére vegyék rá. 2.4 Tisztességes verseny és a versenyjogi szabályok betartása Ahhoz, hogy a közösség gazdálkodása egészséges legyen, minden ágazatban működő versenyre van szükség. A Profirent Gépkölcsönző támogatja a tisztességes versenyt és a szabad piacokat, és törekszik ezekre, ezért ellenez minden olyan összejátszást, amely a szabad verseny korlátozására vagy akadályozására irányul. Ilyen szigorúan tiltott összejátszás lehet például az árazásban történő megegyezés, vagy a piac vagy az ügyfelek felosztása a versenytársak között. 2.5 Bizalmas és belső információ A Profirent Gépkölcsönző nyílt kommunikációs politikát folytat, amely a vál lalati kultúra lényeges részét alkotja. A nyílt kommunikációval növekszik a vállalaton belüli lelkesedés, motiváltság és az esz mecsere. Ennek ellenére fontos a bizalmas vállalati informáci ók megőrzése adott esetekben. Bizalmas vállalati információk Ügyfeleink és együttműködő partnereink vonatkozásában: az árra és a mennyiségekre vonatkozó tájékoztatás, a velünk kapcsolatban álló, hozzánk versenyajánlatokat benyújtó ügyfeleinkkel kapcsolatos információ stb. Beszállítóink vonatkozásában: termékfejlesztési informá ció, terméktesztek, árak, szállítási feltételek stb. Házon belül: a versenyképességünkre, növekedési képessé günkre vonatkozó információ, és természetesen munka társainkra vonatkozó információ. Ahogyan ml ügyelünk az ügyfeleinkre és beszállítóinkra vonat kozó információkra, feltételezzük, hogy a velünk együttműködők is védelmet biztosítanak a ránk vonatkozó információknak. A fentiek miatt valamennyien felelősek vagyunk azért, hogy gondoskodjunk a nyilvánosság elé nem tárt vállalati belső információ bizalmas jellegének tiszteletben tartásáról. 2.6 Informatikai biztonság Az Informatikai biztonság célja, hogy biztosítsa a Társaság megszakításoktól mentes üzleti működését, valamint a biztonsági problémák számának csökkentése. Profirent Gépkölcsönző Informatikai Biztonsági Politikájának az a célja, hogy megvédje a Társaságra vonatkozó Információkat, adato kat és eszközöket a külső vagy belső, szándékos vagy véletlen fenyegetéstől és támadástól. Az előző pontban említett Információk növekvő mértékben számítástechnikai eszközökön tároltak. Természetesen, az elektronikusan tárolt információ védelme éppen olyan fontos, mint minden egyéb Információké. További információkat az informatikai biztonságról a Profirent Gépkölcsönző IT biztonsági alapelvei dokumentációban találhat, amelyet a címen, vagy a 1106 Budapest, Jászberényi út 82/a postai címen keresztül tud igényelni.

7 3. Környezetvédelem és biztonság A Profirent Gépkölcsönző igyekszik hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez. Maga az üzleti koncepció is környezet barát. Az a tény, hogy a számukra szükséges gépeket és berendezéseket a bérbevevő vállalatok és egyének nem tulajdonba, hanem bérbe veszik, önmagában véve több szempontból is előnyös a környezetre és a Föld erőforrásainak kihasználására nézve. Kevesebb gépre van szükség, az új gépek pedig környezetkímélőbbek. A környezet, a munkakörnyezet és a munkabiztonság beépülnek az üzemeltetési célkitűzésekbe. Módszere sen dolgozunk a környezet védelmén, a jó munkafeltéte lek kialakításán, a baleset megelőzés és a biztonságos működés érdekében. Állandóan figyelemmel kísérjük a szabályok és rendelkezések vál tozásait, gyakorlatunkat és módszereinket a változó feltételek hez igazítjuk, és folyamatosan tájékoztatjuk ügyfeleinket pl. közös projektek keretében. Beszállítóinkkal szemben egyértelmű környezetvédelmi elvárásokkal lépünk fel. Ügyfeleink tudatában vannak, hogy amikor gépeket és berendezéseket bérelnek tőlünk, környezetvédelmi szempontból első osztályú, biztonságos alternatívát választanak. Alapos eljárást dolgoztunk ki a környezetvédelem és a biztonság terén elképzelhető valamennyi baleset megelőzésére, a projektek előkészítésétől a kivitelezésen át befejezésükig. Ebbe a folyamatba tartoznak a kockázatértékelés, a felelősségi szem pontok, munkavállalóink, partnereink és ügyfeleink munkatársa inak a vegyi anyagok és termékek biztonságos, környezetbarát kezelésre történő kiképzése.

8 4. Szponzorálás és közösségi munka Szponzorálási politikánk elsősorban a sporttal, kultúrával, környezetvédelemmel és egyéb társadalmi összefogással kapcsola tos támogatásokra terjed ki. A Profirent Gépkölcsönző nem szponzorál politikai tevékenységeket, erőszakot, vallási csoportokat, alkoholt és drogokat támogató tevékenységeket. A mi felfogásunkban a szponzorálás marketinget jelent: üzleti jellegű, kölcsönös cserét két vagy több fél között, amelynek keretében a szponzorálási projekt célja az, hogy a vállalat gazdasági előnyhöz jusson kötelezettségvállalása fejében. Alapelvünk, hogy viszonzást várunk részben azért, hogy a szponzorálási projekt kölcsönös vállalkozás legyen, részben pedig annak érdekében, hogy a befektetés adózási szempont ból ne minősüljön ajándéknak. Minden esetben írásbeli megálla podás születik a szponzorálási projektekről. Helyénvaló elvnek tekintjük a különféle szponzorálások közötti egyensúlyteremtést annak érdekében, hogy a vállalkozások nagyszámban kapjanak támogatást. nem állnak összefüggésben politikai pártokkal, személyes választási kampányokkal vagy olyan szervezetekkel, amelyek politikai szerepet vállalnak. A Profirent Gépkölcsönző arra bátorítja egységeit és személyzetét, hogy vegyenek részt a közjót szolgáló közösségi programokban fel téve, hogy azok Cégként a Profirent Gépkölcsönző soha nem foglal állást politikai kérdésekben, nem támogat politikai pártokat, és nem nyújt támogatást politikai tevékenységekhez. A sport terén elsősorban egyéni eseményeket és folyamatban lévő versenyszervezéseket támogatunk. Egyéni atléták szponzorálásában korlátozottan veszünk részt. A kultúra szponzorálása során az ellenszolgáltatás lehet például az, hogy kulturális személyiségek oktatásban részesítik munkatársain kat olyan témákban, mint az üzenetküldés, a testbeszéd stb. A Profirent Gépkölcsönző arra ösztönzi egységeit, hogy támogassák a Profirent Gépkölcsönző üzleti tevékenységével kapcsolatos diáktevékeny séget. A tanulmányok összpontosíthatnak a környezetkímélésre, a biztonsági képzésekre, a gépekre és berendezésekre, valamint az építési és építési eljárásokkal kapcsolatos területekre.

9 5. Az etikai kódex megszegése A Profirent Gépkölcsönző etikai kódexének megszegését minden esetben jelenteni kell a Profirent Gépkölcsönző vezetőségének, és a munkaviszony, illetve alvállalkozó/beszállító esetén a Profirent Gépkölcsönzővel folytatott együtt működés megszüntetését vonhatja maga után. Amennyiben tudomására jut, hogy a cég valamely munkavállalója vagy más, a cég nevében eljáró vagy a Profirent Gépkölcsönző Kft-vel együttműködő személy vagy szervezet megsze gett bármely jogszabályt vagy a pénzügyi, szabályozási és antikorrupciós belső szabályzatot, forduljon bátran a Profirent Gépkölcsönző vezetőségéhez vagy a magyarországi illetékes szervezetekhez. Amennyiben lehetséges, a bejelentést tevő személyt tájékoztatjuk a bejelentése sorsáról, a vizsgálat eredményéről és a meghozott intézkedésekről

10

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell

Üzleti magatartási kódex. Egységes. honeywell Üzleti magatartási kódex Egységes honeywell Vezérigazgatónk levele Kedves Munkatársaink! Miközben a Honeywell folyamatosan növekszik, töretlenül összpontosítanunk kell céljainkra, valamint elkötelezetten

Részletesebben

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe

A Magyar Telekom Csoport Üzleti magatartási és Etikai kódexe Tartalomjegyzék Az elnök-vezérigazgató üzenete... 3 Bevezetés... 3 A Kódex személyi hatálya... 4 Felülről jövő megerősítés... 4 Útmutatás kérése és aggályok közlése... 4 A törvények és jogszabályok betartása...

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság 231-ES MODELL Jóváhagyta a TIGÁZ-DSO Kft. Alapítója 2013. július 31. TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK... 4 1. FEJEZET... 7 Eni Etikai Kódex... 7 2. fejezet...

Részletesebben

Működési Kódex Így dolgozunk mi

Működési Kódex Így dolgozunk mi Működési Kódex Így dolgozunk mi 2 3 Előszó Megerősítés átalakítás innováció. Ez az, amit az új csoportstratégiával el akarunk érni. Társaságunk sikerének kulcsa a csoportszintű cégkultúrában rejlik, amelyet

Részletesebben

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT

MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT MAGATARTÁSI SZABÁLYZAT Élet értékeink mentén Gondoskodás Globális csapatmunka Folyamatos fejlődés A legmagasabb etikai normák fenntartása ÜZENET AZ IGAZGATÓTANÁCS ELNÖKÉTŐL, ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓNKTÓL AColgate-Palmolive

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3

Tartalomjegyzék. I. Az Etikai Kódex célja... 3. II. Az Etikai Kódex hatálya... 3. III. Alapelvek... 3 Tartalomjegyzék I. Az Etikai Kódex célja... 3 II. Az Etikai Kódex hatálya... 3 III. Alapelvek... 3 IV. Az EXIM kapcsolatainak kezelésére vonatkozó általános szabályok... 5 V. Az EXIM célja, küldetése,

Részletesebben

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal

A jelen Magatartási kódex hatályon kívül helyezi az Avon 2008-ban készült Etikai Kódexét. MAGATARTÁSI KÓDEX. 3. oldal MAGATARTÁSI KÓDEX A mi értékeink, a mi kódexünk Az Avon hosszú ideje az alábbi öt alapvető érték mentén működik: bizalom, tisztelet, hit, alázatosság és tisztesség. Az Avon munkavállalóiként ezen értékek

Részletesebben

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe

Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexe 2014. január 1. 2014. január 1. 2. oldal Tisztelt Munkatársunk! Örömmel adom át Önnek a Birla Globális üzleti etikai és szabálykövetési normák kódexének

Részletesebben

Globális etikai kódex

Globális etikai kódex Céltudatos teljesítmény Globális etikai kódex 3 Levél elnök-vezérigazgatónktól 4 A PepsiCo által képviselt értékek A teljesítményünk hátterében álló cél 5 Megfelelő üzletvitel 5 A kódexszel kapcsolatos

Részletesebben

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK

MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK A DIC CSOPORT ÜZLETI MAGATARTÁSI KÓDEXEE NORMÁK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK Előszó az Üzleti Magatartási Kódexhez... A DIC Csoport a világ több mint 60 országában és térségében teljesíti küldetését, és változatos

Részletesebben

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex

code of business conduct and ethics NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex NEXT Ügyviteli magatartási és etikai kódex Becsületesen cselekedni, kiemelkedő teljesítményt nyújtani, azt tenni, ami helyes minden nap. Mike McNamarara Tartalom i. Levél a Flextronics igazgatótanácsának

Részletesebben

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK

ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK ETIKAI KÓDEX MUNKASTÍLUSUNK 2007 TARTALOM A L ORÉAL SZELLEMISÉGE ELŐSZÓ írta Sir Lindsay Owen-Jones és Jean-Paul Agon ELŐSZÓ a L Oréal igazgatóságától ÚTMUTATÓ A KÓDEX HASZNÁLATÁHOZ AZ EGYÉNEK IRÁNTI TISZTELET,

Részletesebben

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató

Tisztelt Kollégák! Mike Corbat Vezérigazgató Etikai kódex 2013 Tisztelt Kollégák! Az elmúlt 200 évben erős kapcsolatokat építettünk ki ügyfeleinkkel, részvényeseinkkel és a közösségekkel oly módon, hogy kiváló szolgáltatásokat nyújtottunk, és a legmagasabb

Részletesebben

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT

sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT sww.shell.com/codeofconduct sww.shell.com/codeofconduct SHELL CODE OF CONDUCT SHELL ETIKAI KÓDEX Mit kell tennünk ahhoz, hogy a Shell Általános Üzleti Alapelveinek megfelelően járjunk el? MORÁL ÉS MEGFELELÉS

Részletesebben

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX

TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX TrophyResort Nyrt ETIKAI KÓDEX 1 ETIKAI KÓDEX TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 4 ÉRTÉKEINK... 5 Etikai értékeink... 5 Tisztesség... 5 Felelősségvállalás... 5 Kiválóság... 5 Átláthatóság...

Részletesebben

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8

Irányelveink 5. Megfelelési felelősségünk 6. A szabályszegések bejelentése 7. A társadalom felelős tagjaként vállalt kötelezettségeink 8 Üzleti etikai kódex áttekintés a vállalatcsoporton belüli és a részvényesekhez, illetve más, érdekeltséggel bíró személyekhez fűződő viszonyrendszerünket szabályozó alapvető irányelvekről és utasításokról.

Részletesebben

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete

Üzletviteli Szabályzat. Az Aranyívek ígérete Üzletviteli Szabályzat Az Aranyívek ígérete Üzleti tevékenységünk teljes egésze azon alapul, hogy etikusak, becsületesek és megbízhatóak vagyunk. A jó hírnév megteremtése időbe telik. Nem propagandaterjesztők

Részletesebben

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX

Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX Családi Vállalkozások Országos Egyesülete ETIKAI KÓDEX 2014 Tartalomjegyzék Az Etikai Kódex alkalmazási köre... 3 Magatartás az Egyesületben, illetve azon kívül... 3 A jogszabályok betartása... 3 Kapcsolat

Részletesebben

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket

feddhetetlenség feddhetetlenség Monsanto Szállítói Viselkedési Szabályzat Hungarian ni Javítani az életkörülményeket feddhetetlenség Többet megőrizni Javítani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizn ani az életkörülményeket Többet termelni Többet megőrizni Javítani az életkörülm et Többet termelni Többet

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 126. évfolyam 2011. november 4. Utasítások 42/2011. (XI. 04. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Etikai Kódexéről. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő

Részletesebben

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14.

Kódex. Magatartási. enntartható. Megbízható. Becsületesség. Integritás. izalom Tisztelet. Imperial Tobacco Magatartási Kódex 2010.05.14. Magatartási Kódex enntartható Megbízható Becsületesség Integritás izalom Tisztelet tartalomjegyzék Bevezető Alison Cooper üzenete 1. fejezet tisztesség 2. fejezet Felelős kereskedelmi gyakorlat 3 fejezet

Részletesebben

Áttekintés. OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások. számára

Áttekintés. OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások. számára Áttekintés OECD Irányelvek multinacionális vállalkozások számára Overview OECD Guidelines for Multinational Enterprises Hungarian translation Az Áttekintések az OECD kiadványok kivonatos fordításai. Az

Részletesebben

A PMI viselkedési kézikönyve

A PMI viselkedési kézikönyve A PMI viselkedési kézikönyve A Philip Morris International törvénytisztelő és tisztességes magatartásról szóló kézikönyve Tisztesség Helyes cselekvés Mielőtt cselekednél, kérdezz Törvényes, amit teszel?

Részletesebben

THE SPIRIT THE LETTER

THE SPIRIT THE LETTER THE SPIRIT THE LETTER TARTALOM A KÓDEX >> A GE etikai kódexe 01 THE SPIRIT >> Kire vonatkoznak ezek a szabályzatok? 02 A munkavállalók kötelezettségei 03 A vezetők teendői 04 Legyen a feddhetetlenség szószólója

Részletesebben

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat

Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett. A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezett - ségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Elkötelezettségünk az tisztesség és a felelősségtudat mellett A Syngenta Magatartási Szabályzat Tartalom

Részletesebben

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, Sergio Marchionne. Christopher Kirk GONDOLKODÁS SGS FEDDHETETLENSÉGI ÉS SZAKMAI VISELKEDÉSI KÓDEX KEDVES KOLLEGÁK, A feddhetetlenség az SGS tevékenységének központi eleme. A bizalom, amit az ügyfeleinknek és részvényeseinknek sugallunk a

Részletesebben

A JOINT VENTURE SZÖVETSÉG AJÁNLÁSAI A VÁLLALATOK ETIKAI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK MEGALKOTÁSÁHOZ

A JOINT VENTURE SZÖVETSÉG AJÁNLÁSAI A VÁLLALATOK ETIKAI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK MEGALKOTÁSÁHOZ A JOINT VENTURE SZÖVETSÉG AJÁNLÁSAI A VÁLLALATOK ETIKAI INTÉZMÉNYRENDSZERÉNEK MEGALKOTÁSÁHOZ I. Bevezetés Vállalati image és etika Talán nem szorul bő magyarázatra az a kijelentés, hogy egy vállalat értékét

Részletesebben

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk

Értékeink megélése. Viselkedési kódexünk Értékeink megélése Viselkedési kódexünk A GSK ígérete Értékeink minden döntésünk alapját képezik Együtt olyan tudományos alapokon működő globális egészségügyi céget működtetünk, mely missziónkra összpontosít,

Részletesebben

Etikai Szabályzat. Bevezetés

Etikai Szabályzat. Bevezetés Bevezetés Etikai Szabályzat Jelen szabályzatban az SIG-ra vonatkozó hivatkozások ugyanúgy vonatkoznak az ATCI és ATC vállalatokra is. A SIG Rt.-nek számos meghatározó alapelve és értéke van, amelyeket

Részletesebben