ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-i ülésére"

Átírás

1 ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésére Tárgy: Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel megkötött, a gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződés módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Előterjesztés elkészítésében részt vett: Sümegi Attila jegyző, Városüzemeltetési Osztály Előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Emberi Erőforrás Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság Láttam: Sümegi Attila jegyző

2 Tisztelt Képviselő-testület! november 26. napján megtartott nyílt ülés alkalmával a képviselő-testület a 253/2012.(XI.26.) határozatával arról döntött, hogy az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel (továbbiakban: Megbízott) megkötött - a gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó szerződést változatlan tartalommal december 31. napjáig meghosszabbítja. Az állategészségügyhöz kapcsolódó feladatok ellátása az önkormányzat feladata. Ezen feladatellátás a Zirci Közös Önkormányzati Hivatalt fenntartó önkormányzatok közül csak Zirc vonatkozásában megoldott teljes körűen. Annak érdekében, hogy mindhárom településen kedvező feltételekkel megoldható legyen a feladat ellátása, tárgyalást folytattunk a Megbízott képviselőjével. Ezen tárgyalás eredményeképp került megszövegezésre, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt négyoldalú megállapodás-tervezet. A tervezet alapján a éves díjak nem változnak, azonban azok megosztásra kerülnek az érintett önkormányzatok között. A 3 alkalmas készenléti díjból 2 alkalmat Zirc Városi Önkormányzat vállal, a maradék 1 alkalmat fele-fele arányban fizetik meg Borzavár és Lókút önkormányzatai. Ezen megosztás figyelembe veszi az igénybevétel gyakoriságát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 1 kiszállási alkalommal több érintett településen láthatják el a feladatot, azonban az útiköltséget az adott kiszállási alkalomkor érintett települések egyenlő arányban viselik. A megállapodás 1. mellékletében szereplő egyéb költségek értelemszerűen azt az önkormányzatot terhelik, amelynél a feladatot a Megbízott ellátta évben 15 eb befogására került sor Zircen. A megállapodás kiegészült az elhullott állatok elszállításának díjtételeivel is, így most már ez a szolgáltatás is a megállapodás részét képezi. A csatolt megállapodás tervezet elfogadásával a jelenleg élő megállapodás megszüntetésre kerül. Az új megállapodás a szolgáltatás eddigi díjait nem érinti. Kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására! Zirc, február 14. Ottó Péter polgármester

3 Határozati javaslat Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (...) határozata 1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft-vel, Lókút Község Önkormányzatával, valamint Borzavár Községi Önkormányzattal kötendő az előterjesztés 1. mellékletében rögzített - szerződés tervezetét elfogadja. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ pontban részletezett, jelen előterjesztés 1. mellékletét képező szerződés megkötésére. Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: 1. pont esetében: azonnal 2. pont esetében: február 28.

4 Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft Székesfehérvár, Homoksor 7. Tel.: Fax: Szerződés gyepmesteri-állatmentési tevékenység ellátására amely létrejött egyrészről az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., mint Megbízott (cím: 8000 Székesfehérvár, Homok-sor 7, adószám: , képviseli: Molnár Tamás) másrészről Zirc Városi Önkormányzat székhelye: 8420 Zirc, Március 15. tér 1. képviseli: Ottó Péter polgármester törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: számlavezető pénzintézete: Zirci Takarékszövetkezet, mint Megbízó harmadrészről Borzavár Községi Önkormányzat székhelye: 8428 Borzavár, Fő utca 43. képviseli: Dócziné Belecz Ágnes törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: mint Megbízó, valamint negyedrészről Lókút Község Önkormányzata székhelye: 8425 Lókút, Bem u. 25. képviseli: Surányi Mihály törzsszáma: adóigazgatási azonosító száma: bankszámlaszáma: statisztikai számjele: , mint Megbízó, együttesen mint felek között határozott időre december 31. napjáig - az alábbi feltételekkel: 1. A felek rögzítik, hogy a Megbízott a tárolt cégkivonatának 9/115. pontja értelmében állategészségügyi ellátást, mint főtevékenységet végezi. A Megbízott kijelenti, hogy a kóbor állatok befogásához, elszállításához és azok gondozásához jogosító hatósági engedélyekkel rendelkezik, a törvény és a hatályos rendelkezéseknek megfelelően.

5 2. Megbízott vállalja (2.sz. melléklet) hogy a települések közigazgatási területéről összegyűjti és elszállítja a bejelentett és szabadon kóborló, illetve sérült kutyákat a Megbízó önkormányzat kérésére. A Megbízott az állatok befogását és elszállítását a saját maga által biztosított eszközökkel, felszereléssel és járművel végzi, a munkavégzéssel kapcsolatos minden munkavédelmi és balesetvédelmi előírás betartása mellett. Az elvégzett munkát a Megbízott képviselője (3. sz. melléklet) a gyepmesteri naplóba (4. sz melléklet) rögzíti, melyet Megbízó képviselője (3. sz. melléklet) igazol. 3. Megbízott vállalja továbbá, hogy a Megbízó egyedi írásos megrendelésére, a Megbízó közigazgatási területéről elszállítja az elhullott állati tetemeket az 6. sz. mellékletben meghatározott díjakon. 4. A tevékenység végzésének időpontja: Megbízó igénye szerint, és/vagy előre megbeszélt időpontban. 5. Megbízott vállalja, hogy a Megbízó kérésére az előzetesen egyeztetett kiszállási időponton kívül is rendelkezésre áll tevékenységével. Rendkívüli esetekben (baleset, kutyatámadás), munkaidőn túl hatóság (hatósági állatorvos, rendőrség) hívása esetén Megbízott köteles a helyszínre kiszállni, amelynek díját a területileg illetékes Megbízó fizeti. Hatósági hívás esetén Megbízott azonnal köteles értesíteni Megbízó képviselőjét. 6. Jelen szerződést a felek 60 napos felmondási idő közbeiktatásával felmondhatják. 7. A szolgáltatás díjait az 1. sz., valamint 6. sz. mellékletek tartalmazzák. 8. Megbízók a 3 alkalmas havi készenléti díjat megosztják egymás között úgy, hogy abból 2 alkalmat Zirc Városi Önkormányzat, 1/2-1/2 alkalmat Borzavár és Lókút községek önkormányzatai fizetnek meg. Egy alkalomnak számít, ha egy időpontban, tetszőleges számú Megbízónál kell a Megbízottnak szolgáltatást végeznie. Amennyiben havi 3 alkalomnál többször szükséges Megbízottnak kiszállnia, akkor annak teljes költségét érintett Megbízó viseli. Az egy alkalomra jutó útiköltséget azonban az a Megbízó fizeti meg, amelynek közigazgatási területén a szolgáltatást nyújtották. Amennyiben több Megbízó közigazgatási területén nyújtott a megbízott szolgáltatást, úgy az útiköltség az érintett Megbízók között egyenlő arányban kerül megosztásra. Az 1. sz., és 6. sz. mellékletben részletezett egyéb költségeket (eb befogásával, ellátásával kapcsolatos közvetlen költségek: bódítószer, befogás, 14 napos ellátás, illetve tetem elszállítás) azon Megbízó fizeti meg, amelynek a közigazgatási területén a szolgáltatást nyújtották. 9. Az Önkormányzatokat az adott hónapban terhelő kiadást Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya a tárgyhót követő hónap 5. napjáig írásban megküldi Megbízott részére. 10. Megbízott vállalja, hogy a befogott állatokat az Alpha-Segítőkéz Alapítvány (ASKA) menhelyén a közöttük lévő megállapodás (7. sz. melléklet) alapján az állatok védelméről és kíméletéről szóló évi XXVIII. törvény (Átv.) előírásainak megfelelően gondozza. 11. Megbízó garantálja Megbízott részére, hogy a befogott állatért jelentkező tulajdonost az írásban nyilatkoztatja a tulajdonosi jogviszonyról, ellenőrzi az állat szigorúan sorszámozott, érvényes oltási könyvét.

6 12. Megbízott garantálja Megbízó részére, hogy a befogott állatot az érte jelentkező tulajdonosnak csak az illetékes önkormányzat által kiállított igazoló (5. sz. melléklet) dokumentum (fénymásolt oltási könyv, esetleg chip szám) ellenében adja át. 13. Amennyiben a 10., 11. és 12.. pontban foglalt feltételeket valamelyik fél nem tartja be, úgy az 1. sz. mellékletben felsorolt költségek őt terhelik. 14. Megbízott a 9. pont alapján garantálja a Megbízó részére, hogy a menhelyen elhelyezett állat csak érvényes oltással, illetve egyedi megjelöléssel (chip) kerül vissza a településre, eredeti tulajdonosához, amennyiben beszállításkor nem rendelkezik ezekkel. 15. Ha a befogott állat oltása (oltásai) nem érvényesek, úgy a tulajdonos ezt a Megbízott Állatkórházában a saját költségére köteles beadatni az állatnak. 16. Az 1. sz. melléklet díjtételeiből a havi készenléti díj a Megbízó költsége, az a befogott állat tulajdonosára nem hárítható át. 17. A Megbízó a szolgáltatás díját egy összegben a teljesítést követő hónapban számla ellenében a Megbízott számlájára átutalja, 8 napos fizetési határidővel. 18. Ezen szerződés az 1., 2, 3., 4., 5., 6. és 7. sz. melléklettel együtt érvényes. 19. Zirc Városi Önkormányzat és az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. között a gyepmesteriállatmentési tevékenység ellátására létrejött, március 1. napján megkötött szerződés, valamint az azt módosító december 18. napján kötött szerződés hatályát veszti, jelen szerződés aláírásával egyidőben. 20. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a PTK. ide vonatkozó előírásait és a Megbízó székhelye szerinti bíróság illetékességét elismerik. Székesfehérvár, hó nap. Az Alpha-Vet Kft. megbízottjának aláírása Molnár Tamás Állatmentési részleg vezető Ottó Péter polgármester Zirc Városi Önkormányzat képviseletében Dócziné Belecz Ágnes polgármester Borzavár Községi Önkormányzat képviseletében Surányi Mihály polgármester Lókút Község Önkormányzata képviseletében

7 Mellékletek: 1. sz. Gyepmesteri szolgáltatás díjai 2. sz. Feladat és ellátási ütemterv. 3. sz. Kompetens személyek listája 4. sz. Gyepmesteri napló adatlapja 5. sz. Tulajdonosi nyilatkozat befogott ebről 6. sz. Állati tetemek elszállításának díjai 7. sz. Együttműködési megállapodás (Alpha-Vet Kft. és ASKA)

8 1. számú melléklet A gyepmesteri szolgáltatás nettó szolgáltatási díjtételei Szerződés módja (alkalom/ hónap) Havi készenléti díj Ellátási díj 14 nap/db Kutya befogás díja (Ft/db) Bódító szer (tényleges felhasználás szerint Ft/db) Szállítás díja telephelytől telephelyig (Ft/km Alkalmi kiszállás

9 2. számú melléklet Feladat és ellátási ütemterv A gépkocsi csak az előre megbeszélt időpontban, vagy az önkormányzat megbízottjának kérésére (kivétel: a gyepmesteri szerződés 5. pontja) jelenik meg a területen. Az állatmentési részleg munkatársai 24 órás ügyeletben hívható. Bejelentkezik az önkormányzatnál, vagy a kijelölt ügyintézőnél és tájékozódik a feladatokról, majd önállóan elindul, és bejárja a települést, és megoldja a feladatokat. Magánterületre és halálestnél a tulajdonos (hozzátartozó, írásos) vagy önkormányzati ügyintéző kíséretében (jegyzői határozattal) mehet be. A gyepmesteri feladatok ellátásakor minden olyan esetben, amikor az állat befogása nem biztonságos, a rendelkezésére álló kábító eszközt kell igénybe venni, a balesetvédelmi és a használatra vonatkozó előírások betartása mellett. Magán hívás (saját kutya, szaporulat elszállítása) nem tartozik az önkormányzat feladatai közé, ez a cég és a magán személy (anyagi) megegyezésén múlik. A befogott, kocsira felrakott állatokat a befogási lapon, illetve (az önkormányzatnál található gyepmesteri naplóba) igazoltatja az ügyintézővel és a másolatot otthagyja. A számlázás ez alapján történik. Miután végzett a feladatokkal a gyepmester elhagyja a települést. A gyepmester az állatkórházba érkezés után jelzi az ügyeletes orvosnak, az esetleges, sérült vagy beteg állatot, amit az orvos ellát, majd fényképes nyilvántartásba veszik a beérkezett állatot, és megkezdődik, a törvény által előirt 14 napos karantén megfigyelés. Az Alpha-vet Állatgyógyászati Kft és az ASKA menhely között létrejött együttműködési megállapodás értelmében a befogott állatok az ASKA menhelyre kerülnek.a telephely munkatársai a menhelyekre vonatkozó hatályban lévő előírások úgymint (kémiai biztonság,védőeszközök,foglalkozás-egészségügyi és közegészségügyi előírások-különös tekintettel a munkavédelemről szóló 1993.évi XCIII.tv.-re, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8) SzCsM-EüM együttes rendeletek) betartását szemelött tartva végzik az állatok napi ellátását. Interneten és egyéb médiákban meghirdetésre kerülnek a gazdáját kereső állatok. A befogott állatok fényképei az aska.hu oldalon megtekinthetők. A befogott kutyákat az elszállítás után csak az önkormányzat vagy annak megbízottja engedélyével viheti vissza a tulajdonos, miután az ügyintézőnél bemutatta az érvényes oltási könyvet.(az oltási könyvnek tartalmaznia kell a 164/2008.(XII.20.) FVM rendelet 3. és 4. rendelkezéseit, illetve e rendelet Az oltási könyv minimális taralmi követelményei című mellékletlét.) Amennyiben nem érvényes az oltási lap, abban esetben igazolást kér az önkormányzattól a tulajdonjogra. Ezzel az igazolással jelentkezik a kutyáért a gyepmesteri szolgálat vezetőjénél. A kutya (ha nincs érvényes oltása, chip-e) csak abban az esetben adható ki, ha a tulajdonos az oltási, chippelési költséget az állatkórházban azonnal befizeti, mivel a karantén területét nem hagyhatja el a kutya, oltás,chip nélkül. (Ez esetben azért kell a tulajdonosnak megfizetnie az oltásokat, mivel az évi rendszeres oltás beadatása a tulajdonos kötelessége. A 14 napos megfigyelés (karantén) után, amennyiben a gazda nem jelentkezik az állat a 15. napon az Alpha Segítő Kéz Állatkorházi alapítvány tulajdonába kerül. 1

10 2. számú melléklet Harapás. Kétféle harapásos esetet különböztetünk meg: a : közterületen történt támadás b : magánterületen történt támadás Mindkét esetben szükséges a veszettség megfigyelés a164/2008 (XII.20) FVM rendelet 1. (2) d. pontja és a 2. a, b, ba, bb, bc, c, d, pontja alapján. Mind két esetben a veszettségi megfigyelést az önkormányzat és a hatósági állatorvos rendelheti el. A megfigyelési kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: a- a harapás időpontja, helye (település) b- a megharapott neve, címe, c- ha van orvosi látlelet d- a megfigyelést kérő intézmény, magán személy (aki a költségeket vállalja) neve, címe e- harapós állat adatai (oltási könyv: ez csak a saját kutya esetén) f- a megfigyelés helye (állatkórház vagy az állat otthona) g- döntés az állat sorsáról a megfigyelés leteltével (ez lehet önkormányzati döntés vagy a saját gazda lemondó nyilatkozata) h- az esetleges altatásról (annak költség viselőjéről) i- dátum, aláírás (kompetens személy) Harapás esetén a befogás és a szállítás gyepmesteri feladat, a megfigyelés állatkórházi. 2

11 3. számú melléklet Kompetens személyek Megbízott (Alpha-Vet Kft) Molnár Tamás Állatmentési részleg vez. ( ) Molnár Tamásné ASKA titkár, menhely vez. ( ) Kotsis István gyepmester ( ) Megbízó Zirc Városi Önkormányzat Ottó Péter, polgármester Kaszás Béla, városüzemeltetési osztályvezető Szekeres Anita, városüzemeltetési ügyintéző Varga Gábor, városüzemeltetési ügyintéző Tel.: Megbízó Lókút Községi Önkormányzat Surányi Mihály polgármester, távollétében Zirci Közös Önkormányzati Hivatal kompetens személyei Tel.: Megbízó Borzavár Községi Önkormányzat Dócziné Belecz Ágnes polgármester, távollétében Zirci Közös Önkormányzati Hivatal kompetens személyei Tel.:

12 4. számú melléklet Dátum: Kóbor állatok begyűjtése Utca, házszám darab fajta bódító Összesen: Megtett kilométer megbízó megbízott

13 5. számú melléklet Tulajdonosi nyilatkozat Alulírott... Lakcím:... nyilatkozom, hogy a... napján az ebrendészeti szolgálat munkatársai által befogott eb a tulajdonomat képezi. Oltási könyv száma:... Chip szám:.... Tulajdonos Fenti nyilatkozat alapján a Tulajdonos a felmerülő költségeket vállalja. (Harapás esetén karantén megfigyelés, ill. altatás) Kelt,..201.év... hó napján PH.

14 6. számú melléklet Tetemszállítás nettó díjtételei Szerződés esetén: macska 500 Ft/db kutya Kg 2000 Ft / db kg 2500 Ft/db 50-kg felett (max65 kg ig ) 3500-Ft/db Szállítás : Az önkormányzat kompetens személye hívására (0-24) Kiszállási díj : 94 Ft /km (telephelytől telephelyig) minden esetben A tetem szállítása légmentesen, megsemmisítése az ATEV-vel kötött megállapodás alapján történik. Figyelem! Elhullott, és élő vad esetében (róka, őz, vaddisznó, borz, apró vad stb.) a területen illetékes vadásztársaság a begyűjtő. Mivel a vadállat állami tulajdonnak minősül a 1996.évi LV. törvény 9. (1) bek. és (3) bek. alapján a vad tulajdonjoga, így annak begyűjtése kizárólag az illetékes vadásztársaságok jogköre és kötelezettsége.

15 7. számú melléklet Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás, mely létrejött, egyrészről az Alpha Segítőkéz Alapítvány, másrészről az Alpha-Vet Kft között az mai napon az adott témában és tartalommal. o Alpha-Vet Kft folyamatos anyagi fedezetet biztosít az alapítvány működtetéséhez o Biztosít minden olyan személyi és tárgyi feltételt, amely a működéshez elengedhetetlen, a szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően Jelen megállapodás visszavonásig érvényes. Székesfehérvár, Dr. Móré Attila Alpha-Vet Kft Ügyvezető igazgató Málits József Alpha Segítőkéz Alapítvány elnöke

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 25.-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évben indítandó közbeszerzési eljárásaihoz közbeszerzési tanácsadó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉS EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/2/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE o BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. november 13-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év július 30.-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Téli hóeltakarítási és sikosságmentesítési munkákra pályázat kiírása. Előadó: Ottó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. június 24. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens Tárgy:

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 1/2006.(I.27.) önkormányzati r e n d e l e t e 1/2006.(I.27.) önkormányzati rendelet az önszerveződő közösségek, civil kezdeményezések és a helyi egyházi közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről Időállapot: 2011. december 1. Pétfürdő Nagyközség

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek támogatási rendjéről szóló 12/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelete Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-30/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 14-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-23/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. október 24-i rendkívüli nyílt üléséről Rendeletek: Határozatok: 203/2012.(X.24.) 204/2012.(X.24.) 205/2012.(X.24.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett az alábbiakban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. június 06-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. június 06-ai ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-270/2013. ELŐTERJESZTÉS a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2013. június 06-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról

BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete. államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról BÖKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014. (II.10.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által nyújtott támogatások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ. nyilvános pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Ferencvárosi nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a Ferencvárosi által üzemeltetett, az alábbiakban

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVELÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYBAN amely létrejött év hó napján, egyrészről Név: Cím: Adószám: Cégjegyzékszám: mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó) képviseli: ügyvezető másrészről

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben