GAZDASÁGI ALAPISMERETEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI ALAPISMERETEK"

Átírás

1 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára SOÓSNÉ NACSÁDY ERZSÉBET VÉGH FERENC GAZDASÁGI ALAPISMERETEK Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: ZATYKÓ ZOLTÁN Budapest, 2001

2 Tartalom 1. A modul megnevezése A modul célja A modul beillesztése a képzésbe A modul szerkezete, a tananyag tartalma, követelmények A modul megvalósításához szükséges feltételek A modul megvalósításához ajánlott módszerek Az értékelés A modul bevezetésének feltételei A képzési eredményesség (minőség) biztosításának feltételei

3 1. A modul megnevezése Gazdasági alapismeretek (tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai képzéséhez). 2. A modul célja Alakítson ki a modul a speciális szakiskolai képzés keretében a tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók részére olyan ökonómiai szemléletet, amely a speciális szakterületükön (gombatermesztés, bogyósgyümölcs-termelés, palántanevelés-zöldségtermesztés...) kívül irányt mutat bármely tevékenység reális értékelésére. Tanulják meg a termelőtevékenység során felhasznált ráfordítások és a hozamok értékének pénzbeni kifejezését, amely segítségével lehetővé válik a tevékenység gazdaságosságának megítélése. A képzésben résztvevőkben tudatosuljon, hogy a termelési folyamat gazdasági műveleteit rögzíteni kell bizonylatokon, egyéb nyilvántartásokon, annak érdekében, hogy tevékenységüket számokban is értékelni tudják. A modul elsajátítása kiválóan alkalmas a speciális kompetenciákra építve az értelmi kompetenciák fejlesztésére (összefüggések meglátása, következtetés, önállóság, vállalkozó kedv...). Legyenek képesek belátni a minőség jelentőségét a termelési folyamat értékelésekor. 3. A modul beillesztése a képzésbe A gazdasági alapismeretek többféle speciális szakiskolai szakmai program kiegészítő moduljaként alkalmazható a modul céljának megfelelően. A gazdasági alapismeretek tanítása során az életközeli példák arról a szakterületről származzanak, amelyet a tanulók részletesen tanulnak, így megerősítést, másféle megközelítést is kap az elsajátítandó ismeretanyag. A gazdasági alapismeretek a speciális szakiskolai képzés keretében a 10. osztályba javasolt, de nem zárja ki rövidebb program esetén a 9. osztály 2. félévébe történő beillesztését sem. A gazdasági alapismeretek elméleti és gyakorlati ismeretanyagának eredményes elsajátítása jó általános alapot biztosít az OKJ szerinti egyszerűbb szakképzések folytatásához. Az eredményes ismeretelsajátítást a modult záró feladatlap 30% feletti megoldása jelenti. 3

4 4. A modul szerkezete, a tananyag tartalma, követelmények A modul elsajátítására javasolt időkeret: Mindösszesen: 36 óra elmélet 72 óra gyakorlat 108 óra Témakörök szakmai elméletből Javasolt óraszám 1. téma: A gazdasági alapfogalmak kb téma: Árugazdaság, piac kb téma: Vállalkozási alapismeretek kb téma: Vállalkozás és vállalkozási formák kb téma: Jogi ismeretek kb téma: Pénzügyek, adózás kb. 5 Ismétlés, ellenőrzés kb. 3 Összesen: 36 óra Témakörök szakmai gyakorlatból Javasolt óraszám 1. téma: Gazdasági alapfogalmak kb téma: Árugazdaság, piac kb téma: Vállalkozói alapismeretek kb téma: Az egyéni vállalkozás működése kb téma: Az egyéni vállalkozó alapvető jogai kb téma: Pénzügyek, adózás kb. 12 Ismétlés, ellenőrzés kb. 12 Összesen: 72 óra 4

5 Téma A szakmai elmélet tananyaga szám 1. Gazdasági alapfogalmak Az emberi szükségletek: A szükséglet fogalma, szükségletek csoportosítása (elemi, nem elemi, anyagi, szellemi) A termelés, termelési tényezők A termelés fogalma A termelési tényezők csoportosítása Termelési eszközök Termelőeszközök fogalma Termelőeszközök csoportosítása befektetett és forgóeszközökre 2. A munkaerő A szellemi és a fizikai munka kapcsolata Elvárás a vállalkozóval szemben Árugazdaság, piac A piac fogalma, felosztása (földrajzi, szakmai tagolás és piaci szerkezet szerint) A piac elemei (kereslet, kínálat és az ár) A termelés ráfordításai és költségei Hozam, termelési érték Javasolt óraszám kb. 5 óra A modul tartalmának részletes leírása Elméleti tananyag kb. 4 óra Jövedelem 3. Vállalkozási alapismeretek A vállalkozás emberi tényezői (gyakb. 6 óra Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek Az elemi szükségleteket a nem elemitől elválasztani. Vitassák meg az anyagi és szakmai szükségletek fontosságát. Értsék, hogy a szükségletek kielégítésének módja a termelés. Termelőeszközök szükségességének megértése. Különböző termelőeszközök megismerése. Szellemi és fizikai munkák ismerete. Minimális követelmény Tudja a különböző szükségleteket a megfelelő csoportba helyezni! Tudja szükségleteit megfogalmazni! A termelés fogalmának megértése. Tudjon konkrét termelési tényezőket csoportosítani. Tudjon példákat mondani a termelési tényezőkre. Befektetett és forgóeszközök felhasználása konkrét termelési folyamatokban. Tudja a szellemi és fizikai munka kölcsönhatását Önálló munkavégzés jelentősége. Ismerje a piac jelentőségét, szerepét a Tudjon példákat a piac felosztására. gazdaságban Tudja, hogy a kereslet és kínálat kapcsolata miként alakítja az árakat. A piaci árak összehasonlítása, az eltérések lehetséges okai. A ráfordítás és termelési költség kapcsolata. Konkrét példák a hozamra. Költségek jelentőségének felismerése A fogalmak megértése. Konkrét feladatok kiszámolása Tudja a jövedelem kiszámításának módját. Ismerje a jó vállalkozó hét alaptulajdonságát Képes legyen az alaptulajdonságokat röviden értelmezni. 5

6 Téma szám A szakmai elmélet tananyaga korlati érzék, önállóság, kíváncsiság, állhatatosság, kreativitás, önbizalom, kommunikációs készség) Partnerekkel való kapcsolattartás A beszéd és kérdezés (Értelmesség, érthetőség, érdekesség) Kommunikáció szavak nélkül: (tekintettel, arckifejezés, testmozgások, testtartás, gesztusok, jelek, területek és zónák) Levelezés, telefonálás 4. Vállalkozás és vállalkozási formák Egyéni vállalkozás (fogalma, jellemzése) Egyéni vállalkozói igazolvány és megszerzése Az egyéni vállalkozás működési szabályai 5. Jogi ismeretek Tulajdonjog (a tulajdonos jogosultságai, kötelezettségei). Szerződés fogalma, szerződés fajták (szerződés tartalma, tárgya, érvényessége, teljesítése, megszűnése) Javasolt óraszám kb. 3 óra Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek Személyes hangvétel jelentősége, a konfliktus megoldása A beszéd és kérdezés jelentősége a vállalkozói kapcsolatokban. A közlési módok ismerete. Levélírás és telefonálás legfontosabb szabályainak ismerete. Az egyéni vállalkozás gazdasági tevékenységének és felelősségének ismerete. Az egyéni vállalkozás működési feltételeinek ismerete. kb. 10 óra A magántulajdon jelentőségének megértése Szerződésfajták megismerése, felsorolása. Minimális követelmény A kapcsolattartás javításának ismerete. Érdekes és értelmes párbeszéd Közlési módok bemutatása, ill. azok jelentése. Szabályos levél megírása. Udvarias telefonbeszélgetés végrehajtása. A vállalkozói igazolvány kiváltásának menete, folyamata. Konkrét tulajdonosok, illetve tulajdonok felsorolása. Egy egyszerű adásvételi szerződés elkészítése. Munkaviszony (a munkavállaló és munkáltató kapcsolata) Munkaszerződés (a munkaviszony Munkaviszony létesítésének ismerete. A munkaszerződés tartalmának, jelentő- Képzeletbeli munkaszerződések elkészítése. 6

7 Téma A szakmai elmélet tananyaga szám ideje, az alapbér, a munka helye, munkakör, próbaidő) 5. A munkaviszony megszűnése és megszüntetése (a megszüntetés módjai). Felmondási idő, végkielégítés 6. A munkavégzés (a munkáltató és munkavállaló kötelezettségei Munkaidő, pihenőidő (munkaidő, pihenőidő fogalma) A szabadság (rendes szabadság, betegszabadság) A munka díjazása (személyi alapbér, bérpótlék) Kártérítési felelősség (a munkavállaló és munkáltató kártérítési felelőssége) Pénzügyek, adózás A pénz szerepe a piacgazdaságban Pénzügyi szolgáltatások (Betétgyűjtés Hitel) Adó és adójogi fogalmak Adóformák (SZJA, TAO, ÁFA, fogyasztási adó, helyi adók, jövedéki adó, egyéb adó) Javasolt óraszám Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek ségének megértése. kb. 10 óra A munkaviszony megszűnési módjainak ismerete. kb. 5 óra Jelentőségük munkaviszony megszűnésekor. A jogok és kötelezettségek megismerése. Munkaidő, pihenőidő és rendkívüli munkavégzés különbözősége. Szabadság kiadása, kivétele Bérpótlékra jogosult munkák. Károkozás következményei A pénz legfontosabb funkciói Betétgyűjtés megtakarítás hitel adósság tartozás közötti kapcsolat Az adó szerepe a nemzetgazdaság mű- tartalmának egyszerű ködésében. Az adóformák megértése. Minimális követelmény A munkavállalót érintő alapvető jogok munkaviszony megszűnésekor. Egyszerű munkarend elkészítése Alapszabadság és pótszabadság mennyisége. Pótlékok felhasználása Káresemények, kártételek ismertetése Képzeletbeli pénzfelhasználás szabadon választott területen. Adóformák felsorolása. 7

8 A modul tartalmának részletes leírása Szakmai gyakorlat Téma szám 1.: A szakmai gyakorlat tananyaga Gazdasági alapfogalmak Termelés és szükségletek Javasolt óraszám kb. 8 óra Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek A termelési folyamat szükségességének ismerete a szükségletek kielégítésére. Jártasság szintjén tudja csoportosítani a szükségleteket és termelési tényezőket. Minimális követelmény A felsorolt szükségletek csoportosítása. A) Elemi szükségletek. B) Nem elemi szükségletek. C) Anyagi szükségletek. D) Szellemi szükségletek. cipő pihenés nadrág cigaretta lakás tea tisztálkodás lakás kávé autó televízió rádió írni tudás otthoni tanulás Rendszerezze a felsorolt termelési tényezőket! A) Emberi erőforrás. B) Természeti erőforrás. Tőke javak. 1. Termelési eszközök, munkaerő 2. kb. 8 óra Különböző termelési eszközök felsorolása, felismerése. Jártasság szintjén tudja őket csoportosítani. Ismeret szintjén tudja a szellemi és fizikai munka különbségét, tudjon ilyeneket felsorolni. Árugazdaság, piac kb. 12 óra Ismeret szintjén tudják a gazdaságban jelenlévő piacokat. Szellemi munka, gázolaj, fizikai munka, munkabér, gépek, termőföld, ércek, víz, berendezések, levegő, épületek, villamos energia Válassza kétfelé a következő termelési eszközöket: A) befektetett eszközök, B) forgóeszközök. Bérleti jog, benzin, találmány, ipari minta, földterület, gépzsír, erdő géprongy, épület, műtrágya, traktor, ceruza, motor, papír, bankbetétek, munkaruha, értékpapírok, állatok Soroljon fel szellemi és fizikai munkákat! Egyet-egyet mutasson be! Gyűjtsd össze a tangazdaságban levő zöldségek, gyümölcsök (pl. alma, málna, ribiszke, uborka, szőlő) termékpiacait! 8

9 Téma szám A szakmai gyakorlat tananyaga A piac működése, elemei Javasolt óraszám Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek Természetes helyeken figyeljék meg, hogy a kereslet, kínálat hogyan befolyásolja az árakat. Minimális követelmény Figyeld meg a lakóhely, iskola körzetében lévő fogyasztási cikkek piacáról a kereslet, kínálat és az ár összefüggéseit! 2. A termelés ráfordításai, jövedelem 3. Vállalkozási alapismeretek A partnerekkel való kapcsolattartás Kommunikáció, levelezés, telefonálás 4. Egyéni vállalkozás működése 5. Az egyéni vállalkozó alapvető jogai kb. 12 óra kb. 12 óra kb. 8 óra kb. 8 óra Jártasság szintjén értsék, hogy milyen kapcsolatban van a termelési érték, a termelési költség, a nyereség és veszteség. A beszéd és kérdezés javítása, fejlesztése. A jó vállalkozót jellemző tulajdonságok kialakítása. Jártasság szintjén egy egyszerű levél megírása vagy telefonon történő elintézése. Ismeret szintjén tudják a vállalkozás működtetésének feltételeit Ismerje a szerződés alaki és tartalmi kellékeit, valamint a munkaviszonnyal összefüggő kérdéseket. Ismerje jogait a munkaidő, pihenőidő, szabadság és Gyűjtsd össze a tangazdaságban vagy a környezetben lévő vállalkozóktól, az állati termékek, termények hozamait: tej, tojás, hús, kukorica, búza, burgonya, alma! Számold ki, hogy mennyi a nyereség, ill. veszteség az alábbi termékekre! 100 db tojás term. ktsg-e 1100 Ft. Termelési értéke 1350 Ft. 1 t burgonya termelési értéke Ft, termelési ktsg Ft. Gyűjtsd össze, és jellemezd a jó vállalkozó hét alaptulajdonságának ellenkezőjét. Egy mezőgazdasági vállalkozó hol, kivel és miért kerülhet konfliktus helyzetbe? Szerepjátszás: pl. 2 ha termőföld vagy fejőstehén adásvétele. Telefonon állapodj meg egy autó adásvételének előkészítésében! Gyűjt megszólításokat levélhez! Fénymásolt levelekből gyűjtsd ki a levelek tartalmi és formai jellemzőit! Postai űrlapok kitöltése. Lakóhelyeden a vállalkozói igazolványt hol lehet kiváltani. Hobbiból alakíts vállalkozást, és a vállalkozói igazolvány kiváltásához szükséges nyomtatványokat töltsd ki! Gyűjtsd össze a kiadott szerződésmintákból az alaki és tartalmi kellékeket. Köss iskolatársaddal adásvételi szerződést gépjármű eladásához. Gyűjtsd ki a hatályos törvényből a jelenleg érvényes alapszabadság hosszát és a 9

10 Téma szám A szakmai gyakorlat tananyaga Javasolt óraszám Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek a munkabér tekintetében. 6. Pénzügyek, adózás kb. 12 óra Ismeret szintjén tudják a pénz szerepét, a bankok feladatát. Ismerjék a legfontosabb adófajtákat. Minimális követelmény felmondási idő minimális hosszát Gyűjtsd össze a lakóhely vonzáskörzetében működő bankok nevét és címét. Tudja mi a különbség a betét és hitel között. Sorolj fel néhány adófajtát! 10

11 5. A modul megvalósításához szükséges feltételek Tárgyi feltételek: Az elméleti képzés helyének azt a szaktantermet célszerű biztosítani, amelyben a speciális szakmai program oktatása is történik. A közös használatú szemléltető eszközök, a megszokott környezet előnyös a tanulók számára. A szakmai gyakorlatok helye részben ugyanez a tanterem lehet, de a szakmai gyakorlóhely is számításba jön a gazdasági ismeretek modul gyakorlati foglalkozásaihoz. A szükséges eszközök, anyagok: termelési terv, termelési technológia, kollektív szerződés, bérszabályzat, bizonylatok, közlönyök, szakmai folyóiratok, pénztárkönyv, számla. Személyi feltételek: A képzésben résztvevő tanárnak a törvényi rendelkezéseknek megfelelően felsőfokú pedagógiai és valamilyen mezőgazdasági szakirányú, lehetőleg felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie. A szakmai felkészültség mellett rendkívül fontos a hivatástudat, lelkiismeretesség a képzésben résztvevők körére való tekintettel. Előnyös, ha a képzésben gyógypedagógiai végzettségű tanár is közreműködik, akivel napi jellegű a kapcsolattartás. 6. A modul megvalósításához ajánlott módszerek A gazdasági alapismeretek modul tananyaga a speciális szakiskolai képzés második felére javasolt, amelynek az oka, hogy kellő ismeretanyagot, tapasztalatot szerezhessenek a tanulók egy szakterületről, ahhoz, hogy egy tevékenység értékelésére sor kerülhessen. A tananyag feldolgozása során nagy jelentőséggel bír a beszélgetés módszere, amely közvetlen együttműködésre készteti a képzésben résztvevőket. Jól alkalmazható ez a módszer a tényanyag nyújtás módjához is az új ismeretek feldolgozása során, mert az előzetesen látottak, tapasztaltak felidézésére szolgál főleg ha a valóság, vagy segédeszköz közvetlen bemutatásával egészül ki. Például az osztály a gombatermelő programot sajátítja el, részt vesznek a termelési folyamatban is, így van ismertük, tapasztalatuk arról is, hogy milyen ráfordítások merülnek fel a gombatermesztés során, ismerik a hozamot is, piaci látogatáskor információt kapnak az árakról is. A szaktanteremben elhelyezett gombatermesztési folyamatábra segítséget ad az ismeretek mozgósítására. Az elméleti tananyag alkalmazására a modul gyakorlatai biztosítanak lehetőséget, így megerősíti, tudatosítja az elméleti ismeretek gyakorlati jelentőségét. A képzésben érintett tanulócsoport a kereskedelmi alapismeretek modult is elsajátíthatja, a gazdasági ismeretek modul után, amely segít a piacgazdasági szemlélet kialakításában. 11

12 7. Az értékelés Az értékelés a tanulók speciális helyzetéből adódóan kiemelt jelentőségű didaktikai feladat a nevelés-oktatás folyamatában. A tanulók számára fontos a visszajelzés ismeretanyaguk, minden megnyilvánulásuk, gyakorlati tevékenységük minőségének megítéléséről, irányt szab további tevékenységüknek. Az értékelés legyen reális, de tapintatos, mellőzze a kudarcérzés kialakulását. Az értékelés módszerei közül a szóban történő értékelés legyen gyakori, mind az egyszavas, mind a szöveges formában. Az érdemjeggyel történő értékelést mindig kísérje szöveges értékelés szóban vagy írásban. A szituációs gyakorlati feladatok végrehajtásának értékelése végezhető közösen is, ez lehetőséget ad az önértékelésre, ugyanakkor fejleszti a csoporttudatot. Az értékelés meghatározó szempontja a szakmai szempontok mellett a következetesség. A modul befejezésekor a képzésben részvevőknek egy 50 pontos feladatlapot kell kitölteniük, amelyet a szaktanár állít össze. A feladatlap tartalma gyakorlati jellegű legyen! A feladatlap megoldásának minőségi fokozatai: kiválóan megfelelt (70%-os teljesítmény felett), megfelelt (30-70%-os teljesítmény között), részt vett a gazdasági ismeretek modulon (30%-os teljesítmény alatt). Ez a minősítés kerül a bizonyítványba is a Gazdasági ismeretek modul megnevezés mellett. 8. A modul bevezetésének feltételei A modult elsajátító tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos speciális-szakiskolai tanulók osztály létszáma max. 20 fő legyen, amely két gyakorlati csoportra bontható a szakmai gyakorlaton. A gazdasági ismeretek modult azokkal a tanulókkal érdemes elvégeztetni, akik a speciális szakiskolai képzés keretében valamilyen értéket előállító termelő tevékenységet folytatnak és módjukban áll az adott termelési folyamatot értékelni. A modul elméleti óráit és gyakorlati foglalkozásait lehetőleg az a tanár vezesse, aki a speciális szakmai programban is részt vesz. A tanár így tudja legjobban kihasználni a koncentrációs lehetőségeket, így tudja legjobban, legárnyaltabban fejleszteni a tanulók képességeit, kompetenciáit. A szaktanártól ez magabiztos szakmai felkészültséget, pedagógiai elkötelezettséget igényel, így lehet az adott helyzetben ötletgazdag és következetes. A szaktanár munkáját segíti, ha az iskolában gyógypedagógiai végzettségű tanárkolléga is foglalkozik az osztállyal, így a tapasztalatok kicserélhetők, a problémás esetek megbeszélhetők. 9. A képzési eredményesség (minőség) biztosításának feltételei A modult bevezetni szándékozó iskolának amennyiben igénylik azt a modult kidolgozó iskola felkészítést vállal. A tanárok egyéni felkészüléséhez javasolt szakkönyvek: 12

13 Horváth József: Gazdálkodási-, vállalkozási és szervezési ismeretek tankönyvének aktuális fejezetei (Megrendelhető az Agrárszakoktatási Intézeten keresztül Bp. Park u. 2.) A képzésben részt vevő tanulókat két év elteltével nyilatkoztatni kell a modul elsajátításának hasznosságáról. Tapasztalta-e a gazdálkodási ismeretek modul elsajátításának hasznosságát? (Konkrétan hol, mikor?) Melyik tananyagrészt (tananyagrészeket) tartotta legfontosabbnak? Melyik ismeretanyagnak vette legjobban hasznát? stb. A modult készítő iskola a visszajelzések birtokában szükség esetén elvégzi a modul módosítását. 13

14 Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára SOÓSNÉ NACSÁDY ERZSÉBET VÉGH FERENC KERESKEDELMI ALAPISMERETEK Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: ZATYKÓ ZOLTÁN Budapest, 2001

15 Tartalom 1. A modul megnevezése A modul célja A modul beillesztése a képzésbe A modul szerkezete, tartalma, követelmények A modul megvalósításához szükséges feltételek A modul megvalósításához ajánlott módszerek Az értékelés A modul bevezetésének feltételei A képzési eredményesség (minőség) biztosításának feltételei

16 1. A modul megnevezése Kereskedelmi alapismeretek (tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók speciális szakiskolai képzéséhez) 2. A modul célja A modul célja, hogy a speciális szakiskolai képzés keretében a tanulásban akadályozott, enyhén értelmi fogyatékos tanulók szakmai tevékenységükkel összefüggő, legalapvetőbb kereskedelmi szakismereteket szerezzenek. A modult elsajátítók legyenek képesek: az általuk előállított termékek, termények piaci értékének megítélésére, ezáltal saját tevékenységük önértékelésére, önbizalmuk növelésére, tudják megkülönböztetni az árúk minőségét, és annak hatását az értékesítési lehetőségre, és ezzel összefüggésben a termék előállításának gazdaságosságára, tudatosuljon bennünk, hogy a vevő igényeinek (térben és időben) ismerete meghatározó az eredményes termelőtevékenységben, értsék meg, hogy a megtermelt minőségi árú sikeres, biztonságos értékesítése szerződésen alapuló kereskedelmi tevékenység, tudatosuljon bennük, hogy csak a minőségi munka eredménye piacképes, tudjon segíteni az általa ill. csoportja által előállított áru értékesítésében a piacon utcai elárusítóhelyen, tartsa fontosnak a gazdasági műveletek rögzítését bizonylaton, ismerje a számla jelentőségét. 3. A modul beillesztése a képzésbe A kereskedelmi alapismeretek modul beilleszthető szinte minden termelőtevékenységet érintő speciális szakiskolai képzésbe, hiszen a termelési folyamat eredményessége az előállított árú értékesítésének sikerétől függ. Az elsajátítandó ismeretek élet közeli példáit, a szituációs gyakorlati feladatokat a speciális szakterületről (gomba-, bogyósgyümölcs-, zöldségtermesztés) merítsük. A modul elsajátítása speciális szakiskolai képzés keretében a 10. osztályban javasolt, de nem zárja ki rövidebb program esetén a 9. osztály 2. felében történő beillesztését sem. A kereskedelmi alapismeretek elméleti és gyakorlati ismeretei jó alapot biztosítanak az OKJ szerinti szakképzés folytatásához, egyszerűbb szakképesítés megszerzésére. A modul elsajátítása alapot ad egy piacorientált szemlélet kialakításához. 4. A modul szerkezete, tartalma, követelmények A modul elsajátítására javasolt időkeret: Mindösszesen: 24 óra elmélet 68 óra gyakorlat 92 óra Témakörök szakmai elméletből Javasolt óraszám 1. téma: A szükséglet kb téma: A piac kb. 5 16

17 3. téma: A szerződések kb téma: A kommunikáció kb téma: A bizonylatolás, a számla kb téma: Az árképzés kb téma: Az áru útja a termelőtől a fogyasztóig kb. 1 Ismétlés, ellenőrzés kb. 3 Összesen: 24 óra Témakörök szakmai gyakorlatból Javasolt óraszám 1. téma: Látogatás a helyi piacon kb téma: Terményértékesítési szerződés kb téma: Kommunikáció a kereskedelemben kb téma: Bizonylatok, számlák kitöltésének gyakorlása kb téma: Árkalkuláció kb téma: Az áru útja a fogyasztóig kb téma: Ismétlés, ellenőrzés kb. 8 Összesen: 68 óra 17

18 Téma A szakmai elmélet tananyaga szám 1. A szükséglet fogalma, csoportosítása - elemi és nem elemi szükséglet - anyagi és szellemi szükséglet 2. A piac fogalma, szerepe és felosztása földrajzi és szakmai tagolódás szerint. A piac elemei: a kereslet, a kínálat, és az ár. A kereslet meghatározó tényezői 3. A szerződések fogalma, alapelve, megkötésének módja tartalma, tárgya, megszűnése 4. A kommunikáció fogalma, jelentősége, fajtái. A kommunikáció jelentősége a kereskedelemben. 5. A bizonylatolás jelentősége. A bizonylatok alaki és tartalmi kellékei. A számlák alaki és tartalmi követelményei. A modul tartalmának részletes leírása Elméleti tananyag Javasolt Fejlesztési követelmények óraszám kompetenciák, képességek kb. 2 óra Tudatosuljon a tanulóban, hogy az általa ill. csoportja által előállított termék szükségletet elégít ki! Értsék meg a szükségletek hiányának cselekvésre késztető hatását! kb. 5 óra Tudatosuljon bennük, hogy a piac rangsorolja a termékeket! kb. 3. óra Tudatosuljon bennünk a jogok és kötelességek egysége. Növekedjen a felelősségtudatunk a szerződési kötelezettség teljesítése kapcsán! kb. 4 óra Értsék meg a vevők visszajelzésének fontosságát! Próbálja reklámozni az előállított terméket! kb. 4 óra Érzékelje, hogy pontosság és a rendszeresség a reális eredmények kimutatásához elengedhetetlen. A tartalom és a forma egysége minden területen fontos! Minimális követelmény Ismerje a szükséglet anyagi és szellemi igényeink összességét. Tudjon különbséget tenni elemi és nem elemi szükséglet között! Tudjon különbséget tenni az anyagi és szellemi szükséglet között! Ismerje az általa előállított termék jelentőségét! Értse meg, hogy az áruk a piacon válnak ellenszolgáltatás fejében kínált termékké! Értsék meg, hogy a termék értékelése, minősítése a piacon történik. Tudjon különbséget tenni helyi nemzeti és világpiac között. Ismerje az árupiac, a munkaerőpiac és pénzpiac közötti különbséget! Ismerjék a piaci kínálat és az ár összefüggését az általa előállított termékre! Tudja felsorolni az előállított termék keresletét meghatározó tényezőket! Értsék meg, hogy a szerződés a piacgazdaság érvényesítésének fontos eleme, amely a felek egybehangzó akaratnyilatkozatán alapszik! Tudják azt, hogy a szerződés megköthető szóban, írásban, és ráutaló magatartással! Tudják mikor szűnik meg a szerződési kötelezettség! Tudja azt, hogy a megtermelt termék csak úgy adható el, ha meglétéről tudomást szereznek! Tudatosuljon benne a vevő visszajelzésének fontossága! Ismerje azt hogyan tudja tartósan piacon tartani árúját! Tudja azt, hogy a termelőmunka során a gazdasági műveletekről bizonylatot kell készíteni. Értse meg, hogy a bizonylaton pontosan kell jelölni a gazdasági eseményt, annak mennyiségi, minőségi és értékbeni adatait, a termelőegységet, az időpontot és a művelet lebonyolításában közreműködőknek alá kell írni. Tudja, hogy a bizonylatokat sorszámmal kell ellátni, tudjon helyesen bizonylatot javítani, szükség esetén érvényteleníteni. Tudja, hogy mikor kell kiállítani számlát! Ismerje, hogy mit kell tartalmaznia a számlának! 18

19 Téma szám A szakmai elmélet tananyaga Javasolt óraszám Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek 6. Az árképzés kb. 2 óra Lássa meg az árat kialakító tényezők összefüggéseit! 7. Az áru útja a termelőtől a fogyasztóig. Ismétlés, ellenőrzés kb. 3 óra kb. 1 óra Érezzen felelősséget a megtermelt áru minőségének megóvásáért! Minimális követelmény Tudja, hogy az ár a javak pénzben kifejezett értéke! Ismerje az árat kialakító és befolyásoló tényezőket az előállított terméknél! Ismerje az áru minőségét, és azokat befolyásoló tényezőket! Tudja, hogy milyen körülmények között lehet a terméket tárolni, hogyan és mikor kell szállítani! Téma szám A szakmai gyakorlat tananyaga Javasolt óraszám 1. Látogatás a helyi piacon A kereslet, kínálat, a termék minőség és az ár összefüggésének tanulmányozása A vevő és eladó kommunikációjának tanulmányozása Piaci szituációs feladatok megoldása a szakmai gyakorlóhelyen 2. Terményértékesítési szerződés tanulmányozása 3. Kommunikáció a kereskedelemben A kommunikáció gyakorlása a megtermelt termény értékesítése érdekében 4. A termelőtevékenységgel kapcsolatos bizonylatok kitöltésének gyakorlása. A számla kitöltésének gyakorlása. A modul tartalmának részletes leírása Szakmai gyakorlat Fejlesztési követelmények kompetenciák, képességek kb. 12 óra A megfigyelő-képesség fejlesztése a kereslet felméréséhez. Minimális követelmény Tudja, hogy a kereslet az adott termék fizetőképes vásárlóinak mennyiségét jelenti! Ismerje a kereslet és kínálat és termékminőség hatását a piaci árakra! Tudja áruját kínálni a piaci, utcai elárusítóhelyen! Tudja áruját tetszőlegesen elhelyezni, szabályos jelzéssel ellátni az elárusítóhelyen! kb. 4 óra A kötelezettségek és jogok együttes értelmezése. Tudja, hogy a szerződésben rögzíteni kell a szerződő feleket, a szerződés tárgyát, minőségét, mennyiségét, a szerződés teljesítés határidejét, megszegésének következményeit! kb. 12 óra Fordítson gondot az értékes beszéd összetevőire (értelmesség, érthetőség, érdekesség)! A helyzetfelismerő képesség fejlesztése. kb. 12 óra Tudja eldönteni mely adatok szükségesek a számla kitöltéséhez! Tudja, hogy a kommunikáció a kereskedelemben az üzleti partnerrel való kapcsolattartást jelenti! Értse meg, hogy az üzletfél bizalma korrekt, hiteles, őszinte magatartással nyerhető meg, fontos megválasztani a személyes hangvételt, konfliktushelyzetben a türelem a célravezető! Tudja kitölteni az alaki és formai követelményeknek megfelelően a bizonylatot és számlát! Tudja kiválasztania szükséges bizonylatot! 5. Árkalkuláció készítés a megtermelt kb. 12 óra A helyes értékítélet fejlesztése az ár kialakítása Tudja kiszámolni az adott terményre az árat! termékre kapcsán 6. Az áru útjának végigkísérése a kb. 8 óra A felelősségtudat fejlesztése a termény minősé- Ismerje a termény helyes tárolását, szállításra előkészítését, a szál- 19

20 Téma szám A szakmai gyakorlat Javasolt Fejlesztési követelmények Minimális követelmény tananyaga óraszám kompetenciák, képességek termőhelytől a fogyasztóig. gének megőrzése kapcsán. lítás idejét, módját, az áru kínálását a piacon! Ismétlés, ellenőrzés kb. 8 óra Az ön- és csoportértékelés erősítése. Az alapvető piacgazdasági szemlélet 20

21 5. A modul megvalósításához szükséges feltételek Tárgyi feltételek: Az elméleti képzés helyének azt a szaktantermet célszerű biztosítani, amelyben a választott fő szakterület (pl. gombatermesztés, bogyósgyümölcs termesztés, zöldségtermesztés, palántanevelés) oktatása folyik. Ez azért szükséges, hogy a szakmai szemléltetőeszközök itt állandóan rendelkezésre álljanak a kereskedelmi ismeretek tanulása során. Ez a feltétel eredményesebb ismeretmozgósítást biztosít a konkrét szakmai példák felsorakoztatásához. A szükséges eszközök, anyagok: Termékértékesítési szerződés az adott terménycsoportra: bizonylatok (anyagbevétel, -kiadás, szállítójegy, anyagnyilvántartás), számlatömb, különböző minőségű áruk szemléltetéséhez falikép, természetes anyag vagy makett, árlista a termékcsoporthoz. Személyi feltételek: A képzésben résztvevő tanárnak a törvényi rendelkezéseknek megfelelően pedagógiai és valamilyen szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie, emellett teljes elkötelezettség, hivatástudat várható el a képzésben résztvevők körére való tekintettel. 6. A modul megvalósításához ajánlott módszerek A modul elsajátításában kiemelt szerepet kell kapnia a minőségnek, amely a piacképesség alapvető feltétele, fontos jövedelem meghatározó tényező, az EU csatlakozás egyik feltétele. Az előállított minőségi termék önmagában még nem elegendő a sikerhez, el kell tudni helyezni a piacon. A tanulókkal gyakoroltatni kell ennek lehetőségét szituációs feladatokon keresztül. Meg kell értenie azt, hogy a terménye ára miért annyi, a minőséget meggyőzően kell bizonyítani! Az elméleti órákhoz kapcsolódó gyakorlati foglalkozásokon adódjon lehetőség arra, hogy megforduljanak néhányszor olyan piacon, elárusító helyen, ahol az általuk előállított termék értékesítése folyik. Mindig történjen előkészítés ezekre a látogatásokra megfigyelési szempontok előzetes kialakításával, így a szituációs feladatok sikeres megoldáshoz jó ötleteket gyűjthet a tanuló. Tudatosuljon a tanulókban, hogy termelési folyamatokhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenység együttes eredményeként szükségletet elégítünk ki. Hangsúlyozzuk, hogy a termelési folyamat végig vitele az eredményesség megállapításához nélkülözhetetlenné teszi a gazdasági tevékenység rögzítését (nyilvántartások vezetése, bizonylatok, számlák). Az ellenőrzés módja a tananyag jellegéből adódóan lehet: szóban: beszélgetés formájában (esetleg összefüggő feleletként), szituációs feladat megoldásával. írásban: ábrás feladatlapok megoldása, 21

PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA

PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA Készült a FOGYATÉKOS GYERMEKEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázatára HORVÁTHNÉ BONCZ ÉVA KOVÁCSNÉ KLEIZER MÁRTA PRAKTIKUS ISMERETEK NYÚJTÁSA ÖNÁLLÓ ÉLETVITELHEZ Tanulásban akadályozottak részére Lektorálta: NIKOVICS

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ASZTALOSIPARI SZERELŐ RÉSZ-SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program

Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Szakmai program Érvényes:2013. szeptember 1-től felmenő rendszerben Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest,

Részletesebben

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A keszthelyi Zöldmező Utcai Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. Tartalom Az iskola adatai...

Részletesebben

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KERTI MUNKÁS RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai

Részletesebben

Nevelési-pedagógiai program

Nevelési-pedagógiai program Pesti Magyar Színiakadémia Művészeti Szakközépiskola Budapest Nevelési-pedagógiai program (a módosításokkal egybeszerkesztett, a nevelőtestület által 2013. március 22-én elfogadott, az igazgató által jóváhagyott

Részletesebben

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. HELYI TANTERV Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. TARTALOM Bevezető Szakiskolai előkészítés Szakiskolai képzés Melléklet Munkahelyi Gyakorlat Program Értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) Az 1/13-2/14. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.62. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 5.1. Az enyhén értelmi fogyatékos tanuló Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium HELYI TANTERV Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 036396 HELYI TANTERV Közgazdaság ágazati képzés Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés OKJ SZÁMA: 54 344 01 Érvényes: 2013. szeptember 1-től 1 SZAKKÉPZÉSI

Részletesebben

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT)

A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) A 9-12-5/13. ÉVFOLYAMON SZERVEZETT SZAKKÖZÉPISKOLAI SZAKKÉPZÉS HELYI TANTERV 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ (NAPPALI TAGOZAT) 1. Általános adatok, információk 1.1. A szakképzés jogi háttere A szakképzési

Részletesebben

2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ 2.121. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 5434403 VÁM-, JÖVEDÉKI ÉS TERMÉKDÍJ ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a IV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202

10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Nevelési program. OM azonosító: 031202 10. a.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Nevelési program OM azonosító: 031202 AZ ISKOLA NEVELÉS-OKTATÁS ALAPVETŐ CÉLJAI A KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Az iskolai

Részletesebben