A rendelet hatálya 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya 1.."

Átírás

1 1 Pomáz Város Önkormányzatának 14/2012.(V.23.), 25/2010.(VIII.18.), 4/2009.(I.26.), 22/2008.(VI.24.) valamint 21/2004.(07.21)rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 11/2002 (06.25.) számú rendelete a közterület használatáról és a közterület-foglalási díjakról Pomáz Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16..(1).bekezdése, továbbá az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997.évi LXXVIII.törvény 54..(1).bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 1 A rendelet hatálya 1.. /1/ Az ingatlan-nyilvántartás ( telekkönyv) helyrajzi számmutatójában közterületként ( pld. :köz út, járda, tér, közpark, játszótér, zöldterület, stb) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá /2/ a belterületi földrészletek, illetıleg építmények ( pld: épületek árkádjai alatti járdák, stb) a továbbiakban együtt közterület / egyaránt kiterjed. A közterület használata 2.. /1/ A közterület rendeltetésétıl eltérı használatához / továbbiakban : közterület-használat/ engedély szükséges. /2/ Nem adható közterület-foglalási engedély a gépjármővek várakozóhelyéül (parkoló ) szolgáló közterületekre, olyan célra, amely az eredeti meghatározott funkciót és a parkolási lehetıséget korlátozza, csökkenti, akadályozza, kivéve eseti rendezvények. /3/ Nem adható ki közterület-használati engedély, amennyiben az az utat, vagy a közlekedés biztonságát veszélyezteti. /4/ Nem adható ki közterület-használati engedély a település fıútvonalai melletti területekre, valamint a közparkokra, parkosított területekre, kivéve alkalmi rendezvények. /5/ 2 Közterület-használati engedély a Szabadság térre korlátozott idıtartamra adható ki, szerda és szombat 05 órától 13 óráig. 2/A. 3 (1) Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévı játszótereket (a továbbiakban: játszóterek) 14 éven aluli gyermekek használhatják. (2) A játszótereken, valamint azok 5 méteres körzetében tilos dohányozni. 1 Kiegészítette: 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 2 Kiegészítette:21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 3 Kiegészítette: 25/2010.(VIII.18.) rendelet Hatályos: tól

2 2 (3) A játszóterekre kutyát vagy más állatot bevinni vagy beengedni tilos. (4) A bekerített játszótereket a) május 1. - augusztus 31.-ig 7 órától 20 óráig b) szeptember 1. - április 30.-ig 8 órától 18 óráig szabad használni. A használati idın kívől a játszótereket zárva kell tartani.. A közterület-használati engedély 3.. /1/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni : a./ ezen rendelet 8../2/. bekezdés a./ pontjában felsorolt esetekben, valamint Pomáz Város Önkormányzatának 8/1999.(03.23) számú a reklámhordozókról szóló rendeletében foglalt esetekben b./ útfelbontásra, a helyreállítási határidı megjelölésével c./ árusító és egyéb fülke (pld. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására szolgáló pavilon) elhelyezésére d./ a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshelyi indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelység, iparvágány elhelyezésére e./ az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármő várakozóhelyek céljára, azzal hogy ebben az esetben a használó köteles a KRESZ elıírásai szerinti jelzıtáblák elhelyezésére f./ 4 hatályon kívül helyezve g./ szobor, emlékmő, díszkút, vízmedence, szökıkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdetıberendezés és köztárgyak ( pad, figyelmeztetı és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb) elhelyezésére. h./ távbeszélı fülke, fülke nélküli távbeszélı készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére, i./ építési munkákkal kapcsolatos állvány, építıanyag és törmelék elhelyezésére, j./ alkalmi és mozgó árusításra, javító -szolgáltató tevékenységre, k./ 5.film-, televízió-, videó- és hangfelvételre, kivéve a turisztikai jellegő felvétel, a közszolgálati, hírjellegő felvétel, valamint a magánéletéhez kötıdı felvételek készítését. l./ vendéglátó-ipari elıkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, 4 Hatályon kívül helyezve: 22/2008.(VI.24.)rendelet Hatályos:2008.VI.24-tıl 5 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól

3 3 m./ kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport-és kulturális rendezvények céljára n./ mutatványos, cirkusz tevékenységre o./ edényes dísznövény elhelyezésére p./ minden üzleti célú mővészeti tevékenységre. /2/ Nem kell közterület-használati engedély az építési technológia által indokolt idıre: a./ A közút, / járda /építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút/járda/ területének elfoglalásához b./ az úttartozékok és közúti közlekedés ideiglenes irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c./ a közterületen, illetıleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához d./ üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetı-berendezés /fényreklám/ cég-és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be. Az engedélyezı, szerv, az engedélyezésben közremőködı hatóság, szakhatóságok és szervek 4.. /1/ 6 A közterület használatát a polgármester engedélyezi. /2/ Közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátó-ipari, illetıleg kisipari tevékenység esetében a közterület-használati engedély megadásához az I. fokú kereskedelmi hatóság hozzájárulása is szükséges. /3/ 7 A szakhatóságok hozzájárulását - a (2) bekezdésben említett eset kivételével - az eljáró hatóság szerzi be. Ha a szakhatóság 15 napon belül nem nyilatkozik, ezt a hozzájárulás megadásának kell tekinteni. Az engedély iránti kérelem /1/ 8 A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 7 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 8 Módosította: : 22/2008.(VI.24.)rendelet Hatályos:2008.VI.24-tıl

4 4 /2/ Ha a közterület ideiglenes jellegő használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építıanyag, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezınek kell kérnie. (3) 9 Ha a közterület-használat engedélyezése iránti kérelem olyan létesítmény felállítására irányul, amelynek létesítéséhez építési engedély szükséges, a közterület-használati kérelemmel egyidıben kell elıterjeszteni az építési engedély kérelmet is. Ez esetben az építési hatóság dönt az építési engedély megadásáról, és a Polgármester külön határozatban rendelkezik a közterület rendeltetéstıl eltérı használatának engedélyezésérıl. /4/ Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a./ az engedélyt kérı nevét és állandó lakó- /telep/ helyének címét, b./ a közterület-használat célját és idıtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérı állandó jelleggel kívánja használni, c./ a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d./ a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat / pld: iparjogosítvány, mőködési engedély, vállalkozói igazolvány /bemutatását. e/ szakhatósági hozzájárulásokat. Az engedély megadása 6.. /1/ A közterület-használat engedélyezése iránt elıterjesztett kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni a városrendezési terv, a mőemlékvédelmi, esztétikai, közegészségügyi és közlekedésrendészeti, valamint az építésügyi hatóság által elıírt ( pld: közrend, közbiztonság, köznyugalom stb.) szempontokat, illetıleg elıírásokat, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályokat (helyi rendeleteket). /2/ 10 A közterület-használat engedélyezésekor az üzletek mőködésére, kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó magasabb rendő jogszabályok hatályos elıírásait kell figyelembe venni. /3/ Fıútvonal mentén, védett területen közterület használatára csak akkor adható engedély, ha: a./ a közterület használatához különösen fontos érdek főzıdik (pld: autóbusz várakozó fülke felállítása, építési munka végzése stb.) 9 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 10 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól

5 5 b/ építési munkához, ha az építtetı vállalja a sitt, építési és egyéb törmelék napi elszállítását, a szóródó anyagok kaloda közötti tárolását és szükség szerinti letakarását, az építési terület környékének állandó és folyamatos tisztántartását. /4/ 11 A (3) bekezdésben megjelölt területen nem adható közterület-foglalási engedély a következı célokra: a) göngyöleg, hordó, láda tárolására b) mutatványos tevékenységre. /5/ A Város területén kizárólagos joggal taxiállomás létesítésére engedély nem adható. A taxiállomásokat minden taxis alanyi jogon, érkezési sorrendben, a közúti közlekedés szabályainak ( Kresz ) elıírásait betartva használhatja, ha közterület-használati engedéllyel rendelkezik. (6) 12 Közúton, vagy más közterületen személygépkocsi kivételével jármő nem tárolható. Hatósági jelzéssel nem rendelkezı azt a jármővet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, fıútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig - közterülethasználati engedély nélkül - legfeljebb 30 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt jármővet a rendırhatóság vagy a közút kezelıje - a tulajdonos költségére - eltávolíthatja. Nem adható felmentés: -a város fıútvonalának mentére ( Lévai u. Árpádfejedelem u. József A.u. Hısök tere, Kossuth Lajos u., Szabadság tér, Szerb u, Községház u, Beniczky u, Dobogókıi út, Margitliget u),hév -állomás, szolgáltatóházak környékére,- 50 méteres körzetben - valamint a városrendezés során a késıbbiekben ide sorolt területekre, - azokra az utcákra vonatkozólag ahol a szilárd útburkolat szélessége nem éri el a négy métert. /7/ Gépjármőfenntartó tevékenységet, valamint közúti közlekedési szolgáltatást végzık közúton, vagy más közterületen a szolgáltatáshoz használt jármőveket, illetve a gépjármőfenntartó tevékenységgel kapcsolatba került gépjármőveket nem tárolhatják. (Kivétel: 1 db, maximum 3500 kg össztömegő közúti szolgáltatást végzı gépkocsi.) /8/ A (6) bekezdésben felsorolt jármőveket közúton vagy más közterületen csak kivételesen indokolt esetben - a közút kezelıjének hozzájárulásával lehet tárolni, ha: -a biztonságos közlekedést nem akadályozzák, -szomszédok érdekeit nem sértik, -közterület-foglalási engedéllyel rendelkeznek, -továbbá ha annak tartós tárolását azt úttest szabályozási szélessége lehetıvé teszi. 11 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 12 Módosította: 22/2008.(VI.24.)rendelet Hatályos:2008.VI.24-tıl

6 6 /9/ A (6) és (7) bekezdésekben foglaltakat megfelelıen alkalmazni kell azokra az autóbuszokra, tehergépkocsikra, mezıgazdasági vontatókra, lassú jármővekre és jármőszerelvényekre is, amelyeket nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak. /10/ Közúton vagy más közterületen, (beleértve az autóparkolót is )üzemképtelen, érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkezı vagy roncs jármővet tárolni tilos. A tilalom nem terjed ki a mőszaki meghibásodás, baleset miatt üzemképtelenné vált gépjármőre, a meghibásodástól számított 48 óra idıtartamra. /11/ A /6/bekezdésben foglalt tilalom alá tartozó jármőveket a közterület-felügyelet, vagy a közlekedés-rendészet elszállíthatja a tulajdonos, az üzembentartó költségére, veszélyére az ırzéssel megbízott szerv által megállapított díjfizetési kötelezettség mellett. /1/ az engedély Az engedély érvénye a./ meghatározott idı elteltéig b./ megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetıleg c./ visszavonásig ( beleértve, ha nem tesz eleget az elıírásoknak) érvényes 7.. /2/ A közterület használati engedély csak jogerısítve érvényes /3/ A meghatározott idıre szóló engedély érvénye az engedélynek az engedély lejárta elıtt lagalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetve meghatározott idıszakra szüneteltethetı. /4/ Az engedély másra át nem ruházható /5/ Az engedélyes köteles az általa használat közterületet tisztántartani és az okozott kárt megtéríteni, valamint az eredeti állapotot visszaállítani.. A közterület-használati díj 8.. /1/ Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. /2/ 13 Beépül a rendelet 1.sz.mellékletébe. /3/ 14 Az 1.sz. Melléklet a./, b./, e./, f../, g./, h./ esetében -kérelemre- havi díjszabás is megállapítható 13 Módosította: 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 14 Módosította: 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl.

7 7 Havi díjszabásként a napi közterület-használati díj 50%-a és az átlagos havonkénti naptári napok (30nap) szorzatával megállapított összeg szabható ki. /4/ 15 Hatályon kívül helyezve. /5/ Az engedélyes a közterület-használati díjat éves használat esetén havonta, a hónap ötödik napjáig az idénydíjat, egyéb díjakat elızetesen, egy összegben tartozik befizetni a városi önkormányzat számlájára. A befizetés tényét az arra jogosultak felhívására az engedélyes tartozik igazolni ( befizetési lap felmutatásával.) Késedelmes fizetés esetén a közterület használója a mindenkori jegybanki kamat kétszeresét kitevı késedelmi kamatot köteles fizetni, melyet késedelmi napokra kell megállapítani. /6/ A közterület-használati díj kezelése, ellenırzése és behajtása tekintetében a gazdasági és pénzügyi ellenırzés rendjérıl, a fizetendı közterület-használati díj és az engedélyest terhelı helyreállítási költségek tekintetében az adóigazgatási eljárás szabályairól szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. /7/ Amennyiben egy intézmény rendezvényt tart a területéhez csatlakozó közterületen, a közterület-foglalási díjat az intézmény szedi be. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 9.. /1/ Mentesek a közterület-használati díj fizetése alól: a./ a rendırség, a tőzoltóság, a mentık, a közmővek, az ár-és belvízvédelmi szolgálat. b./ a Magyar Posta postai és távközlési tevékenység céljaira szolgáló berendezése c./ a BKV forgalmi berendezései, vágányhasználat, kivéve az iparvágányokat d./ a hatóság által elrendelt közvetlen életveszély elhárítási építési munkák e./ a településhez kapcsolódó ünnepi kulturális programok rendezvényei. f./ 16 hatályon kívül helyezve /2/ A polgármester a közterület-használati díj fizetése alól különös méltánylást érdemlı esetben ( alacsony nyugdíj, rokkantság stb) kérelemre részben, vagy egészben felmentést adhat. A használat megszőnése és az engedély megvonása 10.. /1/ A közterület-használat közérdekbıl bármikor megszüntethetı. Ilyen esetben az engedélyes részére- kérelmére- másutt kell a közterület használat lehetıségét biztosítani. 15 Hatályon kívül helyezte. 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 16 Hatályon kívül helyezte: 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól

8 8 /2/ Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség idıpontjáig ismételten nem tesz eleget, illetve a köztisztaságra és a károkozás elhárítására vonatkozó elıírásokat megszegi. /3/ 17 Ha a közterület használatát az engedélyes kívánja megszüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély visszaadása mellett a Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni. /4/ Az engedélyes a használat bármely okból történt megszőnése, vagy megvonása esetén köteles a közterületet a hatósági elıírásoknak megfelelıen - minden kártérítési igény nélkül eredeti állapotba visszaállítani, az esetleges felépítményt lebontani. Ellenkezı esetben az építésügyi hatóság az engedélyes terhére és veszélyére állítja helyre a közterület eredeti állapotát. /5/ A közterület-használati engedély megszüntetése, vagy megvonása miatt az engedélyes kártérítést nem követelhet. /6/ Ha a közterület használata a /2/.bekezdés, vagy a /3/.bekezdésben meghatározott módon szőnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. /7/ 18 A közterület engedély nélküli használata esetén a használó a polgármester felhívására köteles a közterületet azonnal szabaddá tenni és annak eredeti állapotát helyreállítani, valamint az adott használatra vonatkozó közterület-használati díj másfélszeresét megfizetni. /8/ Közhasználatú zöldterületek közterület-használata esetében a jogosított köteles a növényzet megfelelı védelmérıl gondoskodni. Amennyiben kárt okoz a növényzet pótlási árának tízszeresét köteles megfizetni. Az engedély kiadását elızze meg az állapot-felvételi jegyzıkönyv elkészítése. /9/ Ha a közhasználatú zöldterületen a közterület-használat folytán építmények, közmővek, berendezések, vagy felszerelések megsemmisülnének, a jogosított köteles saját költségén, az építmények, közmővek, berendezések és felszerelések ellenértékét, illetıleg azok átépítésének költségeit megtéríteni. /10/ A /9/ bekezdésben foglalt költségtérítés vonatkozik a teljesítés elmaradása, vagy szakszerőtlen munka során elpusztult / hiányos / növényzet, továbbá ilyen jellegő magatartásból eredı, illetıleg szükségessé váló helyreállítási munkák esetén is. /11/ Közterület intézményhez kapcsolódó, de részben közterületet is érintı esetben a jelen rendeletben elıírt díjak alkalmazása nem kötelezı ( búcsú, sport, kulturális) Jogorvoslat 17 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól 18 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól

9 A közterület használattal kapcsolatban a polgármester átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági határozata ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületéhez címzett fellebbezéssel lehet élni. Vegyes rendelkezések 12.. /1/ A rendelet alkalmazása során figyelemmel kell lenni Pomáz Város Önkormányzatának a reklámhordozókról szóló 8/1999 (03.23( sz. rendelete elıírásaira. /2/ A gépjármővek ırzıhelyen történı elhelyezésére e rendelet rendelkezései nem alkalmazhatók. /3/ A közterület használatának e rendeletnek megfelelı betartatásáról az önkormányzat közterület-felügyelıi gondoskodnak. Szabálysértés Értelmezı rendelkezések 14.. /1/ E rendelet alkalmazása során gépjármővek várakozóhelyérıl ( parkoló) szolgáló közterületnek az minısül, amelynek ezt a rendeltetését az önkormányzat által elhelyezett KRESZ tábla jelzi. /2/ A rendelet alkalmazás szempontjából a jármő közterületi tárolásának minısül a 3500 kg össztömegnél nagyobb jármő közterületen huzamosabb ideig történı elhelyezése. Kivéve munkanapokon reggel 06 órától este 20 óráig. /3/ A rendelet alkalmazása során üzemképtelen jármő: 19 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól 20 Hatályon kívül helyezte:14/2012.(v.23.) rendelet Hatályos: 2012.V.23-tól. 21 Hatályon kívül helyezte:14/2012.(v.23.) rendelet Hatályos: 2012.V.23-tól.

10 10 -a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezı jármő, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, -baleset folytán megsérült és elhagyott jármő, -a mőszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan. Hatálybalépés 15.. /1/ ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban levı ügyekre is alkalmazni kell. /2/ A rendelet kihirdetésérıl az önkormányzat jegyzıje gondoskodik. Záró rendelkezések E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Eredeti rendelet: Pomáz,2002.június 25. Utolsó módosítás: Pomáz,2012. május 22. Vicsi László polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krsiztina jegyzı A rendelet kihirdetésének napja: Eredeti rendelet: Pomáz,2002.június 25. Utolsó módosítás: Pomáz,2012.V.23. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 22 Kiegészítette: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól

11 11 1.sz. Melléklet A közterület-használati díj mértéke ( Ft-ban) a./ A közterületbe 10-cm-en túl benyúló üzlethomlokzat ( portál, kirakatszekrény, üzleti védıtetı, elıtetı) ernyıszerkezetet hirdetı-berendezés, fényreklám, cég és címtábla, valamint falra rakott árú, reklám és egyéb tárgy m2-ként napi b./ árusító és egyéb fülke m2-ként napi c./ géperejő bérkocsik, taxiállomás helye gépkocsinként havi d./ az egyes létesítményekhez szükséges gépjármő várakozóhely gépkocsinként évi e./ teher-és különleges gépjármővek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezése, gépjármővenként és vontatmányonként m2-ként, napi f./ önálló hirdetı-berendezés ( reklámfelületenként fizetendı, továbbá utak felett áthúzott függı-illetıleg egyéb hirdetés ) m2-ként napi 18.-Ft. 93.-Ft Ft Ft 151-Ft 18-Ft g./ építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag tárolás lakásépítésnél ( felújítás, javítás is ) m2-ként napi 11-Ft - egyéb építési munkánál, gépfelállításnál m2-ként napi ( egységesen) 33.-Ft - építési törmelék, sitt tárolásra m2-ként, napi 151.-Ft h. /idényjellegő árusítás ( zöldség, gyümölcs, virág) m2-ként, napi 151.-Ft - alkalmi és mozgóárusítás m2-ként napi 302-Ft - javító és szolgáltató tevékenység m2-ként, napi 61.-Ft i./ saját kertben termelt virág, gyümölcs és zöldségárusítás 2m2 határig díjmentes / figyelembe véve a 4/1994/I.14/IKM.rendelet elıírásait / j./ film-és televízió felvétel m2-ként, napi / eseti megállapodás szerint legalább a fenti díjtétellel) k./ vendéglátó-ipari tevékenység m2-ként napi -üzlethez kapcsolódó kitelepülés m2/hó - üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, árú kirakodása m2-ként napi 302.-Ft 302.-Ft 905.-Ft 33.-Ft

12 12 l./ kiállítás, vásár, m2-ként napi 151.-Ft - alkalmi vásár, m2-ként, napi 302.-Ft -sport és kulturális tevékenység A díj külön megállapodás alapján esetenként kerül megállapításra, díjmentes lehet. m./ mutatványos, cirkuszi tevékenység m2-ként, napi 33.-Ft

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 8/2008.(V.01.) rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Módosította: 15/2008. (VII.14.), 3/2009. (II.16.), 34/2009. (XII.12.), Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1999. (IV. 30.) számú rendelete a parkolási rendrıl A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint a közúti közlekedésrıl

Részletesebben

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete

Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete 1 Homokmégy községi Önkormányzat képviselı-testületének 7/ 2008 ( IX.30.) számú rendelete A települési szilárd hulladék elszállításáról, elhelyezésérıl és kezelésérıl Homokmégy község Önkormányzatának

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben