A rendelet hatálya 1..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya 1.."

Átírás

1 1 Pomáz Város Önkormányzatának 14/2012.(V.23.), 25/2010.(VIII.18.), 4/2009.(I.26.), 22/2008.(VI.24.) valamint 21/2004.(07.21)rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 11/2002 (06.25.) számú rendelete a közterület használatáról és a közterület-foglalási díjakról Pomáz Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16..(1).bekezdése, továbbá az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997.évi LXXVIII.törvény 54..(1).bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 1 A rendelet hatálya 1.. /1/ Az ingatlan-nyilvántartás ( telekkönyv) helyrajzi számmutatójában közterületként ( pld. :köz út, járda, tér, közpark, játszótér, zöldterület, stb) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá /2/ a belterületi földrészletek, illetıleg építmények ( pld: épületek árkádjai alatti járdák, stb) a továbbiakban együtt közterület / egyaránt kiterjed. A közterület használata 2.. /1/ A közterület rendeltetésétıl eltérı használatához / továbbiakban : közterület-használat/ engedély szükséges. /2/ Nem adható közterület-foglalási engedély a gépjármővek várakozóhelyéül (parkoló ) szolgáló közterületekre, olyan célra, amely az eredeti meghatározott funkciót és a parkolási lehetıséget korlátozza, csökkenti, akadályozza, kivéve eseti rendezvények. /3/ Nem adható ki közterület-használati engedély, amennyiben az az utat, vagy a közlekedés biztonságát veszélyezteti. /4/ Nem adható ki közterület-használati engedély a település fıútvonalai melletti területekre, valamint a közparkokra, parkosított területekre, kivéve alkalmi rendezvények. /5/ 2 Közterület-használati engedély a Szabadság térre korlátozott idıtartamra adható ki, szerda és szombat 05 órától 13 óráig. 2/A. 3 (1) Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévı játszótereket (a továbbiakban: játszóterek) 14 éven aluli gyermekek használhatják. (2) A játszótereken, valamint azok 5 méteres körzetében tilos dohányozni. 1 Kiegészítette: 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 2 Kiegészítette:21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 3 Kiegészítette: 25/2010.(VIII.18.) rendelet Hatályos: tól

2 2 (3) A játszóterekre kutyát vagy más állatot bevinni vagy beengedni tilos. (4) A bekerített játszótereket a) május 1. - augusztus 31.-ig 7 órától 20 óráig b) szeptember 1. - április 30.-ig 8 órától 18 óráig szabad használni. A használati idın kívől a játszótereket zárva kell tartani.. A közterület-használati engedély 3.. /1/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni : a./ ezen rendelet 8../2/. bekezdés a./ pontjában felsorolt esetekben, valamint Pomáz Város Önkormányzatának 8/1999.(03.23) számú a reklámhordozókról szóló rendeletében foglalt esetekben b./ útfelbontásra, a helyreállítási határidı megjelölésével c./ árusító és egyéb fülke (pld. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására szolgáló pavilon) elhelyezésére d./ a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshelyi indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelység, iparvágány elhelyezésére e./ az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármő várakozóhelyek céljára, azzal hogy ebben az esetben a használó köteles a KRESZ elıírásai szerinti jelzıtáblák elhelyezésére f./ 4 hatályon kívül helyezve g./ szobor, emlékmő, díszkút, vízmedence, szökıkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdetıberendezés és köztárgyak ( pad, figyelmeztetı és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb) elhelyezésére. h./ távbeszélı fülke, fülke nélküli távbeszélı készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére, i./ építési munkákkal kapcsolatos állvány, építıanyag és törmelék elhelyezésére, j./ alkalmi és mozgó árusításra, javító -szolgáltató tevékenységre, k./ 5.film-, televízió-, videó- és hangfelvételre, kivéve a turisztikai jellegő felvétel, a közszolgálati, hírjellegő felvétel, valamint a magánéletéhez kötıdı felvételek készítését. l./ vendéglátó-ipari elıkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, 4 Hatályon kívül helyezve: 22/2008.(VI.24.)rendelet Hatályos:2008.VI.24-tıl 5 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól

3 3 m./ kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport-és kulturális rendezvények céljára n./ mutatványos, cirkusz tevékenységre o./ edényes dísznövény elhelyezésére p./ minden üzleti célú mővészeti tevékenységre. /2/ Nem kell közterület-használati engedély az építési technológia által indokolt idıre: a./ A közút, / járda /építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút/járda/ területének elfoglalásához b./ az úttartozékok és közúti közlekedés ideiglenes irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c./ a közterületen, illetıleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához d./ üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetı-berendezés /fényreklám/ cég-és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be. Az engedélyezı, szerv, az engedélyezésben közremőködı hatóság, szakhatóságok és szervek 4.. /1/ 6 A közterület használatát a polgármester engedélyezi. /2/ Közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátó-ipari, illetıleg kisipari tevékenység esetében a közterület-használati engedély megadásához az I. fokú kereskedelmi hatóság hozzájárulása is szükséges. /3/ 7 A szakhatóságok hozzájárulását - a (2) bekezdésben említett eset kivételével - az eljáró hatóság szerzi be. Ha a szakhatóság 15 napon belül nem nyilatkozik, ezt a hozzájárulás megadásának kell tekinteni. Az engedély iránti kérelem /1/ 8 A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 7 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 8 Módosította: : 22/2008.(VI.24.)rendelet Hatályos:2008.VI.24-tıl

4 4 /2/ Ha a közterület ideiglenes jellegő használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építıanyag, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezınek kell kérnie. (3) 9 Ha a közterület-használat engedélyezése iránti kérelem olyan létesítmény felállítására irányul, amelynek létesítéséhez építési engedély szükséges, a közterület-használati kérelemmel egyidıben kell elıterjeszteni az építési engedély kérelmet is. Ez esetben az építési hatóság dönt az építési engedély megadásáról, és a Polgármester külön határozatban rendelkezik a közterület rendeltetéstıl eltérı használatának engedélyezésérıl. /4/ Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a./ az engedélyt kérı nevét és állandó lakó- /telep/ helyének címét, b./ a közterület-használat célját és idıtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérı állandó jelleggel kívánja használni, c./ a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d./ a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat / pld: iparjogosítvány, mőködési engedély, vállalkozói igazolvány /bemutatását. e/ szakhatósági hozzájárulásokat. Az engedély megadása 6.. /1/ A közterület-használat engedélyezése iránt elıterjesztett kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni a városrendezési terv, a mőemlékvédelmi, esztétikai, közegészségügyi és közlekedésrendészeti, valamint az építésügyi hatóság által elıírt ( pld: közrend, közbiztonság, köznyugalom stb.) szempontokat, illetıleg elıírásokat, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályokat (helyi rendeleteket). /2/ 10 A közterület-használat engedélyezésekor az üzletek mőködésére, kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó magasabb rendő jogszabályok hatályos elıírásait kell figyelembe venni. /3/ Fıútvonal mentén, védett területen közterület használatára csak akkor adható engedély, ha: a./ a közterület használatához különösen fontos érdek főzıdik (pld: autóbusz várakozó fülke felállítása, építési munka végzése stb.) 9 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 10 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól

5 5 b/ építési munkához, ha az építtetı vállalja a sitt, építési és egyéb törmelék napi elszállítását, a szóródó anyagok kaloda közötti tárolását és szükség szerinti letakarását, az építési terület környékének állandó és folyamatos tisztántartását. /4/ 11 A (3) bekezdésben megjelölt területen nem adható közterület-foglalási engedély a következı célokra: a) göngyöleg, hordó, láda tárolására b) mutatványos tevékenységre. /5/ A Város területén kizárólagos joggal taxiállomás létesítésére engedély nem adható. A taxiállomásokat minden taxis alanyi jogon, érkezési sorrendben, a közúti közlekedés szabályainak ( Kresz ) elıírásait betartva használhatja, ha közterület-használati engedéllyel rendelkezik. (6) 12 Közúton, vagy más közterületen személygépkocsi kivételével jármő nem tárolható. Hatósági jelzéssel nem rendelkezı azt a jármővet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, fıútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig - közterülethasználati engedély nélkül - legfeljebb 30 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt jármővet a rendırhatóság vagy a közút kezelıje - a tulajdonos költségére - eltávolíthatja. Nem adható felmentés: -a város fıútvonalának mentére ( Lévai u. Árpádfejedelem u. József A.u. Hısök tere, Kossuth Lajos u., Szabadság tér, Szerb u, Községház u, Beniczky u, Dobogókıi út, Margitliget u),hév -állomás, szolgáltatóházak környékére,- 50 méteres körzetben - valamint a városrendezés során a késıbbiekben ide sorolt területekre, - azokra az utcákra vonatkozólag ahol a szilárd útburkolat szélessége nem éri el a négy métert. /7/ Gépjármőfenntartó tevékenységet, valamint közúti közlekedési szolgáltatást végzık közúton, vagy más közterületen a szolgáltatáshoz használt jármőveket, illetve a gépjármőfenntartó tevékenységgel kapcsolatba került gépjármőveket nem tárolhatják. (Kivétel: 1 db, maximum 3500 kg össztömegő közúti szolgáltatást végzı gépkocsi.) /8/ A (6) bekezdésben felsorolt jármőveket közúton vagy más közterületen csak kivételesen indokolt esetben - a közút kezelıjének hozzájárulásával lehet tárolni, ha: -a biztonságos közlekedést nem akadályozzák, -szomszédok érdekeit nem sértik, -közterület-foglalási engedéllyel rendelkeznek, -továbbá ha annak tartós tárolását azt úttest szabályozási szélessége lehetıvé teszi. 11 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 12 Módosította: 22/2008.(VI.24.)rendelet Hatályos:2008.VI.24-tıl

6 6 /9/ A (6) és (7) bekezdésekben foglaltakat megfelelıen alkalmazni kell azokra az autóbuszokra, tehergépkocsikra, mezıgazdasági vontatókra, lassú jármővekre és jármőszerelvényekre is, amelyeket nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak. /10/ Közúton vagy más közterületen, (beleértve az autóparkolót is )üzemképtelen, érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkezı vagy roncs jármővet tárolni tilos. A tilalom nem terjed ki a mőszaki meghibásodás, baleset miatt üzemképtelenné vált gépjármőre, a meghibásodástól számított 48 óra idıtartamra. /11/ A /6/bekezdésben foglalt tilalom alá tartozó jármőveket a közterület-felügyelet, vagy a közlekedés-rendészet elszállíthatja a tulajdonos, az üzembentartó költségére, veszélyére az ırzéssel megbízott szerv által megállapított díjfizetési kötelezettség mellett. /1/ az engedély Az engedély érvénye a./ meghatározott idı elteltéig b./ megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetıleg c./ visszavonásig ( beleértve, ha nem tesz eleget az elıírásoknak) érvényes 7.. /2/ A közterület használati engedély csak jogerısítve érvényes /3/ A meghatározott idıre szóló engedély érvénye az engedélynek az engedély lejárta elıtt lagalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetve meghatározott idıszakra szüneteltethetı. /4/ Az engedély másra át nem ruházható /5/ Az engedélyes köteles az általa használat közterületet tisztántartani és az okozott kárt megtéríteni, valamint az eredeti állapotot visszaállítani.. A közterület-használati díj 8.. /1/ Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. /2/ 13 Beépül a rendelet 1.sz.mellékletébe. /3/ 14 Az 1.sz. Melléklet a./, b./, e./, f../, g./, h./ esetében -kérelemre- havi díjszabás is megállapítható 13 Módosította: 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 14 Módosította: 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl.

7 7 Havi díjszabásként a napi közterület-használati díj 50%-a és az átlagos havonkénti naptári napok (30nap) szorzatával megállapított összeg szabható ki. /4/ 15 Hatályon kívül helyezve. /5/ Az engedélyes a közterület-használati díjat éves használat esetén havonta, a hónap ötödik napjáig az idénydíjat, egyéb díjakat elızetesen, egy összegben tartozik befizetni a városi önkormányzat számlájára. A befizetés tényét az arra jogosultak felhívására az engedélyes tartozik igazolni ( befizetési lap felmutatásával.) Késedelmes fizetés esetén a közterület használója a mindenkori jegybanki kamat kétszeresét kitevı késedelmi kamatot köteles fizetni, melyet késedelmi napokra kell megállapítani. /6/ A közterület-használati díj kezelése, ellenırzése és behajtása tekintetében a gazdasági és pénzügyi ellenırzés rendjérıl, a fizetendı közterület-használati díj és az engedélyest terhelı helyreállítási költségek tekintetében az adóigazgatási eljárás szabályairól szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. /7/ Amennyiben egy intézmény rendezvényt tart a területéhez csatlakozó közterületen, a közterület-foglalási díjat az intézmény szedi be. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 9.. /1/ Mentesek a közterület-használati díj fizetése alól: a./ a rendırség, a tőzoltóság, a mentık, a közmővek, az ár-és belvízvédelmi szolgálat. b./ a Magyar Posta postai és távközlési tevékenység céljaira szolgáló berendezése c./ a BKV forgalmi berendezései, vágányhasználat, kivéve az iparvágányokat d./ a hatóság által elrendelt közvetlen életveszély elhárítási építési munkák e./ a településhez kapcsolódó ünnepi kulturális programok rendezvényei. f./ 16 hatályon kívül helyezve /2/ A polgármester a közterület-használati díj fizetése alól különös méltánylást érdemlı esetben ( alacsony nyugdíj, rokkantság stb) kérelemre részben, vagy egészben felmentést adhat. A használat megszőnése és az engedély megvonása 10.. /1/ A közterület-használat közérdekbıl bármikor megszüntethetı. Ilyen esetben az engedélyes részére- kérelmére- másutt kell a közterület használat lehetıségét biztosítani. 15 Hatályon kívül helyezte. 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 16 Hatályon kívül helyezte: 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól

8 8 /2/ Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség idıpontjáig ismételten nem tesz eleget, illetve a köztisztaságra és a károkozás elhárítására vonatkozó elıírásokat megszegi. /3/ 17 Ha a közterület használatát az engedélyes kívánja megszüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély visszaadása mellett a Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni. /4/ Az engedélyes a használat bármely okból történt megszőnése, vagy megvonása esetén köteles a közterületet a hatósági elıírásoknak megfelelıen - minden kártérítési igény nélkül eredeti állapotba visszaállítani, az esetleges felépítményt lebontani. Ellenkezı esetben az építésügyi hatóság az engedélyes terhére és veszélyére állítja helyre a közterület eredeti állapotát. /5/ A közterület-használati engedély megszüntetése, vagy megvonása miatt az engedélyes kártérítést nem követelhet. /6/ Ha a közterület használata a /2/.bekezdés, vagy a /3/.bekezdésben meghatározott módon szőnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. /7/ 18 A közterület engedély nélküli használata esetén a használó a polgármester felhívására köteles a közterületet azonnal szabaddá tenni és annak eredeti állapotát helyreállítani, valamint az adott használatra vonatkozó közterület-használati díj másfélszeresét megfizetni. /8/ Közhasználatú zöldterületek közterület-használata esetében a jogosított köteles a növényzet megfelelı védelmérıl gondoskodni. Amennyiben kárt okoz a növényzet pótlási árának tízszeresét köteles megfizetni. Az engedély kiadását elızze meg az állapot-felvételi jegyzıkönyv elkészítése. /9/ Ha a közhasználatú zöldterületen a közterület-használat folytán építmények, közmővek, berendezések, vagy felszerelések megsemmisülnének, a jogosított köteles saját költségén, az építmények, közmővek, berendezések és felszerelések ellenértékét, illetıleg azok átépítésének költségeit megtéríteni. /10/ A /9/ bekezdésben foglalt költségtérítés vonatkozik a teljesítés elmaradása, vagy szakszerőtlen munka során elpusztult / hiányos / növényzet, továbbá ilyen jellegő magatartásból eredı, illetıleg szükségessé váló helyreállítási munkák esetén is. /11/ Közterület intézményhez kapcsolódó, de részben közterületet is érintı esetben a jelen rendeletben elıírt díjak alkalmazása nem kötelezı ( búcsú, sport, kulturális) Jogorvoslat 17 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól 18 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól

9 A közterület használattal kapcsolatban a polgármester átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági határozata ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületéhez címzett fellebbezéssel lehet élni. Vegyes rendelkezések 12.. /1/ A rendelet alkalmazása során figyelemmel kell lenni Pomáz Város Önkormányzatának a reklámhordozókról szóló 8/1999 (03.23( sz. rendelete elıírásaira. /2/ A gépjármővek ırzıhelyen történı elhelyezésére e rendelet rendelkezései nem alkalmazhatók. /3/ A közterület használatának e rendeletnek megfelelı betartatásáról az önkormányzat közterület-felügyelıi gondoskodnak. Szabálysértés Értelmezı rendelkezések 14.. /1/ E rendelet alkalmazása során gépjármővek várakozóhelyérıl ( parkoló) szolgáló közterületnek az minısül, amelynek ezt a rendeltetését az önkormányzat által elhelyezett KRESZ tábla jelzi. /2/ A rendelet alkalmazás szempontjából a jármő közterületi tárolásának minısül a 3500 kg össztömegnél nagyobb jármő közterületen huzamosabb ideig történı elhelyezése. Kivéve munkanapokon reggel 06 órától este 20 óráig. /3/ A rendelet alkalmazása során üzemképtelen jármő: 19 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól 20 Hatályon kívül helyezte:14/2012.(v.23.) rendelet Hatályos: 2012.V.23-tól. 21 Hatályon kívül helyezte:14/2012.(v.23.) rendelet Hatályos: 2012.V.23-tól.

10 10 -a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezı jármő, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, -baleset folytán megsérült és elhagyott jármő, -a mőszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan. Hatálybalépés 15.. /1/ ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban levı ügyekre is alkalmazni kell. /2/ A rendelet kihirdetésérıl az önkormányzat jegyzıje gondoskodik. Záró rendelkezések E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Eredeti rendelet: Pomáz,2002.június 25. Utolsó módosítás: Pomáz,2012. május 22. Vicsi László polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krsiztina jegyzı A rendelet kihirdetésének napja: Eredeti rendelet: Pomáz,2002.június 25. Utolsó módosítás: Pomáz,2012.V.23. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 22 Kiegészítette: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól

11 11 1.sz. Melléklet A közterület-használati díj mértéke ( Ft-ban) a./ A közterületbe 10-cm-en túl benyúló üzlethomlokzat ( portál, kirakatszekrény, üzleti védıtetı, elıtetı) ernyıszerkezetet hirdetı-berendezés, fényreklám, cég és címtábla, valamint falra rakott árú, reklám és egyéb tárgy m2-ként napi b./ árusító és egyéb fülke m2-ként napi c./ géperejő bérkocsik, taxiállomás helye gépkocsinként havi d./ az egyes létesítményekhez szükséges gépjármő várakozóhely gépkocsinként évi e./ teher-és különleges gépjármővek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezése, gépjármővenként és vontatmányonként m2-ként, napi f./ önálló hirdetı-berendezés ( reklámfelületenként fizetendı, továbbá utak felett áthúzott függı-illetıleg egyéb hirdetés ) m2-ként napi 18.-Ft. 93.-Ft Ft Ft 151-Ft 18-Ft g./ építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag tárolás lakásépítésnél ( felújítás, javítás is ) m2-ként napi 11-Ft - egyéb építési munkánál, gépfelállításnál m2-ként napi ( egységesen) 33.-Ft - építési törmelék, sitt tárolásra m2-ként, napi 151.-Ft h. /idényjellegő árusítás ( zöldség, gyümölcs, virág) m2-ként, napi 151.-Ft - alkalmi és mozgóárusítás m2-ként napi 302-Ft - javító és szolgáltató tevékenység m2-ként, napi 61.-Ft i./ saját kertben termelt virág, gyümölcs és zöldségárusítás 2m2 határig díjmentes / figyelembe véve a 4/1994/I.14/IKM.rendelet elıírásait / j./ film-és televízió felvétel m2-ként, napi / eseti megállapodás szerint legalább a fenti díjtétellel) k./ vendéglátó-ipari tevékenység m2-ként napi -üzlethez kapcsolódó kitelepülés m2/hó - üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, árú kirakodása m2-ként napi 302.-Ft 302.-Ft 905.-Ft 33.-Ft

12 12 l./ kiállítás, vásár, m2-ként napi 151.-Ft - alkalmi vásár, m2-ként, napi 302.-Ft -sport és kulturális tevékenység A díj külön megállapodás alapján esetenként kerül megállapításra, díjmentes lehet. m./ mutatványos, cirkuszi tevékenység m2-ként, napi 33.-Ft

Dunabogdány Község Önkormányzatának 9/1996.(IV.15.) Önk. számú rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Dunabogdány Község Önkormányzatának 9/1996.(IV.15.) Önk. számú rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Dunabogdány Község Önkormányzatának 9/1996.(IV.15.) Önk. számú rendelete a közterületek használatáról A képviselı-testület az 1990. évi LXV. törvény felhatalmazása alapján a közterület-használat rendjérıl

Részletesebben

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról

BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE. a közterületek használatáról BAKONYKUTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2004. (V. 1.) RENDELETE a közterületek használatáról A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. Tv. 44/A. (2) bekezdésében, valamint A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának 9/2003 (X. 29.) számú önkormányzati rendelete. a közterület-használat rendjérıl

Ordacsehi Község Önkormányzatának 9/2003 (X. 29.) számú önkormányzati rendelete. a közterület-használat rendjérıl Ordacsehi Község Önkormányzatának 9/2003 (X. 29.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjérıl A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 11/2006. (IX. 21.)

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról I. Bevezetı Csörög Község Képviselı-testülete /továbbiakban: képviselı-testület/

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II.22.), 13/2004. (V.26.) rendelettel módosított közterület használatról szóló - 5/2003. (II.19.) rendeletének egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I.fejezet. 1.. A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki. II.fejezet

I.fejezet. 1.. A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki. II.fejezet OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8/1995.(VII.26) számú önkormányzati rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díj megállapításáról. I.fejezet 1.. A rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/2004.(IV. 14.) rendelete. A közterületek használatáról

VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/2004.(IV. 14.) rendelete. A közterületek használatáról VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004.(IV. 14.) rendelete A közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 54. (1) bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzatának 9/2003 (X. 29.) számú önkormányzati rendelete. a közterület-használat rendjérıl

Ordacsehi Község Önkormányzatának 9/2003 (X. 29.) számú önkormányzati rendelete. a közterület-használat rendjérıl Ordacsehi Község Önkormányzatának 9/2003 (X. 29.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjérıl A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 22/2009. (IX. 21.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról Módosította: 26/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet, a 11/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, a 21/2009.(X.27.) MÖK rendelet, valamint a 22/2010.(XI.30.) MÖK rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 16/2005.(XI.01.) rendelete. a közterületek használatáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 16/2005.(XI.01.) rendelete. a közterületek használatáról Csesznek Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2005.(XI.01.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Velem Község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/1999.(XI..04.) számú rendelete. a közterület használatról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Velem Község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/1999.(XI..04.) számú rendelete. a közterület használatról. I. Fejezet Általános rendelkezések Velem Község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/1999.(XI..04.) számú rendelete a közterület használatról Velem Község Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ban kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX.01.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX.01.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX.01.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról a helyi Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. /1/ bekezdésben

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007.(X.31.) rendelete 1 a közterület használatról.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007.(X.31.) rendelete 1 a közterület használatról. MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007.(X.31.) rendelete 1 a közterület használatról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 9/2013. (IX. 02.) ÖR egységes szerkezetben.

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Egységes szerkezetben Módosítva a 19/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelettel bezárólag Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete

Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községben a közszolgáltatások után fizetendı bérleti és térítési díjakról. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének

Részletesebben

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 29/2004. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének. 29/2004. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelete PILIS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 29/2004. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelete Pilis nagyközség közigazgatási területén a közterület használat rendjérıl Hatályba lépés napja: 2004.

Részletesebben

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól Egységes szerkezetben a 11/2005. (X.27.) és a 9/2008. (V.30.) rendeletek módosításaival

Részletesebben

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete

Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete Kaposfő Község Önkormányzatának 1/2002.(III.12.) Rendelete A közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASSZNÁLATÁRÓL SSZÓLÓ 6/2003..((I. 30..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 32/ /2003.(XI. 18..)) RENDELETTEL,, A 32/ /2004.(X.. 28..)) RENDELETTEL,,

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. 16/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete. A közterület-használatról

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. 16/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete. A közterület-használatról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2011. (V. 25.) önkormányzati rendelete A közterület-használatról Nagyszénás Nagyközség Képviselı-testülete az Alkotmány 42. -ában kapott feladatkörében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2008.(VI.18.) a közterület használat rendjérıl

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2008.(VI.18.) a közterület használat rendjérıl 18/2009.(IX.17.), 8/2011.(II.22.), 21/2011.(VIII.25.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2008.(VI.18.) a közterület használat rendjérıl

Részletesebben

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 5/1994. (III. 30.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 5/1994. (III. 30.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 5/1994. (III. 30.) számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról. (Egységes szerkezetben) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

6/2010. (V. 28.) Diósjen Község Önkormányzati rendelet ZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL, VÉDELMÉR L, DÍJÁRÓL

6/2010. (V. 28.) Diósjen Község Önkormányzati rendelet ZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL, VÉDELMÉR L, DÍJÁRÓL 6/2010. (V. 28.) Diósjen Község Önkormányzati rendelet ZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL, VÉDELMÉR L, DÍJÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 1. A piacokról és a piaci helypénzszedésrıl szóló 9/1990.(XII.19.)

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormány zati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormány zati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormány zati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 7/2003.(IV.01.) Rendelet típusa: A lap Rendelet címe: A k özterület-használat engedély ezésév el k apcsolatos eljárásról

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vecsés város Önkormányzatának 24/2008. (XI.18.) rendelete a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról

Vecsés város Önkormányzatának 24/2008. (XI.18.) rendelete a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról Egységes szerkezetben Lezárva: 2012. április 30. Vecsés város Önkormányzatának 24/2008. (XI.18.) rendelete a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról (egységes szerkezetben a 18/2010. (VII.27.)

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések LITÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (XII.18.) Kt. RENDELETE a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról szóló többször módosított 4/2003.(III. 24.) számú rendelet módosításáról Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Tisztelt Képviselőtestület! I. 1.) Előzmények: ELŐTERJESZTÉS A közterületek használatáról

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról Módosítva:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2002 (XII.12.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2.. Tiszakürt Község Önkormányzata 6/2008.(IX. 25.) és 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati rendeletével módosított 6/1993.(VI. 28.) rendelete (egységes szerkezetben) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet. a közterület-használat szabályozásáról

25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet. a közterület-használat szabályozásáról 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet a közterület-használat szabályozásáról A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2009. (I. 30.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2009. (I. 30.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2009. (I. 30.) rendelete a közterület használat engedélyezésérıl, valamint a közterület használati díjak mértékérıl A Balatonkenese Nagyközség

Részletesebben

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IX. 20.) önkormányzati rendelete A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról Fülöpháza

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hangony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat Jegyzője 2015. március 03. napján tartandó Képviselő-Testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS

Pomáz Város Önkormányzat Jegyzője 2015. március 03. napján tartandó Képviselő-Testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Jegyzője 2015. március 03. napján tartandó Képviselő-Testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS a közterület-használatáról és közterület-használati díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására,

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2..

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2.. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.24.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezéséről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2008.(XI.28) számú rendelettel,

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról (egységes szerkezetben a 9/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelettel, a 7/2011. (VIII.02.) önkormányzati

Részletesebben