A rendelet hatálya 1..

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A rendelet hatálya 1.."

Átírás

1 1 Pomáz Város Önkormányzatának 14/2012.(V.23.), 25/2010.(VIII.18.), 4/2009.(I.26.), 22/2008.(VI.24.) valamint 21/2004.(07.21)rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt 11/2002 (06.25.) számú rendelete a közterület használatáról és a közterület-foglalási díjakról Pomáz Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV.törvény 16..(1).bekezdése, továbbá az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997.évi LXXVIII.törvény 54..(1).bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következı rendeletet alkotja. 1 A rendelet hatálya 1.. /1/ Az ingatlan-nyilvántartás ( telekkönyv) helyrajzi számmutatójában közterületként ( pld. :köz út, járda, tér, közpark, játszótér, zöldterület, stb) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá /2/ a belterületi földrészletek, illetıleg építmények ( pld: épületek árkádjai alatti járdák, stb) a továbbiakban együtt közterület / egyaránt kiterjed. A közterület használata 2.. /1/ A közterület rendeltetésétıl eltérı használatához / továbbiakban : közterület-használat/ engedély szükséges. /2/ Nem adható közterület-foglalási engedély a gépjármővek várakozóhelyéül (parkoló ) szolgáló közterületekre, olyan célra, amely az eredeti meghatározott funkciót és a parkolási lehetıséget korlátozza, csökkenti, akadályozza, kivéve eseti rendezvények. /3/ Nem adható ki közterület-használati engedély, amennyiben az az utat, vagy a közlekedés biztonságát veszélyezteti. /4/ Nem adható ki közterület-használati engedély a település fıútvonalai melletti területekre, valamint a közparkokra, parkosított területekre, kivéve alkalmi rendezvények. /5/ 2 Közterület-használati engedély a Szabadság térre korlátozott idıtartamra adható ki, szerda és szombat 05 órától 13 óráig. 2/A. 3 (1) Pomáz Város Önkormányzat tulajdonában lévı játszótereket (a továbbiakban: játszóterek) 14 éven aluli gyermekek használhatják. (2) A játszótereken, valamint azok 5 méteres körzetében tilos dohányozni. 1 Kiegészítette: 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 2 Kiegészítette:21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 3 Kiegészítette: 25/2010.(VIII.18.) rendelet Hatályos: tól

2 2 (3) A játszóterekre kutyát vagy más állatot bevinni vagy beengedni tilos. (4) A bekerített játszótereket a) május 1. - augusztus 31.-ig 7 órától 20 óráig b) szeptember 1. - április 30.-ig 8 órától 18 óráig szabad használni. A használati idın kívől a játszótereket zárva kell tartani.. A közterület-használati engedély 3.. /1/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni : a./ ezen rendelet 8../2/. bekezdés a./ pontjában felsorolt esetekben, valamint Pomáz Város Önkormányzatának 8/1999.(03.23) számú a reklámhordozókról szóló rendeletében foglalt esetekben b./ útfelbontásra, a helyreállítási határidı megjelölésével c./ árusító és egyéb fülke (pld. élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, hírlap, dohány árusítására szolgáló pavilon) elhelyezésére d./ a közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos állomáshelyi indítófülke, pénztárfülke, fedett várakozóhelység, iparvágány elhelyezésére e./ az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjármő várakozóhelyek céljára, azzal hogy ebben az esetben a használó köteles a KRESZ elıírásai szerinti jelzıtáblák elhelyezésére f./ 4 hatályon kívül helyezve g./ szobor, emlékmő, díszkút, vízmedence, szökıkút, alapzatos zászlórúd, önálló hirdetıberendezés és köztárgyak ( pad, figyelmeztetı és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok stb) elhelyezésére. h./ távbeszélı fülke, fülke nélküli távbeszélı készülék, postai levélszekrény, totó-lottó láda elhelyezésére, i./ építési munkákkal kapcsolatos állvány, építıanyag és törmelék elhelyezésére, j./ alkalmi és mozgó árusításra, javító -szolgáltató tevékenységre, k./ 5.film-, televízió-, videó- és hangfelvételre, kivéve a turisztikai jellegő felvétel, a közszolgálati, hírjellegő felvétel, valamint a magánéletéhez kötıdı felvételek készítését. l./ vendéglátó-ipari elıkert céljára, üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyölegek elhelyezésére, árukirakodásra, 4 Hatályon kívül helyezve: 22/2008.(VI.24.)rendelet Hatályos:2008.VI.24-tıl 5 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól

3 3 m./ kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport-és kulturális rendezvények céljára n./ mutatványos, cirkusz tevékenységre o./ edényes dísznövény elhelyezésére p./ minden üzleti célú mővészeti tevékenységre. /2/ Nem kell közterület-használati engedély az építési technológia által indokolt idıre: a./ A közút, / járda /építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút/járda/ területének elfoglalásához b./ az úttartozékok és közúti közlekedés ideiglenes irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c./ a közterületen, illetıleg az alatt, vagy felett elhelyezett postai távközlési kábelek hibaelhárítása érdekében végzett munkához d./ üzlethomlokzat, kirakatszekrény, hirdetı-berendezés /fényreklám/ cég-és címtábla elhelyezéséhez, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be. Az engedélyezı, szerv, az engedélyezésben közremőködı hatóság, szakhatóságok és szervek 4.. /1/ 6 A közterület használatát a polgármester engedélyezi. /2/ Közterületen folytatni kívánt kereskedelmi, vendéglátó-ipari, illetıleg kisipari tevékenység esetében a közterület-használati engedély megadásához az I. fokú kereskedelmi hatóság hozzájárulása is szükséges. /3/ 7 A szakhatóságok hozzájárulását - a (2) bekezdésben említett eset kivételével - az eljáró hatóság szerzi be. Ha a szakhatóság 15 napon belül nem nyilatkozik, ezt a hozzájárulás megadásának kell tekinteni. Az engedély iránti kérelem /1/ 8 A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 7 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 8 Módosította: : 22/2008.(VI.24.)rendelet Hatályos:2008.VI.24-tıl

4 4 /2/ Ha a közterület ideiglenes jellegő használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építıanyag, stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezınek kell kérnie. (3) 9 Ha a közterület-használat engedélyezése iránti kérelem olyan létesítmény felállítására irányul, amelynek létesítéséhez építési engedély szükséges, a közterület-használati kérelemmel egyidıben kell elıterjeszteni az építési engedély kérelmet is. Ez esetben az építési hatóság dönt az építési engedély megadásáról, és a Polgármester külön határozatban rendelkezik a közterület rendeltetéstıl eltérı használatának engedélyezésérıl. /4/ Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: a./ az engedélyt kérı nevét és állandó lakó- /telep/ helyének címét, b./ a közterület-használat célját és idıtartamát, vagy azt, hogy a közterületet az engedélyt kérı állandó jelleggel kívánja használni, c./ a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, d./ a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat / pld: iparjogosítvány, mőködési engedély, vállalkozói igazolvány /bemutatását. e/ szakhatósági hozzájárulásokat. Az engedély megadása 6.. /1/ A közterület-használat engedélyezése iránt elıterjesztett kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni a városrendezési terv, a mőemlékvédelmi, esztétikai, közegészségügyi és közlekedésrendészeti, valamint az építésügyi hatóság által elıírt ( pld: közrend, közbiztonság, köznyugalom stb.) szempontokat, illetıleg elıírásokat, valamint a kapcsolódó egyéb jogszabályokat (helyi rendeleteket). /2/ 10 A közterület-használat engedélyezésekor az üzletek mőködésére, kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó magasabb rendő jogszabályok hatályos elıírásait kell figyelembe venni. /3/ Fıútvonal mentén, védett területen közterület használatára csak akkor adható engedély, ha: a./ a közterület használatához különösen fontos érdek főzıdik (pld: autóbusz várakozó fülke felállítása, építési munka végzése stb.) 9 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 10 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól

5 5 b/ építési munkához, ha az építtetı vállalja a sitt, építési és egyéb törmelék napi elszállítását, a szóródó anyagok kaloda közötti tárolását és szükség szerinti letakarását, az építési terület környékének állandó és folyamatos tisztántartását. /4/ 11 A (3) bekezdésben megjelölt területen nem adható közterület-foglalási engedély a következı célokra: a) göngyöleg, hordó, láda tárolására b) mutatványos tevékenységre. /5/ A Város területén kizárólagos joggal taxiállomás létesítésére engedély nem adható. A taxiállomásokat minden taxis alanyi jogon, érkezési sorrendben, a közúti közlekedés szabályainak ( Kresz ) elıírásait betartva használhatja, ha közterület-használati engedéllyel rendelkezik. (6) 12 Közúton, vagy más közterületen személygépkocsi kivételével jármő nem tárolható. Hatósági jelzéssel nem rendelkezı azt a jármővet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, fıútvonalon egyáltalán nem, mellékútvonalon pedig - közterülethasználati engedély nélkül - legfeljebb 30 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt jármővet a rendırhatóság vagy a közút kezelıje - a tulajdonos költségére - eltávolíthatja. Nem adható felmentés: -a város fıútvonalának mentére ( Lévai u. Árpádfejedelem u. József A.u. Hısök tere, Kossuth Lajos u., Szabadság tér, Szerb u, Községház u, Beniczky u, Dobogókıi út, Margitliget u),hév -állomás, szolgáltatóházak környékére,- 50 méteres körzetben - valamint a városrendezés során a késıbbiekben ide sorolt területekre, - azokra az utcákra vonatkozólag ahol a szilárd útburkolat szélessége nem éri el a négy métert. /7/ Gépjármőfenntartó tevékenységet, valamint közúti közlekedési szolgáltatást végzık közúton, vagy más közterületen a szolgáltatáshoz használt jármőveket, illetve a gépjármőfenntartó tevékenységgel kapcsolatba került gépjármőveket nem tárolhatják. (Kivétel: 1 db, maximum 3500 kg össztömegő közúti szolgáltatást végzı gépkocsi.) /8/ A (6) bekezdésben felsorolt jármőveket közúton vagy más közterületen csak kivételesen indokolt esetben - a közút kezelıjének hozzájárulásával lehet tárolni, ha: -a biztonságos közlekedést nem akadályozzák, -szomszédok érdekeit nem sértik, -közterület-foglalási engedéllyel rendelkeznek, -továbbá ha annak tartós tárolását azt úttest szabályozási szélessége lehetıvé teszi. 11 Módosította: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól 12 Módosította: 22/2008.(VI.24.)rendelet Hatályos:2008.VI.24-tıl

6 6 /9/ A (6) és (7) bekezdésekben foglaltakat megfelelıen alkalmazni kell azokra az autóbuszokra, tehergépkocsikra, mezıgazdasági vontatókra, lassú jármővekre és jármőszerelvényekre is, amelyeket nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használnak. /10/ Közúton vagy más közterületen, (beleértve az autóparkolót is )üzemképtelen, érvényes forgalmi engedéllyel nem rendelkezı vagy roncs jármővet tárolni tilos. A tilalom nem terjed ki a mőszaki meghibásodás, baleset miatt üzemképtelenné vált gépjármőre, a meghibásodástól számított 48 óra idıtartamra. /11/ A /6/bekezdésben foglalt tilalom alá tartozó jármőveket a közterület-felügyelet, vagy a közlekedés-rendészet elszállíthatja a tulajdonos, az üzembentartó költségére, veszélyére az ırzéssel megbízott szerv által megállapított díjfizetési kötelezettség mellett. /1/ az engedély Az engedély érvénye a./ meghatározott idı elteltéig b./ megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetıleg c./ visszavonásig ( beleértve, ha nem tesz eleget az elıírásoknak) érvényes 7.. /2/ A közterület használati engedély csak jogerısítve érvényes /3/ A meghatározott idıre szóló engedély érvénye az engedélynek az engedély lejárta elıtt lagalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetve meghatározott idıszakra szüneteltethetı. /4/ Az engedély másra át nem ruházható /5/ Az engedélyes köteles az általa használat közterületet tisztántartani és az okozott kárt megtéríteni, valamint az eredeti állapotot visszaállítani.. A közterület-használati díj 8.. /1/ Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. /2/ 13 Beépül a rendelet 1.sz.mellékletébe. /3/ 14 Az 1.sz. Melléklet a./, b./, e./, f../, g./, h./ esetében -kérelemre- havi díjszabás is megállapítható 13 Módosította: 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 14 Módosította: 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl.

7 7 Havi díjszabásként a napi közterület-használati díj 50%-a és az átlagos havonkénti naptári napok (30nap) szorzatával megállapított összeg szabható ki. /4/ 15 Hatályon kívül helyezve. /5/ Az engedélyes a közterület-használati díjat éves használat esetén havonta, a hónap ötödik napjáig az idénydíjat, egyéb díjakat elızetesen, egy összegben tartozik befizetni a városi önkormányzat számlájára. A befizetés tényét az arra jogosultak felhívására az engedélyes tartozik igazolni ( befizetési lap felmutatásával.) Késedelmes fizetés esetén a közterület használója a mindenkori jegybanki kamat kétszeresét kitevı késedelmi kamatot köteles fizetni, melyet késedelmi napokra kell megállapítani. /6/ A közterület-használati díj kezelése, ellenırzése és behajtása tekintetében a gazdasági és pénzügyi ellenırzés rendjérıl, a fizetendı közterület-használati díj és az engedélyest terhelı helyreállítási költségek tekintetében az adóigazgatási eljárás szabályairól szóló jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. /7/ Amennyiben egy intézmény rendezvényt tart a területéhez csatlakozó közterületen, a közterület-foglalási díjat az intézmény szedi be. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 9.. /1/ Mentesek a közterület-használati díj fizetése alól: a./ a rendırség, a tőzoltóság, a mentık, a közmővek, az ár-és belvízvédelmi szolgálat. b./ a Magyar Posta postai és távközlési tevékenység céljaira szolgáló berendezése c./ a BKV forgalmi berendezései, vágányhasználat, kivéve az iparvágányokat d./ a hatóság által elrendelt közvetlen életveszély elhárítási építési munkák e./ a településhez kapcsolódó ünnepi kulturális programok rendezvényei. f./ 16 hatályon kívül helyezve /2/ A polgármester a közterület-használati díj fizetése alól különös méltánylást érdemlı esetben ( alacsony nyugdíj, rokkantság stb) kérelemre részben, vagy egészben felmentést adhat. A használat megszőnése és az engedély megvonása 10.. /1/ A közterület-használat közérdekbıl bármikor megszüntethetı. Ilyen esetben az engedélyes részére- kérelmére- másutt kell a közterület használat lehetıségét biztosítani. 15 Hatályon kívül helyezte. 21/2004.(07.21.)rendelet Hatályos: tıl. 16 Hatályon kívül helyezte: 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól

8 8 /2/ Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség idıpontjáig ismételten nem tesz eleget, illetve a köztisztaságra és a károkozás elhárítására vonatkozó elıírásokat megszegi. /3/ 17 Ha a közterület használatát az engedélyes kívánja megszüntetni, köteles ezt a szándékát az engedély visszaadása mellett a Polgármesteri Hivatalhoz bejelenteni. /4/ Az engedélyes a használat bármely okból történt megszőnése, vagy megvonása esetén köteles a közterületet a hatósági elıírásoknak megfelelıen - minden kártérítési igény nélkül eredeti állapotba visszaállítani, az esetleges felépítményt lebontani. Ellenkezı esetben az építésügyi hatóság az engedélyes terhére és veszélyére állítja helyre a közterület eredeti állapotát. /5/ A közterület-használati engedély megszüntetése, vagy megvonása miatt az engedélyes kártérítést nem követelhet. /6/ Ha a közterület használata a /2/.bekezdés, vagy a /3/.bekezdésben meghatározott módon szőnt meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület használati díjat visszakövetelni nem lehet. /7/ 18 A közterület engedély nélküli használata esetén a használó a polgármester felhívására köteles a közterületet azonnal szabaddá tenni és annak eredeti állapotát helyreállítani, valamint az adott használatra vonatkozó közterület-használati díj másfélszeresét megfizetni. /8/ Közhasználatú zöldterületek közterület-használata esetében a jogosított köteles a növényzet megfelelı védelmérıl gondoskodni. Amennyiben kárt okoz a növényzet pótlási árának tízszeresét köteles megfizetni. Az engedély kiadását elızze meg az állapot-felvételi jegyzıkönyv elkészítése. /9/ Ha a közhasználatú zöldterületen a közterület-használat folytán építmények, közmővek, berendezések, vagy felszerelések megsemmisülnének, a jogosított köteles saját költségén, az építmények, közmővek, berendezések és felszerelések ellenértékét, illetıleg azok átépítésének költségeit megtéríteni. /10/ A /9/ bekezdésben foglalt költségtérítés vonatkozik a teljesítés elmaradása, vagy szakszerőtlen munka során elpusztult / hiányos / növényzet, továbbá ilyen jellegő magatartásból eredı, illetıleg szükségessé váló helyreállítási munkák esetén is. /11/ Közterület intézményhez kapcsolódó, de részben közterületet is érintı esetben a jelen rendeletben elıírt díjak alkalmazása nem kötelezı ( búcsú, sport, kulturális) Jogorvoslat 17 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól 18 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól

9 A közterület használattal kapcsolatban a polgármester átruházott hatáskörben hozott önkormányzati hatósági határozata ellen a kézhezvételtıl számított 15 napon belül Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületéhez címzett fellebbezéssel lehet élni. Vegyes rendelkezések 12.. /1/ A rendelet alkalmazása során figyelemmel kell lenni Pomáz Város Önkormányzatának a reklámhordozókról szóló 8/1999 (03.23( sz. rendelete elıírásaira. /2/ A gépjármővek ırzıhelyen történı elhelyezésére e rendelet rendelkezései nem alkalmazhatók. /3/ A közterület használatának e rendeletnek megfelelı betartatásáról az önkormányzat közterület-felügyelıi gondoskodnak. Szabálysértés Értelmezı rendelkezések 14.. /1/ E rendelet alkalmazása során gépjármővek várakozóhelyérıl ( parkoló) szolgáló közterületnek az minısül, amelynek ezt a rendeltetését az önkormányzat által elhelyezett KRESZ tábla jelzi. /2/ A rendelet alkalmazás szempontjából a jármő közterületi tárolásának minısül a 3500 kg össztömegnél nagyobb jármő közterületen huzamosabb ideig történı elhelyezése. Kivéve munkanapokon reggel 06 órától este 20 óráig. /3/ A rendelet alkalmazása során üzemképtelen jármő: 19 Módosította: : 4/2009.(I.26.)rendelet hatályos: 2009.I.26-tól 20 Hatályon kívül helyezte:14/2012.(v.23.) rendelet Hatályos: 2012.V.23-tól. 21 Hatályon kívül helyezte:14/2012.(v.23.) rendelet Hatályos: 2012.V.23-tól.

10 10 -a hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkezı jármő, amely egyébként közúti forgalomban csak ilyen engedéllyel és jelzéssel vehet részt, -baleset folytán megsérült és elhagyott jármő, -a mőszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan. Hatálybalépés 15.. /1/ ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit folyamatban levı ügyekre is alkalmazni kell. /2/ A rendelet kihirdetésérıl az önkormányzat jegyzıje gondoskodik. Záró rendelkezések E rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. Eredeti rendelet: Pomáz,2002.június 25. Utolsó módosítás: Pomáz,2012. május 22. Vicsi László polgármester Szabóné dr. Bartholomaei Krsiztina jegyzı A rendelet kihirdetésének napja: Eredeti rendelet: Pomáz,2002.június 25. Utolsó módosítás: Pomáz,2012.V.23. Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı 22 Kiegészítette: 4/2009.(I.26.)rendelet Hatályos: 2009.I.26-tól

11 11 1.sz. Melléklet A közterület-használati díj mértéke ( Ft-ban) a./ A közterületbe 10-cm-en túl benyúló üzlethomlokzat ( portál, kirakatszekrény, üzleti védıtetı, elıtetı) ernyıszerkezetet hirdetı-berendezés, fényreklám, cég és címtábla, valamint falra rakott árú, reklám és egyéb tárgy m2-ként napi b./ árusító és egyéb fülke m2-ként napi c./ géperejő bérkocsik, taxiállomás helye gépkocsinként havi d./ az egyes létesítményekhez szükséges gépjármő várakozóhely gépkocsinként évi e./ teher-és különleges gépjármővek, valamint ezek vontatmányainak elhelyezése, gépjármővenként és vontatmányonként m2-ként, napi f./ önálló hirdetı-berendezés ( reklámfelületenként fizetendı, továbbá utak felett áthúzott függı-illetıleg egyéb hirdetés ) m2-ként napi 18.-Ft. 93.-Ft Ft Ft 151-Ft 18-Ft g./ építési munkával kapcsolatos állvány, építıanyag tárolás lakásépítésnél ( felújítás, javítás is ) m2-ként napi 11-Ft - egyéb építési munkánál, gépfelállításnál m2-ként napi ( egységesen) 33.-Ft - építési törmelék, sitt tárolásra m2-ként, napi 151.-Ft h. /idényjellegő árusítás ( zöldség, gyümölcs, virág) m2-ként, napi 151.-Ft - alkalmi és mozgóárusítás m2-ként napi 302-Ft - javító és szolgáltató tevékenység m2-ként, napi 61.-Ft i./ saját kertben termelt virág, gyümölcs és zöldségárusítás 2m2 határig díjmentes / figyelembe véve a 4/1994/I.14/IKM.rendelet elıírásait / j./ film-és televízió felvétel m2-ként, napi / eseti megállapodás szerint legalább a fenti díjtétellel) k./ vendéglátó-ipari tevékenység m2-ként napi -üzlethez kapcsolódó kitelepülés m2/hó - üzleti szállítás, vagy rakodás alkalmával hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése, árú kirakodása m2-ként napi 302.-Ft 302.-Ft 905.-Ft 33.-Ft

12 12 l./ kiállítás, vásár, m2-ként napi 151.-Ft - alkalmi vásár, m2-ként, napi 302.-Ft -sport és kulturális tevékenység A díj külön megállapodás alapján esetenként kerül megállapításra, díjmentes lehet. m./ mutatványos, cirkuszi tevékenység m2-ként, napi 33.-Ft

Ordacsehi Község Önkormányzatának 9/2003 (X. 29.) számú önkormányzati rendelete. a közterület-használat rendjérıl

Ordacsehi Község Önkormányzatának 9/2003 (X. 29.) számú önkormányzati rendelete. a közterület-használat rendjérıl Ordacsehi Község Önkormányzatának 9/2003 (X. 29.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat rendjérıl A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 11/2006. (IX. 21.)

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya

1.. A rendelet hatálya NAGYKÁTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II.22.), 13/2004. (V.26.) rendelettel módosított közterület használatról szóló - 5/2003. (II.19.) rendeletének egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I.fejezet. 1.. A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki. II.fejezet

I.fejezet. 1.. A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki. II.fejezet OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8/1995.(VII.26) számú önkormányzati rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díj megállapításáról. I.fejezet 1.. A rendelet az önkormányzat

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/2004.(IV. 14.) rendelete. A közterületek használatáról

VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/2004.(IV. 14.) rendelete. A közterületek használatáról VASMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2004.(IV. 14.) rendelete A közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 54. (1) bekezdésében

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 30/2007.(X.29.) MÖK sz. rendelete. Az önkormányzat által megállapított helyi díjakról Módosította: 26/2008.(X.28.) MÖK sz. rendelet, a 11/2009.(VI.30.) MÖK sz. rendelet, a 21/2009.(X.27.) MÖK rendelet, valamint a 22/2010.(XI.30.) MÖK rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 16/2005.(XI.01.) rendelete. a közterületek használatáról

Csesznek Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 16/2005.(XI.01.) rendelete. a közterületek használatáról Csesznek Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2005.(XI.01.) rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX.01.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX.01.) r e n d e l e t e. a közterületek használatáról KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 11/2008.(IX.01.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról a helyi Önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. /1/ bekezdésben

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007.(X.31.) rendelete 1 a közterület használatról.

MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007.(X.31.) rendelete 1 a közterület használatról. MÉLYKÚT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007.(X.31.) rendelete 1 a közterület használatról. Mélykút Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében, valamint

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete

Mátranovák községi Önkormányzat. 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2001. (IV.27.) rendelete Mátranovák községben a közszolgáltatások után fizetendı bérleti és térítési díjakról. Mátranovák községi Önkormányzat Képviselıtestületének

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Egységes szerkezetben Módosítva a 19/2013. (VII. 15.) önkormányzati rendelettel bezárólag Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2012. (X. 19.) önkormányzati rendelete a közterületek

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 5/2008. (II. 16.) önkormányzati rendelete A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL A módosításokkal: 9/2012. (IV. 27.) ÖR, 9/2013. (IX. 02.) ÖR egységes szerkezetben.

Részletesebben

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól Egységes szerkezetben a 11/2005. (X.27.) és a 9/2008. (V.30.) rendeletek módosításaival

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e. a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 14/2007. (V.31.) r e n d e l e t e a jármővek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjérıl Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete a helyi

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASSZNÁLATÁRÓL SSZÓLÓ 6/2003..((I. 30..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 32/ /2003.(XI. 18..)) RENDELETTEL,, A 32/ /2004.(X.. 28..)) RENDELETTEL,,

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2008.(VI.18.) a közterület használat rendjérıl

Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2008.(VI.18.) a közterület használat rendjérıl 18/2009.(IX.17.), 8/2011.(II.22.), 21/2011.(VIII.25.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet Kenderes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 9/2008.(VI.18.) a közterület használat rendjérıl

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 5/1994. (III. 30.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete. 5/1994. (III. 30.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzatának képviselı-testülete 5/1994. (III. 30.) számú R E N D E L E T E A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról. (Egységes szerkezetben) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 26/2003.(XII.19.) r e n d e l e t e egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 1. A piacokról és a piaci helypénzszedésrıl szóló 9/1990.(XII.19.)

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Vecsés város Önkormányzatának 24/2008. (XI.18.) rendelete a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról

Vecsés város Önkormányzatának 24/2008. (XI.18.) rendelete a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról Egységes szerkezetben Lezárva: 2012. április 30. Vecsés város Önkormányzatának 24/2008. (XI.18.) rendelete a közterületek rendeltetéstıl eltérı használatáról (egységes szerkezetben a 18/2010. (VII.27.)

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról Módosítva:

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2009. (I. 30.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének. 3/2009. (I. 30.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2009. (I. 30.) rendelete a közterület használat engedélyezésérıl, valamint a közterület használati díjak mértékérıl A Balatonkenese Nagyközség

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2.. Tiszakürt Község Önkormányzata 6/2008.(IX. 25.) és 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati rendeletével módosított 6/1993.(VI. 28.) rendelete (egységes szerkezetben) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos

Részletesebben

25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet. a közterület-használat szabályozásáról

25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet. a közterület-használat szabályozásáról 25/2004. (V. 03.) Önkormányzati Rendelet a közterület-használat szabályozásáról A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hangony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2..

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2.. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.24.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezéséről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2008.(XI.28) számú rendelettel,

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról (egységes szerkezetben a 9/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelettel, a 7/2011. (VIII.02.) önkormányzati

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról

EGYSÉGES SZERKEZET. 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjármővek súlykorlátozásáról EGYSÉGES SZERKEZET 149. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2012. (II. 20.) ÖR és 21/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 47/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelet 3,5

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzat Jegyzője 2015. március 03. napján tartandó Képviselő-Testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS

Pomáz Város Önkormányzat Jegyzője 2015. március 03. napján tartandó Képviselő-Testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Jegyzője 2015. március 03. napján tartandó Képviselő-Testületi ülésre ELŐTERJESZTÉS a közterület-használatáról és közterület-használati díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására,

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 32/2003.(XII. 18.) RENDELETTEL, A 32/2004.(X. 28.) RENDELETTEL, A 23/2005.(X.

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 8/2004. (IV. 20.) rendelete. a közterület-használatról I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1..

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 8/2004. (IV. 20.) rendelete. a közterület-használatról I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1.. Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2004. (IV. 20.) rendelete a közterület-használatról Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések BUCSUSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2001. (III.30.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (egységes szerkezetben a 20/2003.(IX.26.), a 23/2003.(XI.11.) sz. 7/2006. (VII.20.), a 12/2007. (VI.25.)sz.

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A közterület-használati hozzájárulás

A közterület-használati hozzájárulás ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK közterület használati hozzájárulásról szóló módosított 5/1996.(06.02.) rendelete egységes szerkezetben 1 A közterületek célszerű, gazdaságos, környezeti,

Részletesebben

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről Monor Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról

Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat 9/2010. (IX.27.) rendelete a tehergépjármővek úthasználatáról Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1988. évi I. törvény 8. (1) bekezdésének h) pontjában,

Részletesebben

1/8. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.. 2..

1/8. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.. 2.. 1/8 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a 44/2005. (X.28.) 1 és a 20/2009. (IX.30.) 2 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szólád Község Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete. a közterületek használatáról 1. Általános rendelkezések

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete. a közterületek használatáról 1. Általános rendelkezések Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete a közterületek használatáról 1 Balatonederics Települési önkormányzat képviselő-testülete a településen lévő közterületek

Részletesebben

a közterületek használatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben)

a közterületek használatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének a 19/2005. (X.28.), 15/2006. (VIII.18.), 11/2008. (VI.26.) és 9/2010. (VIII.16.) rendeletekkel módosított 20/2003. (XII.18.) rendelete a közterületek

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati R E N D E L E T E a közterület használatáról, védelméről, díjáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 4/2000.(II.15.), a 6/2002.(IV.2.) és a 14/2008.(X.18.)

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2005. (X. 25.) rendelete a közterületek használatáról - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról ERCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselőtestületének 29/2000. (V. 30.) Kt.számú rendelete A közterületek használatáról Módosításokkal egységes szövegben1 Hatályos: 2001. január 1. napjától Átdolgozva: 2001.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 6/1. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Tompa László 2120 Dunakeszi, Lehár F. u. 50. szám alatti lakos 2010. május 1. napjától

Részletesebben

KISKÖRE NAGYKÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2004. (IV. 29.) rendelete

KISKÖRE NAGYKÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2004. (IV. 29.) rendelete KISKÖRE NAGYKÖZSÉGi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004. (IV. 29.) rendelete a közterületek használatáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 2007. február 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 2007. február 12-i ülésére ELŐTERJESZTÉS ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 2007. február 12-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló többször módosított 8/2001. (III.27.) ÖK. rendelet módosítása Előadó: Dr.

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről. Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben