EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapszabály mellékletét képező tagjegyzéket aláírók, mint alapító tagok, jelen alapszabály elfogadásával megalakítják a következő egyesületet és elfogadják annak alapszabályát, az alábbiak szerint: I. Az Egyesület adatai 1. Az Egyesület neve: Magyar Coach Egyesület Az Egyesület rövidített neve: - 2. Az Egyesület székhelye: 1147 Budapest, Benkő u Az Egyesület működési területe: Magyarország 4. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy. 5. Az Egyesület alapító tagjainak adatait az alapszabály elkülönítve kezelt mellékletét képező tagjegyzék tartalmazza. II. Az Egyesület célja, tevékenységei és feladatai 1. Az Egyesület célja, hogy elismertesse a coaching szakmát hivatásként, szakmai érdekképviseletet nyújtson tagjainak, valamint biztosítsa a coach képzéseken végzett hallgatók szakmai továbbképzését és minőségbiztosítását. 2. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. 3. Az Egyesület feladatai, tevékenysége: - cikkek írása - rendezvények szervezése - konferenciák tartása - cégekkel, HR-esekkel aktív kapcsolattartás a coaching megismertetése céljából - könyvkiadás - pályázatírás - kapcsolattartás és együttműködés egyéb coach képzésekkel, coach szakmai szervezettel. 4. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabályok előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. 5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap. III. A tagsági viszony 1. Az egyesületi tagság formája a rendes és pártoló tagság. Kiskorú természetes személy felvételéhez törvényes képviselői hozzájáruló nyilatkozat is szükséges. 1

2 Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. Amennyiben jogi személy kéri felvételét, mellékelni kell a szervezet igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként a tagsági jogok gyakorlása során. A tag felvételéről írásbeli felvételi kérelme alapján az Egyesület Elnöksége dönt. 2. Az Egyesület rendes tagjai azok a bel- és külföldi természetes személyek, akik írásban nyilatkoznak a belépési szándékról, elfogadják az Egyesület céljait, alapszabályát és a kötelezettségek teljesítését vállalják, minimum 60 órás képzésen szerzett coach végzettséggel és két rendes tag ajánlásával rendelkeznek. A rendes tagság létrejöttének és fenntartásának feltétele a tagdíj határidőben történő megfizetése. Az Egyesület rendes tagjának jogai: a) részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, ott tanácskozási (ideértve a felszólalást és a kérdések feltételét is), indítványozási, észrevételezési és szavazati jogot gyakorolhat; javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban; b) ha a törvényben előírt feltételeknek megfelel - bármely egyesületi tisztség tekintetében választhat és választható. Kiskorú rendes tag csak életkorának megfelelő olyan tisztségre választható, mely képviseleti joggal nem jár; c) jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein; d) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket és szolgáltatásokat, e) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást, felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni; f) indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira; g) a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti. Az Egyesület rendes tagjai a közgyűlésen közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján meghatalmazott képviselő útján is részt vehetnek, és gyakorolhatják tanácskozási, illetve szavazati jogukat. Az Egyesület rendes tagjának kötelességei: a) köteles megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait; b) köteles teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőle elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; c) köteles a tagdíjat késedelem nélkül befizetni; d) nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. 3. Pártoló tagok lehetnek azok a bel- és külföldi természetes és jogi személyek, akik/amelyek a rendes tagsággal járó kötelezettségeket nem vállalják, de valamilyen módon rendszeresen támogatják, segítik az Egyesület tevékenységét. Az Egyesület pártoló tagjának jogai: a) részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, ott tanácskozási jogot gyakorolhat; b) jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein; c) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket és szolgáltatásokat, d) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást, felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles választ adni. Az Egyesület pártoló tagjának kötelességei: a) köteles megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait; b) köteles teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőle elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 2

3 c) nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. 4. A tagsági viszony megszűnik: a) a tag kilépésével, b) a tag kizárásával; c) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével. 6. a) A kilépési szándékot az Elnöknek kell írásban bejelenteni. A tag kilépettnek tekintendő a kilépő nyilatkozata Egyesület általi kézhezvételének napjával; b) Az Elnökség kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. Az Elnökség kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a rendes tagot, aki három hónapon keresztül az elnökség igazolható módon megküldött írásbeli felszólítása ellenére elmaradt a tagdíj megfizetésével. A kizárási eljárást első fokon az Elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását bármely tag írásban kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait írásban közölni kell és legalább tizenöt napos határidő biztosításával lehetőséget kell biztosítani a tag számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A taggal az Elnökség indokolással ellátott kizáró határozatát írásban közölni kell. Az Elnökség tagjainak kizárási ügyében a Közgyűlés dönt. A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen, annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. Az Elnökség kizárt tagja a Közgyűlés kizáró határozata ellen az általános szabályok szerint bírósághoz fordulhat. c) A tag halálát halotti anyakönyvi kivonattal, jogutód nélküli megszűnését bíróság jogerős határozatával kell igazolni. 1. Az Egyesület szervei: Közgyűlés Elnökség Elnök IV. Az Egyesület szervezete 2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a rendes tagok összessége alkotja. 3. A Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni. A Közgyűlés összehívása az Elnökség feladata. 4. A Közgyűlést össze kell hívni: ha a rendes tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt, ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, ha a bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli. Ha a Közgyűlés összehívását a rendes tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével írásban kéri, az Elnökség harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést. 5. Össze kell továbbá hívni a szükséges intézkedések megtétele céljából akkor is, ha: az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 3

4 Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a rendes tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 6. A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell: az Egyesület nevét és székhelyét; az ülés idejének és helyszínének megjelölését; az ülés napirendjét. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóhoz csatolni kell továbbá az írásbeli előterjesztéseket is. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot, amikor a megismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A közgyűlés helyszíne az egyesület székhelye, vagy az Elnökség által meghatározott, Budapest területén lévő más alkalmas helyszín. 7. Az Elnökség a Közgyűlést a Közgyűlés napját legalább tíz nappal megelőzően az Egyesület tagjai részére tag által erre célra megadott -címre kiküldött meghívóval hívja össze. Amennyiben az Egyesület honlappal rendelkezik, a közgyűlési meghívót a fentiek szerinti határidőben ott is közzé kell tenni. 8. A közgyűlési meghívó elküldésétől számított öt napon belül a rendes tagok kérhetik az Elnökségtől a napirend kiegészítését, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 9. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. Az ülés megnyitását követően meg kell választani a közgyűlés tisztségviselőit, akik a levezető elnök, a jegyzőkönyv-vezető, és a jegyzőkönyv hitelesítők (utóbbiak egyúttal szükség szerint, a titkos szavazásoknál mindig szavazatszámláló bizottságot is alkotnak). A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két, a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a Közgyűlésen történt főbb eseményeket, hozzászólások rövid tartalmát, a meghozott határozatokat a szavazati aránnyal. A jegyzőkönyvnek - ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba - tartalmaznia kell a Közgyűlésen elfogadott határozatok pontos szövegét. 10. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult rendes tagok több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés a megjelent rendes tagok számától függetlenül határozatképes az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok tekintetében. Az Egyesület rendes tagjai szavazati jogukat a Közgyűlésen személyesen vagy meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba kell foglalni. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A Közgyűlés határozatait ha törvény, vagy jelen alapszabály másként nem rendelkezik a szavazásra jogosult rendes tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Minden rendes tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat elvetettnek tekintendő. 11. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály elfogadása, módosítása; 4

5 b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; c) az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; d) döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásáról; e) döntés az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadásáról; f) az Egyesület éves költségvetésének elfogadása; g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; i) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll; j) mindaz, amit jelen alapszabály vagy jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal. 12. A jelenlévő rendes tagok kétharmados szótöbbsége szükséges: az Alapszabály elfogadásához, módosításához; az Egyesület megszűnésének, szétválásának, más egyesülettel történő egyesülésének kimondásához, az Egyesület céljának módosításához. 13. A Közgyűlésen a szavazás nyílt szavazással történik, kivéve, ha bármely tag indítványára a Közgyűlés titkos szavazást rendel el. Az Elnök és Elnökség tagjainak megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz. 14. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 15. A Közgyűlés határozatait a Közgyűlés napját követő 15 munkanapon belül elektronikus levél útján meg kell küldeni az Egyesület tagjainak. Amennyiben az Egyesület honlappal rendelkezik, a közgyűlési határozatokat a fentiek szerinti határidőben ott is közzé kell tenni. 16. Elnökség Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az öttagú Elnökség látja el. Az Elnökséget a közgyűlés választja kettő éves időtartamra. Az Elnökség tagjai újraválaszthatóak. Az Elnökség tagjainak legfeljebb egyharmada választható az Egyesület tagjain kívüli személyekből. A tisztségviselésre jelölt személy köteles a Közgyűlést előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztséget egyidejűleg más egyesületnél is betölt. Az Elnökség tagjai: - Elnök - két fő Alelnök - titkár - egy fő az Egyesület nyelvi tagozatának képviselője 5

6 A kettő éves ciklus közben megszűnő megbízatású elnökségi tag helyére megválasztott új elnökségi tag megbízatása a ciklusból még hátralévő időre szól. Az Elnökség tagjai ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 17. Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban a kizárólagos hatásköröket kivéve irányítja az Egyesület működését. Az Elnökség évente legalább négyszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Ha az Elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az Elnökséget bármely Elnökségi tag összehívhatja. 18. Az ülés határozatképes, ha legalább három elnökségi tag jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha azon legalább három elnökségi tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség üléseire annak tárgykörére figyelemmel esetenként további résztvevők hívhatók meg. 19. Az Elnökség feladata és hatásköre: a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; f) a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját elősegítő szervező tevékenység, a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; h) a tagság nyilvántartása; i) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; l) a tagdíj mértékének megállapítása; m) a tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás, kivéve a Közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdéseket. 20. Az Egyesület Elnöke Az Egyesület Elnökét kettő éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős. 21. Az Elnök feladata és hatásköre: az Egyesület napi tevékenységének operatív irányítása; a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és ellenőrzése; kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel; irányítja az Elnökség munkáját; összehívja és vezeti az Elnökség üléseit; képviseli az Egyesületet; intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben; vezeti az ügyintéző apparátust; irányítja az Egyesület gazdálkodását; utalványozási jogot gyakorol; 6

7 gyakorolja a munkáltatói jogokat; minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 22. Az Egyesület képviseletére az Elnök és az Elnökség tagjai önállóan jogosultak. 23. Az Egyesület első vezető tisztségviselői az Elnök és az Elnökség tagjai: Elnök: Barnóczki Annamária Alelnök: Demendiné Cserna Tímea Alelnök: Örvényesi Rita Elnökségi tag (nyelvi tagozat képviselője): Zay Melinda sz. Zay Melinda Titkár: Mészöly Adél 24. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Egyesület Elnöke és az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet az Egyesület Elnöke és Elnökségének tagja az, akit vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. Nem lehet az Egyesület Elnöke és Elnökségének tagja az eltiltás hatálya alatt az, akit jogerős bírói ítélettel olyan foglalkozástól tiltottak el, amely tevékenységet az Egyesület folytat. V. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség évente jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt. 2. Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik: tagsági díjak, amelynek mértékét az Elnökség állapítja meg; magán és jogi személyek támogatásai; az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel; rendezvény bevétel; egyéb bevételek. 3. A rendes tagok éves tagdíja ,-Ft. A rendes tagok a tagdíjat döntésük szerint évente előre minden év január 31-ig egy összegben, vagy félévente január 31-ig és július 31-ig két egyenlő részletben kötelesek az Egyesület részére megfizetni. A pártoló tagok tagdíja évente ,-Ft, amelyet tagok döntésük szerint évente előre minden év január 31- ig egyösszegben, vagy félévente január 31-ig és július 31-ig két egyenlő részletben kötelesek az Egyesület részére megfizetni. A tagdíj mértékét ezt követően az Elnökség jogosult megállapítani. Év közbeni belépéskor a tagdíj a belépés hónapjától az év hátralévő részére időarányosan számított mértékű összeg, melyben a belépés hónapja egész hónapnak számít. A tagdíjat minden hónap 10. napjáig előre kell megfizetni, készpénzben a pénztárosnak átadva, vagy közvetlenül az egyesület bankszámlájára történő átutalással. 7

8 4. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjakon túlmenően nem felelnek. 5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. VI. Az Egyesület megszűnése 1. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha: a tagok kimondják megszűnését; vagy az arra jogosult szerv megszünteti. az Egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 2. Az Egyesület jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy több egyesületre szétválik. VII. Vegyes és záró rendelkezések 1. Az Egyesület Alapszabályát a április 23-án a Közgyűlés fogadta el. 2. A tagjegyzék jelen alapszabály nem nyilvános, elkülönítetten kezelt mellékletét képezi. 3. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 4. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CXLXXV. törvény, illetve a kapcsolódó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései irányadóak név: név: jegyzőkönyvvezető levezető elnök név: név: jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő Előttünk, mint tanúk előtt: Név:... Név:... Cím:... Cím:... Aláírás :... Aláírás:... 8

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 (MINTA) Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a.. EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján)

Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA. I. A Szövetség neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5.. a) és b) pontja alapján) PIROS SZÍNNEL TALÁLHATÓ AZ EREDETI ASZ SZÖVEGBŐL ÁTEMELT SZABÁLYOZÁS Magyar PulykaSzövetség ALAPSZABÁLYA Az Alapítók az egyesülési jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi

Részletesebben

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET

KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET KAPTÁRKŐ TERMÉSZETVÉDELMI ÉS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Eger, 2015. január 10. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság A társaság rövidített neve: MAKIT

Részletesebben

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET TÓTKOMLÓS (1924-ben megalakult Tótkomlósi Önkéntes Tűzoltó Testület jogutódja)

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

I. Az Egyesület adatai

I. Az Egyesület adatai A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület alapításának ideje: 1989. 09. 18. A Fővárosi Bíróságon a bejegyzési száma: 60328 A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Alapszabálya (2014. május 22. napján elfogadott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület adatai ALAPSZABÁLY Melyet a Hunnia-Rex Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról,

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) MAGYAR BIM SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók a Magyar BIM Szövetség elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, egyező akaratnyilatkozattal elfogadták az egyesület jelen alapszabályát. Az

Részletesebben

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I.

Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28. I. Alfa KISOSZ Érdekvédő és Képző Egyesület alapszabálya egységes szerkezetben küldöttgyűlés által elfogadva 2015.05.28 I. Preambulum Az alapító tagok célja, hogy a tagsági viszonyt létesítő önálló tevékenységet

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014.

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben