Bevezetés a pénzügyekbe és a számvitelbe. Jegyzet. DUCEAD Project Code: HURO/1001/100/2.3.2 MCMXC

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezetés a pénzügyekbe és a számvitelbe. Jegyzet. DUCEAD Project Code: HURO/1001/100/2.3.2 MCMXC"

Átírás

1 Bevezetés a pénzügyekbe és a számvitelbe Jegyzet

2 Referiri la websiteul programului: Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official point of view of the European Union. Titlul proiectului sau macar acronimul:decreasing Unemployment by Cross-border Education and Approach Development (DUCEAD) Codul proiectului: HURO/1001/100/2.3.2

3 Modul célja A modul célja, hogy segítséget nyújtson a pénzügy területén az alapvető eligazodáshoz, valamint bepillantást engedjen a számvitel világába. A résztvevők ismerjék fel, a pénzügyekben való eligazodás fontosságát. A gyakorlatban is hasznosítható, összefoglaló pénzügyi ismereteket szerezzenek Alapvető pénzügyi ismeretekhez jussanak a résztvevők, amellyel a magánéletük vagy vállalkozásuk pénzügyi tevékenységeit irányítani képesek. Megismerjék a pénzforgalom bonyolítását, a pénzügyi kimutatásokat, pénzügyi terveket, hitelkérelmek elkészítésének módját, és a vállalkozások finanszírozási követelményeit. A határ menti elhelyezkedés esetleges pénzügyi előnyeinek lehetőségei. Megszerezhető kompetenciák Ismeri a pénzforgalmának lebonyolítására szolgáló módszereket. Ismeri a készpénzes és a készpénzkímélő fizetési módokat, illetve a bankszámlák közötti elszámolás lehetőségeit, előnyeit. Megismeri az egyes fizetési módokban rejlő lehetőségeket, valamint veszélyeket. Értelmezni tudja a hitelügyletekhez kapcsolódó legfontosabb alapfogalmakat Képes az egyes hitelfajták felismerésére és csoportosítására Részt tud venni a hitelkérelem összeállításában Ismeri a pénzügyi tervezés, a likviditás menedzsment és vállalkozásfinanszírozás módszereit, feladatait Megismeri a pénzügy és a számvitel alapvető összefüggéseit, kapcsolódási pontjait. 3

4 Vállalkozások pénzforgalmának bonyolítása A vállalkozások pénzforgalmuk bonyolításához bankszámla vezetésre kötelezettek, sok esetben csak átutalással lehet teljesíteni egyes kifizetéseket, pl. az adókat is. Nem mindegy, hogy ez mennyi fizetési kötelezettséget jelent a vállalkozásoknak, ezért törekedniük kell a költségtakarékos bank választásra. A pénzforgalmuk másik részét pedig készpénzben bonyolíthatják a házipénztáron keresztül. A vállalkozások pénzügyeiket alapvetően kétféle módon bonyolíthatják le: 1. Házipénztárban A házipénztár a vállalkozás működéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok, illetveegyéb értékek kezelésére, forgalmának lebonyolítására kijelölt helyiség vagy helyiségrész. (Akkor elegendő a helyiségrész, ha a napi pénztári zárókészlet nem haladja meg az 50 ezer Ftot.) A vállalkozások pénzkezelésével kapcsolatos szabályokat, így a házipénztárra vonatkozó előírásokat is Pénzkezelési szabályzatban kell meghatározni, amelynek tartalmáról a Számviteli törvény rendelkezik. A pénztári forgalom a készpénz be- és kiadások vállalkozáson belüli bonyolítását, az ezekkel összefüggő bizonylatok forgalmát, illetve a pénztárban elhelyezett egyéb vagyoni értékek kezelését jelenti. A pénztári befizetések igazolása Bevételi pénztárbizonylattal történik. A Bevételi pénztárbizonylat szigorú számadású szabvány nyomtatvány, amely előállítható gépi úton is. A bizonylaton szerepel a megnevezésén és sorszámán kívül a befizetés dátuma, a befizető neve, a befizetett összeg. Hagyományos formájában 3 példányos, az első példány a könyvelés bizonylata, a második a befizető bizonylata, a harmadik a tömbben marad. A pénztári kifizetések igazolása Kiadási pénztárbizonylattal történik, amely szintén szigorú számadású szabvány nyomtatvány. A bizonylaton szerepel a nevén és sorszámán felül a kifizetés dátuma, a jogosult neve, a kifizetett összeg. Hagyományos formájában 2 példányos, az első példány a könyvelés bizonylata, a második a tömbben marad de előállítható gépi úton is. Kifizetés előtt ellenőrizni kell a pénzfelvevő jogosultságát a pénz felvételére, illetve hogy a kiadási pénztárbizonylatot az utalványozásra jogosult érvényesítette-e. Magánszemélynek kifizetés csak adóazonosító jele ismeretében teljesíthető. A készpénz és egyéb értékek őrzése: - Max. 10ezer Ft záró állományig vaskazettában - Max. 50ezer Ft záró állományig tűzbiztos lemezszekrényben - Max. 1millió Ft záró állományig betörésbiztos páncélszekrényben - 1millió Ft feletti záró állomány esetén többzáras betörésbiztos páncélszekrényben vagy páncélteremben 4

5 A készpénz felvételével és szállításával megbízott dolgozók anyagi felelősséggel tartoznak. 2. Bankszámla forgalommal A 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet értelmében a belföldi jogi személyek, gazdasági társaságok - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában kötelesek pénzeszközeit pénzforgalmi bankszámlán tartani (kivéve a csak készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközöket), pénzforgalmát pénzforgalmi bankszámlán lebonyolítani, és ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. A rendelkezést alkalmazni kell az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyre is, beleértve az egyéni vállalkozót is. A pénzforgalmi bankszámla bankszámlaszerződéssel létrehozott számla, amelynek lényege, hogy a hitelintézet a számlán a számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközeit nyilvántartja, azok terhére kifizetési és átutalási megbízásokat teljesít, a számlatulajdonost pedig értesíti a számla forgalmáról, egyenlegéről. A bankszámla azonosítására a pénzforgalmi jelzőszám (2*8 vagy 3*8 szám) és a bankszámla elnevezése szolgál. Nemzetközi fizetések esetében szükséges nemzetközi bankszámlaszámmal rendelkezni (IBAN, 28 alfanumerikus karakter). A számlatulajdonos írásban jelenti be (a hitelintézet által rendszeresített módon), hogy ki(k) jogosult(ak) rendelkezni a pénzforgalmi bankszámla felett. Ha a számlatulajdonos szervezet, akkor annak vezetőjének rendelkezési jogosultságához kinevezését és aláírását hitelt érdemlő módon igazolnia kell. A bankszámlakivonat a bank értesítése az ügyfél részére - írásban vagy elektronikusan a bankszámlán történt terhelésekről, illetve jóváírásokról. Tartalmaznia kell: - egyes műveletek összege és időpontja - egyes műveleteknél felszámolt jutalék, díj, költség - külföldi pénznem esetén az összeg külföldi fizetőeszközben és az átszámítási árfolyam Pénzforgalmi bankszámla esetében minden olyan munkanapon bankszámlakivonatot kell készíteni, amikor terhelés vagy jóváírás történik. 5

6 FELADATOK 1. Keresse meg a vállalkozása központjának településén, hogy milyen pénzintézetek vannak, amelyek szolgáltatásait igénybe tudná venni! Készítsen egy listát ezekről a bankokról! 2. Keresse fel az Interneten az előző feladatban felsorolt bankok ajánlatait a vállalkozói folyószámla vezetésre vonatkozóan! Jegyzetelje ki a folyószámla vezetés kondíciós feltételeit az egyes bankoknál! Érdemes megfigyelni az alábbi kondíciós lista díjakat a bankon belül is számlacsomagonként: számla/számlacsomag neve látra szóló kamat (éves) számlanyitási minimum összeg számlavezetés havi díja havi számlakivonat díja pénztári készpénzfelvétel díja bankon belüli eseti átutalás azonos devizanemben bankon kívüli eseti átutalás azonos devizanemben állandó átutalások bankon kívülre közüzemi díjak átutalása tételenként átutalás más devizában külföldre limitfigyelés számlához kapcsolódó igazolások díja kapcsolódó szolgáltatások, egyéb díjak 3. Az előző feladat kondícióit figyelembe véve válassza ki az Ön vállalkozása számára a legelőnyösebb bankszámla konstrukciót! Ezután a bank Internetes elérhetőségén át tanulmányozza a bankszámla szerződés feltételeit és értelmezze a szövegét! 4. A kiválasztott bank honlapján keresse meg a bankszámla nyitásához szükséges dokumentumok listáját! 5. Tanulmányozza át a banki aláírási címpéldány nyomtatványt! 6

7 FELADATOK MEGOLDÁSA 1. Bankok listája a településen (legalább 3 bankot soroljon fel): 2. Keresse fel az Interneten a kereskedelmi bankok honlapjait,és gyűjtse össze az információkat azokról a bankokról, amelyet az első feladatban kiválasztott Bank neve, elérhetősége Számla/számlacsomag neve Látra szóló kamat(éves) Számlanyitási minimum Számlavezetés havi díja Havi számlakivonat díja Számla/számlacsomag neve Pénztári készpénzfelvétel díja Bankon belüli eseti átutalás azonos devizanemben Bankon kívüli eseti átutalás azonos devizanemben Állandó átutalások bankon kívülre tételenként Átutalás más devizában/külföldre 3. Kereskedelmi bankok honlapjainak elérhetősége: oldalon a legegyszerűbb. 4. A bankszámla nyitáshoz általában a következő iratokra van szükség: egy kereskedelmi bank előírásai alapján pl: 7

8 Egyéni cég esetén: o cégbejegyzési végzés, amely 30 napnál nem régebbi. o ha a cégbejegyzés 30 napnál régebbi, akkor 30 napnál nem régebbi cégkivonat o aláírási címpéldány o adó és KSH számmal ellátott cégbírósági bejegyzés Egyéni vállalkozó, kisiparos, kereskedő esetén: o vállalkozói igazolvány, illetve ennek hiányában egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére vonatkozó igazolás Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság: o a társasági szerződés vagy alapító okirat eredeti példánya o 30 napnál nem régebbi cégbírósági nyilvántartásba vételt tanúsító okirat törzstőke letéti számla kivételével - (bejegyző végzés, ennek hiányában a cégjegyzékszámmal valamint adóhatósági adóazonosítási adattal ellátott cégbírósági tanúsítvány, cégkivonat) o amennyiben más hatósági nyilvántartásba vétel is szükséges, úgy a hatósági nyilvántartásba vételi kérelem/határozat o a vállalkozás képviseleti joggal felruházott és a nyilvántartást végző bíróságnál bejelentett képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy jogi képviselő által készített aláírás-mintája 5. Aláírási címpéldány: bankonként változó formában szerkesztett nyomtatvány 8

9 9

10 Pénzügyi tervezés feladatai A vállalkozások működtetésének egyik alapvető döntése az, hogy a működéshez szükséges anyagi eszközöket milyen forrásból teremtik elő, milyen a saját forrás és az idegen források aránya. A vállalkozás pénzügyi helyzetét folyamatosan kell vizsgálni, mert a fizetőképesség megőrzése nagyon fontos, e nélkül a vállalkozás nem tud zökkenőmentesen működni. A pénzügyi tervezés területei: A pénzügyi vezető legfontosabb feladata a beruházási és finanszírozási döntések meghozatala. E kettő egymásra hatásának figyelembevételével pénzügyi tervezést kell végeznie, aminek eredménye a pénzügyi terv. Lépések: 1. a befektetési és finanszírozási alternatívák elemzése; 2. a döntések várható következményeinek előrejelzése; 3. a jelenbeli és jövőbeli döntések kapcsolatának feltárása; 4. a lehetőségek közötti választás; 5. a tervben kitűzött célok összevetése az elért eredményekkel. A pénzügyi terv tartalma: 1. előzetes vagyis előrejelzett mérleg, eredménykimutatás; 2. a tervezett tőkeberuházásoknak, a finanszírozási elképzeléseknek, a társaság tervezett osztalékpolitikájának kategóriánkénti tárgyalása. Hatékony pénzügyi tervezésről három feltétel teljesülése mellett beszélhetünk. 1. az előrejelzés pontossága és következetessége; 2. az optimális pénzügyi terv kialakítása; 3. a pénzügyi terv megvalósulásának figyelemmel kísérése. Rövid távú pénzügyi tervezésen az 1 évet meg nem haladó tervezési periódust értjük. Hosszú távú tervezésről legalább 5, de gyakrabban 10 éves időtáv áttekintése esetén beszélünk. A hosszú és rövid távú döntések kölcsönhatásában a pénzügyi tervezés kiindulópontja a vállalati stratégia. Ennek keretében kell meghatározni az eszközök-források értékelési elveit és módszereit, valamint a befektetési stratégiát és a finanszírozási stratégiát is. A kumulatív tőkeszükséglet. Finanszírozási stratégiák: Az eszközbeszerzés által indukált forrásigény, vagyis az eszközök megvételének költségei képezik a vállalat kumulatív tőkeszükségletét. A hosszú távú döntések a finanszírozási stratégián keresztül fejtik ki hatásukat a rövid távú pénzügyi döntésekre. 10

11 A finanszírozási stratégia és a vállalati magatartás kialakításakor figyelembe veendő szabályok: a) Az eszközök és források lejáratának összehangolása (illeszkedési szabály). b) A tartós forgótőke-befektetést tartós forrásokkal kell finanszírozni. c) A forgóeszköz-gazdálkodás keretében a likviditás fenntartásának költsége és a likviditás hiányának költsége minimális összes költséget eredményezzen. 1. Szolid finanszírozási stratégia: A fent felsorolt szabályokat a vállalat szigorúan betartja, vagyis tartós eszközt kizárólag tartós forrásokkal, saját tőkével és hosszú lejáratú kötelezettségekkel finanszíroz. 2. Konzervatív finanszírozási stratégia: A vállalat a szükségesnél óvatosabban közelíti meg a finanszírozás kérdéseit, azaz nemcsak a tartós, hanem az átmeneti eszközök finanszírozásakor is tartós forrásokat használ fel. Ez nagyon biztonságossá teszi a céget és biztosítja a hitelezőktől való függetlenségét is. Hátránya, hogy a tartós források drágábbak, mint a rövid lejáratúak. 3. Agresszív finanszírozási stratégia: A vállalat rövid lejáratú kölcsönöket is igénybe vesz átmeneti eszközök és tartóan lekötött forgóeszközök finanszírozásakor. Ezzel olcsóbb lesz a finanszírozási szerkezet, de megnő a csőd veszélye. Rövid távú pénzügyi tervezés: A forgótőke egészére és egyes elemeire való döntéseket fogalmazza meg. A nettó forgótőke fogalmán az összes forgóeszköz és a folyó források különbözetét értjük. A vevőállomány kezelése: A forgóeszköz-gazdálkodás egyik legfontosabb eszköze. Ha a vevő utólag fizet, az azt jelenti, hogy a szállító kereskedelmi hitelt nyújtott neki. A kereskedelmi hitel nyújtásának és jellegének meghatározó feltételei: Az áru gazdasági természete: gyorsan forgó áru (pl. tej) vételárát hamarabb kell megfizetni, mint a tartósét (pl. autó). Az eladó pénzügyi helyzete: ha rossz helyzetben van, nem várhat sokat. A vevőkör megítélése: van hitelképes vevő, és van kevésbé megbízható A készpénzfizetési engedmény: akkor adja az eladó, ha a vevő azonnal vagy a kijelölt határidőn belül fizet. A szállítóállomány késleltetése: 11

12 Ha egy cég likviditási helyzete romlik, akkor késlelteti tartozásai kiegyenlítését, ezzel kvázi önkényesen vesz fel kereskedelmi hitelt. Rövid távon megoldás, de hosszú távon rontja a cég megítélését. Pénzgazdálkodás: A rövid távú pénzügyi döntések középpontjában a rendelkezésre álló pénzeszközök és értékpapírok mennyisége áll. A pénzeszközök forrása és felhasználása kimutatás a cég fizetőképességéről, ill. az eszközök és források szerkezetében bekövetkezett változtatásokról ad tájékoztatást. A vállalkozás mérlegadataira és eredménykimutatására van szükség hozzá. Pénzeszközállomány változása = Források - Pénzeszközök felhasználása. Források: adózott eredmény. Felhasználás: követelések növekedése. Annál nagyobb a vállalat fizetőképessége, minél nagyobb vagyoni hányada áll likvid eszközökben (leginkább készpénzben), ami viszont alig hoz jövedelmet. Meg kell találni a likviditás és a rentabilitás közötti optimális egyensúlyt. A pénzállomány szintje akkor optimális, ha a likviditás marginális haszna megegyezik az elmaradt kamatjövedelemmel. A pénzgazdálkodás kétféle költsége: a) A pénzkészlet finanszírozási költsége, vagyis az elveszett kamatjövedelem. b) Az értékpapír eladásának tranzakciós költségei. Likviditási terv: A likviditási terv a korábbi időszakok elemzésére épülő, a pénzügyi döntéseket megalapozó finanszírozási tervváltozat. A likviditási tervben a várható bevételeket vetik össze az előirányzott kiadásokkal, ezért bevétel-kiadási tervnek is nevezik. Rövid távú finanszírozási terv. Finanszírozási lehetőségek: Rövid lejáratú bankhitel: az egyik legkézenfekvőbb módja a finanszírozásnak. A különösen jó ügyfelek számára a bank folyószámla-hitelt biztosít, amely rullírozó technikájú. Fizetések késleltetése: csak átmeneti likviditási zavarok esetén indokolt alkalmazni. Likvid értékpapírok vétele és eladása: az értékpapírokkal történő finanszírozás jelenti a legnagyobb volument a vállalat likviditásának megőrzése érdekében tett pénzügyi lépések körében. Az Üzleti terv részeként el kell készíteni: Induló költségek terve Bevételi terv Költség terv Eredményterv 3 évre Mérleg terv 3 évre 12

13 Cash flow kimutatás Fedezeti pont számítás Beruházás esetén: beruházás gazdaságossági számítások 13

14 FELADATOK 1. Tanulmányozza át az alábbi likviditási tervet és elemezze oktatójával! Induló pénz-készlet 100 pénz- Induló készlet 100 Bevételek megnevezése január február március április május június... - "A" bevétel "B" bevétel "C" bevétel Összesen: Kiadások megnevezése január február március április május június... - "X" kifizetés "Y" kifizetés "Z" kifizetés Összesen: január február március április május június... Havi likviditási egyenleg Halmozott likviditási egyenleg

15 FELADATOK MEGOLDÁSA Likviditási terv elemzése A likviditás tervezésénél a halmozott likviditási egyenleg számítása szükséges. A fenti példából látható, hogy a tervezési időszak elején rendelkezésre álló un. induló pénzkészlet hozzáadódik az első időszakban jelentkező bevételekhez. A havi likviditási egyenleg az időszakonként befolyó és a kifizetésre kerülő pénzeszközök állományának különbözete, amely lehet pozitív, nulla vagy negatív. A finanszírozhatóságról a halmozott likviditási egyenleg tájékoztat. Amennyiben ez az idősor negatív értéket vesz fel, úgy abban az időszakban likviditási probléma merül fel, ekkor az egyes tételek átütemezésével vagy hitelfelvétellel oldható fel az ellentmondás. A tervezés során nem ajánlatos az adott időszak halmozott egyenlegét nullára vagy ahhoz nagyon közeli értékre tervezni, hagyni kell némi tartalékot a bekövetkező változások esetleges kedvezőtlen hatásának kivédésére. A likviditási terveket gördülő tervként minden időszak tényállapotának ismeretekor aktualizálni kell, így biztosítható a működés folyamatos kontrollja. JELLEMZÕ HIBÁK A TERVEZÉS SORÁN A hazai vállalkozások nagy részének beruházási döntés-előkészítő munkája gyakran elnagyolt, pontatlan. A fontosabb hibákat a következőkben foglalhatjuk össze: Általános hiba a tervváltozatok hiánya. Alternatívaként általában ugyanannak a tervváltozatnak a különböző értékeit állítják be. A döntés-előkészítés során a műszaki előkészítés és a közgazdasági megalapozás nem egyenlő értékű. A műszaki előkészítés általában sokkal magasabb színvonalú. A technológia és termékek értékelemzésére, az élettartam vizsgálatára ritkán, akkor is többnyire elnagyolt formában kerül sor. Ebből eredően a beruházások időzítése nem megfelelő. A termékek ezért eleve nem a legkedvezőbb értékesítési feltételek közepette futják be életpályájukat. A piaci igények becslésére a végletekben gondolkodás jellemző. A beruházók egyik része teljes biztonságra törekedve és mindenféle kockázattól elzárkózva az igények szinte teljes dokumentálásához ragaszkodik. Így eleve csak a piaci igények után kullog, másik részük viszont felületes marketing tevékenységre épít. A piaci verseny, a konkurencia számbavétele, a hazai és külföldi versenytársak pozíciójának, különösen pedig törekvéseiknek mérlegelése az esetek többségében fel sem merül. A public relations, a goodwill, a vállalati image, az exportpiacokon érvényesülő szokások, jogi, pénzügyi előírások ismerete, mérlegelése még a legnagyobb beruházások esetében is sok kívánnivalót hagy maga után. 15

16 Vállalkozások által igényelhető hitelek, támogatások Egyéni vállalkozás/gazdasági társaság alapítása után finanszírozási lehetőség keresése, amellyel el tud indulni a kezdeti időszakban. A vállalkozás telephelye adott, vagy saját ingatlanban vagy bérelt ingatlanban kezdi el tevékenységét. A választható finanszírozandó tevékenységek: ingatlan felújítás, gépek/technológia beszerzése, tehergépjármű beszerzése, irodabútorok és egyéb berendezések megvásárlása. (esetleg új telephely vásárlása) A következő fejezetben betekintést nyerünk, milyen finanszírozási lehetőségeket kaphatunk a kezdő vállalkozás elindítása kapcsán! 1. Információnyújtás, tanácsadás a Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál (BMVA) Tanácsadói program A tanácsadásokat időpont egyeztetést követően - a megfelelő szakértő tanácsadó munkatárs bevonásával, a Közalapítvány központi irodájában végzi az Alapítvány. Rendszeresek a vállalkozói fórumok keretében megtartott, úgynevezett csoportos tanácsadások, melyeket egy-egy pályázati kiírás, fejlesztési program bemutatásával kapcsolatban tart meg. Ezek adnak lehetőséget a vállalkozások számára, hogy megismerhessék a lehetőségeket, és kiválaszthassák a saját tevékenységükhöz illeszthető lehetőségeket. A leggyakoribb tanácsadási területek a következők (induló vállalkozások esetében): - Alapinformációk a vállalkozások indításával kapcsolatban - Vállalkozói formák közötti különbségek - Üzleti tervezés - Forráskoordinációs tanácsadás - Alapvető követelmények egy vállalkozás működtetéséhez - Könyveléstechnikai kérdések Mikrohitel program Kezdő vállalkozások esetében a hitel célja lehet gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. Lehetőség van csak forgóeszközhitel felvételére is. A nyolc éves futamidejű, kedvező kamatozású hitel nagy segítséget jelent egy induló vállalkozás részére, amely kereskedelmi bankoktól nem tud még segítséget kérni. A hitelhez egy minimális saját erő és ingatlanfedezet szükséges. A mikrohitel igénylés teljes folyamatát a BMVA végzi. Kombinált mikrohitel program 16

17 2011-től vissza nem térítendő támogatásban is részesülhetnek kezdő vállalkozások. A kombinált mikrohitel célja gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve ingatlan vásárlása. Induló vállalkozásként is lehet igényelni max. 4 M Ft vissza nem térítendő állami támogatást, illetve fel lehet venni max. 8 M Ft mikrohitelt. A két támogatást csak kombinálva lehet igényelni. A pályázat benyújtásához minimális saját erő és ingatlanfedezet szükséges. A kombinált mikrohitel igénylést Közalapítványnál lehet kezdeményezni. Széchenyi hitel program Kezdő vállalkozások esetében a hitel célja lehet gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszközök biztosítása. Lehetőség van csak forgóeszközhitel felvételére is. A Széchenyi hitel futamideje és türelmi ideje még hosszabb, mint a mikrohitelé, ezért még kedvezőbb lehet egy kezdő vállalkozás számára. A hitelhez egy minimális saját erő és ingatlanfedezet szükséges. A Széchenyi hitel igénylés teljes folyamatát a BMVA végzi. Pályázatokkal kapcsolatos tevékenység A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Közhasznú Közalapítvány saját projektek kidolgozását és pályázatok készítését végzik. A nyertes pályázatok lebonyolítását saját munkatársakkal valósítjuk meg, általában partnerekkel való együttműködésben. A saját programok között lebonyolításra kerültek képzési és foglalkoztatási programok, gazdaságfejlesztési programok, határon átnyúló vállalkozásfejlesztési programok és tanácsadási programok. Kezdő vállalkozások ezekből a projektekből közvetve profitálhatnak, sok esetben potenciális célcsoport az induló vállalkozások, illetve a vállalkozások vezetői és munkatársai. 2. Támogatások Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a jelenleg aktuális pályázati lehetőségek és támogatások, amelyek a kezdő vállalkozók részére elérhetőek. A jelenlegi vállalkozásokat támogató pályázati rendszerekről azonban tudni kell, hogy sok esetben kizárják az induló vállalkozásokat. Ez azt jelenti, hogy egy, illetve kettő teljes lezárt évvel nem rendelkező vállalkozás sok pályázatból eleve ki van zárva. A jelenlegi jogszabályokat és trendeket vizsgálva, megállapítható, hogy ez a tendencia nem fog megváltozni, vagyis a pályázati rendszerekből minimálisan tudnak támogatásokat elérni a kezdő vállalkozások, illetve magánszemélyek. A következőkben bemutatott támogatások 2012-ben is kiírásra kerülnek, tehát tervezhetők egy kezdő vállalkozás esetében. Támogatási lehetőségek: 1. Mikrovállalkozások fejlesztése (GOP /M) Kedvezményezett: Gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó. (kezdő vállalkozás is igényelhet támogatást!) Támogatási összeg: max. 4 millió Ft támogatás, max. 8 millió Ft mikrohitel Támogatási intenzitás: max. 45 % támogatás (min. 10 %-os saját erő!) Előleg mértéke: nincs előleg (minden tétel utófinanszírozott) 17

18 Benyújtási határidő: december 31. (2012-ben is várható kiírás) Támogatható tevékenységek: Komplex fejlesztés, amely az alábbi beavatkozásokat jelentheti: - eszközbeszerzés - infrastruktúrális és ingatlan beruházás - információs technológiafejlesztés 2. Munkahelyi képzések támogatása mikro-és kisvállalkozások számára (TÁMOP-2.1.3A- 11/1) Kedvezményezett: Gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó. (kezdő vállalkozás is igényelhet támogatást!) Támogatási összeg: max. 5 millió Ft támogatás Támogatási intenzitás: 100 % (csekély összegű támogatás esetén), max 80 % általános képzésre és max. 55 % speciális képzésre (képzési támogatás esetén) Előleg mértéke: 25 % (1 millió Ft támogatás alatt nincs előleg) Benyújtási határidő: folyamatos Támogatható tevékenységek: Képzések finanszírozás, amely az alábbi beavatkozásokat jelentheti: - szakmai képzések lebonyolítása - idegen nyelvi képzések lebonyolítása - vállalkozás működésével kapcsolatos képzések lebonyolítása - informatikai képzések lebonyolítása - munka-és egészségvédelem 3. EMVA Turisztikai tevékenységek ösztönzése (44/2011. VM rendelet) Kedvezményezett: Természetes személy, egyéni vállalkozó és gazdasági társaság (kezdő vállalkozó is lehet!) Támogatási összeg: max. 35 millió Ft Támogatási intenzitás: % Előleg mértéke: nincs előleg (minden tétel utófinanszírozott) Benyújtási határidő: augusztus 01. (2012-ben is várható kiírás) Területi korlátozások: A részcélra csak az 5000 fő állandó népességet és a 100 fő/km2 népsűrűséget meghaladó településekről lehet pályázni. (Békés megyében 20 település) Területi korlátozások: A részcélra csak az 5000 fő állandó népességet és a 100 fő/km2 népsűrűséget meghaladó településekről lehet pályázni. (Békés megyében 55 település + 9 település külterülete) Támogatható tevékenységek: Komplex turisztikai attrakció fejlesztés, amely az alábbi beavatkozásokat jelentheti: - építési beruházás - eszközbeszerzés - fatelepítés - minősítési eljárás díja - szoftver licencek ellenértéke 4. EMVA Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (33/2011. VM rendelet) 18

19 Kedvezményezett: Természetes személy, egyéni vállalkozó és gazdasági társaság (kezdő vállalkozó is lehet!) Támogatási összeg: max. 35 millió Ft Támogatási intenzitás: % Előleg mértéke: nincs előleg (minden tétel utófinanszírozott) Benyújtási határidő: július 15. (2012-ben is várható kiírás) Területi korlátozások: A részcélra csak az 5000 fő állandó népességet és a 100 fő/km2 népsűrűséget meghaladó településekről lehet pályázni. (Békés megyében 54 település) Támogatható tevékenységek: Komplex vállalkozás fejlesztés, amely az alábbi beavatkozásokat jelentheti: - építési beruházás - eszközbeszerzés - kisléptékű infrastruktúra fejlesztés - minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszerek bevezetése - szoftver licencek ellenértéke 5. Helyi mikro- és kisvállalkozások technológiafejlesztése a termelő, szolgáltató szektorban Kedvezményezett: egyéni vállalkozó és gazdasági társaság (kezdő vállalkozó is lehet!) Támogatási összeg: Ft Támogatási intenzitás: 50 % Előleg mértéke: nincs előleg (minden tétel utófinanszírozott) Benyújtási határidő: április 22. (2012-ben is várható kiírás) Területi korlátozások: Békéscsabán székhellyel vagy telephellyel rendelkező vállalkozás veheti igénybe Támogatható tevékenységek: Komplex vállalkozás fejlesztés, amely az alábbi beavatkozásokat jelentheti: - eszközbeszerzés - infrastrukturális és ingatlan beruházás - információs technológiafejlesztés 6. Mikrohitel Kedvezményezett: egyéni vállalkozó és gazdasági társaság (kezdő vállalkozó is lehet!) Támogatási (hitel) összeg: Ft Saját erő igény: 20 % Hitel kamata: fix 6,5 % Hitel futamideje: max. 8 év Türelmi idő: max 6 hónap Előleg mértéke: A hitel teljes összege lehet előfinanszírozott! Benyújtási határidő: folyamatos Területi korlátozások: nincs területi korlátozás!!! Támogatható tevékenységek: Komplex vállalkozás fejlesztés, amely az alábbi beavatkozásokat jelentheti: - eszközbeszerzés - infrastrukturális és ingatlan beruházás 19

20 - információs technológiafejlesztés - forgóeszköz beszerzés 7. Széchenyi hitel Kedvezményezett: egyéni vállalkozó és gazdasági társaság (kezdő vállalkozó is lehet!) Támogatási (hitel) összeg: Ft Saját erő igény: 20 % Hitel kamata: fix 7,5 % Hitel futamideje: max. 10 év Türelmi idő: max. 24 hónap Előleg mértéke: A hitel teljes összege lehet előfinanszírozott! Benyújtási határidő: folyamatos Területi korlátozások: nincs területi korlátozás!!! Támogatható tevékenységek: Komplex vállalkozás fejlesztés, amely az alábbi beavatkozásokat jelentheti: - eszközbeszerzés - infrastrukturális és ingatlan beruházás - információs technológiafejlesztés - forgóeszköz beszerzés 8. Széchenyi kártya Kedvezményezett: egyéni vállalkozó és gazdasági társaság (egy teljes naptári év szükséges!) Támogatási (hitel) összeg: Ft Hitel kamata: kb. 5,8 % (mindenkori BUBOR függvénye) Hitel futamideje: 1+1 év Előleg mértéke: A hitel teljes összege lehet előfinanszírozott! Benyújtási határidő: folyamatos Területi korlátozások: nincs területi korlátozás!!! Támogatható tevékenységek: Komplex vállalkozás fejlesztés és működés, amely az alábbi beavatkozásokat jelentheti: - eszközbeszerzés - infrastrukturális és ingatlan beruházás - információs technológiafejlesztés - forgóeszköz beszerzés - működési költségek finanszírozása 20

21 FELADATOK 1. Tanulmányozza át a mikrohitel kérelmi formanyomtatványt. Értelmezze a kérdéseket és készüljön fel a nyomtatványhoz szükséges alapinformációk megadására. 2. Tanulmányozza át a kezdő vállalkozásoknak szóló pályázati lehetőségeket. 3. Fogalmazza meg projektötletét lehetőség szerint elektronikusan írott formában. 1-2 oldal terjedelemben adjon számot a következőkről: előzmények, célok, célcsoportok, tevékenységek, jövőkép 4. Mutassa be saját kompetenciáit, írja le rátermettségét az adott projekt lebonyolítására. 5. A saját projektötletének költségeit próbálja számszerűsíteni. Lehetőség szerint alátámasztó dokumentumokkal bizonyítani is lehet. 6. A vállalkozás működtetéséhez szükséges alapvető beruházásokat próbálja konkrétan leírni. 7. Ismertesse a vállalkozás működtetéshez kapcsolódó bevételi és kiadási tételeket és ezek mértékét havi bontásban. 21

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet

Hogyan vállalkozzunk. Jegyzet Hogyan vállalkozzunk Jegyzet Referiri la websiteul programului: www.huro-cbc.eu Declaratie referitoare la refuzul responsabilitatii: The content of the present device does not necesarily reflect the official

Részletesebben

Mikrohitel Kézikönyv

Mikrohitel Kézikönyv Mikrohitel Kézikönyv Új Széchenyi Hitel Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Hatályos: 2012. március 25. napjától MIKROHITEL KÉZIKÖNYV a Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által az Új Széchenyi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek

MUNKAANYAG. Pethő Irén. Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek Pethő Irén Vállalati ügyfelek, vállalati banki termékek A követelménymodul megnevezése: Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok) A követelménymodul száma: 2012-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czimmer Julianna Andrea. A pénzforgalom lebonyolításához kapcsolódó döntések és feladatok

MUNKAANYAG. Czimmer Julianna Andrea. A pénzforgalom lebonyolításához kapcsolódó döntések és feladatok Czimmer Julianna Andrea A pénzforgalom lebonyolításához kapcsolódó döntések és feladatok A követelménymodul megnevezése: Az áruforgalmi tevékenység tervezése, irányítása, elemzése A követelménymodul száma:

Részletesebben

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel

bevétel tervezhető a mérlegmódszer alapján is, ha a tervezett vevői záró állomány adata (a mérleg tervből /státuszból/) és az eredményterv árbevétel 11. tétel Ismertesse a likviditási terv összeállításának célját, a terv felépítését, és az eredménytervvel összehasonlítva a főbb sajátosságait! Részletesen mutassa be a pénzbevételek prognosztizálásának

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kiss Gerzson. A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Kiss Gerzson. A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői. A követelménymodul megnevezése: Kiss Gerzson A hitelfelvétel előnyei és kockázati tényezői A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek A követelménymodul száma: 0981-06

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom

VOSZ FINANSZÍROZÁS. Tartalom Tartalom I. A mikro-, kis- és középvállalati (MKKV) szektor finanszírozásának alapkérdései 4 1. A forrásszerzés két megközelítése 4 2. Mi a szerencsés kisebbség titka? 4 II. Vállalkozás-finanszírozás és

Részletesebben

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai

6. vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai Vizsgatárgy Témakör Témakör Kérdések Válaszok 6. Vizsgatárgy: A mikro-, kis- és középvállalati üzletág főbb termékei és szolgáltatásai 6.1. Hitelügyletek Mit jelent a vállalkozások finanszírozása? Válasz

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens. továbbá a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés, illetve 2.1.1/M Komponens továbbá a Közép-Magyarországi Operatív Program 1.3.1 Konstrukció, illetve 1.2.1/M Komponens

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Pénzügyi és Számviteli Kar Zalaegerszegi Intézete 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Komplex Faktor Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÚJ SZÉCHENYI HITEL és az ÚJ SZÉCHENYI KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM keretében végzett tevékenységét szabályozó HITELEZÉSI A ÉS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETŐ

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELEZÉSI KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE Készítette: dr.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5

GVOP-2005-4.1.1. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 TARTALOMJEGYZÉK I A TÁMOGATÁS HÁTTERE, CÉLJA... 3 II A TÁMOGATÁSRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS MÉRTÉKE... 5 III A TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK VÁRHATÓ SZÁMA... 5 IV A PÁLYÁZÓK KÖRE (TÁMOGATÁSRA JOGOSULTAK)... 5

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2013. szeptember 1. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ

A PÉNZFORGALOM. FIZETÉSI MÓDOK. SEGÉDLET A GAZDASÁGI ALAPISMERETEKHEZ A pénzforgalom Én csak arra figyelmeztetlek benneteket, hogy a pénzszerzés ne legyen életcélotok. A lélek nem gazdagszik pénzzel. És nem is szegényedik a pénz fogytával. (Gárdonyi Géza) A pénzforgalom

Részletesebben

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM

CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM CÍMZETTI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAM keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére c. programhoz 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Befektetési gyakorlati példatár

Befektetési gyakorlati példatár Befektetési gyakorlati példatár Nyíregyházi Főiskola Pénzintézeti szakirány 2003. Paluska Ferenc. 1. Aktív - passzív üzletág ügyletei 1.1 Számlanyitás és számlaforgalom és kapcsolódó szolgáltatások 1.1.1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés. keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (módosított) a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4.1 Intézkedés keretében finanszírozott ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAMOK közvetítői számára Kódszám: GOP-2007-4.1./13 1 A. PÁLYÁZAT CÉLJA

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 110/2012.(10.10.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.6.B-12/1.

Részletesebben