KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő"

Átírás

1 KÖVETELMÉNYRENDSZER Záróvizsga-előkészítő Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ, OROSZ EGYETEMI ZÁRÓVIZSGA kódja: FOSVNYE097_1M kreditértéke: 2 Tantárgy előadójának neve: Dr. Kovács Éva A tárgy tematikája: Tematika: A mellékletekben nyelvek szerint A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: Félévente 2 hiányzás (4 óra) megengedett. Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén: A megengedettnél több órás hiányzás esetén orvosi igazolás. A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: Zárthelyi dolgozatok Időpont a 7. és 13 hét (mindkét félévben) Javítás és pótlás: Órán kívüli időpontban A félév végi aláírás követelményei: Az óralátogatás, órai aktivitás, prezentáció, referátum készítése és az írásbelik 60%-os eredménye. Az osztályzat (=minősítés) kialakításának módja: Az írásbeli és szóbeli munka alapján: 60-70% = elégséges (2) 71-80% = közepes (3) 81-90% = jó (4) % = jeles (5) A vizsga típusa: - A vizsgajelentkezés módja: - A vizsgajelentkezés módosításának rendje: - A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: - A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: Régi vizsgaanyagok, friss autentikus cikkek és közlemények, tanárok által összeállított segédanyagok és online. 8

2 Záróvizsga előkészítő kurzus tartalmi leírása angol nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja, hogy az egyetemi záróvizsgára készítse fel a hallgatókat, ezért az oktatás középpontjában a záróvizsga feladatok sikeres teljesítése áll. Ezek a következő nyelvi készségeket kérik számon: 1. angol fogorvosi szakszöveg megértése ; 2. szakmai témájú beszédkészség; 3. tanfordítás magyarról angolra; 4. a nyelvtani alapokban való elfogadható jártasság. A záróvizsga feladataira való felkészítés tartalmát a következő munkaformák jelentik. Ezek a záróvizsga mindkét részét, az írásbelit és a szóbelit, magukba foglalják. 1. Fogorvosi szakszövegek fordítása magyarra (vö. szakszöveg értés) kiválasztott fogorvosi téma ismertetése (vö. beszédkészség) 3. Nyelvtani alapok ismerete magyarról angolra való fordítással (vö. tanfordítás) 4. Nyelvtani jellegű három feladattípusból teszt írása a.) 10 pontos feleletkiválasztós teszt b.) 10 pontos szöveg kiegészítés c.) 10 pontos mondat átalakítás Mivel a szóbeli vizsga mindig bemelegítő beszélgetéssel kezdődik, a kurzus során is gyakoroltatjuk a hallgató spontán kifejezési készségét (bemutatkozás, család, érdeklődés, tervek a jövőről stb). 9

3 Tanmenet FOK angol szaknyelvi záróvizsga előkészítő kurzus Heti 2x2 óra (vagy 1x2 óra) A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, angolnyelv-oktatásban való részvétel. Cél: Egyetemi záróvizsga letétele angol nyelvből. A kurzus tervezett időtartama: Egy félév, heti 2x2 óra (vagy 1x2 óra). Tananyag: 1. Korábbi, magyarra fordítandó szakszövegek a záróvizsga terjedelmének megfelelően. 2. Korábbi, angolra fordítandó magyar orvosi szakszövegek a záróvizsga terjedelmének megfelelően pontos feleletválasztós tesztek vagy más feladattípusok 4. A szóbeli vizsgára összefoglalásra szánt szakszövegek, absztraktok 5. Szóbeli szakmai témák Hét Téma Topic Nyelvtan Grammar 1. a) Fogorvosképzés a Semmelweis Egyetemen, elméleti és gyakorlati képzés The training of dentists at Semmelweis University, theoretical and clinical training Szabályos és rendhagyó igék Regular and irregular verbs b) 50 pontos feleletválasztós teszt Magyar orvosi szakszöveg fordítása angolra A 50-point multiple choice test Translation of a Hungarian medical text into English 2. a) Új járványok a világon és új influenza vírusok New epidemics in the world and new influenza viruses b) Angol fogorvosi szakszöveg fordítása magyarra Translation of an English dental text into Hungarian 3. a) Magasvérnyomás Hypertension b) 50 pontos feleletválasztós teszt Absztrakt összefoglalás A 50-point multiple choice test Summary of an abstract 4. a) Cukorbetegség Diabetes b) Angol fogorvosi szakszöveg fordítása magyarra Translation of an English dental text into Hungarian 5. a) Étkezési szokások és fogszuvasodás Eating habits and tooth decay b) Magyar orvosi szakszöveg fordítása angolra Translation of a Hungarian medical text into English Szabályos és rendhagyó igék Regular and irregular verbs Cselekvő és szenvedő szerkezet Active and passive Cselekvő és szenvedő szerkezet Active and passive Névelők használata Articles and omitting the articles Összehasonlítás Comparisons Függőbeszéd Reported speech Függőbeszéd Reported speech Igeidőhasználat The use of tenses Igeidőhasználat The use of tenses 10

4 6. a) Szájhigiéne Oral hygiene b) 50 pontos feleletválasztós teszt Absztrakt összefoglalás A 50-point multiple choice test Summary of an abstract 7. a) Konzerváló fogászat Conservational dentistry b) Angol fogorvosi szakszöveg fordítása magyarra Translation of an English dental text into Hungarian 8. a) Foghúzás és fogpótlás Extraction of tooth, prosthetic dentistry b) Ismétlés Revision 9. a) Fogrendellenességek (rendellenes méretű fogak, fogtöbblet vagy foghiány) Tooth abnormalities (teeth of abnormal size, surplus and lack of teeth) b) 50 pontos feleletválasztós teszt Absztrakt összefoglalás A 50-point multiple choice test Summary of an abstract 10. a) Fogíny-gyulladás (Gingivitis) Inflammation of the gum (Gingivitis) b) Magyar orvosi szakszöveg fordítása angolra Translation of a Hungarian medical text into English 11. a) Plakkok, fogtömés és tömőanyagok Plaque, filling, filling materials b) Angol orvosi szakszöveg fordítása magyarra Translation of an English medical text into Hungarian 12. a) Tejfogak és maradó fogak, fogszabályozás Milk teeth and permanent teeth, orthodontics b) 50 pontos feleletválasztós teszt Absztrakt összefoglalás A 50-point multiple choice test Summary of an abstract 13. a) A fogak kopása és erodálódása Wearing off and eroding of teeth b) Magyar orvosi szakszöveg fordítása angolra Translation of a Hungarian medical text into English 14. a) Fogorvos beteg kapcsolat Dentist patient relationship b) Ismétlés Revision Igeidőhasználat The use of tenses Igeidőhasználat The use of tenses Igeidőhasználat The use of tenses Segédigék Modal verbs Segédigék Modal verbs Segédigék Modal verbs Jelzői mellékmondat Relative clauses Jelzői mellékmondat Relative clauses Jelzői mellékmondat Relative clauses Műveltető szerkezet Causative Műveltető szerkezet Causative Feltételes mellékmondatok Conditionals Feltételes mellékmondatok Conditionals Kötőmód Subjunctive Főnévi igeneves szerkezetek Infinitive Melléknévi igeneves szerkezetek Participles Melléknévi igeneves szerkezetek Participles Igeneves szerkezet Gerund 11

5 Záróvizsga előkészítő kurzus tartalmi leírása német nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja, hogy az egyetemi záróvizsgára készítse fel a hallgatókat, ezért az oktatás középpontjában a záróvizsga feladatok állnak. Ezek a következő nyelvi készségeket kérik számon: német nyelvű fogorvosi szakszöveg megértése, szakmai témájú beszédkészség; fordítás magyarról németre, továbbá nyelvtani alapok ismerete. A záróvizsga-feladatokra való felkészítés tartalmát a következők képezik: 1. fogorvosi szakszövegek fordítása németről magyarra (szakszöveg értése) kiválasztott fogorvosi téma ismertetése (beszédkészség) 3. nyelvtani alapok ismerete magyarról németre való fordítással (fordítás) 4. nyelvtani teszt írása a. 10 pontos feleletkiválasztós teszt b. 10 pontos szöveg-kiegészítés c. 10 pontos mondat-átalakítás Spontán kifejezési készség fejlesztése (bemutatkozás, család, érdeklődés, jövőkép stb). 12

6 Tanmenet FOK német záróvizsgára készülő csoportok számára A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, németnyelv-oktatásban való részvétel. Cél: Az egyetemi záróvizsga letétele német nyelvből. A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét (vagy 1x2 óra) Tananyag: Tíz, korábbi vizsga anyaga, szóbeli tételek, nyelvtani gyakorlatok. Hét Téma Nyelvtan 1 Ismerkedés, beszélgetés az egyetemi tanulmányokról. Vorstellungsgespräche, das Studium an der Universität 2 1. teszt A fog felépítése. Der Aufbau des Zahnes teszt A tejfogak. Das Milchgebiß teszt A fogsor. Das Gebiß teszt A protézis. Die Dritten teszt Gyakori fogbetegségek. Typische Zahnkrankheiten. 7 Zárthelyi dolgozat 8 6. teszt Orális higiéné ás prevenció. Orale Hygiene als Prävention teszt Táplálkozás és a fogak egészsége. Ernährung und Zahngesundheit. Főnevek egyes és többes száma, névelők, birtokos személyes névmások. Ein- und Mehrzahl von Hauptwörtern, Possessivpronomen. Igeragozás jelen és múlt időben, felszólító mód, elváló és nem elváló igekötők. Konjugation von Verben in Präsens und Perfekt, Imperativformen, trennbare und untrennbare Verbpräfixe. Módbeli segédigék jelen és múlt időben. Modale Hilfsverben in Präsens und in Perfekt. Személyes névmások alany-, tárgy és részes esete. Nominativ, Akkusativ und Dativ von Personalpronomen. Elöljárószavak használata. Präpositionen. Kérdőszavak. Mondatszórend, kötőszavak. Fragewörter. Satzstellung, Konjunktionen. Határozószavak. Adverbien. 13

7 10 8. teszt A fogbetegségek megelőzése. Prävention von Zahnkrankheiten teszt A fogászati rendelő felszerelése. Die technische Ausrüstung der Zahnarztpraxis teszt A fogorvos és a beteg közti helyes kapcsolat. Das richtige Verhältnis zwischen Zahnarzt und Patienten. 13 Félévzáró dolgozat 14 Félévzárás. A félév értékelése. Melléknév fokozás. Komparation von Adjektiven. Mondat és mondatrész tagadása. Negiergung eines Satzteiles bzw. eines Satzes. Passzívszerkezetek. Passivkonstruktion 14

8 Záróvizsga előkészítő kurzus tartalmi leírása francia nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja, hogy az egyetemi záróvizsgára készítse fel a hallgatókat, ezért az oktatás középpontjában a záróvizsga feladatok sikeres teljesítése áll. Ezek a következő nyelvi készségeket kérik számon: 1. francia fogorvosi szakszöveg megértése; 2. szakmai témájú beszédkészség; 3. tanfordítás magyarról franciára; 4. a nyelvtani alapokban való elfogadható jártasság; 5. spontán kifejezőkészség A záróvizsga feladataira való felkészítés tartalmát a következő munkaformák jelentik. Ezek a záróvizsga mindkét részét, az írásbelit és a szóbelit, magukba foglalják. 1. Fogorvosi szakszövegek fordítása magyarra kiválasztott fogorvosi téma ismertetése 3. Nyelvtani alapok ismerete magyarról franciára való fordítással 4. Nyelvtani jellegű háromféle feladattípusból álló teszt írása a.) 10 pontos feleletkiválasztós teszt b.) 10 pontos szöveg kiegészítés c.) 10 pontos mondat átalakítás Mivel a szóbeli vizsga mindig bemelegítő beszélgetéssel kezdődik, a kurzus során a hallgató spontán kifejezési készségét is fejlesztjük (bemutatkozás, család, érdeklődés, tervek stb). A kurzus során a következő témákat dolgozzuk fel: anamnézis felvétele, család, állás, végzettség, a fogorvos és a beteg közötti kapcsolat, kommunikáció, a szájüreg és a fog felépítése, szájhigiénia, a megelőzés fontossága, egészséges táplálkozás, a leggyakoribb orális és fogászati problémák, a fogszuvasodás, tünetek, fogászati kezelések és eszközök, fogmegtartó kezelések, a fogágy betegségei, gyógymódok, orvosi vizsgálatok, beutalás szakrendelésre, laboratóriumi vizsgálatok, leletek, szűrővizsgálatok, egészségügyi ellátás, biztosítás. A kurzus során a résztvevők nyelvtani ismereteinek függvényében a következő nyelvtani jelenségeket gyakoroljuk: helyesírás, egyeztetés, határozott és határozatlan névelő, anyagnévelő, megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, mennyiségi kifejezések, rendhagyó többes számú főnevek, mutató és vonatkozó névmások, a jelen idő, a beszélt nyelvi múlt idők, tagadás, kérdezés az alanyra és tárgyra (jelen időben), felszólítás, a jövő idő, visszaható igék, személytelen szerkezet, a módbeli segédigék használata. A kurzus során autentikus cikkeket dolgozunk fel. A kurzus során két alkalommal van írásbeli számonkérés. 15

9 Tanmenet FOK francia szaknyelvi záróvizsgára felkészítő csoportok számára A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, francianyelv-oktatásban való részvétel Cél: Az egyetemi záróvizsga letétele francia nyelvből A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét (vagy 1x2 óra) Tananyag: Autentikus szövegek és hanganyagok Korábbi vizsgák anyagai. Hét Témakörök Sujetx Nyelvtan Grammaire 1. a) Ismerkedés. Elméleti és gyakorlati képzés az egyetemen. Introduction. Formation théorique et pratique à l université. b) Orvosi szakterületek. Branches de la médecine. 2. a) A fogrvosnál. La consultation dentiste. b) Vizsgálatok. L examen dentaire. 3. a) A szájüreg és a fogak felépítése 1. Anatomie de la bouche et des dents 1. b) A szájüreg és a fogak felépítése 2. Anatomie de la bouche et des dents a) Orális higiéné, fogápolás 1. L hygiène bucco-dentaire et les soins dentaires 1. b) Orális higiéné, fogápolás 2. L hygiène bucco-dentaire et les soins dentaires a) Táplálkozási szokások és a fogszuvasodás. Les habitudes alimentaires et la carie. b) Szakszöveh olvasása. Compréhension écrite. 6. a) A leggyakoribb fogproblémák és kezelésük. Les pathologies dentaires et leur soins. A főnevek neme. A névelők. Le genre des noms. Les articles. A kérdés és tagadás. La question et la négation. Szenvedő szerkezet. La voix passive. Felszólítás. Mennyiség kifejezése. L impératif. L expression de la quantité. Múlt idők. Les temps du passé. Elöljárószók, névmások. Prépositions, pronoms. 16

10 b) A leggyakoribb fogproblémák és kezelésük Les pathologies dentaires et leur soins. 7. a) Fogászati kezelések és eszközök. Les traitements dentaires et les instruments. b) Fogászati kezelések és eszközök. Les traitements dentaires et les instruments. 8. a) A fogszuvasodás és kezelése. La carie dentaire et son traitement. b) Szakszöveg olvasása. Compréhension écrite. 9. a) Fogmegtartó kezelések 1. Odontologie concervatrice 1. b) Fogmegtartó kezelések 2. Odontologie concervatrice a) A fogágybetegségek. Les maladies parodontales. b) A fogágybetegségek kezelése. Le traitement des maladies parodontales. 11. a) Fogpótlás, protézisek. Prothèses dentaires. b) Szakszöveg olvasása. Compréhension écrite. 12. a) Fogrendellenességek. Anomalie des dents. b) Implantátumok. Les implants dentaires. 13. a) Összefoglalás, ismétlés. Récapitulation et révision. b) Dolgozatírás. Epreuve écrite. 14. a) Szóbeli számonkérés. Epreuve orale. b) A félév zárása, a kurzus értékelése. Evaluation. A kötőmód. Le subjonctif. Fokozás. Le comparatif. Személytelen szerkezetek, vonatkozó névmás. Les constructions impersonnelles, les pronoms relatifs. Módbeli segédigék. Les verbes opérateurs: Visszaható igék. Les verbes pronominaux.. Feltételes mód. Le conditionnel. 17

11 Záróvizsga-előkészítő kurzus tartalmi leírása spanyol nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja, hogy az egyetemi záróvizsgára készítse fel a hallgatókat, ezért az oktatás középpontjában a záróvizsga feladatok állnak. Ezek a következő nyelvi készségeket kérik számon: spanyol nyelvű fogorvosi szakszöveg megértése, szakmai témájú beszédkészség; fordítás magyarról spanyolra, továbbá nyelvtani alapok ismerete. A záróvizsga-feladatokra való felkészítés tartalmát a következők képezik: 1. fogorvosi szakszövegek fordítása spanyolról magyarra (szakszöveg értése) kiválasztott fogorvosi téma ismertetése (beszédkészség) 6. nyelvtani alapok ismerete magyarról spanyolra való fordítással (fordítás) 7. szóbeli vizsgák gyakoroltatása (próbavizsgák) 8. nyelvtani teszt írása a. 10 pontos feleletkiválasztós teszt b. 10 pontos szöveg kiegészítés c. 10 pontos mondat-átalakítás Általános témákban beszédkészség fejlesztése (bemutatkozás, család, érdeklődés, stb), ami a záróvizsgán bevezető beszélgetésként a vizsgastressz oldására szolgál. 18

12 Tanmenet FOK spanyol záróvizsgára készülő csoportok számára A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, spanyolnyelv-oktatásban való részvétel. Cél: Az egyetemi záróvizsga letétele spanyol nyelvből. A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét (vagy 1x2 óra) Tananyag: C. de Juan - M. de Prada - P. Marcé - D.Salazar: Temas de salud (Egészségügyi témák), Editorial Edinumen, 2009, Madrid Tíz, korábbi vizsga anyaga, szóbeli tételek, nyelvtani gyakorlatok. Hét Téma Nyelvtan 1 Ismerkedés, beszélgetés az egyetemi Kiejtés, hangsúly tanulmányokról. Conocerse, presentarse, conversaciones La pronunciación, acentuación sobre estudios en la universidad 2 1. teszt Főnevek és melléknevek neme, egyes és A fog felépítése. többes száma, névelők, személyes névmások. La estructura del diente Género de los sustantivos y adjetivos, singular y plural, artículos, pronombres personales 3 2. teszt A tejfogak. Los dientes de leche 4 3. teszt A fogsor. La dentadura 5 4. teszt A protézis. La dentadura postiza teszt Gyakori fogbetegségek. Las enfermedades de la cavidad oral. 7 Zárthelyi dolgozat 8 6. teszt Orális higiéné és a fogak egészsége. Higiene oral diente sano Igeragozás jelen és múlt időben, felszólító mód, El sistema verbal, presente y preterito, indicativo e imperativo Létigék, segédigék jelen, múlt és jövő dőben. Ser-estar-haber, en presente, pretérito y futuro Visszaható és birtokos névmások Pronombres reflexivos y posesivos Elöljárószavak használata. El uso de las preposiciones Kérdőszavak. Mondatszórend, kötőszavak. Interrogativos, conjunciones 19

13 9 7. teszt Táplálkozás és a fogak egészsége. Alimentación sana diente sano teszt A fogbetegségek megelőzése. La prevención de las enfermedades de la cavidad oral teszt A fogászati rendelő felszerelése. Los instrumentos del dentista teszt A fogorvos és a beteg közti kapcsolat. Diálogos entre dentista y paciente. 13 Félévzáró dolgozat 14 Félévzárás. A félév értékelése. Határozószavak. Los adverbios Folyamatos, befejezett, és közelmúlt használata El uso del preterito imperfecto, indefinido y perfecto Kötőmód jelen és múlt El subjuntivo, presente y pretérito imperfecto Feltételes mondat szerkezete La conjunción, uso del subjuntivo 20

14 Az olasz fogorvosi szaknyelv záróvizsga élőkészítő kurzus tematikája: A tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók elsajátítsák a fogorvosi olasz nyelvnek az alapjait, valamint bevezetést nyerjenek a tudományos terminológiákba. A hallgatóknak ismerniük és érteniük kell a fogorvosi gyakorlatban leggyakrabban használt kifejezéseket. Az órák folyamán a hallgatók átismételhetik az olasz nyelvtan alapjait, ( nemek, névelők, a legfontosabb igeidők, névmások, a legfontosabb szerkezetek, stb) és elsajátíthatják a záróvizsga követelményrendszeréhez szükséges témák alapszókincsét (pl. különböző típusú fogászati betegségek és kezelésük, az alkalmazott terápiák, a szájüreg és a fogak felépítése, táplálkozási szokások, fogszuvasodás és kezelése, fogágybetegségek, fogpótlások, fogászati eszközök, gyógyszertípusok és hatásaik). Az órák során a tanulást felkészítő könyv használata, nyelvtani és lexikai tudást fejlesztő feladatok megoldása, szakszövegek olvasása és fordítása, szituációs gyakorlatok végzése, próbatesztek írása segíti. 21

15 Tanmenet FOK olasz szaknyelvi záróvizsgára felkészítő csoportok számára A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, olasznyelv-oktatásban való részvétel Cél: Az egyetemi záróvizsga letétele olasz nyelvből A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét (vagy 1x2 óra) Tananyag: Autentikus szövegek és hanganyagok Korábbi vizsgák anyagai. Hét Témakörök Nyelvtan 1. a) Ismerkedés. Elméleti és gyakorlati képzés az egyetemen. Fare conoscenza. Formazione teorica e pratica all universitá A főnév száma és neme A jelzők Il genere e il numero dei nomi Gli aggettivi b) Orvosi szakterületek. Diversi campi della medicina 2. a) A fogorvosnál. Dal dentista b) Vizsgálatok. Esami medici 3. a) A szájüreg és a fogak felépítése 1. La cavità orale ed i denti 1. A kijelentő mód jelen idő, kivételes igék, módbeli segédigék Il presente indicativo, verbi modali, verbi irregolari Az elöljárószók Le preposizioni b) A szájüreg és a fogak felépítése 2. La cavità orale ed i denti a) Orális higiéné, fogápolás 1. Igiene orale, cura dei denti 1. b) Orális higiéné, fogápolás 2. Igiene orale, cura dei denti a) Táplálkozási szokások és a fogszuvasodás. Abitudini alimentari e la carie A birtokos névmás A mennyiség kifejezése I possesivi La quantità A visszaható igék I verbi riflessivi 22

16 b) Szakszöveg olvasása. Lettura di testi specialistici 6. a) A leggyakoribb fogproblémák és kezelésük. I problemi più frequenti dei denti e la loro terapia A közelmúlt Il passato prossimo b) A leggyakoribb fogproblémák kezelése. I problemi più frequenti dei denti e la loro terapia 7. a) Fogászati kezelések és eszközök. Strumenti e trattamenti odontoiatrici A jövő idők Il futuro semplice e il futuro anteriore b) Fogászati kezelések és eszközök. Strumenti e trattamenti odontoiatrici 8. a) A fogszuvasodás és kezelése. La carie e la sua terapia A tárgyas névmások, a Ne és a Ci névmás I pronomi diretti, Ne e Ci b) Szakszöveg olvasása. Lettura di testi specialistici 9. a) Fogmegtartó kezelések 1. Trattamenti per il mantenimento di denti 1. A folyamatos múlt, az előidejűség kifejezése L imperfetto, il trapassato prossimo b) Fogmegtartó kezelések 2. Trattamenti per il mantenimento di denti a) A fogágybetegségek. Le malattie dell alveolo dentario A részes névmás I pronomi indiretti b) A fogágybetegségek kezelése. La terapia per le malattie dell alveolo dentario 11. a) Fogpótlás, protézisek. Protesi A felszólító mőd L imperativo b) Szakszöveg olvasása. Lettura di testi specialistici 12. a) Fogrendellenességek. Malformazioni dentarie A feltételes mód Il condizionale semplice e composto b) Implantátumok. Impianti 23

17 13. a) Összefoglalás, ismétlés. Ricapitolazione b) Dolgozatírás. Test finale 14. a) Próbavizsga. Esame di prova b) A félév zárása, a kurzus értékelése. Valutazione finale 24

18 Záróvizsga előkészítő kurzus tartalmi leírása orosz nyelvből fogorvostan hallgatók számára A kurzus célja, hogy az egyetemi záróvizsgára készítse fel a hallgatókat, ezért az oktatás középpontjában a záróvizsga feladatok sikeres teljesítése áll. Ezek a következő nyelvi készségeket kérik számon: 1. orosz fogorvosi szakszöveg megértése; 2. szakmai témájú beszédkészség; 3. tanfordítás magyarról oroszra; 4. a nyelvtani alapokban való elfogadható jártasság; 5. spontán kifejezőkészség A záróvizsga-feladatokra való felkészítés tartalmát a következő munkaformák jelentik. Ezek a záróvizsga mindkét részét, az írásbelit és a szóbelit, magukba foglalják. 1. Fogorvosi szakszövegek fordítása magyarra kiválasztott fogorvosi téma ismertetése 3. Nyelvtani alapok ismerete magyarról oroszra való fordítással 4. Nyelvtani jellegű háromféle feladattípusból álló teszt írása a.) 10 pontos feleletkiválasztós teszt b.) 10 pontos szöveg kiegészítés c.) 10 pontos mondat átalakítás Mivel a szóbeli vizsga mindig bemelegítő beszélgetéssel kezdődik, a kurzus során a hallgató spontán kifejezési készségét is fejlesztjük (bemutatkozás, család, érdeklődés, tervek stb). A kurzus során a következő témákat dolgozzuk fel: anamnézis felvétele, család, állás, végzettség, a fogorvos és a beteg közötti kapcsolat, kommunikáció, a szájüreg és a fog felépítése, szájhigiénia, a megelőzés fontossága, egészséges táplálkozás, a leggyakoribb orális és fogászati problémák, a fogszuvasodás, tünetek, fogászati kezelések és eszközök, fogmegtartó kezelések, a fogágy betegségei, gyógymódok, orvosi vizsgálatok, beutalás szakrendelésre, laboratóriumi vizsgálatok, leletek, szűrővizsgálatok, egészségügyi ellátás, biztosítás. A kurzus során a résztvevők nyelvtani ismereteinek függvényében a következő nyelvtani jelenségek gyakorlása: a főnevek neme és többes száma, kérdőszavak, a kérdő mondat intonációja, a személyes névmás alakjai, a szükségesség kifejezése, mennyiségi kifejezések, jelzős szerkezetek, folyamatos és befejezett igék, a múlt és a jövő idő alakjai, személytelen szerkezetek, a felszólító mód, a melléknévi igenevek alakjai és szerepük az írott nyelvben, a szenvedő szerkezet és fordítása. A kurzus során autentikus cikkeket dolgozunk fel. A kurzus során két alkalommal van írásbeli számonkérés. 25

19 Tanmenet FOK orosz szaknyelvi záróvizsgára felkészítő csoportok számára A kurzus előfeltétele: Egy-két év középiskolai vagy más, orosznyelv-oktatásban való részvétel Cél: Az egyetemi záróvizsga letétele orosz nyelvből A kurzus tervezett időtartama: Egy félév 1x14 hét, 2x2 óra/hét (vagy 1x2 óra) Tananyag: Székely András - Székely Nyina: Sag za sagom. Orosz nyelvkönyv kezdőknek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp Oszipova Irina: Kljucs 1. Munkafüzet. Corvina Kiadó, Bp Havronyina Sz. Beszéljünk oroszul! Russzkij Jazyk, Moszkva - Tankönyvkiadó, Bp Havronyina Sz. - Sirocsenszkaja A. Orosz nyelvtani gyakorlókönyv. Russzkij Jazyk, Moszkva - Tankönyvkiadó, Bp Fenyvesi István: 1000 voproszov otvetov. Orosz társalgási gyakorlatok az A típusú nyelvvizsgákra. Lexika Kiadó, Székesfehérvár. Évszám nélkül. Gergely Lászlóné - Dr. Halász Lászlóné: Orosz nyelv alapfokon. Tankönyvkiadó, Bp Djakova, V. N.: Podgotovka k klinicseszkoj praktike. Poszobie po razvitiju recsi dlja inosztrannyh sztudentov-medikov. Zlatouszt, Szankt-Peterburg Savergyjan, E. G. Ucsebnik russkogo jazyka dlja inosztrancev - sztudentov i sztazsorov medicinszkih vuzov. Russzkij Jazyk, Moszkva Botlik Dénesné: Orosz alap- és középfokú társalgási nyelvkönyv, M.P.L. Könyv Kft. Librotrade Kft., 2001, Budapest Korenyeva T.R. Vrács i bálnoj (Orvos és beteg), Ruszkij Jázik, Moszkva, 1987 Régi egyetemi jegyzetek és vizsgaanyagok. Továbbá friss autentikus cikkek és közlemények, régi vizsgaanyagok és online. Hét Témakörök Темы Nyelvtan Грамматика 1. a) Ismerkedés. Elméleti és gyakorlati képzés az egyetemen. Знакомство. Теоретическая и практическая подготовка в университете. b) Orvosi szakterületek. Врачи-специалисты и специальности. 2. a) A fogrvosnál. У зубного врача. b) Diagnosztikai vizsgálatok. Диагностические исследования. 3. a) A szájüreg és a fogak felépítése 1. Анатомия полости рта и сроение зубов. b) A szájüreg és a fogak felépítése 2. Анатомия полости рта и сроение зубов. A főnevek neme és többes száma. Род и число существительных. Kérdőszavak. A kérdő mondat intonációja. Вопросительные местоимения. Интонация вопрсительного предложения. Névmások. A személytelen szerkezet. Местоимения. Безличная конструкция. 26

20 4. a) Orális higiéné, fogápolás 1. Гигиена полости рта и уход за зубами. b) Orális higiéné, fogápolás 2. Гигиена полости рта и уход за зубами. 5. a) Táplálkozási szokások és a fogszuvasodás. Привычки питания и кариес. b) Szakszöveg olvasása. Чтение статьи. 6. a) A leggyakoribb fogproblémák és kezelésük. Наиболее частые заболевания зубов и их лечение. b) A leggyakoribb fogproblémák kezelése. Наиболее частые заболевания зубов и их лечение. 7. a) Fogászati kezelések és eszközök. Стоматологические приборы для лечения. b) Fogászati kezelések és eszközök. Стоматологические приборы для лечения. 8. a) A fogszuvasodás és kezelése. Лечение кариеса.. b) Szakszöveg olvasása. Чтение статьи. 9. a) Fogmegtartó kezelések 1. Зубосохраняющие операции. b) Fogmegtartó kezelések 2. Зубосохраняющие операции. 10. a) A fogágybetegségek. Заболевания десен. b) A fogágybetegségek kezelése. Заболевания десен. 11. a) Fogpótlás, protézisek. Зубопротезирование и протезы зубов. b) Szakszöveg olvasása. Чтение статьи. 12. a) Fogrendellenességek. Аномалии зубов. b) Implantátumok. Имплантаты. 13. a) Összefoglalás, ismétlés. Повторение. b) Dolgozatírás. Контрольная работа. 14. a) Szóbeli számonkérés. Пробочный экзамен. b) A félév zárása, a kurzus értékelése. Оценка работы семестра. Felszólító mód. Повелительое наклонение. Szükségesség kifejezése. Выражение семантики вынужденности. A múlt és a jövő idő. Прошедшее и будущее время глагола. Jelzős szerkezetek. Атрибутивная конструкция. Melléknévi igenevek képzése és használata. Образование причастий. Причастный оборот. Folyamatos és befejezett igék használata. Употребление видов глагола. Feltételes mód. Условное наклонение. Számneves jelzős szerkezetek. Сочетание количественных числительных с существительными и прилагательными. Szenvedő szerkezet. Célhatározó kifejezése. Страдательный оборот. Средства выражения цели. 27

Fontos tudnivalók a nyelvvizsgáról

Fontos tudnivalók a nyelvvizsgáról AVKF BELSŐ NYELVVIZSGA RENDSZER Helyszín: ECL Nyelvvizsgahely Vác Szent Miklós tér 14. Tel.:(27) 511 159 Fontos tudnivalók a nyelvvizsgáról VIZSGANYELVEK: angol, német, francia, olasz, lovári, orosz A

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM

MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM MÉRK-VÁLLAJ AMK NEMZETISÉGI PROGRAM Vállaj 2010. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 2. Programunk céljai, feladatai...3 3. A nemzetiségi nevelés-oktatás felépítése...4 3.1. Nyelvoktató program...4 3.2. Óraszámok...5

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika

ANGOL NYELV MOZAIK. 3-8. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. Készítette: Krizsán Erika MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 ANGOL NYELV 3-8. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2004 TARTALOM

Részletesebben

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Idegen nyelv. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Idegen nyelv 1-8. évfolyam 2013. Német nyelv normál képzés 1-4. évfolyam Das Kind spielt. Das Kind spielt durch das Spiel. Das Kind kann sich im Spiel in natürlicher Weise gesund entwickeln.

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok

NÉMET. 7 12. évfolyam. Célok és feladatok NÉMET 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival, megértik

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY

HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY HELYI TANTERV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY BEVEZETÉS A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 9. (7) rögzíti, hogy a középiskolákban a kilencedik évfolyamot nyelvi előkészítő

Részletesebben

Egészségügyi Szervező Alapképzés

Egészségügyi Szervező Alapképzés DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI KAR Ikt.sz.: 81-1/2007.eüsz. Egészségügyi Szervező Alapképzés KÉPZÉSI PROGRAM Egészségügyi ügyvitelszervező szakirány Egészségbiztosítás szakirány Nyíregyháza, 2007. május

Részletesebben

C kreditek A tantárgy oktatásának célja A tantárgy tartalma:

C kreditek A tantárgy oktatásának célja A tantárgy tartalma: C kreditek Tantárgyleírás Birodalmak, vallások, világképek Tantárgy kódja NE 3401 Meghirdetés féléve 6 (és 8) Kreditpont 1 Összóraszám (elm+gyak) 1+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) NE 1107 Tantárgyfelelős

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte

NÉMET NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam Tankönyv, munkafüzet: Direkt 1. lecke nyelvtan témakör 1. lecke Erste Kontakte NÉMET NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készítette: Csorvásiné Ősi Judit Budapest, 2013. március 13. Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

HELYI TANTERV / GIMNÁZIUM / ANGOL NYELV 9 12. MINT ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL NYELV A GIMNÁZIUM 9 12. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA ÉVI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Heti óraszám 4 4 4 4 Évfolyamok óraszáma 148 148 148 128 Cél és feladat Az angol nyelv oktatásának célja,

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy Tanterv Óraszám: 7. osztály: 70 óra 8. osztály: 70 óra 9. osztály: 64 óra ÖSSZESEN: 204 óra Általános iskola MAGYAR NYELV mint választható tantárgy

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010

ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 1. oldal ANGOL NYELV HELYI SZAKTÁRGYI TANTERV (1 8. ÉVFOLYAM) 2010 Tantárgyi célok és feladatok Az angol nyelv tanulásának megszerettetése, a nyelvtudás nem luxus, hanem a kapcsolatteremtés eszköze Az

Részletesebben

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam

HELYI TANTERV / Nyelvi előkészítő évfolyam IV.2.13. NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM Bevezetés A közoktatási törvény 2003. júniusi módosítása alapján középiskolákban beindítható nyelvi előkészítő évfolyamon (NyEK) biztosított intenzív nyelvoktatás az

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja

Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja Az Árpád Gimnázium pedagógiai programja Az Árpád Gimnázium nevelőtestülete pedagógiai programját a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI-rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TANREND 2013/2014. Elektív és fakultatív tárgyak ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar

TANREND 2013/2014. Elektív és fakultatív tárgyak ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK. Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar ÁLTALÁNOS ORVOS SZAK TANREND 2013/2014 Elektív és fakultatív tárgyak 1 1. szemeszter OOE-AKF Alapfogalmak és közlési funkciók az angol orvosi szaknyelvben

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2012. november 21. szerda 17.

II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2012. november 21. szerda 17. II. RÁKÓCZI FERENC GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2013/2014 Felvételi tájékoztató szülői értekezlet: 2012. november 21. szerda 17.00 Nyílt napok: 2012. november 27-28. kedd-szerda (9 00-12 00 ) négy évfolyamos

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben