Léh Község Önkormányzat Képviselő- testületének. 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Léh Község Önkormányzat Képviselő- testületének. 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelete. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról"

Átírás

1 1 Léh Község Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2015.(II. 17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Léh Község Önkormányzat Képviselő- testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 10.. (1) bekezdésében, 25.. (3) bekezdés b) pontjában, 26.. ában, 32.. (1) bekezdés b) pontjában (3) bekezdésében, valamint a 45.. (1) bekezdésében (3) bekezdésében, 48..-ában, valamint a (4) bekezdésében, a gyermeke védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 18.. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.. (1) bekezdés 8. pontjában 8..- ban valamint 8/A..- ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Általános rendelkezések A rendelet hatálya kiterjed Léh község közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személyekre. (1) Az eljárási rendelkezéseket e rendeleten foglaltakon túl- az Szt a szabályozza (2) A képviselő- testület az alábbi szociális ellátásokat szabályozza: a) települési támogatás b.) rendkívüli települési támogatás c.) települési temetési támogatás d.) köztemetés e.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat f.) szociális étkeztetés (3) A rendeletben szabályozott ellátásokat a helyi önkormányzat képviselő- testülete állapítja meg. A polgármester átruházott hatáskörben rendkívüli, sürgős esetben rendkívüli települési támogatást állapít meg és gondoskodik az ügyfél kérése alapján házipénztárból vagy banki átutalással történő kifizetésről. Az eljárás kérelemre indul. (4) A szociális ellátás iránti eljárás kérelemre indul (települési segély kérelem esetén minden esetben) vagy hivatalból indulhat. (5) A kérelmet a Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodájában lehet benyújtani a jelen rendelet mellékletében foglalt formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemre, munkaviszonyra, vagyoni helyzetre, egészségi állapotra, munkaképesség megváltozására, családi állapotra, az együtt élő családtagok személyes adataira, a közmű kiadások igazolására szolgáló

2 2 okmányokat, okiratokat, egyéb dokumentumokat, nyilatkozatokat, melyek a kérelembe foglalt ellátás érdemi elbírásához szükségesek. (6) A kérelmező a kérelem benyújtásakor köteles saját maga, családja illetve a házastársa tagjainak jövedelemi viszonyairól igazolást csatolni. Amennyiben jövedelmi viszonyairól más szerv által történő igazolásra nincs mód, vagy jövedelme nem mérhető, akkor erre vonatkozóan a kérelmező és a vele közös háztartásban élő személy köteles büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni a jövedelmi helyzetére való tekintettel. Települési támogatás 3.. (1) A települési támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújt támogatást. (2) Az önkormányzat képviselő- testülete a helyi viszonyokat megvizsgálva, a lakókörnyezet tisztán, rendben tartása érdekében természetbeni formában lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásban részesíti a településen életvitelszerűen élő azon személyeket, akiknek a településen szilárd hulladék- kezelési fizetési költségük keletkezik. (3) A támogatás ingatlan használathoz kapcsolódik, nem személyhez kötött ellátási forma. (4) A támogatás mértéke az ingatlan használat után keletkező havi rendszeres szilárd hulladékszállítási költség 100%-a. (5) A támogatás pénzbeli formában nem nyújtható. (6) A mindenkori szilárd hulladékszállítást ellátó szolgáltató a szilárd hulladékszállítással kapcsolatban keletkezett fizetési kötelezettséget havi egyszeri, Léh Község Önkormányzat (3832 Léh Kossuth út 4.) fizető fél részére,egyösszegű számla kiállításával teszi, melyen feltüntetett fizetési kötelezettségnek az Önkormányzat átutalással tesz eleget. (7) A támogatás igénybevétele hivatalból történik, a jogosult kérelem és jövedelemi viszonyaitól függetlenül részesül a támogatásban. Rendkívüli települési támogatás 4.. A képviselő- testület rendkívüli települési támogatás igénybevételét teszi lehetővé az alábbiak szerint: (1) Rendkívüli települési önkormányzati támogatás nyújtható az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő, a településen állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkező lakosnak, aki családjáról valamint saját maga fenntartásáról nem képes gondoskodni.

3 3 (2) A képviselő- testület saját hatáskörben zárt ülés keretében bírálja el települési támogatási jogosultságot. (3) A polgármester rendkívüli méltánylást érdemlő sürgős esetben saját hatáskörben bírálja el. (4) A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem minden évben négyszer nyújtható be. (5) A rendkívüli települési támogatás kérelemre indul. (6) A polgármester vagy képviselő- testület által megítélt támogatás készpénzben a házipénztárból fizetendő ki. (7) A kérelmet a jelen rendelet mellékletében feltüntetett formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelem mellékletét kell, hogy képezze a 2.. (5) bekezdésében meghatározott igazolások, okiratok. (8) A rendkívüli települési támogatás hivatalból is megállapítható az Szt (5) bekezdésében meghatározottak szerint. Települési temetési támogatás 5.. (1) A polgármester támogatást nyújt jövedelmétől függetlenül az elhunyt hozzátartozójának, vagy a temetésről gondoskodó személynek, amennyiben az eltemettetésről gondoskodik. (2) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított temetési támogatás összege Ft. (3) A temetési támogatás iránti kérelmet a jelen rendelet mellékletében foglalt formanyomtatványon lehet igényelni a temetést követő 30 napon belül. A határidő jogvesztő. (4) A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonat másolati példányát, valamint a temetés költségeiről szóló a támogatást igénybe vevő nevére kiállított temetési számla másolati példányát. Köztemetés (1) A képviselő- testület köztemetésben részesíti az Szt ban meghatározott személyt. 5.. (2) A köztemetés összege nem haladhatja meg a helyben szokásos legkisebb temetési költség összegét, maximum a Ft-ot (azaz egyszáznegyvenezer forintot). (3) Az eljárás mind hivatalból mind kérelemre indulhat.

4 4 Bursa Hunagrica ösztöndíj 6.. (1) A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében ösztöndíjat nyújt azoknak, akik felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói. (2) Az ösztöndíj megállapítása során szociálisan hátrányos helyzetűnek tekinthető különösen az a hallgató, aki a) árva vagy félárva, b) valamilyen krónikus betegségben szenved, vagy családban folyamatos ellátást igénylő beteg van, c) szülője/gondviselője munkanélküli vagy nyugdíjas, d) családjában lévő eltartottak száma három vagy annál több, e) családjában az egy főre jutó nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át nem haladja meg, f) kollégiumi ellátásra jogosult, de helyhiány miatt abban nem részesült. (3) A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg a Képviselő-testület. Az ösztöndíj összege Ft. (4) A pályázatot pályázati űrlapon kell benyújtani az 51/2007. (III.26.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint. (5) Az ösztöndíj folyósítása megszűnik, ha az ösztöndíjas a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások 7.. (1) A Képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások közül az étkeztetést önállóan biztosítja. (2) A Képviselő-testület a szociális szolgáltatásokat az (1) bekezdésben meghatározott kivétellel a Szikszói Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ közreműködésével biztosítja: a) a házi segítségnyújtást, b) a családsegítést, c) a gyermekvédelmi feladat ellátás,

5 5 d) a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Szociális étkeztetés 8.. (1) A Képviselő-testület szociális étkeztetés lehetőséget biztosít a településen egyedül élő, valamint időskorúak, egészségi állapotuk miatt saját maguk ellátására nem képes személyeknek. (2) Az ellátás igénybevétele kérelemre indul, melyet a Kázsmárki Közös Önkormányzati Hivatal Szociális irodájában kell benyújtani. A kérelem a jelen rendelet mellékletét képezi. (3) A kérelem mellékleteként csatolni szükséges a kérelmező, valamint család tagjainak jövedelemét alátámasztó igazolásokat. (4) Családtagnak minősül a kérelmező házastársa, élettársa, a kiskorú gyermeke. (5) A szociális étkeztetés polgármesteri hatáskör. (6) A kérelem elbírálásról határozat születik, mely megküldésre kerül a kérelmezőnek, valamint az élelmezésvezetőnek. (7) Az étkeztetés kezdő időpontja nem lehet korábbi, mint a kérelem benyújtásától számított 5. munkanap. (8) A kérelem elbírálása a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül történik. (9) A szociális étkeztetés térítési díj köteles. A térítési díjak sávosan kerülnek megállapításra. A térítési díjak összegét a képviselő- testület minden év február 28. napjáig felülvizsgálja, melyet a jelen rendelet mellékleteként állapít meg. A térítési díj összege nem lehet alacsonyabb a mindenkori nyersanyag norma összegétől. (10) A felülvizsgálat során megállapított térítési díjakról az ellátást igénybe vevőket értesíteni kell. (12) Egy családban minden jogosult szociális ebédet igényelhet. Térítés díj fizetés 9.. (1) A térítési díjakat az élelmezésvezetőnél kell megfizetni. (2) A térítési díjakat minden hónap 20. napjáig kell megfizetni az igénybe vett ebédek száma alapján. (3) Amennyiben a hónap 25. napjáig nincs a térítési díj megfizetve, akkor azt követően étkezés nem vehető igénybe.

6 6 Záró rendelkezések (1) A rendelet március 1-én lép hatályba (2) Hatályát veszti Léh Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról és a gyermekek védelméről szóló 12/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelete. Kmf. Szemán Károly polgármester Varga- Jancsó Réka jegyző

7 7 1.számú melléklet I. KÉRELMEZŐ ADATAI KÉRELEM rendkívüli települési támogatás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... Állampolgársága:... Telefonszám (nem kötelező megadni):... A kérelmező családi körülménye: egyedülálló nem egyedülálló. II. A KÉRELMEZŐ CSALÁDJÁBAN ÉLŐ KÖZELI HOZZÁTARTOZÓK ADATAI A kérelmezővel azonos lakcímen élő házastársára/élettársára vonatkozó adatok:

8 8 Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, ideje (év, hó, nap):... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma:... fő. A B C D E Közeli hozzátartozó neve (születési neve) Anyja neve Születési helye, ideje (év, hó, nap) Társadalombiztosítási Azonosító Jele Családi kapcsolat megnevezése III. A KÉRELMEZŐ LAKÁSKÖRÜLMÉNYEI A lakás alapterülete:... m 2 A lakáshasználati jogcím: tulajdonos, haszonélvező, főbérlő, albérlő, bérlőtárs,

9 9 eltartó, szívességi használó, ágybérlő, élettárs, családtag A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli IV. JÖVEDELEM NYILATKOZAT A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (továbbiakban: törvény) 6. (1) bekezdése értelmében, az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban köteles jóhiszeműen eljárni. Magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. A rosszhiszemű ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújthatja, és a többletköltségek megfizetésére kötelezheti. A törvény 51. (5) bekezdése értelmében az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás körében adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek a havi jövedelme forintban: A jövedelem típusa Kérelmező A családban élő közeli hozzátartozók 1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó 3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

10 10 5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6. Egyéb jövedelem 7. Összes jövedelem Egy főre jutó nettó jövedelem:...ft/hó. V. A KÉRELEM INDOKOLÁSA Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban és a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

11 11 Kelt:.... kérelmező KÉRELEM Települési temetési támogatás megállapításához 2.számú melléklet I. KÉRELMEZŐ ADATAI Név:... Születési név:... Anyja neve:... Szül.-i idő, hely:... Állandó lakcím:... Személyi igazolvány száma:... Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat, valamint a kérelemben szereplő személyek személyes adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.

12 12 Melléklet: - halotti anyakönyvi kivonat - eredeti temetési számla Kelt:...,..év hó.nap... kérelmező aláírása

13 13 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: K É R E L E M szociális étkeztetés igénybevételéhez A 3.számú melléklet 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú melléklete Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Tartózkodási helye:... Állampolgársága:... Bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása:... Társadalombiztosítási Azonosító Jele:... Tartására köteles személy a) neve:... b) lakóhelye:... c) telefonszáma:... Legközelebbi hozzátartozójának (törvényes képviselőjének) a) neve:... b) lakóhelye:... c) telefonszáma:... Az ellátást igénybe vevővel egy háztartásban élő nagykorú személyek száma: A szociális étkeztetés igénybevételére vonatkozó adatok: a) milyen időponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: év...hó...nap

14 14 b) milyen gyakorisággal kéri a szolgáltatás biztosítását: c) az étkeztetés módja: elvitellel kiszállítással Dátum: az ellátást igénybe vevő / törvényes képviselő aláírása B Egészségi állapotra vonatkozó adatok (a háziorvos, kezelőorvos tölti ki) 1. Önellátásra vonatkozó megállapítások: önellátásra képes részben képes segítséggel képes 2. Szenved-e krónikus betegségben: igen nem 3. Szenved-e fogyatékosságban : igen nem Fogyatékosság típusa hallássérült látássérült mozgássérült értelmi sérült mértéke: Rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges-e: Gyógyszerek adagolásának ellenőrzése szükséges: szenvedett fertőző betegségben 6 hónapon belül: egyéb megjegyzések:...

15 Speciális diétára szorul-e: igen nem 9. Szenvedélybetegségben szenved-e: igen nem 10. Pszichiátriai megbetegedésben szenved-e: igen nem Dátum: P.H... Orvos aláírása C Jövedelemnyilatkozat étkeztetés, házi segítségnyújtás igényléséhez 1. Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Név:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési helye, időpontja:... Lakóhelye:... Telefonszáma (nem kötelező megadni): Az ellátást kérelmező családi állapota: egyedülálló házastársával/élettársával él együtt 3. Kérelmező és vele egy háztartásban áéők jövedelmi adatai: A B C A jövedelem tipusa Kérelmező A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek 1 Munkaviszonyból és már foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó 2 Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

16 16 3 Táppénz, gyermekgondozási támogatások 4 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 5 Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások 6 Egyéb jövedelem 7 Összes jövedelem Dátum: Családban élők adatai. aláírás Név Rokoni kapcsola t* Születé si idő Anyja neve 16. évét betöltött személy esetén oktatási intézmény megnevezése Megjegyzés* * Kérelmező Házastársa/ élettársa Gyermekei További

17 17 Közeli hozzátartozó i

18 18 3. számú melléklet Szociális étkezés térítési díjairól Léh Község Önkormányzat képviselő- testülete március 01. napjától február 28. napjáig az alábbi térítési díjak kerülnek megállapításra a szociális étkeztetésben részesülők számára: Ft 255Ft/ebéd Ft 390Ft/ebéd Ft- 420Ft/ebéd Vendég ebéd díja 420 Ft/ebéd.

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Cserkút Község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Cserkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról I. FEJEZET ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.11.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Csönge Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a

Részletesebben

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról

JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról JÁSZIVÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az egyes szociális ellátásokról Jászivány Község Képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról

Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE. a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) RENDELETE a települési támogatások helyi szabályozásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális támogatásokról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok

I. Fejezet Általános szabályok Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének az 5/2015. (IV.29.) sz. rendelettel módosított 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1.

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. A rendelet hatálya 1. TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Tabdi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

a szociális ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja LOVÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a szociális ellátásokról Lovászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Csehbánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere

1. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól és a gyermekvédelmi feladatok helyi ellátásáról

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések (Szoc.tv. 10. (1) bekezdés, 32.

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja. A rendelet hatálya. Eljárási rendelkezések (Szoc.tv. 10. (1) bekezdés, 32. VASSZÉCSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2012.(II.17.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól Vasszécseny Község Önkormányzata

Részletesebben

5.. Az egyes ellátások. A rendszeres települési támogatás 6..

5.. Az egyes ellátások. A rendszeres települési támogatás 6.. Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2015.(II.10.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatás helyi szabályairól Pincehely Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja, alapelvei Fürged Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2006. (V. 25.), a 19/2006. (IX. 11.), a 21/2006. (XII. 18.), 4/2007. (IV. 2.), a 11/2007. (VII. 9.), a 19/2007. (XII. 27.) és a 4/2008. (II. 22.)

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja, hatálya Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet)

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (tervezet) Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete../2015.(...)

Részletesebben

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem

Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelethez Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem I. A KÉRELMEZŐ ADATAI Neve: Születési neve: Születési helye, ideje:. Anyja neve:. Személyi igazolvány

Részletesebben

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről,

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (III.27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról, szociális étkeztetésről, házi segítségnyújtásról és családsegítésről 2 Adásztevel

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2015. (II.10.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések ÓFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.26.) számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Ófehértó Községi Önkormányzat

Részletesebben

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról

Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (III.01.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben