Hétvégi. Kerekasztal-beszélgetés a szovjet csapatok 1945-ös letelepedésének következményeirõl február 14., szombat 17

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hétvégi. Kerekasztal-beszélgetés a szovjet csapatok 1945-ös letelepedésének következményeirõl. 2015. február 14., szombat 17"

Átírás

1 17 Hétvégi Szerkeszti: Fehér Béla Társszerkesztôk: Margittai Gábor és Szényi Gábor Kerekasztal-beszélgetés a szovjet csapatok 1945-ös letelepedésének következményeirõl Frontváltás F O T Ó : M T I / M A F I R T Hetven esztendeje, február 13-án értek véget a harcok Budapesten; nem sokkal késõbb az ország a Vörös Hadsereg kezére került. Milyen rövid és hosszú távú következményeket okozott a változás? A témáról Bank Barbara történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjával, Donáth Ferenc fõorvossal, a Nagy Imre Társaság budapesti elnökével és Szakály Sándor történésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárával, a Veritas Történetkutató Intézet fõigazgatójával beszélgettünk. A Szent Gellért téri szovjet hõsi emlékmû koszorúzása Magyarország felszabadulásának elsõ évfordulóján, április 4-én M P ETHÕ T IBOR AGYAR NEMZET: Minek tekinthetjük a szovjet Vörös Hadsereg ös magyarországi bevonulását. Felszabadulásnak vagy megszállásnak? Esetleg mindkettõnek? SZAKÁLY SÁNDOR: Kérdés, hogy aki ezt az idõszakot megélte, miként érezte, tapasztalta meg a történelmi eseményt, milyen benyomásai voltak. A felszabadulás szó belsõ történést fejez ki. Úgy vélem, ebben az esetben nem beszélhetünk belsõ eseményrõl, örömrõl. Annyi történt, hogy a Magyarországgal és Németországgal harcoló hatalom, a Szovjetunió elfoglalta egy ellenséges ország területét. Kérdéses az is, hogy a felszabadítottak igényelték-e a szovjet beavatkozást. Nyilvánvaló, hogy a többség nem igényelte, hanem azt szerette volna, ha minél elõbb véget ér a háború. Lehetséges, hogy valakinek személy szerint felszabadulást hozott a szovjet Vörös Hadsereg elõrenyomulása, esetleg megmenekült az üldöztetéstõl, a közvetlen életveszélytõl. A kifejezéssel azonban óvatosan kell bánni. A balti államok népeinek nagy része például felszabadulásként élte meg, hogy a német haderõ 1941 nyarán elûzte a megszálló szovjet hatalmat. Amikor a német és magyar csapatok ben rövid idõre visszafoglalták Nyíregyházát, majd Székesfehérvárt, a helyi lakosok a visszaemlékezések szerint megint csak felszabadítóként köszöntötték õket. Nyilván nem függetlenül mindattól, amit a korábbi szovjet megszállás alatt átélhettek. Ha a kifejezéshez ragaszkodunk, akkor tetszik, nem tetszik mindegyik általam felsorolt esetben érvényesnek kell tekintenünk. Magyarországot egyébként a szovjetek is ezt a terminust használták sokáig hivatalosan a Vörös Hadsereg elfoglalta, megszállta az 1943 novemberében a nyugati szövetségesekkel kötött teheráni megállapodás alapján. A gyõztes jogán pedig 1945 januárjában a nyugatiakkal együtt fegyverszünetet kötöttek velünk. Felszabadulásról akkor beszélhetnénk, ha Magyarország önmaga lett volna képes változtatni helyzetén. Ezt nem tudta megtenni, külsõ hatalom ûzte ki a németeket, s rendezkedett be nálunk megszállóként. BANK BARBARA: A felszabadulás kifejezést a propaganda szülte, használatát gyakorlatilag ráerõltették mindenkire, függetlenül az egyéni tapasztalattól. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a legtöbb helyen a frontváltás nem jelentette egyúttal a háború, a háborús körülmények megszûntét. A megszállók viselkedése hosszú idõre bizonytalanságot, félelmet hozott a polgári lakosságnak: nõket becstelenítettek meg, raboltak, civileket, hadifoglyokat végeztek ki. Maga Rákosi írta le Dimitrovnak, hogy mennyi panasz érkezett a szovjet katonákkal szemben. Székesfehérváron, ahol sokáig állt a front, több nemibeteg-gondozó létesült utóbb, mint bárhol máshol az országban. Ilyen körülmények között nyilván kevesen érezhették magukat felszabadítottnak. Vannak a szovjet katonákkal kapcsolatos pozitív tapasztalatok is, de nem azok voltak a jellemzõk. A városokba szovjet katonai parancsnokokat neveztek ki, akiknek erõteljes befolyásuk volt a vármegye, a város vezetõinek a kinevezésére, a közigazgatás szervezésére, irányítására, majd ellenõrzésére. Ebbe a körbe természetesen beletartozott a rendõrség is. FOLYTATÁS A OLDALON

2 18 Magyar Nemzet Magazin K O R K É P F O T Ó : E U R O P R E S S / A F P V O L O D Y M Y R S H U V A Y E V Hétköznap Hozzátartozók ukrajnai rakétatámadás áldozata mellett Kramatorszk, február 10. Budapest ostroma Rákosi Mátyás üdvözlõ távirata: A Vörös Hadsereg Fõparancsnokának, Sztálin Elvtársnak! A Vörös Hadsereg megteremtésének huszonhetedik évfordulója alkalmából forró üdvözletünket küldjük Önnek, a hõsi Vörös Hadsereg fõparancsnokának. Lelkesen köszöntjük a Vörös Hadsereg minden bátor katonáját, tisztjét, tábornokát, és kívánjuk, hogy az eddigi gyõzelmeket hamarosan betetõzze a barbár német fasizmus végsõ veresége. A magyar nép soha el nem felejti, hogy fõvárosát, Budapestet a Vörös Hadsereg hõsi katonái szabadították fel, hogy mennyi orosz vér ömlött azért, hogy hazánkról lehulljanak a német rablók bilincsei. Ha ma a száz sebtõl vérzõ magyar nemzet újra megindulhat a felemelkedés útján, ha a népi erõk szabadon foghatnak össze az új demokratikus Magyarország felépítésén, ha végre visszatérhetünk a haladó nemzetek sorába, úgy mindezt Önnek és az Ön vezetése alatt küzdõ dicsõ Vörös Hadseregnek köszönhetjük. A magyar nemzet most fog hozzá az új hadsereg felállításához, hogy kivegye részét országának felszabadításából, és maga is hozzájáruljon a gyûlölt német fasiszták és aljas magyar bérenceik kiirtásához. A magyar nép eddig is saját hõseinek tekintette a Vörös Hadsereg bátor katonáit, akik magyar földben pihenik örök álmukat. Az új magyar hadsereg vérével pecsételi meg a Szovjet és a magyar nép jó viszonyát, és a közösen megvívandó harcokban rakja le a biztosítékát annak, hogy ez a jó viszony õszinte és örök barátsággá fejlõdjék. Éljen a gyõzelmes Vörös Hadsereg! Éljen a Szovjet nép nagy vezére, Sztálin! Budapest, évi február hó 22-én Rákosi Mátyás 1944 nyarán serényen folytattuk a legféltettebb anyagnak a felsõ emeleti raktárhelyiségekbõl a tárgyi óvóhelyekre való leszállítását. Így kerültek védettebb elhelyezésre az ország levéltára (archívum regni), a nádori levéltár, a magyar udvari kancellária, a kamara, a helytartótanács, a hétszemélyes és a királyi tábla régebbi állagai, iktató és tanácsülési jegyzõkönyveik, az országos viszonylatban is forrásértékû családi levéltáraink és iratgyûjteményeink, valamint az összes levéltárakban külön kezelt középkori okleveles anyag, hogy csak a fontosabbakat említsem meg az óvóhelyekre szállított iratok közül. Miután az így kiválasztott anyag elhelyezése után még némi férõhely állott rendelkezésünkre, elhatároztuk, hogy az összes XVI. és XVII. századi regisztratúrákat is oda leszállítjuk. E munkálatok közben ért bennünket a nyilaskeresztes pártnak hatalomra jutása, melynek bénító hatása a levéltár belsõ életére abban jelentkezett, hogy munkatársaink legnagyobb része katonai behívót kapott, akiknek szaktudása és alapos levéltári ismeretei nélkülözhetetlenek lettek volna az ilyen nagyarányú belsõ mentési munkálatok sikeres lebonyolításához. Megindult tehát a harc munkatársainknak a levéltári szolgálatban való visszatartására. Mialatt ezt az adminisztratív küzdelmet az illetékes kormányhatóságokkal folytattuk, december 4- én Szálasitól azt az utasítást kaptuk, hogy a levéltár anyagát be kell csomagolnunk és nyugatra szállítanunk. Az Országos Levéltár e felhívásra kimutatta, hogy teljességgel lehetetlen a levéltári anyag elszállítása várbeli épületébõl, mert ahhoz mintegy 175 zárt tehervagonra, 400 teherautóra, ládára és egy nagyobb munkásosztagnak több hónapos közremûködésére volna szükség. Sõt e munkálatokat el sem lehet kezdeni mindaddig, míg a db láda el nem készül, melynek elõállításáról a kormánynak kellett volna gondoskodnia. (Levéltári Közlemények, 1946) Budapest ostroma alatt a Magyar Tudományos Akadémia székházát rendkívül nagy károk érték. Valamennyi ablak betört. A palota üvegkára kb m 2. A legsúlyosabb kárt szenvedett helyiség a légiaknáktól talált Széchenyi-múzeum, mely egész berendezésével együtt megsemmisült, rászakadt az alatta levõ Vigyázó-könyvtárra, a jelenlegi elnöki helyiségekre. Mûtárgyakban leggazdagabb üléstermünk s a mellette levõ képes és elnöki terem a ruhatári folyosóval gyújtógránátoktól szenvedett károkat, és az elnöki terem teljesen kiégett. Teljesen megsemmisült a felolvasóteremben Ligeti Antal négy tájképébõl kettõ, a másik kettõ is súlyosan összeszakadozott. A szoborgyûjteménynek nehéz súlyuk miatt óvóhelyre le nem vitt darabjai teljesen tönkrementek, így Kõrösi Csoma Sándor, Eötvös József, Kemény Zsigmond, Jósika Miklós márványszobrai. Igen sok belövés érte a Roosevelt tér és Dunapart felõli épületrészeket is, és az egész Duna-fronton rászakadt a II. emelet az I. emeletre, illetve a III. a II.-ra a díszterem feletti részen. Igen nagy károsodás érte az Akadémia könyvtárát is, fõképpen a keleti gyûjteményt (Stein Aurél, Goldziher stb.), az olvasótermet, és több pillér kilövése folytán a könyvespolcokat is. Több ezer kötet semmisült meg, és a naptól és a nedves idõjárástól egyformán szenvedtek. A palota 26 aknatalálatot kapott. A vízvezetéki berendezések, a központi fûtés szerelvényei, a villanyvilágítás vezetékei igen nagy mértékben megrongálódtak. Az Akadémia a magyar tudományos élet központja: könyvtára és üléstermeinek rendbe hozása nélkül a tudományos kutatás és eredményeinek bemutatása lehetetlenné vált volna. (Akadémiai Értesítõ, A részletek forrása: Arcanum Digitális Tudománytár)

3 Magyar Nemzet Magazin 19 Axt Ibolya az utazó cirkuszról, az elhibázott abfaltról és a manézs törvényeirõl A sah öngyújtója A V ARGA TTILA F A New Yorkban született Axt Ibolyát kisded korában cirkuszvonat ringatta. Szülei világszintû artisták, így nem volt kérdéses, õ is cirkuszmûvész, légtornász lesz. Bejárta a világot: hat-nyolc méter magasan biztosítás, védõháló nélkül áll fejen, egyensúlyoz egy kézen a trapézon. O T Ó : V É G H L Á S Z L Ó xt Ibolya felmenõinek mesébe illõ az élettörténetük. Anyai nagyszüleinek egybekelése a Capuletek és Montague-k ellentétét idézi, hiszen a cirkuszi világban az Eötvös és a Richter család a legnagyobb ellenfelek voltak. Szülõi tiltakozás ellenére házasodott össze 1930-ban az Eötvös fiú és a Richter lány. A Fõvárosi Nagycirkuszban akrobataszámokkal, illetve vízilóidomárként léptek fel. Elsõ gyermekük, Eötvös Ibolya 1971-ben ment hozzá a zsonglõrként, késdobálóként, majd légtornászként dolgozó Axt Lászlóhoz. Õk már 2 Axt néven a világhírû Ringling utazó társulathoz szerzõdve akrobataszámaikkal nyolc évig léptek fel az USA-ban. Oklahomában, Georgiában, Észak- és Dél-Karolinában, Coloradóban, Arizonában, Floridában mindig színész vagy más híresség nyitotta meg a mûsort, így aztán 1971 és 1979 között találkoztak Roger Moore-ral, Sonyval és Cherrel, illetve a Beatles együttessel, egy alkalommal pedig John Wayne volt az alkalmi porondmesterük. Leányuk Axt Ibolya. Ön New Yorkban született, és hároméves koráig az Amerikai Egyesült Államokat keresztül-kasul átszelõ, három kilométer hosszú cirkuszi vonaton nevelkedett. Nyilvánvalóan nem lehet errõl az idõszakról sok emlékképe. A szüleimmel az USA-ban elõször két évre kötöttek szerzõdést, majd mindig újabb két évvel hoszszabbították meg azt. Úgynevezett long touron vettek részt, tehát január elsõ hetétõl december elejéig járták az államokat. Évente 580 elõadásuk volt, s mivel a 350 tagú társulat tagjaként a saját számuk mellett más-más produkciókban is segédkeztek, naponta akár harmincszor kellett átöltözniük. A társulatnak nem volt sátra, sportcsarnokokban léptek fel, New Yorkban például a Madison Square Gardenben, nyolcvanezer nézõ elõtt. A cirkuszban általában egyszerre három porondon zajlott a mûsor, ám a szüleim 1975-re kifejlesztett számukkal bekerültek a nemzetközi artistavilág élvonalába, és amikor felléptek, már csak az õ porondjuk mûködött, tehát mindenki õket nézte. Apám légtornászként dolgozott, biztosítóháló nélkül méter magasságban. Ebben az idõszakban, 1976-ban születtem egy New York-i kórházban. Amerikáról nincs élményem, de állítólag annyira megszoktam a cirkuszi vonatos életet, hogy amikor 1979 decemberében hazajöttünk Magyarországra, nem tudtam az Egressy úti lakásban megmaradni, hiszen addig sohasem aludtam fix, nem mozgó helyiségben. Ibike igazi cirkuszi gyerek, ennyi idõt még sohasem töltött bezárva egy lakásban, és nehezen szokja mondogatta akkor anyám. Szerencsére a szüleim Olaszországba, majd Japánba kaptak szerzõdést, engem is magukkal vittek, így normalizálódott a helyzetem. Az USA-ban azóta sem jártam, az iskoláimban mindig csodálkoztak, amikor kiderült, hol születtem. Japánról már több az emlékem: a szállodákban kemény, rizzsel töltött párnán kellett aludnom. Nem hiszem, hogy a szülei a nyolcvanas években hagyományos mesével altatták el. Elég lehetett, ha a család régmúltjából idéztek egyet-egyet. Például az iráni sah ajándékával kapcsolatos történetet. A szüleim, amikor már ismerték egymást, de még nem volt közük egymáshoz, a hatvanas évek második felétõl a Magyar Cirkusz- és Varietévállalat kiküldetésével a Szovjetunióban, Romániában, majd Iránban léptek fel. A Teheránba tartó repülõgépen kerültek egymás mellé, és hetekkel késõbb elhatározták, hogy eljegyzik egymást. Mivel a társulat Reza Pahlavi perzsa sah több hónapra szóló meghívásának tett eleget, az eljegyzés híre még a helyi újságokba is bekerült. A szálloda igazgatója megkereste õket, és átnyújtott egy nyitott, azaz korlátlanul feltöltött csekket, hogy alapozzák meg vele az életüket. Õk igyekeztek szerények maradni, és vettek egy aranyszínû cigarettatartót és egy Ronson öngyújtót. Megmutatták az igazgatónak, majd visszaadták a sah csekkjét az elképedt férfinak. Mikor dõlt el, hogy cirkuszos lesz? Hétéves voltam, amikor apukám feltette a kérdést, hogy szeretnék-e artista lenni. Igennel válaszoltam, így megkezdte a képzésemet. Az iskola mellett mindennap keményen gyakoroltunk. Elõrehozott vizsgáim voltak a tantárgyakból, hogy áprilistól már tudjak utazni velük, ahová elszerzõdtek. Az elsõ fellépésemet terveztük. A Fõvárosi Nagycirkuszban jótékonysági estet tartottak a nyugdíjas artistákért. Édesapámmal léptem volna fel, ám õ pár nappal elõtte lezuhant a trapézról. Az abfalt viszonylag egyszerû elem. Hátravetette magát a trapézon, hogy a két lábát végigcsúsztassa a kötélen, és beakassza a rúdnál. De az egyik lábfeje lecsúszott, a trapéz kifordult, õ pedig lezuhant a porondra. Ez a baleset március 1-jén a Fõvárosi Nagycirkuszban történt. Életveszélyes állapotban vitték az Országos Traumatológiai Intézetbe. A balesetrõl minden újság beszámolt, és ezt követõen írt könyvet A 2 Axt címmel Pintér Éva és Szamay Ilona. Könyvükkel ráirányították a figyelmet a cirkuszi világra, annak veszélyes mivoltára. Lehet tudni, hogy mi volt a baleset oka? Gyanakodott a megváltozott páratartalomra s arra is, hogy nem a megszokott mosószerrel mosták ki a ruháját. Évtizedekkel késõbb jött rá a valószínû okra. Késõbb egyszer megpróbálta ugyanazt a trükköt, s a lábfeje ugyanúgy kifordult, mint a baleseténél. A trapéz szélén van két kis gömb, az lökte ki a lábát forduláskor. Egyébként édesanyámnak is volt egy ennél szerencsésebb kimenetelû balesete, még az USA-ban. Ott számtalan produkcióban fel kellett lépnie, így például elefánt hátán lovagolt. Az elõttük haladó, tudottan ideges természetû elefánt hányni kezdett, s a nyálkán elcsúszott az anyám elefántja, de anyám el tudta lökni magát, hogy ne nyomja agyon az állat. Egy mondás szerint az erõszak és a tragédia elválaszthatatlan a cirkusztól. Sõt a cirkusz egy belle dame sans merci, egy gyönyörû, de könyörtelen hölgy, aki behálózza az elõadók lelkét, kizsigereli a testüket, és amikor a teljesítményük már nem elfogadható többé, a földhöz vágja õket. Az ön apai nagyapja, a cirkusz világában ismert Nagy Ervínó, mint A 2 Axt könyvbõl kiderül, elhagyta a családját. Sohasem kereste meg a fiát, az unokáját? Apám még fiatalon, amikor mindketten Belgiumban, de más-más cirkuszban dolgoztak, levelet írt neki, de olyan választ kapott rá, hogy ne akarja õt utánozni, és ne hívassa magát Kis Ervínónak. Az, hogy nélküle nõtt fel, nem esett olyan rosszul, mint ez a levél. Végül apám 38 évesen látta elõször. Németországban turnéztunk, akkor 12 éves voltam. Kinéztem a cirkuszi lakóautóból, s láttam, hogy egy fényképekrõl ismert férfi jön a lakókocsi felé. Apu, ott jön apukád! kiáltottam fel. És kopogtak. Akkor látták egymást elõször. Én egyébként 13 éves koromtól léptem fel a szüleimmel a Fõvárosi Nagycirkuszban. Egyre több trükköt vettem át. Amikor anyu 45 évesen abbahagyta, apuval duettben folytattuk. Õ 47 évesen vonult vissza, adta át nekem a számot, hogy beforrjon. Tizenkilenc éves koromtól csinálom önállóan. Sokfelé szerzõdtem, felléptem Svájcban, Hollandiában, Franciaországban, Németországban, Ausztráliában, Mexikóban. Mivel az Ibolyát sok országban nem tudják kimondani, a második keresztnevemet használva Elisabeth Axt néven lépek fel. Az artista kifejezés gyûjtõfogalom, mi azon belül megkülönböztetjük a zsonglõrt, akrobatát, állatidomárt, bohócot és légtornászt. Mit jelent az, hogy Washington-trapéz? Aki kitalálta, hogy a trapézon áll fejen, azt Washingtonnak hívták. Ilyen az én trapézom is. Hét perc a mutatványom biztosítás, háló nélkül. Ez az én döntésem. A hat-nyolc méter magasan lévõ trapézon fejen és egy kézen állok, fejen állva karikákat hajtok a kezemmel és a lábammal. A Fõvárosi Nagycirkuszban a hétfõ és a kedd szünnap; szerdán, csütörtökön, pénteken egy-egy, szombaton három és vasárnap két fellépésem van. Én a már említett trapézszámot adom elõ. Van még egy levegõszámom s egy kézegyensúlyozásom is. Hogyan kell élnie? Amikor nincs elõadás, napi másfél-két órát gyakorolok. Más napokon edzõteremben egy órát futok, negyven percet lépcsõzöm, lábra erõsítek, majd aerobikedzésre megyek. Alkoholt ritkán iszom. A testsúlyomra oda kell figyelnem, az is nyilvánvaló, hogy a fellépések elõtti órákban nem eszem és iszom semmit sem. Amikor belép a manézsba, mindent ki kell kapcsolnia. Nem gondolhat arra, hogy kaptam a NAV-tól egy levelet, holnap érte megyek a postára, uramisten, mi lehet benne Muszáj kikapcsolni és csak arra gondolni, amit csinálok. Akármi van, kint kell hagyni. Nem azért jön a közönség, hogy olyat lásson, amit nem akar. Minden elõadómûvész álma, hogy ott legyen a monte-carlói cirkuszfesztiválon. Általában meghívásos alapon lehet bekerülni. Engem 2007-ben hívtak meg, és a fesztivál két különdíját kaptam meg. A felvételeken látni, ahogy produkcióját látva tapsol Albert herceg is. Hol van igazán jó közönség? Az itthoni is nagyon jó. Az oroszok virágcsokrokat dobnak be a színpadra s küldetnek az öltözõbe. Nagyon értik azt, amit látnak. A Szovjetunióban több mint száz cirkuszi társulat mûködött, az emberek magas színvonalú elõadásokon nõttek fel. Ausztráliában a kisebb városokban elõfordult, hogy megbotránkoztak az artistanõk kiskosztümjeit látva. Túl merésznek gondolták. Sydneyben, Brisbane-ben ezt már nem éreztem. Most, hogy állandó cirkuszban lép fel, nem hiányolja a vándorcirkuszos életet? Csak egy kicsit. Fárasztó a sok utazás, ráadásul utazó társulatnál nagyon sok egyéb munkájuk van az állatszámosoknak és a légtornászoknak. Nekem másfél órába kerül a trapézom felszerelése. Soha nem bíznám másra, olyan ez, mint amikor az ejtõernyõs magának hajtogatja a felszerelését. Egyébként a fellépõruháimat is én tervezem és én varrom. Eldõlt már, hogy a gyermeke is cirkuszos lesz-e? A fiam, Brandon tízéves. Nagy-Britanniában született, és ott is jár iskolába. Kézen áll, fejen áll, hajlékony számokban jeleskedik, zsonglõrködik, egykerekûn már fel tudna lépni. Tavaly is gyûjtöttek az idõs artistáknak, hiszen akik egykor Magyarország hírnevét öregbítették, azok manapság negyvenezer forintos nyugdíjból tengetik napjaikat. Hogyan tudja az ember bebiztosítani magát idõsebb korára? Tudjuk, hogy ezt örökké nem lehet csinálni. A fiataloké a porond. Muszáj elõtakarékoskodni, mert eljön az az idõ, amikor váltani kell. Amikor a szüleim abbahagyták, anyám óvodában tanított tornát angol nyelven, aztán artistastúdiót nyitottak Ercsiben. Most artistaközvetítõ ügynökségük van. Az egykori Capuletek és Montague-k megünneplik a névnapokat, születésnapokat? Igen, de szûkebb körben. Mindenki mindenkinek rokona ebben a cirkuszi világban. Csak ha a Fõvárosi Nagycirkusz mostani mûsorát nézem: a Donnert akrobatacsoport tagjai unokatestvéreim, a szintén lovas akrobata Richter Flórián pedig a másodunokatestvérem. A többi rokon a világ más részein dolgozik. Ennyi embert képtelenség egy családi rendezvényre összehozni. Ha valaki dupla fizetést ajánlana egy íróasztal mellett, elvállalná? Ó dehogy! Akit cirkuszvonat ringatott, az igazán izgõ-mozgó típussá válik.

4 20 Magyar Nemzet Magazin F O T Ó K : A R C H Í V Rajongók a Budapest Sportcsarnokban 1990-ben a 3+2 fellépésén. Ma már sokan inkább a képernyõ elõtt fogyasztják a modern magyar nótát A W EKERLE S ZABOLCS pósomnak akkora a feje, Budapesten futballoznak vele. Aki 1987-ben nézte a jugoszláv televízió Zenebona címû mûsorának szilveszteri adását, egyebek mellett ilyen rímeket hallhatott. stúdióban vidám volt a hangulat, az óév búcsúztatására a Délvidéken muskátlinak nevezett zenei stílus reprezentánsai gyûltek össze. Megannyi kipróbált vajdasági lakodalmas zenész, köztük a késõbb kultikussá váló 3+2 zenekar. Az adás nézõi valószínûleg nem sejtették, hogy egy új zenei kor kezdetének tanúi. A Bugyi fivérek által alakított 3+2 ekkor már túl volt Halvány õszi rózsa címû lemezének megjelentetésén, amely késõbb minden idõk legkelendõbb magyar nyelvû hanghordozója lett, és rekordját azóta is tartja: másfél millió fogyott belõle, amivel máig kenterben veri az István, a királyt (egymillió eladott példány). Lakodalmas, mulatós zene már addig is létezett mind a Vajdaságban, mind az anyaországban, ám képernyõre és így széles nyilvánosság elé elõbb engedték Jugoszláviában, mint Magyarországon, ahol ez mint majd látni fogjuk csak jó tíz évvel késõbb történt meg. Az egykor a Budapest Sportcsarnokot is könnyedén megtöltõ 3+2 azóta is él és virul, épp egy többállomásos kanadai turné után hívjuk õket telefonon. Bugyi Zoltántól, az egyik alapítótól megtudjuk, hogy évi nyolcvan-száz fellépésük van, elsõsorban a Kárpát-medence magyarlakta területein zenélnek, de távolabbra is eljutnak olykor. Repülõs zenész A három Bugyi testvér az 1970-es években amint az a honlapjukon leírt mesés történetükbõl kiderül valahol a bús, kietlen, homokos Dél-Bánátban kezdte tevékenységét. Az öreg zenészektõl eltanult közkedvelt nótákból, csárdásokból álló, rockosított repertoárjukat hívták lakodalmas rocknak, Bugyi-rocknak, és az Egy asszony miatt vagyok ilyen léha, a Kicsiny falum, a Halvány õszi rózsa, a Kombiné csakhamar szerte a Vajdaságban a mulatságok állandó zenei betevõje lett. A zeneileg magasan képzett Bugyi fivérek akik, mint azt a szakmában dolgozóktól megtudtuk, minden további nélkül eljátsszák Santana számait is, és közönségüket olykor dzsesszes hangzású darabokkal is meglepik gyorsan megadták magukat a közakaratnak: mûsorukon mindmáig túlnyomórészt igényesen elõadott lakodalmas dalok szerepelnek. Hála istennek még ma is keresettek vagyunk mondja Bugyi Zoltán, de ez azért már nem a nyolcvanas-kilencvenes évek. Annak idején, amikor Temerinben a helyi rádióban felvettünk egy négy számból álló kis anyagot, a kívánságmûsorban elõfordult, hogy órákon át olvasták azok listáját, akik a mi számainkat küldték valakinek. A kilencvenes években pedig az Omega hangosította a pesti koncertünket ilyesmirõl Ürményházán (itt alakult a 3+2, elõször 3+1 néven) álmodni sem mertünk, amikor apám kocsmájában a fater felszólítására elkezdtünk a csinn-bumm zene, vagyis a diszkó meg a rock mellett csárdásokat, nótákat is játszani. Van nekem egy csíkos gatyám A mulatós mûfaj diadalútja a Zsiguli csomagtartójától a tömegmédiáig (1.) Mint a nokedli Kodály Zoltán egy tanulmányában így jellemezte a magyar nóta hallgatóságát: a népkultúrából már kinõtt, de a magaskultúráig még el nem jutott, átmeneti embertípus. Ahogyan a nóta vitatott mûfaj volt, az a szerepét mára nagyrészt átvevõ lakodalmas vagy mulatós is, mely a legkülönfélébb csatornákon át ömlik ránk hol jobb, hol zavarba ejtõen silány minõségben. Akárhogy is: a mûfaj mintha még sosem lett volna ennyire népszerû. Miért és mire mulat az ország és mit árul ez el rólunk, ha elárul valamit? A közvélekedés nekik tulajdonítja a lakodalmas vagy mulatós mûfaj megteremtését, ám ezt sokan vitatják. Tény, hogy hasonló dalok az 1970-es évek végétõl már javában szóltak Magyarországon is. Vendéglátós zenészek, vidéki, kisvárosi mulatságok, lakodalmak, brigádbulik trubadúrjai ugyancsak bátran nyúltak ehhez a zenei anyaghoz, ám legalizálásuk vagyis a lemezkiadás, a fõsodratú médiában való megjelenés masszív falakba ütközött. A 3+2 viszont déli szomszédunk kiadói, köszönhetõen minden bizonnyal az ott uralkodó piacközelibb szemléletnek is, hajlandóak voltak teret adni a nagy érdeklõdésre számot tartó mûfajnak pillanatok alatt letarolta mind a vajdasági, mind a magyarországi lemez- és kazettapiacot. S nem is csak magyar hallgatóik voltak: mint a Bugyi testvérek egyik interjújából kiderül, az akkor már Temerinben tevékenykedõ zenekart a szomszédos, szerbek lakta falvakba is hívták játszani. A magyarországi hõskor egyik nagy tanúja Kadlott Károly, aki idén lesz hetvenéves, de még ma is aktív mint megtudjuk tõle, havi egy-két fellépése most is akad. Ez persze összehasonlíthatatlan korábbi elképesztõ sikereivel: 1990-ben épp a 3+2 oldalán lépett fel a telt házas Budapest Sportcsarnokban, és alig gyõzött eleget tenni a kisebb-nagyobb felkéréseknek. Kadlott Károly budapesti repülõs zenészként kezdte pályafutását 1968-ban. Ez annyit jelent, hogy olyankor hívták az akkoriban még élõ zenét szolgáltató presszókba, bárokba, éjszakai helyekre, amikor az adott vendéglátóegység állandó zenészei szabadnaposak voltak. Gyakran muzsikált a körúti Savoyban, a Keringõ és a Bocskai presszóban. Ekkor még klasszikus vendéglátós slágereket játszott. A vendéglátózást 1985-ben fejeztem be, ekkor tértem át a magyar nótára, mert érezni lehetett, hogy kezdõdik valami eleveníti fel a modern mulatós honi genezisét, amikor felhívjuk telefonon. Lakodalmakba, névnapokra kezdtem járni, de volt, hogy kisebb vállalatok, brigádok hívtak zenélni. Akkoriban még a melósoknak is volt pénzük szórakozni. Rendszeresen megfordultam Nagykõrösön a nyolcvanas években. Az üzemekhez közeli presszókban szokás volt, hogy az esti mûszakból bejöttek a munkások mulatni, éjfélig játszottam nekik, megittak két-három sört, aztán hazamentek, és közben még a családjukat is eltartották. Ezt csinálja meg ma valaki! Az aranyidõk a kilencvenes évek közepéig tartottak, amikor Kadlott már régebbi és saját nótákat tartalmazó kazettákon is terjesztette mûvészetét. Ám a presszós, lakodalmas mulatozás mára jelentõsen visszaesett. Megszûntek a brigádok, a szomszédok sem járnak össze, lakodalom sincs már panaszolja a zenész. Öreganyám mondta mindig, hogy ma már nem adják meg a módját, csak összeállnak, mint a nokedli. Nem járnak össze az emberek, inkább leülnek a tévé elé, megveszik a borukat, sörüket, aztán otthon hallgatják a mulatós zenét. Ám itt még nem tartunk: a mulatós képernyõkig vezetõ útja hosszú volt, s buktatókkal teli. Üdvözlet Schorokscharról Bár a nóta és a mulatós búvópatakként a szocializmus éveiben mindvégig jelen volt a magyar kultúrában, az, hogy a szélesebb közvélemény és az értelmiség is tudomást vett róla, és hogy végsõ soron polgárjogot nyert, egy fajsúlyos és kitûnõ üzleti érzékkel megáldott sváb férfinak köszönhetõ. Történeténél érdemes hosszabban is elidõznünk. A hõskor egyik legfontosabb, máig meghatározó szereplõje Galambos Lajos, mûvésznevén Lagzi Lajcsi, a mûfaj megkerülhetetlen figurája. Karrierje kezdeteirõl, személyiségérõl és hitvallásáról kiváló képet kapunk Szabados Péter Karnevál a médiában Lagzi Lajcsi, a sámán címû, 2005-ben a Médiakutatóban megjelent remek tanulmányából. Ebbõl kiderül, hogy Galambos négyéves kora óta trombitált, és jó ideig a klasszikus muzsikában akart sokat elérni. ( Tizenkét éves koromtól fogva teljesen tudatosan készültem, és nagyon nagy mûvésznek idézi Szabados Lagzi Lajcsit Doszpod Béla 1997-ben megjelent Angyali társaságban címû interjúkötetébõl.) Elvégezte a Zeneakadémia ének-, trombitatanár szakát, ám õsi soroksári sváb zenészcsalád sarjaként a komolyzene mellett már gyerekkorától magától értetõdõ természetességgel játszotta a lakodalmakon, bálokon népszerû mulatós zenét. Pályája és életútja az 1980-as évek közepén vett népmesei fordulatot. Az Állami Könyvterjesztõ Vállalat 1984-ben felkérte a Zeneakadémia frissen végzett hallgatóit, játsszanak térzenét a Sugár Üzletközpont elõtt. A klasszikus fúvós darabok nem arattak zajos sikert a járókelõk körében, mígnem egy idõs úr odalépett hozzájuk, és azt mondta nekik, adják elõ inkább a Schneider Fánit. S lõn: a Fánira, a Majd ha nékem sok pénzem lesz címû nótára és társaira már tömegek torpantak meg, és a hallgatóság egy idõ után kazettán is követelte a mulatós muzsikát. Galambos és társai stúdiót béreltek, és felvették az elsõ hanganyagot, amelybõl kétszázat gyártottak. Mint kiderült, tévesen mérték fel az igényeket: a debütáló Grüsse von Schorokschar címû hanghordozóból rövid idõ alatt százezer darab fogyott. Galambos ekkoriban vette fel a Lagzi Lajcsi nevet: édesapja kérte, hogy a jól csengõ családnevet a família férfi tagjai mind jó nevû zenészek, nagyapja például nívódíjas trombitamûvész volt, egyebek mellett A Tenkes kapitánya fõcímzenéjében hallható trombita megszólaltatója ne tüntesse fel a bugyitematikájú dalokat tartalmazó kazettán. A populáris váltást mások sem vették jó néven Lajcsi több interjúban is beszámolt arról, hogy pályatársai, akik korábban nagy tehetségnek tartották, a mulatós vállalása után szóba sem álltak vele többé. Õ elõremenekült: Zsigulija csomagtartójából vásárokon, parkolókban, rendezvényeken árulta kazettáit ig két és fél millió darabot értékesítve. Ez az elképesztõ szám annak is köszönhetõ, hogy Lagzi Lajcsi eladta pasaréti lakását, majd televíziós reklámot gyártatott, melyet a Híradó elõtti méregdrága hirdetési sávban mutattak be 800 ezer forintért. Idõsebb olvasóink talán még fel tudják idézni döbbenetüket, amikor elõször

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Z G I A T K Ö E R É E T T N

Z G I A T K Ö E R É E T T N Z G I A K Ö E R É E N B. D. Dezső (szül. 1930-) (B.D.-el nem sikerült kapcsolatba lépnünk, ezért az ő történetét, amelyet a Holokauszt Dokumentációs Központ irattárában őriznek, álnéven tudjuk csak közzétenni.)

Részletesebben

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA

TEST IZ MAĐARSKOG JEZIKA Student's name : E-mail: Test štampajte i skeniranog ga vratite na e-mail office@centarzaedukaciju.com U slučaju da nemate tehničke mogućnosti, prihvata se i da na datu e-mail adresu pošaljete odgovore

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába!

isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába! isteve Szerkesztette George Beahm Steve Jobs egy az egyben Kukkants bele egy zseni agyába! Az Apple tehetségekre épül, olyan tehetségekre, akik, azt hiszem, képesek jó hardvert tervezni, erősek az ipari

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet

Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG HÍRLEVELE 2011.. FFEEBBRRUUÁÁRR Nádas Kitti: Mint az anyai szeretet TÁMOP-5.5.5/08/1 - A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában,

Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, Eme írás készíttetett az Úr 2008. Évének Augusztus havában, ama XII. ÁGOTA táborrul, mely tarttatott az jeles Szeged városában, azon vidám ifjak örömére!!! Az ÁGOTA Alapítvány (helyett) bemutatja (a 2

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.)

S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA. Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) S. TURCSÁNYI ILDIKÓ BANNER JÁNOS EMLÉKSZOBA Vezető a Jantyik Mátyás Múzeum állandó kiállításához (Békés, Széchenyi tér 6.) BÉKÉSI TÉKA 11.sz. A békési Jantyik Mátyás Múzeum tájékoztatója Szerkeszti: B.

Részletesebben

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be!

Nyelvhasználat. - Legyen szíves! - Egészségedre! - Gyere be! - Mit tetszik kérni? - Jó éjszakát! Melyik a helyes válasz? Jelöld be! Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! -

Részletesebben

Mozgásban a VODAFONE. 2007 december 6. december 16.

Mozgásban a VODAFONE. 2007 december 6. december 16. Mozgásban a VODAFONE 2007 december 6. december 16. A Vodafone mindig nagy nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az igényeknek leginkább megfelelô szolgáltatást nyújtsa ügyfeleinek. Ezek kommunikálására mindig

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

GR tanfolyam vélemények

GR tanfolyam vélemények GR tanfolyam vélemények (amiket, ha te is csatlakozol, a zárt oldalon élesben olvashatsz majd) A véleményeket rendhagyó módon nem a végén, hanem a 13. leckénél, egy szusszanásnyi időt adva kérem remélem,

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója

Terbe Rezső. Élem az álmom - A jövő naplója Terbe Rezső Élem az álmom - A jövő naplója 2100. január 1. Elhatároztam, hogy naplót írok. Úgy érzem, hogy most boldog vagyok. Ugyanakkor a teljes történet megértéséhez hozzátartozik az is, hogy csak pár

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

"Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval

Soha nem érzem, hogy itt a plafon - Interjú Bánsági Ildikóval "Soha nem érzem, hogy itt a plafon" - Interjú Bánsági Ildikóval 2014. augusztus 26. kedd, 07:00 "Mindig büszke voltam, ha valami újra hívtak. Soha nem érzem, hogy itt a plafon, hanem inkább azt, hogy szeretnék

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Időeltolásos tévénézés Magyarországon

Időeltolásos tévénézés Magyarországon www.agbnielsen.hu Időeltolásos tévénézés Magyarországon A 2011. októberi TSV teszt eredményei A digitális műsorszórás beindításával, illetve az ehhez kapcsolódó időeltolásos tévénézést lehetővé tevő eszközök

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1

A képlékeny félhold. Bassár el-aszad elnök. Némiképp meggyűrődött a róla alkotott kép IRÁNYTŰ INTÉZET EMBER ZOLTÁN LEVENTE 1 A képlékeny félhold A szíriai háború és polgárháború szilánkjai a menekült- és migránsválság képében bizony elérték Európát, ezáltal Magyarországot is; nem beszélve arról, hogy 6000-7000fő európai országok

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A legférfiasabb oldalad

A legférfiasabb oldalad A legférfiasabb oldalad A manus.hu célja megteremteni egy olyan oldalt, melyben az erősebbik nem újból erősebbik nem lehet. Lelki menedéket és szakszerű segítséget nyújtani egy internetes magazin keretein

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

Szemle. Péterfy Gergely

Szemle. Péterfy Gergely 44 Szemle Péterfy Gergely KÉT KIS NYOMOZÁS Elsõ xoktóberének végén Szadai András, egy frissen végzett fiatal 1954xxorvos, aki csak néhány hónappal korábban foglalta el körzeti orvosi állását egy Szeged

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Sasvári Sándor. otthonában

Sasvári Sándor. otthonában Sasvári Sándor otthonában A természettõl körülölelve A legfoglalkoztatottabb musical énekes, kivételes hangadottsággal megáldott, népszerű zenész, boldog családapa, természetszerető állatbarát és még folytathatnánk

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA

SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA SZAKMAI GYAKORLAT BESZÁMOLÓ LUKÁCS ZSÓFIA 2015/2016 MÁLTA Szakmai gyakorlatomat Máltán, a Vera Sant Fournier Interior Design Studionál végeztem. Ez a csupán három főből álló cég elsősorban magánlakások

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19

ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 ELSÕ KÖNYV 1867 1918 19 20 Elõszó A román és a magyar életkörülmények alakulása a dualizmus korabeli Magyarországon és Nagy-Romániában (1867-1940) A kézirat szerzõje a fenti kérdés áttekintésével olyan

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez

Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan feln ttnek, akivel nem tegez Nyelvhasználat Kinek mondod? Írj a mondatok mellé 1-est, ha gyereknek, 2-est, ha olyan felnıttnek, akivel nem tegezıdsz (nem Szia-t köszönsz neki), és X-et, ha mindkettınek! (5 pont) - Legyen szíves! 2

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor?

Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Miért nem érdemes CSAK a gázszámlára hagyatkozni vásárláskor? Hogyan lehet sokkal nagyobb a fűtésköltség, mint azt Ön várta? Nádas Krisztián Ön ingatlanvásárlás előtt áll Talán már ki is nézte a megfelelőt:

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter

Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter Tánczos Vivien : ERASMUS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ LEIPZIG HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND KULTUR 2015 tavaszi szemeszter 1 Tánczos Vivien vagyok, az Óbudai Egyetem környezetmérnök szakos hallgatója. Motivációm

Részletesebben

IZRAELI HÍRLEVÉL. Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo

IZRAELI HÍRLEVÉL. Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo IZRAELI HÍRLEVÉL א גּ ר ת מ י ש ר א ל Newsletter Israeli Szerkeszti: Halmos László makojeruzsalem@gmail.com SKYPE: halmos.laszlo 2009. január 5, hétfő A friss információk az izraeli televízió- és rádióállomásoktól,

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest!

Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Színbe hozunk! Találd meg magadban Te is az önkéntest! Szia! A Faipari Tudományos Alapítvány saját profiljába vágó önkéntes programot indított ZuzmóKa néven. Az egy éven át tartó rendezvénysorozat önkéntesek

Részletesebben

Nekünk még volt szabadnapunk

Nekünk még volt szabadnapunk Nekünk még volt szabadnapunk 2013. 09. 11. Szerző: Kalmár András Molnár Piroskával egy nagy irodaház felső szintjén találkoztam, vöröses-lilás paróka volt a fején, zebramintás blúz és műszálas sál egészítették

Részletesebben

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT

VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT VAN MIT NÉZNI DEBRECENBEN! DEBRECEN TELEVÍZIÓ MÉDIA AJÁNLAT MÉDIAAJÁNLAT BEVEZETŐ ITTHON VAGYUNK Az elektronikus média egyre inkább meghatározza életünket. Gondoljunk csak a televízióra, ami ma már az

Részletesebben

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és

... Talyigán vetett ágy. hózz mosni, takarftaxri, én meg ideástam e mögé a dög taliga mögé és Németh István Talyigán vetett ágy Háti itt van a tavasz is megint. A tavasz mindig eljön, meg a: nyár is, meg a tél is, ha várják, ha nem. Az ember szerencséje em jđn el soha. Hiába várják, hiába futnak

Részletesebben

A szenvede ly hatalma

A szenvede ly hatalma Előhang Leonard Kastner mostanában egyre többször gondolt ar ra, hogy vissza kéne vonulnia. Miért is ne? Az időzítés tökéletes lenne. Annyi pénzt keresett már, amiről régebben álmodni sem mert volna, ráadásul

Részletesebben

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1;

Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; Datum=03.07.2007; Forrás=Észak-Magyarország; Kiadás=157; Rovat=Társadalom; Oldal=1; A tüdő a túloldalon n A tüdôgyógyászati osztállyal 15 beteget költöztettek át hétvégén, de hétfôn már 20-an voltak. Miskolc

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten?

Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Lesz-e Tarlós-bringa Budapesten? Október vége van, 2013 októberéé, és jövő tavasszal, ha igaz, Budapesten is beindul a közbicikli rendszer, BUBI néven. Tud róla? Tudja, hogy mi is ez? Érdekli? Szeretné

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében Robert Antoni Bezárt szabadság 31 nap az USA bevándorlási börtönében 3 4 A könyv igaz, megtörtént események alapján íródott. A könyvben említett egyes személyek nevét megváltoztattam, hogy ezzel is védjem

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben