Hétvégi. Kerekasztal-beszélgetés a szovjet csapatok 1945-ös letelepedésének következményeirõl február 14., szombat 17

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hétvégi. Kerekasztal-beszélgetés a szovjet csapatok 1945-ös letelepedésének következményeirõl. 2015. február 14., szombat 17"

Átírás

1 17 Hétvégi Szerkeszti: Fehér Béla Társszerkesztôk: Margittai Gábor és Szényi Gábor Kerekasztal-beszélgetés a szovjet csapatok 1945-ös letelepedésének következményeirõl Frontváltás F O T Ó : M T I / M A F I R T Hetven esztendeje, február 13-án értek véget a harcok Budapesten; nem sokkal késõbb az ország a Vörös Hadsereg kezére került. Milyen rövid és hosszú távú következményeket okozott a változás? A témáról Bank Barbara történésszel, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának tagjával, Donáth Ferenc fõorvossal, a Nagy Imre Társaság budapesti elnökével és Szakály Sándor történésszel, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetõ egyetemi tanárával, a Veritas Történetkutató Intézet fõigazgatójával beszélgettünk. A Szent Gellért téri szovjet hõsi emlékmû koszorúzása Magyarország felszabadulásának elsõ évfordulóján, április 4-én M P ETHÕ T IBOR AGYAR NEMZET: Minek tekinthetjük a szovjet Vörös Hadsereg ös magyarországi bevonulását. Felszabadulásnak vagy megszállásnak? Esetleg mindkettõnek? SZAKÁLY SÁNDOR: Kérdés, hogy aki ezt az idõszakot megélte, miként érezte, tapasztalta meg a történelmi eseményt, milyen benyomásai voltak. A felszabadulás szó belsõ történést fejez ki. Úgy vélem, ebben az esetben nem beszélhetünk belsõ eseményrõl, örömrõl. Annyi történt, hogy a Magyarországgal és Németországgal harcoló hatalom, a Szovjetunió elfoglalta egy ellenséges ország területét. Kérdéses az is, hogy a felszabadítottak igényelték-e a szovjet beavatkozást. Nyilvánvaló, hogy a többség nem igényelte, hanem azt szerette volna, ha minél elõbb véget ér a háború. Lehetséges, hogy valakinek személy szerint felszabadulást hozott a szovjet Vörös Hadsereg elõrenyomulása, esetleg megmenekült az üldöztetéstõl, a közvetlen életveszélytõl. A kifejezéssel azonban óvatosan kell bánni. A balti államok népeinek nagy része például felszabadulásként élte meg, hogy a német haderõ 1941 nyarán elûzte a megszálló szovjet hatalmat. Amikor a német és magyar csapatok ben rövid idõre visszafoglalták Nyíregyházát, majd Székesfehérvárt, a helyi lakosok a visszaemlékezések szerint megint csak felszabadítóként köszöntötték õket. Nyilván nem függetlenül mindattól, amit a korábbi szovjet megszállás alatt átélhettek. Ha a kifejezéshez ragaszkodunk, akkor tetszik, nem tetszik mindegyik általam felsorolt esetben érvényesnek kell tekintenünk. Magyarországot egyébként a szovjetek is ezt a terminust használták sokáig hivatalosan a Vörös Hadsereg elfoglalta, megszállta az 1943 novemberében a nyugati szövetségesekkel kötött teheráni megállapodás alapján. A gyõztes jogán pedig 1945 januárjában a nyugatiakkal együtt fegyverszünetet kötöttek velünk. Felszabadulásról akkor beszélhetnénk, ha Magyarország önmaga lett volna képes változtatni helyzetén. Ezt nem tudta megtenni, külsõ hatalom ûzte ki a németeket, s rendezkedett be nálunk megszállóként. BANK BARBARA: A felszabadulás kifejezést a propaganda szülte, használatát gyakorlatilag ráerõltették mindenkire, függetlenül az egyéni tapasztalattól. Nem szabad azt sem elfelejteni, hogy a legtöbb helyen a frontváltás nem jelentette egyúttal a háború, a háborús körülmények megszûntét. A megszállók viselkedése hosszú idõre bizonytalanságot, félelmet hozott a polgári lakosságnak: nõket becstelenítettek meg, raboltak, civileket, hadifoglyokat végeztek ki. Maga Rákosi írta le Dimitrovnak, hogy mennyi panasz érkezett a szovjet katonákkal szemben. Székesfehérváron, ahol sokáig állt a front, több nemibeteg-gondozó létesült utóbb, mint bárhol máshol az országban. Ilyen körülmények között nyilván kevesen érezhették magukat felszabadítottnak. Vannak a szovjet katonákkal kapcsolatos pozitív tapasztalatok is, de nem azok voltak a jellemzõk. A városokba szovjet katonai parancsnokokat neveztek ki, akiknek erõteljes befolyásuk volt a vármegye, a város vezetõinek a kinevezésére, a közigazgatás szervezésére, irányítására, majd ellenõrzésére. Ebbe a körbe természetesen beletartozott a rendõrség is. FOLYTATÁS A OLDALON

2 18 Magyar Nemzet Magazin K O R K É P F O T Ó : E U R O P R E S S / A F P V O L O D Y M Y R S H U V A Y E V Hétköznap Hozzátartozók ukrajnai rakétatámadás áldozata mellett Kramatorszk, február 10. Budapest ostroma Rákosi Mátyás üdvözlõ távirata: A Vörös Hadsereg Fõparancsnokának, Sztálin Elvtársnak! A Vörös Hadsereg megteremtésének huszonhetedik évfordulója alkalmából forró üdvözletünket küldjük Önnek, a hõsi Vörös Hadsereg fõparancsnokának. Lelkesen köszöntjük a Vörös Hadsereg minden bátor katonáját, tisztjét, tábornokát, és kívánjuk, hogy az eddigi gyõzelmeket hamarosan betetõzze a barbár német fasizmus végsõ veresége. A magyar nép soha el nem felejti, hogy fõvárosát, Budapestet a Vörös Hadsereg hõsi katonái szabadították fel, hogy mennyi orosz vér ömlött azért, hogy hazánkról lehulljanak a német rablók bilincsei. Ha ma a száz sebtõl vérzõ magyar nemzet újra megindulhat a felemelkedés útján, ha a népi erõk szabadon foghatnak össze az új demokratikus Magyarország felépítésén, ha végre visszatérhetünk a haladó nemzetek sorába, úgy mindezt Önnek és az Ön vezetése alatt küzdõ dicsõ Vörös Hadseregnek köszönhetjük. A magyar nemzet most fog hozzá az új hadsereg felállításához, hogy kivegye részét országának felszabadításából, és maga is hozzájáruljon a gyûlölt német fasiszták és aljas magyar bérenceik kiirtásához. A magyar nép eddig is saját hõseinek tekintette a Vörös Hadsereg bátor katonáit, akik magyar földben pihenik örök álmukat. Az új magyar hadsereg vérével pecsételi meg a Szovjet és a magyar nép jó viszonyát, és a közösen megvívandó harcokban rakja le a biztosítékát annak, hogy ez a jó viszony õszinte és örök barátsággá fejlõdjék. Éljen a gyõzelmes Vörös Hadsereg! Éljen a Szovjet nép nagy vezére, Sztálin! Budapest, évi február hó 22-én Rákosi Mátyás 1944 nyarán serényen folytattuk a legféltettebb anyagnak a felsõ emeleti raktárhelyiségekbõl a tárgyi óvóhelyekre való leszállítását. Így kerültek védettebb elhelyezésre az ország levéltára (archívum regni), a nádori levéltár, a magyar udvari kancellária, a kamara, a helytartótanács, a hétszemélyes és a királyi tábla régebbi állagai, iktató és tanácsülési jegyzõkönyveik, az országos viszonylatban is forrásértékû családi levéltáraink és iratgyûjteményeink, valamint az összes levéltárakban külön kezelt középkori okleveles anyag, hogy csak a fontosabbakat említsem meg az óvóhelyekre szállított iratok közül. Miután az így kiválasztott anyag elhelyezése után még némi férõhely állott rendelkezésünkre, elhatároztuk, hogy az összes XVI. és XVII. századi regisztratúrákat is oda leszállítjuk. E munkálatok közben ért bennünket a nyilaskeresztes pártnak hatalomra jutása, melynek bénító hatása a levéltár belsõ életére abban jelentkezett, hogy munkatársaink legnagyobb része katonai behívót kapott, akiknek szaktudása és alapos levéltári ismeretei nélkülözhetetlenek lettek volna az ilyen nagyarányú belsõ mentési munkálatok sikeres lebonyolításához. Megindult tehát a harc munkatársainknak a levéltári szolgálatban való visszatartására. Mialatt ezt az adminisztratív küzdelmet az illetékes kormányhatóságokkal folytattuk, december 4- én Szálasitól azt az utasítást kaptuk, hogy a levéltár anyagát be kell csomagolnunk és nyugatra szállítanunk. Az Országos Levéltár e felhívásra kimutatta, hogy teljességgel lehetetlen a levéltári anyag elszállítása várbeli épületébõl, mert ahhoz mintegy 175 zárt tehervagonra, 400 teherautóra, ládára és egy nagyobb munkásosztagnak több hónapos közremûködésére volna szükség. Sõt e munkálatokat el sem lehet kezdeni mindaddig, míg a db láda el nem készül, melynek elõállításáról a kormánynak kellett volna gondoskodnia. (Levéltári Közlemények, 1946) Budapest ostroma alatt a Magyar Tudományos Akadémia székházát rendkívül nagy károk érték. Valamennyi ablak betört. A palota üvegkára kb m 2. A legsúlyosabb kárt szenvedett helyiség a légiaknáktól talált Széchenyi-múzeum, mely egész berendezésével együtt megsemmisült, rászakadt az alatta levõ Vigyázó-könyvtárra, a jelenlegi elnöki helyiségekre. Mûtárgyakban leggazdagabb üléstermünk s a mellette levõ képes és elnöki terem a ruhatári folyosóval gyújtógránátoktól szenvedett károkat, és az elnöki terem teljesen kiégett. Teljesen megsemmisült a felolvasóteremben Ligeti Antal négy tájképébõl kettõ, a másik kettõ is súlyosan összeszakadozott. A szoborgyûjteménynek nehéz súlyuk miatt óvóhelyre le nem vitt darabjai teljesen tönkrementek, így Kõrösi Csoma Sándor, Eötvös József, Kemény Zsigmond, Jósika Miklós márványszobrai. Igen sok belövés érte a Roosevelt tér és Dunapart felõli épületrészeket is, és az egész Duna-fronton rászakadt a II. emelet az I. emeletre, illetve a III. a II.-ra a díszterem feletti részen. Igen nagy károsodás érte az Akadémia könyvtárát is, fõképpen a keleti gyûjteményt (Stein Aurél, Goldziher stb.), az olvasótermet, és több pillér kilövése folytán a könyvespolcokat is. Több ezer kötet semmisült meg, és a naptól és a nedves idõjárástól egyformán szenvedtek. A palota 26 aknatalálatot kapott. A vízvezetéki berendezések, a központi fûtés szerelvényei, a villanyvilágítás vezetékei igen nagy mértékben megrongálódtak. Az Akadémia a magyar tudományos élet központja: könyvtára és üléstermeinek rendbe hozása nélkül a tudományos kutatás és eredményeinek bemutatása lehetetlenné vált volna. (Akadémiai Értesítõ, A részletek forrása: Arcanum Digitális Tudománytár)

3 Magyar Nemzet Magazin 19 Axt Ibolya az utazó cirkuszról, az elhibázott abfaltról és a manézs törvényeirõl A sah öngyújtója A V ARGA TTILA F A New Yorkban született Axt Ibolyát kisded korában cirkuszvonat ringatta. Szülei világszintû artisták, így nem volt kérdéses, õ is cirkuszmûvész, légtornász lesz. Bejárta a világot: hat-nyolc méter magasan biztosítás, védõháló nélkül áll fejen, egyensúlyoz egy kézen a trapézon. O T Ó : V É G H L Á S Z L Ó xt Ibolya felmenõinek mesébe illõ az élettörténetük. Anyai nagyszüleinek egybekelése a Capuletek és Montague-k ellentétét idézi, hiszen a cirkuszi világban az Eötvös és a Richter család a legnagyobb ellenfelek voltak. Szülõi tiltakozás ellenére házasodott össze 1930-ban az Eötvös fiú és a Richter lány. A Fõvárosi Nagycirkuszban akrobataszámokkal, illetve vízilóidomárként léptek fel. Elsõ gyermekük, Eötvös Ibolya 1971-ben ment hozzá a zsonglõrként, késdobálóként, majd légtornászként dolgozó Axt Lászlóhoz. Õk már 2 Axt néven a világhírû Ringling utazó társulathoz szerzõdve akrobataszámaikkal nyolc évig léptek fel az USA-ban. Oklahomában, Georgiában, Észak- és Dél-Karolinában, Coloradóban, Arizonában, Floridában mindig színész vagy más híresség nyitotta meg a mûsort, így aztán 1971 és 1979 között találkoztak Roger Moore-ral, Sonyval és Cherrel, illetve a Beatles együttessel, egy alkalommal pedig John Wayne volt az alkalmi porondmesterük. Leányuk Axt Ibolya. Ön New Yorkban született, és hároméves koráig az Amerikai Egyesült Államokat keresztül-kasul átszelõ, három kilométer hosszú cirkuszi vonaton nevelkedett. Nyilvánvalóan nem lehet errõl az idõszakról sok emlékképe. A szüleimmel az USA-ban elõször két évre kötöttek szerzõdést, majd mindig újabb két évvel hoszszabbították meg azt. Úgynevezett long touron vettek részt, tehát január elsõ hetétõl december elejéig járták az államokat. Évente 580 elõadásuk volt, s mivel a 350 tagú társulat tagjaként a saját számuk mellett más-más produkciókban is segédkeztek, naponta akár harmincszor kellett átöltözniük. A társulatnak nem volt sátra, sportcsarnokokban léptek fel, New Yorkban például a Madison Square Gardenben, nyolcvanezer nézõ elõtt. A cirkuszban általában egyszerre három porondon zajlott a mûsor, ám a szüleim 1975-re kifejlesztett számukkal bekerültek a nemzetközi artistavilág élvonalába, és amikor felléptek, már csak az õ porondjuk mûködött, tehát mindenki õket nézte. Apám légtornászként dolgozott, biztosítóháló nélkül méter magasságban. Ebben az idõszakban, 1976-ban születtem egy New York-i kórházban. Amerikáról nincs élményem, de állítólag annyira megszoktam a cirkuszi vonatos életet, hogy amikor 1979 decemberében hazajöttünk Magyarországra, nem tudtam az Egressy úti lakásban megmaradni, hiszen addig sohasem aludtam fix, nem mozgó helyiségben. Ibike igazi cirkuszi gyerek, ennyi idõt még sohasem töltött bezárva egy lakásban, és nehezen szokja mondogatta akkor anyám. Szerencsére a szüleim Olaszországba, majd Japánba kaptak szerzõdést, engem is magukkal vittek, így normalizálódott a helyzetem. Az USA-ban azóta sem jártam, az iskoláimban mindig csodálkoztak, amikor kiderült, hol születtem. Japánról már több az emlékem: a szállodákban kemény, rizzsel töltött párnán kellett aludnom. Nem hiszem, hogy a szülei a nyolcvanas években hagyományos mesével altatták el. Elég lehetett, ha a család régmúltjából idéztek egyet-egyet. Például az iráni sah ajándékával kapcsolatos történetet. A szüleim, amikor már ismerték egymást, de még nem volt közük egymáshoz, a hatvanas évek második felétõl a Magyar Cirkusz- és Varietévállalat kiküldetésével a Szovjetunióban, Romániában, majd Iránban léptek fel. A Teheránba tartó repülõgépen kerültek egymás mellé, és hetekkel késõbb elhatározták, hogy eljegyzik egymást. Mivel a társulat Reza Pahlavi perzsa sah több hónapra szóló meghívásának tett eleget, az eljegyzés híre még a helyi újságokba is bekerült. A szálloda igazgatója megkereste õket, és átnyújtott egy nyitott, azaz korlátlanul feltöltött csekket, hogy alapozzák meg vele az életüket. Õk igyekeztek szerények maradni, és vettek egy aranyszínû cigarettatartót és egy Ronson öngyújtót. Megmutatták az igazgatónak, majd visszaadták a sah csekkjét az elképedt férfinak. Mikor dõlt el, hogy cirkuszos lesz? Hétéves voltam, amikor apukám feltette a kérdést, hogy szeretnék-e artista lenni. Igennel válaszoltam, így megkezdte a képzésemet. Az iskola mellett mindennap keményen gyakoroltunk. Elõrehozott vizsgáim voltak a tantárgyakból, hogy áprilistól már tudjak utazni velük, ahová elszerzõdtek. Az elsõ fellépésemet terveztük. A Fõvárosi Nagycirkuszban jótékonysági estet tartottak a nyugdíjas artistákért. Édesapámmal léptem volna fel, ám õ pár nappal elõtte lezuhant a trapézról. Az abfalt viszonylag egyszerû elem. Hátravetette magát a trapézon, hogy a két lábát végigcsúsztassa a kötélen, és beakassza a rúdnál. De az egyik lábfeje lecsúszott, a trapéz kifordult, õ pedig lezuhant a porondra. Ez a baleset március 1-jén a Fõvárosi Nagycirkuszban történt. Életveszélyes állapotban vitték az Országos Traumatológiai Intézetbe. A balesetrõl minden újság beszámolt, és ezt követõen írt könyvet A 2 Axt címmel Pintér Éva és Szamay Ilona. Könyvükkel ráirányították a figyelmet a cirkuszi világra, annak veszélyes mivoltára. Lehet tudni, hogy mi volt a baleset oka? Gyanakodott a megváltozott páratartalomra s arra is, hogy nem a megszokott mosószerrel mosták ki a ruháját. Évtizedekkel késõbb jött rá a valószínû okra. Késõbb egyszer megpróbálta ugyanazt a trükköt, s a lábfeje ugyanúgy kifordult, mint a baleseténél. A trapéz szélén van két kis gömb, az lökte ki a lábát forduláskor. Egyébként édesanyámnak is volt egy ennél szerencsésebb kimenetelû balesete, még az USA-ban. Ott számtalan produkcióban fel kellett lépnie, így például elefánt hátán lovagolt. Az elõttük haladó, tudottan ideges természetû elefánt hányni kezdett, s a nyálkán elcsúszott az anyám elefántja, de anyám el tudta lökni magát, hogy ne nyomja agyon az állat. Egy mondás szerint az erõszak és a tragédia elválaszthatatlan a cirkusztól. Sõt a cirkusz egy belle dame sans merci, egy gyönyörû, de könyörtelen hölgy, aki behálózza az elõadók lelkét, kizsigereli a testüket, és amikor a teljesítményük már nem elfogadható többé, a földhöz vágja õket. Az ön apai nagyapja, a cirkusz világában ismert Nagy Ervínó, mint A 2 Axt könyvbõl kiderül, elhagyta a családját. Sohasem kereste meg a fiát, az unokáját? Apám még fiatalon, amikor mindketten Belgiumban, de más-más cirkuszban dolgoztak, levelet írt neki, de olyan választ kapott rá, hogy ne akarja õt utánozni, és ne hívassa magát Kis Ervínónak. Az, hogy nélküle nõtt fel, nem esett olyan rosszul, mint ez a levél. Végül apám 38 évesen látta elõször. Németországban turnéztunk, akkor 12 éves voltam. Kinéztem a cirkuszi lakóautóból, s láttam, hogy egy fényképekrõl ismert férfi jön a lakókocsi felé. Apu, ott jön apukád! kiáltottam fel. És kopogtak. Akkor látták egymást elõször. Én egyébként 13 éves koromtól léptem fel a szüleimmel a Fõvárosi Nagycirkuszban. Egyre több trükköt vettem át. Amikor anyu 45 évesen abbahagyta, apuval duettben folytattuk. Õ 47 évesen vonult vissza, adta át nekem a számot, hogy beforrjon. Tizenkilenc éves koromtól csinálom önállóan. Sokfelé szerzõdtem, felléptem Svájcban, Hollandiában, Franciaországban, Németországban, Ausztráliában, Mexikóban. Mivel az Ibolyát sok országban nem tudják kimondani, a második keresztnevemet használva Elisabeth Axt néven lépek fel. Az artista kifejezés gyûjtõfogalom, mi azon belül megkülönböztetjük a zsonglõrt, akrobatát, állatidomárt, bohócot és légtornászt. Mit jelent az, hogy Washington-trapéz? Aki kitalálta, hogy a trapézon áll fejen, azt Washingtonnak hívták. Ilyen az én trapézom is. Hét perc a mutatványom biztosítás, háló nélkül. Ez az én döntésem. A hat-nyolc méter magasan lévõ trapézon fejen és egy kézen állok, fejen állva karikákat hajtok a kezemmel és a lábammal. A Fõvárosi Nagycirkuszban a hétfõ és a kedd szünnap; szerdán, csütörtökön, pénteken egy-egy, szombaton három és vasárnap két fellépésem van. Én a már említett trapézszámot adom elõ. Van még egy levegõszámom s egy kézegyensúlyozásom is. Hogyan kell élnie? Amikor nincs elõadás, napi másfél-két órát gyakorolok. Más napokon edzõteremben egy órát futok, negyven percet lépcsõzöm, lábra erõsítek, majd aerobikedzésre megyek. Alkoholt ritkán iszom. A testsúlyomra oda kell figyelnem, az is nyilvánvaló, hogy a fellépések elõtti órákban nem eszem és iszom semmit sem. Amikor belép a manézsba, mindent ki kell kapcsolnia. Nem gondolhat arra, hogy kaptam a NAV-tól egy levelet, holnap érte megyek a postára, uramisten, mi lehet benne Muszáj kikapcsolni és csak arra gondolni, amit csinálok. Akármi van, kint kell hagyni. Nem azért jön a közönség, hogy olyat lásson, amit nem akar. Minden elõadómûvész álma, hogy ott legyen a monte-carlói cirkuszfesztiválon. Általában meghívásos alapon lehet bekerülni. Engem 2007-ben hívtak meg, és a fesztivál két különdíját kaptam meg. A felvételeken látni, ahogy produkcióját látva tapsol Albert herceg is. Hol van igazán jó közönség? Az itthoni is nagyon jó. Az oroszok virágcsokrokat dobnak be a színpadra s küldetnek az öltözõbe. Nagyon értik azt, amit látnak. A Szovjetunióban több mint száz cirkuszi társulat mûködött, az emberek magas színvonalú elõadásokon nõttek fel. Ausztráliában a kisebb városokban elõfordult, hogy megbotránkoztak az artistanõk kiskosztümjeit látva. Túl merésznek gondolták. Sydneyben, Brisbane-ben ezt már nem éreztem. Most, hogy állandó cirkuszban lép fel, nem hiányolja a vándorcirkuszos életet? Csak egy kicsit. Fárasztó a sok utazás, ráadásul utazó társulatnál nagyon sok egyéb munkájuk van az állatszámosoknak és a légtornászoknak. Nekem másfél órába kerül a trapézom felszerelése. Soha nem bíznám másra, olyan ez, mint amikor az ejtõernyõs magának hajtogatja a felszerelését. Egyébként a fellépõruháimat is én tervezem és én varrom. Eldõlt már, hogy a gyermeke is cirkuszos lesz-e? A fiam, Brandon tízéves. Nagy-Britanniában született, és ott is jár iskolába. Kézen áll, fejen áll, hajlékony számokban jeleskedik, zsonglõrködik, egykerekûn már fel tudna lépni. Tavaly is gyûjtöttek az idõs artistáknak, hiszen akik egykor Magyarország hírnevét öregbítették, azok manapság negyvenezer forintos nyugdíjból tengetik napjaikat. Hogyan tudja az ember bebiztosítani magát idõsebb korára? Tudjuk, hogy ezt örökké nem lehet csinálni. A fiataloké a porond. Muszáj elõtakarékoskodni, mert eljön az az idõ, amikor váltani kell. Amikor a szüleim abbahagyták, anyám óvodában tanított tornát angol nyelven, aztán artistastúdiót nyitottak Ercsiben. Most artistaközvetítõ ügynökségük van. Az egykori Capuletek és Montague-k megünneplik a névnapokat, születésnapokat? Igen, de szûkebb körben. Mindenki mindenkinek rokona ebben a cirkuszi világban. Csak ha a Fõvárosi Nagycirkusz mostani mûsorát nézem: a Donnert akrobatacsoport tagjai unokatestvéreim, a szintén lovas akrobata Richter Flórián pedig a másodunokatestvérem. A többi rokon a világ más részein dolgozik. Ennyi embert képtelenség egy családi rendezvényre összehozni. Ha valaki dupla fizetést ajánlana egy íróasztal mellett, elvállalná? Ó dehogy! Akit cirkuszvonat ringatott, az igazán izgõ-mozgó típussá válik.

4 20 Magyar Nemzet Magazin F O T Ó K : A R C H Í V Rajongók a Budapest Sportcsarnokban 1990-ben a 3+2 fellépésén. Ma már sokan inkább a képernyõ elõtt fogyasztják a modern magyar nótát A W EKERLE S ZABOLCS pósomnak akkora a feje, Budapesten futballoznak vele. Aki 1987-ben nézte a jugoszláv televízió Zenebona címû mûsorának szilveszteri adását, egyebek mellett ilyen rímeket hallhatott. stúdióban vidám volt a hangulat, az óév búcsúztatására a Délvidéken muskátlinak nevezett zenei stílus reprezentánsai gyûltek össze. Megannyi kipróbált vajdasági lakodalmas zenész, köztük a késõbb kultikussá váló 3+2 zenekar. Az adás nézõi valószínûleg nem sejtették, hogy egy új zenei kor kezdetének tanúi. A Bugyi fivérek által alakított 3+2 ekkor már túl volt Halvány õszi rózsa címû lemezének megjelentetésén, amely késõbb minden idõk legkelendõbb magyar nyelvû hanghordozója lett, és rekordját azóta is tartja: másfél millió fogyott belõle, amivel máig kenterben veri az István, a királyt (egymillió eladott példány). Lakodalmas, mulatós zene már addig is létezett mind a Vajdaságban, mind az anyaországban, ám képernyõre és így széles nyilvánosság elé elõbb engedték Jugoszláviában, mint Magyarországon, ahol ez mint majd látni fogjuk csak jó tíz évvel késõbb történt meg. Az egykor a Budapest Sportcsarnokot is könnyedén megtöltõ 3+2 azóta is él és virul, épp egy többállomásos kanadai turné után hívjuk õket telefonon. Bugyi Zoltántól, az egyik alapítótól megtudjuk, hogy évi nyolcvan-száz fellépésük van, elsõsorban a Kárpát-medence magyarlakta területein zenélnek, de távolabbra is eljutnak olykor. Repülõs zenész A három Bugyi testvér az 1970-es években amint az a honlapjukon leírt mesés történetükbõl kiderül valahol a bús, kietlen, homokos Dél-Bánátban kezdte tevékenységét. Az öreg zenészektõl eltanult közkedvelt nótákból, csárdásokból álló, rockosított repertoárjukat hívták lakodalmas rocknak, Bugyi-rocknak, és az Egy asszony miatt vagyok ilyen léha, a Kicsiny falum, a Halvány õszi rózsa, a Kombiné csakhamar szerte a Vajdaságban a mulatságok állandó zenei betevõje lett. A zeneileg magasan képzett Bugyi fivérek akik, mint azt a szakmában dolgozóktól megtudtuk, minden további nélkül eljátsszák Santana számait is, és közönségüket olykor dzsesszes hangzású darabokkal is meglepik gyorsan megadták magukat a közakaratnak: mûsorukon mindmáig túlnyomórészt igényesen elõadott lakodalmas dalok szerepelnek. Hála istennek még ma is keresettek vagyunk mondja Bugyi Zoltán, de ez azért már nem a nyolcvanas-kilencvenes évek. Annak idején, amikor Temerinben a helyi rádióban felvettünk egy négy számból álló kis anyagot, a kívánságmûsorban elõfordult, hogy órákon át olvasták azok listáját, akik a mi számainkat küldték valakinek. A kilencvenes években pedig az Omega hangosította a pesti koncertünket ilyesmirõl Ürményházán (itt alakult a 3+2, elõször 3+1 néven) álmodni sem mertünk, amikor apám kocsmájában a fater felszólítására elkezdtünk a csinn-bumm zene, vagyis a diszkó meg a rock mellett csárdásokat, nótákat is játszani. Van nekem egy csíkos gatyám A mulatós mûfaj diadalútja a Zsiguli csomagtartójától a tömegmédiáig (1.) Mint a nokedli Kodály Zoltán egy tanulmányában így jellemezte a magyar nóta hallgatóságát: a népkultúrából már kinõtt, de a magaskultúráig még el nem jutott, átmeneti embertípus. Ahogyan a nóta vitatott mûfaj volt, az a szerepét mára nagyrészt átvevõ lakodalmas vagy mulatós is, mely a legkülönfélébb csatornákon át ömlik ránk hol jobb, hol zavarba ejtõen silány minõségben. Akárhogy is: a mûfaj mintha még sosem lett volna ennyire népszerû. Miért és mire mulat az ország és mit árul ez el rólunk, ha elárul valamit? A közvélekedés nekik tulajdonítja a lakodalmas vagy mulatós mûfaj megteremtését, ám ezt sokan vitatják. Tény, hogy hasonló dalok az 1970-es évek végétõl már javában szóltak Magyarországon is. Vendéglátós zenészek, vidéki, kisvárosi mulatságok, lakodalmak, brigádbulik trubadúrjai ugyancsak bátran nyúltak ehhez a zenei anyaghoz, ám legalizálásuk vagyis a lemezkiadás, a fõsodratú médiában való megjelenés masszív falakba ütközött. A 3+2 viszont déli szomszédunk kiadói, köszönhetõen minden bizonnyal az ott uralkodó piacközelibb szemléletnek is, hajlandóak voltak teret adni a nagy érdeklõdésre számot tartó mûfajnak pillanatok alatt letarolta mind a vajdasági, mind a magyarországi lemez- és kazettapiacot. S nem is csak magyar hallgatóik voltak: mint a Bugyi testvérek egyik interjújából kiderül, az akkor már Temerinben tevékenykedõ zenekart a szomszédos, szerbek lakta falvakba is hívták játszani. A magyarországi hõskor egyik nagy tanúja Kadlott Károly, aki idén lesz hetvenéves, de még ma is aktív mint megtudjuk tõle, havi egy-két fellépése most is akad. Ez persze összehasonlíthatatlan korábbi elképesztõ sikereivel: 1990-ben épp a 3+2 oldalán lépett fel a telt házas Budapest Sportcsarnokban, és alig gyõzött eleget tenni a kisebb-nagyobb felkéréseknek. Kadlott Károly budapesti repülõs zenészként kezdte pályafutását 1968-ban. Ez annyit jelent, hogy olyankor hívták az akkoriban még élõ zenét szolgáltató presszókba, bárokba, éjszakai helyekre, amikor az adott vendéglátóegység állandó zenészei szabadnaposak voltak. Gyakran muzsikált a körúti Savoyban, a Keringõ és a Bocskai presszóban. Ekkor még klasszikus vendéglátós slágereket játszott. A vendéglátózást 1985-ben fejeztem be, ekkor tértem át a magyar nótára, mert érezni lehetett, hogy kezdõdik valami eleveníti fel a modern mulatós honi genezisét, amikor felhívjuk telefonon. Lakodalmakba, névnapokra kezdtem járni, de volt, hogy kisebb vállalatok, brigádok hívtak zenélni. Akkoriban még a melósoknak is volt pénzük szórakozni. Rendszeresen megfordultam Nagykõrösön a nyolcvanas években. Az üzemekhez közeli presszókban szokás volt, hogy az esti mûszakból bejöttek a munkások mulatni, éjfélig játszottam nekik, megittak két-három sört, aztán hazamentek, és közben még a családjukat is eltartották. Ezt csinálja meg ma valaki! Az aranyidõk a kilencvenes évek közepéig tartottak, amikor Kadlott már régebbi és saját nótákat tartalmazó kazettákon is terjesztette mûvészetét. Ám a presszós, lakodalmas mulatozás mára jelentõsen visszaesett. Megszûntek a brigádok, a szomszédok sem járnak össze, lakodalom sincs már panaszolja a zenész. Öreganyám mondta mindig, hogy ma már nem adják meg a módját, csak összeállnak, mint a nokedli. Nem járnak össze az emberek, inkább leülnek a tévé elé, megveszik a borukat, sörüket, aztán otthon hallgatják a mulatós zenét. Ám itt még nem tartunk: a mulatós képernyõkig vezetõ útja hosszú volt, s buktatókkal teli. Üdvözlet Schorokscharról Bár a nóta és a mulatós búvópatakként a szocializmus éveiben mindvégig jelen volt a magyar kultúrában, az, hogy a szélesebb közvélemény és az értelmiség is tudomást vett róla, és hogy végsõ soron polgárjogot nyert, egy fajsúlyos és kitûnõ üzleti érzékkel megáldott sváb férfinak köszönhetõ. Történeténél érdemes hosszabban is elidõznünk. A hõskor egyik legfontosabb, máig meghatározó szereplõje Galambos Lajos, mûvésznevén Lagzi Lajcsi, a mûfaj megkerülhetetlen figurája. Karrierje kezdeteirõl, személyiségérõl és hitvallásáról kiváló képet kapunk Szabados Péter Karnevál a médiában Lagzi Lajcsi, a sámán címû, 2005-ben a Médiakutatóban megjelent remek tanulmányából. Ebbõl kiderül, hogy Galambos négyéves kora óta trombitált, és jó ideig a klasszikus muzsikában akart sokat elérni. ( Tizenkét éves koromtól fogva teljesen tudatosan készültem, és nagyon nagy mûvésznek idézi Szabados Lagzi Lajcsit Doszpod Béla 1997-ben megjelent Angyali társaságban címû interjúkötetébõl.) Elvégezte a Zeneakadémia ének-, trombitatanár szakát, ám õsi soroksári sváb zenészcsalád sarjaként a komolyzene mellett már gyerekkorától magától értetõdõ természetességgel játszotta a lakodalmakon, bálokon népszerû mulatós zenét. Pályája és életútja az 1980-as évek közepén vett népmesei fordulatot. Az Állami Könyvterjesztõ Vállalat 1984-ben felkérte a Zeneakadémia frissen végzett hallgatóit, játsszanak térzenét a Sugár Üzletközpont elõtt. A klasszikus fúvós darabok nem arattak zajos sikert a járókelõk körében, mígnem egy idõs úr odalépett hozzájuk, és azt mondta nekik, adják elõ inkább a Schneider Fánit. S lõn: a Fánira, a Majd ha nékem sok pénzem lesz címû nótára és társaira már tömegek torpantak meg, és a hallgatóság egy idõ után kazettán is követelte a mulatós muzsikát. Galambos és társai stúdiót béreltek, és felvették az elsõ hanganyagot, amelybõl kétszázat gyártottak. Mint kiderült, tévesen mérték fel az igényeket: a debütáló Grüsse von Schorokschar címû hanghordozóból rövid idõ alatt százezer darab fogyott. Galambos ekkoriban vette fel a Lagzi Lajcsi nevet: édesapja kérte, hogy a jól csengõ családnevet a família férfi tagjai mind jó nevû zenészek, nagyapja például nívódíjas trombitamûvész volt, egyebek mellett A Tenkes kapitánya fõcímzenéjében hallható trombita megszólaltatója ne tüntesse fel a bugyitematikájú dalokat tartalmazó kazettán. A populáris váltást mások sem vették jó néven Lajcsi több interjúban is beszámolt arról, hogy pályatársai, akik korábban nagy tehetségnek tartották, a mulatós vállalása után szóba sem álltak vele többé. Õ elõremenekült: Zsigulija csomagtartójából vásárokon, parkolókban, rendezvényeken árulta kazettáit ig két és fél millió darabot értékesítve. Ez az elképesztõ szám annak is köszönhetõ, hogy Lagzi Lajcsi eladta pasaréti lakását, majd televíziós reklámot gyártatott, melyet a Híradó elõtti méregdrága hirdetési sávban mutattak be 800 ezer forintért. Idõsebb olvasóink talán még fel tudják idézni döbbenetüket, amikor elõször

A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában 1

A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában 1 KÁLLAI ERNŐ A cigányzenészek helye és szerepe a magyar társadalomban és a magyar kultúrában 1 Hazánkban gyakori sztereotípia, hogy a teljes cigányság képzetlen, élősködő, segélyekre szoruló, a többségi

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága

Vérükben a nevelés... 2-3. A látvány rabsága A társadalom egyetlen önvédelmi fegyvere a nyilvánosság 2014. július 31. - XXV. évf. 31-32. szám 20 oldal, 200 Ft Vérükben a nevelés....... 2-3 A látvány rabsága........ 4-5 Még az égiek is könnyeket hullattak.

Részletesebben

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok FORRAY R. KATALIN MUZSIKUSNAK LENNI

Gypsy Studies Cigány Tanulmányok FORRAY R. KATALIN MUZSIKUSNAK LENNI Gypsy Studies Cigány Tanulmányok FORRAY R. KATALIN MUZSIKUSNAK LENNI A Roma zenészek legális foglalkoztatásának támogatása érdekében indított kísérleti program (Kutatási zárójelentés) Gypsy Studies Cigány

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

Az írástudók felelõssége,

Az írástudók felelõssége, HÍREK, VÉLEMÉNYEK A Péceli ESE Híradó újévi vitaindító cikke: Az írástudók felelõssége, avagy a III. évezred önkormányzatisága Az írástudók felelõsségét az utókor számonkéri. A számonkérés jogos. Az írástudásnak

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz

Tisztelt Olvasók! Petõfi Sándor A magyar ifjakhoz FÜGGETLEN KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAP IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. MÁRCIUS Tisztelt Olvasók! Néhány napja már nem a csörgõ óra idegesítõen sürgetõ hangja, hanem a rigók hajnali éneke ébreszt. Azt fújják trillázva,

Részletesebben

10. oldal. Rajki Miklós: Bíztató

10. oldal. Rajki Miklós: Bíztató Freund Tamás döbbenetes vallomása Istenről Az Istenhit összeegyeztethető-e a tudománynyal? 10. oldal Gondolatok a rosszról Böjte Csaba testvér írása Az ördög, mint ordító oroszlán jár körül... 10. oldal

Részletesebben

KONYVHET. Beszélgetés Bozai Ágotával. Ember és gondolat Ferge Zsuzsa. Nyerges András Mûködésben az ellenséggyártó gép

KONYVHET. Beszélgetés Bozai Ágotával. Ember és gondolat Ferge Zsuzsa. Nyerges András Mûködésben az ellenséggyártó gép KONYVHET VI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2002. JÚNIUS 27. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Ember és gondolat Ferge Zsuzsa Kertész Ákos Két század két kor II. Sári László Az ifjú Lin-csi vándorévei 1. Tarján

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

Ferencváros. www.ferencvaros.hu 2011. október ingyenes havilap. 56 gyerekszemmel Ferenc-napi búcsú Fenntarthatóbb Ferencváros Krúdy visszatér!

Ferencváros. www.ferencvaros.hu 2011. október ingyenes havilap. 56 gyerekszemmel Ferenc-napi búcsú Fenntarthatóbb Ferencváros Krúdy visszatér! Otthon, város Ferencváros www.ferencvaros.hu 2011. október ingyenes havilap 56 gyerekszemmel Ferenc-napi búcsú Fenntarthatóbb Ferencváros Krúdy visszatér! Korabeli képek: Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. utolsó

FIGYELMEZTETÉS. utolsó A z ú j n e m z e d é k l a p j a FIGYELMEZTETÉS 2002. szeptember, IV. évf., 10. szám w w w. u f i. h u utolsó Célkeresztben az önkormányzati választás. Írásunk a 4-7. oldalon A tartalomból: Az új nemzedék

Részletesebben

A vörös álmok 2. rész A nagy orosz medve és társai

A vörös álmok 2. rész A nagy orosz medve és társai SZÁGULDÁS, PORSCHE, SZERELEM Ára 179,- Ft A vörös álmok 2. rész A nagy orosz medve és társai Az elõzõ cikkben a népszerû orosz valamint további KGST gyöngyszemek kaptak helyet, most a 2. részben pedig

Részletesebben

Sarka Kata: Weisz Fanni:

Sarka Kata: Weisz Fanni: Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT 150 Ft A minglik jelmondata: együtt lenni, de külön élni A váci börtön lelkészének népes rajongótábora van A Shop nem turkáló, minòségi árukat vehet

Részletesebben

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok.

Munkácsy Kecskeméten. www.kecskemetilapok.hu. POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft. ALAPÍTVA 1868-BAN www.kecskemetilapok. CIV. évfolyam, 6. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Az érintettek a Farkas P.-ügyrõl Ezúttal a hangfelvételekben és cikkekben szereplõ személyeket, és a legilletékesebb

Részletesebben

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XV. évfolyam 10. szám, 2011. október. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XV. évfolyam 10. szám, 2011. október 195 Ft KÖZÉLETI LAP Szüreti Fesztivál 2011. Végéhez közeledik a partfal-stabilizáció I. üteme a dunaföldvári Kálvárián Dunaföldvár, 2011. szeptember 30., péntek A támfal

Részletesebben

Sarka Kata: D. Tóth Kriszta:

Sarka Kata: D. Tóth Kriszta: Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Nincs családod? Kérlek, dolgozz helyettem hétvégén! A hitvesi ágyban sosincs csak két személy Eròs hittel hiszem, hogy Bettinám teljesen meggyógyul

Részletesebben

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft)

Szentesi Élet. XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Szentesi Élet XLIII. évfolyam 35. szám 2011. szeptember 9. Városi hetilap Ára: 120 Ft (elõfizetve 100 Ft) Nem csitulnak a kedélyek a Petõfi iskola épülete körül, amit az elmúlt hetekben vett birtokba a

Részletesebben

Díszpolgári cím az év borászainak

Díszpolgári cím az év borászainak XXII. évfolyam, 3. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2012. január 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA Díszpolgári cím az év borászainak FOTÓ: MÁRTONFAI DÉNES Vida Péternek Horváth

Részletesebben

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél!

Sister Frances Dominica: A gyermekek lelke továbbél! Vegye a lapot! Segítse a gyermekhospice-t! 150 FORINT Mága Zoltán òsei évszázadokkal ezelòtt már zenészek voltak A természet csodásan gazdag, nyitott patikájában ott van a szer bajainkra Az anya és az

Részletesebben

A világ, amelyben élek

A világ, amelyben élek 1 A világ, amelyben élek Tartalomjegyzék Milyen az a világ, amelyben élnek ők, az az ötvennyolc középiskolás diák az ország különböző részeiből, aki pályaművet küldött a BKF ennek a korosztálynak kiírt

Részletesebben

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny

Húszéves lett az Alta Ripa halfőzőverseny XVII. évfolyam 8. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2007. augusztus A kenyérszenteléstől az aratóbálig Szent István műve ma is áll, úgy hívják: Magyarország Mázlijuk volt a díszőrséget

Részletesebben

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák

Megkezdõdtek az érettségi vizsgák CIV. évfolyam, 18. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Emlékülés a homok hõsének Száznyolcvan éve született Kat o n a Zsigmond. Katonatelep névadójának tiszteletére

Részletesebben

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok

Fasori Örökdiák. AFasorban végzett, tanult diákok döntô többsége nagy szeretettel. Visszatekintés, javaslatok Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2013. SZEPTEMBER 6. SZÁM Visszatekintés, javaslatok

Részletesebben

HÍREK. Farsang Testületi ülés Bácsország Vállalkozók kérték Francia falatok Közmeghallgatás

HÍREK. Farsang Testületi ülés Bácsország Vállalkozók kérték Francia falatok Közmeghallgatás DUNAHARASZTI HÍREK XXIV. évfolyam - 2015. január - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Farsang Testületi ülés Bácsország Vállalkozók kérték Francia falatok Közmeghallgatás 2 Dunaharaszti - 2015.

Részletesebben

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám

125 Ft. Regionális Közösségi lap. II. ÉvfolYam - 3. szám 125 Ft Regionális Közösségi lap II. ÉvfolYam - 3. szám A Civil Közösségek Háza márciusi programja Minden hétfőn 14.30 órakor NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK BARÁTSÁG KÓRUSÁNAK próbája Minden hétfőn 18 órakor ASTRA

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2014. Karácsony 22. évfolyam 82. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 14-19. oldal Tartalom Antal Emília: Mit üzen a Betlehem? 1 Csorbai Virág: (9.A): Beszélgetés Huszárné Mánfai Máriával

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XVI. ÉVFOLYAM, 2011/3-4. SZÁM Megmaradásunk záloga * Sose feledd, példa vagy! * Ha újra kezdeném, akkor is tanító szeretnék lenni * Egy fiatal pedagógus

Részletesebben