Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I."

Átírás

1 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.) ö. rendelet módosította 21/2013 (VI. 28.) ö. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi körülményekből adódó sajátosságokra tekintettel az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET A RENDELET CÉLJA 1.. A rendelet célja azoknak a helyi szabályoknak a megállapítása, amelyek városképi, városrendezési, idegenforgalmi, kereskedelmi, köztisztasági, közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi és közbiztonsági szempontok, valamint a rendezvények megvalósításával kapcsolatos követelmények figyelembevételével meghatározzák a közterület eredeti funkciójától eltérő használatát. A RENDELET HATÁLYA 2.. (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén a.) az önkormányzat tulajdonában álló és az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott (közút, járda, zöldterület) belterületi és külterületi földrészletekre, b.) az önkormányzat tulajdonában álló belterületi és külterületi földrészletekre, illetve építmény közhasználatra átadott részére, c.) az országos közutaknak a város közigazgatási területét átszelő részeire, az országos közutak mellett a város kezelésébe átadott területekre, d.) a belterületi magántulajdonú földrészletek, illetőleg építmények (épületárkádok alatti közlekedő felületek, kerítéssel le nem határolható, illetve le nem határolt ingatlanrészek) közhasználatra szolgáló minden olyan részére, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, a közforgalom elől elzárásra nem került. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területén minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki a közterületet eredeti funkciójától eltérő célra kívánja használni. (3) Nem terjed ki e rendelet hatálya a vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet által szabályozott árusítói tevékenységekre. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 3.. (1) Közterület: Önkormányzati, állami vagy magántulajdonban lévő bel- és külterületi földrészletek, illetőleg építmények közhasználatra átadott része.

2 2 (2) Közhasználatra átadott rész: Minden olyan terület, melyet a lakosság, vagy annak egy meghatározott része korlátozás nélkül, szabadon használ, vagy használhat. (3) Idény jellegű árusítás: Az árusítás időtartamára a közterületre kihelyezett árusítóhelyre alapozott, időszakonként megismétlődő, esetenként legfeljebb egy szezonra szóló kereskedelmi tevékenység:zöldség, gyümölcs, könyv. (4) Ünnepekhez kötődő árusítás: A húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek árusítása kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban. (5) Alkalmi árusítás: Az üzlettel rendelkező kereskedő által, alkalmi rendezvényen - az önkormányzat hozzájárulása mellett -, a rendezvény szervezőjével kötött megállapodás alapján folytatott kereskedelmi tevékenység. (6) Üzlet előtti kitelepülés: A közterülettel határos üzletek, közterületen történő árusítása. (7) Mozgóárusítás: Az üzlettel rendelkező kereskedő vagy megbízottja, a kereskedő üzletében, a működési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termékeket, arra alkalmas berendezéssel:tricikli, kosár, kétkerekű kordély, egyebek, közterületen árusítja. (8) Mozgóbolt: Önjáró vagy gépjárművel vontatott, az üzlet feltételeinek megfelelő árusítóhely. (9) Utcai zenélés: Egy vagy több természetes személy által Eger város közterületein - váltakozó helyszíneken - alkalomszerűen vagy idényjelleggel végzett zenei tevékenység. Ez esetben a megjelenés nem minősül rendezvénynek. (10) Képzőművészeti tevékenység: Egy vagy több természetes személy által Eger Város közterületein alkalomszerűen vagy idényjelleggel végzett tevékenység: portré-, grafika festménykészítés. A kitelepülés során a helyszínen készül el az alkotás, mely a közterületen értékesíthető. Közterület-használati megállapodás ez esetben kizárólag kereskedelmi tevékenységre nem köthető. (11) Üzemképtelen jármű: A hatósági jelzéssel nem rendelkező azon jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt. (12) Az idegenforgalom számára jelentős közterületek: A műemléki belváros határain belül az Eszterházy tér, a Dobó I. tér, a Dózsa Gy. tér, a Minaret környezete, a Széchenyi I. utca és a Dobó I. utca. A Szépasszony-völgyben a Kőkút utca Szépasszony-völgy utca /2. helyrajzi számú utca által határolt terület. (13) Koldulás: Közterületen vagy nyilvános helyen kéregetve (pénzt vagy egyéb dolgot) gyűjtő tevékenység, vagy erre utaló magatartás tanúsítása, mely nem jár együtt mások zaklatásával, házalással, továbbá nem gyermekkorú személy társaságában, vagy a gyermekkorú személy rábírásával történik. (14) Közterületi szolgáltató tevékenység: Gépjárműparkolásra kijelölt területen, forgalomirányítás melletti segítségnyújtás, ingyenes kiadványok árusítása, hirdetőlapok terjesztése stb. (15) Építmény: Jelen rendelet alkalmazásában építménynek minősül a külön jogszabályokban meghatározott építmény, továbbá nyomvonal jellegű létesítmény, annak műtárgya, szerelvénye és berendezése.

3 3 (16) Helyi közút: Önkormányzat tulajdonában lévő helyi út, gyalogút, járda és kerékpárút. (17) Filmforgatás: A mozgóképről szóló évi II. törvény 1. -ban meghatározott rendelkezések. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4.. (1) A közterületet rendeltetésének megfelelően, állagának sérelme, forgalmának veszélyeztetése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával mindenki szabadon használhatja. (2) A közterületet rendeltetésétől eltérően csak úgy szabad használni, hogy a szomszédos területek rendeltetésszerű használatát ne zavarja. (3) Az eltérő használat során a közterületen elhelyezett szerkezetek, tárgyak anyagának, formájának összhangban kell lennie a környezetben lévő létesítményekkel. Jó karbantartásukról a használó folyamatosan köteles gondoskodni. (4) A használó köteles az igénybevett területet és környezetét folyamatosan tisztántartani, a keletkezett hulladék, szemét elszállításáról gondoskodni és az erről szóló bizonylatokat 6 hónapig megőrizni. (5) A közterület-használati megállapodás nem pótolja vagy helyettesíti a tevékenység végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt egyéb hatósági vagy szakhatósági engedélyeket, melyek beszerzése a használó feladata. (6) A használó köteles a közterület-használati megállapodást, valamint az egyéb engedélyeket: vállalkozói igazolvány, őstermelői igazolvány, a helyszínen tartani és azokat a közterület-felügyelet, a szakhatóságok vagy a rendőrség ellenőrzése esetén kérésre bemutatni. (7) Közterületet - rendeltetésétől eltérően - közterület-használati megállapodás alapján (kivétel a jelen rendelet 5.. (3) bekezdésében foglaltak) és az abban foglalt feltételek teljesítésével lehet használni. (8) Tilos szeszesital fogyasztása és forgalmazása közterületen, kivéve az e rendeletben meghatározott bor-, gasztronómiai rendezvények helyszíneit, valamint a vendéglátó-ipari egységek előkertjeit. (9) A város közterületein tilos indokolatlanul olyan zajt okozni, amely meghaladja a 27/2008. (XII. 3.) számú KvVM-EüM a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló együttes rendeletében meghatározott határértékeket. Ezen tilalom hatálya alá tartozik a stabil- és hordozható hangosító berendezés használata a nap minden szakaszában. (10) A rendelet mellékletét képező körzethatárok alapján megállapított I. körzetben lévő közterületeken tilos a mozgó adománygyűjtés, a koldulás, a kézből történő árusítás és a közterületi szolgáltató tevékenység. II. FEJEZET A KÖZTERÜLET ELTÉRŐ HASZNÁLATA

4 4 5.. (1) Közterület-használati megállapodást kell kötni és az abban meghatározott használati díjat kell fizetni az alábbi esetekben: a.) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál) vagy kirakatszekrény alkalmazása; b.) tartós árusító hely, pavilon, idényjellegű vagy ideiglenes árusító hely létesítése; c.) mozgóbolt üzemeltetése a III-as és a IV-es körzetekben; d.) mozgóárusítás; e.) üzlet előtti kitelepülés; f.) vendéglátó-ipari előkert kialakítása és üzemeltetése; g.) közúton, járdán vagy zöldfelületen építési munkaterület kialakítása, valamint építési munkával kapcsolatos állványzat, építőanyag és törmelék elhelyezése; h.) a díjfizető övezeten kívüli gépjármű várakozóhely bérlete; i.) kiállítás, vásár, cég- vagy termékbemutató, sport-, politikai-, egyházi-, kulturális- és bor-gasztronómiai rendezvények megvalósítása; j.) mutatványos és cirkuszi tevékenység, mely kizárólag az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság által véleményezett helyekre telepíthető. Ezeken a helyeken csak A kategóriás eszközök állíthatóak fel, melyek az érvényben lévő biztonságtechnikai előírásoknak megfelelnek és erről tanúsítvánnyal rendelkeznek.; k.) szolgáltató tevékenység végzése; l.) eszköztárolás; m.) tűzijáték megvalósítása közterületen; n.) közúti személyszállítást végző, taxiállomás állomáshelyének használata gépkocsinként; o.) árusító- és bankautomaták elhelyezése és üzemeltetése; p.) az üzemképtelen járművek közterületen történő, 30 napot meghaladó tárolása /III. és IV. körzetben/; q.) a 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meg nem haladó kisteherautó, autóbusz, mezőgazdasági vontató, utánfutó, tréler és lakókocsi közterületen történő tárolása /III. és IV. körzetben/ Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül, egy óránál hosszabb ideig, folyamatosan a közterületen tartózkodik A tárolás kizárólag a kiépített és kijelölt parkolóhelyeken kívüli területek esetében díjfizetés köteles. A mezőgazdasági vontató, az utánfutó, a tréler és a lakókocsi közterületen, megállapodás alapján maximum 60 napig tárolható.; r.) városnéző lassú jármű, járműszerelvény használata és állomáshelyének igénybevétele; s.) közterület filmforgatási célú használata

5 5 (2) Közterület-használati megállapodással, díjfizetési kötelezettség nélkül közterületen végezhető tevékenységek: a.) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése; b.) köztárgyak: padok, figyelmeztető- és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok, egyéb elhelyezése; c.) a nyomvonalas közműépítéssel kapcsolatos felszíni műtárgyak létesítése; d.) postai levélszekrények és tárolóládák elhelyezése; e.) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék elhelyezése és üzemeltetése; f.) az önkormányzat által támogatott, illetve az önkormányzat vagy a kulturális intézményei által szervezett kiállítás, sport-, politikai-, egyházi-, kulturális- és borgasztronómiai rendezvények megtartása, valamint az ezekhez kapcsolódó tűzijáték megvalósítása; g.) az üzlet előtti kitelepülés idegenforgalmi szezonban - abban az esetben, ha a kereskedő az üzlet általános nyitvatartási idejét munkanapokon legalább óráig meghosszabbítja és hétvégén is hosszított, legalább két órával meghosszabbított nyitvatartást biztosít. Ha a kereskedő ezeket a feltételeket nem teljesíti és ingyenes használatot vesz igénybe, úgy szerződésszegés esetén a rendelet mellékletében meghatározott használati díj kétszeresét tartozik megfizetni. h.) utcai zenélés; i.) képzőművészeti tevékenység. (3) Közterület-használati megállapodás nélkül, bejelentési kötelezettséggel közterületen végezhető tevékenységek: a.) a tüzelő és egyéb anyag kivéve, amit más jogszabály tilt vagy feltételhez köt közterületen történő elhelyezése, tárolása, rakodása, ha annak időtartama a 8 órát nem haladja meg, illetve a tevékenység a gyalogos- és gépjárműforgalmat nem zavarja; b.) építési anyagok, építéshez szükséges szerkezetek közterületen történő elhelyezése, tárolása, rakodása, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg, illetve a tevékenység a gyalogos- és gépjárműforgalmat nem zavarja; c.) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezése; d.) a közterületbe nyúló üzlethomlokzat, portál vagy kirakatszekrény alkalmazása, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be. (4) Nem köthető közterület-használati megállapodás az alábbi tevékenységekre, illetve tilos ezeket a közterületen gyakorolni. a.) közterületen zajos, bűzös, tűz- és robbanásveszélyes tevékenység gyakorlása; b.) közszemérmet sértő termékek bemutatása és értékesítése; c.) a gépjármű- és gyalogosközlekedés biztonságát veszélyeztető berendezések, anyagok elhelyezése;

6 6 d.) városképi követelményeket nem kielégítő építmények, berendezések elhelyezése; e.) vendéglátó-ipari előkertek, árusító helyek és ezek tartozékainak megállapodáson kívüli időszakban - közterületen történő tárolása; f.) a 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meghaladó teherautó, autóbusz, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, járműszerelvény, nehéz pótkocsi, munkagép, utánfutó, tréler és lakókocsi közterületen történő tárolása. Tárolásnak minősül, ha a jármű engedély nélkül, egy óránál hosszabb ideig, folyamatosan a közterületen tartózkodik; g.) sátorgarázs létesítése; h.) vendéglátó-ipari tevékenység céljára átalakított, vagy külön erre a célra gyártott berendezésből, utánfutóból, büfé kocsiból történő vendéglátás, árusítás; i.) mozgóbolt üzemeltetése az I.-es és II.-es körzetben; j.) az árusító helyek, üzletek környékén áru- és göngyöleg tárolása. A KÖZTERÜLETEN LÉTREHOZHATÓ ÁRUSÍTÓ HELYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 6.. (1) Tartós elárusító hely, pavilon létesítése Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2008. (VI. 27.) számú Helyi Építési Szabályzata alapján történhet. (2) A kereskedő üzlet nélkül, közterületen a 133/2007. (VI. 13.) számú az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló Kormányrendelet 4. számú mellékletében meghatározott termékeket értékesítheti, közterület-használati megállapodás és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint nevének és székhelyének feltüntetésével, könyv, zöldség-gyümölcsárusítás. A kiemelt I.-es és II.-es körzetben ezen kereskedelmi tevékenység kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítésze által véleményezett és támogatott berendezés, sátor, egyéb használatával valósítható meg. (3) Közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban árusíthatóak. A kiemelt I. és II.-es körzetben az ünnepi vásárok kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének javaslata alapján, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság által véleményezett sátor- vagy faháztípus használatával valósíthatók meg. (4) Az üzlettel rendelkező kereskedő az üzlete szerinti település közigazgatási területén belül, közterület-használati megállapodás és a termékre vonatkozó külön jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, valamint a kereskedő nevének és székhelyének, illetve az üzlet nevének és címének feltüntetésével mozgóárusítást végezhet. E tevékenység keretében csak a kereskedő üzletében, a működési engedélyben foglaltak szerint forgalmazott termékek árusíthatóak. A kiemelt I.-es és II.-es körzetben a mozgóárusítás kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének javaslata alapján, az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság által véleményezett berendezés használatával történhet.

7 7 (5) Az üzlettel rendelkező kereskedő az üzlete homlokzatával érintkező közterületen, közterület-használati megállapodás alapján ideiglenesen, illetve idényjelleggel bemutathatja és árusíthatja a működési engedélyében meghatározott termékkört. Az üzletben ténylegesen forgalmazott termékeket. A kiemelt I. körzetben lévő üzletek vonatkozásában kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítésze által véleményezett és támogatott árubemutató állványok és egyéb berendezések helyezhetők el az üzlet előtti közterületen. (6) Az üzlettel rendelkező kereskedő közterületi rendezvényeken, az önkormányzat hozzájárulásának birtokában és a rendezvény szervezőjével kötött megállapodás alapján folytathat a működési engedélyében megjelölt kereskedelmi tevékenységet, illetve értékesítheti az engedélyében meghatározott termékkört. Az alkalmi árusítás során a kereskedő köteles feltüntetni nevét, székhelyét, valamint üzletének nevét és címét. A kiemelt I.-es körzetben a rendezvényeken megvalósuló kereskedelmi tevékenység kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítésze által véleményezett és támogatott sátorvagy faháztípus használatával valósítható meg. (7) Az idegenforgalom számára jelentős közterületeken, ezen belül az Eszterházy téren, a Dobó I. téren, a Dózsa Gy. téren, a Minaret környezetében, a Széchenyi I. utcában és a Dobó I. utcában a kereskedő üzlet előtti kitelepülés és mozgóárusítás keretében, illetve rendezvényekhez kapcsolódóan végezhet kereskedelmi tevékenységet. Mozgóárusítás során zsűrizett népművészeti, népi iparművészeti és kézműves termék, egri vonatkozású ajándék- és emléktárgy, idegenforgalmi kiadvány és fagylalt értékesíthető. Rendezvényeken zsűrizett népművészeti, népi iparművészeti és kézműves termékek, valamint az Önkormányzat által elfogadott, illetve a vonatkozó jogszabály alapján engedélyezhető termékek árusíthatóak. Helyszínenként egy időpontban maximum 4 db mozgóárus kereskedelmi tevékenysége engedélyezhető. A Szépasszonyvölgy területén kizárólag a vásártéren végezhető kereskedelmi tevékenység. (8) A közút területének közlekedésre szolgáló részén - a járda kivételével kereskedelmi tevékenység nem végezhető. A közút területének egyéb részén, illetve a közút mellett a közút forgalombiztonságát érintő kereskedelmi tevékenység csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végezhető. (9) Élelmiszerek közterületen történő árusításához szükséges a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) engedélye. (10) Az árusítás vagy árubemutatás befejezését követően a tevékenység végzéséhez szükséges berendezéseket haladéktalanul el kell távolítani a közterületről. A VENDÉGLÁTÓ-IPARI ELŐKERTEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 7.. (1) Vendéglátó-ipari előkert nyári vagy téli I.-es és II.-es körzetben történő kialakítására, esztétikai megjelenésére és üzemeltetésére vonatkozóan a közterület-használati megállapodás kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének javaslata, illetve az Urbanisztikai és Környezetvédelmi Bizottság és az Idegenforgalmi és Marketing Bizottság egybehangzó döntése alapján köthető meg, maximum 5 éves időtartamra. (2) A város egyéb területein (III.-as és IV.-es körzet) vendéglátó-ipari előkert kialakítására, esztétikai megjelenésére és üzemeltetésére vonatkozóan a közterület-használati

8 8 megállapodás kizárólag Eger Megyei Jogú Város Főépítészének véleménye alapján köthető meg, maximum 5 éves időtartamra. (3) A városban működő vendéglátó-ipari előkertek kialakítását, megjelenését és üzemeltetését 5 évente szükséges az Önkormányzatnak felülvizsgálni. Az idegenforgalom számára jelentős közterületek vonatkozásában azonban minden változtatást napernyő csere, bútorzat csere, egyéb, előzetesen egyeztetni kell az Önkormányzattal. (4) A vendéglátó-ipari előkert lehatárolására csak dísznövényzet vagy virágládával díszített, városképi követelményeknek megfelelő, részleges lezárású kerítés helyezhető el. (5) A mozgatás során zajt keltő bútorokat és egyéb berendezéseket zajcsökkentő borítással kell ellátni. (6) Az invitáló táblát az előkert engedélyezett területén belül kell elhelyezni. (7) Amennyiben a vendéglátó-ipari előkert területén olyan berendezés, napernyő kerül elhelyezésre, amelyet szükséges a talajhoz, vagy az épülethez rögzíteni, úgy a közterülethasználati megállapodás csak a megfelelő szakhatósági engedély beszerzését követően köthető meg. A KÖZTERÜLETET ÉRINTŐ ÉPÍTKEZÉSEKRE ÉS AZ ÉPÍTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ELHELYEZÉSÉRE ÉS TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK 8.. (1) Közterületen építési eszközök, anyagok tárolására közterület-használati megállapodás csak indokolt esetben köthető. (2) A közterület-használati megállapodás megkötése során figyelembe kell venni a városrendezési terveket, illetve a városképi, a műemlékvédelmi, a köztisztasági, a környezetvédelmi, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket. (3) A használó köteles a közművek biztonságos üzemeltetésének feltételeiről gondoskodni. (4) Járdán és úttesten építési törmelék maximum 72 óráig, kizárólag konténerben tárolható. (5) Amennyiben a használó a járdát teljes egészében elfoglalja és a gyalogos közlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, úgy az Önkormányzat előírhatja a gyalogos számára védőtetővel ellátott átjáró létesítését és megvilágítását. (6) A használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a járda- és útburkolatok, a kertészeti létesítmények, a fák, a csatornák, az árkok, a korlátok, a szobrok, az építmények és az úttartozékok megóvására, kímélésére. (7) Az Önkormányzat szükség szerint városképi megjelenésbe harmonikusan illeszkedő kerítés létesítését írhatja elő. A KÖZTERÜLET FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA 8/A. (1) A mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mozgókép tv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú

9 9 közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mozgókép tv.-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja. (3) Mentesség kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások. (4) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50 % lehet. (5) A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg a két hónap időtartamot. (6) A 22 és 6 óra közötti időtartamra eső forgatás esetén a forgatási tevékenység pontos meghatározása szükséges. Az engedély a forgatással járó zajhatások mérlegelését követően engedélyezhető vagy tagadható meg. (7) A filmforgatás a már közterület használati engedéllyel rendelkező rendezvények megtartását nem korlátozhatja, vagy akadályozhatja. (8) A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt. A közterület-használatot ilyen esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell. (9) Az 1.-es körzetben (turisztikailag kiemelt területen) a filmforgatás nem akadályozhatja a közterület rendeltetésszerű használatát, egyebekben a nem turisztikailag kiemelt területre vonatkozó szabályokat kel rá alkalmazni. (10) A filmforgatásról a környéken élőket előzetesen tájékoztatni kell. A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterülethasználó köteles a lakóingatlanok tulajdonosaival történő előzetes egyeztetés alapján biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá. (11) Ha az Mozgókép tv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati megállapodás van, a közterülethasználat jóváhagyását meg kell tagadni. (12) A filmforgatáshoz szükséges szakhatósági engedélyek beszerzésére a közterület-használó köteles. A forgatás csak ezen engedélyek birtokában kezdhető meg. (13) A filmforgatáshoz szükséges közterület lezárását az illetékes hatóságtól a közterülethasználó köteles megkérni és ennek költségét viselni. A forgatás csak ezen engedélyek birtokában kezdhető meg. III. FEJEZET A KÖZTERÜLETEN TARTANDÓ RENDEZVÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 9..

10 10 (1) Eger Város közterületein arra alkalmas helyszíneken rendezvények megvalósítása engedélyezhető. (2) Közterületen zenés rendezvény óráig, idegenforgalmi főszezon idején május 1. augusztus 31. között óráig tartható. Ettől eltérni csak az Önkormányzat által támogatott vagy az Önkormányzat, illetve intézményei által szervezett és előre meghirdetett rendezvények megvalósítása esetén lehet. A rendezvény időtartama alatt a hangosító berendezés használatára jelen rendelet 4.. (9) bekezdésében meghatározottak a mérvadók. (3) A rendezvény helyszínének folyamatos tisztántartásáról a rendező köteles gondoskodni, biztosítani kell továbbá megfelelő számú hulladékgyűjtő edényzet elhelyezését és azok folyamatos ürítését. (4) A rendező feladata, hogy a rendezvény helyszínének megfelelő biztosításáról gondoskodjon, illetve a rendezvény időtartama alatt és azt követően a helyszínen, illetve az elvonuló útvonalakon a rongálásokat megelőzze. Mulasztásból eredő mindennemű kárért és személyi sérülésért a rendezőt terheli a felelősség. (5) A rendezvény helyszínén a zöldfelületek megóvása érdekében a gyep- és virágfelületeket megfelelően el kell zárni a résztvevők, látogatók elől. Ezek védelmét folyamatosan biztosítani szükséges az esemény ideje alatt. A zöldfelületekben keletkező kár helyreállítási költségei a rendezőt terhelik. (6) Az igénybe vett területet és az elvonuló útvonalakat a rendezvényt követő nap 6.00 óráig az eredeti rendeltetésnek megfelelő állapotba kell visszaállítani. (7) A rendezvény ideje alatt a rendezőnek megfelelő számú illemhely biztosításáról gondoskodnia kell. (8) A rendezvény megtartásához szükséges szakhatósági. Rendőrség, Tűzoltóság, Mentők, ÁNTSZ, Közútkezelő, egyéb engedélyek, vagy hozzájárulások beszerzése a rendező feladata. A közterület-használati megállapodás csak ezek beszerzése és bemutatása után köthető meg. (9) Az elvonulás biztosítására, az útvonalak tisztántartására, a rongálások megakadályozására vonatkozó szabályok a nem közterületen megtartott rendezvények szervezőire is érvényesek. (10) Amennyiben a rendezvény a.) egész vagy több napos időtartamú; b.) út vagy egyéb közterület lezárását teszi szükségessé; c.) járművek vagy gyalogosok forgalmát akadályozza, úgy a közterület eltérő használatára vonatkozó kérelmet minimum 20 nappal, egyéb esetben minimum 15 nappal a kért időpont előtt kell benyújtani, a szükséges egyeztetések elvégzése céljából. IV. FEJEZET A KÖZTERÜLET ELTÉRŐ HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ IGÉNYBEJELENTÉS

11 (1) A közterület eltérő használatára vonatkozó igényt a jelen rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtani. (2) A közterület eltérő használatának kérelméhez (3. melléklet) az alábbiakat kell mellékletben csatolni: a.) léptékhelyes helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével; b.) az elhelyezni kívánt eszköz vagy berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja: betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése; c.) amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, 1:1000 vagy 1: 500 méretarányú forgalomelterelési tervet; d.) a közút és a járda területét érintő közterület-használat esetén az illetékes szakhatóság közútkezelő, rendőrség, egyéb hozzájárulását; e.) vendéglátó-ipari előkert létesítésére irányuló kérelem esetén műszaki tervdokumentáció készítésére jogosult szakember által készített helyszínrajzot 1:1000 vagy 1:500 méretarányban és az előkert megjelenését ábrázoló tervet vagy fényképet; f.) a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek másolati példányait: ÁNTSZ engedély, őstermelői igazolvány, műszaki felülvizsgálati szakvélemény g.) amennyiben a kérelem nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra irányul, az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát; (3) A rendezvények megvalósítására irányuló kérelemhez (4. melléklet) az alábbiakat kell mellékletben csatolni: a.) léptékhelyes helyszínrajzot, a kérelemben szereplő terület helyének és méreteinek pontos megjelölésével; b.) az elhelyezni kívánt eszköz vagy berendezés terveit olyan méretarányban, amely a részleteket is egyértelműen ábrázolja: betűforma, illetve felirat egységes megjelenése, színek megjelölése; c.) amennyiben a közterület-használat a közúti forgalmat befolyásolja, 1:1000 vagy 1: 500 méretarányú forgalomelterelési tervet; d.) a közút és a járda területét érintő közterület-használat esetén az illetékes szakhatóság: közútkezelő, rendőrség hozzájárulását; e.) a rendezvény helyszínének takarítására vonatkozó megrendelés vagy szerződés másolatát; f.) a rendezvény részletes programtervét; g.) a rendezvény technikai jellegéből adódó, szükséges technikai igények felsorolását és azok biztosítási forrásainak megjelölését; A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS

12 (1) Közterület-használati megállapodást jelen rendeletben meghatározott feltételekkel Eger Megyei Jogú Város Polgármestere, vagy az általa megbízott személy jogosult megkötni. (2) A közterület reklámcélú használatára vonatkozó közterület-használati megállapodást jelen rendeletben meghatározott feltételekkel Eger Megyei Jogú Város Polgármestere által megbízott közterület-hasznosító szervezet jogosult megkötni. (3) Közterület-használati megállapodás határozott időtartamra köthető. A határozott időre szóló közterület-használat legrövidebb tartama 1 nap, leghosszabb tartama 5 év. (4) Egy évnél hosszabb időtartamra kizárólag tartós elárusító hely, pavilon és vendéglátóipari előkert üzemeltetésére köthető megállapodás. (4a) A Közgyűlés egyedi döntésével díjfizető övezeten kívüli gépjármű várakozóhely bérletére 1 évnél hosszabb időtartamra is köthető közterület-használati megállapodás. Amennyiben a bérleti jogviszonnyal érintett ingatlanrész értéke nem éri el a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott értékhatárt, abban az esetben versenyeztetési eljárás nélkül köthető meg a megállapodás. Az egyedi megállapodások megkötésekor jelen rendeletben meghatározott közterület használati díjak az irányadók, de a Közgyűlés ettől eltérően is rendelkezhet azzal a kikötéssel, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint a rendeletben megszabott díjtétel. (5) A közterület-használati megállapodás másra nem ruházható át. (6) Közterület-használati megállapodás nem köthető azzal, akinek Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben lejárt tartozása van és fizetési kötelezettségének felszólítást követően sem tett eleget. (7) A közterület-használati megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a.) a használó nevét, állandó lakóhelyének, telephelyének címét; b.) a közterület-használat célját és időtartamát; c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását; d.) a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásaiban foglalt előírásokat; e.) a közterület-használati megállapodás megszüntetése vagy visszavonása esetén az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását; f.) a közterület-használati díj megfizetésének mértékét és módját; A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT DÍJÁNAK MEGHATÁROZÁSA 12.. (1) A jelen rendelet 5.. (1) bekezdésének hatálya alá eső közterület-használatáért a rendelet 2. számú mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A közterület használat díját a

13 13 megállapodás megkötésekor, előre egy összegben kell megfizetni. Amennyiben a tényleges használat kezdő időpontja a megállapodás keltétől eltér, a díjfizetési kötelezettség kezdő időpontja a tényleges használat kezdete. (2) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának meghatározásánál, a létesítmény alapterületét és a használathoz szükséges csatlakozó terület mértékét kell figyelembe venni. (3) A létesítmény nélküli utcai árusítással elfoglalt közterület a fizetendő díj szempontjából minimum 2 m 2 -nek tekintendő. (4) A megállapodás megkötését követően a használó a közterület-használat díját a közterület tényleges használatára tekintet nélkül köteles megfizetni, kivéve ha tevékenységét hatósági intézkedés miatt kénytelen szüneteltetni. (5) A búcsúk jellegzetessége miatt az ott megjelenő kereskedőktől az EVAT Zrt. jogosult a napi helypénzek beszedésére. (6) Amennyiben közterület-használati megállapodástól eltérően, illetve megállapodás hiányában használják a közterületet, úgy ennek jogkövetkezményein túlmenően - a megállapodás nélküli eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterülethasználati díjat is köteles megfizetni a használó. (1) A közterület-használat megszűnik: A KÖZTERÜLET HASZNÁLAT MEGSZŰNÉSE 13.. a.) a közterület-használati megállapodásban meghatározott idő lejártával; b.) a megállapodás a használó vagy a használatbaadó részéről történő felmondásával; c.) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel. (2) A használatbaadó a közterület-használati megállapodást azonnali hatállyal felmondhatja, ha: a.) a használó a közterületet nem a közterület-használati megállapodásban meghatározott célra és módon használja; b.) a használó közterületen folytatott tevékenységére jogosító okiratának érvényessége megszűnt; c.) a közterület-használatot közérdekből kell megszüntetni. A közterület-használat közérdekből bármikor megszüntethető, elhelyezési és kártalanítási kötelezettség nélkül, időarányos használati díj visszafizetése mellett. V. FEJEZET AZ ÜZEMKÉPTELEN JÁRMŰVEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 14..

14 14 (1) Közterületen üzemképtelen jármű a KRESZ 59.. (3). bekezdése kivételével megállapodás nélkül nem tárolható. Az üzembentartó az üzemképtelenné vált járművet saját költségén köteles a közterületről eltávolítani. (2) Ha a jármű csupán azért minősül üzemképtelennek, mert hatósági jelzéssel nem rendelkezik, azt főútvonalon nem szabad tárolni. (3) A használat folytán üzemképtelenné vált, sérült, roncs járműveket, azok tulajdonosa saját ingatlanán vagy bérleményén úgy köteles tárolni, hogy közterületről ne legyen látható és a városképet ne rontsa. (4) A közterület-használati megállapodás megkötését az üzembentartó vagy a tulajdonos kérheti meghatározott körzetekben, meghatározott járművekre vonatkozóan. (5) A 14.. (1) bekezdés szerinti üzemképtelen gépjármű tárolására közterület-használati megállapodás csak határozott időre, rendkívül indokolt esetben legfeljebb 30 napra és csak mellékútvonalra köthető meg. A TILTOTT HELYEN VÁRAKOZÓ, AZ ÜZEMKÉPTELEN ÉS A FORGALOMBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE ALKALMATLAN JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSA 15.. (1) Az üzemképtelen és a forgalomban történő részvételre alkalmatlan jármű hatósági elszállítása előtt a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete írásban köteles felszólítani az ismert üzembentartót, tulajdonost a járművének közterületről 3 napon belül történő eltávolítására, az ismeretlen tulajdonos esetében pedig a felszólítást a jármű szélvédőjére elhelyezni. (2) A szabálytalan elhelyezés miatt balesetveszélyt jelentő, vagy a forgalmat, illetve a takarítási, fenntartási munkálatokat nagy mértékben akadályozó, közterületen tárolt üzemképtelen vagy forgalomban történő részvételre alkalmatlan járműveket a Rendőrhatóság, a Polgármesteri Hivatal az erre felhatalmazott vállalkozóval eltávolíttatja és az erre a célra kijelölt tároló helyre szállíttatja. (3) Hatósági jelzéssel nem rendelkező, illetve forgalomban történő részvételre alkalmatlan jármű esetében, ha az üzembentartó, tulajdonos kiléte nem állapítható meg, a szélvédőre kihelyezett értesítésben meghatározott időpont lejártát követően a jármű azonnali hatállyal elszállítható. (4) A hatósági elszállításnál a jármű műszaki állapotát a Polgármesteri Hivatal képviselője szükség esetén szakértő bevonásával állapítja meg és erről jegyzőkönyvet, illetve fényképfelvételt készít. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a járművön és járműben talált tárgyakat is. (5) A tárolóhely kijelöléséről és fenntartásáról a Polgármesteri Hivatallal szerződött vállalkozó gondoskodik. (6) A Polgármesteri Hivatal az elszállítás 15. napját követően a járművet hatósági tanúk jelenlétében felnyittatja és a motorszám, illetve az alvázszám alapján az üzembentartót vagy a tulajdonost írásban felszólítja, hogy a járművet a tárolás helyéről 30 napon belül

15 15 szállíttassa el. Ismeretlen tulajdonos, üzembentartó esetén a felszólítás a helyi sajtó útján történik. (7) A hatósági jelzéssel nem rendelkező, továbbá az elszállítás napjától számított 60 nap elteltével ki nem váltott üzemképtelen jármű vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal által megbízott vállalkozó intézkedést kezdeményez a forgalomból történő kivonatásra, majd pedig az értékesítésre, annak sikertelensége esetén a jármű megsemmisítésére. (8) A járművek és az azokon lévő dolgok felhasználására, illetve értékesítésére a Ptk. felelős őrzésre vonatkozó szabályai az irányadóak. (9) Az üzembentartó vagy a tulajdonos amennyiben tulajdonjogát igazolja - jogosult az elévülési időn belül az értékesítés során befolyt és a Polgármesteri Hivatal, illetve az általa megbízott vállalkozó költségeivel csökkentett összegre vonatkozó igényeit érvényesíteni. VI. FEJEZET A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT ELLENŐRZÉSE 16.. (1) A közterületek használatának rendszeres ellenőrzésére és az ezzel kapcsolatos eljárásra a Közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény és a Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2001. (I. 26.) számú önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadóak. (2) A Közterület-felügyelet a közterület-használati megállapodás felbontását kezdeményezi, ha felszólítása ellenére az általa megadott határidőre a közterület-használója: a.) a közterületen elhelyezett árusító hely folyamatos tisztántartásáról nem gondoskodik; b.) az engedélyezettnél nagyobb területet foglal el; c.) az engedélyben szereplő terület környezetét nem tartja rendben, ott göngyöleget, árut tárol; d.) az engedélytől eltérő terméket árusít, illetve helyez el; e.) a számára engedélyezett közterület használatát másnak átengedi; f.) a mozgatható árusító berendezéseket, eszközöket az engedélyezett időtartamon kívül a közterületen tárolja. SZABÁLYSÉRTÉSI RENDELKEZÉSEK 17.. (1) Közterület-használati megállapodás nélkül és megállapodástól eltérő használat esetén, a közterület kezelője amennyiben a használó kétszeri felszólítás ellenére sem kezdeményezi megállapodás megkötését, illetve a használat megszüntetését az ott tárolt

16 16 eszközöket a használó költségére elszállíttathatja és a felelős őrzés szabályai szerint tárolja. (2) Közterület rendeltetéstől eltérő használatára kötött megállapodás hiányában vagy az abban kikötött feltételektől eltérő használat esetén, a Polgármesteri Hivatal Közterületfelügyelete a közterületre kihelyezett tárgyat, anyagot, létesítményt, felépítményt reklámtáblát stb. felszólítás nélkül a kihelyező, tulajdonos költségére és veszélyére azonnal elszállíttathatja, ha az a közterület eredeti funkció szerinti használatát jelentős mértékben korlátozza vagy közvetlen élet- és balesetveszélyt idéz elő. (3) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (4) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (5) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (6) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (7) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (8) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (9) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (10) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (11) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (12) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (13) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (14) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (15) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (16) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (17) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (18) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (19) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (20) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (21) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. (22) Hatályon kívül helyezve május 31. napjával. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18.. (1) Jelen rendelet április 1. napjával lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a közterületek eltérő használatáról szóló 5/2003. (I. 24.) számú önkormányzati rendelet és a rendeletet módosító 4/2004 (I. 30.) számú önkormányzati rendelet, 28/2004 (IX. 24.) számú önkormányzati rendelet, 33/2005 (XI. 25.) számú önkormányzati rendelet, 18/2007 (IV. 27) számú önkormányzati rendelet és 47/2007 (IX. 28.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. Dr. Estefán Géza Címzetes Főjegyző Habis László Polgármester Megalkotta Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése a március 26-i ülésén. Kihirdetve: április 1-én

17 17 1. MELLÉKLET I. körzet: A Barkóczy u. Törvényház u. Pyrker tér Hatvanikapu tér Deák F. u.- Hadnagy u. Kertész u. Szarvas tér Almagyar u. Dobó I. u.- Harangöntő u. Knézich K. u. Tűzoltó tér Széchenyi I. u. Csiky S. u. által határolt terület. II. körzet: Az idegenforgalmilag leglátogatottabb, városközponton kívül eső Szépasszony-völgy, Szépasszony-völgy u. (RRT által meghatározott terület). A Kistályai út teljes hosszában. III. körzet: Az üdülőterület határán belül lévő, az előző körzetek által nem szabályozott területrész. Tűzoltó tér Knézich K. u. Torony u. Vécsey S. u. Bástya u. Leányka u. Szabó S. u. Legányi F. u. Agyagos u. Maklári út Mély u. Kertész u. Hadnagy u. Hell M. u. Károlyi M. u. Bajza J. u. Sas u. Vasút u. Mátyás k. út Farkasvölgy u. Árpád u. Koháry u. Király u. Vörösmarty M. u. Sertekapu u. Kovács János u. Torok köz Széchenyi I. u. Tűzoltó tér által határolt terület. Az Egerből kivezető fő közlekedési utak: Tárkányi út, Malom u., Tetemvár u., Vécsey-völgy u., Kisasszony u., Szvorényi u. teljes hosszában, Szalóki út, Sas u., a 25-ös út teljes hosszában a csomópontok területével együtt. IV. körzet: Az előzőekben nem szabályozott területek

18 18 2. MELLÉKLET Közterület-használati díjak Használat megnevezése I. körzet II. körzet III. körzet IV. körzet Közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál) vagy kirakatszekrény Tartós elárusító hely (pavilon) ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Idényjellegű árusítás ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Alkalmi árusítás ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /nap Mozgó bolt üzemeltetése a III.-as és IV-es körzetben ÁFA Ft/jármű/év egységesen ÁFA Ft/jármű/hó Mozgó árusítás egységesen ÁFA Ft/jármű/nap Üzlet előtti kitelepülés ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Vendéglátó-ipari előkert ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Építőanyag tárolás, építési konténer és állványzat elhelyezése, építési felvonulási terület Díjfizető övezeten kívüli gépjármű várakozóhely bérlete ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA (személygépkocsi) ÁFA (autóbusz) ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hét Ft/jármű/év Ft/jármű/év Non-Profit rendezvény ÁFA Ft/m 2 /nap Profit orientált rendezvény ÁFA Ft/m 2 /nap Reklám célú rendezvény ÁFA Ft/m 2 /nap Vásár /ünnepek előtti 20 napon/ ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /nap Cég- vagy termékbemutató, promóciós tevékenység ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /nap Mutatványos eszközök ÁFA Ft/m 2 /év üzemeltetése és cirkuszi ÁFA Ft/m 2 /hó tevékenység ÁFA Ft/m 2 /nap ÁFA (tárolás) Ft/m 2 /hó Szolgáltató tevékenység ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Eszköztárolás ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó Ft/m 2 /hét Tűzijáték Egységesen ÁFA Ft/m 2 /alk. Személytaxi várakozóhely ÁFA Ft/jármű/év Árusító- és bankautomaták ÁFA ÁFA ÁFA ÁFA Ft/m 2 /hó üzemeltetése Üzemképtelen járművek közterületen történő, 30 napot meghaladó tárolása ÁFA ÁFA Ft/jármű/hó 3500 kg megengedett legnagyobb együttes össztömeget meg nem haladó járművek tárolása ÁFA ÁFA Ft/jármű/hó

19 19 Városnéző lassú jármű használata és állomáshelyének igénybevétele Egységesen ÁFA Ft/jármű/hó Az ÁFA a mindenkor érvényes ÁFA törvény alapján kerül megállapításra. Jelen mellékletben meghatározott díjak a rendelet 8./A -ban meghatározott filmforgatási célú közterület használat esetében nem alkalmazhatók, ezen díjak a mozgóképről szóló évi II. törvény 3. mellékletében, központilag kerültek meghatározásra. 3. MELLÉKLET I G É N Y B E J E L E N T É S K Ö Z T E R Ü L E T R E N D E L T E T É S TŐL E L T É RŐ H AS Z N Á L A T Á R A AZ IGÉNYBEJELENTŐ NEVE: AZ IGÉNYBEJELENTŐ CÍME: IRÁNYÍTÓ SZÁM: HELYSÉG: ÚT / UTCA / TÉR: HÁZSZÁM / EMELET / AJTÓ: TELEFONSZÁM: FAXSZÁM: CÍM: VÁLLALKOZÁS ESETÉN / KFT, BT, RT./ KÉPVISELŐ SZEMÉLY NEVE: LEVELEZÉSI CÍM: SZÁMLACÍM /MELYRE A GAZDASÁGI IRODA KIÁLLÍTJA A SZÁMLÁT/: CÉG VAGY SZERVEZET ADÓSZÁMA (MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN NEM SZÜKSÉGES KITÖLTENI): AZ IGÉNYBEVÉTEL CÉLJA: AZ IGÉNYELT TERÜLET PONTOS MEGJELÖLÉSE, HELYE: AZ IGÉNYELT TERÜLET MÉRTÉKE: m 2 KÉRJÜK, HOGY BEAZONOSÍTHATÓ VÁZRAJZOT, AZ ELHELYEZENDŐ BERENDEZÉSEKRŐL SZÍNES FOTÓT MELLÉKELJEN! AZ IGÉNYBEJELENTŐ: TULAJDONOS ÜZEMELTETŐ VÁLLALKOZÓ KÉRJÜK, ÁTHÚZÁSSAL JELÖLJE! A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT IDŐTARTAMA: ÉV 200 HÓ NAPTÓL ÉV 200 HÓ NAPIG EGYNAPOS HASZNÁLAT ESETÉN:

20 HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS HASZNÁLATÁNAK IDŐTARTAMA: 20 ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁTÓL ÓRÁIG VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY / IPARJOGOSÍTVÁNY, MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY STB. / SZÁMA: KIÁLLÍTÓ SZERV MEGJELÖLÉSE: DÁTUM ALÁÍRÁS 4. MELLÉKLET I G É N Y B E J E L E N T É S K Ö Z T E R Ü L E T E N T A R T A N D Ó R E N D E Z V É N Y R E AZ IGÉNYBEJELENTŐ NEVE: AZ IGÉNYBEJELENTŐ CÍME: IRÁNYÍTÓ SZÁM: HELYSÉG: ÚT / UTCA / TÉR: HÁZSZÁM / EMELET / AJTÓ: TELEFONSZÁM: FAXSZÁM: CÍM: VÁLLALKOZÁS ESETÉN / KFT, BT, RT./ KÉPVISELŐ SZEMÉLY NEVE: LEVELEZÉSI CÍM: SZÁMLACÍM /MELYRE A GAZDASÁGI IRODA KIÁLLÍTJA A SZÁMLÁT/: CÉG VAGY SZERVEZET ADÓSZÁMA (MAGÁNSZEMÉLY ESETÉN NEM SZÜKSÉGES KITÖLTENI): AZ IGÉNYBEVÉTEL CÉLJA: AZ IGÉNYELT TERÜLET PONTOS MEGJELÖLÉSE, HELYE: AZ IGÉNYELT TERÜLET MÉRTÉKE: m 2 A TERVEZETT RENDEZVÉNY IDŐPONTJA: ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁTÓL ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁIG EGYNAPOS RENDEZVÉNY ESETÉN: ÉV 200 HÓ NAP ÓRÁTÓL ÓRÁIG A RENDEZVÉNY EGÉSZÉÉRT TELJES FELELŐSSÉGGEL TARTOZÓ FŐRENDEZŐ NEVE: CÍME: ELÉRHETŐSÉGE /LEHETŐLEG MOBILTELEFONSZÁM/:

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet

19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet

38/1993. (XII. 27.) Főv. Kgy. rendelet 38/1993 (XII 27) Főv Kgy rendelet Budapest főváros közterületein és erdőterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya

1988. évi I. TÖRVÉNY. a közúti közlekedésről 1. A törvény célja. A törvény hatálya - 1-1988. évi I. TÖRVÉNY 1 (A végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [A vastag betűs szöveg az 1988: I. törvény (a továbbiakban Tv.), a vékony betűs szöveg a 30/1988.

Részletesebben