*Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*Általános rendelkezések"

Átírás

1 Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (Étv.) 2. -ának 13.) pontjában és az 54. -ának /1/ bekezdésében, Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK), valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglalt előírásokra és felhatalmazásokra tekintettel a közterületek használatának szabályozása érdekében a következő rendeletet alkotja meg. *Általános rendelkezések 1. */1/ Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése a közlekedés és biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése. /2/ A közterület elsősorban a város közösségét szolgáló olyan belterületi földrészlet, melynek egy-egy meghatározott részére a 3. -ban felsoroltak részére csak időlegesen és fontos közérdekből vagy méltánylandó magánérdekből - kérelemre - e rendeletben szabályozott módon és díj ellenében a szükséges mértékben és időtartamra adható kivételesen engedély. a.) E rendelet alkalmazása szempontjából fontos közérdek különösen a közterületen szükséges olyan tevékenység vagy munkálat, mely a település vagy annak nagyobb része lakossági ellátását biztosítja. Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari tevékenység céljára csak egyéb hatósági előírások betartásával lehet közterület-használati engedélyt kiadni akkor, ha a meglévő lakossági ellátási igény másként nem elégíthető ki. b.) Méltánylást érdemlő magánérdek az olyan építési vagy közmű létesítési munka, melyhez az építési terület, vagy a szükséges mennyiségű anyag elhelyezése az ingatlan adottságai miatt annak területén nem biztosítható. *Kiegészítette a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. *Értelmező rendelkezések, fogalmi meghatározások 2. /1/ Árusítás, alkalmi vásár: üzleten kívül közterületnek minősülő helyen történő értékesítés (üzlet nélküli kereskedők is). /2/ Árusító és egyéb fülke, pavilon: bármikor könnyen szétszedhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített, környezetbe illeszkedő, köterületen elhelyezett földszintes építmény. /3/ Cégér: a cégtáblának többnyire az épület síkjára merőleges elhelyezésű, esetenként figurális elemekkel díszített változata.

2 - 2 - /4/ Cégtábla: egy vállalkozás azonosítására szolgáló, jogszabályban rögzített adattartalmú, főszabályként a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó, reklámot nem tartalmazó tábla. /5/ Építmény: (az építmény, az épület és műtárgy gyűtőfogalma). Építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított rendeltetésére szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is. /6/ Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló része. /7/ Jármű közterületi elhelyezése, tárolása: a közúti közlekedési szabályokon túl a jármű őrizetlenül hagyása a közforgalom előtt nyitva álló helyen. /8/ Koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen kéregetve (pénzt vagy egyéb dolgot) gyűjtő tevékenység vagy erre utaló magatartás tanusítása, mely nem jár együtt mások zaklatásával, házalással. /9/ Közérdekű cél: állami vagy helyi önkormányzati szerv, valamint e szervek működéséhez szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi létesítmény elhelyezése; városrendezés; önkormányzati beruházásban megvalósuló építés, felújítás; bányászat; honvédelem; közlekedés; posta és távközlés; villamos energia továbbítására szolgáló vezeték és berendezés elhelyezés, ha a létesítés, illetőleg az elhelyezés másként nem biztosítható; vízgazdálkodás; régészeti lelőhelyek és környezetük megóvása és feltárása; műemlékvédelem és természetvédelem, ha a védelem másként nem biztosítható; védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés. (Közérdek lehet pl. nagyobb lakossági ellátást szolgáló tevékenység, vagy a HÉSZ-ben meghatározott városrendezési cél). /10/ Közhasználatra átadott terület: olyan önkormányzati tulajdonban lévő terület, amelyet korlátozás nélkül szabadon lehet használni. /11/ Közút: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület. /12/ Köztárgy: közterületen vagy közhasználati célra átadott területen művészeti-, kegyeleti szobor, emlékmű, dísz- és szökőkút, közvilágítási-, közlekedésirányítási-, hírközlési-, postai-, kertépítészeti műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor. /13/ Közterülethasználat: a közterület alapvető, rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos magatartás, tevékenység, állapot. /14/ Mozgóárusítás: Vác város közterületein a kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízotja által az eladásra kínált termék, szolgáltatás - akár egyéb eszköz (pl.: tricikli, kosár, stb.) segítségével történő kereskedelmi tevékenysége. /15/ Mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott, működési engedéllyel rendelkező, nem helyhez kötött kereskedelmi árusítóhely. /16/ Reklám: minden olyan vizuális, audiovizuális információ, mely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (továbbiakban: áru) használatára, elérhetőségére, értékesítésére vagy más módon történő igénybevételt előmozdítani

3 - 3 - törekszik vagy arra felhív vállalkozási tevékenységet végző személy, szervezet nevét, megjelölését, védjegyét, emblémáját, tevékenységét, a róla alkotott képet népszerűsíti, illetőleg áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő. /17/ Rendezvény: előre meghatározott célból, adott helyen és időben tartott összejövetel. /18/ Üzemképtelen jármű: hatósági jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt. Baleset következtében károsult, elhagyott vagy használat folytán üzemképtelenné vált jármű (a helyszínről főútvonalon 8 napon, mellékvonalon 15 napon belül el nem szállított). /19/ Vendéglátó-ipari előkert, -terasz: üzelet üzletkörébe tartozó termékek eladása fogyasztóknak, felhasználóknak, viszonteladóknak, továbbá a vendéglátással, szolgáltató tevékenységekkel összefüggő helyszín. /20/ Zöldterület: a város belterületének állandó növényzettel fedett, más területfelhasználási egységhez nem tartozó közhasználatú része. *Kiegészítette a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. A rendelet hatálya 3. E rendelet hatálya Vác város közigazgatási területén a.) az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá b.) a belterületi földrészletek, illtőleg építmények (pl. épületárkádok alatti járda, alul- és felüljáró) közhasználatra átadott, be nem kerített részére (a korábbiak együtt: közterület) egyaránt kiterjed. 4. A rendelet hatálya kiterjed a természetes- és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre. A közterület-használati engedély 5. /1/ A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) engedély szükséges. /2/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni a.) napilap és hetilap; folyóirat; levelezőlap; virág; léggömb; zöldség és gyümölcs; pattogatott- és főtt kukorica; sült gesztenye; sült tök; csomagolt, pirított tökmag, napraforgó mag, földimogyoró; vattacukor és egyéb cukorka; jégkrém; fagylalt; szerencsejátékban való részvételre jogosító jegy és óvszer árusítására szolgáló pavilonra és árusító helyre, b.) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjárművárakozóhelyek, taxiállomások, bérelt rakodóhelyek céljára,

4 - 4 - ****c.) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére (kivéve a lakossági kommunális hulladékkal kapcsolatos edényzet) *****d.) önálló hirdetőberendezés elhelyezésére (Reklám, hírdetőtábla, egyéb hírdetőberendezés, kirakatszekrény elhelyezése és reklámszalag kifüggesztése céljából). e.) távbeszélő-fülke, fülke nélküli távbeszélő-készülék, postai levélszekrény, totó-lottó és egyéb gyűjtőládák elhelyezésére, f.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, g.) az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pl. húsvéti-, karácsonyi-, szilveszteri-, stb. cikkek) árusítására, *****h.) mozgóárusításra, mozgóboltra ****i.) ****n.) film- és televízió felvételre (amely a közterületnek a kizárólagos használatát igényli a felvétel készítésének időtartamára) j.) vendéglátóipari előkert céljára, k.) 24 órán túl üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra, l.) kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kultúrális rendezvények, mutatványos tevékenység, belépődíjas rendezvények céljára, m.) közhasználatra még át nem adott közterületek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, üzemképtelen (műszaki üzemképtelenség, valamint hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű), a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan járművek 30 napon túli tárolására, o.) közüzemi üzemzavar (víz, csatorna, távfűtés, elektromos, gáz, stb.) elhárításához, ha az igénybevétel a 72 órát meghaladja, p.) a közvetlenül közterületre történő kereskedelmi, vendéglátó értékesítés vagy kiszolgálás, ill. szolgáltatási tevékenység esetén az érintett egység előtti közterület részére. **r.) a közterületben benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrész, üzleti védőtető(előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, ha az 10 cm-nél jobban kinyúlik a falsíkból. ******s.) az épületek falsíkjából a közterületre kinyúló elő-lépcsőre és rámpára ide értve az akadálymentes közlekedést biztosító feljárót is ***t.) az l, pont alá be nem sorolható rendezvények céljára. u.) közvetlen üzleti tevékenységet eredményező képzőművészeti és művészeti tevékenység folytatására. /3/ Nem kell közterület használati engedély a.) közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfogalalásához, b.) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

5 - 5 - *****c.) közterületen - az alatt vagy felett - elhelyezett közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna, távközlés, stb.) közterület-használattal járó hibaelhárításhoz, -javításhoz, d.) * Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 20.) sz. önk. rend. e.) közterületbe benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrész, üzleti védőtető(előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, f.) közületi szervek, magánszemélyek részére szállított tüzelő-, építő- vagy egyéb anyag, dolog, tárgy közterületen történő elhelyezéséhez, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg, g.) fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, tűzoltók, vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezése. /4/ A közterület-használat a.) határidő nélkül, visszavonásig vagy b.) meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig engedélyezhetőô. /5/ A közterület használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági hatáskört a polgármester gyakorolja. *** Módosította a 37/2007.(XII.20.).)sz. önk.rendelet **** Módosította a 27/2008.(VII.14.) sz.önk.rend. *****Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. ******Módosította a 39/2009.(XII.21.) sz.önk.rend. A szakhatóságok közreműködése 6. /1/ A közút területét érintô közterület-használati engedély megadásához az illetékes elsőfokú útügyi hatóság és a rendőrhatóság hozzájárulása szükséges. /2/ Építmények elhelyezése esetén műemlék jellegű, vagy műemléki környezetet érintő területen közterület-használati engedély megadásához a műemléki hatóság hozzájárulása is szükséges. /3/ A közterület-használati engedély megadásához előzetes vélemény szükséges. a.) az országos fôútvonal-hálózatot érintô közterület-használatának engedélyezéséhez, az út kezelőjétőôl, b.) a közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszer-árusítás engedélyezéséhez az illetékes Népegészségügyi- és Tisztiorvosi Szolgálattól, c.) A vendéglátó előkertek és napernyők kialakításához, bútoraihoz és az árubemutató eszközökhöz a városban kialakult anyaghasználathoz és színvilághoz a kérelmező által benyújtott látványterv alapján a Főépítésztől, d.) A közterületi zöldterületeken történő bárminemű tevékenységhez a Főkertésztől. /4/ A szakhatóságok hozzájárulását közterület-használatára a kérelmezô szerzi be.

6 - 6 - Az engedély iránti kérelem 7. /1/ A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. **/2/ Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület, építmény, épületrész, építményrész vagy reklám és hirdető berendezés céljából szükséges, az engedélyt az építési engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően az építtetőnek kell kérnie. /3/ Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie. /4/ Az engedély iránti kérelemnek taralmaznia kell: a.) az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének címét, b.) a közterület-használat célját és időtartamát, c.) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, a kérelmező által sajátkezűleg készített helyszínrajzot, d.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói igazolvány) ismertetését. e.) a 5. (2) bek. a/ pontjában felsorolt esetekben a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy üzlettel rendelkezik-e. /5/ Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot. Az engedély megadása 8. /1/ Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a városrendezési terveket, a városképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, a környezetvédelmi, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek fennállását is. /2/ A közterület-használat - a 7. (3) bekezdésében említett esetben - csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhetőô. ***/3/ A városi főúthálózathoz tartozó közutak mentén, a műemléki vagy más szempontból védett területen engedély csak kivételesen és akkor adható, ha a.) a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl. építési munka végzése), b.) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából nélkülözhetetlen (pl. hirdető berendezés). ** Módosította a 34/2005.(XI.28.).)sz. önk.rendelet *** Módosította a 37/2007.(XII.20.).)sz. önk.rendelet /4/ A /3/ bekezdésben említett területeken a közterület-használat göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolása céljára még kivételesen sem engedélyezhető.

7 A város közterületein ideiglenes pavilon létesítése csak a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által jóváhagyott beépítési terv szerint történhet. Csak az így létesített pavilon által elfoglalt közterületre adható közterület használati díj fejében ideiglenes használati engedély, maximum 5 éves időtartamra, mely a feltételek változatlansága esetén - kérelemre - esetenként meghosszabbítható. 10. Közterület-használati engedély nem adható a.) olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogosközlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná, b.) épület homlokzatától 3 m-en belül pavilon elhelyezésére, c.) olyan tevékenység gyakorlásához, amely környezetére káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, d.) ha egyéb jogszabály az engedély kiadását nem teszi lehetővé, *e.) sátorgarázs létesítésére, *f.) annak a személynek, jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, annak jogutódjának, illetve tulajdonosának, akinek az Önkormányzattal szemben köztartozása vagy polgárjogi megállapodásból eredő egyéb tartozása van. *Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. /1/ Az engedélynek tartalmaznia kell 11. a.) az engedély nevét és állandó lakóhelyének címét, b.) a közterület-használat célját és idôtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, d.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, e.) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot kártalanítás nélküli helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, f.) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját. /2/ Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet. /3/ Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben elő kell írni.

8 - 8 - a.) szükség szerint a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését, azon kérelem esetén reklámhordozók elhelyezését b.) ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, az engedélyes köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint megvilágítani. /4/ Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy körzetben kézből vagy járműről történhet-e. /5/ A közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, a göngyöleg és a szemét elszállításáról gondoskodni. /6/ Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell: a.) kérelmezővel, b.) az eljárásban közreműködő szakhatóságokkal és a c.) Polgármesteri Hivatal Közterület Ellenőrző Szervezetével és a Költségvetési- és Adó Osztállyal. /1/ Az engedély a.) a meghatározott idő elteltéig, Az engedély érvénye 12. b.) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg c.) a visszavonásig érvényes. /2/ A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. /3/ A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. Az engedélyes az érvényes közterület-használati engedélyét köteles a használat időszaka alatt a helyszínen tartani és azt az ellenőrzés során bemutatni. A közterület-használati díj mértéke, megfizetésének módja és a mentességek 13. /1/ Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni. /2/ Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. /3/ A közterülethasználati díj a városi önkormányzatot illeti meg.

9 - 9 - **/4/ A közterület használati díj mértékét a Város Képviselő-testülete állapítja meg. A díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza, melyet minden év december 31-ig felül kell vizsgálni. */5/ A közterülethasználati díjak évi, havi vagy napi díjak. A fizetendő díjat a rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően - és megfizetésének módját az engedélyező határozza meg. /6/ Hatályon kívül helyezte a 27/2008. (VII.14.) sz. önk. rend. ***/7/ A díjtételekhez rendelt időegységek (év, hó, nap) nem bonthatóak tovább. ***/8/ A díjszámítás szempontjából minden megkezdett m 2 -t a kerekítés általános szabályai szerint kell számítani. ***9/ A közterület rendezvény céljára történő igénybevételkor a közterület-használati díj 25%-ának megfelelő, de legalább ,- Ft kauciót köteles a használatba vevő fizetni az általa használt terület rendeltetésszerű, tiszta, eredeti állapotban való visszaadásának fedezetéül. Az engedélyező a közterület-használati engedély megszünésétől számított 8 napon belül visszautalja a kauciós összeget, amennyiben a közterület-használat anélkül szűnik meg, hogy a kaucióból való kielégítésre jogalap keletkezett volna. ****/10/ Az akadálymentes közlekedést biztosító feljáró által elfoglalt terület után közterületfoglalási díjat nem kell fizetni. **** Kiegészítette a 39/2009.(XII.21.)sz.önk.rend / A közterület-használati engedélyben részesülő az engedély időtartamára eső közterület-használati díjat - legfeljebb egy éves időtartamra - az engedély megadásának időpontjában köteles megfizetni. ***/2/ E rendelet alapján közterület-használati díj nem vethető ki azon használati módokra, amelyek a rendelet hatálya alá tartoznak, de a használt területek nem az Önkormányzat tulajdonában vannak kivéve, ha a rendelet hatálya alá tartozó tevékenység közvetlenül a közterületre irányul. Az engedélyt kérő köteles igazolni, hogy a területtel rendelkezőtől a használat jogát megszerezte. ***/3/ A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény teljes alapterületét kell figyelembe venni. /4/ Kézből történő árusítással elfoglalt közterületet a fizetendő díj összege szempontjából egységesen 2 m² nagysággal kell számításba venni. A mozgó-árusításnál a megállás helyét meg kell jelölni és a díj számítása ennek alapján történik. ***/5/ A R (2) bek. p., pontjában meghatározott, közvetlenül közterületre történő árusítás esetén közterületfoglalási engedély köteles az árusítóhely közterületi frontvonalának hossza és az ahhoz tartozó 1 m szélességű közterület. A közterületfoglalás díja e területre megegyező az árusítóhelyével. * Módosította a 20/2003.(VI.13.)sz. önk.rendelet ** Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet

10 ***Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. 15. /1/ Fizetési halasztás vagy részletfizetési kedvezmény adható az alábbi esetekben: a.) ha az engedélyben részesülő jövedelmi helyzete (családja egy főre eső jövedelme a mindenkori saját jogú nyugdíjminimumot nem haladja meg), vagy szociális körülményei (csökkent munkaképességű vagy rokkant) azt indokolják. A fenti körülményeket a kérelmezőnek kell igazolnia. b.) ha az engedélyben részesülő igazolja, hogy a díj egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene számára, c.) ha a közterületen folytatni kívánt tevékenység ellátatlan településrészeknek alapellátását szolgálja. /2/ Mentesítés vagy engedmény adható a díj megfizetése alól az alábbi esetekben: a.) ha az engedélyben részesülô igazolja, hogy elháríthatatlan külsô körülmények egy hétnél hosszabb ideig akadályozták a közterület használatában, b.) a közterület használata, ha életveszély elhárításának céljából veszik igénybe, díjmentes. **c.) Az 4. 5 (2) bekezdésének l., és t., pontja esetében. * Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet **Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 16. ***/1/A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető vagy szüneteltethető. Ha az engedélyes a közterület-használatot szüneteltetni vagy megszüntetni kívánja akkor szándéka írásbeli bejelentésével egyidejűleg köteles az engedély eredeti példányát az engedélyező hatóságnak visszaadni vagy az eredeti példány elvesztéséről, megsemmisüléséről stb. szóló jognyilatkozatot tenni. ***/2/ Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tett eleget és annak az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül sem tesz eleget. /3/ A közterület-használati engedély a hatóság engedélye nélkül másra nem ruházható át. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles azt az engedélyező hatóságnak bejelenteni. **/4/ Vác Város kerítéssel határolt egyes játszótereinek használata és az ott tartózkodás tilos - november 1-től március 31-ig óráig, - április 1-től október 31-ig óráig.

11 Az érintett játszóterek listáját ezen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. /5/ Ha az engedély érvényét veszti, vagy visszavonásra került, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ez a kötelezettség terheli az engedélyest építmények elhelyezése esetén is. Az építési engedélyben a kártalanítási igény kizárását, a késôbbi átalakítás vagy lebontás kötelezettségének elrendelését és az építmény ideiglenes jellegét elő kell írni. /6/ Ha a közterület-használat a (2) vagy a (3) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. *Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet **Kiegészítette a 6/2009.(III.02.) sz.önk.rendelet ***Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. *A közterületek rendjére vonatkozó egyéb szabályok 16/A /1/ Tilos az e rendelet 2. számú mellékletében szereplő közterületeken a dohányzás. /2/ Közterületen szemetet, hulladékot, cigarettacsikket csak az erre a célra rendszeresített és felállított tartóedényekbe (tartályokba) lehet dobni. **/3/ Vác Város közigazgatási területén szeszes ital fogyasztása ezen rendeletben meghatározott közterület-használati engedély alapján tartott rendezvények helyszínét és a vendéglátóipari teraszokat kivéve közterületeken tilos. *Kiegészítette a 27/2008.(VII.14.)sz.önk.rend. **Kiegészítette a 2/2009.(I.20.) sz.önk.rendelet A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 17. */1/ A közterület használata engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyezô hatóság vagy a Közterület Ellenőrző Szervezet felhívására köteles a használatot megszüntetni és a használattal érintett terület eredetivel legalább egyenértékű állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. /2/ Hatályon kívül helyezte a 27/2008. (VII.14) sz. önk. rend. /3/ Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot a továbbiakban engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól. *Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. Járművek tárolása 18.

12 */1/ A közterületi (fizető, ill. térítésmentes) parkolóhelyek fenntartása a Polgármesteri Hivatal feladata, melynek keretében kezeli azokat, vagy szerződésben foglalt feltételekkel átadhatja jogait és kötelezettségeit. /2/ Kamion, autóbusz, vontatótraktor, munkagép, 3,5 t összsúlyt meghaladó tehergépkocsi, pótkocsi, valamint utánfutó és lakókocsi közterületen nem tárolható. /3/ Közúton a (2) bekezdés szerinti járművek tárolására várakozóhely csak lakóépülettől 150 m távolságon túl jelölhető ki. /4/ Tárolásnak minősül, ha a jármű és 6.00 óra között egy óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen áll. Pótkocsi, utánfutó, kamion és munkagép 6.00 és óra között sem tartható közterületen. /5/ A /2/ bekezdésben meghatározott járművek tárolása történhet: - bértárolásra kijelölt telephelyen, - saját telephelyen, - méretei alapján építési telken, ha azt egyéb szabályozás nem tiltja. - A Polgármesteri Hivatal a rendezési tervekkel összhangban önkormányzati területen is engedélyezhet tárolóhely kialakítást. * Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet 19. /1/ Üzemképtelen (rendszám nélküli gépkocsik, roncsok), a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan járművet főútvonalon, járdán, járdaszigeten, zöldterületen nem, más közterületen engedély nélkül legfeljebb 30 napig lehet tárolni. A tiltott helyen tárolt jármű elszállításáról saját költségén a tulajdonos köteles gondoskodni. /2/ Üzemképtelen járművet közterületen az (1) bekezdés szerinti 30 nap eltelte után további 15 napig közterület-használati engdéllyel lehet tárolni. A határidő leteltéig a tulajdonos az üzemképtelen járművet saját költségén köteles eltávolítani. /3/ Ha a tulajdonos nem tesz eleget elszállítási kötelezettségének, vagy ismeretlen, a Polgármesteri Hivatal jogosult a jármű kijelölt helyre történő elszállítását elrendelni. Az elszállítást megelőzően az elszállítást elrendelő és a megbízott elszállító képviselői a helyszínen kötelesek a jármű helyzetét, leírását, felszereltségét és a járműben található tárgyakat jegyzőkönyvben rögzíteni, azokról fényképfelvételt készíteni. /4/ Kijelölt helyen a járművek tárolásáról és őrzéséről a beszállítástól számított 30 napig gondoskodik a Polgármesteri Hivatal. A tárolás a tulajdonos költségére és veszélyére történik. /5/ Ha a tulajdonos kiléte megállapítható, úgy a Polgármesteri Hivatal köteles a tulajdonost írásban felszólítani a jármű 30 napon belül történő kiváltására, elszállítására és költségének megfizetésére. /6/ A ki nem deríthető tulajdonosú, továbbá a 30 napon belül ki nem váltott üzemképtelen járműveket a Polgármesteri Hivatal az elszállítás napjától számított 90 nap elteltével értékesítheti, annak eredménytelensége esetén megsemmisítheti. A

13 járművek és a bennük talált dolgok értékesítésére és megsemmisítésére a talált tárgyak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül tarthat igényt az értékesítés során befolyt - költségekkel csökkentett - ellenérték összegére. Az értékesítés során befolyt vételár a Polgármesteri Hivatalt illeti meg, de a szerződésben (szerződésekben) rögzített feltételek szerint köteles megtéríteni a felmerült költségeket. Szabálysértést követ el ****20. /1/ Aki közterületet hatósági engedély nélkül a rendeltetéstől eltérő célra vesz igénybe vagy az engedélytől eltérően használ, /2/ Aki közterületet hatósági engedély nélkül árusítás céljára igénybe vesz vagy azon az engedélytől eltérően árusít, /3/ Aki a 2. számú mellékletben megjelölt közterületen dohányzik, *** /4/ Aki e rendelet 16.. (4) bekezdés, 16/A. (2), (3) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi az szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. /5/ E rendelet 20. -ában meghatározott szabálysértés elkövetése esetén a közterületfelügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. * Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet ** Módosította a 27/2008.(VII.14.)sz. önk.rendelet ***Módosította a 6/2009.(III.02.)sz. önk.rendelet ****Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. Vegyes rendelkezések 21. */1/A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. /2/ * Hatályon kívül helyezte a 4/2000. (II. 25.) sz. önk. rendelet * Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet A rendelet hatálybalépése 22. /1/ Ez a rendelet - kivéve 18. (2) - (4) bekezdéseit, a 19 és a 20. -ait július 1- jén lép hatályba, rendelkezéseit az első fokon még el nem bírált, folyamatban lévő államigazgatási ügyekben is alkalmazni kell. A 18. (2) - (4) bekezdés, a 19. és 20 előírásait január 1-jétől kell alkalmazni. /2/ A rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott jogerős közterület-használati engedélyek érvényességének lejártáig az azokban foglalt feltételek szerint kell eljárni. Határozott időre adott közterület-használati engedélyek érvényességének meghosszabbításakor a rendelet hatályba lépését követően annak rendelkezéseit kell alkalmazni.

14 /3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének a 21/1991. /VII.8./ és a 2/1993. /II.8./ sz. rendeletei hatályukat vesztik. */4/ E rendelet a kihirdetését követően május 01. napjával lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik. *Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. Bartos Ferenc sk. Polgármester dr.kovács Tibor sk. jegyző I N D O K O L Á S Vác város közterületeinek állapota nem csupán a város belügye. Köztudottan a világ számos tájáról érkeznek látogatók városunk nevezetességei miatt. Az Önkormányzat elsődleges érdeke tehát, hogy utcái, terei kedvező képet mutassanak. A testület jogos kívánsága az, hogy a helyi jogi szabályozás adjon keretet a közterület használatához, és állítson fel a cél érdekében szükséges magatartási tilalmakat. A jogalkotási- és az önkormányzati törvények az önkormányzati rendelet alkotására csak abban a körben nyújtanak lehetőséget, amelyben magasabb szintű jogi szabályozás nincs, vagy az a helyi szabályozásra kifejezetten felhatalmazást ad. A Képviselő-testület - az Építésügyi Törvény felhatalmazása alapján - eddig is alkothatott rendeletet a közterület-használat engedélyezési eljárásról. A szabályozás egyetlen korlátja a 22/1970. /XI.18./ ÉVM-KPM számú együttes rendelet volt, melyet a Környezetvédelmi- és Területfejlesztési Miniszter 1/1994. /I.7./ számú rendeletével július 1 napjával hatályon kívül helyez. A közterület-használat kérdésköre az építésügyi igazgatásba tartozik, az építésügyi hatósági feladatokat - ha törvény, vagy törvény felhatalmazásán alapuló kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a jegyző látja el. A közterület-használati engedélyezési eljárást - központi jogszabály hiányában - helyileg szükséges szabályozni a keretei között. A rendelet ezen egyik leglényegesebb részében gátat kíván szabni a város területén, a városképet rontva és a köztisztasági követelményeket be nem tartva folyó kereskedelmi tevékenységnek. A szabályozás lényege, kereskedni csak üzletben, ill. megfelelő körülmények között lehet. E szabály alól szűkkörű kivételeket - összhangban az üzletek működéséről szóló többször módosított 6/1990. /IV.5./ KeM rendelet előírásaival - határoz meg a rendelet. A közterület-használati rendeletbe belekerült a fogalomtár, amely a rendeletben szereplő fogalmak, meghatározások még közérthetőbbé, egyértelműbbé tételét eredményezik. A közterület- használati díj megfizetésének szabályai a korábbiakhoz képest jórészt változatlanok. Ugyanakkor pontosításra került a kedvezmények, ill. mentesítések esetköre. A díjak mértékének megállapítása a korábbiakhoz képest egyértelműbb lett, a Belvárost kivéve a város más területei azonos kategóriába tartoznak. A közterület-használati díjak mértékének az éves felülvizsgálatakor fontos szempont a kereslet-kínálat törvénye és a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex. Új díjfizetési kötelezettségek is keletkeztekett: mozgóbolt, a rendezvény kereskedelmi tevékenységgel és a rendezvény kereskedelmi tevékenység nélkül. A városkép alakulása szempontjából meghatározó kérdés a járművek tárolása.

15 E körben szabályozni szükséges egyrészt a fizetô-parkolók jogi helyzetét, másrészt meghatározott nagyságú- és minőségű járművek tárolásának korlátozását, harmadrészt pedig az üzemképtelen járművek kezelésével kapcsolatos előírásokat. Egyrészt a város közvéleményének jogos igényét, másrészt a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. /XII.20./ MT számú rendelet 7. (1)-(5) és a 26. (4) bekezdéseiben előírt követelményeket elégíti ki a rendelet akkor, amikor a város közterületeiről "kitiltja" a személygépkocsikon kívüli járművek tárolását. Ugyancsak régi problémát kíván megoldani a rendelet azzal, hogy az üzemképtelen járművek kezelésével kapcsolatos eljárást szabályozza. A rendelet kiindulópontként a KRESZ-ben foglalt előírásokat vesz, így az abban rögzített 30 napos (engedélymentes) határidő lerövidítésére nincs lehetőség. A további eljárási szabályok azt a célt szolgálják, hogy az üzemképtelen jármű tulajdonosa gondoskodjon annak elszállításáról, de ha ennek nem tesz eleget, mód nyílik a hivatali intézkedésre. A rendelet szabályai a polgári jogi találás és felelős őrzés előírásaira tekintettel kerülnek meghatározásra. Ebből következik, hogy az őrzés időtartamára a kölségviselés szabályai, az elidegenítés feltételei a jogszabályi rendelkezésekhez igazodnak, azokkal nem ütköznek.

16 *******A közterület használati dij mértéke ( nettó összeg ) 1. számú melléklet A közterület használati díj mértéke január 01-től (nettó összeg) A közterület igénybevételének célja Belvárosban, a határoló utcák mindkét oldalával Egyéb területen Árusító és egyéb pavilon 1492,- Ft/m²/hó 1.368,- Ft/m²/hó Árusítás, alkalmi vásár, mozgóárusítás 819,- Ft/m²/nap 625,- Ft/m²/nap Vendéglátóipari előkert, terasz 1.244,- Ft/m²/hó 997,- Ft/m²/hó Áru bemutatás 625,- Ft/m²/nap 372,- Ft/m²/nap Reklám, hirdetőtábla (felület nagysága 2.241,- Ft/m²/hó 1.492,- Ft/m²/hó szerint) Cirkusz, mutatványos tevékenység, sorsjegy árusítás 1.244,- Ft/m²/nap 1.244,- Ft/m²/nap Film- és televízió felvétel 748,- Ft/m²/nap 496,- Ft/m²/nap Taxiállomások illetve az egyes létesítmények-hez szükséges zárt várakozóhelyek gépjárművenként 2.074,- Ft/gk/hó 1.556,- Ft/gk/hó Belépődíjas rendezvények 247,- Ft/m²/nap 247,- Ft/m²/nap Közhasználatra át nem adott közterület 247,- Ft/m²/nap 188,- Ft/m²/nap ideiglenes használata Üzemképtelen személygépjármű 30 napon 3.733,- Ft/db/nap 3.733,- Ft/db/nap túli tárolása Egyéb üzemképtelen jármű és munkagép ,- Ft/db/nap 6.222,- Ft/db/nap napon túli tárolása Garázs által elfoglalt terület 6.222,- Ft/m²/év 4.358,- Ft/m²/év Építési anyag tárolása, állványozás, építési 311,- Ft/m²/hét 249,- Ft/m²/hét törmelék tárolása Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, 997,- Ft/m²/hó 625,- Ft/m²/hó kirakatszekrény, üzlet védőtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla Épület, építmény elő-lépcső üzleti ,- Ft/m²/év 7.466,- Ft/m²/év tevékenység esetében Épület, építmény elő-lépcső egyéb épület 2.489,- Ft/m²/év 1.869,- Ft/m²/év esetében Rendezvény kereskedelmi tevékenységgel 323,- Ft/m²/nap 108,- Ft/m²/nap Rendezvény kereskedelmi tevékenység 161,- Ft/m²/nap 540,- Ft/m²/nap nélkül Hatályon kívül helyezte a 27/2008.(VII.14.) sz.önk.rend.

17 ** Módosította a 34/2005.(XI.28.).)sz. önk.rendelet *** Módosította a 37/2007.(XII.20.).)sz. önk.rendelet ****Módosította a 40/2008.(XII.30.)sz.önk.rendelet *****Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. ******Módosította a 39/2009.XII.21.) sz.önk.rend. *******Módosította a 35/2010.(XII.16.) sz.önk.rend.

18 Az alábbi közterületeken tilos a dohányzás *2. számú melléklet Az alábbi helyszíneken található játszótereken (játszótéren a körbekerített vagy egyértelműen lehatárolt terület értendő) Béke tér Damjanich tér Damjanich u. - Magyar u. játszótér Deákvári főút Sirály u. -Rigó u. tömbbelső Újhegyi út Sirály u. Rigó u. tömbbelső Újhegyi út Sirály u. Fácán u. Harkály u. tömbbelső Rádi úti lakótelep tömbbelső Kossuth tér Kötő u. játszótér (Madách Imre Művelődési Központtal szemben) Duna-parti fa játszótér Duna-parti uszoda alatti játszótér (Duna parti játszótér) Busz pályaudvar Erzsébet u. Zrínyi u. Szent János u. lakóterülete Deákvári főúti játszótér (Fagyibár előtt) Istenmalmi u. 2-vel szemben található játszótér Kálvin u. Deákvári Kresz park Kőhíd park lakótelep Kőhíd u mellett Zöldfa u. (Maya mellett) Nagysándor József u. Nagymező u mögötti rész Nagymező u tömbbelső Postapark Rákóczi tér Vöröskereszt sori bölcsőde Oktatási intézmények telekhatára mellett közvetlenül húzódó, az oktatási intézményt övező közterületen =járdaszakasz Óvodák Diófa utcai óvodát övező közterületen Újhegyi úti óvodát övező közterületen Sirály utcai óvodát övező közterületen Deákvári főúti óvodát övező közterületen Eötvös utcai óvodát övező közterületen Hársfa utcai óvodát övező közterületen Csányi körúti óvodát övező közterületen Nyár utcai óvodát övező közterületen Vám utcai óvodát övező közterületen Kertész utcai óvodát övező közterületen Kölcsey utcai óvodát övező közterületen Deákvári Római Katolikus Egyházközség Családi Óvodáját övező közterületen

19 Váci Evangélikus Egyházi Óvodát övező közterületen Váci Waldorf Pedagógiai Alapítvány Óvodáját övező közterülete Általános Iskolák Árpád Fejedelem Általános Iskolát övező közterületen Földváry Károly Általános Iskolát övező közterületen Juhász Gyula Általános Iskolát övező közterületen Petőfi Sándor Általános Iskolát övező közterületen Radnóti Miklós Általános Iskolát övező közterületen Bartók Béla Zeneiskolát övező közterületen Karolina Katolikus Általános Iskolát övező közterületen Harmónia Alapfokú Műv. Oktatási Intézményt övező közterületen Cházár András Többcélú Közoktatási Intézményt és Zichy utcai tagintézményét övező közterületen Simon Antal Általános Iskola és Nevelőotthont övező közterületen Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt övező közterületen Középiskolák és Kollégiumok Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégiumot övező közterületen (Oktatási intézmény, annak kollégiuma valamint tanüzeme) I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégiumot övező közterületen (Oktatási intézmény valamint annak kollégiuma) Madách Imre Gimnáziumot övező közterületen Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolát övező közterületen Selye János Humán Szakközépiskolát övező közterületen Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot övező közterületen (Oktatási intézmény valamint annak kollégiuma) Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolát övező közterületen Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumot övező közterületen (Oktatási intézmény valamint annak kollégiuma) Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot övező közterületen (Oktatási intézmény valamint annak kollégiuma) TISZK épületét övező közterületen Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Konstantin téri, Szent Miklós téri és Honvéd utcai épülete) Madách Imre Művelődési Központot övező közterületen (kivéve az intézmény bejáratánál kijelölt és jelzett dohányzó helyen) Jávorszky Ödön Városi Kórházat övező közterületen (kivéve az intézmény bejáratánál kijelölt és jelzett dohányzó helyen) Sportcsarnokot, Uszodát övező közterületen (kivéve az intézmény bejáratánál kijelölt és jelzett dohányzó helyen) * Módosította a 32/2008.(IX.29.).)sz. önk.rendelet *3. sz. melléklet

20 A es pontjában érintett játszóterek listája: - Damjanich utcai játszótér kerítéssel körbevett része - Damjanich téri játszótér kerítéssel körbevett része - Istenmalmi utcai játszótér kerítéssel körbevett része - Kötő utcai park kerítéssel elhatárolt része - Zöldfa utca, patak parti játszótér kerítéssel körbevett része - Deákvári főtéri játszótér kerítéssel körbevett része - Deákvári főúti játszótér kerítéssel körbevett része - Kőhíd úti játszótér kerítéssel elhatárolt része - Posta park kerítéssel körbevett rész - Rákoczi téri bekerítéssel körbevett rész - Nagysándor József utcai játszótér körbevett része - Kálvin utcai játszótér körbevett része *Létrehozta 6/2009.(III.02.) sz. önk. rend. A másolat hiteles. Az alaprendelet kihírdetése június 13-án megtörtént. Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb április 29-én) megtörtént. dr.dora Péter sk. jegyző

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 212. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének /2013. ( ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 1/2009. (II. 3.) önkormányzati

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján

Karácsonyi köszöntõ. Feledhetetlen tanítónk az égi katedrára állt... Megemlékezésünk. Ligeti János: Karácsony éjszakáján 2011. december XVII. évfolyam 12. szám www.tortel.hu Karácsonyi köszöntõ Kedves Törteliek! Mit is jelent a karácsony? A harsogó reklámok vásárlásra ösztönöznek, próbálják elfeledtetni velünk valódi értelmét

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 11.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 16. szám 2010. július 14. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGY LÉS RENDELETEI 28/2010. (VII. 14.) Ö.r. A város közterületének

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 13/1998.(III.30.) számú rendelete. a közterületek rendjéről MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/1998.(III.30.) számú rendelete a közterületek rendjéről (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 27/1998.(IX.07.), 12/1999.(IV.01.), 17/2000.(IV.10.), 21/2000.(V.08.),

Részletesebben