*Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "*Általános rendelkezések"

Átírás

1 Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv. (Étv.) 2. -ának 13.) pontjában és az 54. -ának /1/ bekezdésében, Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben (OTÉK), valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében foglalt előírásokra és felhatalmazásokra tekintettel a közterületek használatának szabályozása érdekében a következő rendeletet alkotja meg. *Általános rendelkezések 1. */1/ Közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet a rendeltetésének megfelelően bárki használhat, és az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván. Egyéb ingatlanoknak a közhasználat céljára átadott területrészére - az erről szóló külön szerződésben foglaltak keretei között - a közterületekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Közterület rendeltetése a közlekedés és biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) a közművek elhelyezése. /2/ A közterület elsősorban a város közösségét szolgáló olyan belterületi földrészlet, melynek egy-egy meghatározott részére a 3. -ban felsoroltak részére csak időlegesen és fontos közérdekből vagy méltánylandó magánérdekből - kérelemre - e rendeletben szabályozott módon és díj ellenében a szükséges mértékben és időtartamra adható kivételesen engedély. a.) E rendelet alkalmazása szempontjából fontos közérdek különösen a közterületen szükséges olyan tevékenység vagy munkálat, mely a település vagy annak nagyobb része lakossági ellátását biztosítja. Kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátóipari tevékenység céljára csak egyéb hatósági előírások betartásával lehet közterület-használati engedélyt kiadni akkor, ha a meglévő lakossági ellátási igény másként nem elégíthető ki. b.) Méltánylást érdemlő magánérdek az olyan építési vagy közmű létesítési munka, melyhez az építési terület, vagy a szükséges mennyiségű anyag elhelyezése az ingatlan adottságai miatt annak területén nem biztosítható. *Kiegészítette a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. *Értelmező rendelkezések, fogalmi meghatározások 2. /1/ Árusítás, alkalmi vásár: üzleten kívül közterületnek minősülő helyen történő értékesítés (üzlet nélküli kereskedők is). /2/ Árusító és egyéb fülke, pavilon: bármikor könnyen szétszedhető szerkezetből készült, illetve könnyen eltávolítható, szabadon álló vagy telepített, környezetbe illeszkedő, köterületen elhelyezett földszintes építmény. /3/ Cégér: a cégtáblának többnyire az épület síkjára merőleges elhelyezésű, esetenként figurális elemekkel díszített változata.

2 - 2 - /4/ Cégtábla: egy vállalkozás azonosítására szolgáló, jogszabályban rögzített adattartalmú, főszabályként a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál elhelyezett, többnyire falhoz rögzített, annak síkjához alkalmazkodó, reklámot nem tartalmazó tábla. /5/ Építmény: (az építmény, az épület és műtárgy gyűtőfogalma). Építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított rendeltetésére szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre. Az építményhez tartoznak annak rendeltetésszerű és biztonságos használatához, működéséhez, működtetéséhez szükséges alapvető műszaki és technológiai berendezések is. /6/ Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló része. /7/ Jármű közterületi elhelyezése, tárolása: a közúti közlekedési szabályokon túl a jármű őrizetlenül hagyása a közforgalom előtt nyitva álló helyen. /8/ Koldulás: közterületen vagy nyilvános helyen kéregetve (pénzt vagy egyéb dolgot) gyűjtő tevékenység vagy erre utaló magatartás tanusítása, mely nem jár együtt mások zaklatásával, házalással. /9/ Közérdekű cél: állami vagy helyi önkormányzati szerv, valamint e szervek működéséhez szükséges gazdasági, igazgatási, oktatási, közművelődési, szociális és egészségügyi létesítmény elhelyezése; városrendezés; önkormányzati beruházásban megvalósuló építés, felújítás; bányászat; honvédelem; közlekedés; posta és távközlés; villamos energia továbbítására szolgáló vezeték és berendezés elhelyezés, ha a létesítés, illetőleg az elhelyezés másként nem biztosítható; vízgazdálkodás; régészeti lelőhelyek és környezetük megóvása és feltárása; műemlékvédelem és természetvédelem, ha a védelem másként nem biztosítható; védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés. (Közérdek lehet pl. nagyobb lakossági ellátást szolgáló tevékenység, vagy a HÉSZ-ben meghatározott városrendezési cél). /10/ Közhasználatra átadott terület: olyan önkormányzati tulajdonban lévő terület, amelyet korlátozás nélkül szabadon lehet használni. /11/ Közút: a gyalogosok és a közúti járművek közlekedésére szolgáló közterület. /12/ Köztárgy: közterületen vagy közhasználati célra átadott területen művészeti-, kegyeleti szobor, emlékmű, dísz- és szökőkút, közvilágítási-, közlekedésirányítási-, hírközlési-, postai-, kertépítészeti műtárgy, illetőleg geodéziai jel, utcabútor. /13/ Közterülethasználat: a közterület alapvető, rendeltetésétől eltérő használatával kapcsolatos magatartás, tevékenység, állapot. /14/ Mozgóárusítás: Vác város közterületein a kereskedő vagy alkalmazottja, illetve megbízotja által az eladásra kínált termék, szolgáltatás - akár egyéb eszköz (pl.: tricikli, kosár, stb.) segítségével történő kereskedelmi tevékenysége. /15/ Mozgóbolt: gépjárművön üzemeltetett vagy gépjárművel vontatott, működési engedéllyel rendelkező, nem helyhez kötött kereskedelmi árusítóhely. /16/ Reklám: minden olyan vizuális, audiovizuális információ, mely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség (továbbiakban: áru) használatára, elérhetőségére, értékesítésére vagy más módon történő igénybevételt előmozdítani

3 - 3 - törekszik vagy arra felhív vállalkozási tevékenységet végző személy, szervezet nevét, megjelölését, védjegyét, emblémáját, tevékenységét, a róla alkotott képet népszerűsíti, illetőleg áru vagy árujelző megismertetését mozdítja elő. /17/ Rendezvény: előre meghatározott célból, adott helyen és időben tartott összejövetel. /18/ Üzemképtelen jármű: hatósági jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt. Baleset következtében károsult, elhagyott vagy használat folytán üzemképtelenné vált jármű (a helyszínről főútvonalon 8 napon, mellékvonalon 15 napon belül el nem szállított). /19/ Vendéglátó-ipari előkert, -terasz: üzelet üzletkörébe tartozó termékek eladása fogyasztóknak, felhasználóknak, viszonteladóknak, továbbá a vendéglátással, szolgáltató tevékenységekkel összefüggő helyszín. /20/ Zöldterület: a város belterületének állandó növényzettel fedett, más területfelhasználási egységhez nem tartozó közhasználatú része. *Kiegészítette a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. A rendelet hatálya 3. E rendelet hatálya Vác város közigazgatási területén a.) az ingatlan-nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterületként (pl. közút, járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, továbbá b.) a belterületi földrészletek, illtőleg építmények (pl. épületárkádok alatti járda, alul- és felüljáró) közhasználatra átadott, be nem kerített részére (a korábbiak együtt: közterület) egyaránt kiterjed. 4. A rendelet hatálya kiterjed a természetes- és jogi személyekre, valamint a jogi személyiség nélküli társaságokra, szervezetekre. A közterület-használati engedély 5. /1/ A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterülethasználat) engedély szükséges. /2/ Közterület-használati engedélyt kell beszerezni a.) napilap és hetilap; folyóirat; levelezőlap; virág; léggömb; zöldség és gyümölcs; pattogatott- és főtt kukorica; sült gesztenye; sült tök; csomagolt, pirított tökmag, napraforgó mag, földimogyoró; vattacukor és egyéb cukorka; jégkrém; fagylalt; szerencsejátékban való részvételre jogosító jegy és óvszer árusítására szolgáló pavilonra és árusító helyre, b.) az egyes létesítményekhez a közút területén kívül szükséges gépjárművárakozóhelyek, taxiállomások, bérelt rakodóhelyek céljára,

4 - 4 - ****c.) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezésére (kivéve a lakossági kommunális hulladékkal kapcsolatos edényzet) *****d.) önálló hirdetőberendezés elhelyezésére (Reklám, hírdetőtábla, egyéb hírdetőberendezés, kirakatszekrény elhelyezése és reklámszalag kifüggesztése céljából). e.) távbeszélő-fülke, fülke nélküli távbeszélő-készülék, postai levélszekrény, totó-lottó és egyéb gyűjtőládák elhelyezésére, f.) építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére, g.) az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi cikkek (pl. húsvéti-, karácsonyi-, szilveszteri-, stb. cikkek) árusítására, *****h.) mozgóárusításra, mozgóboltra ****i.) ****n.) film- és televízió felvételre (amely a közterületnek a kizárólagos használatát igényli a felvétel készítésének időtartamára) j.) vendéglátóipari előkert céljára, k.) 24 órán túl üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával göngyöleg elhelyezésére, árukirakodásra, l.) kiállítás, alkalmi vásár, sport- és kultúrális rendezvények, mutatványos tevékenység, belépődíjas rendezvények céljára, m.) közhasználatra még át nem adott közterületek (pl. meg nem nyitott utca) ideiglenes hasznosítására, üzemképtelen (műszaki üzemképtelenség, valamint hatósági jelzéssel nem rendelkező jármű), a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan járművek 30 napon túli tárolására, o.) közüzemi üzemzavar (víz, csatorna, távfűtés, elektromos, gáz, stb.) elhárításához, ha az igénybevétel a 72 órát meghaladja, p.) a közvetlenül közterületre történő kereskedelmi, vendéglátó értékesítés vagy kiszolgálás, ill. szolgáltatási tevékenység esetén az érintett egység előtti közterület részére. **r.) a közterületben benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrész, üzleti védőtető(előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, ha az 10 cm-nél jobban kinyúlik a falsíkból. ******s.) az épületek falsíkjából a közterületre kinyúló elő-lépcsőre és rámpára ide értve az akadálymentes közlekedést biztosító feljárót is ***t.) az l, pont alá be nem sorolható rendezvények céljára. u.) közvetlen üzleti tevékenységet eredményező képzőművészeti és művészeti tevékenység folytatására. /3/ Nem kell közterület használati engedély a.) közút (járda) építésével, javításával, fenntartásával kapcsolatban a közút (járda) területének elfogalalásához, b.) az úttartozékok és a közúti közlekedés irányításának célját szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

5 - 5 - *****c.) közterületen - az alatt vagy felett - elhelyezett közmű és egyéb vezetékek (elektromos, gáz, víz, távfűtő, csatorna, távközlés, stb.) közterület-használattal járó hibaelhárításhoz, -javításhoz, d.) * Hatályon kívül helyezte a 37/2007. (XII. 20.) sz. önk. rend. e.) közterületbe benyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrész, üzleti védőtető(előtető), ernyőszerkezet, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére, ha az a közterületbe 10 cm-en túl nem nyúlik be, f.) közületi szervek, magánszemélyek részére szállított tüzelő-, építő- vagy egyéb anyag, dolog, tárgy közterületen történő elhelyezéséhez, ha annak időtartama a 24 órát nem haladja meg, g.) fegyveres erők, fegyveres testületek, rendészeti szervek, mentők, tűzoltók, vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezése. /4/ A közterület-használat a.) határidő nélkül, visszavonásig vagy b.) meghatározott időre, illetőleg feltétel bekövetkeztéig engedélyezhetőô. /5/ A közterület használatával kapcsolatos önkormányzati hatósági hatáskört a polgármester gyakorolja. *** Módosította a 37/2007.(XII.20.).)sz. önk.rendelet **** Módosította a 27/2008.(VII.14.) sz.önk.rend. *****Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. ******Módosította a 39/2009.(XII.21.) sz.önk.rend. A szakhatóságok közreműködése 6. /1/ A közút területét érintô közterület-használati engedély megadásához az illetékes elsőfokú útügyi hatóság és a rendőrhatóság hozzájárulása szükséges. /2/ Építmények elhelyezése esetén műemlék jellegű, vagy műemléki környezetet érintő területen közterület-használati engedély megadásához a műemléki hatóság hozzájárulása is szükséges. /3/ A közterület-használati engedély megadásához előzetes vélemény szükséges. a.) az országos fôútvonal-hálózatot érintô közterület-használatának engedélyezéséhez, az út kezelőjétőôl, b.) a közvetlen fogyasztásra kerülő élelmiszer-árusítás engedélyezéséhez az illetékes Népegészségügyi- és Tisztiorvosi Szolgálattól, c.) A vendéglátó előkertek és napernyők kialakításához, bútoraihoz és az árubemutató eszközökhöz a városban kialakult anyaghasználathoz és színvilághoz a kérelmező által benyújtott látványterv alapján a Főépítésztől, d.) A közterületi zöldterületeken történő bárminemű tevékenységhez a Főkertésztől. /4/ A szakhatóságok hozzájárulását közterület-használatára a kérelmezô szerzi be.

6 - 6 - Az engedély iránti kérelem 7. /1/ A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. **/2/ Ha a közterület használata építési (létesítési) engedélyhez kötött épület, építmény, épületrész, építményrész vagy reklám és hirdető berendezés céljából szükséges, az engedélyt az építési engedély iránti kérelem benyújtását megelőzően az építtetőnek kell kérnie. /3/ Ha a közterület használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építőanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a kivitelezőnek kell kérnie. /4/ Az engedély iránti kérelemnek taralmaznia kell: a.) az engedélyt kérő nevét és állandó lakóhelyének címét, b.) a közterület-használat célját és időtartamát, c.) a közterület-használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását, a kérelmező által sajátkezűleg készített helyszínrajzot, d.) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (pl. vállalkozói igazolvány) ismertetését. e.) a 5. (2) bek. a/ pontjában felsorolt esetekben a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy üzlettel rendelkezik-e. /5/ Az engedély iránti kérelemhez az engedélyező hatóság felhívására be kell mutatni a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okiratot. Az engedély megadása 8. /1/ Az engedély megadása során figyelembe kell venni az építésügyi szabályzatot, a városrendezési terveket, a városképi és műemlékvédelmi, a köztisztasági, a környezetvédelmi, továbbá a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában előírt követelményeket, s ellenőrizni kell az egyéb feltételek fennállását is. /2/ A közterület-használat - a 7. (3) bekezdésében említett esetben - csak az építési munka végzésének tartamára engedélyezhetőô. ***/3/ A városi főúthálózathoz tartozó közutak mentén, a műemléki vagy más szempontból védett területen engedély csak kivételesen és akkor adható, ha a.) a közterület-használatot különösen fontos érdek teszi szükségessé (pl. építési munka végzése), b.) a folytatni kívánt tevékenység a lakosság ellátása, tájékoztatása szempontjából nélkülözhetetlen (pl. hirdető berendezés). ** Módosította a 34/2005.(XI.28.).)sz. önk.rendelet *** Módosította a 37/2007.(XII.20.).)sz. önk.rendelet /4/ A /3/ bekezdésben említett területeken a közterület-használat göngyöleg üzlethelyiség előtti tárolása céljára még kivételesen sem engedélyezhető.

7 A város közterületein ideiglenes pavilon létesítése csak a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság által jóváhagyott beépítési terv szerint történhet. Csak az így létesített pavilon által elfoglalt közterületre adható közterület használati díj fejében ideiglenes használati engedély, maximum 5 éves időtartamra, mely a feltételek változatlansága esetén - kérelemre - esetenként meghosszabbítható. 10. Közterület-használati engedély nem adható a.) olyan járdaszakaszokra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogosközlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná, b.) épület homlokzatától 3 m-en belül pavilon elhelyezésére, c.) olyan tevékenység gyakorlásához, amely környezetére káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, d.) ha egyéb jogszabály az engedély kiadását nem teszi lehetővé, *e.) sátorgarázs létesítésére, *f.) annak a személynek, jogi személynek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, annak jogutódjának, illetve tulajdonosának, akinek az Önkormányzattal szemben köztartozása vagy polgárjogi megállapodásból eredő egyéb tartozása van. *Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. /1/ Az engedélynek tartalmaznia kell 11. a.) az engedély nevét és állandó lakóhelyének címét, b.) a közterület-használat célját és idôtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel bekövetkeztéig érvényes, c.) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos meghatározását, d.) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírásokat, e.) az engedély megszüntetése vagy visszavonása esetére az eredeti állapot kártalanítás nélküli helyreállítására vonatkozó kötelezettség előírását, f.) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének módját. /2/ Az anyagok és szerkezetek tárolásával kapcsolatos engedélyben azt is ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset- és egészségvédelmi óvórendszabályokban előírt módon történhet. /3/ Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben elő kell írni.

8 - 8 - a.) szükség szerint a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés létesítését, azon kérelem esetén reklámhordozók elhelyezését b.) ha a járdát teljes szélességben el kell foglalni és a gyalogosközlekedés a másik oldalon lévő járdára nem terelhető át, az engedélyes köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjárót létesíteni és azt szükség szerint megvilágítani. /4/ Az utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati engedélyben azt is meg kell jelölni, hogy az árusítás építményből, illetőleg meghatározott helyen vagy körzetben kézből vagy járműről történhet-e. /5/ A közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy a használó köteles az igénybe vett területet és környezetét tisztán tartani, a göngyöleg és a szemét elszállításáról gondoskodni. /6/ Az engedély megadása vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell: a.) kérelmezővel, b.) az eljárásban közreműködő szakhatóságokkal és a c.) Polgármesteri Hivatal Közterület Ellenőrző Szervezetével és a Költségvetési- és Adó Osztállyal. /1/ Az engedély a.) a meghatározott idő elteltéig, Az engedély érvénye 12. b.) a megállapított feltétel bekövetkeztéig, illetőleg c.) a visszavonásig érvényes. /2/ A közterület-használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik. /3/ A meghatározott időre szóló engedély érvénye az engedélyesnek az engedélyezett időtartam lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelmére meghosszabbítható, illetőleg meghatározott időszakra szüneteltethető. Az engedélyes az érvényes közterület-használati engedélyét köteles a használat időszaka alatt a helyszínen tartani és azt az ellenőrzés során bemutatni. A közterület-használati díj mértéke, megfizetésének módja és a mentességek 13. /1/ Az engedélyes a közterület-használatáért díjat köteles fizetni. /2/ Az engedélyes a közterület-használati díjat a közterület tényleges használatára, illetőleg a közterületen lévő létesítmény üzemeltetésére tekintet nélkül köteles megfizetni. /3/ A közterülethasználati díj a városi önkormányzatot illeti meg.

9 - 9 - **/4/ A közterület használati díj mértékét a Város Képviselő-testülete állapítja meg. A díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza, melyet minden év december 31-ig felül kell vizsgálni. */5/ A közterülethasználati díjak évi, havi vagy napi díjak. A fizetendő díjat a rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően - és megfizetésének módját az engedélyező határozza meg. /6/ Hatályon kívül helyezte a 27/2008. (VII.14.) sz. önk. rend. ***/7/ A díjtételekhez rendelt időegységek (év, hó, nap) nem bonthatóak tovább. ***/8/ A díjszámítás szempontjából minden megkezdett m 2 -t a kerekítés általános szabályai szerint kell számítani. ***9/ A közterület rendezvény céljára történő igénybevételkor a közterület-használati díj 25%-ának megfelelő, de legalább ,- Ft kauciót köteles a használatba vevő fizetni az általa használt terület rendeltetésszerű, tiszta, eredeti állapotban való visszaadásának fedezetéül. Az engedélyező a közterület-használati engedély megszünésétől számított 8 napon belül visszautalja a kauciós összeget, amennyiben a közterület-használat anélkül szűnik meg, hogy a kaucióból való kielégítésre jogalap keletkezett volna. ****/10/ Az akadálymentes közlekedést biztosító feljáró által elfoglalt terület után közterületfoglalási díjat nem kell fizetni. **** Kiegészítette a 39/2009.(XII.21.)sz.önk.rend / A közterület-használati engedélyben részesülő az engedély időtartamára eső közterület-használati díjat - legfeljebb egy éves időtartamra - az engedély megadásának időpontjában köteles megfizetni. ***/2/ E rendelet alapján közterület-használati díj nem vethető ki azon használati módokra, amelyek a rendelet hatálya alá tartoznak, de a használt területek nem az Önkormányzat tulajdonában vannak kivéve, ha a rendelet hatálya alá tartozó tevékenység közvetlenül a közterületre irányul. Az engedélyt kérő köteles igazolni, hogy a területtel rendelkezőtől a használat jogát megszerezte. ***/3/ A létesítményekkel elfoglalt közterületek nagyságának meghatározásánál a létesítmény teljes alapterületét kell figyelembe venni. /4/ Kézből történő árusítással elfoglalt közterületet a fizetendő díj összege szempontjából egységesen 2 m² nagysággal kell számításba venni. A mozgó-árusításnál a megállás helyét meg kell jelölni és a díj számítása ennek alapján történik. ***/5/ A R (2) bek. p., pontjában meghatározott, közvetlenül közterületre történő árusítás esetén közterületfoglalási engedély köteles az árusítóhely közterületi frontvonalának hossza és az ahhoz tartozó 1 m szélességű közterület. A közterületfoglalás díja e területre megegyező az árusítóhelyével. * Módosította a 20/2003.(VI.13.)sz. önk.rendelet ** Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet

10 ***Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. 15. /1/ Fizetési halasztás vagy részletfizetési kedvezmény adható az alábbi esetekben: a.) ha az engedélyben részesülő jövedelmi helyzete (családja egy főre eső jövedelme a mindenkori saját jogú nyugdíjminimumot nem haladja meg), vagy szociális körülményei (csökkent munkaképességű vagy rokkant) azt indokolják. A fenti körülményeket a kérelmezőnek kell igazolnia. b.) ha az engedélyben részesülő igazolja, hogy a díj egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelentene számára, c.) ha a közterületen folytatni kívánt tevékenység ellátatlan településrészeknek alapellátását szolgálja. /2/ Mentesítés vagy engedmény adható a díj megfizetése alól az alábbi esetekben: a.) ha az engedélyben részesülô igazolja, hogy elháríthatatlan külsô körülmények egy hétnél hosszabb ideig akadályozták a közterület használatában, b.) a közterület használata, ha életveszély elhárításának céljából veszik igénybe, díjmentes. **c.) Az 4. 5 (2) bekezdésének l., és t., pontja esetében. * Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet **Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 16. ***/1/A közterület használat közérdekből bármikor megszüntethető vagy szüneteltethető. Ha az engedélyes a közterület-használatot szüneteltetni vagy megszüntetni kívánja akkor szándéka írásbeli bejelentésével egyidejűleg köteles az engedély eredeti példányát az engedélyező hatóságnak visszaadni vagy az eredeti példány elvesztéséről, megsemmisüléséről stb. szóló jognyilatkozatot tenni. ***/2/ Meg kell vonni az engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség időpontjáig nem tett eleget és annak az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül sem tesz eleget. /3/ A közterület-használati engedély a hatóság engedélye nélkül másra nem ruházható át. Ha az engedélyes a közterület használatát meg kívánja szüntetni, köteles azt az engedélyező hatóságnak bejelenteni. **/4/ Vác Város kerítéssel határolt egyes játszótereinek használata és az ott tartózkodás tilos - november 1-től március 31-ig óráig, - április 1-től október 31-ig óráig.

11 Az érintett játszóterek listáját ezen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. /5/ Ha az engedély érvényét veszti, vagy visszavonásra került, az engedélyes saját költségén köteles az eredeti állapotot - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. Ez a kötelezettség terheli az engedélyest építmények elhelyezése esetén is. Az építési engedélyben a kártalanítási igény kizárását, a késôbbi átalakítás vagy lebontás kötelezettségének elrendelését és az építmény ideiglenes jellegét elő kell írni. /6/ Ha a közterület-használat a (2) vagy a (3) bekezdésben említett módon szűnik meg, a már esedékessé vált és befizetett közterület-használati díjat visszakövetelni nem lehet. *Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet **Kiegészítette a 6/2009.(III.02.) sz.önk.rendelet ***Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. *A közterületek rendjére vonatkozó egyéb szabályok 16/A /1/ Tilos az e rendelet 2. számú mellékletében szereplő közterületeken a dohányzás. /2/ Közterületen szemetet, hulladékot, cigarettacsikket csak az erre a célra rendszeresített és felállított tartóedényekbe (tartályokba) lehet dobni. **/3/ Vác Város közigazgatási területén szeszes ital fogyasztása ezen rendeletben meghatározott közterület-használati engedély alapján tartott rendezvények helyszínét és a vendéglátóipari teraszokat kivéve közterületeken tilos. *Kiegészítette a 27/2008.(VII.14.)sz.önk.rend. **Kiegészítette a 2/2009.(I.20.) sz.önk.rendelet A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 17. */1/ A közterület használata engedélyhez kötött, de engedély nélküli használata esetén a használó az engedélyezô hatóság vagy a Közterület Ellenőrző Szervezet felhívására köteles a használatot megszüntetni és a használattal érintett terület eredetivel legalább egyenértékű állapotát a saját költségén - minden kártalanítási igény nélkül - helyreállítani. /2/ Hatályon kívül helyezte a 27/2008. (VII.14) sz. önk. rend. /3/ Ha a közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon használó az engedélyezés feltételeinek megfelel - kérelmére - a hatóság a közterület-használatot a továbbiakban engedélyezheti. Ezzel azonban a használó nem mentesül a (2) bekezdésben említett következmények alól. *Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. Járművek tárolása 18.

12 */1/ A közterületi (fizető, ill. térítésmentes) parkolóhelyek fenntartása a Polgármesteri Hivatal feladata, melynek keretében kezeli azokat, vagy szerződésben foglalt feltételekkel átadhatja jogait és kötelezettségeit. /2/ Kamion, autóbusz, vontatótraktor, munkagép, 3,5 t összsúlyt meghaladó tehergépkocsi, pótkocsi, valamint utánfutó és lakókocsi közterületen nem tárolható. /3/ Közúton a (2) bekezdés szerinti járművek tárolására várakozóhely csak lakóépülettől 150 m távolságon túl jelölhető ki. /4/ Tárolásnak minősül, ha a jármű és 6.00 óra között egy óránál hosszabb ideig folyamatosan közterületen áll. Pótkocsi, utánfutó, kamion és munkagép 6.00 és óra között sem tartható közterületen. /5/ A /2/ bekezdésben meghatározott járművek tárolása történhet: - bértárolásra kijelölt telephelyen, - saját telephelyen, - méretei alapján építési telken, ha azt egyéb szabályozás nem tiltja. - A Polgármesteri Hivatal a rendezési tervekkel összhangban önkormányzati területen is engedélyezhet tárolóhely kialakítást. * Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet 19. /1/ Üzemképtelen (rendszám nélküli gépkocsik, roncsok), a közúti közlekedésben való részvételre alkalmatlan járművet főútvonalon, járdán, járdaszigeten, zöldterületen nem, más közterületen engedély nélkül legfeljebb 30 napig lehet tárolni. A tiltott helyen tárolt jármű elszállításáról saját költségén a tulajdonos köteles gondoskodni. /2/ Üzemképtelen járművet közterületen az (1) bekezdés szerinti 30 nap eltelte után további 15 napig közterület-használati engdéllyel lehet tárolni. A határidő leteltéig a tulajdonos az üzemképtelen járművet saját költségén köteles eltávolítani. /3/ Ha a tulajdonos nem tesz eleget elszállítási kötelezettségének, vagy ismeretlen, a Polgármesteri Hivatal jogosult a jármű kijelölt helyre történő elszállítását elrendelni. Az elszállítást megelőzően az elszállítást elrendelő és a megbízott elszállító képviselői a helyszínen kötelesek a jármű helyzetét, leírását, felszereltségét és a járműben található tárgyakat jegyzőkönyvben rögzíteni, azokról fényképfelvételt készíteni. /4/ Kijelölt helyen a járművek tárolásáról és őrzéséről a beszállítástól számított 30 napig gondoskodik a Polgármesteri Hivatal. A tárolás a tulajdonos költségére és veszélyére történik. /5/ Ha a tulajdonos kiléte megállapítható, úgy a Polgármesteri Hivatal köteles a tulajdonost írásban felszólítani a jármű 30 napon belül történő kiváltására, elszállítására és költségének megfizetésére. /6/ A ki nem deríthető tulajdonosú, továbbá a 30 napon belül ki nem váltott üzemképtelen járműveket a Polgármesteri Hivatal az elszállítás napjától számított 90 nap elteltével értékesítheti, annak eredménytelensége esetén megsemmisítheti. A

13 járművek és a bennük talált dolgok értékesítésére és megsemmisítésére a talált tárgyak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A tulajdonos a polgári jogi elévülési időn belül tarthat igényt az értékesítés során befolyt - költségekkel csökkentett - ellenérték összegére. Az értékesítés során befolyt vételár a Polgármesteri Hivatalt illeti meg, de a szerződésben (szerződésekben) rögzített feltételek szerint köteles megtéríteni a felmerült költségeket. Szabálysértést követ el ****20. /1/ Aki közterületet hatósági engedély nélkül a rendeltetéstől eltérő célra vesz igénybe vagy az engedélytől eltérően használ, /2/ Aki közterületet hatósági engedély nélkül árusítás céljára igénybe vesz vagy azon az engedélytől eltérően árusít, /3/ Aki a 2. számú mellékletben megjelölt közterületen dohányzik, *** /4/ Aki e rendelet 16.. (4) bekezdés, 16/A. (2), (3) bekezdésében foglalt szabályokat megszegi az szabálysértést követ el és ,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. /5/ E rendelet 20. -ában meghatározott szabálysértés elkövetése esetén a közterületfelügyelő helyszíni bírságot szabhat ki. * Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet ** Módosította a 27/2008.(VII.14.)sz. önk.rendelet ***Módosította a 6/2009.(III.02.)sz. önk.rendelet ****Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. Vegyes rendelkezések 21. */1/A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásban a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. /2/ * Hatályon kívül helyezte a 4/2000. (II. 25.) sz. önk. rendelet * Módosította a 37/2007.(XII.20.)sz. önk.rendelet A rendelet hatálybalépése 22. /1/ Ez a rendelet - kivéve 18. (2) - (4) bekezdéseit, a 19 és a 20. -ait július 1- jén lép hatályba, rendelkezéseit az első fokon még el nem bírált, folyamatban lévő államigazgatási ügyekben is alkalmazni kell. A 18. (2) - (4) bekezdés, a 19. és 20 előírásait január 1-jétől kell alkalmazni. /2/ A rendelet hatályba lépését megelőzően kiadott jogerős közterület-használati engedélyek érvényességének lejártáig az azokban foglalt feltételek szerint kell eljárni. Határozott időre adott közterület-használati engedélyek érvényességének meghosszabbításakor a rendelet hatályba lépését követően annak rendelkezéseit kell alkalmazni.

14 /3/ A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Vác Város Önkormányzat Képviselőtestületének a 21/1991. /VII.8./ és a 2/1993. /II.8./ sz. rendeletei hatályukat vesztik. */4/ E rendelet a kihirdetését követően május 01. napjával lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik. *Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. Bartos Ferenc sk. Polgármester dr.kovács Tibor sk. jegyző I N D O K O L Á S Vác város közterületeinek állapota nem csupán a város belügye. Köztudottan a világ számos tájáról érkeznek látogatók városunk nevezetességei miatt. Az Önkormányzat elsődleges érdeke tehát, hogy utcái, terei kedvező képet mutassanak. A testület jogos kívánsága az, hogy a helyi jogi szabályozás adjon keretet a közterület használatához, és állítson fel a cél érdekében szükséges magatartási tilalmakat. A jogalkotási- és az önkormányzati törvények az önkormányzati rendelet alkotására csak abban a körben nyújtanak lehetőséget, amelyben magasabb szintű jogi szabályozás nincs, vagy az a helyi szabályozásra kifejezetten felhatalmazást ad. A Képviselő-testület - az Építésügyi Törvény felhatalmazása alapján - eddig is alkothatott rendeletet a közterület-használat engedélyezési eljárásról. A szabályozás egyetlen korlátja a 22/1970. /XI.18./ ÉVM-KPM számú együttes rendelet volt, melyet a Környezetvédelmi- és Területfejlesztési Miniszter 1/1994. /I.7./ számú rendeletével július 1 napjával hatályon kívül helyez. A közterület-használat kérdésköre az építésügyi igazgatásba tartozik, az építésügyi hatósági feladatokat - ha törvény, vagy törvény felhatalmazásán alapuló kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a jegyző látja el. A közterület-használati engedélyezési eljárást - központi jogszabály hiányában - helyileg szükséges szabályozni a keretei között. A rendelet ezen egyik leglényegesebb részében gátat kíván szabni a város területén, a városképet rontva és a köztisztasági követelményeket be nem tartva folyó kereskedelmi tevékenységnek. A szabályozás lényege, kereskedni csak üzletben, ill. megfelelő körülmények között lehet. E szabály alól szűkkörű kivételeket - összhangban az üzletek működéséről szóló többször módosított 6/1990. /IV.5./ KeM rendelet előírásaival - határoz meg a rendelet. A közterület-használati rendeletbe belekerült a fogalomtár, amely a rendeletben szereplő fogalmak, meghatározások még közérthetőbbé, egyértelműbbé tételét eredményezik. A közterület- használati díj megfizetésének szabályai a korábbiakhoz képest jórészt változatlanok. Ugyanakkor pontosításra került a kedvezmények, ill. mentesítések esetköre. A díjak mértékének megállapítása a korábbiakhoz képest egyértelműbb lett, a Belvárost kivéve a város más területei azonos kategóriába tartoznak. A közterület-használati díjak mértékének az éves felülvizsgálatakor fontos szempont a kereslet-kínálat törvénye és a KSH által megállapított éves fogyasztói árindex. Új díjfizetési kötelezettségek is keletkeztekett: mozgóbolt, a rendezvény kereskedelmi tevékenységgel és a rendezvény kereskedelmi tevékenység nélkül. A városkép alakulása szempontjából meghatározó kérdés a járművek tárolása.

15 E körben szabályozni szükséges egyrészt a fizetô-parkolók jogi helyzetét, másrészt meghatározott nagyságú- és minőségű járművek tárolásának korlátozását, harmadrészt pedig az üzemképtelen járművek kezelésével kapcsolatos előírásokat. Egyrészt a város közvéleményének jogos igényét, másrészt a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. /XII.20./ MT számú rendelet 7. (1)-(5) és a 26. (4) bekezdéseiben előírt követelményeket elégíti ki a rendelet akkor, amikor a város közterületeiről "kitiltja" a személygépkocsikon kívüli járművek tárolását. Ugyancsak régi problémát kíván megoldani a rendelet azzal, hogy az üzemképtelen járművek kezelésével kapcsolatos eljárást szabályozza. A rendelet kiindulópontként a KRESZ-ben foglalt előírásokat vesz, így az abban rögzített 30 napos (engedélymentes) határidő lerövidítésére nincs lehetőség. A további eljárási szabályok azt a célt szolgálják, hogy az üzemképtelen jármű tulajdonosa gondoskodjon annak elszállításáról, de ha ennek nem tesz eleget, mód nyílik a hivatali intézkedésre. A rendelet szabályai a polgári jogi találás és felelős őrzés előírásaira tekintettel kerülnek meghatározásra. Ebből következik, hogy az őrzés időtartamára a kölségviselés szabályai, az elidegenítés feltételei a jogszabályi rendelkezésekhez igazodnak, azokkal nem ütköznek.

16 *******A közterület használati dij mértéke ( nettó összeg ) 1. számú melléklet A közterület használati díj mértéke január 01-től (nettó összeg) A közterület igénybevételének célja Belvárosban, a határoló utcák mindkét oldalával Egyéb területen Árusító és egyéb pavilon 1492,- Ft/m²/hó 1.368,- Ft/m²/hó Árusítás, alkalmi vásár, mozgóárusítás 819,- Ft/m²/nap 625,- Ft/m²/nap Vendéglátóipari előkert, terasz 1.244,- Ft/m²/hó 997,- Ft/m²/hó Áru bemutatás 625,- Ft/m²/nap 372,- Ft/m²/nap Reklám, hirdetőtábla (felület nagysága 2.241,- Ft/m²/hó 1.492,- Ft/m²/hó szerint) Cirkusz, mutatványos tevékenység, sorsjegy árusítás 1.244,- Ft/m²/nap 1.244,- Ft/m²/nap Film- és televízió felvétel 748,- Ft/m²/nap 496,- Ft/m²/nap Taxiállomások illetve az egyes létesítmények-hez szükséges zárt várakozóhelyek gépjárművenként 2.074,- Ft/gk/hó 1.556,- Ft/gk/hó Belépődíjas rendezvények 247,- Ft/m²/nap 247,- Ft/m²/nap Közhasználatra át nem adott közterület 247,- Ft/m²/nap 188,- Ft/m²/nap ideiglenes használata Üzemképtelen személygépjármű 30 napon 3.733,- Ft/db/nap 3.733,- Ft/db/nap túli tárolása Egyéb üzemképtelen jármű és munkagép ,- Ft/db/nap 6.222,- Ft/db/nap napon túli tárolása Garázs által elfoglalt terület 6.222,- Ft/m²/év 4.358,- Ft/m²/év Építési anyag tárolása, állványozás, építési 311,- Ft/m²/hét 249,- Ft/m²/hét törmelék tárolása Közterületbe nyúló üzlethomlokzat, 997,- Ft/m²/hó 625,- Ft/m²/hó kirakatszekrény, üzlet védőtető, ernyőszerkezet, cég- és címtábla Épület, építmény elő-lépcső üzleti ,- Ft/m²/év 7.466,- Ft/m²/év tevékenység esetében Épület, építmény elő-lépcső egyéb épület 2.489,- Ft/m²/év 1.869,- Ft/m²/év esetében Rendezvény kereskedelmi tevékenységgel 323,- Ft/m²/nap 108,- Ft/m²/nap Rendezvény kereskedelmi tevékenység 161,- Ft/m²/nap 540,- Ft/m²/nap nélkül Hatályon kívül helyezte a 27/2008.(VII.14.) sz.önk.rend.

17 ** Módosította a 34/2005.(XI.28.).)sz. önk.rendelet *** Módosította a 37/2007.(XII.20.).)sz. önk.rendelet ****Módosította a 40/2008.(XII.30.)sz.önk.rendelet *****Módosította a 14/2009. (IV.29.) sz.önk.rend. ******Módosította a 39/2009.XII.21.) sz.önk.rend. *******Módosította a 35/2010.(XII.16.) sz.önk.rend.

18 Az alábbi közterületeken tilos a dohányzás *2. számú melléklet Az alábbi helyszíneken található játszótereken (játszótéren a körbekerített vagy egyértelműen lehatárolt terület értendő) Béke tér Damjanich tér Damjanich u. - Magyar u. játszótér Deákvári főút Sirály u. -Rigó u. tömbbelső Újhegyi út Sirály u. Rigó u. tömbbelső Újhegyi út Sirály u. Fácán u. Harkály u. tömbbelső Rádi úti lakótelep tömbbelső Kossuth tér Kötő u. játszótér (Madách Imre Művelődési Központtal szemben) Duna-parti fa játszótér Duna-parti uszoda alatti játszótér (Duna parti játszótér) Busz pályaudvar Erzsébet u. Zrínyi u. Szent János u. lakóterülete Deákvári főúti játszótér (Fagyibár előtt) Istenmalmi u. 2-vel szemben található játszótér Kálvin u. Deákvári Kresz park Kőhíd park lakótelep Kőhíd u mellett Zöldfa u. (Maya mellett) Nagysándor József u. Nagymező u mögötti rész Nagymező u tömbbelső Postapark Rákóczi tér Vöröskereszt sori bölcsőde Oktatási intézmények telekhatára mellett közvetlenül húzódó, az oktatási intézményt övező közterületen =járdaszakasz Óvodák Diófa utcai óvodát övező közterületen Újhegyi úti óvodát övező közterületen Sirály utcai óvodát övező közterületen Deákvári főúti óvodát övező közterületen Eötvös utcai óvodát övező közterületen Hársfa utcai óvodát övező közterületen Csányi körúti óvodát övező közterületen Nyár utcai óvodát övező közterületen Vám utcai óvodát övező közterületen Kertész utcai óvodát övező közterületen Kölcsey utcai óvodát övező közterületen Deákvári Római Katolikus Egyházközség Családi Óvodáját övező közterületen

19 Váci Evangélikus Egyházi Óvodát övező közterületen Váci Waldorf Pedagógiai Alapítvány Óvodáját övező közterülete Általános Iskolák Árpád Fejedelem Általános Iskolát övező közterületen Földváry Károly Általános Iskolát övező közterületen Juhász Gyula Általános Iskolát övező közterületen Petőfi Sándor Általános Iskolát övező közterületen Radnóti Miklós Általános Iskolát övező közterületen Bartók Béla Zeneiskolát övező közterületen Karolina Katolikus Általános Iskolát övező közterületen Harmónia Alapfokú Műv. Oktatási Intézményt övező közterületen Cházár András Többcélú Közoktatási Intézményt és Zichy utcai tagintézményét övező közterületen Simon Antal Általános Iskola és Nevelőotthont övező közterületen Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményt övező közterületen Középiskolák és Kollégiumok Boronkay György Műszaki Középiskola, Gimnázium és Kollégiumot övező közterületen (Oktatási intézmény, annak kollégiuma valamint tanüzeme) I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola és Karacs Teréz Kollégiumot övező közterületen (Oktatási intézmény valamint annak kollégiuma) Madách Imre Gimnáziumot övező közterületen Bernáth Kálmán Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolát övező közterületen Selye János Humán Szakközépiskolát övező közterületen Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumot övező közterületen (Oktatási intézmény valamint annak kollégiuma) Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskolát övező közterületen Táncsics Mihály Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégiumot övező közterületen (Oktatási intézmény valamint annak kollégiuma) Piarista Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumot övező közterületen (Oktatási intézmény valamint annak kollégiuma) TISZK épületét övező közterületen Apor Vilmos Katolikus Főiskola (Konstantin téri, Szent Miklós téri és Honvéd utcai épülete) Madách Imre Művelődési Központot övező közterületen (kivéve az intézmény bejáratánál kijelölt és jelzett dohányzó helyen) Jávorszky Ödön Városi Kórházat övező közterületen (kivéve az intézmény bejáratánál kijelölt és jelzett dohányzó helyen) Sportcsarnokot, Uszodát övező közterületen (kivéve az intézmény bejáratánál kijelölt és jelzett dohányzó helyen) * Módosította a 32/2008.(IX.29.).)sz. önk.rendelet *3. sz. melléklet

20 A es pontjában érintett játszóterek listája: - Damjanich utcai játszótér kerítéssel körbevett része - Damjanich téri játszótér kerítéssel körbevett része - Istenmalmi utcai játszótér kerítéssel körbevett része - Kötő utcai park kerítéssel elhatárolt része - Zöldfa utca, patak parti játszótér kerítéssel körbevett része - Deákvári főtéri játszótér kerítéssel körbevett része - Deákvári főúti játszótér kerítéssel körbevett része - Kőhíd úti játszótér kerítéssel elhatárolt része - Posta park kerítéssel körbevett rész - Rákoczi téri bekerítéssel körbevett rész - Nagysándor József utcai játszótér körbevett része - Kálvin utcai játszótér körbevett része *Létrehozta 6/2009.(III.02.) sz. önk. rend. A másolat hiteles. Az alaprendelet kihírdetése június 13-án megtörtént. Az egységes szerkezetbe foglalásról a lakosság értesítése közzététel útján (legutóbb április 29-én) megtörtént. dr.dora Péter sk. jegyző

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (VI. 01.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (VI. 01.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (VI. 01.) számú rendelete a közterületek használatáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2..

1.. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város közigazgatási területén található közterületekre terjed ki. 1 2.. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2001.(IX.24.) számú rendelete a közterület-használat engedélyezéséről, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2008.(XI.28) számú rendelettel,

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete 1 Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/1998. (II. 10.) ÖR sz. rendelete A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról, a közterület-használati díjakról Módosítva:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Gyömrő Város Önkormányzatának 14/2002. (VI.13.) sz. rendelete a közterületek használatáról a 16/2005. (VI.23.), a 25/2005. (IX.15.) sz. 21/2006. (XII.14.) sz., 15/2008. (VI.19.) sz. 5/2009. (II.24.) sz.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2004. (XI. 29.) számú rendelete Monor város közigazgatási területén a közterület-használat rendjéről Monor Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról.

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. 30/2002. (XII.11.) Ök. sz. rendelet a közterületek használatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 30/2002.(XII.11.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya Tiszakürt község közigazgatási területére terjed ki. Közterület-használati engedély. 2.. Tiszakürt Község Önkormányzata 6/2008.(IX. 25.) és 9/2010.(XI. 18.) önkormányzati rendeletével módosított 6/1993.(VI. 28.) rendelete (egységes szerkezetben) A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól Egységes szerkezetben a 11/2005. (X.27.) és a 9/2008. (V.30.) rendeletek módosításaival

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben

A közterület-használati hozzájárulás

A közterület-használati hozzájárulás ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK közterület használati hozzájárulásról szóló módosított 5/1996.(06.02.) rendelete egységes szerkezetben 1 A közterületek célszerű, gazdaságos, környezeti,

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 6/2009. (IV. 09.) számú RENDELETE HANGONY KÖZSÉG KÖZTERÜLETEINEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Hangony Község Önkormányzatának Képviselő Testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Jármű közterületen való tartásnak szabályai

A rendelet hatálya. Jármű közterületen való tartásnak szabályai Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011 (XI. 02.) önkormányzati rendelete a közterület-használat szabályairól és az engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete. a közterületek használatáról 1. Általános rendelkezések

Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete. a közterületek használatáról 1. Általános rendelkezések Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 16/2007. (XI. 09.) rendelete a közterületek használatáról 1 Balatonederics Települési önkormányzat képviselő-testülete a településen lévő közterületek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASSZNÁLATÁRÓL SSZÓLÓ 6/2003..((I. 30..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 32/ /2003.(XI. 18..)) RENDELETTEL,, A 32/ /2004.(X.. 28..)) RENDELETTEL,,

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2010. (XI. 25.) önkormányzati R E N D E L E T E a közterület használatáról, védelméről, díjáról 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések BUCSUSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 4/2001. (III.30.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL (egységes szerkezetben a 20/2003.(IX.26.), a 23/2003.(XI.11.) sz. 7/2006. (VII.20.), a 12/2007. (VI.25.)sz.

Részletesebben

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról

Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete. a közterületek használatáról Alsózsolca Város Önkormányzatának Egységes: 2007.12.13. 23/1999./XII.09./ rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól. (Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010.

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MOLNÁRI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2009. (IX. 10.) számú RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16 (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-358/2008. Üi.: Kalászné Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: a közterület-használatáról és a közterülethasználati

Részletesebben

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete

Zákány Község Képviselőtestületének. 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete Zákány Község Képviselőtestületének 24/2004(XII.30.) számú rendeletével módosított 12 /1999./XI.30./számú rendelete A közterület használat engedélyezéséről (Egységes szerkezetben) Zákány Község Képviselőtestülete

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 8/2004. (IV. 20.) rendelete. a közterület-használatról I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1..

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 8/2004. (IV. 20.) rendelete. a közterület-használatról I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1.. Egységes szerkezet JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2004. (IV. 20.) rendelete a közterület-használatról Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához

ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához 6/1. Napirend ELŐTERJESZTÉS közterület-használati engedély iránti kérelem elbírálásához Tisztelt Képviselő-testület! Tompa László 2120 Dunakeszi, Lehár F. u. 50. szám alatti lakos 2010. május 1. napjától

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete

Kövegy Község Önkormányzatának. 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete Kövegy Község Önkormányzatának 8/2008. /VI.25./ Ö.r. rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRÕL szóló 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelet módosításáról, egységes szerkezetben a 9/1991.(VIII.1)Ö.r. rendelettel.

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (IV.03.) rendelete a közterület használatáról és a zöldfelületek megóvásáról Csemő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Beloiannisz Község Önkormányzatának 5/2008. (IV.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról (egységes szerkezetben a 9/2008. (IX.25.) önkormányzati rendelettel, a 7/2011. (VIII.02.) önkormányzati

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994./VI.9./ r e n d e l e t e a közterület-használatról és a közterület-használati díj megállapításáról /a módosításokkal egységes szerkezetben/

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(IX. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE: A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2015.(IX. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE: A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL M Á S O L A T 4326 Máriapócs, Kossuth tér 2. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: 1455-8/2015 MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 10/2009.(IX.22.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 10/2008. (X.28.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Szólád Község Képviselő-testülete az 1990.

Részletesebben

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete

Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete Borsodszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület használatáról szóló 16/1999.(X.29.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 4/2000.(II.15.), a 6/2002.(IV.2.) és a 14/2008.(X.18.)

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 6/2003.(I. 30.) KT. SZ. RENDELETÉNEK A 32/2003.(XII. 18.) RENDELETTEL, A 32/2004.(X. 28.) RENDELETTEL, A 23/2005.(X.

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről Moha Község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

/2/ A rendelet hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre és jogi személyiség nélküli társaságokra. A közterülethasználati engedély 2.

/2/ A rendelet hatálya kiterjed a természetes és jogi személyekre és jogi személyiség nélküli társaságokra. A közterülethasználati engedély 2. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 13/1996. (IV. 17.) sz. rendelete a közterülethasználat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról és a közterülethasználati díjak mértékéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Egységes szerkezetben az 5/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelettel bezárólag ENYING VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1999. (V. 10.) SZ. RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Enying Város

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 7/2011. ( IV. 07. ) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról

Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének. 7/2011. ( IV. 07. ) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2011. ( IV. 07. ) önkormányzati rendelete a közterület használat szabályairól és díjáról A képviselőtestület a központi jogszabály által nem szabályozott

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1/8. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.. 2..

1/8. KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról. A rendelet hatálya 1.. 2.. 1/8 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 24/2004. (IV.20.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a 44/2005. (X.28.) 1 és a 20/2009. (IX.30.) 2 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról

Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének. 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete. a közterületek használatáról Lábatlan Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 25/ 2004. (IX. 22.) számú rendelete a közterületek használatáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54.

Részletesebben

Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2007. (III.26.) KT rendelete. a közterület-használatáról és a közterület-használat díjáról

Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2007. (III.26.) KT rendelete. a közterület-használatáról és a közterület-használat díjáról Csabacsüd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2007. (III.26.) KT rendelete a közterület-használatáról és a közterület-használat díjáról A településképi, településrendezési és esztétikai, valamint

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

KEREKEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2015. (..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

KEREKEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. /2015. (..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról KEREKEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (..) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról

Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete. 18/2005. (X. 25.) rendelete. a közterületek használatáról Tápiószele Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2005. (X. 25.) rendelete a közterületek használatáról - módosításokkal egységes szerkezetben - Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kihirdetve: 2005. június 17. Nagy János jegyző megbízásából: Józan Judit aljegyző

Részletesebben

I.fejezet. 1.. A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki. II.fejezet

I.fejezet. 1.. A rendelet az önkormányzat illetékességi területén a közterület használóira terjed ki. II.fejezet OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 8/1995.(VII.26) számú önkormányzati rendelete a közterület használatról és a közterület-használati díj megállapításáról. I.fejezet 1.. A rendelet az önkormányzat

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2013. augusztus 16-tól MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 23/2003. (XI. 21.) Ö N

Részletesebben