Műveltségterületi/szakterületi tantárgyak. Alapozó törzstárgyak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Műveltségterületi/szakterületi tantárgyak. Alapozó törzstárgyak"

Átírás

1 Műveltségterületi/szakterületi tantárgyak Alapozó törzstárgyak

2 A pedagógikum oktatásának hazai múltja és jelene PDM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. Dráviczki Sándor főiskolai tanár TI Megismertetni a jelöltekkel a pedagógusképzés, a pedagógikum oktatásának magyarországi történetét. A pedagógusképzés hazai fejlődési tendenciáinak tanulmányozása járuljon hozzá, hogy hallgatók a téma specialistái, kreatív szakemberei legyenek, történeti ismereteik erősítsék pályaszocializációjukat. A középkori klerikus és iskolamester. A pedagógiai munka szakszerűvé válásának kezdetei. A kisgyermekkori nevelés, a kisdedóvók. A tanítói mesterség kialakulása és a tanítóképzés. Középfokú és felsőfokú tanítóképzés. A polgári iskolai tanárképzés kialakulása és fejlődése majd megszűnése. A középiskolai tanárképzés kialakulása és fejlődése. Pedagógiai főiskolák. A mai magyar pedagógusképzés sajátosságai. A jövő iskolája és a pedagógusképzés jövője- a bolognai folyamat hatása a pedagógiaoktatás színtereire. Önálló dolgozatok beadása. Zárthelyi dolgozat íratása. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): Zárthelyi dolgozat jegye, dolgozat jegye, vizsga jegye alkotja a kollokviumi jegyet. 5. Az értékelés módszere: szóbeli és írásbeli vizsga 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalmak, pedagógiatörténeti dokumentumok, főiskolai jegyzet Dráviczki Sándor (2005): Tanítóképzés Szabolcs megyében. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza Hrubos Ildikó-Szentannai Ágota-Veroszta Zsuzsanna (2003): A bologna folyamat. Oktatáskutató Intézet. Új Mandádum Könyvkiad, Budapest Mészáros István Németh András Pukánszky Béla (2000): Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest Németh András - Pukánszky Béla (2004): A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Budapest Simon Gyula (1979): A polgári iskola és a polgári iskolai tanárképzés története. Tankönyvkiadó, Budapest

3 Neveléstudományi modellek és paradigmák PDM1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. Brezsnyánszky László egyetemi tanár A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék, és szakmai szempontból értelmezzék a neveléstudomány különböző modelljeit a tudományelméleti paradigmák változásait és jellegzetességeit. Lássák meg a nevelésről, oktatásról, képzésről való teoretikus gondolkodás nevelési praxist befolyásoló hatásait, a pedagógiai gondolkodás és cselekvés adott paradigmán belül értelmezhető lehetőségeit és határait. A kollégium továbbfejleszti a szakterület tudatos műveléséhez szükséges elemző, értelmező és kritikai gondolkodás készségeit. Hozzásegíti a leendő szakembereket pedagógiai tárgyú projektek filozófiájának a megértéséhez és koherens programok alapelveinek kidolgozásához. A neveléstudomány történetileg kialakult és jelenleg érvényesülő paradigmáinak áttekintése és elemzési szempontjai. A tudományfejlődési paradigmák aktuális vitái. A neveléstudomány normatív paradigmája és változatai: értékelméleti, transzcendentális alapú rendszerek. A pozitivizmus és hatása a neveléstudományi kutatásokra. Az empirikus magatartástudományi paradigma és hatása a nevelésre, nevelésügyre. A természettudományok áthatásai a neveléstudományi gondolkodásra. Szellemtudományos pedagógiai megközelítések, a hermeneutikai, interakcionalista és a kritikai alapú neveléstudomány alaptézisei, befolyása a pedagógiai gyakorlatra. A marxista pedagógia hangsúlyai és nevelésügyi törekvései. A posztmodern hatása a neveléstudományi gondolkodásra és gyakorlatra. Az antipedagógia szemléletmódja, érvrendszere. A hallgatók kollokvium formájában adnak számot ismereteikről. Rövidebb lélegzetű tanulmányban bemutatnak egy-egy, a tárgykörbe tartozó törekvést. Ezzel a gyakorlati teljesítménnyel bizonyítják a folyamatos tájékozódásukat, elemző, értelmező felkészültségüket. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (évközi részteljesítmény és vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: szóbeli vagy írásbeli vizsga 6. Az ismeretek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: A neveléstudományi paradigmák reprezentánsainak írásai, az adott szellemiséget képviselő programok, tervezetek. 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 irodalom): Bábosik István (2004): Neveléselmélet. Osiris, Budapest König, Eckhard-Zedler, Peter (2002): Theorien der Erziehungswissenschaft. Betz, Basel Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyermekekben? Nemzeti Tk. Bp. Németh András (2005): A magyar pedagógia tudománytörténete. Gondolat, Budapest

4 A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM1003 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Megismertetni a neveléstudomány nevelésfilozófiai, társadalomelméleti, társadalompedagógiai alapjait és a pedagógia, mint tantárgy iskolapedagógiai problémáit. Bevezetni a hallgatókat a pedagógia középiskolai szintű oktatásának elméleti és gyakorlati kérdéseibe, megismertetni a pedagógia tárgyak oktatásának sajátos problémáit és módszereit a felsőoktatásban, a tanárképzésben. Tapasztalatot nyújtani az egyes módszerek alkalmazásáról. A kurzus hozzájárul szakmai kompetenciájuk megalapozásához, erősíti önismeretüket, szakmai szocializációjukat. A neveléstudomány tantárggyá válása, a pedagógia tantárgyi struktúrája a különböző képzési formákban. Pedagógiai tantárgyak a középiskolában, a felsőoktatásban, tanításuk elméleti, gyakorlati problémái. A pedagógiai tárgyak tanításának módszertana: leggyakoribb módszerek, munkaformák. Közvetlen információgyűjtés a pedagógiai tantárgyak oktatásáról a különböző képzési formákban (hospitálás) a tapasztalatok elemző feldolgozása. A pedagógiai tananyag tervezése, oktatási folyamattá szerveződése. Pedagógiai projektek tervezése. A tanulásszervezés sajátosságai a pedagógiai tárgyak tanóráin. Innováció a pedagógia tanításában. Önálló hallgatói feladat: egy pedagógiai téma tanításának megtervezése (tartalom és célcsoport megválasztható). 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: írásbeli és szóbeli vizsga 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Szakkönyvek, folyóiratok, internetes portálok, intézményi/iskolai dokumentumok Deli Éva-Buda Mariann (2007): Tanulástanítás. Dinasztia Könyvkiadó Falus Iván (szerk., 2006): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás. Önkonet, Budapest Nádasi Mária (2003): Projektoktatás elmélet és gyakorlat. ELTE Neveléstudományi Intézet Okon, W.(1973): Felsőoktatási didaktika. Felsőoktatási Kutatóközpont

5 Nevelés- és oktatáslélektan PDM1004 Meghirdetés félév 2. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. Rozgonyi Tibor Győzőné dr. Váradi Éva Erzsébet főiskolai tanár A tanárjelölt ismerje meg azokat a nevelés és oktatás lélektani ismereteket, melyeket az iskolai nevelőmunkában, a pedagógiai szak- és szakmai szolgálatban hatékonyan alkalmazhat. Sajátítson el olyan ismeretköröket, melyek a napi oktatómunkájában eligazítják. A tanárjelölt legyen képes a pedagógiai értékelés változatos eszközeinek alkalmazására, a reflektív pedagógiai gondolkodásra és tevékenységre. A nevelés és oktatáslélektan tárgya, a tudomány rendszere, kutatási módszerei. A tanulói személyiség fejlesztésének pszichológiai problémái: fejleszthetőség, életkori sajátosságok szerepe a fejlesztésben, a személyiség tanulmányozásának programja, módszerei, pedagógiai pszichológiai jellemzés. A pedagógus személyiség hatása. Az iskolai osztály pedagógiai, pszichológiai jellemzői, működéssajátossága, megismerésének módszere. A nevelési módszerek pszichológiai elemzése. Tanulás, tanuláselméletek. Az iskolai tanulás pszichológiai megközelítése, eredményességét meghatározó mentális tényezők. A tanulói teljesítmény ellenőrzésének és értékelésének pszichológiai kérdései. Az átlagtól eltérő tanulói személyiség fejlődése. Önálló, hallgatói hospitáláson alapuló 6-10 oldalas évfolyamdolgozat készítése a megadott témákból. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): kollokvium 5. Az értékelés módszere: az ismeretek számonkérése teszt jellegű feladatlappal 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: jegyzetek, szakkönyvek Buda Béla (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Hadházy Jenő (szerk., 1999): A tanulói személyiség megismerése. Bessenyei György Kiadó, Nyíregyháza Kelemen László (1981): A pedagógiai pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest Schmercz István (szerk., 2002): Pedagógiai szociálpszichológia. Élmény 94 Bt. Nyíregyháza Tiborné előadás-vázlatok/személypercepció

6 Tantárgyelem neve Euroharmonizáció PDM1005 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) PDM1001 Dr. Venter György főiskolai tanár 1. A tantárgyelem elsajátításának célja: A hallgatók kompetenciát szereznek a különböző európai és Európán kívüli iskolarendszerek, tanárképzési modellek, koncepciók összehasonlító elemzésében. A tantárgy azokra a kihívásokra fókuszál, melyek az euroharmonizáció, az Európai Unióhoz való csatlakozás oktatásügyi, illetve oktatáspolitikai vonzatai, változásai lehetnek. Így nemcsak az eltérő iskolarendszerek összehasonlító elemzésére kerül sor, hanem az európai tanárképzésre, az ifjúságügyre, a munkaerő-piaci lehetőségekre. Tárgya a globalizálódás, az európai integráció és oktatás összefüggése, az Európai Unió és az OECD tevékenysége az oktatás területén, továbbá ezen nemzetközi szervezetek által készített ország-tanulmányok, Magyarország helyzete a többi európai, illetve Európán kívüli térség országai között. A nemzetközi szervezetek által készíttetett, az oktatás helyzetét vizsgáló ország-tanulmányok elemző, kritikai értékelése. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A hallgatói ismeretek értékelése kollokviumi vizsgajeggyel történik. 5. Az értékelés módszere Írásbeli és szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Európai Uniós oktatáspolitikai dokumentumok, szakirodalmak 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) Barakonyi Károly (2004): Rendszerváltás a felsőoktatásban-bologna folyamat, modernizáció. Akadémiai Kiadó, Budapest Barakonyi Károly (2006): EFT kompatibilis mesterszakok. Iskolakultúra Hrubos Ildikó-Szentannai Ágota-Veroszta Zsuzsanna (2003): A bolognai folyamat. Oktatáskutató Intézet- Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest Kozma Tamás (szerk., 1998): Euroharmonizáció. OKI, Budapest Oktatás rejtett kincs (1997): UNESCO könyvek. Osiris Kiadó, Budapest

7 Szakmódszertani tantárgyak és gyakorlat

8 A pedagógia oktatásának módszertani alapjai PDM1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. Venter György, egyetemi tanár Megismerik a hallgatók a pedagógia tantárgy tanításának változatos módszereit, munkaformáit a közoktatásban, a felsőoktatásban. Képessé válnak arra, hogy a tartalomhoz és a célcsoporthoz illeszkedő eljárásokat kiválasszák. Megismerik a felnőttek tanulásának sajátosságait, különös tekintettel a pedagógikum oktatására. Képesek a pedagógia tanulását hatékonyan segítő tanulási környezet megszervezésére, a tanulási folyamat irányítására (középiskolai, felsőoktatási szinten, csoportos, egyéni tanulási relációban, különböző színtereken). Képessé válnak arra, hogy közreműködjenek pedagógiai kurzusok fejlesztésében, pedagógiai projektek kidolgozásában. Pedagógiai tantárgyak a középiskolában, a felsőoktatásban, a tantárgyi szerveződés sajátosságai. Pedagógiai tantervek műfaji jellemzői. A pedagógiai tárgyak tanításának módszertana: leggyakoribb módszerek, munkaformák. Az oktatási módszerek kiválasztásának szempontjai, előadó- és résztvevőközpontú módszerek a felnőttoktatásban. Előadás, magyarázat, beszélgetés, kerekasztal-vita, egyéb vitatechnikák, szituációs módszerek, projektmódszer, mikrotanítás, multimédia alkalmazása. Közvetlen információgyűjtés a pedagógiai tantárgyak oktatásának módszereiről a különböző képzési formákban (hospitálás). A pedagógiai tananyag tervezése, oktatási folyamattá szerveződése, a reflektív pedagógiai gondolkodás alkalmazásával. A tanulásszervezés, az értékelés sajátosságai a pedagógiai tárgyak tanóráin. Pedagógiai programok/tantárgyak fejlesztésének lehetőségei, kutatás, innováció. Csoportos és egyéni hospitálás keretében tapasztalatgyűjtés a pedagógiai tantárgyak tanításának sajátosságairól. Önálló hallgatói feladat: egy pedagógiai téma tanításának megtervezése, kipróbálása mikrotanítási helyzetben (tartalom, módszer és célcsoport megválasztható). 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy. 5. Az értékelés módszere: portfólió értékelés 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Szakkönyvek, folyóiratok, intézményi dokumentumok, megfigyelési tapasztalatok. Deli Éva-Buda Mariann (2007): Tanulástanítás. Dinasztia Könyvkiadó, Budapest Falus Iván (szerk., 2006): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Kagan, Spencer (2004): Kooperatív tanulás Önkonet, Budapest Nádasy Mária (2003): Projektoktatás elmélet és gyakorlat. ELTE Neveléstudományi Intézet Zrinszky László (2005): A felnőttképzés tudománya: Bevezetés az andragógiába. Okker Kiadó, Budapest

9 Neveléstudományi ismeretterjesztés módszertana PDM1011 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) PDM1003 Kissné dr. Rusvai Julianna főiskolai docens TI A hallgatók megismerik az igényes, tudományos ismeretterjesztés leggyakoribb típusait, szervezeti formáit, megjelenésének színtereit. Alapvető módszertani ismeretekre tesznek szert azáltal, hogy elemi szintű bevezetést kapnak az újságírásba, előadások, konferenciák nyári akadémiák szervezésébe, interjú, riportkészítésbe, beszélgetések/vitavezetésbe valamint oktatási/nevelési tanácsadásba, melyek lehetővé teszik, hogy segítő, tanácsadói (szakértői) módon működjenek közre nevelési tárgykörű programok létrejöttében. Kompetenciájukkal járuljanak hozzá a pedagógiai kultúra terjesztéséhez, hogy a nevelésről társadalmi párbeszéd induljon. Pedagógiai újságírás, hír, ismeretterjesztő cikk módszertani sajátosságai. (internet-újság?) Ismeretterjesztő előadás, előadás-sorozat (tanfolyam) módszertana. Interjúkészítés, stúdióbeszélgetések, vitavezetés módszertani problémái. Televíziós neveléstudományi ismeretterjesztő műsorok tartalmi, dramaturgiai, film formanyelvi, esztétikai és etikai sajátosságai. A hallgatók minden szervezeti megoldás, módszer alkalmazásáról gyűjtenek módszertani ismereteket, kipróbálják azokat modellhelyzetben ( mintha helyzetben ) a tervezés, szervezés, kivitelezés értékelés folyamatait végigjárva. Érdeklődés szerint egy területhez (módszerhez) kötődő projektet megvalósítanak, megadott módon dokumentálják. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a hallgatói portfólió értékelése 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Médiumok, közművelődési szervezetek programjainak dokumentumai. David Buckingham (2005): Médiaoktatás Új Mandátum Kiadó Jörg Knoll (1996): Tanfolyam és szeminárium-módszertan. Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, Budapest Koncz István-Nagy Andor (2000): Médiapszichológia médiapedagógia Budapest Ralf Steinmetz (1997): Multimédia. Bevezetés és alapok. Springer Kiadó, Budapest T. Kiss Tamás (1989): A közművelődés és ismeretterjesztés metodikája (Szöveg és szemelvénygyűjtemény). Tankönyvkiadó, Budapest

10 Kutatás és fejlesztés az intézményekben PDM1012 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) PDM1003 Dr. Schmercz István főiskolai tanár TI 1. A tantárgy elsajátításának célja Ismerje meg a közoktatási intézményekben folytatható kutatás és az erre alapuló fejlesztés sajátosságait, értse meg az iskolai szervezetek működésének törvényszerűségeit. Ismerje meg az alapvető kutatási módszereket, legyen tájékozott az intézményi innováció alapjaival. Ismerje meg a kutatás, fejlesztés jelentőségét a pedagógiai tárgyak oktatása, valamint az iskola pedagógiai hatékonysága szempontjából. A tudásmenedzsment alapjainak, módszertanának megismerésével legyen képes továbbképzési projekt készítésére. 1. Tantárgyi program Az iskola, mint szervezet, szervezeti kultúra, mérésének metodikai sajátossága. Formális és informális közösségek az iskolában, a szociometria, kontaktometria. Az introspekció, a közvetlen megfigyelés a terepkutatás és az esettanulmány. Kérdőíves eljárások, a pedagógiai kísérletek jellemzői. Hipotézisvizsgálatok. A neveltségi szint mérése. A tesztek jellemzői; előrejelző szerepük. A tesztek alkalmazásának módszertani és etikai kérdései. A vezetői program, a pedagógiai program lehetőségei az intézményi fejlesztésben. A stratégiai döntések jellemzői. Tudás, tudásmenedzsment fogalma, alapirányzatai. Tudásmunkások, tudásszervezetek. Tudásmenedzsment technológiák. Tanuló szervezetek. Tudásmenedzsment a nevelési intézményekben. Továbbképzési projektek sajátosságai, készítésének gyakorlati teendői a közoktatásban, felsőoktatásban. A tanári továbbképzések formái, színterei, a pedagógikum beépülése a továbbképzésekbe. 2. Évközi tanulmányi követelmények: Egy közoktatási intézményben végzett kutatáson alapuló fejlesztési terv készítése. 3. A megszerzett ismeretek értékelése: gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: portfólió értékelés 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: A főiskolai licensz szerződés alapján biztosított SPSS programcsomag. Earl Babbie (1996): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest Ketskeméty László, Izsó Lajos (2005): Bevezetés az SPSS programrendszerbe. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest Varga Lajos szerk. (2006): Kutatás-módszertan. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

11 Differenciált szakmai ismeretek

12 Oktatószerepek az információs, kommunikációs társadalomban PDM2001 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Váljanak világossá a hallgatók számára a modern kor, napjaink oktatói szerepelvárásai és azok teljesíthetőségének alapvető követelményei. Nyerjenek betekintést a magyar közoktatás szerkezeti és továbbhaladási folyamataiba, megismerve azokat a törekvéseket, melyek kiterjesztik a tanulást bizonyos társadalmi csoportokra. Szerezzenek alapvető tájékozottságot a különböző képzési formákban hatékony oktatói szerepekről. A globalizáció, az információs társadalom/tudás alapú társadalom jellemzői és informatikai vonatkozásai. Az oktatási rendszer vertikális és horizontális szerkezetének átalakulása, tekintettel a humán tőke LLL, tudás alapú társadalom kívánalmaira. A Nemzeti Fejlesztési Terv és az egész életen át történő tanulás stratégiája, mindezek összefüggése az oktatás szervezésével. Nyitott tanulási környezet. A számítógép és az e-learning képzés felhasználása során megváltozott oktatói szerepek elvárásai. A tanár szerepe a virtuális oktatásban, a távoktatásban és a korszerű felnőttoktatásban. A fejlesztői, a konzulensi és a tutori szerep alapvető sajátosságai, jellemző vonásai. Az irányítási, szabályozási, ellenőrzési és értékelési funkciók érvényesülése az új oktatói szerepekben. A hallgató egyéni hospitálás révén tapasztalatot gyűjt. Önálló feladatot vállal. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: A hallgatói portfólió értékelése gyakorlati jeggyel történik. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd-anyagok: Prezentációs eszközök (laptop, projektor, vetítővászon) 7. Kötelező, ajánlott irodalom (3-5 db.) E-learning. Educatio, ősz Gracsarov Andrea Hajdú Valéria (2003): Oktatásszervezés a gyakorlatban. SZÁMALK, Budapest Harangi László Kelner Gitta (szerk, 2003): Az e-learning szerepe a felnőttoktatásban és képzésben. Magyar Pedagógiai Társaság, Budapest Kárpáti Andrea (szerk.: 2002): Informatikai módszerek az oktatásban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

13 Prevenciós munka az iskolában PDM2003 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP Alkalmazásszintű prevenciós ismeretek kialakítása hatékony pedagógiai kommunikáció és együttműködés elősegítése különböző partnerek között a prevenciós munka során. A kurzus alkalmas speciális pedagógiai képességek, attitűdök fejlesztésére, a megváltozott pedagógus szerep felismertetésére és annak eredményes alkalmazására. A tantárgy oktatása során megismerik a hallgatók, hogy a hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődésében milyen tendenciák jelentkeztek az iskola feladatával kapcsolatban. Elemzésre kerülnek a gyermekvédelmi törvény és annak gyakorlati végrehajtására vonatkozó rendeletek. A különböző prevenciós lehetőségek, módszerek, eljárások elméleti ismeretén túl lehetőség biztosítása azok alkalmazására is. Önálló, terepmunkán alapuló 6-10 oldalas prevenciós tervezet elkészítése a vállalt témában. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: A beadott szemináriumi dolgozat numerikus értékelése. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Jegyzet, szöveggyűjtemény, folyóiratok (Köznevelés, Család, Gyermek, Ifjúság), internetes weboldalak. A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény. Népjóléti Közlöny, május és A közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX.törvény és annak módosításai Bagdy Emőke-Telkes József (1988): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest Makai Éva (2000): Szétszakadt és meg nem font hálók. Iskolai gyermekvédelem a 90-es években. OKKER Kiadó, Budapest Szekszárdi Júlia (2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI Kiadó, Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest Veressné Gönczi Ibolya (2002): A gyermekvédelem pedagógiája. Debrecen

14 A pedagógiai kommunikáció elvei és technikái PDM2101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. Rozgonyi Tibor Győzőné dr. Váradi Éva Erzsébet főiskolai tanár Tudatosítani a pedagógia szakos hallgatókban az emberek ismeretei gyarapításának, véleményük, attitűdjeik formálásának sokféle lehetőségét, lehetséges helyzeteit és színtereit, az ezzel járó felelősséget. Megismertetni a pedagógiai kommunikáció legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseivel; tapasztalatot nyújtani a különféle kommunikációs technikák, módszerek gyakorlati alkalmazásáról. A kurzus elvégzése után a hallgatók képessé válnak a hatékony kommunikációra: arra, hogy mások jelzéseit, üzeneteit megértsék, és saját gondolataikat, érzéseiket hitelesen kommunikálják. Képesek lesznek azonosítani a különféle kommunikációs helyzeteket, megválasztani a megfelelő közlési stílust, mondanivalójukat felépíteni és hatásosan előadni. A kurzus a legfőbb pedagógiai eszköz: a kommunikáció képességének fejlesztésével jelentősen hozzájárul a hallgatók pályaszocializációjához. A gyakorlatok eredményeképp fejlődik a diákok önismerete; képessé válnak az egyéniségükhöz leginkább illő image és kommunikációs stílus megalkotására. Aktív részvétel az órákon, a szakirodalom folyamatos feldolgozása, egyéni és csoportos gyakorlatok elvégzése, feladatok megoldása; beszámoló. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): gyakorlati jegy 5. Az értékelés módszere: a fenti teljesítmények alapján szóbeli 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom, segédletek Síklaki István (1994): A meggyőzés pszichológiája. Scientia Humana. Budapest Szabó Katalin (2002): Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Könyvkiadó, Budapest Zentai István (2006): Meggyőzéstechnika és kritikai gondolkodás a mindennapi gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest Zrinszky László (2002): Gyakorlati pedagógiai kommunikáció. Fitt Image. Zrinszky László (2005): Fejlesztő kommunikáció és kommunikációfejlesztés: pedagógiai és andragógiai kommunikációelmélet. Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet.

15 Személyes hatékonyság fejlesztése PDM2102 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A tantárgy célja a hallgatók személyes hatékonyságának fejlesztése azokon a területeken, amelyek az oktató-nevelő munka szempontjából kiemelkedő jelentőségűek. Cél, a hallgatók kommunikációs készségének, empátiás készségének, konfliktustűrő és konfliktus megoldó készségének a fejlesztése, hogy a reálisabb önismeret birtokában, hatékonyabban tudják kezelni az oktató-nevelő munka során fellépő problémákat. A tantárgy legfontosabb feladatának egy olyan szemlélet kialakítását tartjuk, amely a pszichológiai tényezők szerepét figyelembe veszi a tanári munkában. 2. A tantárgyi program: Előkészítő fázis: Egyéni elbeszélgetés a képzésre jelentkező hallgatókkal. Alakuló fázis: Csoportépítés a csoport beindítása, egyéni és csoportcélok kidolgozása, a csoportszabályok kialakítása. Munkafázis: A munkafázis előkészítése. (Kinek mit jelent a szó tanár tanárság, milyen érzések jönnek felszínre ezzel kapcsolatban, ezen érzések kezelése.) Saját iskolai évek felidézése. (Milyen értékek, normák, problémák stb. voltak érezhetőek, ezeket ki, hogyan kezelte, milyen eredménnyel.) Mai iskolarendszer felépítésének elemzése. Szükséges kommunikációs kapcsolatok (gyerek, szülő, tantestület tagjai, segítő személyzet) végiggondolása, várható nehézségek feltárása. Kommunikációfejlesztés. Értékfeltárás. Ideális pedagógus főbb jellemzői, saját személyiség viszonyítása ehhez. A tanári munkához szükséges személyiségjellemzők fejlesztése. Tanári pályára való alkalmasság megbeszélése. További célok megfogalmazása, fejlesztési terv kidolgozása. Záró fázis:a csoport és az egyéni célok összevetése az elért eredményekkel, tapasztalatokkal. A csoport munkájának értékelése. A csoport visszajelzése a program illetve a csoportvezetőre vonatkozóan. A megjelölt tartalmat meghaladó hiányzás esetén a kurzust meg kell ismételni. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere: a minősítés megadása a részvétel és teljesítmény alapján történik 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: szakirodalom Bagdy Emőke Telkes József (2000): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Rudas János (1998): Delphi örökösei. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

16 Tantárgyelem neve Esetelemzés PDM2103 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) PDM1010 Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus 1. A tantárgyelem elsajátításának célja: A pedagógiai folyamat résztvevői (tanuló-pedagógus-szülő) közötti hatékony együttműködést biztosító képességek és kapcsolati kultúra fejlesztése, az iskolai konfliktusok eredményes megoldását szolgáló módszerek és helyzetgyakorlatok alapján. A hallgatók önismeretének, szociális készségeinek, problémaérzékenységüknek, elfogadó attitűdjüknek, elemzési képességüknek a fejlesztése szakmaipedagógiai szempontok érvényesülésén keresztül. A hallgatók gyakorlataikon szerzett tapasztalatainak feldolgozása. A kurzus során a hallgatók képesek lesznek kifejleszteni magukban olyan érzékenységet, amely birtokában a feszültséget gerjesztő helyzetek megelőzésének, kezelésének, és magának a pedagógiai folyamatnak a szabályozójává válnak. Az elemzések segítik a hallgatóknak felismerni és értelmezni a kapcsolati rendszerek rejtett indulatait, indítékait. A hallgatók megtanulják a konfliktusok és játszmák közötti hasonlóságokat és eltéréseket, bizonyos típusú konfrontációk ismétlődésének hátterét az egyes személyiségeknél. A hallgatók megismerkednek a pedagóguspályán gyakorta ismétlődő konfliktusok és játszmák következtében fellépő kiégés veszélyeivel szembeni mentálhigiénés önsegítő technikák lehetőségeivel. A szakirodalom folyamatos feldolgozása, egy önálló játszma-elemzés írásbeli kidolgozása, aktív részvétel a szituációs gyakorlatokon. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere A hallgatók által készített dokumentált dolgozat értékelése alapján 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segéd-anyagok: Szakirodalmak, játékfilmek, pedagógiai konfliktushelyzeteket bemutató videók, sajátélmények D Orta, Marcello (2001): Én reméljük megúszom. Európa Kiadó, Budapest Járó Katalin (szerk., 2001): Játszmák nélkül. Helikon Kiadó, Budapest Járó Katalin (2005): Sors mint döntés: az érzelmek felfedezése és felszabadítása. Helikon Kiadó. Budapest Stewart-V. Joines (1994): A TA-MA. Xénia Könyvkiadó, Budapest F. Várkonyi Zsuzsa (2005): Tanulom magam. Magyar KK. Kiadó, Budapest

17 Iskolai, intézményi gyakorlat

18 Iskolai tanítási gyakorlat PDM9000 Meghirdetés féléve 3. vagy 4. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+3 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi kód) PDM1010 Dr. Szabó Ferenc Géza főiskolai tanár A hallgatók szakmai képességeinek, attitűdjeinek fejlesztése a vezetőtanár folyamatos irányítása mellett megvalósuló, önállóan megtartott foglalkozások, pedagógiai tárgykörű rendezvények, események megszervezésében való részvétel révén. Képessé váljon a hallgató pedagógiai tudását eredményesen kommunikálni az iskolai/intézményi élet különböző szereplőinek a gyakorlat során. Tudatosan készüljön fel az iskolai/intézményi szervezetfejlesztésben, innovációban, a tudásmenedzsment tevékenységének segítésében való közreműködésre. Szakvezető irányítása mellett a hallgatók csoportosan vesznek részt a gyakorlóhely munkájában. Kiemelt cél a tanári szerepkörből a pedagógia tárgyak oktatásához kötődő módszertani kultúra megalapozása. A gyakorlóhelyül szolgáló iskola/intézmény sajátos profilja által meghatározott pedagógia tárgyak oktatásában vesz részt a hallgató. A tanítási/foglalkozásvezetési képességeit a felkészülés, óratervezés, óravezetés, óraelemzés, reflexiók rendszerében fejleszti a gyakorlat, melyet a vezető tanár szervez, irányít, ellenőriz, értékel. A pedagógiatanár azon sajátos szerepkörének alapozását is meg kell valósítani a gyakorlat során mely egyrészt a pedagógiai ismeretek hatékony kommunikálását jelenti, másrészt a pedagógia korszerű tartalmainak szakszerű felhasználását biztosítja pedagógia projektekben, innovációban. Ez nem csak a pedagógia tantárgyakra értendő, hanem a pedagógiai kultúra tudatos közvetítését feltételezi a tágan értelmezett fogyasztóknak. Ezért: A gyakorlat során a hallgatók tapasztalatot gyűjtenek az adott intézmény belső tanártovábbképzési formáiról, kiemelten figyelve a pedagógiai ismeretek különféle megjelenésére a programokban. Megfigyelést végeznek, majd a továbbképzési program jellegétől függően, aktívan részt vesznek egy-egy részfázis lebonyolításában (pl. nevelőtestületi értekezleten korreferátum, objektív adatgyűjtéssel megalapozott témakiegészítés, osztályfőnöki munkaközösség vagy napközis pedagógusok munkaközössége tevékenységébe illeszthető részfeladat vállalása). Szakmai vezető irányítása mellett részt vesznek (egyénileg/csoportosan) pedagógiai tárgyú programfejlesztésben, szervezésben (szülők számára pedagógiai ismeretterjesztő program megtervezése és lebonyolítása, tanulók számára sajátos pedagógiai gyakorlatok szervezése tanórán túli időben az intézmény lehetőségeihez igazodva). Iskolai/intézményi innovációban, minőségfejlesztésben részfeladatok megoldása vezetőtanár irányítása mellett.

19 Az iskolai/intézményi élet különböző területein megfigyelést végeznek, tapasztalataikat naplózzák. Önálló hallgatói feladatot/gyakorlatot teljesítenek, ezeket megtervezik, a foglalkozások, események, tevékenységek megfelelő dokumentálásáról, gondoskodnak. Az önállóan kivitelezett tevékenységek eredményességéről különböző forrású véleményeket gyűjtenek, s dokumentálják azokat. Egyéni fejlődésük dokumentumait munka-portfólióban rögzítik. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): A hallgató tevékenységét portfólióban dokumentálja, ennek értékelése minősített aláírással történik. 5. Az értékelés módszere: portfólió-értékelés 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: Szakkönyvek, internetes portálok, iskolák dokumentumai, továbbá az élő gyakorlat. Benedek István (1997): Kollégiumi neveléstan: OKI Budapest Csapó Benő: A tanári tudás szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében Új Pedagógiai Szemle Knoll, Jörg (1996): Tanfolyam és szeminárium-módszertan. Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete. Budapest Szekszárdi Júlia (szerk., 2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Dinasztia Kiadó, Budapest Tanári létkérdések. Kézikönyv gyakorló pedagógusoknak. Raabe Kiadó, Budapest, 1993-tól

20 Pedagógiai ismeretek népszerűsítése az iskolában PDM2201 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. Vincze Tamás főiskolai tanársegéd Felkészíteni a hallgatókat a pedagógiai kommunikáció iskolai lehetőségeire, különös tekintettel a kollégákkal (nevelési értekezlet, szakmai munkaközösségi munka) és a szülőkkel való hatékony kommunikációra, az osztályfőnöki órák (családi életre nevelés) megtartására, illetve kiemelt nevelési feladatok, mint az egészségnevelés iskolai lehetőségeire. Alkalmassá tenni a hallgatókat nevelési tanácsok adására, korszerű pedagógiai ismeretek használatára, beépítésére mindennapi nevelői munkájuk során. A pedagógiai ismeretterjesztés történetéből (Apáczai, Pázmány, Warga és mások munkássága). Az Iskolatévétől a Mindentudás Egyeteméig-médiumok szerepe a pedagógiai kommunikációban. Részvétel fogadó órákon, szülői értekezleteken, nyílt napokon, nevelési értekezleten, munkaközösségi megbeszélésen, és a tanulókkal való egyéb foglalkozásokon (szakkör, ismeretterjesztő előadások) és az iskola egyéb rendezvényein. Önálló (egyéni, vagy csoportos) pedagógiai ismeretterjesztő program megtervezése és lebonyolítása az intézmény lehetőségeihez igazodva. A hallgatók minden terepen gyűjtenek tapasztalatokat, ezekből 3-5 terepen szerzett tapasztalatukat dokumentálják megadott szempontok alapján egy munkanaplóban maximum 10 oldal terjedelemben. Az önálló programról készült forgatókönyv bemutatása maximum 10 oldal terjedelemben. 4. A megszerzett ismeretek értékelése (félévközi jegy, vizsgajegy): minősített aláírás 5. Az értékelés módszere A hallgatói munkanapló és a forgatókönyv értékelése minősített aláírással történik. 6. Az ismeretek, készségek és kompetenciák elsajátításához rendelkezésre álló segédanyagok: intézményi dokumentumok T Kiss Tamás (1989): A közművelődés és ismeretterjesztés metodikája. (Szöveg és szemelvénygyűjtemény) Tankönyvkiadó, Budapest Knoll, Jörg (1996): Tanfolyam és szeminárium-módszertan. Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete. Budapest Komlósi Sándor és Dr. Komlósi Piroska (szerk., 1998): Családi életre nevelés. Budapest Dr. Szilágyi Vilmos (2006): Szexuálpedagógia. Szexuális egészségnevelés. Athenaeum 2000 Kiadó, Budapest Szekszárdi Júlia (szerk., 2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Dinasztia Kiadó, Budapest

Műveltségterületi/szakterületi tantárgyak. Alapozó törzstárgyak

Műveltségterületi/szakterületi tantárgyak. Alapozó törzstárgyak Műveltségterületi/szakterületi tantárgyak Alapozó törzstárgyak A pedagógikum oktatásának hazai múltja és jelene PDM1001 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.): 2+0 K Előfeltétel

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

Műveltségterületi/szakterületi tantárgyak. Alapozó törzstárgyak

Műveltségterületi/szakterületi tantárgyak. Alapozó törzstárgyak Műveltségterületi/szakterületi tantárgyak Alapozó törzstárgyak A pedagógikum oktatásának hazai múltja és jelene PDM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna, főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): -

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Kreditpont: 4 Konzultációk óraszáma 12 K A konzultációkon való részvétel kötelező, orvosi igazolás vagy az előadóval való előzetes egyeztetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Az iskola mentálhigiénéje PSX 1211L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 10 Gyakorlati jegy TK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak első

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév KÖVETELMÉNYEK 2016-2017. II. félév Tantárgy neve Multikulturális nevelés Tantárgy kódja SPB2102 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2016/17. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2016/17. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2016/17. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Bevezetés a pszichológiába TAB 1201

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés TKM1014 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium TKM1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége TKM1002 Konzultáció óraszáma 2+0 - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett leírása (Választható

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK TKB1202. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK TKB1202. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja A nevelés társadalmi alapjai TKB1202 Meghirdetés féléve 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+1 K Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Márton Sára főiskolai tanár Tantárgyi követelmények Az előadáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgyfelelős tanszék kódja Iskola és társadalom M 1003 Meghirdetés féléve 2. Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) - Dr. habil. Venter yörgy egyetemi tanár A foglalkozásokon való részvétel: előadás,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: Az előadáson való részvétel nem, a szemináriumon való jelenlét kötelező.

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: Az előadáson való részvétel nem, a szemináriumon való jelenlét kötelező. A nevelés társadalmi alapjai B 1202 Meghirdetés féléve 4. reditpont: 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+1 Dr. Vincze Tamás főiskolai adjunktus, Bicsák Zsanett főiskolai tanársegéd Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. A tanítás mestersége Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója A tanítás mestersége M1002 Kreditpont 3 Konzultáció óraszáma 2+0 - - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Interjú készítése 4-5 tanárral és a kapott információ rendszerezett

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés TKM1014 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium TKM1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában.

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014/2015.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014/2015.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2014/2015.II.félév Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak. A minősített aláírás teljesítésének

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Az iskolai szervezet és fejlesztése Tantárgy kódja. Dr. Torkos Katalin főiskolai docens Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Az iskolai szervezet és fejlesztése Tantárgy kódja. Dr. Torkos Katalin főiskolai docens Tantárgy oktatója és beosztása Az iskolai szervezet és fejlesztése TKM1015 Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: - Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 1+0 K Előfeltétel (tantárgyi kód) Dr. Torkos Katalin főiskolai docens Évközi tanulmányi

Részletesebben

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől

Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Tanári mesterszak Család és gyermekvédő szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2011-2012. tanévtől Család és gyermekvédő diszciplináris mintatanterve (40 kredit) neve Alapozó törzstárgyak (11

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet

KÖVETELMÉNYEK. 2015/16. tanév 1. félév. Dr. Margitics Ferenc. főiskolai tanár. Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet KÖVETELMÉNYEK 2015/16. tanév 1. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés Tantárgy neve Bevezetés a pszichológiába

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Pedagógia alapszak mintatanterve

Pedagógia alapszak mintatanterve Pedagógia alapszak mintatanterve "A" típusú tantárgyak Tantágy neve Digitális kommunikáció, távoktatás PDB1000 0 4 G 4 TK Dr. Dráviczki Sándor Filozófia AIB1002 2 0 K 2 FT Dr. Trembeczki István Bevezetés

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Inkluzív nevelés szakképzettség mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2009-2010. tanévtől Inkluzív nevelés diszciplináris mintatanterve (40 kredit) Alapozó törzstárgyak (8 kredit) felelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/2013.II félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK 2012/2013.II félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja 2012/2013.II félév Segítő kapcsolat CG1031 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium - Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A félév során 2 zárthelyi dolgozat írásával a kollokviumi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Tantárgy oktatója és beosztása A pedagógia oktatásának elméleti, gyakorlati kérdései PDM 1003L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 4 Konzultációs órák száma 12 K Dr. Szabó Antal főiskolai tanár Az előadáson való részvétel kötelező, orvosi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Kisebbségek szociálpszichológiája Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Kisebbségek szociálpszichológiája Tantárgy kódja SPB 2101 Meghirdetés féléve 6 Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Kisebbségek szociálpszichológiája SPB 2101 Meghirdetés féléve 6 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) SPB 1501 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kollokviummal

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Jánvári Miriam Ivett főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Jánvári Miriam Ivett főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiség és fejlődése II. CG 1036L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) CG 1035 Dr Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy

Részletesebben

6. A tantervek szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában

6. A tantervek szerepe az oktatás tartalmi szabályozásában TKO1108 Tanítás-tanulás 2. A pedagógiai folyamat tervezése, értékelése előadás 1. A tanári hivatásra készülünk: a pedagógiai tervezés, mint meghatározó tanári kompetencia 2. Alapfogalmak: tervezés, tanterv,

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDM1005 Euroharmonizáció A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Hollósi Hajnalka Zsuzsanna főiskolai adjunktus Heti óraszám (nappali): 2+0 Kredit: 4 Féléves óraszám (levelező): 12

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Neveléselmélet, nevelésfilozófia Tantárgy kódja. Dr. Baracsi Ágnes, főiskolai docens Tantárgy oktatója és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Neveléselmélet, nevelésfilozófia Tantárgy kódja. Dr. Baracsi Ágnes, főiskolai docens Tantárgy oktatója és beosztása Neveléselmélet, nevelésfilozófia SPB1621 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll SPB1123 Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 8. 1 pontja

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123 Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+0 K PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK I.félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2016-2017. 1I.félév Az erőszak pszichológiai kérdései CGB 1309 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele a

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016.II.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás INM 2010 Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában zajlanak.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet és nevelésfilozófia Neveléselmélet és nevelésfilozófia B1601 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Dr. habil Brezsnyánszky László TK Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár 2015-2016. 1. félév Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/16/2. félév. Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin, PhD főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK 2015/16/2. félév. Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin, PhD főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Társadalomismeret II. SPF1201 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) SPF1101 Bodnárné dr. Kiss Katalin, PhD főiskolai docens - rendszeresen óralátogatás, maximum

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK II. félév

KÖVETELMÉNYEK II. félév Multikulturális nevelés SPB2102 Meghirdetés féléve 6 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Kollokvium SPB1621 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr Kis Katalin Bodnárné D r Kis Katalin A Hallgató ismerje

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK félév. Inkluzív nevelés - attitűdformálás. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK félév. Inkluzív nevelés - attitűdformálás. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Inkluzív nevelés - attitűdformálás INM2011L Meghirdetés féléve 2. Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás INM 2010L A minősített aláírás teljesítésének feltétele a foglalkozáson való aktív részvétel.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja

KÖVETELMÉNYEK. A gyermekvédelem intézményrendszere Tantárgy kódja A gyermekvédelem intézményrendszere PDB2123L Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + 1+0 gyak.) Koll. PDB1006, PDB1009, PDB1204 Tantárgyfelelős neve és beosztása és beosztása A hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. Tantárgy kódja TAB 1312 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. Tantárgy kódja TAB 1312 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Tantárgy neve Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. Tantárgy kódja TAB 1312 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1310, TAB 1311 mértéke

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév

KÖVETELMÉNYEK. 2014/15/2. félév KÖVETELMÉNYEK 2014/15/2. félév Tantárgy neve Oktatási rendszerek és gazdaság PDB1601L Meghirdetés féléve 5. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 Kollokvium PDB1005 Tantárgyfelelős neve

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Mentálhigiéné CSM 1015L Meghirdetés féléve 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+1 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján. Elégtelen

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat.

2. Griffin, E. (2001): Bevezetés a kommunikációelméletbe. (1-3., 7-8., 20., 35. fejezet) Harmat. A tanácsadás kommunikációs alapja SPF1306 FKF1101 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dudás Marianna, főiskolai tanársegéd Évközi tanulmányi követelmények: Zárthelyi dolgozat (Ideje: 2016. október 20. és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Az EU. társadalompolitikai rendszere Az EU. társadalompolitikai rendszere B1406L Kreditpont 4 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) K B1407 1. A tantárgy elsajátításának célja: A szociális ellátások, a hozzájutás feltételrendszerének és a segítségnyújtás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat

KÖVETELMÉNYEK. Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi dolgozat Gyermekvédelmi ismeretek CGB1204 Meghirdetés féléve 3. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 - Dr. Pornói Imre CSc, főiskolai tanár Évközi tanulmányi követelmények: szemináriumi dolgozat évközi zárthelyi

Részletesebben

Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől

Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől Tanári mesterszak Vizuális és környezetkultúra tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 s, 150 kredit) 2009/2010. tanévtől Vizuális és környezetkultúra tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A jólléti ellátások rendszere. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.)

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. A jólléti ellátások rendszere. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) A jólléti ellátások rendszere CSM1003L Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) kollokvium - 1. A hallgatók átfogó ismereteket kapnak a szociológiai és szociálpolitikai alapismeretekről:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2017/ félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2017/ félév. Informatika II. Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0 + 1 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/17. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc Főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2016/17. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc Főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2016/17. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc Főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Személyiség és egészségpszichológia TKM 1012 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2.

8 iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe. 2 kollokvium 3. 2 kollokvium 3. 1 gyakorlati jegy 2. Pedagógia nappali alapszak Pedagógia alapozó képzés Félév és heti óraszám Számonkérés típusa Kredit 1 2 3 4 5 Bevezetés az oktatás és az iskola világába Bevezetés a tanítás és tanulás társadalmi összefüggéseibe

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2016/2017. I. félév. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár NAPPALI KÖVETELMÉNYEK Inkluzív nevelés - attitűdformálás CGB 2003 Meghirdetés féléve 4,5 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Az órák tréning jelleggel, tömbösített formában

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium - Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom

Részletesebben

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől

Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) tanévtől Tanári mesterszak Informatika tanár szakképzettség Mintatanterve ( 5 féléves, 150 kredit) 2010-2011. tanévtől Informatika tanár szakmai diszciplináris tantárgyai (40 kredit) neve felelős Kötelező tárgyak

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /II.

KÖVETELMÉNYEK /II. EU intézményrendszere és a jólléti ellátások kapcsolata SPF1206 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3+0 kollokvium SPF1105 Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Jánvári Miriam Ivett főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Jánvári Miriam Ivett főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés CGF1305 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár Tantárgy oktatója APPI

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2018/ FÉLÉV. 1. hét Szervezési feladatok. Tematika, követelmények.

KÖVETELMÉNYEK 2018/ FÉLÉV. 1. hét Szervezési feladatok. Tematika, követelmények. KÖVETELMÉNYEK 2018/19. 1. FÉLÉV A tantárgy kódja: BOV1114 A tantárgy neve: Matematikai nevelés és módszertana II. Kredit: 3 Kontakt óraszám: 2 óra/hét Féléves tematika: 1. hét Szervezési feladatok. Tematika,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /II.

KÖVETELMÉNYEK /II. Multikulturális nevelés etnikai és vallási dimenziói SPF1207 Meghirdetés féléve 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 3 kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin Ph.D., főiskolai

Részletesebben

3. Az értékelés módszere: A gyakorlati jegy a részjegyek alapján születik. Beszámításra kerül a félévi szorgalom, aktivitás.

3. Az értékelés módszere: A gyakorlati jegy a részjegyek alapján születik. Beszámításra kerül a félévi szorgalom, aktivitás. KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Az anyanyelvi és irodalmi nevelés módszertana I. BOV1206 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Előfeltétel (tantárgyi kód) BOV 1100; BOV 1101

Részletesebben

Filozófia ADB K 2 TR Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X

Filozófia ADB K 2 TR Dr. habil. Kiss Lajos András X. Szociológia I. ADB K 3 AK Dr. Kerülő Judit X Andragógia alapképzési szak Specializációk: Művelődésszervező, Személyügyi szervező, Felnőttképzési szervező 2009. szeptemberétől "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató neve Előfeltétel Ea. Gy. intézet

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Gyermekvédelem az iskolában CSM1002, 1002L Meghirdetés féléve 1 Heti kontaktóraszám (elm. + 1-0 gyak.) kollokvium A hazai és a nemzetközi gyermekvédelem fejlődési tendenciáinak és törvénykezési folyamatának

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Szakmai identitás fejlesztése Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont 2 Konzultációs óraszám 6 Mai Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének

Részletesebben

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 0. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im

2.3 A SZTENDERDEK 0-5. SZINTJEI. 0. szint. Készítették: Tókos Katalin Kálmán Orsolya Rapos Nóra Kotschy Andrásné Im A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.3 A SZTENDERDEK 0-5.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Neveléselmélet, nevelésfilozófia Neveléselmélet, nevelésfilozófia B1621 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 2 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 koll B1113 Az előadásokon való részvételre a Nyíregyházi Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának

Részletesebben