ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 1. ELŐZMÉNYEK A nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésének és kezelésének nyilvántartását, a január 01.-én hatályba lépett, hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet írja elő. Eszerint, a hulladék termelője, birtokosa és kezelője, köteles naprakész nyilvántartást vezetni a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről. Minden, a Korm. rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnek kötelező a nyilvántartás vezetése. A nyilvántartás alapján bizonyos gazdálkodó szervezeteknek rendszeres, míg másoknak eseti adatszolgáltatási kötelezettségük van. Rendszeres adatszolgáltatásra minden hulladék kezelő, és azon hulladék termelők kötelezettek, ahol a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett hulladékok összes mennyisége meghaladja a) veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy b) nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy c) nem veszélyes építési és bontási hulladékok esetében az 5000 kg-ot. A rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett gazdálkodó szervezeteknél keletkezett hulladék mennyisége egy-egy gazdálkodónál nem nagy, azonban országos szinten az összes náluk keletkezett hulladék mennyisége jelentős. Az ezen vállalkozásoknál keletkező hulladékok megismerése érdekében, a Korm. rendelet 9. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a környezetvédelmi miniszter tárgyévre vonatkozóan december 05.-én eseti adatszolgáltatást rendelt el. Az eseti adatszolgáltatás a rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett hulladéktermelőkből statisztikai módszerekkel kiválasztott gazdálkodó szervezeteket érinti. A kiválasztás egy számítógép által, véletlenszerűen előállított lista segítségével történt. A KSH Gazdasági Regiszter adatai alapján közel db azon gazdasági szervezetek száma, amelyeknél a foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg a 10 főt. Ezen gazdálkodó szervezetek közül a statisztikai mintavétel során db került kiválasztásra. Ez a minta reprezentálja a kis vállalkozások területi megoszlását, gazdasági tevékenységét és a foglalkoztatottak létszámát. 2. MI AZ ELSŐ TEENDŐM, HA FELSZÓLÍTOTTAK ESETI ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE? Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a szempontokat, amely alapján az eseti adatszolgáltatásra felszólított gazdálkodó szervezet meghatározhatja, hogy mely csoportba tartozik, és ez alapján mit kell tennie az eseti adatszolgáltatás végrehajtásáért. 1. oldal

2 Hulladékgazdálkodási szempontból a gazdálkodó szervezetre jellemző tevékenység 1. Hulladéktermelő 1, akinél csak olyan települési hulladék keletkezik, amelyet a helyi közszolgáltatónak adtak át Az eseti adatszolgáltatás végrehajtása ezen települési hulladékokról nyilvántartást nem kell vezetni, a felszólító levélhez mellékelt adatlapokat nem kell kitölteni, a jövőbeni adatszolgáltatási felszólítás elkerülése érdekében a fenti tényről a felügyelőséget célszerű írásban tájékoztatni. 2. Hulladéktermelő 1, aki a nála keletkezett különleges kezelést igénylő hulladékot szerződés alapján begyűjtő szervezetnek adta át 3. Hulladéktermelő 1, aki a nála keletkezett hulladékot, hasznosítást koordináló szervezettel kötött szerződés alapján meghatározott kezelőnek adta át ezen hulladékról kell nyilvántartást vezetni, a felszólító levélhez mellékelt adatlapokat azonban nem kell kitölteni, a jövőbeni adatszolgáltatási felszólítás elkerülése érdekében a fenti tényről a felügyelőséget célszerű írásban tájékoztatni. ezen hulladékról kell nyilvántartást vezetni, a felszólító levélhez mellékelt adatlapokat azonban nem kell kitölteni, a jövőbeni adatszolgáltatási felszólítás elkerülése érdekében a fenti tényről a felügyelőséget célszerű írásban tájékoztatni. 4. Hulladékkezelő csak azok a hulladékkezelők kerültek kiválasztásra, akik évre vonatkozóan nem teljesítették rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségüket, a rendeletben előírt küszöbértékek a hulladékkezelőkre nem vonatkoznak, őket a rendelet teljes körűen rendszeres adatszolgáltatásra kötelezi, a 2004 tárgyévre vonatkozó rendszeres adatszolgáltatást január 16.-ig pótolni kell, rendszeres adatszolgáltatásához a levélhez mellékelt adatlapok nem használhatók, további információ a oldalon található. 5. Hulladéktermelő 1, akinek az 1-3. pontban felsoroltakon kívül más hulladéka is keletkezik a levélhez mellékelt adatlapok segítségével a 3.pontban részletezettek szerint kell teljesítenie az adatszolgáltatást. 1 olyan gazdálkodó szervezet, akinek a tevékenysége során hulladék keletkezik, illetve aki hulladékot birtokol 2. oldal

3 3. ESETI ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE Az eseti adatszolgáltatást január 16.-ig a mellékelten megküldött adatlapok kitöltésével és a telephely szerint illetékes környezetvédelmi természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez történő eljuttatásával kell teljesíteni. A tárgyévre vonatkozóan minden eseti adatszolgáltatónak telephelyenként egy borítólapot és a hozzá tartozó adatlapokat kell benyújtania egy példányban. Ha Önök több telephellyel is rendelkeznek, akkor a megküldött adatlapokat le kell másolni, és valamennyi telephelyre össze kell állítani egy adatlapcsomagot és az egyes adatlapcsomagokat a telephely szerint illetékes felügyelőségre kell beküldeni. Az adatlapokat jól olvasható formában, nyomtatott nagybetűvel, tintával, vagy írógéppel kell kitölteni. A számokat tartalmazó mezőket, vezető nulla nélkül, a szöveges (karakteres) mezőket balra ütköztetve kell kitölteni. Az adatlapokon (minden egyes) javítás csak úgy alkalmazható, hogy azt a kitöltő szignálja és bélyegzővel látja el. Az eseti adatszolgáltatás teljesítésének két fő része van: 1. Az ún. környezetvédelmi azonosítók adatlapjainak kitöltése 2. A keletkezett hulladékról szóló adatszolgáltatás teljesítése 3.1 A KÖRNYEZETVÉDELMI AZONOSÍTÓK ADATLAPJAINAK KITÖLTÉSE Az adatszolgáltatás azonosítása az un. környezetvédelmi azonosítókkal történik, amely a környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ szám) és a környezetvédelmi terület jel (KTJ szám). A KÜJ szám az adatszolgáltató gazdasági szervezetet, a KTJ szám pedig a tevékenységi helyszínt (azaz telephelyi helyszínt) azonosítja. Az eseti adatszolgáltatásra történő kiválasztás során a felügyelőség létrehozta az Önök cégének KÜJ azonosítóját. A hulladékokra vonatkozó adatlapokon ezt az azonosítót is fel kell tüntetni. Az azonosító létrehozása a KSH cégregiszterében Önökről megtalálható adatok alapján történt, amelyeket a mellékelt Adatellenőrző lapon visszanyomtattunk. Abban az esetben, ha ezen adatok közül bármelyik javításra szorul, akkor kérjük a melléklet KAR ügyféllapot minden adatra vonatkozóan kitölteni. Ha az adatok megfelelnek a valóságnak, akkor a KAR ügyféllap üresen hagyható. Ha a környezetvédelmi felügyelőség más adatszolgáltatás keretében az Önök telephelyére már létrehozott KTJ azonosítót, és erről Önöket értesítette, akkor az azonosítót az adatlapokon fel kell tüntetni. Ha a telephelyük nem rendelkezik KTJ azonosítóval, akkor az adatlapok erre vonatkozó mezőit üresen lehet hagyni, viszont a mellékelt KAR telephelylapot a telephelyre, minden adatra vonatkozóan kötelező kitölteni. Több telephely esetén minden KTJ azonosítóval nem rendelkező telephelyre ki kell tölteni a KAR telephely lapot KAR ÜGYFÉL LAP KITÖLTÉSE KAR ügyfél lapot akkor kell kitölteni, ha az adatellenőrző lapon feltüntetett adatok közül bármelyik megváltoztatásra szorul. Ha az adatok megfelelnek a valóságnak, akkor az adatlap üresen hagyható. KÜJ számmal csak önálló jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek valamint természetes személyek rendelkezhetnek. Nem kaphat önálló KÜJ számot például egy gazdasági társaság területi kirendeltsége, bázistelepe, telephelye, stb. Szervezet esetén az az egység tekinthető önálló szervezetnek, amelyre a KSH statisztikai számjel vonatkozik. 3. oldal

4 Jelentés típusa V = Változásjelentés J = Javító jelentés a már nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változások bejelentése esetén, a már nyilvántartásba vett, de hibás adatszolgáltatásból eredő adatok javítása esetén. Érvényességi időpont (év, hó, nap) Változásjelentésnél: Javító jelentés esetén: a ténylegesen nyilvántartott állapot, illetve az abban bekövetkezett változás időpontja, az adatbejelentő által javítani kívánt alap-, vagy változásjelentés időpontja. KSH törzsszám (statisztikai számjel): A KSH által kiadott, a gazdálkodók, vállalkozók statisztikai rendszerekben történő azonosítására szolgáló statisztikai szám első 15 jegye. Egyéni vállalkozók esetén az adószámot kell beírni. A mezőt üresen kell hagyni, ha az adatszolgáltató (üzemeltető), vagy a tulajdonos természetes személy, illetve külföldi (ez utóbbi esetben viszont kötelező az ország-jel megadása). Országjel Csak külföldi adatszolgáltató (üzemeltető), vagy tulajdonos esetén kell kitölteni, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott ország besorolás szerint Rövid név Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott rövid név, (pl.: KvVM). Teljes név Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott teljes név, (pl.: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium). Település neve Magyarországi települések esetén az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. Külföldi település esetén a külföldi nevet kell beírni. Cím Irányító szám A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Külföldi település esetén üresen marad. Utca, út, tér stb. A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági végzésnek megfelelően. Külföldi település esetén a címet a külföldi irányítószám megadásával kell kezdeni és a négy kódkocka után, a tulajdonos országában használatos módon kell megadni. Házszám A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni.

5 4. oldal Ügyfél státusz Üzemeltető esetén: az üzemeltető ; tulajdonos esetén: a Tulajdonos ; szöveget kell beírni a mezőbe. Felelős vezető neve A gazdálkodó szervezet cégszerű aláírásra jogosult felelős vezetőjének a neve. Beosztása (felelős vezető) A gazdasági társaság által használt módon. Telefonszám (felelős vezető) Körzetszám + helyi szám megadásával, pl / Fax szám (felelős vezető) Körzetszám + helyi szám megadásával. Figyelem: amennyiben a tulajdonos felelős vezetője külföldön található, akkor a telefon és fax számot a következő módon kell megadni: országkód régiókód helyi szám. (felelős vezető) Szabványos cím szerint, ha van. A kitöltés dátuma Azt az időpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte a kitöltést KAR TELEPHELY LAP KITÖLTÉSE A KAR telephely lapot csak akkor nem kell kitölteni, ha az Önök telephelye már rendelkezik KTJ azonosítóval (Környezetvédelmi Terület Jelel). Az adatlapot abban az esetben is ki kell tölteni, ha a telephelyük rendelkezik KTJ számmal, és a bejelentett adatokat módosítani szeretnék. Amennyiben több telephellyel is rendelkeznek, telephelyenként kell kitölteni egy-egy KAR telephely lapot. Adatmódosítás esetén az adatlap minden mezőjét ki kell tölteni, még azokat a mezőket is, amelyekben nincsenek változások. Módosító adatlap beküldésével az adott KTJ-hez tartozó régi adatok az új adatokkal felülíródnak. Jelentés típusa A = Alapbejelentés V = Változásjelentés J = Javító jelentés új telephely bejelentése esetén, a már nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változások bejelentése esetén, a már nyilvántartásba vett, de hibás adatszolgáltatásból eredő adatok javítása esetén.

6 5. oldal Érvényességi időpont (év, hó, nap) Alapbejelentésnél: Változásjelentésnél: Javító jelentés esetén: a működési engedélyben szereplő időpont a ténylegesen nyilvántartott állapot, illetve az abban bekövetkezett változás időpontja, az adatbejelentő által javítani kívánt alap-, vagy változásjelentés időpontja. Változáskód Jele = üresen marad (ez azt jelenti, hogy új telephelyről van szó) Amennyiben a telephely már rendelkezik KTJ számmal, de a bejelentett adatok módosítását kéri, M betűt kell beírni. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel) Telephely új bejelentése esetén üresen marad. A környezetvédelmi felügyelőség határozza meg. Megnevezése (a telephely megnevezése) A rövid cégnév mellett a telephelyek megkülönböztetésére szolgáló megnevezés, amely a környezetvédelmi eljárások során a hivatalos dokumentumokon is meg fog jelenni. A cégbírósági végzésben szereplő megnevezést kell megadni, ha van. Település neve Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. Cím Irányító szám A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Utca, út, tér stb. A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági végzésnek megfelelően. Házszám A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni. Helyrajzi szám A telephelyhez tartozó tulajdoni lap(ok)on szereplő helyrajzi szám(ok), a tulajdoni lapon szereplő formának megfelelően.

7 6. oldal EOV koordináták ( (X:. (m), Y: (m)) Térinformatikai azonosításra szolgál az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszer alapján. Az EOV koordináták a telephely legnagyobb (külön helyrajzi szám alatt bejegyzett) területrészének egy, a térképen bejelölt pontját határozzák meg. A pontot úgy kell meghatározni, hogy a pont köré a mérési pontosságnak megfelelő sugárral rajzolt kör teljes terjedelemében a telephely területén belül legyen. Az EOV koordinátákat a Földhivataltól lehet beszerezni. Geometria típus A környezetvédelem területén használatos objektumok (ilyen a telephely is) térinformatikai jellemzését meghatározó kód. Jelenleg ennek értéke =1. Koordinátaforrás Az EOV koordináta mérési/meghatározási pontosságát jelölő kód. A rovatba a következő kódok valamelyike kerülhet 2 = ha a pontosság 1-5 méter közötti 3 = ha a pontosság 5 10 méter közötti. (A mezőbe 1 nem írható, ez a kód jelenleg használaton kívül van!) A meghatározás pontossága alatt azt kell érteni, hogy a koordinátákkal megjelölt pont, elméletileg a pont köré a kódoknak megfelelő sugárral megrajzolt körön belül lehet. A kör sugara 2-es pontossági kód esetén 5 m, 3-as esetén 10 m. Ez az információ az EOV koordinátákkal együtt a Földhivataltól szerezhető be. A kitöltés dátuma Azt az időpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte a kitöltést. 3.2 A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ ADATLAPOK KITÖLTÉSE ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK - Az eseti adatszolgáltatás során, a naprakészen vezetett nyilvántartás alapján, a tárgyévre vonatkozó hulladék keletkezési adatokat kell megadni,. - Az adatszolgáltatás telephelyenként történik, egy telephelyre egy Borítólapot és a hozzá tartozó adatlapokat kell benyújtani. - Az adatszolgáltatás kizárólag az előírt nyomtatványokon teljesíthető, a kitöltött lapokat egy példányban kell benyújtani a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek. - Az adatlapokon a környezetvédelmi felügyelőség által meghatározott KÜJ számot minden esetben fel kell tüntetni. - A mennyiségi adatokat minden esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban jobbra igazítva, értékhelyesen kell feltüntetni A BORÍTÓLAP KITÖLTÉSE A borítólap az adatszolgáltató által a telephelyről teljesített konkrét adatszolgáltatást kísérő bizonylat, amelyet a HT lapokkal együtt, az előírt határidőre a telephely szerint illetékes felügyelőségnek kell megküldeni. Beszámolási időszak: Ez a rovat automatikusan kitöltésre került (2004.). Adatszolgáltató (ügyfél) adatai:

8 Amennyiben az Adatellenőrző lapon szereplő adatok megfeleltek a valóságnak, akkor a lapon szereplő adatokkal megegyező adatokat kell a rovatokba beírni. 7. oldal Neve: Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott név. Ez az adatlap (rovat) nem használható fel az adatszolgáltató nevének megváltoztatására. Amennyiben ilyen igény van, azt az ún. KAR/ Ügyfél lapon kell megtenni, az előzőekben leírt módon. Erre a lapra csak az aktuális és környezetvédelmi alapnyilvántartásban is szereplő ügyfél megnevezés írható. KÜJ (Környezetvédelmi ügyfél jel): A rovat automatikusan kitöltésre került. KSH törzsszám (statisztikai számjel): A KSH által kiadott, a gazdálkodók, vállalkozók statisztikai rendszerekben történő azonosítására szolgáló statisztikai szám első 15 jegye. A rovat automatikusan kitöltésre került. A mező üresen marad, ha az adatszolgáltató (üzemeltető) természetes személy, vagy külföldi. Település azonosító: A KSH "Magyarország helységnévtár"-ban található 5 számjegyű kód. Külföldi település esetén üresen marad. A település azonosító elérhető a KSH területileg illetékes igazgatóságainak ügyfélszolgálati irodáiban. A mező automatikusan kitöltésre került. Cím: Irányító szám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Külföldi település esetén üresen marad. Település neve: Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. Külföldi település esetén a címet a külföldi irányítószám megadásával kell kezdeni. Utca, út, tér stb.: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági végzésnek megfelelően. Házszám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni. Telephely adatai: Neve: A telephelyek megkülönböztetésére szolgáló megnevezés, ami a további környezetvédelmi eljárások során a hivatalos dokumentumokon is szerepelni fog. Ez az adatlap (rovat) nem használható fel az adatszolgáltató nevének megváltoztatására. Amennyiben ilyen igény van, azt az ún. KAR/ Telephely lapon kell megtenni, az előzőekben leírt módon. Erre a lapra csak az aktuális és környezetvédelmi alapnyilvántartásban is szereplő megnevezés írható. Amennyiben a telephely még nem rendelkezik KTJ azonosítóval, és az adatszolgáltatás során KAR telephely lap is kitöltésre kerül, úgy az abban megadottakkal egyezően kell kitölteni.

9 8. oldal Típusa: A telephelyre környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) szempontból jellemző tevékenységet kell megadni a következők szerint: Termelő: T (Automatikusan kitöltésre került) KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel) : Kitöltése KTJ számmal rendelkező telephelyek esetén kötelező. Település azonosító: Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő kód. A település azonosító elérhető a KSH területileg illetékes igazgatóságainak ügyfélszolgálati irodáiban. Amennyiben a telephely még nem rendelkezik KTJ azonosítóval, és az adatszolgáltatás során KAR telephely lap is kitöltésre kerül, úgy az abban megadottakkal egyezően kell kitölteni. Cím: Amennyiben a telephely még nem rendelkezik KTJ azonosítóval, és az adatszolgáltatás során KAR telephely lap is kitöltésre kerül, úgy az abban megadottakkal egyezően kell kitölteni. Irányító szám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Település neve: Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. Utca, út, tér stb.: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelően. Külföldi település esetén a címet a külföldi irányítószám megadásával kell kezdeni. Házszám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni. A telephelyen foglalkoztatottak létszáma szerinti kategorizálás: A kódkockákba a foglalkoztatottak létszáma alapján, a besorolásnak megfelelő 2 jegyű kódot kell beírni a következők szerint: kód Foglalkoztatottak száma (fő) A felelős személy neve: Ebbe a rovatba a telephely tevékenységéért felelős személy neve kerül. Beosztása: Ebbe a rovatba a telephely tevékenységéért felelős személy beosztása kerül.

10 9. oldal Adatszolgáltatás: Formája (nyomtatvány, számítógépes adathordozó, Internet): Az eseti adatszolgáltatás formája csak N azaz nyomtatvány lehet. (Automatikusan kitöltésre került.) A bejelentőlapok részletezése: A csatolt HT lapok száma rovatba kell beírni a telephelyre vonatkozó, kitöltött HT lapok db számát, amely nem feltétlenül egyezik meg a bejelentett hulladékok számával, mivel egy hulladékra vonatkozó bejelentés több oldalon is szerepelhet. A Borítólapra az összes csatolt oldal db számát kell írni (beleértve a folytató lapokat is). Az adatszolgáltatásért felelős: Neve: Annak a személynek a neve, aki az adatszolgáltatás időpontjában felelős a teljes adatszolgáltatásért. Beosztása: Annak a személynek a beosztása (a gazdasági társaság által használt módon), aki az adatszolgáltatás időpontjában felelős a teljes adatszolgáltatásért. Telefonszám: Körzetszám + helyi szám megadásával, pl / Fax szám: Körzetszám + helyi szám megadásával. Szabványos cím szerint. A kitöltés dátuma: Azt az időpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte a kitöltést, annak ellenőrzését. A hónapok nevét is arab számmal kell írni (pl ) Borítólap aláírása: A borítólapot cégszerűen alá kell írni A HT LAP KITÖLTÉSE A bejelentőlap a termelési és szolgáltatási tevékenységekből keletkező hulladékok bejelentésére szolgál. A hulladék keletkezésével járó tevékenységek minden, hulladék kóddal rendelkező hulladékáról egy-egy HT lapot kell kitölteni. Annyi HT lapot kell kitölteni, ahányféle hulladék keletkezett a telephelyen, kivéve, ha ugyanazon típusú hulladékok fizikai megjelenési formája eltér. Ebben az esetben külön lapon kell jelenteni a megegyező kódú, de különböző fizikai megjelenési formájú hulladékokat. Abban az esetben, ha a HT adatlapon a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul, szükség szerint további lapokon folytatható az adatszolgáltatás. Ekkor a fejléc azonos módon történő kötelező kitöltése mellett fel kell tüntetni az azonos kód(ok)on belüli oldalszámot is. A csatolt lapok oldalszámozásánál ügyelni kell arra, hogy azonos kód(ok)on belül a sorszám mindig 1-el kezdődjék, és folyamatosan növekvő legyen. Amennyiben folytató lapok alkalmazására került sor, akkor az összesítéseket az utolsó lapon kell szerepeltetni.

11 10. oldal A HT lapon a kipontozott helyek általában a megnevezések feltüntetésére szolgálnak. Amennyiben a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul, akkor rövidítéseket is lehet használni, mert ezek a megnevezések alapvetően a hozzájuk tartozó kódszámok szemrevételezéssel történő ellenőrzését hivatottak biztosítani, számítógépes feldolgozásra nem kerülnek. Az adatlap kitöltésével összefüggően lényeges tudni, hogy a hulladék kód, illetőleg a TEÁOR szám esetén nem elegendő csak főcsoport/csoport/alcsoport szintre megadni az adatokat. Pl. a hulladék kódok esetén nem elegendő a 01 főcsoport (Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladékok), vagy 0101 alcsoport (ásványok bányászatból származó hulladékok) kódok feltüntetése, ha fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladékról (010101) van szó. Ehhez hasonlóan, a TEÁOR számokat tekintve, pl. baromfitenyésztés (TEÁOR=0124) esetén nem elegendő a 01 (mezőgazdaság, vadgazdálkodás) főcsoport, vagy a 012 (állattenyésztés) csoport megadása. A fejlécben szereplő adatok Az egyes adatlapok egyértelmű azonosíthatósága érdekében valamennyi adatlapon rögzíteni kell az adatszolgáltató azonosítását biztosító KÜJ számot (KTJ számmal rendelkező telephely esetén a KTJ számot is), valamint a Borítólapon szereplő évszámot (2004), amelyre a bejelentés vonatkozik. Hulladék kódszám: a keletkezett hulladék kódszámát a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet A és B listája szerint kell megadni. Amennyiben a hulladék a B listán szerepel, a kódszám első kockájába V jelet kell írni, majd folytatólagosan az 5 számjegyet. Oldalszám: Az alfejezet elején leírtak szerint Fizikai megjelenési forma: a keletkezett hulladék 20-ºC-on mutatott megjelenési formájának megfelelő betűjelzést kell írni a következők szerint: Szilárd: S Folyékony: F Iszapszerű anyag szárazanyag-tartalma alapján: Szárazanyag-tartalom: kód 1-5% % % % % % % % % 8 46% 9 Gáznemű: G

12 11. oldal Hulladék megnevezése: azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladék jegyzékben szerepel. Legfontosabb összetevők: Csak veszélyes hulladék esetén értelmezhető. Az adott veszélyes hulladékra jellemzőket kell feltüntetni a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában felsoroltak szerint, amennyiben a listában az adott összetevő megtalálható. Max. 2 db összetevő bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében. Amennyiben a veszélyes hulladék nem jellemezhető a megadott C számok egyikével sem, megadása nem kötelező. Legfontosabb veszélyességi jellemzők: Csak veszélyes hulladék esetén kell kitölteni! A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 2. számú melléklete szerinti jellemzők közül az adott veszélyes hulladék jellemzőit kell feltüntetni. Max. 3 db jellemző tulajdonság bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében. Legalább egy veszélyességi jellemzőt fel kell tüntetni. A bejelentési év elején a telephelyen lévő tényleges mennyiség (kg): az adott hulladékból a telephelyen lévő tényleges mennyiség, függetlenül attól, hogy melyik bejelentési időszakban keletkezett, illetőleg az előző években abból mennyit kezeltek. Visszavételezett mennyiség (kg): ebbe a rovatba összesítve azt a mennyiséget kell beírni, amely az előkezelőnek, begyűjtőnek, kezelőnek történő átadás után a keletkezés helyére visszakerül pl. azért, mert a kezelő nem veszi át. Amennyiben az esetleges visszavételezésre 2004-ben került sor, akkor a visszavételezés tényét nem kell rögzíteni. Ha azonban a bejelentés vonatkozási évét (2004) megelőző évben keletkezett hulladék a következő (bejelentési) évben kerül visszavételezésre, akkor szükséges beírni, mert ez a telephelyen a bejelentési év elején lévő tényleges (induló) mennyiségét növeli. Keletkezési adatok szakágazati (TEÁOR) szerint: TEAOR: a hulladékot eredményező tevékenység(ek) felsorolása, a KSH mindenkor érvényes gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszere (TEAOR) szerint. A bejelentőlapon ugyanazon hulladék esetén 3 féle technológia (szakágazat/kezelési kód) feltüntetésére van lehetőség. Amennyiben ugyanazon fizikai megjelenési formáját tekintve is azonos hulladék 3-nál több tevékenységből keletkezik, akkor a bejelentést az azonos fejléc tartalommal kitöltött következő oldalon kell folytatni, értelemszerűen az oldalszám növelésével. Tevékenység megnevezése: a hulladékot eredményező tevékenységek TEÁOR számhoz tartozó szöveges megnevezése a KSH Szakágazati jegyzéke szerint. A keletkezett mennyiség (kg): az adott tevékenységből a bejelentési időszakban származó hulladék mennyisége tevékenységre összesítve. A keletkezett mennyiség összesen (kg): az összes tevékenységből származó hulladék mennyisége. Előkezelőnek (E), Begyűjtőnek (B), Hasznosítónak/ártalmatlanítónak (K), exportra (P) történő átadás: Az(oka)t az előkezeléssel, begyűjtéssel, végső kezeléssel (hasznosítás, ártalmatlanítás) kapcsolatos kezelési adato(ka)t kell feltüntetni, amely(ek)et a telephely területén kívül más - engedéllyel rendelkező kezelővel - végeztetnek. A hulladék termelőjének tájékozódnia kell a kezelőtől ezen adatokra vonatkozóan. 12. oldal

13 Kezelési kód: jelenti azt a kezelési kódot amellyel az átadott hulladékot a továbbiakban kezelni fogják. A kezelési kód azonosító számát a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 3. és 4. mellékletei szerint kell megadni. Egyazon hulladék esetén többféle kezelésre történő átadás is lehetséges. Előkezelésre történő átadás esetén az alább felsorolt előkezelési kódok használhatók. Biológiai kezelés P01-01 fertőtlenítés - 99 egyéb Fizikai-kémiai kezelés P02-01 desztillálás, - 02 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás, ülepítés), - 03 flotálás, - 04 szűrés, - 05 töményítés, - 06 aprítás, törés, - 07 tömörítés, bálázás - 08 válogatás - 99 egyéb Különböző hulladékok illetve hulladékok és más anyagok összekeverése P03-01 keverés, - 02 hígítás, - 03 homogenizálás, - 04 felitatás, - 05 fizikai befoglalás (pl. azbeszt por, szálak cementbe való beágyazása), - 99 egyéb Kémiai kezelés P04-01 semlegesítés, - 02 oxidáció/redukció, - 03 kicsapás, - 04 kémiai befoglalás ("chemical fixation and solidification" értelemben) - 99 egyéb Kezelést végző KÜJ/KTJ száma: az előkezelést, begyűjtést, illetőleg hasznosítást/ártalmatlanítást (kezelést) - engedéllyel végző - telephely környezetvédelmi azonosítói. A kezelést végzőnek minden esetben rendelkeznie kell KÜJ és KTJ számmal. Amennyiben a hulladékot külföldre szállítják, akkor ezek a rovatok üresen maradhatnak, azonban a kezelési kód ebben az esetben csak hasznosítás (2000. évi XLIII. törvény 4.melléklete) lehet. Kezelést végző neve: az előkezelést, begyűjtést, illetőleg hasznosítást/ártalmatlanítást (kezelést) - engedéllyel végző - telephely megnevezése. Típus: A telephelyre környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) szempontból jellemző tevékenységet kell megadni a következők szerint: Előkezelő=E, Begyűjtő=B, Hasznosító/ártalmatlanító=K, Export=P 13. oldal

14 Kezelésre átadott mennyiség (kg): a bejelentés évében más telephelynek előkezelés, begyűjtés, illetőleg végső kezelés céljából átadott hulladék mennyiségét kezelési kódonként, azon belül kezelést végzőkre (kivéve export) összesítve kell megadni. A külföldre szállított hulladék mennyiséget kezelési kódra összesítve kell megadni. Előkezelésre történő átadás összesen (kg): a bejelentés évében más telephelynek előkezelés céljából átadott hulladék mennyisége összesen. Begyűjtésre történő átadás összesen (kg): a bejelentés évében más telephelynek begyűjtés céljából átadott hulladék mennyisége összesen. Hasznosításra/ártalmatlanításra történő átadás összesen (kg): a bejelentés évében más telephelynek hasznosítás/ártalmatlanítás céljából átadott hulladék mennyisége összesen. Exportra történő átadás összesen (kg): a bejelentés évében exportra átadott hulladék mennyisége összesen. A bejelentési év végén, a telephelyen lévő tényleges mennyiség (kg): Az adott hulladékból (figyelembe véve a fizikai megjelenési formát is) a telephelyen lévő tényleges mennyiség. Ebben a rovatban kell szerepeltetni a telephelyi tároló(k)ban, valamint a gyűjtőhely(ek)en elhelyezett hulladék mennyiséget is. A tényleges mennyiség a speciális esetektől eltekintve - meg kell, hogy egyezzen a számított zárókészlettel: (nyitó + keletkezett + visszavételezett) (előkezelőnek/begyűjtőnek/hasznosítónak/ártalmatlanítónak/külföldre átadott) = záró.) 14. oldal

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez

ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához

ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához ÚTMUTATÓ a veszélyes hulladék szállításakor alkalmazandó kísérőjegyek kitöltéséhez és használatához 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A kísérőjegyek használatát a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint

NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE. a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint NYILVÁNTARTÁS HULLADÉKTERMELŐK RÉSZÉRE a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1-2. szerint A hulladék termelő nyilvántartásának előírt adattartalma nem veszélyes és veszélyes hulladék esetében

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003 (X 18) Korm rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 évi XLIII törvény (a továbbiakban: Hgt) 59 -ának

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrõl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE KAR Borító KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE Adatszolgáltató adatai 1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 2. KSH statisztikai

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE. Adatszolgáltató adatai

KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSE. Adatszolgáltató adatai KAR Borító KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPNYILVÁNTARTÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK, VALAMINT AZ ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK Adatszolgáltató adatai 2. KSH statisztikai számjel: - - - 3. Név: Adatszolgáltatásra vonatkozó

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 1. oldal 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet

194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet 194/2007. (VII. 25.) Korm. rendelet az Európai Szennyezőanyag kibocsátási és szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK

Részletesebben

Útmutató. Amennyiben a vállalkozás rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel a KÜJ és KTJ számok igénylése a következők szerint történik:

Útmutató. Amennyiben a vállalkozás rendelkezik ügyfélkapu hozzáféréssel a KÜJ és KTJ számok igénylése a következők szerint történik: Útmutató A KÜJ és KTJ számot elektronikusan kell igényelni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól. Az igénylés feltétele, hogy az igénylő rendelkezzen ügyfélkapu hozzáféréssel, amennyiben

Részletesebben

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR):

Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): Környezeti Alapnyilvántartó Rendszer (rövidítése: KAR): a környezeti alapnyilvántartás informatikai rendszere, azaz a környezetvédelmi ágazat által egységesen használt országos számítógépes alapnyilvántartási

Részletesebben

Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatások a napi gyakorlatban

Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatások a napi gyakorlatban Hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatások a napi gyakorlatban Gyakorlati tapasztalatok az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) program alkalmazásával elektronikusan küldött adatszolgáltatások feldolgozása

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. A rendelet hatálya 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról

A Kormány. 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e. a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány 78/2007. (IV. 24.) Korm. r e n d e l e t e a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110.

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.)

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti anyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. (7) bekezdés r) pontjában

Részletesebben

Magyar joganyagok - 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet - a környezeti alapnyilvántart 2. oldal h) objektum jellemző pontja: a környezetvédelmi objektum

Magyar joganyagok - 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet - a környezeti alapnyilvántart 2. oldal h) objektum jellemző pontja: a környezetvédelmi objektum Magyar joganyagok - 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet - a környezeti alapnyilvántart 1. oldal 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmező rendelkezések 78/2007 (IV 24) Korm rendelet a környezeti anyilvántartásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény (a továbbiakban: Kvt) 110 (7) bekezdés r) pontjában kapott

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 1. oldal 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

BORÍTÓLAP A HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ

BORÍTÓLAP A HULLADÉKOKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Borító Adatszolgáltató: Neve: Helion Kft. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 2 2 2 2 2 2 2 2 E nyomtatvány kitöltését a 164/23. (X. 18.) Korm. rendelet írja elı. Beszámolási idıszak: BORÍTÓLAP A HULLADÉKOKKAL

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról OptiJUS Opten Kft. 1 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról 2015.04.01. óta hatályos szöveg A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól

A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól 14680 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 58. szám A Kormány 104/2013. (IV. 5.) Korm. rendelete a hulladéklerakási járulék megfizetésének részletes szabályairól A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉK ELŐKEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRMŰVEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét,

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI BERENDEZÉSEK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk

Részletesebben

A Kormány. /2018. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2018. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2018. ( ) Korm. rendelete az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet és az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről,

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz (VAL-, VÉL-lap) a 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelettel módosított 27/2005. (XII.6.) KvVM rendelet alapján

Részletesebben

Ügyfél tájékoztató a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatásokról

Ügyfél tájékoztató a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatásokról Ügyfél tájékoztató a hulladékgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatásokról Általános ismertető 2015. január elsejétől megváltozott a környezetvédelmi adatszolgáltatások rendszere. Az új rendelkezések

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. 1. A rendelet hatálya

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről. 1. A rendelet hatálya Hatály: 2016.VII.21. - 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről Hatályos: 2015.04.01-309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet Hatályos: 2015.01.02 - a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1)

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

A hulladékkal kapcsolatos éves, negyedéves adatszolgáltatások teljesítése, a hulladéklerakókkal kapcsolatos új elektronikus adatszolgáltatás

A hulladékkal kapcsolatos éves, negyedéves adatszolgáltatások teljesítése, a hulladéklerakókkal kapcsolatos új elektronikus adatszolgáltatás A hulladékkal kapcsolatos éves, negyedéves adatszolgáltatások teljesítése, a hulladéklerakókkal kapcsolatos új elektronikus adatszolgáltatás Kertész-Káldosi Zsuzsanna hulladékgazdálkodási referens Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint ezzel összefüggésben egyes további

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR-EHIR)

Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR-EHIR) Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (OKIR-EHIR) Kertész-Káldosi Zsuzsanna hulladékgazdálkodási referens Hulladékgazdálkodási Főosztály Szeged, 2017.

Részletesebben

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések

78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet. a környezeti alapnyilvántartásról. Értelmezı rendelkezések 78/2007 (IV 24) Korm rendelet A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995 évi LIII törvény (a továbbiakban: Kvt) 110 (7) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás aján a következıket

Részletesebben

Makra Gábor - főosztályvezető

Makra Gábor - főosztályvezető Környezetvédelmi szakterületen bekövetkezett változások a 2017. év folyamán Makra Gábor - főosztályvezető Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 199 évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

2017. Kitöltési útmutató

2017. Kitöltési útmutató Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere (KIFIR) JELENTKEZÉSI LAP a 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér:

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Jogszabályi háttér: Kitöltési útmutató a 18K102 jelű, adatszolgáltatás a kisadózó vállalkozás részére a 2018. évben juttatott, 1 millió forintot meghaladó kifizetésről elnevezésű nyomtatványhoz Ezen a nyomtatványon a 2018.

Részletesebben

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz a 27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet alapján

a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz a 27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet alapján Kitöltési útmutató a felszíni víz minőségvédelmével kapcsolatos alap- és éves adatszolgáltatáshoz a 27/2005.(XII.6.)KvVM rendelet alapján 2006. február 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...4 Az adatszolgáltatás

Részletesebben

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK

I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I. VESZÉLYES HULLADÉKOK I.1. Mit tekintünk veszélyes hulladéknak? - folyékony anyagok és készítmények, amelyek nagyon alacsony lobbanásponttal rendelkeznek (beleértve a fokozottan tűzveszélyes anyagokat

Részletesebben

tapasztalatai, általános tapasztalatok az E-PRTR vezető tanácsos Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF)

tapasztalatai, általános tapasztalatok az E-PRTR vezető tanácsos Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (OKTVF) A hulladékos adatszolgáltatás tapasztalatai, általános tapasztalatok az E-PRTR adatszolgáltatással kapcsolatban Gampel Edina vezető tanácsos Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye PKVEZ Független közvetítők vezető állású személyei Beküldési gyakoriság: eseti

Részletesebben

a 3. számú Bejelentő laphoz

a 3. számú Bejelentő laphoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 3. számú Bejelentő laphoz a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás elektronikus ügyintézés keretében, papír alapon vagy számítástechnikai adathordozón történő teljesítéséhez az Art. 7.

Részletesebben

I. rész: Azonosító és címadatok

I. rész: Azonosító és címadatok KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1050-01 jelű, Állandó meghatalmazás és annak nyilvántartásba vétele iránti kérelem elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános tájékoztató az Egységes Mezőgazdasági

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5. pontjában

Részletesebben

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető!

Ezen a nyomtatványon a adóévre vonatkozó kötelezettség teljesíthető! Kitöltési útmutató a 18K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2018. évben elengedett összegéről

Részletesebben

Kitöltési útmutató és adatlapok

Kitöltési útmutató és adatlapok Kitöltési útmutató és adatlapok a helyhez kötött légszennyező források levegőtisztaság-védelmi alapbejelentéséhez a változások bejelentéséhez a nyilvántartásba vett adatok javításához (LAL) Készítette:

Részletesebben

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal az adóévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. Kitöltési útmutató a 14K83 jelű, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal adatszolgáltatása az általa a magánszemélynek kifizetett támogatásokról elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A személyi

Részletesebben

A hulladékkezelés szabályozása (építési-bontási hulladékok)

A hulladékkezelés szabályozása (építési-bontási hulladékok) A hulladékkezelés szabályozása (építési-bontási hulladékok) G Á L ISTVÁN O S Z T Á L Y V E Z E T Ő P E S T M E G Y E I K O R M Á N Y HIVATAL É R D I JÁRÁSI H I V A T A L A K Ö R N Y E Z E T V É D E L M

Részletesebben

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez.

Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. Kitöltési útmutató a környezetvédelmi alapnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez, azok javításához és változásjelentéséhez. 1. Általános tudnivalók Az adatszolgáltatást a környezeti alapnyilvántartásról

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság BIOHULLADÉKOK KEZELÉSI ENGEDÉLYKÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel figyelmét, hogy az alábbi

Részletesebben

FAVI ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGEK ALRENDSZER ÉVES ADATSZOLGÁLTATÁS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Útmutató

FAVI ENGEDÉLYKÖTELES TEVÉKENYSÉGEK ALRENDSZER ÉVES ADATSZOLGÁLTATÁS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Útmutató Útmutató a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetésével, terhelésével kapcsolatos éves adatszolgáltatáshoz Tartalomjegyzék 1. Általános tudnivalók... 3 1.1 Az adatszolgáltatás célja... 3 1.2

Részletesebben

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

Részletesebben

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3

A munkáltató az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év január 31-éig (2015. február 2-áig) köteles teljesíteni. 3 Kitöltési útmutató a 14K37 jelű, a munkáltató adatszolgáltatása az általa munkavállalónak lakáscélú felhasználásra hitelintézet vagy a kincstár közvetítésével nyújtott kölcsön 2014. évben elengedett összegéről

Részletesebben

A veszélyes hulladékok kezelése

A veszélyes hulladékok kezelése Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség A veszélyes hulladékok kezelése Pataki Ferenc osztályvezető Besorolás (2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról) 63. (1) A hulladék

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 201 évi CLV. törvény

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére

Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére Formanyomtatvány CSOMAGOLÁS termékdíj mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére csomagolás kereskedelmi italcsomagolás H díjtétele, műanyag bevásárló-reklám táska H díjtétele (80 %-os mértékig) A

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 14K50 jelű, a hitelintézet és a kincstár adatszolgáltatása a vissza nem térítendő munkáltatói támogatások 2014. évi kifizetéséről elnevezésű nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - A

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság HASZNÁLT VAGY HULLADÉKKÁ VÁLT KENŐOLAJ HASZNOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TERMÉKDÍJ VISSZAIGÉNYLÉS ENGEDÉLYKÉRELEM

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP ÉS TANULÓI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP ÉS TANULÓI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP ÉS TANULÓI ADATLAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Részletesebben

440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 1 / 10 2013.03.06. 17:00 A A A 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről A Kormány a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl. A rendelet hatálya

164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekrıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

N y. Teljesítés gyakorisága Éves Féléves Negyedéves. Havi

N y. Teljesítés gyakorisága Éves Féléves Negyedéves. Havi N y Teljesítés gyakorisága Éves Féléves Negyedéves Havi Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy a fentebb megjelölt kedvezményezettet az általam

Részletesebben

Bevezetés Adatszolgáltatási határidők: Környezetvédelmi termékdíj negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napja!!! HIR bevallás (hulladék) - m

Bevezetés Adatszolgáltatási határidők: Környezetvédelmi termékdíj negyedévente a tárgynegyedévet követő hónap 20. napja!!! HIR bevallás (hulladék) - m Környezetvédelmi adatszolgáltatások teljesítése Mezei Marianna környezetvédelmi szakértő 2017. január 27. Bevezetés Adatszolgáltatási határidők: Környezetvédelmi termékdíj negyedévente a tárgynegyedévet

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 201 évi CLV. törvény

Részletesebben

Tisztelt Felhasználó!

Tisztelt Felhasználó! Tisztelt Felhasználó! A csoportos beszedési megbízáson, a Szerződő fél azonosítója a kedvezményezetnél rovatban a számlán szereplő, szerződéses folyószámla számot kell megadnia. Az azonosító 12 számjegyből

Részletesebben

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók

Az adatszolgáltatás kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos általános tudnivalók Kitöltési útmutató a K100 jelű, az adókedvezményre jogosító igazolást kiállító szerv adatszolgáltatása a tartósan álláskereső, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban

Részletesebben

KE/31-05 Hulladékok gyűjtése

KE/31-05 Hulladékok gyűjtése D E B R E C E N I E G Y E T E M Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar KE/31-05 2. kiadás Hatályba léptetve: 2010. május 05. Készítette:

Részletesebben

II. Egyes pénzforgalmi nyomtatványok mintája

II. Egyes pénzforgalmi nyomtatványok mintája 33830 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 211. szám II. Egyes pénzforgalmi nyomtatványok mintája 1. Átutalási megbízás-minta M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2017. évi 211. szám 33831 2. Hatósági átutalási megbízás-minta

Részletesebben

Nyilvántartásba vétel

Nyilvántartásba vétel KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a G1020-01 jelű, Nyilvántartásba vétel vagy nyilvántartásba vett adatok módosítása irántikérelem nem természetes személyek számára elnevezésű nyomtatványhoz Kérjük, olvassa el az Általános

Részletesebben

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap

K5600/K5601Támogatási kérelem Főlap KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 2005-ös támogatási évi anyatehéntartás támogatás igényléséhez szükséges K5600/K5601 Támogatási kérelem Főlaphoz és K5602 Támogatási kérelem Betétlaphoz Fontos! Anyatehéntartás támogatási

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ T1M-es számú PARTNER MÓDOSÍTÓ LAP A (volt MgSzH) NÉBIH Közös Törzs T1M-es Partner módosító lapja a már regisztrált NÉBIH partner adatainak módosítására szolgál (kiváltva a T1 Partner

Részletesebben

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz

Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Kitöltési útmutató a közös eszközhasználatra kötött megállapodás elektronikus úton történő bejelentésére szolgáló űrlaphoz Az űrlapot annyi példányban kell kitölteni és beküldeni, amennyi megállapodást

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

ŰRLAP. A Miniszterelnökség részére benyújtandó keresetlevél (kitöltési útmutató)

ŰRLAP. A Miniszterelnökség részére benyújtandó keresetlevél (kitöltési útmutató) ŰRLAP A Miniszterelnökség részére benyújtandó keresetlevél (kitöltési útmutató) ME-K01-16-02 nyomtatvány Tartalom 1. OLDAL ÁLTALÁNOS ADATOK... 2 2. OLDAL KERESETLEVÉLBEN MEGNEVEZETT FELPERES ADATAI...

Részletesebben

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kö Nyilvántartási szám: 1659 ALAPINFORMÁCIÓK a települési önkormányzatok

Részletesebben

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere. JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató

Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere. JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP Kitöltési útmutató 2012. A Jelentkezési lapok kétoldalas másolatként másolhatók. Csak azok a Jelentkezési lapok használhatók,

Részletesebben

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13TMUNK BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó adatokról a munkavállalót kölcsönvevő, foglalkoztató adózó részére történő bejelentéshez Tisztelt Adózó! Felhívjuk szíves figyelmét,

Részletesebben

Jogcímkód: Általános tudnivalók

Jogcímkód: Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A juh és kecske állatállomány elektronikus jelölése kapcsán a 79/2011. (VIII. 3.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.127.08.01 Általános tudnivalók

Részletesebben