ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez"

Átírás

1 ÚTMUTATÓ a hulladékkal kapcsolatos eseti adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 1. ÁLTALÁNOS ISMERTETŐ 1. ELŐZMÉNYEK A nem veszélyes és veszélyes hulladék keletkezésének és kezelésének nyilvántartását, a január 01.-én hatályba lépett, hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet írja elő. Eszerint, a hulladék termelője, birtokosa és kezelője, köteles naprakész nyilvántartást vezetni a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről. Minden, a Korm. rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnek kötelező a nyilvántartás vezetése. A nyilvántartás alapján bizonyos gazdálkodó szervezeteknek rendszeres, míg másoknak eseti adatszolgáltatási kötelezettségük van. Rendszeres adatszolgáltatásra minden hulladék kezelő, és azon hulladék termelők kötelezettek, ahol a gazdálkodó szervezetnél foglalkoztatottak száma eléri a 10 főt, vagy a tárgyévben a telephelyen keletkezett hulladékok összes mennyisége meghaladja a) veszélyes hulladékok esetében a 200 kg-ot, vagy b) nem veszélyes hulladékok esetében a 2000 kg-ot, vagy c) nem veszélyes építési és bontási hulladékok esetében az 5000 kg-ot. A rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett gazdálkodó szervezeteknél keletkezett hulladék mennyisége egy-egy gazdálkodónál nem nagy, azonban országos szinten az összes náluk keletkezett hulladék mennyisége jelentős. Az ezen vállalkozásoknál keletkező hulladékok megismerése érdekében, a Korm. rendelet 9. (1) bekezdésében foglaltak szerint, a környezetvédelmi miniszter tárgyévre vonatkozóan december 05.-én eseti adatszolgáltatást rendelt el. Az eseti adatszolgáltatás a rendszeres adatszolgáltatásra nem kötelezett hulladéktermelőkből statisztikai módszerekkel kiválasztott gazdálkodó szervezeteket érinti. A kiválasztás egy számítógép által, véletlenszerűen előállított lista segítségével történt. A KSH Gazdasági Regiszter adatai alapján közel db azon gazdasági szervezetek száma, amelyeknél a foglalkoztatottak létszáma nem haladja meg a 10 főt. Ezen gazdálkodó szervezetek közül a statisztikai mintavétel során db került kiválasztásra. Ez a minta reprezentálja a kis vállalkozások területi megoszlását, gazdasági tevékenységét és a foglalkoztatottak létszámát. 2. MI AZ ELSŐ TEENDŐM, HA FELSZÓLÍTOTTAK ESETI ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉRE? Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a szempontokat, amely alapján az eseti adatszolgáltatásra felszólított gazdálkodó szervezet meghatározhatja, hogy mely csoportba tartozik, és ez alapján mit kell tennie az eseti adatszolgáltatás végrehajtásáért. 1. oldal

2 Hulladékgazdálkodási szempontból a gazdálkodó szervezetre jellemző tevékenység 1. Hulladéktermelő 1, akinél csak olyan települési hulladék keletkezik, amelyet a helyi közszolgáltatónak adtak át Az eseti adatszolgáltatás végrehajtása ezen települési hulladékokról nyilvántartást nem kell vezetni, a felszólító levélhez mellékelt adatlapokat nem kell kitölteni, a jövőbeni adatszolgáltatási felszólítás elkerülése érdekében a fenti tényről a felügyelőséget célszerű írásban tájékoztatni. 2. Hulladéktermelő 1, aki a nála keletkezett különleges kezelést igénylő hulladékot szerződés alapján begyűjtő szervezetnek adta át 3. Hulladéktermelő 1, aki a nála keletkezett hulladékot, hasznosítást koordináló szervezettel kötött szerződés alapján meghatározott kezelőnek adta át ezen hulladékról kell nyilvántartást vezetni, a felszólító levélhez mellékelt adatlapokat azonban nem kell kitölteni, a jövőbeni adatszolgáltatási felszólítás elkerülése érdekében a fenti tényről a felügyelőséget célszerű írásban tájékoztatni. ezen hulladékról kell nyilvántartást vezetni, a felszólító levélhez mellékelt adatlapokat azonban nem kell kitölteni, a jövőbeni adatszolgáltatási felszólítás elkerülése érdekében a fenti tényről a felügyelőséget célszerű írásban tájékoztatni. 4. Hulladékkezelő csak azok a hulladékkezelők kerültek kiválasztásra, akik évre vonatkozóan nem teljesítették rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségüket, a rendeletben előírt küszöbértékek a hulladékkezelőkre nem vonatkoznak, őket a rendelet teljes körűen rendszeres adatszolgáltatásra kötelezi, a 2004 tárgyévre vonatkozó rendszeres adatszolgáltatást január 16.-ig pótolni kell, rendszeres adatszolgáltatásához a levélhez mellékelt adatlapok nem használhatók, további információ a oldalon található. 5. Hulladéktermelő 1, akinek az 1-3. pontban felsoroltakon kívül más hulladéka is keletkezik a levélhez mellékelt adatlapok segítségével a 3.pontban részletezettek szerint kell teljesítenie az adatszolgáltatást. 1 olyan gazdálkodó szervezet, akinek a tevékenysége során hulladék keletkezik, illetve aki hulladékot birtokol 2. oldal

3 3. ESETI ADATSZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE Az eseti adatszolgáltatást január 16.-ig a mellékelten megküldött adatlapok kitöltésével és a telephely szerint illetékes környezetvédelmi természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez történő eljuttatásával kell teljesíteni. A tárgyévre vonatkozóan minden eseti adatszolgáltatónak telephelyenként egy borítólapot és a hozzá tartozó adatlapokat kell benyújtania egy példányban. Ha Önök több telephellyel is rendelkeznek, akkor a megküldött adatlapokat le kell másolni, és valamennyi telephelyre össze kell állítani egy adatlapcsomagot és az egyes adatlapcsomagokat a telephely szerint illetékes felügyelőségre kell beküldeni. Az adatlapokat jól olvasható formában, nyomtatott nagybetűvel, tintával, vagy írógéppel kell kitölteni. A számokat tartalmazó mezőket, vezető nulla nélkül, a szöveges (karakteres) mezőket balra ütköztetve kell kitölteni. Az adatlapokon (minden egyes) javítás csak úgy alkalmazható, hogy azt a kitöltő szignálja és bélyegzővel látja el. Az eseti adatszolgáltatás teljesítésének két fő része van: 1. Az ún. környezetvédelmi azonosítók adatlapjainak kitöltése 2. A keletkezett hulladékról szóló adatszolgáltatás teljesítése 3.1 A KÖRNYEZETVÉDELMI AZONOSÍTÓK ADATLAPJAINAK KITÖLTÉSE Az adatszolgáltatás azonosítása az un. környezetvédelmi azonosítókkal történik, amely a környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ szám) és a környezetvédelmi terület jel (KTJ szám). A KÜJ szám az adatszolgáltató gazdasági szervezetet, a KTJ szám pedig a tevékenységi helyszínt (azaz telephelyi helyszínt) azonosítja. Az eseti adatszolgáltatásra történő kiválasztás során a felügyelőség létrehozta az Önök cégének KÜJ azonosítóját. A hulladékokra vonatkozó adatlapokon ezt az azonosítót is fel kell tüntetni. Az azonosító létrehozása a KSH cégregiszterében Önökről megtalálható adatok alapján történt, amelyeket a mellékelt Adatellenőrző lapon visszanyomtattunk. Abban az esetben, ha ezen adatok közül bármelyik javításra szorul, akkor kérjük a melléklet KAR ügyféllapot minden adatra vonatkozóan kitölteni. Ha az adatok megfelelnek a valóságnak, akkor a KAR ügyféllap üresen hagyható. Ha a környezetvédelmi felügyelőség más adatszolgáltatás keretében az Önök telephelyére már létrehozott KTJ azonosítót, és erről Önöket értesítette, akkor az azonosítót az adatlapokon fel kell tüntetni. Ha a telephelyük nem rendelkezik KTJ azonosítóval, akkor az adatlapok erre vonatkozó mezőit üresen lehet hagyni, viszont a mellékelt KAR telephelylapot a telephelyre, minden adatra vonatkozóan kötelező kitölteni. Több telephely esetén minden KTJ azonosítóval nem rendelkező telephelyre ki kell tölteni a KAR telephely lapot KAR ÜGYFÉL LAP KITÖLTÉSE KAR ügyfél lapot akkor kell kitölteni, ha az adatellenőrző lapon feltüntetett adatok közül bármelyik megváltoztatásra szorul. Ha az adatok megfelelnek a valóságnak, akkor az adatlap üresen hagyható. KÜJ számmal csak önálló jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek valamint természetes személyek rendelkezhetnek. Nem kaphat önálló KÜJ számot például egy gazdasági társaság területi kirendeltsége, bázistelepe, telephelye, stb. Szervezet esetén az az egység tekinthető önálló szervezetnek, amelyre a KSH statisztikai számjel vonatkozik. 3. oldal

4 Jelentés típusa V = Változásjelentés J = Javító jelentés a már nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változások bejelentése esetén, a már nyilvántartásba vett, de hibás adatszolgáltatásból eredő adatok javítása esetén. Érvényességi időpont (év, hó, nap) Változásjelentésnél: Javító jelentés esetén: a ténylegesen nyilvántartott állapot, illetve az abban bekövetkezett változás időpontja, az adatbejelentő által javítani kívánt alap-, vagy változásjelentés időpontja. KSH törzsszám (statisztikai számjel): A KSH által kiadott, a gazdálkodók, vállalkozók statisztikai rendszerekben történő azonosítására szolgáló statisztikai szám első 15 jegye. Egyéni vállalkozók esetén az adószámot kell beírni. A mezőt üresen kell hagyni, ha az adatszolgáltató (üzemeltető), vagy a tulajdonos természetes személy, illetve külföldi (ez utóbbi esetben viszont kötelező az ország-jel megadása). Országjel Csak külföldi adatszolgáltató (üzemeltető), vagy tulajdonos esetén kell kitölteni, a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott ország besorolás szerint Rövid név Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott rövid név, (pl.: KvVM). Teljes név Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott teljes név, (pl.: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium). Település neve Magyarországi települések esetén az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. Külföldi település esetén a külföldi nevet kell beírni. Cím Irányító szám A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Külföldi település esetén üresen marad. Utca, út, tér stb. A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági végzésnek megfelelően. Külföldi település esetén a címet a külföldi irányítószám megadásával kell kezdeni és a négy kódkocka után, a tulajdonos országában használatos módon kell megadni. Házszám A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni.

5 4. oldal Ügyfél státusz Üzemeltető esetén: az üzemeltető ; tulajdonos esetén: a Tulajdonos ; szöveget kell beírni a mezőbe. Felelős vezető neve A gazdálkodó szervezet cégszerű aláírásra jogosult felelős vezetőjének a neve. Beosztása (felelős vezető) A gazdasági társaság által használt módon. Telefonszám (felelős vezető) Körzetszám + helyi szám megadásával, pl / Fax szám (felelős vezető) Körzetszám + helyi szám megadásával. Figyelem: amennyiben a tulajdonos felelős vezetője külföldön található, akkor a telefon és fax számot a következő módon kell megadni: országkód régiókód helyi szám. (felelős vezető) Szabványos cím szerint, ha van. A kitöltés dátuma Azt az időpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte a kitöltést KAR TELEPHELY LAP KITÖLTÉSE A KAR telephely lapot csak akkor nem kell kitölteni, ha az Önök telephelye már rendelkezik KTJ azonosítóval (Környezetvédelmi Terület Jelel). Az adatlapot abban az esetben is ki kell tölteni, ha a telephelyük rendelkezik KTJ számmal, és a bejelentett adatokat módosítani szeretnék. Amennyiben több telephellyel is rendelkeznek, telephelyenként kell kitölteni egy-egy KAR telephely lapot. Adatmódosítás esetén az adatlap minden mezőjét ki kell tölteni, még azokat a mezőket is, amelyekben nincsenek változások. Módosító adatlap beküldésével az adott KTJ-hez tartozó régi adatok az új adatokkal felülíródnak. Jelentés típusa A = Alapbejelentés V = Változásjelentés J = Javító jelentés új telephely bejelentése esetén, a már nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változások bejelentése esetén, a már nyilvántartásba vett, de hibás adatszolgáltatásból eredő adatok javítása esetén.

6 5. oldal Érvényességi időpont (év, hó, nap) Alapbejelentésnél: Változásjelentésnél: Javító jelentés esetén: a működési engedélyben szereplő időpont a ténylegesen nyilvántartott állapot, illetve az abban bekövetkezett változás időpontja, az adatbejelentő által javítani kívánt alap-, vagy változásjelentés időpontja. Változáskód Jele = üresen marad (ez azt jelenti, hogy új telephelyről van szó) Amennyiben a telephely már rendelkezik KTJ számmal, de a bejelentett adatok módosítását kéri, M betűt kell beírni. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel) Telephely új bejelentése esetén üresen marad. A környezetvédelmi felügyelőség határozza meg. Megnevezése (a telephely megnevezése) A rövid cégnév mellett a telephelyek megkülönböztetésére szolgáló megnevezés, amely a környezetvédelmi eljárások során a hivatalos dokumentumokon is meg fog jelenni. A cégbírósági végzésben szereplő megnevezést kell megadni, ha van. Település neve Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. Cím Irányító szám A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Utca, út, tér stb. A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági végzésnek megfelelően. Házszám A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni. Helyrajzi szám A telephelyhez tartozó tulajdoni lap(ok)on szereplő helyrajzi szám(ok), a tulajdoni lapon szereplő formának megfelelően.

7 6. oldal EOV koordináták ( (X:. (m), Y: (m)) Térinformatikai azonosításra szolgál az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszer alapján. Az EOV koordináták a telephely legnagyobb (külön helyrajzi szám alatt bejegyzett) területrészének egy, a térképen bejelölt pontját határozzák meg. A pontot úgy kell meghatározni, hogy a pont köré a mérési pontosságnak megfelelő sugárral rajzolt kör teljes terjedelemében a telephely területén belül legyen. Az EOV koordinátákat a Földhivataltól lehet beszerezni. Geometria típus A környezetvédelem területén használatos objektumok (ilyen a telephely is) térinformatikai jellemzését meghatározó kód. Jelenleg ennek értéke =1. Koordinátaforrás Az EOV koordináta mérési/meghatározási pontosságát jelölő kód. A rovatba a következő kódok valamelyike kerülhet 2 = ha a pontosság 1-5 méter közötti 3 = ha a pontosság 5 10 méter közötti. (A mezőbe 1 nem írható, ez a kód jelenleg használaton kívül van!) A meghatározás pontossága alatt azt kell érteni, hogy a koordinátákkal megjelölt pont, elméletileg a pont köré a kódoknak megfelelő sugárral megrajzolt körön belül lehet. A kör sugara 2-es pontossági kód esetén 5 m, 3-as esetén 10 m. Ez az információ az EOV koordinátákkal együtt a Földhivataltól szerezhető be. A kitöltés dátuma Azt az időpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte a kitöltést. 3.2 A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ ADATLAPOK KITÖLTÉSE ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK - Az eseti adatszolgáltatás során, a naprakészen vezetett nyilvántartás alapján, a tárgyévre vonatkozó hulladék keletkezési adatokat kell megadni,. - Az adatszolgáltatás telephelyenként történik, egy telephelyre egy Borítólapot és a hozzá tartozó adatlapokat kell benyújtani. - Az adatszolgáltatás kizárólag az előírt nyomtatványokon teljesíthető, a kitöltött lapokat egy példányban kell benyújtani a telephely szerint illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek. - Az adatlapokon a környezetvédelmi felügyelőség által meghatározott KÜJ számot minden esetben fel kell tüntetni. - A mennyiségi adatokat minden esetben kg-ra kerekítve, a kódkockákban jobbra igazítva, értékhelyesen kell feltüntetni A BORÍTÓLAP KITÖLTÉSE A borítólap az adatszolgáltató által a telephelyről teljesített konkrét adatszolgáltatást kísérő bizonylat, amelyet a HT lapokkal együtt, az előírt határidőre a telephely szerint illetékes felügyelőségnek kell megküldeni. Beszámolási időszak: Ez a rovat automatikusan kitöltésre került (2004.). Adatszolgáltató (ügyfél) adatai:

8 Amennyiben az Adatellenőrző lapon szereplő adatok megfeleltek a valóságnak, akkor a lapon szereplő adatokkal megegyező adatokat kell a rovatokba beírni. 7. oldal Neve: Az érvényes cégbírósági végzésben megadott és elfogadott név. Ez az adatlap (rovat) nem használható fel az adatszolgáltató nevének megváltoztatására. Amennyiben ilyen igény van, azt az ún. KAR/ Ügyfél lapon kell megtenni, az előzőekben leírt módon. Erre a lapra csak az aktuális és környezetvédelmi alapnyilvántartásban is szereplő ügyfél megnevezés írható. KÜJ (Környezetvédelmi ügyfél jel): A rovat automatikusan kitöltésre került. KSH törzsszám (statisztikai számjel): A KSH által kiadott, a gazdálkodók, vállalkozók statisztikai rendszerekben történő azonosítására szolgáló statisztikai szám első 15 jegye. A rovat automatikusan kitöltésre került. A mező üresen marad, ha az adatszolgáltató (üzemeltető) természetes személy, vagy külföldi. Település azonosító: A KSH "Magyarország helységnévtár"-ban található 5 számjegyű kód. Külföldi település esetén üresen marad. A település azonosító elérhető a KSH területileg illetékes igazgatóságainak ügyfélszolgálati irodáiban. A mező automatikusan kitöltésre került. Cím: Irányító szám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Külföldi település esetén üresen marad. Település neve: Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. Külföldi település esetén a címet a külföldi irányítószám megadásával kell kezdeni. Utca, út, tér stb.: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági végzésnek megfelelően. Házszám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni. Telephely adatai: Neve: A telephelyek megkülönböztetésére szolgáló megnevezés, ami a további környezetvédelmi eljárások során a hivatalos dokumentumokon is szerepelni fog. Ez az adatlap (rovat) nem használható fel az adatszolgáltató nevének megváltoztatására. Amennyiben ilyen igény van, azt az ún. KAR/ Telephely lapon kell megtenni, az előzőekben leírt módon. Erre a lapra csak az aktuális és környezetvédelmi alapnyilvántartásban is szereplő megnevezés írható. Amennyiben a telephely még nem rendelkezik KTJ azonosítóval, és az adatszolgáltatás során KAR telephely lap is kitöltésre kerül, úgy az abban megadottakkal egyezően kell kitölteni.

9 8. oldal Típusa: A telephelyre környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) szempontból jellemző tevékenységet kell megadni a következők szerint: Termelő: T (Automatikusan kitöltésre került) KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel) : Kitöltése KTJ számmal rendelkező telephelyek esetén kötelező. Település azonosító: Az érvényes KSH "Magyarország helységnévtár"-ban szereplő kód. A település azonosító elérhető a KSH területileg illetékes igazgatóságainak ügyfélszolgálati irodáiban. Amennyiben a telephely még nem rendelkezik KTJ azonosítóval, és az adatszolgáltatás során KAR telephely lap is kitöltésre kerül, úgy az abban megadottakkal egyezően kell kitölteni. Cím: Amennyiben a telephely még nem rendelkezik KTJ azonosítóval, és az adatszolgáltatás során KAR telephely lap is kitöltésre kerül, úgy az abban megadottakkal egyezően kell kitölteni. Irányító szám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A Magyar Posta települési irányítószám listája alapján kell kitölteni. Nem helyettesíthető a postafiók irányítószámának megadásával. Település neve: Az érvényes KSH települési listában szereplő név alapján, azzal egyező helyesírással kell megadni. Utca, út, tér stb.: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A közterület hivatalos megnevezése az érvényes cégbírósági bejegyzésnek megfelelően. Külföldi település esetén a címet a külföldi irányítószám megadásával kell kezdeni. Házszám: A cím adatcsoportokban szereplő adat. A házszám (numerikus/alfabetikus) + épületjel. Ha a házszám nem adható meg, akkor a helyére a helyrajzi számot kell írni. A telephelyen foglalkoztatottak létszáma szerinti kategorizálás: A kódkockákba a foglalkoztatottak létszáma alapján, a besorolásnak megfelelő 2 jegyű kódot kell beírni a következők szerint: kód Foglalkoztatottak száma (fő) A felelős személy neve: Ebbe a rovatba a telephely tevékenységéért felelős személy neve kerül. Beosztása: Ebbe a rovatba a telephely tevékenységéért felelős személy beosztása kerül.

10 9. oldal Adatszolgáltatás: Formája (nyomtatvány, számítógépes adathordozó, Internet): Az eseti adatszolgáltatás formája csak N azaz nyomtatvány lehet. (Automatikusan kitöltésre került.) A bejelentőlapok részletezése: A csatolt HT lapok száma rovatba kell beírni a telephelyre vonatkozó, kitöltött HT lapok db számát, amely nem feltétlenül egyezik meg a bejelentett hulladékok számával, mivel egy hulladékra vonatkozó bejelentés több oldalon is szerepelhet. A Borítólapra az összes csatolt oldal db számát kell írni (beleértve a folytató lapokat is). Az adatszolgáltatásért felelős: Neve: Annak a személynek a neve, aki az adatszolgáltatás időpontjában felelős a teljes adatszolgáltatásért. Beosztása: Annak a személynek a beosztása (a gazdasági társaság által használt módon), aki az adatszolgáltatás időpontjában felelős a teljes adatszolgáltatásért. Telefonszám: Körzetszám + helyi szám megadásával, pl / Fax szám: Körzetszám + helyi szám megadásával. Szabványos cím szerint. A kitöltés dátuma: Azt az időpontot kell megadni, amikor az adatszolgáltató befejezte a kitöltést, annak ellenőrzését. A hónapok nevét is arab számmal kell írni (pl ) Borítólap aláírása: A borítólapot cégszerűen alá kell írni A HT LAP KITÖLTÉSE A bejelentőlap a termelési és szolgáltatási tevékenységekből keletkező hulladékok bejelentésére szolgál. A hulladék keletkezésével járó tevékenységek minden, hulladék kóddal rendelkező hulladékáról egy-egy HT lapot kell kitölteni. Annyi HT lapot kell kitölteni, ahányféle hulladék keletkezett a telephelyen, kivéve, ha ugyanazon típusú hulladékok fizikai megjelenési formája eltér. Ebben az esetben külön lapon kell jelenteni a megegyező kódú, de különböző fizikai megjelenési formájú hulladékokat. Abban az esetben, ha a HT adatlapon a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul, szükség szerint további lapokon folytatható az adatszolgáltatás. Ekkor a fejléc azonos módon történő kötelező kitöltése mellett fel kell tüntetni az azonos kód(ok)on belüli oldalszámot is. A csatolt lapok oldalszámozásánál ügyelni kell arra, hogy azonos kód(ok)on belül a sorszám mindig 1-el kezdődjék, és folyamatosan növekvő legyen. Amennyiben folytató lapok alkalmazására került sor, akkor az összesítéseket az utolsó lapon kell szerepeltetni.

11 10. oldal A HT lapon a kipontozott helyek általában a megnevezések feltüntetésére szolgálnak. Amennyiben a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul, akkor rövidítéseket is lehet használni, mert ezek a megnevezések alapvetően a hozzájuk tartozó kódszámok szemrevételezéssel történő ellenőrzését hivatottak biztosítani, számítógépes feldolgozásra nem kerülnek. Az adatlap kitöltésével összefüggően lényeges tudni, hogy a hulladék kód, illetőleg a TEÁOR szám esetén nem elegendő csak főcsoport/csoport/alcsoport szintre megadni az adatokat. Pl. a hulladék kódok esetén nem elegendő a 01 főcsoport (Ásványok kutatásából, bányászatából, kőfejtésből, fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladékok), vagy 0101 alcsoport (ásványok bányászatból származó hulladékok) kódok feltüntetése, ha fémtartalmú ásványok bányászatából származó hulladékról (010101) van szó. Ehhez hasonlóan, a TEÁOR számokat tekintve, pl. baromfitenyésztés (TEÁOR=0124) esetén nem elegendő a 01 (mezőgazdaság, vadgazdálkodás) főcsoport, vagy a 012 (állattenyésztés) csoport megadása. A fejlécben szereplő adatok Az egyes adatlapok egyértelmű azonosíthatósága érdekében valamennyi adatlapon rögzíteni kell az adatszolgáltató azonosítását biztosító KÜJ számot (KTJ számmal rendelkező telephely esetén a KTJ számot is), valamint a Borítólapon szereplő évszámot (2004), amelyre a bejelentés vonatkozik. Hulladék kódszám: a keletkezett hulladék kódszámát a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001.(VII.18.) KöM rendelet A és B listája szerint kell megadni. Amennyiben a hulladék a B listán szerepel, a kódszám első kockájába V jelet kell írni, majd folytatólagosan az 5 számjegyet. Oldalszám: Az alfejezet elején leírtak szerint Fizikai megjelenési forma: a keletkezett hulladék 20-ºC-on mutatott megjelenési formájának megfelelő betűjelzést kell írni a következők szerint: Szilárd: S Folyékony: F Iszapszerű anyag szárazanyag-tartalma alapján: Szárazanyag-tartalom: kód 1-5% % % % % % % % % 8 46% 9 Gáznemű: G

12 11. oldal Hulladék megnevezése: azt a megnevezést kell alkalmazni, amely a hulladék jegyzékben szerepel. Legfontosabb összetevők: Csak veszélyes hulladék esetén értelmezhető. Az adott veszélyes hulladékra jellemzőket kell feltüntetni a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 4. pontjában felsoroltak szerint, amennyiben a listában az adott összetevő megtalálható. Max. 2 db összetevő bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében. Amennyiben a veszélyes hulladék nem jellemezhető a megadott C számok egyikével sem, megadása nem kötelező. Legfontosabb veszélyességi jellemzők: Csak veszélyes hulladék esetén kell kitölteni! A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 2. számú melléklete szerinti jellemzők közül az adott veszélyes hulladék jellemzőit kell feltüntetni. Max. 3 db jellemző tulajdonság bejelölése lehetséges ugyanazon hulladék esetében. Legalább egy veszélyességi jellemzőt fel kell tüntetni. A bejelentési év elején a telephelyen lévő tényleges mennyiség (kg): az adott hulladékból a telephelyen lévő tényleges mennyiség, függetlenül attól, hogy melyik bejelentési időszakban keletkezett, illetőleg az előző években abból mennyit kezeltek. Visszavételezett mennyiség (kg): ebbe a rovatba összesítve azt a mennyiséget kell beírni, amely az előkezelőnek, begyűjtőnek, kezelőnek történő átadás után a keletkezés helyére visszakerül pl. azért, mert a kezelő nem veszi át. Amennyiben az esetleges visszavételezésre 2004-ben került sor, akkor a visszavételezés tényét nem kell rögzíteni. Ha azonban a bejelentés vonatkozási évét (2004) megelőző évben keletkezett hulladék a következő (bejelentési) évben kerül visszavételezésre, akkor szükséges beírni, mert ez a telephelyen a bejelentési év elején lévő tényleges (induló) mennyiségét növeli. Keletkezési adatok szakágazati (TEÁOR) szerint: TEAOR: a hulladékot eredményező tevékenység(ek) felsorolása, a KSH mindenkor érvényes gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszere (TEAOR) szerint. A bejelentőlapon ugyanazon hulladék esetén 3 féle technológia (szakágazat/kezelési kód) feltüntetésére van lehetőség. Amennyiben ugyanazon fizikai megjelenési formáját tekintve is azonos hulladék 3-nál több tevékenységből keletkezik, akkor a bejelentést az azonos fejléc tartalommal kitöltött következő oldalon kell folytatni, értelemszerűen az oldalszám növelésével. Tevékenység megnevezése: a hulladékot eredményező tevékenységek TEÁOR számhoz tartozó szöveges megnevezése a KSH Szakágazati jegyzéke szerint. A keletkezett mennyiség (kg): az adott tevékenységből a bejelentési időszakban származó hulladék mennyisége tevékenységre összesítve. A keletkezett mennyiség összesen (kg): az összes tevékenységből származó hulladék mennyisége. Előkezelőnek (E), Begyűjtőnek (B), Hasznosítónak/ártalmatlanítónak (K), exportra (P) történő átadás: Az(oka)t az előkezeléssel, begyűjtéssel, végső kezeléssel (hasznosítás, ártalmatlanítás) kapcsolatos kezelési adato(ka)t kell feltüntetni, amely(ek)et a telephely területén kívül más - engedéllyel rendelkező kezelővel - végeztetnek. A hulladék termelőjének tájékozódnia kell a kezelőtől ezen adatokra vonatkozóan. 12. oldal

13 Kezelési kód: jelenti azt a kezelési kódot amellyel az átadott hulladékot a továbbiakban kezelni fogják. A kezelési kód azonosító számát a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény 3. és 4. mellékletei szerint kell megadni. Egyazon hulladék esetén többféle kezelésre történő átadás is lehetséges. Előkezelésre történő átadás esetén az alább felsorolt előkezelési kódok használhatók. Biológiai kezelés P01-01 fertőtlenítés - 99 egyéb Fizikai-kémiai kezelés P02-01 desztillálás, - 02 fázis szétválasztás (pl. emulzióbontás, ülepítés), - 03 flotálás, - 04 szűrés, - 05 töményítés, - 06 aprítás, törés, - 07 tömörítés, bálázás - 08 válogatás - 99 egyéb Különböző hulladékok illetve hulladékok és más anyagok összekeverése P03-01 keverés, - 02 hígítás, - 03 homogenizálás, - 04 felitatás, - 05 fizikai befoglalás (pl. azbeszt por, szálak cementbe való beágyazása), - 99 egyéb Kémiai kezelés P04-01 semlegesítés, - 02 oxidáció/redukció, - 03 kicsapás, - 04 kémiai befoglalás ("chemical fixation and solidification" értelemben) - 99 egyéb Kezelést végző KÜJ/KTJ száma: az előkezelést, begyűjtést, illetőleg hasznosítást/ártalmatlanítást (kezelést) - engedéllyel végző - telephely környezetvédelmi azonosítói. A kezelést végzőnek minden esetben rendelkeznie kell KÜJ és KTJ számmal. Amennyiben a hulladékot külföldre szállítják, akkor ezek a rovatok üresen maradhatnak, azonban a kezelési kód ebben az esetben csak hasznosítás (2000. évi XLIII. törvény 4.melléklete) lehet. Kezelést végző neve: az előkezelést, begyűjtést, illetőleg hasznosítást/ártalmatlanítást (kezelést) - engedéllyel végző - telephely megnevezése. Típus: A telephelyre környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) szempontból jellemző tevékenységet kell megadni a következők szerint: Előkezelő=E, Begyűjtő=B, Hasznosító/ártalmatlanító=K, Export=P 13. oldal

14 Kezelésre átadott mennyiség (kg): a bejelentés évében más telephelynek előkezelés, begyűjtés, illetőleg végső kezelés céljából átadott hulladék mennyiségét kezelési kódonként, azon belül kezelést végzőkre (kivéve export) összesítve kell megadni. A külföldre szállított hulladék mennyiséget kezelési kódra összesítve kell megadni. Előkezelésre történő átadás összesen (kg): a bejelentés évében más telephelynek előkezelés céljából átadott hulladék mennyisége összesen. Begyűjtésre történő átadás összesen (kg): a bejelentés évében más telephelynek begyűjtés céljából átadott hulladék mennyisége összesen. Hasznosításra/ártalmatlanításra történő átadás összesen (kg): a bejelentés évében más telephelynek hasznosítás/ártalmatlanítás céljából átadott hulladék mennyisége összesen. Exportra történő átadás összesen (kg): a bejelentés évében exportra átadott hulladék mennyisége összesen. A bejelentési év végén, a telephelyen lévő tényleges mennyiség (kg): Az adott hulladékból (figyelembe véve a fizikai megjelenési formát is) a telephelyen lévő tényleges mennyiség. Ebben a rovatban kell szerepeltetni a telephelyi tároló(k)ban, valamint a gyűjtőhely(ek)en elhelyezett hulladék mennyiséget is. A tényleges mennyiség a speciális esetektől eltekintve - meg kell, hogy egyezzen a számított zárókészlettel: (nyitó + keletkezett + visszavételezett) (előkezelőnek/begyűjtőnek/hasznosítónak/ártalmatlanítónak/külföldre átadott) = záró.) 14. oldal