SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZIVÁRVÁNY ÓVODA. Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 SZIVÁRVÁNY ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Hatálya kiterjed: A Szivárvány Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire Kelt: PH 1

2 Bevezető Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján e szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket. A Szabályzatot az intézmény vezetője készítette el. A szabályzat nevelőtestület fogadja el a szülői közösség véleményezését követően, és az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. 2

3 Tartalom I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése II. rész A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 1. Működés rendje 2. A vezetők közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek kapcsolattartási rendje 3. Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje 4. A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje 5. A belépés, benntartózkodás és helyiségek használatának rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel, 6. A vezetők és az óvodaszék, valamint az óvodai, szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje 7. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel 8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezések 9. Intézményi dokumentumok nyilvánosságával, tájékoztatással kapcsolatos rendelkezés 10. Fakultatív hit és vallásoktatás rendje 11. A pedagógiai munka belső ellenőrzési rendje 12. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja, beleértve a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás 13. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok 14. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 15. Az intézményi védő, óvó előírások gyermekvédelmi feladatok ellátásának rendje 16. A rendkívüli esemény, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 17. Reklámtevékenységek szabályai 18. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei, szabályai 19 Szakmai munkaközösségek 20. Kártérítési felelősség 21. Egyéb szabályzatok 22. Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítésének és tárolásának, valamint kezelésének rendje 23. Munkaköri leírás minta 3

4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése A költségvetési szerv: 1. Az intézmény hivatalos neve: Szivárvány Óvoda 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: - 4. Az intézmény feladat-ellátási helye: 4.1. Székhelye: 3300 Eger, Kertész utca Tagintézménye: Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodája, 3300 Eger, Kodály Zoltán utca 1. Szivárvány Óvoda Katica Tagóvodája, 3300 Eger, Széchenyi utca 4. Szivárvány Óvoda Eszterlánc Tagóvodája, 3300 Eger, Remenyik Zs. utca 17. Szivárvány Óvoda Dr. Hibay Károly Tagóvodája, 3300 Eger, Dr. Hibay Károly utca 7. Szivárvány Óvoda Deák Ferenc Tagóvodája, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 17. Szivárvány Óvoda Arany János Tagóvodája, 3300 Eger, Arany János utca 16. Szivárvány Óvoda Csillagfény Tagóvodája, 3300 Eger, Tittel Pál utca Telephelye: - 5. Az intézmény alapításának éve: Alapító szervének neve, székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat jogelődje 3300 Eger, Dobó István tér Fenntartó, illetve irányító szerv(einek) neve, székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó István tér Működtető neve, székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó István tér Az intézmény típusa: óvoda 4

5 10. Illetékessége, működési köre: Eger Megyei Jogú Város közigazgatási területe, illetve a fenntartó által meghatározott működési (felvételi) körzet 11. Csoportjainak száma: Székhely óvoda: 4 csoport Napsugár Tagóvoda: 3 csoport Katica Tagóvoda: 3 csoport Eszterlánc Tagóvoda: 4 csoport Dr. Hibay Károly Tagóvoda: 4 csoport Deák Ferenc Tagóvoda: 3 csoport Arany János Tagóvoda: 2 csoport Csillagfény Tagóvoda: 4 csoport 12. Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Székhely óvoda: 80 fő Napsugár Tagóvoda: 66 fő Katica Tagóvoda: 63 fő Eszterlánc Tagóvoda: 100 fő Dr. Hibay Károly Tagóvoda: 101 fő Deák Ferenc Tagóvoda: 80 fő Arany János Tagóvoda: 53 fő Csillagfény Tagóvoda: 92 fő 13. Jogszabályban meghatározott közfeladata, alapfeladatának, megnevezése: óvodai nevelés a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése (a évi CXC. tv pontja szerinti különleges bánásmódot igénylő mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelése). 14. Államháztartási szakágazati besorolás: Óvodai nevelés 15. Államháztartás szakfeladat-rendje szerinti megjelölések: 15.1 Alaptevékenysége: Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Egyéb kiskereskedelem - Elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése Éttermi mozgó vendéglátás Óvodai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 16. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok: 16.1 Gazdálkodási besorolás: önállóan működő A kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv: Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye (3300 Eger, Bem tábornok utca 3.) 5

6 16.2 Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által pályázat útján, határozott időre megbízott vezető Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: - a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - a Polgári Törvénykönyv évi IV. törvény alapján. 17. A feladatellátást szolgáló vagyon: Székhely óvoda: egri 6420 helyrajzi számon lévő épület, beépített alapterület 592 m 2 Napsugár Tagóvoda: egri 6408 helyrajzi számon lévő épület, beépített alapterület 357 m 2 Katica Tagóvoda: egri 4916/A/1 helyrajzi számon lévő épület, beépített alapterület 619 m 2 Eszterlánc Tagóvoda: egri 6912 helyrajzi számon lévő épület, beépített alapterület 973 m 2 Dr. Hibay Károly Tagóvoda: egri 4988 helyrajzi számon lévő épület, beépített alapterület 561 m 2 Deák Ferenc Tagóvoda: egri 6621 helyrajzi számon lévő épület, beépített alapterület 364 m 2 Arany János Tagóvoda: egri 7458 helyrajzi számon lévő épület, beépített alapterület 244 m 2 Csillagfény Tagóvoda: egri 6353 helyrajzi számon lévő épület 572 m A vagyon feletti rendelkezés joga: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendeletében foglaltaknak megfelelően.. 6

7 Szervezeti struktúra Óvodavezető EKVI Szülők képviselői Élelmezés vezető Általános óvodavezető helyettes Főzőkonyha Munkaköz. Vezetők és óvodapszichol.. Óvodatitkár titkárok Gazd. Ügyi Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Székhely- óvoda vezető h Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető Tagóvoda vezető ÓP ÓP ÓP ÓP ÓP ÓP ÓP ÓP PA D PA D PA D PA D PA D PA D PA D PA D Sz K Sz K Sz K Sz K Sz K Sz K Sz K Sz K

8 Munkakörök Szervezeti struktúra Teljes alkalmazotti létszám: A munkakörökben foglalkoztatható létszám Intézményvezető 1 Teljes munkakör Általános Intézményvezető-helyettes 1 Teljes munkakör Megjegyzés (teljes vagy részmunkakör) Óvodapedagóg us Tagóvoda vezető Székhely óvodavez.-helyettes 54 1 óvodapedagógus 46 7 Teljes munkakör Óvodapszichológus 1 Részmunkakör Pedagógiai asszisztens 8 Teljes munkakör Dajka 27 Teljes munkakör Kisegítő 7 Teljes munkakör 1 Részmunkakör Óvodatitkár 2 Teljes munkakör Élelmezésvezető 1 Teljes munkakör Szakács 2 Teljes munkakör Konyhalány 3 Teljes munkakör Összesen: 108 fő

9 Valamennyi munkakörhöz tartozó feladat- és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, a helyettesítés rendjét, az ezekhez kapcsolódó felelősségi szabályokat a munkaköri leírások tartalmazzák. II. rész A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó szabályok 1. A működés rendje Általános szabályok Az óvodai nevelési év rendjét az óvodai munkaterv határozza meg. A munkatervhez ki kell kérni: - az óvodaszék, (nem működik) - az óvodai szülői szervezet (közösség) véleményét. Az óvodai nevelési év rendjében meg kell határozni: - az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását, - a szünetek időtartamát, - a megemlékezések, a nemzeti, az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját, - a nevelőtestületi értekezletek időpontját. Az óvodai nevelés nélküli munkanapon, szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről. A nyitva tartás rendje: a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12.alapján Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők a házirendben szabályozottak szerint gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül az intézménybe behozhassák, illetve hazavihessék. Az óvoda: - az óvoda nyári zárva tartása fenntartónk engedélyétől függően - 6 hét (jún.-júl.-aug.) - nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, - a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. A tájékoztatás módját a házirend szabályozza. A nyitvatartási rend értelemszerűen a munkanapokra, illetve a nevelés nélküli munkanapokra vonatkozik. Az intézmény - reggel 6.30 órától óráig fogad gyermekeket, feladat-ellátási helyenként a szülői igényeknek megfelelően napi 11 órában. Az intézményből a gyermeket: - a foglalkozásokat követően: - ha ebédet nem igényel órától 12 óráig, - ha ebédet igényel órától 13 óráig lehet - délután: órától legkésőbb ig kell elvinni. 9

10 A gyermeket csak a gondviselő szülő, illetve az általa szóban - 14 éven aluli gyermek esetén írásban - meghatalmazott személy viheti el. Erről minden esetben előre értesíteni kell az óvodát, a meghatalmazott személy nevének megadásával. A gyermeket az óvodába érkezéskor az óvodai csoportba vezetéssel kell átadni az óvodai dolgozóknak, akik átveszik a gyermek felügyeletét. Az intézmény előbb szabályozott időponttól való eltérő nyitva tartására (előzetes kérelem alapján) az intézmény vezetője, fenntartója, illetve a jegyző adhat engedélyt. Az óvodapedagógusok munkarendje: Az óvodapedagógusok munkaköri feladatait a munkaköri leírás és a megbízások tartalmazzák. Nkt. 62. (8) Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára. Az óvónők napi munkarendjét és a helyettesítési rendet a tagóvoda vezetők és a székhely óvodavezető helyettes állapítják meg, - az általános vezető helyettessel egyeztetve - az óvoda foglalkozási rendjének, illetve a pedagógiai program célrendszerének megfelelően. Az óvónők számára a kötött munkaidőn felüli pedagógiai munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást, vagy kijelölést tagintézményen belüli feladat esetén a tagóvoda vezető, tagintézmények közötti feladat esetén az óvoda vezetője adja. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátását, zavartalan biztosítását kell figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai és a dolgozói javaslatot tehetnek egyéb szempontok és kérések figyelembevételére is. Az óvodapedagógus munkakörbe tartozó feladatok leírását mindenki kézbe kapta. Az óvónő köteles a munkarendjének megfelelően ápoltan, munka ruházatban a csoportban pontosan megjelenni. A munkából való rendkívüli távolmaradás esetén köteles jelenteni a feladat-ellátási hely vezetőjének vagy a vezető helyettesnek, hogy a helyettesítésről intézkedjen. A nevelő oktató munkát közvetlenül segítő és más közalkalmazottak munkarendjét az intézmény zavartalan működésének megfelelően az óvoda vezetője állapítja meg. A közösségi tulajdon érdekében a riasztó biztonságos használata a nyitó és záró dajka feladata. Valamennyi óvodapedagógusra érvényes szabály: 17. (1) A pedagógus számára a kötött munkaidőnek neveléssel-oktatással le nem kötött részében - foglalkozások előkészítése, - a gyermekek fejlődésének értékelése - gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása, - a gyermekvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása, - eseti helyettesítés, - a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység, - dokumentumok készítése, vezetése, 10

11 - a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása, - gyakornok szakmai segítése, mentorálása, - a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel, - munkaközösség-vezetés, - az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés, - környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása, - a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása rendelhető el. Fentiek értelmében minden óvodapedagógus az aktuális hetet megelőző héten történő előzetes egyeztetés alapján a Tagóvoda-vezető által összeállított beosztás szerint köteles heti egy, ha szükséges két alkalommal a kötött óraszámon túl 2 órát az óvodában tartózkodni, s szükség esetén eseti helyettesítést ellátni. Azon a napon, amikor helyettesítenie kell, a munkaideje ig tart. Ebben az esetben a csoportjába járó gyermekek nevelése ig, illetve a helyettesített csoportba járó gyermekek. nevelése ig tartó időszakban más csoporttal összevontan történik. Amennyiben nem kell helyettesíteni, ebben az időszakban végzi egyéb, nevelési időn túli feladatait. A neveléssel le nem kötött 4 órából fennmaradó óraszámot mindenki feladatai függvényében saját beosztása szerint tölti, amennyiben szükség van rá. Valamennyi dolgozóra érvényes szabály: A Munka Törvénykönyve 103. (1) értelmében valamennyi pedagógus és nem pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozóra érvényes szabály: A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a 107. a) pont szerinti rendkívüli munkaidő tartama a) a hat órát meghaladja, húsz perc, b) a kilenc órát meghaladja, további huszonöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani (4) A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával kell kiadni. (5) A munkaközi szünetet legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni. (6) A munkaközi szünetet a munkáltató jogosult több részletben is kiadni. Ebben az esetben az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérhet, de az (5) bekezdés szerinti tartamban kiadott részletnek legalább húsz perc tartamúnak kell lennie. Fentiekből következik, hogy mivel a munkaközi szünetet a munkaidő megszakításával kell kiadni, annak időtartama nem számít be a munkaidőbe, így az óvodába érkezés és távozás közötti időszak 20 perccel megnő, melynek betartása mindenki számára kötelező, s a jelenléti íven vezetendő! 11

12 1. A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. Ennek érdekében a vezetők nevelésioktatási intézményben való benntartózkodásának rendjét az alábbiak szerint határozom meg: Az óvodavezető és az általános helyettes a lent jelzett időpontokon túl a tagintézmények látogatását végzik. Vezetői Az intézményben való tartózkodásának rendje beosztás megnevezése Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Óvodavezető Általános Óvodavezető helyettes Székhely Óvodavezető helyettes / / / / Megbízott (Schläfer Anita) / / / / Óvodai ügyintézés: minden nap 8 15 óra között történik 2. A vezetők közötti feladatmegosztás Ellátandó feladatok a vezetők munkaköri leírása alapján óvodavezető általános óvodavezető h. tagóvoda vezető Szakszerű és törvényes működés X X X Célszerű és takarékos gazdálkodás X X X Gyermek és ifjúságvédelem X X Gyermekbalesetek megelőzése X X Egészségügyi vizsgálat megszervezése X X Ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszer működtetése X X X Pedagógiai program végrehajtása, ellenőrzése. X X Éves munkaterv elkészítése, értékelése X X X Beiskolázási feladatok lebonyolítása X X

13 Pedagógus továbbképzési program és beiskolázási terv elkészítése Nemzeti ünnepek és egyéb hagyományok ápolása Álláshelyek betöltése, kinevezés Megbízások Munkaköri leírás elkészítése X X Közalkalmazottak nyilvántartások besorolása, Szükség szerint közalkalmazottak minősítése Alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése X X X X X X Szabadságok tervezése, ütemezése X X Szünetek alatti ügyelet biztosítása Munkarend szervezése, ellenőrzése X X Pénzügyi és gazdálkodási feladatok Tanügy igazgatási feladatok Kapcsolattartás szülői közösséggel és egyéb partnerekkel X X X X X X Nyilvántartások naprakész vezetése, X X X Szabályzatok dokumentumok elkészítése, hozzáférhetősége Csoportok adminisztratív teendőinek ellenőrzése Tűz és munkavédelmi előírások betartása Leltározás selejtezés X X Épület és vagyontárgyak védelme X X X Intézmény képviselete X X Biztosítja a gyermekek részvételét városi eseményeken X X X X X X X X X X 13

14 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Vezetői szint Legfelsőbb vezetői szint (intézmény-vezető) Szervezeti egység szervezeti egység neve: feladatellátási hely vezetők Rendje és formája Értekezletek ideje, rendszeressége: évente 3 alkalom csoportos megbeszélések ideje: minden hétfőn Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok körlevél szervezeti egység neve: nevelőtestület szervezeti egység neve: alkalmazotti közösség szervezeti egység neve: Támogató szervezet szervezeti egység neve: munkaközösség - Értekezletek ideje, rendszeressége: évente 5 alkalom, nevelés nélküli munkanapokon - Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: havonta, kötelező órákon túl - Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl - Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél - Értekezletek ideje, rendszeressége: évente 2-szer nevelés nélküli munkanapokon - Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: havonta, kötelező órákon túl - Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon - Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél - Értekezletek ideje, rendszeressége: havonta, kötelező órákon túl - Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: évente 3 alkalommal, tervezés, folyamatértékelés, év végi értékelés. -nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, -munkaközösségi foglalkozások (évi min.4) -év végi beszámoló elkészítése 14

15 Szervezeti egységek közötti kapcsolattartás Szervezeti egység 1. nevelőtestület szervezeti egység Partner (másik) szervezeti egység szervezeti egység neve: alkalmazotti közösség szervezeti egység neve: támogató csoport szervezeti egység neve: munkaközösség Rendje és formája - Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl, minimum évente egyszer - Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl minimum évente egyszer - Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl - Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél - Együttes értekezletek ideje, rendszeressége: évente 3 alkalommal, tervezés, folyamatértékelés, év végi értékelés. - Csoportos megbeszélések ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl - Vezetői megbeszélgetések, tájékoztatók ideje, rendszeressége: szükség szerint, kötelező órákon túl - Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok, faliújság, körlevél - nevelési év eleji munkatervi megbeszélés, - munkaközösségi foglalkozások (évi min.4) - év végi beszámoló elkészítése 3. Helyettesítés rendje Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a: - vezetői, - vezető helyettesi feladatokat ellássák. A vezető 2 hetet meghaladó tartós hiányzása esetén a helyettes látja el vezetői feladatait, s a csoportja ellátásáról határozott idejű kinevezett pedagógus által kell gondoskodnia. Ha egyértelművé válik, hogy a) az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia; b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető helyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem 15

16 tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat az 5/1. számú mellékletben megjelölt személynek kell ellátnia. A vezető, illetve a vezető helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: - a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető helyettes helyett, - a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott, - a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. - amennyiben az intézményvezető munkaviszonya, vezetői státusza megszűnik, a pályáztatási folyamat lezárásáig a helyettesítő teljes körűen látja el a vezetői feladatokat. A vezető, illetve a vezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje A vezető megnevezése, akit helyettesíteni kell Felföldiné Szabados Ágnes Nagy Katalin A helyettesítő megnevezése (munkakör és név) Nagy Katalin(ált. vez.hely.) Gálné Szekeres Mária (székhely óvodavezető h.) Ezen túlmenően a benntartózkodás alapján Intézkedésre Schläfer Anita minőségfejlesztési munkaközösség vezető helyettes, vagy a magasabb fizetési fokozatba tartozó óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. Egyéb dolgozók akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje: A munkakör megnevezése, akit helyettesíteni kell Tagóvoda vezető óvodapedagógus dajka óvodatitkár élelmezésvezető szakács konyhalány A helyettesítő munkakör megnevezése A feladat-ellátási hely min. team tagja, vagy más pedagógus megbízás alapján Csoporton belüli, vagy más óvodapedagógus megbízás alapján Csoportban végzendő feladatoknál a pedagógiai asszisztens, takarítási feladatoknál a konyhai kisegítő, szomszédos csoportban dolgozó dajka, illetve más dajka megbízás alapján Gazdasági ügyintéző, óvodavezető, illetve óvodavezető helyettes Élelmezés vezetői végzettséggel rendelkező dolgozó Élelmezés vezető / konyhalány Konyhai kisegítő / dajka 16

17 4. A tagintézményekkel való kapcsolattartás rendje Igazgatóság Tagintézmény Kapcsolattartás formája Óvodavezető Óvodavezető Általános vezető helyettes Általános vezető helyettes Általános vezető helyettes Óvodatitkár, gazdasági ügyintéző Tagintézmény alkalmazottai Tagintézménybe járó gyermekek szülei Tagintézménybe járó gyermekek szülei Tagintézmény nevelőközössége Élelmezésvezető, főzőkonyhák, tálalókonyha alkalmazottai Tagintézmény vezetők Egyéni beszélgetések, beszámolók, tájékoztatás ideje, rendszeressége: szükség szerint, az elrendelhető 4 óra terhére Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok körlevél Szülői értekezletek Igény szerint fogadóórák szükség szerint részvétel a tagintézmény szülői szervezetének megbeszélésén Szülői értekezletek Igény szerint fogadóórák szükség szerint részvétel a tagintézmény szülői szervezetének megbeszélésén Szakmai megbeszélések szükség szerint Egyéb írásbeli kapcsolattartás ideje, rendszeressége: szükség szerint, dokumentumok körlevél Étlaptervek, HACCP feladatok megbeszélése, ellenőrzések Menzasoft program működtetése, térítési díjak beszedése adatszolgáltatások összegyűjtése egyéb írásbeli kapcsolattartás szükség szerint körlevél 5. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: - külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: - a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására, - a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges. - külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben: 17

18 - a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint, - minden más személy. A külön engedélyt az óvoda valamely dolgozójától kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: - a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. Az óvoda helyiségeinek, létesítményének használati rendje Az intézmény minden dolgozója felelős a közösségi tulajdon védelméért, a berendezési tárgyak felszerelések állagának megőrzéséért, az energiatakarékos felhasználásáért, a tűz-, baleset-, és munkavédelmi szabályok betartásáért. A gyermekek az óvoda helyiségeit és udvarát csak óvodapedagógusi felügyelet mellett használhatják. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszerelési tárgyait, eszközeit csak az óvodavezető, tagóvoda vezető engedélyével lehet onnan elvinni. A helyiségeket, létesítményeket rendeltetésüknek megfelelően, az állagmegóvásra figyelemmel kell használni. A nevelői szobát az óvodapedagógusok és a pedagógiai munkát közvetlen segítők használják, ez a nevelőtestületi értekezletek helye is. A szülői közösség értekezletire is rendelkezésre áll. Továbbá a munkaközösségi megbeszélésekre is használhatók. Az udvar elsősorban a gyermekek levegőn való foglalkoztatására használható, a tavaszi, nyári időszakban a foglalkozások levezetésére. A gyermekek levegőztetését naponként biztosítani kell az évszaktól függetlenül és az időjárás figyelembevételével, a pedagógiai programnak megfelelően.. A rendért, a játékok és eszközök kíméletes használatáért, az óvodapedagógus, elrakásáért az óvodapedagógus, valamint a dajka felel. Az óvoda helyiségeiben párt nem működhet évi CXC. törvény 24. (3) Az óvoda ingyenes helyiséghasználatot biztosít a szakszervezet, a közalkalmazotti tanács, a szülői szervezet részére. A helyiségek használatra való átengedéséről az óvodavezető dönt. Az igénybevevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az óvoda munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. Az épület biztonságos zárásáért és a kulcsok őrzéséért a mindenkori délutános dajka a felelős. 18

19 6. A vezetők és az óvodaszék, valamint az óvodai szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás rendje A vezetők és az óvodaszék közötti kapcsolattartás (jelenleg nem működik) A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata az óvodaszékkel való együttműködés Az együttműködés és kapcsolattartás során: a vezetők feladata az óvodaszék jogainak gyakorlásához szükséges: információs bázis megadása (Az információ bázis megadása alatt kell érteni valamennyi nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumentum hozzáférésének biztosítását, illetve meghatározott dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat az iratokat, dokumentumokat, melyek az óvodaszék jogainak /pl.: véleményezési, javaslattevő, illetve egyetértési / gyakorlásához szükségesek), óvodán belül megfelelő helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal; az óvodaszék feladata, hogy éljen a jogszabály, és az óvoda más belső szabályzataiban megadott jogosítványaival, s jogainak gyakorlásával: segítse az intézmény hatékony működését, támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét. Az óvodaszék kiemelt feladata, hogy a) javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különösen: az intézmény irányítását érintő kérdésekben, a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben, az intézmény egészét, vagy a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben; b) egyetértési jogot gyakoroljon az óvodai nevelési program elfogadásakor. E jog gyakorlásához az óvoda vezetője, illetve az általa kijelölt pedagógus köteles tájékoztatást adni a programhoz. c) egyetértési jogot gyakoroljon a házirend elfogadásakor. Az óvodaszék és a vezetők kapcsolattartásának egyik speciális eszköze a nevelőtestület összehívásának kezdeményezési joga. Az óvodaszék által a nevelőtestület összehívására tett kezdeményezésről a nevelőtestület dönt. Az óvodaszék és a vezetők kapcsolattartási formái: szóbeli személyes megbeszélés, értekezletek, írásbeli tájékoztatók, az óvodaszék nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek, dokumentum, irat az óvodaszék által gyakorolt jogok írásba foglalásával. A vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezetet hozhatnak létre, melynek vezetőségébe minden csoport szülői közössége 3 főt 19

20 delegál. Legalább évi 4 alkalommal, az óvoda vezetésével közös értekezletet tartanak a hatékony együttműködés érdekében. A vezetőknek biztosítani kell, hogy a szülői szervezet: az óvodai nevelési év rendjét annak elfogadása előtt véleményezze a nevelési év rendjére vonatkozó dokumentumot a szülői szervezetnek úgy kell átadni, hogy legalább 7 nap rendelkezésre álljon a véleményalkotásra; amennyiben az óvodában óvodaszék nem működik, véleményt mondhasson a nevelési-oktatási intézményben folyó hit- és vallásoktatás idejének és helyének meghatározásáról. A véleményalkotásra legalább 5 napot kell biztosítani; munkáját a szabadidő-szervező is segítse. A szülői szervezet köteles véleményezési jogkörében eljárva írásban nyilatkozni. Az intézmény vezetőjének feladata a szülői szervezettel való együttműködés. A szülői szervezetek megnevezése Szülői szervezet megnevezése Szivárvány székhely óvoda Szülői Közössége Csillagfény Tagóvoda Szülői Közössége Napsugár Tagóvoda Szülői Közössége Dr. Hibay Károly Tagóvoda Szülői Közössége Katica Tagóvoda Szülői Közössége Eszterlánc Tagóvoda Szülői Közössége Deák Ferenc Tagóvoda Szülői Közössége Arany János Tagóvda Szülői Közössége Megalakításának időpontja Minden nevelési év első szülői értekezlete Minden nevelési év első szülői értekezlete Minden nevelési év első szülői értekezlete Minden nevelési év első szülői értekezlete Minden nevelési év első szülői értekezlete Minden nevelési év első szülői értekezlete Minden nevelési év első szülői értekezlete Minden nevelési év első szülői értekezlete A Szivárvány Óvoda szülői szervezetét a tagintézmények és a székhely intézmény szülői szervezetének küldöttei alkotják. Megalakulásának időpontja: melynek tagjai évente változhatnak. 7. Azok az ügyek, melyekben a szülői szervezetet (közösséget) a szervezeti és működési szabályzat véleményezési, egyetértési joggal ruházza fel A szülői szervezetet a vonatkozó jogszabályok alapján megilletik a következő jogok: a) véleményezési jog: munkaterv véleményezése a 229/2012. (VIII.28.)EMMI rendelet alapján, ha az intézményben nem működik óvodaszék, akkor minden olyan kérdésben, melyben jogszabály rendelkezése alapján az óvodaszék egyetértési jogot gyakorolna, a szülői szervezet (közösség) véleményét ki kell kérni a 229/2012. (VIII.28.) EMMI rendelet alapján 20