A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 2.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a következőket rendeli el: A szabályozás célja 1. (1) Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának (a továbbiakban: Rákosmente Önkormányzata) Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testülete) a Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályait úgy határozza meg, hogy azzal a Rákosmentén élő emberek érdekeit szolgálja. A Képviselő-testület e rendelet megalkotásával megteremti, fejleszti és megóvja Rákosmente egységes, kertvárosi jellegű városképét, fejleszti és megóvja Rákosmente épített és természetes környezetét, megteremti és megóvja Rákosmente közlekedési rendjének biztonságát, továbbá érvényre juttatja Rákosmente Önkormányzatának a közterületek hasznosításához fűződő gazdasági érdekét. (2) A Képviselő-testület az alábbi szabályok megalkotásával hozzájárul a közbiztonság, a közrend magas színvonalú kialakításához és fenntartásához, továbbá biztosítja a közvagyon fokozott védelmét. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente közigazgatási területén a Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában lévő valamennyi közterületre. (2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület a) az a földrészlet, amelyet az ingatlan-nyilvántartás közterületként tart nyilván, b) az a nem közterületként nyilvántartott földrészlet, amelyet a tulajdonos közhasználat céljára átadott. 3. A Rákosmente Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületek használatára és rendjére vonatkozó vagy azt érintő és e rendeletben nem szabályozott esetekben eltérő rendelkezés hiányában a Rákosmente Önkormányzatának vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni. 4. A választási kampány idején a közterületen elhelyezett választási plakátok és a közterületen folytatott politikai kampánytevékenység kapcsán e rendelet szabályai nem alkalmazhatóak. 1/16

2 Hatásköri és eljárási szabályok 5. (1) A közterület-használati hozzájárulásról szóló döntés önkormányzati hatósági ügy, és a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Képviselő-testület e hatáskörét Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) ruházza át. (2) Önkormányzati hatósági ügy, és a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a pótdíjfizetésre kötelezésről szóló, a díjfizetési mentességről, illetve kedvezményről szóló döntés is. A Képviselőtestület e hatásköreit is a polgármesterre ruházza át. (3) A polgármester által az (1)-(2) bekezdésekben foglaltak alapján átruházott hatáskörben hozott döntés ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni a döntés közlésétől számított 15 napon belül. A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Képviselő-testület határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a bíróságtól lehet kérni. (4) A polgármesternek és a Képviselő-testületnek döntése során e rendelet szabályait kell alkalmaznia. A polgármester, illetve a Képviselő-testület eljárására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény és az illetékekről szóló évi XCIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A közterületek osztályozása 6. (1) A 2. (2) bekezdésében meghatározott közterületeket három kategóriába kell besorolni. (2) Az I. kategóriába tartozók a Pesti út Csabai út Kaszakő utca Kaszáló utca /2 helyrajzi számú közterület Pesti út Bakancsos utca Gyökér utca Bujákhida utca által határolt területen találhatóak. (3) A II. kategóriába tartozók a Borsó utca Újlak utca Széchenyi utca Napkelet köz Napkelet utca Csabai út Kántor utca Várvíz utca Kaszáló utca Ferihegyi út Rákos-patak Csékút utca által határolt területen találhatóak, kivéve az I. kategóriába sorolt területen lévőket. (4) A III. kategóriába tartoznak mindazon közterületek, amelyek nem az I. és a II. kategóriában találhatóak. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK A közterület használata és a közterület-használati hozzájárulás 7. (1) A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja. (2) A közterület rendeltetésszerű használata mások hasonló célú jogait nem csorbíthatja. (3) Rendeltetésétől eltérő a közterület használata, ha a használat a közterület mások általi rendeltetésszerű használatát az e rendeletben meghatározott módon akadályozza. (4) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni 2/16

3 a) árusító vagy szolgáltató tevékenység célját szolgáló építmény vagy eszköz elhelyezéséhez, létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá árubemutató elhelyezéséhez, fennmaradásához, b) alkalmi és mozgó árusításhoz, illetve egyéb mozgó árusítóhely működtetéséhez, továbbá házaló kereskedelmi tevékenység folytatásához, ide értve azt a tevékenységet is, amelynek során a tevékenységet végző meghatározott dolgok megvételét, átvételét kínálja fel a lakosságnak, c) jogszerű szerencsejáték szolgáltatáshoz használt eszköz elhelyezéséhez, működtetéséhez, d) árusító vagy szolgáltatást kínáló automaták elhelyezéséhez, fennmaradásához, e) vásár, sport- vagy kulturális rendezvények megtartásához, mutatványos tevékenység folytatásához, illetve az ezekhez kapcsolódó parkolók létesítéséhez, f) árusításra szolgáló asztal, guruló kocsi, állvány és egyéb eszköz elhelyezéséhez, mindezek helyszíni tárolásához és használatához, g) fenyőfa árusításához, idényjellegű gyümölcsök és zöldségek, illetve fagyasztott élelmiszerek mozgóboltként használt járműről történő árusításához, h) vendéglátó egységhez kapcsolódó terasz, előkert létesítéséhez, fennmaradásához, illetve sörsátor állításához, i) zöldség és gyümölcs üzlethelyiségen kívüli, legfeljebb 15 m 2 közterületet foglaló kirakodott árusításához, illetve zöldség és gyümölcs üzlethelyiséghez kapcsolódó, annak homlokzatával érintkező legfeljebb 5 m 2 közterületet foglaló kirakodott árusításához, j) közterületbe nyúló védőtető, előtető vagy ernyőszerkezet elhelyezéséhez, fennmaradásához, k) hirdető berendezés és reklámhordozó (a továbbiakban e pontban együtt: reklám) létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához, ide értve a közterületen lévő építményekre vagy bármilyen más tárgyra felszerelt, elhelyezett reklámokat is, továbbá az olyan berendezéseket is, amelyek a közterületre vetítenek álló- vagy mozgóképet, feltéve, ha a reklám elhelyezését az építésügyi, építéshatósági jogszabályok egyébként megengedik, l) reklámként funkcionáló építési háló felszereléséhez, m) vitrin elhelyezéséhez, fennmaradásához, n) üzemanyagtöltő állomás létesítéséhez, fennmaradásához, üzemanyag-egységárat jelző berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához, o) utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, kivetítő- és videófal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához, köztéri óra elhelyezéséhez, fennmaradásához, p) reklámcélú tevékenység folytatásához, szórólaposztáshoz, portrérajzoláshoz és utcazenéléshez, q) a közúti közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy a közúti közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához, r) műalkotásnak nem minősülő jel és jelkép elhelyezéséhez, fennmaradásához, 3/16

4 s) építési, szerelési munkához kapcsolódó létesítmények, eszközök, berendezések elhelyezéséhez, munkaterület körülhatárolásához, valamint építőanyag, illetve építőanyag, építési törmelék és lom tárolásához használt konténer elhelyezéséhez az elhelyezést követő negyedik naptól, t) a közúti közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező gépjármű és a közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel használható jármű hatósági jelzés nélküli, a közösségi közlekedés által nem használt mellékútvonalon történő, 10 napot meghaladó, de legfeljebb 60 napig tartó elhelyezéséhez, továbbá közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű tárolásához a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII.20) MT rendelet 7. -ában foglalt esetben, u) a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség elhelyezéséhez, fennmaradásához, v) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, fennmaradásához, nem kiépített parkolókban gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához, továbbá fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, z) üzleti célú adománygyűjtéshez, karitatív tevékenység folytatásához és ételosztáshoz. (5) Bejelentést kell tenni, de nem kell közterület-használati engedélyt kérni a) a választási kampány idején kívüli politikai tevékenység folytatásához, amennyiben annak nincsen üzleti haszonszerzésre irányuló célzata, b) építőanyag, illetve építőanyag, építési törmelék és lom tárolásához használt konténer elhelyezéséhez az elhelyezést követő harmadik napig, c) adománygyűjtéshez, karitatív tevékenység folytatásához és ételosztáshoz, feltéve, ha nem irányul üzleti haszonszerzésre a közterület ilyen célú használata. (6) Nem adható közterület-használati hozzájárulás a) zöldség és gyümölcs üzlethelyiségen kívüli, kirakodott árusításához, amennyiben a használt közterület nagysága a 15 m 2 -t meghaladja, illetve zöldség és gyümölcs üzlethelyiséghez kapcsolódó, annak homlokzatával érintkező közterületen történő kirakodott árusításához, amennyiben a használt közterület nagysága az 5 m 2 -t meghaladja, b) olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény, építmény vagy tevékenység a gyalogos közlekedést akadályozná vagy a közúti közlekedés biztonságát zavarná, vagy veszélyeztetné, illetve oda sem, ahol a tervezett létesítmény, építmény vagy tevékenység a felszíni vízelvezetés műtárgyait vagy természetes felületeit akadályozza az ilyen funkciójuk betöltésében, c) zöldfelületekre, ahol a tervezett létesítmény vagy tevékenység a növényállományt oly módon károsítaná, hogy a helyrehozatal nem, vagy csak aránytalan nehézségek árán volna lehetséges, d) bolhapiac tartásához, e) büfékocsiból történő árusításhoz, kivéve, ha a tervezett szolgáltatással érintett környék lakosai számára a szolgáltatás fontos és más módon nem elérhető, 4/16

5 f) az I. és II. kategóriába sorolt közterületen építményen kívüli árusításhoz, árubemutató kirakodásához, kivéve ha a tervezett szolgáltatással érintett környék lakosai számára a szolgáltatás fontos és más módon nem elérhető, g) hirdető berendezés és reklámhordozó (a továbbiakban e pontban együtt: reklám) létesítéséhez, ha az építésügyi, építéshatósági szabályok nem teszik lehetővé reklám elhelyezését, építését, h) a közúti közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező gépjármű és a közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel használható jármű hatósági jelzés nélküli, főútvonalon vagy a közösségi közlekedés által nem használt mellékútvonalon történő elhelyezéséhez, i) gépjárművek parkolását, illetve közlekedését akadályozó tárgyak elhelyezéséhez, j) építési törmelék és lom konténer nélküli közterületen történő elhelyezéséhez, tárolásához, k) ahhoz az egyébként engedélyezhető közterület-használati módhoz, amit adott kategóriájú közterület vonatkozásában a díjtáblázatot tartalmazó melléklet mégis tilalmasnak minősít, l) annak a közterületen lévő építménynek a fennmaradásához, amelynek elidegenítése során a felek nem kérték Rákosmente Önkormányzatának hozzájárulását az ügylethez, m) tartozása kiegyenlítéséig annak a kérelmezőnek, akinek közterület-használati díjtartozása van, illetve annak sem, aki a kérelem benyújtását megelőző 24 hónapban bármilyen időtartamban és módon a közterületet jogszerűtlenül használta, továbbá annak sem, aki olyan közterületen álló építmény fennmaradása érdekében terjeszt elő kérelmet, amellyel kapcsolatban másnak közterülethasználati díjtartozása van. A jogszerűtlen közterület-használat és a más által felhalmozott díjtartozás miatti tilalomtól különös méltánylást érdemlő érdek fennállása esetén el lehet tekinteni. (7) A (6) bekezdésben foglaltakon felül nem adható közterület-használati hozzájárulás azon tevékenységekhez sem, amelyekkel kapcsolatban a) az eljárás megindítására köteles ügyfél nem kezdeményezetett településképi bejelentési eljárást, b) településképi bejelentési eljárásban a polgármester megtiltotta a tervezett létesítmény közterületi elhelyezését, c) településképi bejelentési eljárásban a polgármester feltételekkel vette tudomásul a tervezett létesítmény közterületi elhelyezését, s a jogosult a feltételeket nem teljesítette vagy azoktól eltért. 8. A közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel használható jármű fogalmának meghatározására, a közterületen való közterület-használati hozzájárulás nélküli (10 napot meg nem haladó) tárolhatóságára, illetve a jogszerűtlenül tárolt jármű elszállítására, tárolására és értékesítésére a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ), a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. törvény és a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet rendelkezései az irányadóak. 9. A közterületet csak a kérelmező és az érdekkörébe tartozó személyek használhatják. Amennyiben a kérelmezett tevékenység jellege azt szükségessé teszi, a kérelmező közreműködőket vehet igénybe. A kereskedelmi vagy szolgáltató céllal működtethető építmény bérbe- vagy használatba adható, azonban albérletbe vagy alhasználatba adni tilos. Az ilyen építmények bérbe- 5/16

6 vagy használatba adásához, illetve elidegenítésükhöz Rákosmente Önkormányzatának előzetes és írásbeli hozzájárulása szükséges. A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése 10. (1) A közterület-használati hozzájárulást határozott időtartamra, vagy valamely feltétel bekövetkeztéig lehet kérni. (2) A közterület-használati hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a tervezett tevékenység vagy létesítendő építmény megkezdéséhez, folytatásához, illetve létesítéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. (3) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki az engedélyezendő tevékenységet folytatni kívánja, illetve aki a létesítendő vagy a fennmaradási kérelemmel érintett építmény tulajdonosa. (4) A közterületi-használati hozzájárulás iránt előterjesztett kérelemnek tartalmaznia kell a) a kérelmező nevét, b) a kérelmező lakcímét, vagy székhelyét, telephelyét, c) a kérelmező vagy képviselőjének elektronikus levélcímét, telefonszámát, levelezési címét, d) jogi személyiséggel rendelkező szervezet, vagy jog személyiséggel nem rendelkező, de szervezeti formában működő kérelmező esetén a képviselő képviseleti jogát igazoló aláírási címpéldányt, e) a közterület-használat célját és időtartamát, f) a használni kívánt közterület természetes azonosító adatait, valamint helyrajzi számát, továbbá a közterület elfoglalni kívánt részének nagyságát, g) a használni kívánt közterület helyszínrajzát, azon méretarányosan bejelölve a folytatni kívánt tevékenység vagy az elhelyezni kívánt létesítmény, építmény pontos helyét, kiterjedését, h) az eljárás megindításához szükséges illeték lerovásának igazolását. (5) Mutatványos tevékenységgel összefüggő kérelem esetén a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a tevékenységhez használt berendezés biztonságos működését tanúsító, érvényes okiratot. (6) A hulladék keletkezésével együtt járó tevékenység vagy kereskedelmi, szolgáltató tevékenység folytatására alkalmas építmény elhelyezésének, fennmaradásának kérelmezése esetén a kérelem beterjesztésével egy időben a kérelmezőnek szabályszerűen igazolnia kell, hogy mind a települési szilárd, mind a települési folyékony hulladék elszállítása biztosított. (7) A kérelmezőnek a kérelméhez nem kell csatolnia a közterület-használati díjtartozásról szóló igazolást. A díjtartozás fennállását a hozzájárulást kibocsátó hatóság hivatalból vizsgálja. (8) A közúti közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező gépjármű és a közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel használható jármű hatósági jelzés nélküli elhelyezése esetében 6/16

7 csak akkor kell helyszínrajzot csatolni, ha a járművet nem kiépített parkolóban, hanem másutt, de a KRESZ szabályainak megfelelően kívánja elhelyezni. A közterület-használati hozzájárulás megadása 11. (1) A közterület-használati kérelem elbírálásakor figyelemmel kell lenni az országos, a fővárosi és a kerületi építésügyi szabályokra, a közlekedési, a környezetvédelmi, a közegészségügyi és a köztisztasági, továbbá a kereskedelmi előírásokra. (2) A közterület-használati hozzájárulásnak tartalmaznia kell a) a jogosult vagy képviselőjének nevét, lakcímét, vagy székhelyét, telephelyét, b) a közterület-használat időtartamát, vagy annak a feltételnek a meghatározását, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes, c) a közterület-használat céljának, módjának, mértékének és feltételeinek meghatározását, d) az utalást arra, hogy a közterület-használati hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a tervezett tevékenység vagy létesítendő építmény megkezdéséhez, folytatásához, illetve létesítéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól, e) a figyelmeztetést, miszerint a hozzájárulás megszűnése esetén a jogosult köteles kártalanítási igény támasztása nélkül a használt közterület eredeti állapotát Rákosmente Önkormányzata által kitűzött határidőre helyreállítani, f) közterület-használati díj fizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, díjmentesség esetén az erre történő utalást, g) a közterület-használat időtartamára szóló, a használt közterület és annak környéke szükséges állagmegóvására és tisztántartására vonatkozó kötelezettség előírását, h) a közterület-használati hozzájárulás átruházásának tilalmára vonatkozó figyelmeztetést, ami tartalmazza azt a tájékoztatást is, miszerint a jogosult az érdekkörébe tartozó személyeket, továbbá közreműködőket igénybe vehet a közterület használata során, i) kereskedelmi vagy szolgáltató céllal működtethető építmény létesítését, vagy fennmaradását engedélyező hozzájárulás esetén azt a figyelmeztetést, miszerint az építmény alhasználatba vagy albérletbe nem adható, j) a közterület-használati hozzájárulásban foglalt kötelezettségek megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést. 12. (1) A közterület-használati hozzájárulás egy példányát a használat helyszínén kell tartani és az ellenőrzésre jogosult szerv felhívására azt be kell mutatni. (2) A kérelmező a közterület használatára a hozzájárulásról szóló jogerős határozatban meghatározott naptól jogosult. (3) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja az egyéb hatósági, szakhatósági engedélyeket. 7/16

8 A közterület-használati hozzájárulás megszűnése 13. (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik, a) a hozzájárulásban meghatározott időtartam elteltével, vagy a meghatározott feltétel beálltával, b) a jogosult halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, c) ha Rákosmente Önkormányzatának fontos közérdekből a használatba adott közterületre szüksége van, d) ha a használatba adott földrészlet elveszíti a közterületkénti minősítését, figyelemmel az e rendelet 2. (2) bekezdésében foglalt szabályra, e) ha a jogosult írásban bejelenti Rákosmente Önkormányzatának, hogy a közterület használatával érdekkörében felmerült méltányolható okból felhagy, f) ha a jogosult a hozzájárulásban foglaltaktól eltér, illetve akkor is, ha a jogosult által folytatott tevékenységgel kapcsolatban más hatóság rendellenességet állapít meg és a megállapítások következtében bírságot szab ki vagy a tevékenység abbahagyására kötelezi a jogosultat, g) ha a hozzájárulás kereskedelmi vagy szolgáltató céllal működő építménnyel kapcsolatos és az építményben működő kereskedelmi vagy szolgáltató tevékenység ellenőrzése során más hatóság rendellenességet állapít meg és a megállapítások következtében bírságot szab ki vagy az üzlet bezáratása mellett dönt, h) ha a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyéb okból elveszíti. (2) A közterület-használati hozzájárulás megszűnése esetén külön döntés nélkül vissza kell fizetni jogosultnak a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét, kivéve a (3) bekezdésben foglalt esetekben. (3) Amennyiben a közterület-használati hozzájárulás az (1) bekezdés e) pontja alapján szűnik meg, a (2) bekezdés szerint visszafizetendő időarányos közterület-használati díj felét kell visszafizetni jogosultnak, amennyiben viszont az (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján szűnik meg a hozzájárulás, úgy jogosult nem tarthat igényt díj-visszatérítésre. 14. (1) Rákosmente Önkormányzata fontos közérdekből a közterület használatának szünetelését rendelheti el. (2) A közterület-használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralévő idő. (3) A közterület-használati hozzájárulás szünetelése esetén külön döntés nélkül vissza kell fizetni jogosultnak a már befizetett közterület-használati díj időarányos részét. 15. (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát Rákosmente Önkormányzata által kitűzött határidőre helyreállítani. 8/16

9 (2) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította. (3) Arra az időtartamra, amely a közterület-használati hozzájárulás megszűnésétől a közterület eredeti állapotának helyreállításáig eltelik, az egyébként irányadó díjtétel tízszeresét is meg lehet állapítani. A közterület-használati díj 16. (1) A közterület használatáért közterület-használati díjat kell fizetni. Az irányadó közterülethasználati díj mértékét az e rendelet mellékletében lévő táblázat tartalmazza a használati mód és a közterületek osztályozásának megfelelően. A táblázatban lévő díjtételek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. (2) Az e rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén a hozzájárulás az irányadóhoz képest kedvezményes díj ellenében, vagy díjmentesen is kiadható. (3) A közterület-használati díjat a jogosultnak kell megfizetnie, függetlenül attól, hogy a közterületet ténylegesen használja-e. A kereskedelmi vagy szolgáltató céllal működtethető építménnyel kapcsolatos közterület-használati díjat az építmény tulajdonosának kell megfizetnie, függetlenül attól, hogy ő használja, vagy másnak adja használatba, avagy használaton kívül helyezi azt. 17. (1) A fizetendő közterület-használati díj napi, havi vagy éves díjszabás alapján határozandó meg. (2) Napi és éves díjszabás esetén a díjat egy összegben, legkésőbb a közterület-használat határozatban engedélyezett kezdő napját megelőző munkanapon kell a kötelezettnek megfizetnie. (3) Havi díjszabás esetén a közterület-használat kezdő hónapjára irányadó díj naptári napok alapján számított arányos részét legkésőbb a közterület-használat határozatban engedélyezett kezdő napját megelőző munkanapon, azt követően pedig minden hónap 5. napjáig kell a kötelezettnek megfizetnie. 18. (1) Amennyiben a jogosult tizenkét hónapnál hosszabb időtartamban folyamatosan használná a közterületet, a díjfizetéssel terhelt időszak első három hónapjára fizetendő közterület-használati díjat egy összegben kell megfizetnie legkésőbb a közterület-használat engedélyezett kezdő napját megelőző munkanapon. (2) Amennyiben a közterület-használati hozzájárulás a 13. (1) bekezdés e) pontja alapján szűnik meg, a jogosultnak a hozzájárulásban engedélyezett és még hátralévő időszakra meghatározott közterület-használati díj felét meg kell fizetnie. E fizetési kötelezettség alól különös méltánylást érdemlő esetben a jogosult mentesíthető. 19. A Képviselő-testület a közterület-használati díj mértékét minden év december 31. napjáig felülvizsgálja. Amennyiben a kérelem benyújtását követően a Képviselő-testület eltérő mértékű közterület-használati díjat állapít meg rendeletében, a kérelmező a használat megkezdésének időpontjában érvényes közterület-használati díjat köteles megfizetni. Kedvezmények, valamint mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 20. (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni 9/16

10 a) Rákosmente Önkormányzata lakás- és nem lakáscélú helyiségeinek fenntartása során elvégzett feladatokkal kapcsolatos létesítmények elhelyezéséhez, feltéve, ha nem irányul üzleti haszonszerzésre a közterület ilyen célú használata, b) sport- vagy kulturális rendezvény megtartásához, feltéve, ha nem irányul üzleti haszonszerzésre a közterület ilyen célú használata, c) a 6. (5) bekezdésében felsorolt esetekben, amennyiben a jogosult eleget tett a bejelentési kötelezettségnek, d) Rákosmente Önkormányzata részvételével vagy támogatásával megvalósuló közmű-beruházással kapcsolatos munkálatok elvégzéséhez, létesítmények elhelyezéséhez. (2) A közterület-használati díj mértéke korlátlanul csökkenthető a) a Rákosmente Önkormányzata érdekében elvégzett építési, felújítási, karbantartási, tisztántartási munkálatokkal összefüggő tevékenység folytatása esetén, b) az üzleti jelleggel vegyes, Rákosmente Önkormányzata által támogatott sport, kulturális rendezvények esetén, c) az üzleti célú adománygyűjtés és karitatív tevékenység folytatása esetén, d) a műalkotásnak nem minősülő jel és jelkép elhelyezése, fennmaradása esetén. A jogellenes közterület-használat és következményei 21. (1) Aki közterületet bejelentés nélkül, hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladóan használ, köteles Rákosmente Önkormányzatának felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a Rákosmente Önkormányzata által kitűzött határidőre a közterület eredeti állapotát helyreállítani. Rákosmente Önkormányzata az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak a kötelezett Rákosmente Önkormányzata által kitűzött határidőre nem tesz eleget. (2) Rákosmente Önkormányzata az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha a helyreállítást élet- és balesetveszély, vagy jelentős anyagi kárral fenyegető veszély, a közrend, a közbiztonság, a közterület rendje vagy fontos közérdek indokolja. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni. (3) A közterület hozzájárulás nélküli, a hozzájárulástól eltérő vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó használata esetén a jogszerűtlenül használó az irányadó használati díj mértékének tízszereséig terjedő pótdíjra kötelezhető. Amennyiben a jogszerűtlenül használó tevékenységére nincs irányadó díjtétel az e rendelet mellékletét képező táblázatban, a pótdíj mértéke egyedi döntéssel határozandó meg. A döntés során figyelembe kell venni a jogszerűtlenül használt közterület osztályba sorolását, elhelyezkedését, a közterület használt, elfoglalt részének méretét, a használattal megsértett köz- és magánérdekeket és a használat időtartamát. 10/16

11 (4) Amennyiben a közterületet jogszerűen használó a közterület-használati hozzájárulás megszűnését követően nem állítja helyre a közterület eredeti állapotát a Rákosmente Önkormányzata által kitűzött határidőre, akkor a további helyreállítás időtartamára akár az irányadó közterület-használati díj tízszeresének megfelelő pótdíj megfizetésére is kötelezhető. (5) Amennyiben a jogosult által folytatott tevékenységgel kapcsolatban más hatóság rendellenességet állapít meg és bírságot szab ki vagy a tevékenység abbahagyására kötelezi a jogosultat, illetve akkor is, ha a hozzájárulás kereskedelmi vagy szolgáltató céllal működő építménnyel kapcsolatos és az építményben működő vállalkozás ellenőrzése során más hatóság rendellenességet állapít meg és bírságot szab ki vagy az üzlet bezáratása mellett dönt, úgy a jogosult a más hatóság döntésének jogerőre emelkedését követő egy évben közterület-használati hozzájárulást Rákosmente Önkormányzatától nem kaphat. E tilalomtól különös méltánylást érdemlő esetben el lehet térni. A Rákosmente Önkormányzatának szervezésében vagy a Rákosmente Önkormányzata által támogatott rendezvényekre vonatkozó különös szabályok 22. A Rákosmente Önkormányzatának szervezésében vagy a Rákosmente Önkormányzata által támogatott, közterületen megtartott rendezvényekkel kapcsolatban a Rákosmente Önkormányzatának vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló rendelet szabályait kell alkalmazni a közterület tulajdonosa és a használója közötti jogviszony meghatározásához. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 23. (1) E rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 19/2011. (V.30.) önkormányzati rendelete, valamint az annak módosításáról szóló 7/2012. (II.27.), 17/2012. (IV. 27.), 48/2012. (XII.17.), 50/2012. (XII. 17.) számú önkormányzati rendelete. (3) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Budapest, december 12. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: december 12. napján. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző 11/16

12 Melléklet a 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez sorszám a közterület-használat módja, célja, közterület-használati közterület-használati díj az I. kategóriájú területen díj a II. kategóriájú területen 1. árusító vagy szolgáltató tevékenység célját szolgáló építmény elhelyezése, létesítése, fennmaradása 6 m 2 -ig, 7. (4) a) 2. árusító vagy szolgáltató tevékenység célját szolgáló építmény elhelyezése, létesítése, fennmaradása 7-12 m 2 -ig, 7. (4) a) 3. árusító vagy szolgáltató tevékenység célját szolgáló építmény elhelyezése, létesítése, fennmaradása m 2 -ig, 7. (4) a) 4. árusító vagy szolgáltató tevékenység célját szolgáló építmény elhelyezése, létesítése, fennmaradása m 2 -ig, 7. (4) a) 5. árusító vagy szolgáltató tevékenység célját szolgáló építmény elhelyezése, létesítése, fennmaradása m 2 -ig, 7. (4) a) 6. árusító vagy szolgáltató tevékenység célját szolgáló építmény elhelyezése, létesítése, fennmaradása 100 m 2 felett, 7. (4) a) 7. árubemutató elhelyezése, fennmaradása, 7. (4) a) 8. alkalmi és mozgó árusítás, illetve egyéb mozgó árusítóhely működtetése, 7. (4) b) 9. házaló kereskedelmi tevékenység folytatása, gyalogosan, 7. (4) b) 10. házaló kereskedelmi tevékenység folytatása, járművel, 7. (4) b) 11. jogszerű szerencsejáték szolgáltatáshoz használt eszköz elhelyezéséhez, működtetéséhez, 7. (4) c) 12. árusító vagy szolgáltatást kínáló automaták elhelyezése, fennmaradása, 7. (4) d) 13. vásár, sport- vagy kulturális rendezvények megtartása, mutatványos tevékenység folytatása, illetve az ezekhez kapcsolódó parkolók létesítése, 7. (4) e) közterület-használati díj a III. kategóriájú területen 3440 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó + a 6 m 2 felett minden további m 2 után 1000 Ft/hó/m Ft/hó + a 6 m 2 felett minden további m 2 után 500 Ft/hó/m Ft/hó + a 6 m 2 felett minden további m 2 után 400 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó + a 30 m 2 felett minden további m 2 után 700 Ft/hó/m Ft/hó + a 60 m 2 felett minden további m 2 után 550 Ft/hó/m Ft/hó + a 100 m 2 felett minden további m 2 után 260 Ft/hó/m Ft/hó + a 30 m 2 felett minden további m 2 után 250 Ft/hó/m Ft/hó + a 60 m 2 felett minden további m 2 után 180 Ft/hó/m Ft/hó + a 100 m 2 felett minden további m 2 után 150 Ft/hó/m Ft/hó + a 30 m 2 felett minden további m 2 után 200 Ft/hó/m Ft/hó + a 60 m 2 felett minden további m 2 után 160 Ft/hó/m Ft/hó + a 100 m 2 felett minden további m 2 után 140 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/nap/fő 1200 Ft/nap/fő 1200 Ft/nap/fő 1280 Ft/nap/jármű 1280 Ft/nap/jármű 1280 Ft/nap/jármű 4000 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 12/16

13 14. árusításra szolgáló asztal, guruló kocsi, állvány és egyéb eszköz elhelyezése, mindezek helyszíni tárolása és használata, 7. (4) f) 15. fenyőfa árusítása, 7. (4) g) 16. idényjellegű gyümölcsök és zöldségek, illetve fagyasztott élelmiszerek mozgóboltként használt járműről történő árusítása, 7. (4) g) 17. vendéglátó egységhez kapcsolódó terasz, előkert létesítése, fennmaradása, 7. (4) h) 18. sörsátor állítása, fennmaradása, 7. (4) h) 19. zöldség és gyümölcs üzlethelyiségen kívüli kirakodott árusításához, legfeljebb 15 m 2 -ig, illetve 5 m 2 -ig, 7. (4) i) 20. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet elhelyezése, 7. (4) j) 21. hirdető berendezés és reklámhordozó létesítése, elhelyezése, fennmaradása, 7. (4) k) 22. reklámként funkcionáló építési háló elhelyezése, 7. (4) l) 23. vitrin elhelyezése, fennmaradása, 7. (4) m) 24. üzemanyagtöltő állomás létesítése, fennmaradása 7. (4) n) 25. üzemanyag-egységárat jelző berendezés elhelyezése, fennmaradása, 7. (4) n) 26. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezése, fennmaradása, 7. (4) o) 27. köztéri óra elhelyezése, fennmaradása reklámmal, 7. (4) o) 28. köztéri óra elhelyezése, fennmaradása reklám nélkül, 7. (4) o) 29. reklámcélú tevékenység folytatása, 7. (4) p) 30. szórólaposztás és portrérajzolás, 7. (4) p) 31. utcazenélés, 7. (4) p) 4000 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/nap/ m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/jármű 1280 Ft/nap/jármű 1280 Ft/nap/jármű 3440 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft /hó/m Ft /hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/darab Ft/hó/darab Ft/hó/darab 1590 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/db 7530 Ft/hó/db 2970 Ft/hó/db ingyenes ingyenes ingyenes 2000 Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap 795 Ft/nap 400 Ft/nap 260 Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 13/16

14 32. a közúti közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, vagy a közúti közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezése, tárolása, 7. (4) q) 33. műalkotásnak nem minősülő jel és jelkép elhelyezése, fennmaradása, 7. (4) r) 34. építési, szerelési munkához kapcsolódó létesítmények, eszközök, berendezések elhelyezése, munkaterület körülhatárolása, 7. (4) s) 35. építőanyag elhelyezése, a negyedik naptól, 7. (4) s) 36. építőanyag, építési törmelék és lom tárolásához használt konténer elhelyezése, a negyedik naptól, 7. (4) s) 37. a közúti közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező gépjármű és a közúti forgalomban csak hatósági jelzéssel használható jármű hatósági jelzés nélküli tárolása, 7. (4) t) 38. a közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt jármű tárolása, 7. (4) t) 39. a közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség elhelyezése, fennmaradása, 7. (4) u) 40. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezése, fennmaradása, 7. (4) v) 41. nem kiépített parkolókban gépjárművárakozóhelyek létesítése, fennmaradása, 7. (4) v) 42. fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezése, fennmaradása, 7. (4) v) 43. üzleti célú adománygyűjtés, karitatív tevékenység folytatása és ételosztás, 7. (4) z) tilos Ft/db/hó Ft/db/hó 3200 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/db 2500 Ft/nap/db 2500 Ft/nap/db tilos Ft/jármű/hó Ft/jármű/hó 2120 Ft/nap/jármű 1060 Ft/nap/jármű 1060 Ft/nap/jármű 1750 Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m Ft/hó/m 2 ingyenes ingyenes ingyenes 800 Ft/nap/m Ft/nap/m Ft/nap/m 2 A táblázatban a m 2 alapján meghatározott díj számításakor minden esetben a megkezdett m 2 -t kell alapul venni. 14/16

15 INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének a Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendeletéhez Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Rákosmente Önkormányzata) az Alaptörvény és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 2.) pontjában kapott felhatalmazás alapján önállóan, a Fővárosi Önkormányzattól függetlenül állapíthatja meg a tulajdonában lévő közterületek rendjét és a közterület-használati díjakat. A javaslat a közterület-használati hozzájárulások kibocsátását önkormányzati hatósági ügyként fogalmazza meg és mint ilyet, a Képviselő-testület hatáskörébe utalja. A javaslat szerint a Képviselő-testület e hatáskörét átruházza a polgármesterre úgy, hogy a polgármester döntésével szemben a Képviselő-testülethez lehet fellebbezni. A javaslat egységes rendben tartalmazza a rendeltetéstől eltérő közterület-használati módok felsorolását. Két csoportra osztja ezeket, az engedély- és a bejelentésköteles tevékenységi formákra. A javaslat tételesen meghatározza azokat a használati módokat is, amelyeket tilos tanúsítani a közterületeinken. A javaslat meghatározza a közterület-használati hozzájárulás kérelmezésének rendjét, a hozzájárulás megadása során alkalmazandó szabályokat és a közterület-használati hozzájárulás megszűnésének eseteit. A javaslat meghatározza a díjfizetés rendjét, tételesen felsorolja, hogy az egyes közterület-használati módok esetén mekkora díjat kell fizetnie a jogosultnak, továbbá részletezi a díjfizetési kedvezményeket és a mentességeket. A javaslat meghatározza a jogszerűtlen közterület-használat esetére a jogkövetkezmények rendjét, a helyreállítási és a pótdíjfizetési kötelezettséget, végül a javaslat tartalmazza az önkormányzati rendezvényekre vonatkozó külön szabályokat. RÉSZLETES INDOKOLÁS hoz E -ok szólnak a szabályozás céljáról, a rendelet hatályáról, a rendelet alapján meghozott döntésekkel szembeni fellebbezési lehetőségről, az eljárási szabályok rögzítéséről és a kerületi közterületek három osztályba sorolásáról hoz A rendelet meghatározza a közterület rendeltetéstől eltérő használatának fogalmát, és ezzel kapcsolatban két csoportra osztja fel a rendeltetéstől eltérő közterület-használati módokat: az engedély- és a bejelentésköteles közterületi tevékenységi formákat különbözteti meg. A javaslat részletesen felsorolja, hogy mely magatartásformák nem tanúsíthatók a közterületeken. A rendelet tisztázza a hatósági jelzéssel használható jármű fogalmát, valamint rendelkezik a használatba adott közterület bérbe, illetve további használatba adásával kapcsolatos szabályokról hoz A rendelet részletesen meghatározza a közterület-használati hozzájárulás kérelmezésének módját, a kérelem tatalmát, továbbá a kérelemhez csatolandókat, valamint tisztázza, hogy miként kell kibocsátani a hozzájárulást, milyen tartalommal, és külön felhívja a figyelmet arra, hogy a 15/16

16 közterület-használati hozzájárulás nem mentesít a tevékenység folytatásához szükséges más engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól. A rendelet szabályozza a közterület-használati hozzájárulás megszűnésének módjait és tisztázza, hogy a hozzájárulás megszűnése esetén miként kell elszámolniuk a feleknek hoz A rendelet meghatározza a közterület-használati díj fizetésének rendjét, a fizetendő díj mértékét, a napi, havi és az éves díjszabás szabályait, továbbá a díjfizetési kedvezményeket és mentességeket hoz A rendelet jogszerűtlen közterület-használat esetére az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettséget írja elő, továbbá az irányadó közterület-használati díj akár tízszeresének megfelelő pótdíj kiszabását is lehetővé teszi hoz A rendelet külön szabályokat állapít meg a Rákosmente Önkormányzata által szervezett vagy Rákosmente Önkormányzata által támogatott közterületi rendezvényekkel kapcsolatban hoz E rendelkezik a rendelet hatályba lépéséről, a hatályon kívül helyező rendelkezésekről és azon szabályról, miszerint a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 16/16

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Egységes szerkezetbe foglalta: dr. Fogarasi Gábor Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2012. december 28. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 30.)

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez,

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez, Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008.(VI. 27.) rendelete a közterület használatáról szóló, többször módosított 19/2000. (IX.11.) rendelet módosításáról Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014.

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

20/1999. (VI.l.) sz. önkor.mányzati rendelete

20/1999. (VI.l.) sz. önkor.mányzati rendelete ,. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 20/1999. (VI.l.) sz. önkor.mányzati rendelete a 37/1996. (XI.S.). sz. önkor.mányzati rendelettel és a 9/1997. (II.25.) sz önkor.mányzati rendelettel módosított 7/1996.

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Közterület használata és a közterület-használati engedély

A rendelet hatálya. Közterület használata és a közterület-használati engedély 1 Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(III.18.) Önk. sz. rendelete a közterületek használatáról és rendjéről (egységes szerkezetben) Módosítás: 5/2012.(III.13.) Ör; 16/2012.(XI.14.)

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2013. (VII. 29. ) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002. (III. 4.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002. (III. 4.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002. (III. 4.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról.

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról. Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelete A közterületek filmforgatási célú használatáról. Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 14/2008. /X.15./ számú kt. rendelete a közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről Moha Község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

A közterület-használati hozzájárulás

A közterület-használati hozzájárulás ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK közterület használati hozzájárulásról szóló módosított 5/1996.(06.02.) rendelete egységes szerkezetben 1 A közterületek célszerű, gazdaságos, környezeti,

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. február 18-ai ülésére! Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Tárgy: Javaslat az

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (III.06.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről (Egységes

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a 2011. március 23. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

A rendelet hatálya. Jármű közterületen való tartásnak szabályai

A rendelet hatálya. Jármű közterületen való tartásnak szabályai Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011 (XI. 02.) önkormányzati rendelete a közterület-használat szabályairól és az engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete

Részletesebben

A 26/1995. (XII.20.) önkormányzati rendelet /2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendelettel megállapított melléklete (hatályos 2011. november 1-jét l) A díjak ÁFA nélkül értend k. a díjtétel jele A közterület

Részletesebben

Mozgóbolt, felvásárló 1500 Ft/nap

Mozgóbolt, felvásárló 1500 Ft/nap Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (III.27. ) önkormányzati rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő használatáról és a használat engedélyezéséről Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Mályi Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Mályi Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Mályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete. A közterület használatáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete. A közterület használatáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete A közterület használatáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2006. (XI. 17.) rendelete a közterület használatáról Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a (továbbiakban képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÓTESTÜLETÉNEK 12/2004./IV.26.! RENDELETE A KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - 2 - A helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi

Részletesebben

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008.(V.30.) Kt. rendelete a közterületek használatáról 2013. szeptember 30-i módosítást követően Egységes szerkezetben Zákányszék Község Önkormányzatának

Részletesebben

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló

ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló ÖTTEVÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK A közterületek használatáról szóló 9/2001. (IV.25.) KR. számú R E N D E L E T E A 24/2004. (X.28.) és a 12/2005.(VI.29.) 21/2005. (IX.29.), a 8/2011. (V.18.) és a 10/2012.

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról.

Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. Úrkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2005. (X.18.) rendelete, a közterület használatáról, fenntartásáról. ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATANAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE AZ 1990. ÉVI LXV. TV.16.. (1) BEKEZDÉSÉBEN

Részletesebben

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központ térítési díjai:

Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Gondozási Központ térítési díjai: Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.../2015. (IX.24.) ÖR. sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat intézményeiben fizetendő térítési díjakról és az önkormányzat területén alkalmazható

Részletesebben

21/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

21/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 21/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 38/1999. (VII.13.) sz. önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület november 25-i ülésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. : (53) 360-049 : (53) 360-049 Előterjesztés előkészítésében közreműködött: Hatósági és Építésügyi Osztály Településfejlesztési Osztály Az

Részletesebben

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról

T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról T E R V E Z E T CSÖRÖG KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2003.(V. 08.) számú rendelete közterület-használat és közterület-használati díjról I. Bevezetı Csörög Község Képviselı-testülete /továbbiakban: képviselı-testület/

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2005. (VI. 17.) rendelete a közterület-használat engedélyezéséről Kihirdetve: 2005. június 17. Nagy János jegyző megbízásából: Józan Judit aljegyző

Részletesebben

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én.

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2011. (XII...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

10/2007. (XII.20.) rendelete

10/2007. (XII.20.) rendelete NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2007. (XII.20.) rendelete a közterület használatról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselőtestülete (Továbbiakban: Képviselőtestület) az épített

Részletesebben