TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL február

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL. 2013.február"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI VIZSGÁRÓL 2013.február

2 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára 1. Ki tehet érettségi vizsgát, milyen feltételekkel? Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető, amelynek a helyi tantervben meghatározott követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt bizonyítvánnyal igazolni tudja.

3 Érettségi vizsgát az tehet, aki legalább két évig tanulta a tantárgyat és osztályzatokkal rendelkezik, vagy osztályozóvizsgát tett.

4 2. Hogyan történik az érettségi vizsgára való jelentkezés? Az érettségi vizsgára jelentkező függetlenül attól, hogy milyen szintű érettségi vizsgára készült fel a középiskolában szabadon választhatja meg a vizsga szintjét (közép és emelt szint). Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési lappal történhet. A jelentkezési lapot május júniusi vizsgaidőszak esetén március 1- jéig,lehet benyújtani a vizsgabizottságot működtető intézmény igazgatójához.

5 3.Hogyan történik az érettségi vizsgára való jelentkezés? Előzetes jelentkezési lapok átadása a diákoknak. A diákok visszaadják a kitöltött jelentkezési lapokat. Hasznos, ha az osztályfőnök személyes ismeretei alapján ellenőrzi a tantárgyválasztást, kiszűri a kétséges eseteket, és ezeket megbeszéli az érintettekkel. A jelentkezések rögzítése az érettségi szoftverben ekkor még nem lehetséges, de nem is szükséges. Ellenőrzés, hibajavítás.

6 5.Ki nyújthatja be a jelentkezési lapot? A jelentkezési lapot személyesen vagy meghatalmazott útján kell benyújtani.

7 4. Mit kell feltűntetni a jelentkezési lapon? kötelező vizsgatárgyakat (magyar,matematika, történelem), kötelezően (idegen nyelv) és a szabadon választható vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét, a vizsga fajtáját (rendes,előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító)

8 4. Mit kell feltűntetni a jelentkezési lapon? A vizsgára jelentkezőnek fel kell tüntetnie azt is, ha a vizsgatárgyból nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén vagy célnyelven kíván vizsgázni, illetve élni kíván a közoktatásról szóló törvény 30. -ának (9) megfogalmazott jogával( a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján igazgatói határozattal rendelkezik) Ha a jelentkező még nem rendelkezik érettségi vizsgabizonyítvánnyal, jelentkezési lapján fel kell tüntetnie korábban teljesített érettségi vizsgáit.

9 5. Gyakori hibák: a személyes adatok nem megfelelő pontossággal történő rögzítése, jelentkezés az iskola pedagógiai programjában nem szereplő vizsgatárgyból, olyan nyelv választása, amelyből nincsenek meg a jelentkezés feltételei, jelentkezés hiánya a felsőoktatási felvételihez szükséges tárgyból

10 5. Gyakori hibák: hasonló nevű vizsgatárgyak összetévesztése (pl.: informatika {NÁLUNK!} informatikai alapismeretek), a tanév rendje szerint nem lehetséges jelentkezés-párok (időpont-ütközés), a magyar, mint idegen nyelv vizsgatárgy jogellenes választása.

11 6. Osztályozóvizsga Ha valaki május-júniusban olyan tárgyból kíván előrehozott vizsgát tenni, amelyet abban a tanévben fejez be, még az írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdete előtt teljesítenie kell az osztályozó vizsgát az adott vizsgatárgyból. Időpont: Az előrehozottak és a 12. évfolyamosok illetve a magánés vendégtanulók április 22-től április 25-éig, utána Sztehlonap pénteken, majd folytatódnak az osztályozó vizsgák 29- én és 30-án. Június 10-én és 11-én osztályozó értekezletek Június én vizsgáznak azok, akiket az osztályozó értekezleten osztályozóvizsgára kötelezünk.

12 Mi történik, ha valaki nem jelenik meg az írásbeli érettségi vizsgán? 24. (1) Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. (2) Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatárgyból javítóvizsgát tehet. (3) E alkalmazásában a vizsgázónak fel nem róható ok, minden olyan a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.

13 c) a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell, d) ha az adott vizsgatárgyban nincs szóbeli vizsgarész, az igazgató a Hivatal, valamint a kormányhivatal egyidejű és azonnali értesítése mellett engedélyezheti, hogy a vizsgázó az adott vizsgatárgy helyett másik vizsgatárgyat válasszon. Amennyiben a vizsgázó új vizsgatárgyat választ, ám annak írásbeli vizsgája már lezajlott, az írásbeli vizsgát szóbeli vizsgával pótolhatja.

14 (4) Az első bekezdésben meghatározott esetben a) az igazgató ha ehhez a feltételek megteremthetőek hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott vizsganapon, vizsgaidőszakban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, b) az engedélyben meg kell jelölni a hiányzó vizsgarész pótlásának formáját. Ha nincs lehetőség az adott vizsgaidőszakban írásbeli vizsga letételére, engedélyezhető az írásbeli vizsgarész szóbelivel történő kiváltása. Ebben az esetben a vizsgát a 37. (3) bekezdése szerint kell megszervezni és minősíteni,

15 Kötelező érettségi tárgyak Időpont Középszint érettségi írásbeli vizsga Emelt szint május magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom május matematika matematika május történelem történelem Plusz: Idegen nyelv!

16 Választható érettségi tárgyak 2 darab Ebből egyiknek idegen nyelvnek kell lennie Időpont Középszint érettségi írásbeli vizsga Emelt szint május angol nyelv angol nyelv május német nyelv német nyelv május informatika május latin nyelv, héber nyelv latin nyelv május biológia biológia május társadalomismeret május kémia kémia

17 Időpont Középszint Emelt szint május földrajz földrajz május fizika fizika május rajz és vizuális kultúra május spanyol nyelv spanyol nyelv május informatika május művészeti tárgyak, énekzene május francia nyelv francia nyelv május filozófia május olasz nyelv olasz nyelv május mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma május orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, román nyelv, beás nyelv, lovári nyelv, horvát nyelv, szerb nyelv, szlovák nyelv, újgörög nyelv

18 Időpont Középszint Emelt szint május egyéb központi követelményekre épülő és egyedileg akkreditált vizsgatárgyak gazdasági ismeretek, belügyi rendészeti ismeretek

19 2013. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák A B C Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpontok 1. Szóbeli érettségi vizsgák Június 6-június Szóbeli érettségi vizsgák Június

20 Főbb időpontok A kijavított érettségi dolgozatok leadási határideje: május 30. (csütörtök) 16 óra A megtekinthetőség időpontja: május 31., péntek óráig, június 3. (hétfő) óráig A megtekintésre, a másolat készítésére egy munkanapot nyolc órát kell biztosítani. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig tizenhat óráig adhatja le. b) Szóbeli: június ig

21 Az érettségi vizsgák fajtái: Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga.

22 Az érettségi vizsgák fajtái: Előrehozott érettségi vizsga az egyes vizsgatárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett érettségi vizsga.

23 Fontos a vizsgázók tájékoztatása arról, hogy az előrehozott érettségi vizsga ugyanolyan érettségi vizsgának minősül, mint a rendes érettségi vizsga: - a jelentkezéstől ebben az esetben sem lehet visszalépni; - a jelentkezés szintje a jelentkezési határidőt követően nem módosítható - egy tárgyból adott szinten egy alkalommal tehető előrehozott érettségi vizsga; - a sikeres (elégtelentől különböző eredményű) előrehozott érettségi vizsga megismétlésére jobb érdemjegy megszerzése érdekében nincs lehetőség; - ha az előrehozott vizsga során a vizsgázó középszinten vizsgázott, tanulói jogviszonya alatt egy alkalommal szintemelő érettségi vizsgát tehet az adott vizsgatárgyból.

24 Az érettségi vizsgák fajtái: Szintemelő érettségi vizsga egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból a pótló- és a javítóvizsga kivételével szintemelő érettségi vizsga egy alkalommal tehető.

25 Pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása. Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen

26 Az érettségi vizsgák fajtái: Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga.

27 6. A jelentkezés elfogadása: A vizsgára való jelentkezés elfogadásáról az igazgató dönt. A jelentkezés elutasításáról a döntés indokának megjelölésével az igazgató határozatot hoz. Az elfogadott jelentkezést ha e rendelet másként nem rendelkezik visszavonni, illetve megváltoztatni nem lehet.

28 6.Mi történik akkor, ha nem sikerült teljesíteni a vizsgára bocsátás feltételeit a vizsga megkezdéséig? Ha a jelentkező az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát azért nem kezdheti meg, mert nem teljesítette a vizsgára bocsátás feltételeit, a jelentkezését törölni kell. A törlésről az igazgató határozatot hoz.

29 7. Év végi bukás esetén: A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját előrehozott érettségi vizsgára kell változtatni, ha rendes érettségi vizsgára jelentkezett, azonban nem tudta befejezni a középiskola utolsó évfolyamán a tanulmányait.

30 Jogszabályi változások Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2012. (VI. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módosító rendelet) szeptember 1-jétől megemeli az érettségi vizsgák eredményes/elégséges letételéhez szükséges határt 20%-ról 25%-ra közép- és emelt szinten egyaránt. A módosítás érinti a vizsgarészeken elért százalékos érték arányos emelését is.

31 Módosításra került a Vizsgaszabályzat 12. (8) bekezdése is, mely szerint a jövőben a kormányhivatalhoz postai úton benyújtott érettségi vizsgára jelentkezési lapok esetében a jelentkezőnek magyarországi lakcímet, ennek hiányában értesítési címet kell megadnia.

32 A Módosító rendelet felülvizsgálatának következtében január 1-jétől lesz hatályos az a rendelkezés, melynek értelmében a 2014/2015. tanév októbernovemberi vizsgaidőszakától nem lesz lehetőség előrehozott érettségi vizsga letételére.

33 Jogszabályok

34 Felvételi től nincs külön felvételi és érettségi. A tanulók - választásuk szerint - emelt és közép szinten érettségizhetnek. Bármilyen egyetemre jelentkeznek később, oda a középiskolákban letett érettségivel lehet bejutni ezután. A felsőoktatási intézmények maguk szabhatják meg, hogy mely tárgyból és milyen szintű érettségi vizsgával kell rendelkezniük a tanulóknak. Információ: Felvételi Felsőoktatási felvételi tájékoztató +

35 Az emelt szintű érettségi nehezebb a középszintűnél, de alacsonyabb % határtól lehet érte jobb jegyet kapni és tantárgyanként (max 2) +50 pontot jár érte, ha az legalább 30%-os, és annak alapján számolják ki a felsőoktatási intézmények a jelentkező szerezett pontját. Ha valaki emelt szintű érettségit tesz idegen nyelvből és az legalább 60%-os, akkor középfokú B2 komplex típusú (régi középfokú C ) nyelvvizsgát szerez.

36 A felsőoktatás új képzési szerkezete Orvos, állatorvos, fogorvos, Gyógyszerész,jogász,építész

37 Mire jelentkezünk most? A korábbi szakcsoportok helyett: képzési terület, Agrár képzési terület képzési ág, agrár műszaki alapszak, földmérő és földrendező, mérnökmezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, tájrendező és kertépítő mérnöki érettségi tárgyak Alapszakra kell jelentkezni, minden intézmény közli azt, hogy azon belül milyen szakirányai vannak. Van kivétel! - A bölcsészettudományi területen néhány alapszakon belül szakirányra lehet jelentkezni.

38 ALAPKÉPZÉS Képzési területek : agrár bölcsészettudományi társadalomtudományi informatika jogi és igazgatási nemzetvédelmi és katonai gazdaságtudományok műszaki orvos- és egészségtudományi pedagógusképzés (nem tanári!) sporttudomány természettudomány

39 Néhány példa Történelem alapszak az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: levéltár, muzeológia, régészet, Ápolás és betegellátás - az ide tartozó szakirányok, melyek korábban önálló szakként működtek: ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, Szakirányra kell majd jelentkezni például a romanisztika bölcsész alapszakon belül. Külön jelentkezési hely lesz a francia, olasz, portugál, román, spanyol szakirány,

40 A képzési területek alapszakokra bomlanak (az alapszakonkénti intézményi irányszámok a felvételi tájékoztatóban ) Pl. a természettudományi képzési terület alapszakjai matematika biológia fizika kémia földrajz környezettan földtudományi természetismeret

41 Pl. a bölcsészettudományi képzési terület alapszakjai (szakirányokkal) magyar történelem néprajz anglisztika germanisztika romanisztika (francia, olasz, portugál, román/ nemzetiségi, spanyol szakirányok) romológia szlavisztika ókori nyelvek és kultúrák keleti nyelvek és kultúrák andragógia pedagógia pszichológia szabad bölcsészet (filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció, médiatudomány, művészettörténet szakirányok)

42 Mire jó az alapképzési diploma? Képzési és kimeneti követelmények

43 Felvételi és érettségi Tanulmányi pontok (200) + =400pont Érettségi pontok (200) + többletp ontok VAGY Érettségi pontok (200) = 400pont X 2 Amelyik a jelentkező számára kedvezőbb! Felsőfokú szakképzésre való jelentkezéskor a tanulmányi pont is duplázható. (max. 100)

44 A jelentkezés módja A évi általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében elektronikusan az e-felvételi (A linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból.) keretében lehet jelentkezni, amelyet a honlapon (felvi.hu), regisztrációt követően lehet igénybe venni. Az elektronikus jelentkezést a) Ügyfélkapus jóváhagyással vagy b) a Hitelesítő adatlap kinyomtatásával, aláírásával, valamint az Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf címre történő postai megküldésével lehet érvényesíteni!

45 Figyelem! Amennyiben a Hitelesítő adatlap generálása után, de még a jelentkezési határidő lejárta előtt bármit módosít az e-felvételiben (adatot módosít, dokumentumot tölt fel stb.), úgy ismét generálnia kell a Hitelesítő adatlapot, és be kell küldenie, különben érvénytelen lesz a jelentkezése! A évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban még lesz papíralapú jelentkezési lap is. Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, elektronikus jelentkezést nyújtson be, mivel a jelentkezési lapok túlnyomó részét a jelentkezők hibásan töltik ki. Az elektronikus jelentkezés egyes adattípusok esetében kizárja a hibás kitöltés lehetőségét (pl. jelentkezési helyek kiválasztása legördülő menüből stb.).

46 A jelentkezési határidőt követően benyújtott jelentkezést nem lehet elfogadni! A jelentkezés határideje: március 1.

47 Pontszámítás: Minden képzési területen és szakon a hatályos jogszabályban meghatározott, illetve a Tájékoztatóban ismertetett pontszámítási módszerekkel számítják ki elért eredményeik és teljesítményeik alapján a jelentkezők pontjait. Ez a teljesítmény minden jelentkező esetében felvételi összpontszámban kerül megállapításra. A felvételi ponthatár elsősorban az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszámát, a jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrendet, valamint az adott szakra vonatkozó felvehető kapacitásszámot figyelembe véve képzésenként születik meg, ez a besorolási, illetve a felvételi döntés alapja. Az állami ösztöndíjas és az önköltséges felvételi ponthatár egy adott meghirdetett képzésre vonatkozóan eltérhet egymástól. Az a jelentkező, aki a felvételi ponthatárt eléri, besorolást, illetve felvételt nyerhet, aki nem éri el, az nem vehető fel az adott jelentkezési helyre évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi ponthatárok meghatározása országosan egyszerre, várhatóan július 24-én történik.

48 Felvételi és érettségi Iskolai eredmények Érettségi eredmények Tanulmányi pontok (200 pont) Érettségi pontok (200 pont) 5 tárgy utolsó két évének Magyar* év végi eredményeinek Történelem összege x 2 Matematika Idegen nyelv (2 utolsó év) 100 pont + Egy választott tantárgy - fizika, kémia, biológia, földrajz tárgy (2 utolsó év) 5 tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve 100 pont A két felvételi tárgy érettségi vizsgájának százalékos eredményeinek összege 200 pont

49 Többletpontok Emelt szintű érettségiért: Egy (max. 2) vizsgáért 50 pont. - ha a tanulmányi pontot abból számolják - legalább 30 %-os Összesen maximum 100 pont Más jogcímeken, a felsőoktatási intézmények képzési területi szintű döntése alapján: Tanulmányi verseny, sporteredmények, OKJ (80-8) Nyelvvizsgáért: -középfokú C (B/2 komplex) típusú nyelvvizsgáért 28 pont, -felsőfokú C (C/1 komplex) típusú nyelvvizsgáért 40 pont, Összesen maximum 40 pont Adott nyelv esetén vagy az egyik, vagy a másik. A többletpontok kosara: maximum 100 többletpont érvényesíthető Előnyben részesítés: Összesen maximum 40 pont Hátrányos helyzet: 20 pont Szülők legfeljebb:8 osztály v. tartós nevelésbe vett: 20p Fogyatékossággal élő: 20p Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, gyed, Gyermeknevelési támog., gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 20p

50 Aki elérte a ponthatárt, azt fel KELL venni, aki nem érte el, azt NEM LEHET felvenni. Csak azt lehet felvenni, aki az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal EGYÜTT, de más többletpontok NÉLKÜL elérte a (ma) 240 pontot.

51 Változás 2013-tól A 237/2006.(XI.27.)Korm.rendelet 4.melléklete és (39/2011.(III.22.) Korm.rendelet). Több alapszakon lesz feltétel az egy emeltszintű érettségi letétele, négy alapszakon pedig két emeltszintű érettségi kell. Két emelt szintű érettségi szükséges: o o Állatorvosi szakon (biológia és kémia); Általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakon (biológia és fizika vagy kémia) Egy emelt szintű érettségi szükséges (a kijelölt vagy a megnevezett több közül választható tárgyból): o o A bölcsészettudomány és a társadalomtudomány alapképzési szakjain, az erdőmérnöki, a jogász, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az építész, az energetikai mérnöki alapképzési szakon 237(2006.XI én módosított) Korm. rendelet melléllet.doc

52 Köszönjük a figyelmüket!

53 Erős vár a mi Istenünk!